Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN újabb kétnyelvû számának bevezetôjében a biohulladék-kezelés minden szintjén megjelenô komplexitására szeretném felhívni figyelmüket. A biohulladékok, a komposztok és az erjesztési maradékok önmagukban is meglehetôsen összetettek, de az igazi komplexitást a kezelésük során lezajló aerob vagy anaerob folyamatok egymásra épülô, bonyolult, természetes rendszere jelenti. Minden biohulladék-kezelési technológiának akár komposztálásról akár biogáz elôállításáról beszélünk, legfontosabb célja a közremûködô mikroorganizmusok számára biztosítani az optimális feltételeket. Ez természetesen csak a technológiai elemek megfelelôen mûködô, összehangolt, komplex rendszerével lehetséges. Az optimális feltételek biztosítására néhány kivételtôl eltekintve minden, napjainkban piacon kapható technológia elméletileg alkalmas, de fontos megemlíteni, hogy az üzemeltetônek továbbra is kulcsszerepe van. Tapasztalataink alapján egy korszerû technológia nem jelent önmagában garanciát a hatékonyságra, illetve a környezetterhelés minimalizálására. A jól mûködtetett telepekre példaként ebben a számban két teljesen eltérô méretû, különbözô hulladékot, más-más céllal kezelô telepet is bemutatunk Önöknek, a gyulai kis komposztálót, valamint egy nagy kapacitású németországi mechanikai-biológiai hulladékkezelô telepet. A biohulladék-kezelés komplexitását nem csak a lezajló biológiai folyamatok sokszínûsége jelenti, hanem a végtermékek számtalan hasznosítási lehetôsége is. Mint ismeretes, a kezelés utáni termékek talajjavító és tápanyag-utánpótló anyagként történô mezôgazdasági felhasználása a leggyakoribb, de a kertészeti és a rekultivációs hasznosítás is egyre jobban terjed. Mindezekhez biztonságot és a felhasználás számára garanciát csak a minôségbiztosítási rendszerek jelenthetnek, amelyrôl az egyik élenjáró ország, Ausztria példáján keresztül szerezhetnek több információt. A komplexitás megjelenik egy település vagy egy régió hulladékgazdálkodási rendszerében is, hiszen napjainkban egyértelmû, hogy a biohulladék-gazdálkodást nem szabad elválasztani a többi hulladékfrakció gyûjtésétôl vagy kezelésétôl. Legyen az házikerti komposztálás, szelektív gyûjtés után, külön telepen végzett aerob, anaerob hasznosítás vagy mechanikai-biológiai hulladékkezelés, ezek minden esetben egy komplex, szakszerûen létrehozott és mûködtetett hulladékgazdálkodási rendszer részeit kell hogy képezzék. Dr. Alexa László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 Komposztáló telep Gyulán / The composting plant in Gyula... 2 Lehetôségek komposztprizmában keletkezô hôfelesleg hasznosítására / Opportunities for utilizing the excess heat generated in compost windrows... 7 Megépült a pálhalmai biogázüzem / Construction of the biogas plant in Pálhalma is complete Tudományos melléklet / Scientific section Mechanikai-biológiai hulladékkezelés Neumünster városában / MBT Neumünster Az Osztrák Komposzt Minôségbiztosítási Szervezet (KGVÖ) komposzt minôségbiztosítási rendszere / Compost quality assurance by KGVÖ (Austrian Compost Quality Society) Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. / Balatonalmádi Communal Services Ltd Dear Madam, Sir and Colleagues, In the introduction to the current bilingual issue of BIOWASTE MAGAZINE I would like to call your attention to the complexity of biowaste management at each and every level of the treatment process. Biowaste, composts and fermentation residues are rather complex in themselves, however; the complicated and natural system of interlocking and interdependent aerobic and anaerobic processes taking place during their treatment is what is really meant by complexity. The most important objective of all biowaste treatment technologies, be it composting or biogas production, is to provide optimum conditions for the microorganisms taking part in the process. Naturally, this can only be implemented with a properly functioning, coordinated and complex system of technological elements. With a few exceptions, optimum conditions can be provided theoretically with all the various technologies currently available on the market. It is, however, important to underline the key role played by plant operators. Based on our experience, state-of-the-art technology does not in itself provide guarantee for efficiency or minimizing environmental load. In our current issue, two well-managed and operated plants are presented to you as examples. They are different in size, the types of waste they treat as well as the objectives of the treatment process. One of them is the small-sized composting plant in Gyula, Hungary, and the other one is a large-capacity mechanical-biological treatment plant in Germany. The complexity of biowaste treatment does not only lie in the heterogeneous nature of biological processes taking place but also in the multiple ways the final products can be utilized. It is known that the products gained after treatment are most often used for improving soils and providing soil nutrients in agriculture. At the same time, their use in horticulture and recultivation is also expanding. Safety and guarantee for all these different ways of usage is provided by quality assurance systems, about which you can obtain further information through the example of Austria, one of the leading countries in the field. Complexity also appears in the waste management system of a settlement or a region since biowaste management today cannot be separated from the collection or treatment of other waste fractions. Be it household composting in the garden, aerobic or anaerobic utilization at a separate site following selective collection or mechanical-biological treatment, they should all be parts of an expertly built and managed complex waste management system. 2. évfolyam 3. szám Biohulladék 1

2 Mintatelep Model plant > BA GI BE á TA profikomp kft. Komposztáló telep Gyulán A gyulai zöldhulladék komposztáló egyike a legrégebben beüzemelt telepünknek, ahol azóta is folyamatos a komposzt elôállítás. Ráadásul nem is akárhogyan, hiszen az elmúlt években számos ügyfél keresett meg bennünket azzal, hogy a gyulai komposztáló telepen tett látogatása gyôzte meg arról, hogy érdemes a belevágni egy komposztáló üzem megépítésébe. Mi a titka a gyulaiaknak? Errôl kérdeztük Kneifel Ferencet, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetô igazgatóját. 2 Biohulladék 2. évfolyam 3. szám

3 Mintatelep Model plant Akomposztáló telep sikeres ü- zempróbája 2002 augusztusában történt. Hogyan mûködik azóta a komposztáló, mik az üzemeltetési tapasztalatok? Az alkalmazott technológia az úgynevezett GORE COVER szemipermeábilis membránnal takart, zárt levegôztetô rendszerrel ellátott eljárás. Egyszerûen és rugalmasan kezelhetô, a komposztálási idôtartam pedig viszonylag rövid. A komposztálásban közremûködô mikroorganizmusokat az aktív levegôztetô egység segítségével látjuk el oxigénnel. A levegôztetést az érô anyagban mért hômérséklet és oxigéntartalom jellemzôivel, visszacsatolással szabályozzuk. A helyszínre szállított zöldhulladékok a telepen a deponáló, elôkezelô térbe kerülnek. Az elôkezelés során a zöldhulladékokat aprítógéppel készítjük elô és egy rakodógép segítségével a nyersanyagot a közeli prizmába rakjuk. A zöldhulladékhoz 20% szennyvíziszapot keverünk. Az érési idôtartam alatt a levegôztetés a hômérsékleti és oxigéntartalmi határértékek alapján mûködik. A prizmák nedvességtartalmát a komposztálás elején állítjuk be. A prizmák elbontására a 30 napos érés után kerül sor, ezt követôen az anyag az utóérlelô területre kerül. A végsô felhasználás rostálás után történhet. Visszatérve a kezdetekre: miként jutott az önkormányzat arra a döntésre, hogy komposztálót épít itt a Vízmû területén? A telep megépítését az indokolta, hogy a környezetvédelmi felügyelôség elrendelte elôször április 30-ig, majd augusztus 31-ig a kommunális szilárd hulladéklerakó telep felhagyását. A telep megépítését a Hgt.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítása, továbbá a lerakó bezárását követôen az elszállításra kerülô hulladék mennyiségének ezzel összefüggésben a költségek összegének csökkentése is indokolta évben Gyula Város Ön kor mányza ta határozott a komposztáló telep létesítésérôl. A beruházás fedezetét 70%- ban pályázati forrásból, 30%-ban saját erôbôl biztosítottuk. A komposztáló az Önkormányzat tulajdonában lévô városi szennyvíztisztító telepen valósult meg, ahol a húsipari hulladék komposztálással történô ártalmatlanításának már hagyománya volt. A telepen rendel- The composting plant in Gyula The green waste composting plant in Gyula is one of the oldest Hungarian compost production plants. It has had further impact since a number of customers have informed us that their visit to the plant in Gyula convinced them that constructing a composting plant was a venture worth undertaking. So, what is the secret of the plant in Gyula? We asked Ferenc Kneifel, the executive director of the Gyula Public Utility Company. The successful service test of the composting plant was performed in August How has the composting plant operated since then, and what is your experience of operations? The technology that we apply is the socalled GORE COVER semi-permeable membrane-covered by a closed aeration system. It allows for simple and flexible use, and the composting period is relatively short. The procedure ensures that the microorganisms taking part in the composting process receive sufficient amount oxygen through an active aeration system. Aeration is controlled through a feedback system that is based on the measurement of temperature and oxygen content in the maturing material. The green waste that arrives to the plant is first deposited in the pre-treatment area. During pre-treatment it is shredded, and the raw material is then taken and arranged by a loader in nearby windrows. Green waste is mixed with 20% sewage sludge. During maturation, aeration is controlled based on temperature and oxygen content thresholds. The moisture content of the windrows is set at the beginning of the composting process. Windrows are disassembled after a 30-day maturation process and the material is transported to the post maturation site. After sifting, the compost is ready to be used. To return to the start: how did the municipal government arrive at the decision that a composting plant should be built in the area of the Waterworks? The main reason for constructing the plant was that the inspectorate for environmental protection ordered that the landfill used for depositing municipal solid waste should be closed. The order was issued first on 30 April 2003 and then on 31 August Apart from this order, the construction of the plant was motivated by the aim of > 2. évfolyam 3. szám Biohulladék 3

4 Mintatelep Model plant > achieving the targets laid down in the waste management law along with an attempt to reduce the amount of waste and related costs following the closure of the landfill. In 2001 the Municipal Government of Gyula made the decision to build the composting plant. 70% of the investment was covered by grants and the remaining 30% was contributed directly from the company. The composting plant was built on the area of the Municipal Government s sewage treatment plant where the disposal of meat industry waste through composting was a tradition. Thus the plant already had qualified personnel, experts, and also the necessary machinery. Where is the raw material transported from to the composting plant? In April 2002 we started collecting green waste from households and, at the same time, ensured the continuous provision of 120-litre collection vessels for suburban areas. From 1 April until 30 November, green waste is collected from households (about 7500 in number) once a week and is transported directly to the composting plant. From March 2002, it has been possible for the population to deposit large amounts of green waste - which cannot be placed in kezésre állt az üzemeltetô személyzet, a szakembergárda, és megvolt a gépi kapacitás is. Honnan szállítják be a nyersanyagokat a telepre? 2002 áprilisában megkezdtük a lakosságtól a zöldhulladék szervezett begyûjtését, ezzel egyidejûleg biztosítottuk a családi házas övezet folyamatos ellátását 120 l-es gyûjtôedényekkel. A háztartásoknál (kb db) külön gyûjtött zöldhulladékot április 1-tôl november 30-ig heti egy alkalommal közvetlenül szállítjuk a komposztáló telepre márciusától a háztartásokban a rendszeres szállításon felüli mennyiségben keletkezô zöldhulladékot, a lakosság a komposztáló telepen térítés ellenében elhelyezheti. Közterületekrôl, parkokból az ezek gondozását végzô Gyula Város Önkor mányzatának Városgazdálkodási Igazgatósága végzi a beszállítást. A komposztálásra begyûjtött zöldhulladék mennyisége évrôl-évre növekedett ban elérte a komposztálási kapacitás felsô határát (4.000 tonna/év). A telep megépítését a Hgt.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítása, továbbá a lerakó bezárását követôen az elszállításra kerülô hulladék mennyiségének ezzel összefüggésben a költségek összegének csökkentése is indokolta. 4 Biohulladék 2. évfolyam 3. szám

5 Mintatelep Model plant A szelektíven gyûjtött zöldhulladék mennyiségének növekedése szükségessé tette, hogy Társaságunk a jelenlegi komposztálási kapacitását növelje. A komposztáló telep építésekor kialakított burkolt felület és a csurgalékvíz elvezetô hálózat lehetôséget biztosított az üzemelô prizmák bôvítésére, mely ban a meglévô prizmák meghosszabbításával valósult meg. Így az egy alkalommal prizmázható és kezelhetô zöldhulladék mennyisége az összetételtôl függôen tonnával több. Ez évi 10 prizmázással számolva, mintegy tonna többletkapacitást jelent. A gyulai komposztálóról az a hír járja, hogy a telep mindig rendezett, tiszta, ami a munkafegyelem betartása mellett is csak úgy oldható meg, ha a munkafolyamatokat is jól szervezik meg. Milyen gépekkel, eszközökkel dolgoznak a telepen? A zöldhulladék kezelése több fázisból áll, melyek a következôk: a zöldhulladék beszállítása, deponálása aprítás az apríték beszállítása a komposztálótérbe komposztálás (2 db prizmában) utóérlelés rostálás kész komposzt elszállítása 2002 áprilisában megkezdtük a lakosságtól a zöldhulladék szervezett begyûjtését, ezzel egyidejûleg biztosítottuk a családi házas övezet folyamatos ellátását 120 l-es gyûjtôedényekkel. the weekly collection vessels - at the composting plant for a set fee. From public areas and parks green waste is collected and transported to the composting plant by the Town Management Directorate of the Municipal Government of Gyula. The amount of green waste collected for composting has been growing steadily from year to year. In 2006 the upper limit (4000 tons/year) of capacity was reached. Growth in the amount of selectively-collected green waste made it necessary for the Company to extend its current composting capacity. The paved area and the leachate collection system (built at the time of the construction of the plant) made it possible to expand the windrows that were already operating. This was done through extending their length. Thus, the amount of green waste that can be arranged in windrows and be treated at any one time is an additional tons, depending on the composition of waste. On an annual basis, calculating with 10 occasions when compost is put in windrows, we thus have tons of additional capacity. The composting plant in Gyula has the reputation of always being tidy and clean, which, apart from disciplined labor, can only be maintained through the good organization of different work processes. What kind of machines and equipment are used at the plant? The treatment of green waste is divided into several phases, which are the following: transportation and disposal of green waste shredding transporting the shredded waste to the composting area composting (in 2 windrows) post maturation sifting distributing the prepared compost At the composting site the following infrastructure was built: composting plant (paved treatment area and technological equipment) leachate collection system road system at the plant (paved) rainwater collection system Labor demand of the composting plant depends on which phase the composting process is in. During maturation and pre-treatment (shredding) we need only 1 person while during dismantling of the windrows 4 people are required. As the composting plant is situated on the area of the sewage treatment plant, with good organization it is possible to have enough personnel available. > 2. évfolyam 3. szám Biohulladék 5

6 Mintatelep Model plant > Storing the prepared compost is often problematic. How and where is the compost utilized in Gyula? The finished compost can only be distributed with a permit. We are in the process of obtaining the necessary permit. Tests have proven that the compost is a valuable nutrient for various plant cultures. Thus, we would like to utilize it in the town parks, with small agricultural growers as well as on arable land. At the moment, about 8000 tons of compost is stored at the plant and awaits further use. What are your plans for the future? Are you planning any expansion or development? Our long-term plans include further expansion of capacity that would make it possible for us to operate as a regional composting plant. This is made necessary by the fact that the settlements in the Gyula Subregion (5 settlements besides Gyula) have to be integrated into the regional waste management system so that the requirements outlined in the waste management law can be met. We would like to cover the costs of further expansion from grants. A komposztáló telepen az alábbi mûszaki létesítmények épültek: komposztáló (szilárd burkolatú kezelôtér és a technológiai berendezések) csurgalékvíz elvezetô rendszer telepi úthálózat (szilárd útburkolat) csapadékvíz elvezetô rendszer A komposztáló telep munkaerô igénye a végzett munkafázistól függô. A komposzt érési ideje alatt, valamint amikor az elôkészítés (aprítás) történik 1 fô, prizmabontáskor, majd prizmaépítéskor 4 fô. Mivel a komposztáló telep a szennyvíztisztító telep területén helyezkedik el, ezért a munkafolyamathoz szükséges létszám a telepen dolgozók körébôl jó munkaszervezéssel átcsoportosítható. A folyamatosan keletkezô komposzt elhelyezése sok helyen jelent problémát. Itt Gyulán hol hasznosítják a kész komposztot? Az elkészült komposzt engedély birtokában hozható forgalomba. Az engedély beszerzése folyamatban van. A vizsgálatok alapján a komposzt értékes tápanyag a növénykultúrák számára. Hasznosítását a város parkjaiban, a kistermelôknél és a szántóföldeken szeretnénk megvalósítani. Jelenleg a telepen mintegy tonna kész komposzt vár felhasználásra. Milyen terveik vannak a jövôre nézve, várható-e valamilyen bôvítés, vagy egyéb fejlesztés? Távlati terveinkben szerepel a további bôvítés, mely lehetôvé tenné a regionális telepként való mûködést is. Ennek szükségességét indokolja, hogy a Gyula Többcélú Kistérség településeinek (Gyulán kívül 5 település) folyamatosan be kellene kapcsolódniuk a regionális hulladékgazdálkodási rendszerekbe, mely által teljesíthetôek a Hgt.-ben elôírt követelmények. A bôvítés költségeinek fedezetét pályázati forrásból szeretnénk biztosítani. 6 Biohulladék 2. évfolyam 3. szám

7 Általános General Lehetôségek komposztprizmában keletkezô hôfelesleg hasznosítására > Karácsony Zita RECORA referens A RECORA-projekt keretein belül GOREcsô alá került a Gödöllô határában húzódó Ökörtelek-völgyi komposztáló telepen óta kezelt szerves hulladékokból felhalmozott komposztprizmákban keletkezô felesleges hôenergia. A növényi eredetû hulladékok és a szennyvíziszap lebomlása során felszabaduló hômennyiség hasznosításának lehetôségeit a komposztáló telep tôszomszédságában megépített átmeneti állati hullatároló hûtésére szakértôi cég tanulmányozta. A vizsgálat végére kiderült, hogy a komposzt folyamatokra jellemzôen kialakuló C-os hôérték lehet, hogy nem is annyira felesleges? Zita Karácsony RECORA rapporteur Opportunities for utilizing the excess heat generated in compost windrows In the framework of the RECORA project an investigation was made into whether excess heat (in the case study, heat originating from organic waste deposited in the Ökörtelek Valley composting plant on the border of Gödöllô since 2004) generated in compost windrows could be utilized. The main issue studied by expert consultants was whether the heat released during the decomposition of green waste and sewage sludge could be used for the cooling of the local temporary animal carcass storage plant. Final results indicated that the heat value of C typical of composting processes was perhaps not adequate. The municipal government of the Town of Gödöllô made the decision in September 2004 to join the EU-funded Interreg IIIC-East RECORA project, which focuses on the utilization of renewable energy sources in rural areas. The main objective of the project is to promote cooperation > 2. évfolyam 3. szám Biohulladék 7

8 Általános General Gödöllô Város képviselôtestülete 2004 szeptemberében elhatározta, hogy csatlakozik az Európai Unió Interreg IIIC-East által finanszírozott RECORA, vagyis a megújuló energiák hasznosítása vidéki térségekben elnevezésû programhoz. A program célja a vidéki közösségek együttmûködésének erôsítése a megújuló energiaforrások terén. A projektben öt Európai Uniós ország- Ausztria, Csehország, Görögország, Magyarország és Németország hét érdekelt intézménye vesz részt. Gödöllô részérôl a feladatok koordinálására a városi önkormányzat a Gödöllôi Városüzemeltetô és Szolgáltató Kht.-t (VÜSZI) bízta meg, amely az FVM Mezôgazdasági Gépesítési Intézet szakértelmét is igénybe veszi. A két és fél évig tartó projektben Magyarországot ma már egyedül képviselô társaság az elmúlt két évben felmérte az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei régióban fekvô 106 település energiapotenciálját, a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítmények kiépítéséhez és üzemeltetéséhez általános magyar-angol nyelvû mûszaki kézikönyvet szerkesztett, s közremûködött a megújuló energia felhasználás az egyes résztvevô orszábetween rural areas concerning the use of renewable energy sources. There are five EU countries Austria, the Czech Republic, Greece, Hungary and Germany participating in the project, with seven associated institutions. The municipal government of Gödöllô delegated the coordination of projectrelated tasks to the Gödöllô Town Management and Servicing Kht. (VÜSZI Public Benefit Company). VÜSZI also relies on the expertise of the Hungarian Institute of Agricultural Engineering. Over the last two years the company, which now is the sole representative of Hungary in the two and a half year project, assessed the energy potential of the 106 settlements situated in the North- Eastern Pest and Nógrád region, as well as edited a Hungarian-English technological handbook for institutions on the topic of construction and maintenance of renewable energy systems. Additionally, it participated in the preparation of a comparative study on the legal, administrative, financial and economic preconditions for the use of renewable energy in the participating countries, and the development of a model business plan. It also continuously disseminates information to the public through different media in the town. During the course of the RECORA program three feasibility studies that examined the technical potential, economic profitability, implementation potential and justification for the utilization of renewable energy sources available in Gödöllô and the region were carried out. The studies considered: 1)the use of geothermal energy from the water-layer several thousand meters below the area of Gödöllô; 2)provision of an energy supply to the Industrial Park through a biomass power plant and; 3)the utilization of heat created at the composting plant in Gödöllô for the cooling of animal carcasses as an alternative option to using continuously generated heat energy. There are more than 10,500 households and 500 public institutions that generate waste in the town. The waste is collected, transported and deposited by VÜSZI Kht., a public benefit company. Most of the waste could be further utilized, although only the biodegradable component is currently treated in the composting plant (built in 2004) which utilizes Gore-Cover technology. By comparing the % composition of municipal solid waste in 2006 to that determined by an examination carried out in 2002, it can be seen that with the green waste collection system introduced in the suburban areas of Gödöllô, the amount of compostable organic material content of all household waste was reduced by half. As a result of changing legislation, strict regulations have prohibited the landfilling of sewage sludge since Additionally, it has ,23 5,18 5,19 5,6 3,76 19,18 2,83 6,85 4,59 3,92 2,84 9,83 Komposztálható szerves Papírok Kartonok Komposztok Textíliák Higiéniai hulladékok Mûanyagok Nem osztályozott hulladékok Üvegek Fémek Éghetetlen hullaadékok Veszélyes hulladékok Kis szemcseméretû hulladékok A települési szilárd hulladék tömeg %-os összetétele Gödöllôn (2006) gokra jellemzô jogi, adminisztratív, pénzügyi és gazdasági elôfeltételeirôl készített összehasonlító tanulmány, valamint egy modellértékû üzleti terv kidolgozásában. Emellett folyamatos nyilvánossági munkát folytat a város média képviseletein keresztül. A RECORA program elôrehaladása során három megvalósíthatósági tanulmány is született, amelyek Gödöllô és a régió rendelkezésére álló megújuló energiaforrások felhasználásának technikai lehetôségeit, gazdaságos- % Papír Üveg Mûanyag Mûanyag zacskó Mûanyag összesen Textil Fém Kombinált doboz Komposztálható szerves Pelenka Egyéb kertes ( ) kertes (2002) 8 Biohulladék 2. évfolyam 3. szám

9 Általános General ságát, végsô soron kivitelezhetôségét, létjogosultságát vizsgálta. Gödöllô területe alatt több ezer méter mélységben húzódó vízrétegbôl kinyerhetô geotermális energia használatán, valamint az Ipari Park biomassza erômûn keresztüli energiaellátásán kívül felmerült, a Gödöllôi komposztáló telep hulladékhôjének hasznosításának kérdése állati tetemek hûtésére, mint alternatív lehetôség az újra termelôdô energia felhasználására. A városban több mint háztartás, és közel 500 közület bocsát ki hulladékot. A keletkezô hulladék mennyiségét a közszolgáltató VÜSZI Kht. gyûjti, szállítja és ártalmatlanítja. A keletkezô hulladékok nagy része ugyan hasznosítható, ám annak csak a biológiailag bontható részének kezelésére van lehetôség a 2004-ben megépített, zárt, Gore Cover technológiával mûködô komposztáló telepen. A település szilárd hulladékának a 2006-ban felmért százalékos összetételét összehasonlítva a 2002-ben folytatott vizsgálat eredményével kitûnik, hogy Gödöllô kertes övezeteiben bevezetett zöldhulladék-gyûjtéssel mintegy felére csökkent az összes háztartási hulladék komposztálható szervesanyag-tartalma. A jogszabályok változása, a szigorú elôírások 2002-tôl megtiltották a szennyvíziszap deponálását, valamint meghatározták, hogy a lerakással ártalmatlanított, biológiailag lebomló szerves anyagot: július 1. napjáig 75%-ra, július 1. napjáig 50%-ra, július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A szerves hulladékok közös jellemzôje a számottevô karbontartalom, mely kijelöli a hulladék kezelésének irányát. A magas karbontartalom lehetôvé tenné energiaforrásként való termikus hasznosítását, de a magas nedvességtartalom miatt leginkább a biológiai átalakítás mutatkozik reális alternatívának. A szerves anyagok biológiai átalakítása történhet aerob és anaerob körülmények között. Az aerob lebontás (komposztálás) nem igényel különösebben költséges technikai hátteret, vagy legalábbis az anaerob lebontáshoz (biogáz-gyártás) képest. Ezt figyelembe véve hoztak létre az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelô telepen egy komposztáló telepet, ami a kertvárosi övezetekben szelektíven gyûjtött és a közterületekrôl beszállított zöldhulladék, valamint a szennyvíziszap kezelését biztosítja. Települési szennyvíz tisztításából Biológiailag lebomló hulladékok származó iszapok EWC-kód Tömeg (t) 2 086, ,5 Térfogat (m 3 ) Az Ökörtelek-völgyi komposztáló telepen 2006-ban kezelt szerves hulladékok mennyisége A beérkezô szerves hulladék, illetve a városi szennyvíztisztító teleprôl érkezô szennyvíziszap megfelelô arányban keverve (1:1 tömeg arány, 5:1 térfogat arány) kerül kezelésre. A telepen a komposztálás az alábbi folyamat szerint zajlik: A helyszínre szállított szerves hulladékokat az elôkezelés során aprítógéppel elôkészítik, majd homlokrakodó segítségével elkeverik, homogenizálják az egyéb biohulladékokkal (szennyvíziszap, vagy aprítást nem igénylô lombhulladék stb). Homogenizálás után kerül beállításra az optimális nedvességtartalom, majd a nyersanyagokat homlokrakodó segítségével prizmákba rakják. A kezelendô anyagot a komposztáló téren lefektetett levegôztetô csö- been determined that the amount of biodegradable organic material that is deposited has to be reduced to: 75% of the original amount by July 1, 2004, 50% of the original amount by July 1, 2007, 35% of the original amount by July 1, The common property of different organic waste types is the considerable carbon content that determines the general treatment method. The high carbon content could make their thermal utilization possible; however, because of the associated high moisture content biological transformation appears to be a more realistic alternative. The biological transformation of organic materials can be carried out in aerobic and anaerobic conditions. Aerobic decomposition composting does not require a high level of technical competence nor particularly high costs, at least as compared to anaerobic decomposition (e.g. biogas production). The construction of the composting plant in the Ökörtelek Valley was determined with these considerations in mind. The plant ensures the treatment of green waste collected selectively in the garden suburbs and public areas of the town, as well as treatment of sewage sludge. The amount of different types of green waste composted in the Ökörtelek Valley plant in 2006 Sludge resulting from the Biodegradable waste treatment of municipal sewage EWC code Mass (t) Volume (m3) The incoming organic waste and the sludge from the municipal wastewater treatment plant are treated after they are mixed in the appropriate proportions (1:1 mass ratio, 5:1 volume ratio). Composting at the plant is done following the process described below: Organic waste transported to the site is first shredded during pretreatment, and is then mixed and homogenized with other bio-waste (such as sewage sludge and foliage that does not require shredding, etc.) with the help of a wheel loader. After homogenization the optimal moisture content is set and then the raw material is arranged in windrows with a wheel loader. The material to be treated is piled on the aeration pipes laid out on the floor of the composting site. In order to avoid clogging of the holes of the aeration pipes and to ensure instant aeration of the material, the aeration system is in operation throughout the construction of the windrows. The windrows, which contain about m 3 of material to > 2. évfolyam 3. szám Biohulladék 9

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Az idei évben a Biohulladék Magazint kiadó Profikomp Kft. 10 éves lett, és ez az évforduló kiváló lehetôséget biztosít a vissza- és az elôretekintésre.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog A tudományos közleményei 2007 No. 3 A tartalomból: FARKAS CSAMANGÓ Erika Geotermális energia hasznosítása jogi aspektusból The utilisation of geothermic energies from a legal aspect -3- Prof. Dr. Dr.iur.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary 3-5 July, 2013 Budapest University of Technology and Economics, Hungary A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary L. Tóth Prof. Dr.

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0002 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ Tisztelt Olvasó! Nagy örömünkre szolgál, hogy az a tudás és tapasztalat, amely

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

www.colas.hu beszámoló

www.colas.hu beszámoló PÁLYÁZAT 2008 Keresztúri Katalin: Godafoss, az Istenek vízesése A COLAS CSOPORT MAGAZINJA EREDMÉNYES ÉV A COLAS-ÉSZAKKŐNÉL CÉK GÉPBESZERZÉSI PÁLYÁZAT ÚJ VEZETÉS AZ AUTÓPÁLYA IGAZGATÓSÁG ÉLÉN 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben