2013. Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. Éves beszámoló"

Átírás

1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás címe Debrecen, Tüzér u. 4.sz Éves beszámoló Kelt: Debrecen, március 19. a vállalkozás vezet je (képvisel je) P.H.

2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok M szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el legek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. FORGÓESZKÖZÖK ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezettlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott el legek 35. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek aktív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, március 19. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

3 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 57. D. SAJÁT T KE ( ) I. JEGYZETT T KE Ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) 61. III. T KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jöv beni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 88. Ebb l: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vev kt l kapott el legek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek passzív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, március 19. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

4 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tétel- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termelés készletek állományváltozása 04. Saját el állítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (± ) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebb l : visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebb l: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei Ebb l: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 207 Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai Ebb l: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI M VELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Debrecen, március 19. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

5 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmiköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tétel- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI ( ) III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ( ) V. EGYÉB BEVÉTELEK Ebb l: visszaírt értékvesztés VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebb l: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei Ebb l: értékelési különbözet VII. PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 207 Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai Ebb l: értékelési különbözet 0 VIII. PÉNZÜGYI M VELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK X. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D) XI. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Debrecen, március 19. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

6 2013. évi KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

7 Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Cégjogi adatok Jogi környezet Tevékenység, piaci helyzet A társaság tartama, részvényeinek összetétele A számviteli politika f vonásai A befektetett eszközök Forgóeszközök értékelése: Aktív id beli elhatárolások Értékvesztés elszámolása: Saját t ke Céltartalék képzés Kötelezettségek értékelése Passzív id beli elhatárolások Cash-pool követelések és kötelezettségek Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek Önellen rzésre, ellen rzésre vonatkozó el írások Elhatárolt veszteség (negatív adóalap) felhasználása Tájékoztató rész A társaság anyavállalata A társaság leányvállalatai A társaság közös vezetés vállalatai A társaság társult vállalkozásai A társaság egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásai A társaság kapcsolt vállalkozásai Munkavállalók létszáma, bérköltsége és személyi jelleg kifizetései Vezet tisztségvisel k javadalmazása Könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eszközök Források Külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Üzemi (üzleti) eredmény Pénzügyi m veletek eredménye: Rendkívüli eredmény Támogatások A társasági adó és az adózott eredmény levezetése Ellen rzés A központi szabályozás alá vont tevékenységek számviteli szétválasztásának bemutatása Cash-Flow kimutatás Mutatók év Kiegészít Melléklet 2

8 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása Cégjogi adatok A társaság cégneve: A társaság székhelye: Debreceni H szolgáltató Zártkör en M köd Részvénytársaság 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz. A társaság alakulása : október 01. Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai szám: Internetes honlap címe: A társaság tevékenységi körei: F tevékenység G zellátás, légkondicionálás Egyéb tevékenységek Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Folyadék szállítására szolgáló közm építése Talajmintavétel, próbafúrás Víz-, gáz-, f tés-, légkondicionáló-szerelés Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Film-, video- és televízióprogram terjesztése Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mérnöki tevékenység, m szaki tanácsadás M szaki vizsgálat, elemzés Médiareklám A társaság képvisel je: A társaság gazdasági igazgatója: A társaság értékesítési igazgatója: A társaság szolgáltatási igazgatója: Csonka Tibor vezérigazgató Debrecen, Tormai István u. 14/a. Bede László Hernyák Imre Kovács Zsolt év Kiegészít Melléklet 3

9 A Felügyel Bizottság összetétele: Elnök: Szathmári Károly Tagok: Balázs Ákos Csaholczi Attila Fodor Levente Mezei Antal Nagy József Könyvviteli feladatok irányításáért felel s: Turi Olga 4031 Debrecen, István út 73. Könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: A társaság a számvitelr l szóló évi C. törvény a szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló cég adatai: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, és Könyvszakért, Tanácsadó ZRt Debrecen, Széchenyi u. 25. cégjegyzékszám: A könyvvizsgálatért személyében felel s könyvvizsgáló: Tóth Kálmán 4024 Debrecen, Teleki u. 22. Könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: év Kiegészít Melléklet 4

10 Jogi környezet A társaság alakulása április 01-én alakult meg a Debreceni H szolgáltató Részvénytársaság, amely április 01-t l tisztaprofilú gazdálkodó szervezetként m ködik. A DMJV Önkormányzata 41/2000 (III.09.) Kh. számú határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Debreceni Vagyonkezel Rt-t. A döntés mögött az a szándék húzódott, hogy egy olyan holdingszervezet jöjjön létre, amely a korábban a város kizárólagos tulajdonában lév gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A társaságunk ennek a holding szervezetnek a tagja, a Debreceni Vagyonkezel Rt. leányvállalata. A DMJV Közgy lésének 175/2000. (VII.06.) Kh. határozata és az Rt. Közgy lésének 4/2000. (VII.07.) Kh. sz. határozata nyomán a Debreceni Vagyonkezel Rt. tulajdonosává vált a tíz, korábban kizárólagos önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságnak. A tagvállalatok száma tovább b vült az el bbiekben bemutatott apportálást követ en: december 21- ével az Rt. megvásárolta az AIRPORT-DEBRECEN Kft. üzletrészeinek 100%-át, december 07-én pedig az Rt. egyszemélyes társaságként megalapította a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft-t. A DV Rt március 28-án vásárolta meg a Régi Vigadó Kft., június 6-án a Friss Rádió Kft. üzletrészeinek 100%-át évben több beolvadás is történt: október 31-én a Régi Vigadó Kft. a Debreceni Gyógyfürd Kftbe, november 14-én a Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. és a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft. a Cívis Ház Rt-be olvadt be évben új társaságok kerültek a vállalatcsoportba: november 16-án a Debreceni Vagyonkezel Rt. és a Cívis Ház Rt. megalapította a Cívis Ház Ingatlan Kft-t, november 29-én a Debreceni Vagyonkezel Rt. és a Debreceni Gyógyfürd Kft. hozta létre a Nagyerdei Gyógyászati Kft-t. A Debreceni Vagyonkezel Rt április 01-én a megvásárolta az Airport Invest Ingatlanfejleszt Kft. üzletrészeinek 100%-át, június 03-án megalapította Debreceni Sportuszoda Kft-t december 16-án a Debreceni Vagyonkezel Rt. és a Debreceni Vízm Rt. közösen megalapították székelyudvarhelyi székhely S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L. romániai bejegyzés társaságot november 28-án Debreceni Vagyonkezel Zrt. és a Debreceni Gyógyfürd Kft. eladta a Nagyerdei Gyógyászati Kft. üzletrészeinek 51%-át a VESZ Vagyonkezel Kft-nek, mely következtében a Debreceni Gyógyfürd Kft. tulajdonába maradt a Nagyerdei Gyógyászati Kft. üzletrészeinek 49%-a november 30-án a Debreceni Vagyonkezel Zrt. megvásárolta a DMJV Önkormányzatától az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 49%-os tulajdoni részét. A Debreceni Vagyonkezel Zrt április 20-án megalapította a DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft-t szeptember 30-án a Cívis Ház Ingatlan Kft. és az Airport Invest Ingatlanfejleszt Kft. beolvadt a Cívis Ház Zrt-be. A Debreceni Vagyonkezel Zrt ban eladta három 100%-os tulajdonú leányvállalatát: november 30-án az AIRPORT-DEBRECEN Kft-t, december 15-én a Debreceni Sportuszoda Kft-t, december 30-án a Friss Rádió Kft-t május 4-t l ismét a Debreceni Vagyonkezel Zrt. lett az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os tulajdonosa szeptember 30-án a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. beolvadt a Cívis Ház Zrt-be december 18-án a Debreceni H szolgáltató Zrt. eladta a Debreceni Energetikai Centrumban lev részesedését a DKV Zrt-nek szeptember 30-ai nappal megtörtént a Debreceni Vízm Zrt. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. vagyonátértékeléssel egybekötött kedvezményes átalakulása, összeolvadása év Kiegészít Melléklet 5

11 Ugyancsak szeptember 30-án hasonló módon olvadt össze a Debreceni H szolgáltató Zrt. és a DEHIR Kft szeptember 30-án az AIRPORT-DEBRECEN Kft-b l kiválással létrejött a Debreceni Reptér Eszközkezel Kft., majd október 1-jén a Debreceni Vagyonkezel Zrt. eladta az AIRPORT-DEBRECEN Kft-ben lév részesdésének 74%-át. A Debreceni Vagyonkezel Zrt., egyszemélyes tulajdonosként, augusztus 24-én megalakította a Déli Ipari Park Kft-ét. A Debreceni Gyógyfürd Kft december 17-én értékesítette a Nagyerdei Gyógyászati Kft-ben meglév üzletrészeit a VESZ Vagyonkezel Kft. részére. A Debreceni Vízm Zrt december 18-án értékesítette a KELET-AQUA Kft-ben meglév üzletrészeit. A Debreceni Vagyonkezel Zrt április 15-én megszerezte az A.K.S.D. Kft-b l szétválás útján kivált Debreceni Hulladék Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészeinek 49 %-át. A Debreceni Vagyonkezel Zrt. a Debreceni Hulladék Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglév részesedéseinek arányát május 02-án, t keemelés útján 51 %-ra, december 16-án üzletrészvásárlás útján 90 %-ra növelte. A Debreceni Vízm Zrt. többségi tulajdonában lév DEVIZGÉP Kft június 30-án beolvadt a szintén a Debreceni Vízm Zrt. többségi tulajdonában lév DEVÍZÉP Kft.-be A Debreceni Vagyonkezel Zrt január 24-én értékesítette a Debreceni Hulladék Közhasznú Nonprofit Kft. 520 e Ft névérték üzletrészét, közös tulajdonlás mellett, 13 önkormányzat részére. A Debreceni Vagyonkezel Zrt. Igazgatósága elhatározta a Déli Ipari Park Vagyonkezel Kft. jogutód nélküli megszüntetését, végelszámolás útján. A végelszámolás kezd id pontja január 01. A társaság tulajdonosi és felügyeleti jogosítványait a DV Zrt. Igazgatósága gyakorolja ben hatályba lépett a távh szolgáltatásról szóló új törvény (XVIII. tv.), valamint a törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) számú kormányrendelet. A távh szolgáltatás területén így rendezett lett az a jogi környezet, melynek révén a távh szolgáltatás piaci szerepl inek (távh termel,- szolgáltató,- felhasználó), a tulajdonosoknak és a közrem köd hatóságoknak jogai és kötelességei, valamint együttm ködésük szabályai áttekinthet ek és jogilag szabályozottak. Illeszkedve az új törvényben meghatározott feladatokhoz, Debrecen Megyei Jogú Városának Közgy lése rendeletet alkotott a távh szolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távh szolgáltatás egyes kérdéseir l / 4/2006. (II. 24.) Ö.r./. Megjelent a évi LXVII. tv. a távh szolgáltatás versenyképesebbé tételér l, amely szerint július 01-t l ismét központi (állami) szintre került a lakossági távh ármegállapítása (a Magyar Energia Hivatal el zetes árellen rzési jogosítványt kapott). A lakossági távh szolgáltatás díjának, a h energia távh termel és a távh szolgáltató közötti szerz désben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veend szempontokról, valamint a MEH által lefolytatott eljárásban kötelez en benyújtandó adatok körér l a 36/2009. (VII.22.) KHEM r. rendelkezik. A távh szolgáltatás ÁFA kulcsa január 15 -t l 18 %-ról 5 %-ra mérsékl dött. A Kormány évben január 01-t l, május 01-t l és július 01-t l rendeletben szabályozta a távh felhasználás szociális támogatási rendszerét. A távh felhasználás szociális támogatási rendszere szeptember 1-t l megsz nt, illetve átalakult lakásfenntartási támogatássá év Kiegészít Melléklet 6

12 A távh szolgáltatónak értékesített távh árát, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távh szolgáltatás legmagasabb hatósági árát a MEH javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg /2011. évi CXXVI. törvény a távh szolgáltatásról, 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távh szolgáltatás díjáról, 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távh szolgáltatási támogatásról, 66/2011. (XI.30.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, 83/2011. (XII.29.) NFM rendelet a távh áráról, a 21/2012. (IV.27.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, az 59/2012. (X.31.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, a 78/2012. (XII.22.) NFM módosító rendelet (1. rezsicsökkentésként) a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, a 64/2013. (X.30.) NFM módosító rendelet (2. rezsicsökkentésként) a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról. Megjelent a évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, illetve a évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképr l Tevékenység, piaci helyzet A Debreceni H szolgáltató Zrt. tisztaprofilú távh szolgáltató társaságként m ködött 2013 évben. Debrecenben db lakossági, db egyéb és üzemi felhasználónak nyújt távh szolgáltatást, mely teljes kör en h központi mérés szerinti elszámolással történik. A távf tött épületek légtere lm 3 (2012 év: lm 3 ), az er m t l igényelt éves lekötött h teljesítmény 210 MW (DOTENERGO +18 MW), míg az összes h mennyiség GJ (2012 év: GJ) volt. Vízfelmelegítés céljából felhasznált h lakásonkénti mérése 99%-os mértéket meghaladta, míg a felhasznált mennyiség m 3 t tett ki (2012 év: m 3 ). A távh szolgáltatás üzemeltetését 89 km távvezeték hálózatból és 836 db h központból, h fogadó állomásból látja el a társaság. A teljes távf tött lakásállomány közel 60 %-ában valósult már meg a szekunder oldali f téskorszer sítés. A rendszer szabályozhatóságából adódó h energia megtakarítás mértéke az épületek átlagában 10-30%-ot ért el. A cég legnagyobb beszállítója az E.ON Energiatermel Kft ben helyezte üzembe az új kombinált ciklusú er m vét, amely ugyan növeli a forrásoldali ellátás biztonságát, de a megváltozott árviszonyok következtében nem tudja betölteni eredeti szerepét. A piacb vítési folyamat tovább folytatódott, 2 db egyéb felhasználó bekapcsolása révén (0,370 MW) A társaság tartama, részvényeinek összetétele A társaság határozatlan id re alakult, a cégbejegyzés napjával, október 01-ével kezd d en. A társaság alapt kéje: e Ft év Kiegészít Melléklet 7

13 A társaság alapt kéje névre szóló törzsrészvényekb l áll. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át. A részvénytársaság alapt kéje az alábbi részvényekb l tev dik össze: db egyenként Ft, azaz 1 millió forint névérték A számviteli politika f vonásai A Debreceni Vagyonkezel Zrt. által kiadott, többször módosított 5/2001. számú elnökigazgatói utasítás tartalmazza a vállalatcsoport egységes, a Számvitelr l szóló évi C. törvény el írásaival összhangban lév számviteli politikáját. E szabályzat tartalmazza azon kérdésekben hozott döntéseket, melyekben a törvény választási lehet séget biztosít a gazdálkodók számára. A vállalatcsoport valamennyi tagja saját számviteli politikáját ennek figyelembevételével alakította ki. A tagvállalati sajátosságok, vezet i információs rendszer és igények figyelembe vételével, a tagvállalatok vezet i saját hatáskörükben tovább részletezhetik a csoport szint szabályozást - a vállalatcsoport számviteli politikájában rögzített el írások, értékelési elvek megtartásával. A számviteli adatok nyilvántartása t l Visual Apolló ügyviteli rendszerben történik. A társaság a számviteli politikája stabilitásával kívánja biztosítani az egyes üzleti évek összehasonlíthatóságát. A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekt l nem tér el. A vállalkozás számviteli politikájának f bb vonásai a következ k: Beszámoló formája: Könyvvezetés módja: Mérleg: Eredménykimutatás: éves beszámoló kett s Sztv. 1.sz. melléklet A változat Sztv. 2. sz. melléklet összköltség eljárással készített A változat és a vezet i számvitel információs igénye kielégítése érdekében a Sztv. 3. sz. melléklet forgalmi költség eljárással készített A változat Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés id pontja: február 28. a részesedések értékelésének kivételével: A részesedések értékelésének alapinformációit a részesedéssel érintett társaságok tárgyévi beszámolóinak adatai biztosítják. Ennek megfelel en a részesedések értékelése több lépcs ben történik. A Debreceni Vagyonkezel Zrt. leányvállalatai a saját részesedéseik értékelését a tárgyévet követ év március 14-éig rendelkezésre álló éves beszámolók alapján hajtják végre. A Debreceni Vagyonkezel Zrt. az értékelést a tárgyévet követ év március 31-éig rendelkezésre álló éves beszámolók alapján hajtja végre. Azon részesedések értékelését, amely részesedéssel érintett társaságok beszámolói az el z id pontokig nem állnak rendelkezésre, a rendelkezésre álló, el z évi beszámolók adatai alapján végzik el év Kiegészít Melléklet 8

14 A Társaság könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni a kezelésében lév illetve tulajdonát képez eszközökr l és forrásokról, amely - a gazdasági m veletek folytán - az eszközökben és forrásokban, továbbá saját t kében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelel en, folyamatosan (id rendben) áttekinthet en mutatja. Könyvelni kell minden gazdasági eseményt, amelyek - az eszközök és források mennyiségében és értékében változást okoznak, - az eredmény alakulására hatással vannak, - az adott naptári évre vonatkoznak, de csak a mérleg fordulónapját követ en és a mérleg elkészítését megel z en válnak ismertté, - a mérleg fordulónapjával lezárt év gazdasági eseményeib l erednek, de csak a mérlegkészítés id szakában következnek be, vagy válnak ismertté. A pénzeszközöket érint gazdasági m veletek, események bizonylatainak adatait a pénzmozgással egyidej leg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor; az egyéb pénzeszközöket érint tételeket pedig tárgyhót követ hó 15-éig kell a könyvekben rögzíteni, illetve kimutatni. A beérkez és kimen számlák vev -szállító f könyvre való könyvelésének a számlán szerepl Ptk. szerinti teljesítés id pontjának megfelel id szakban kell megtörténnie évközben és a beszámoló készítés id szakában is (áthúzódó hatású számlák). A kimen számlákon a Ptk. szerinti teljesítési id pontot is külön fel kell tüntetni. Abban az esetben, ha a számla több szolgáltatási, ebb l következ en több teljesítési id pontot is tartalmaz, akkor a számlán szerepl végs szolgáltatási id pontot kell a PTK szerinti teljesítési id pontként figyelembe venni. Abban az esetben, ha a számlán többféle szolgáltatás kerül kiszámlázásra, eltér teljesítési id pont feltüntetéssel, akkor a f szolgáltatás végs id pontját kell a PTK szerinti teljesítési id pontként figyelembe venni a vev -szállító f könyvre való könyvelés során. Az egyéb gazdasági m veletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági m velet, esemény megtörténte után, de legalább negyedévente kell a könyvekben rögzíteni és az ezzel kapcsolatos számviteli, illetve egyéb jelleg elszámolásokat elvégezni. Amennyiben az adott gazdasági esemény(ek) f könyvi elszámolásáról külön utasítás, vagy jelen utasítás a kés bbiekben eltér en rendelkezik, akkor az eltér utasítás szerint kell eljárni. A Társaság a könyvvezetést az egységes számlarend és szöveges magyarázat elkészítésével biztosítja. Az analitikus nyilvántartásoknak (számítógépes rendszereknek) szoros kapcsolatban kell lenni a f könyvi könyvelési rendszerrel, illetve könyvvezetéssel. Az eszköz bekerülési értéke: A társaság a számviteli törvényben el írt értékelést alkalmazza: az eszköz bekerülési (beszerzési, el állítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történ beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az év Kiegészít Melléklet 9

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Iktatószám: CV-41-1/2014. 2013. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. március 10. Mester Tibor ügyvezető

Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Iktatószám: CV-41-1/2014. 2013. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. március 10. Mester Tibor ügyvezető CÍVISVÍZ Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Iktatószám: CV-41-1/2014. 2013. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. március 10. Mester Tibor ügyvezető Tartalomjegyzék 1 Általános kiegészítések 3

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Iktatószám: CV-40-1/2013. 2012. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. április 25. Mester Tibor ügyvezető

Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Iktatószám: CV-40-1/2013. 2012. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. április 25. Mester Tibor ügyvezető CÍVISVÍZ Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Iktatószám: CV-40-1/2013. 2012. év KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. április 25. Mester Tibor ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ-2421-1/2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2013.április 18. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ-2421-1/2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2013.április 18. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ-2421-1/2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2013.április 18. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

A számviteli törvény változása

A számviteli törvény változása DR. SUTUS IMRE A számviteli törvény változása A számviteli törvény módosítását a nemzetközi számviteli standardok és azok intézményesített változásai, továbbá az Európai Unió tagállamai - nemzetközi számviteli

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT.

HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. BESZÁMOLÓ 2011. HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. Veszprém Jutasi u.10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591510 http://www.verga.hu/, e-mail: info@verga.hu Statisztikai számjel: 10825251-0210-114-19 Cégjegyzék

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések 4 I.1. A Társaság rövid bemutatása 4 I.1.1 A könyvvezetés módja és a mérlegkészítés id pontja 7 I.1.2 A Beszámoló készítésének rendje 7 I.1.3 A mérleg és eredménykimutatás

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben