Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon"

Átírás

1 Blazovich László Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori agyarországon A 13. században az aranybullák évszázadát, a nagy gazdasági és társadalmi átrendeződés idejét élte agyarország. A mezőgazdaságban megjelent új technikák, valamint az ország népességének a gyarapodása lehetővé tették az addigi önellátó gazdasági forma túlhaladását és ezzel egy jobb életminőség megvalósítását. Az ország mind nagyobb területeinek bekapcsolása a gazdaság vérkeringésébe és a föld intenzívebb megművelése együtt járt a korábbi bonyolult társadalmi szerkezet lassú átalakulásával és a társadalomban a két nagy csoport, a nemesség és a jobbágyság megjelenésével, amelyek alapjogai és kötelezettségei a nyugat-európai társaikéhoz hasonlóan azonosak voltak. A korszak embere bizakodva tekintett a jövőbe, törekedett szabadságjogainak megszerzésére, és arra, hogy a jogokat maga és társai részére privilégiumokban biztosítsa. Reménykedett az írásban lefektetett jogok és kötelességek amelyeket a királytól nyert el állandóságában. agyarországon a királyi hatalom Nyugat-urópában nem látott hatalmi túlsúllyal, erőtöbblettel rendelkezett az ország más hatalmi tényezőivel szemben. A 13. század idejéig az országban a király szava parancsolt. A társadalmi és gazdasági változásokkal és a társadalom átrétegződésével egy időben megváltozott a királyi hatalom helyzete. lvesztette mindenhatóságát, válságba került, és immáron új alapokon majd csak közel egy évszázad múlva nyerte vissza korábbi erejét. Addig természetesen számos sikeres és sikertelen kísérlet született a központi hatalom tekintélyének a megerősítésére, amelyek között az államháztartás átszervezése, az ország védelmének erősítése mellett szerepelt az idegen, a királyt szolgáló és neki adózó népcsoportok befogadása, amelytől sohasem idegenkedtek az Árpád-házi királyok, sőt az utódaik sem. Így érkeztek agyarországra a városokat alapító latin, majd német hospesek. Az előbbiek Fehérváron, sztergomban, Pécsett, gerben, Váradon és Zágrábban találtak új otthonra, az utóbbiak Buda-Pestújhegyen, Nagyszombatban, Pozsonyban, Sopronban, Kassán, perjesen és más felvidéki településeken foghattak hozzá a városi élet kialakításához. ellettük mint említettük jelentős számú népcsoportok érkeztek. Nyugatról a később szászoknak nevezett németek, akiket rdélyben és a Felvidéken telepítettek le a királyok, továbbá keletről mások mellett a kunok és jászok, akik az Alföldön kaptak helyet, és hadi szolgálataik, valamint adóik fejében jelentős kiváltságokat nyertek más határőr szolgálatot teljesítő népekkel, pl. a székelyekkel együtt. Kiváltságaikkal mintegy átlyuggatták azt az egységes jogi szövedéket, amely az egész országra kiterjedően átfogta a agyarországon élő népességet. A magyar királyság a 13. században fejlettségét tekintve olyan szinten állt, hogy be tudta fogadni a hospeseket, akik saját jogukat hozták magukkal, és aszerint éltek, mivel a király megadta számukra a lehetőséget, és ők éltek vele hosszú évszázadokon át, igaz, módosulások időközben bekövetkeztek. A származás szerinti jog nem volt ismeretlen a germán korban, ahol a korai időszakban a területi és személyi jog egybeesett. A későbbi időszakban, az 5. századtól, a germán birodalmak korában a népek és törzsek keveredésével a népjogokban kialakult a származáson alapuló, személyhez tapadó jog elve, amely egy személyileg meghatározott csoportot, kört illetett meg és kötelezett, másrészről az ehhez tartozók bárhol is éltek, e jog védelme alatt álltak. jogot ismerte már a Lex Ribuária ( ) és egy 768. évi kapituláré rögzítette, hogy

2 6 BLAZOVICH LÁSZLÓ a rómaiak és száliak a saját származásuk joga szerint (lex originis) élhetnek, a frank birodalom bármely vidékén lakjanak is. jog érvényesítésének a formája az volt, hogy az illető személy bíró előtt kijelentette ragaszkodását a származási jogához (professio juris). A Karolingkortól kezdve a törvényhozók igyekeztek a hatályos jogban a területiség elvének a megvalósítására, és a származástól független területiség elve a 11. századtól a szokásjogban is érvényre jutott. A származási jogot II. Konrád császár 1038-ban Rómában kiadott törvényében hatályon kívül helyezte, jóllehet Itáliában még a 13. században előfordultak esetei. rre az időre azonban már mindenki saját városának, falujának vagy tartományának jogával élt. A agyarországra érkezett hospesek joga nem állt közvetlen összefüggésben a törzsi eredethez kötött származási joggal, de közöttük azonosságok felfedezhetők. vendégek akár városlakóként, akár másképpen egy-egy meghatározott vidékre, területre érkeztek, kezdetben a királytól kapott jogok és kiváltságok csak saját közösségeikre és azok tagjaira terjedtek ki, jól mutatja ezt a városba érkező hospesek első pecsétjének felirata, amely nem a város pecsétje, hanem a hospeseké volt. Később, amikor jogaik az egész városra, illetve annak lakosságára terjedtek ki, születtek a városi pecsétek. Utóbb vált tehát az etnikai jellegű személyes jog területi joggá. indez figyelemmel kísérhető az általunk tanulmányozott erdélyi szászok esetében, akik nemcsak városlakó hospesekként érkeztek, hanem jelentős területet kaptak a királytól. Az idők folyamán, éppen az 1224-ben kiadott Andreanum nyomán, személyes jogaik területileg lettek hatályosak. A hagyományosan elfogadott nézet szerint rdélyben az idegenek, köztük a németek, a 11. század elején jelentek meg, és nagyobb számban II. Géza király uralkodása alatt érkeztek. Feltételezés csupán, hogy ebben szerepet játszott az évi keresztes hadjárat. Ám 1191 és 1196 között a pápai legátus említette, hogy II. Géza király adta át a flandriaiaknak a pusztaságot (desertum), és maga az Andreanum hivatkozik arra, hogy kiváltságaikat Géza királytól kapták. A két adatnak mindenképpen hinnünk kell, Géza király az Altlandba, a Nagyszeben Újegyház Nagysink-tengely két oldalán letelepedőknek kiváltságokat adott, amelyek mindenképpen kiterjedhettek az önálló bíráskodásra, és arra, hogy közösségeik életét autonóm módon szervezzék meg, azaz a magukkal hozott jogok szerint éljenek közjogi és magánjogi tekintetben egyaránt. A bizonyára szóban, a két fél képviselői révén született megállapodás pontjai újabbak mellett bekerültek később az Andreanumba. Az erdélyi szászok kiváltságlevele, az Andreanum megszületésének körülményeit fedő homályt ma már nem lehetséges teljesen eloszlatni éppen a korabeli hírforrások hiánya miatt. Az oklevélben leírt kiváltságokat az erdélyi német hospesek (fideles hospites nostri Theutonici Ultrasilvani universi) kapták. A szász elnevezés később alakult ki, talán véletlenül, amint a török idők után agyarországra érkező németek sváb elnevezése, mivel a szászok mellett a Német Birodalom számos szögletéből érkeztek bevándorlók. Az oklevél kiadásának körülményei sem tisztázhatók pontosan. A kutatás úgy véli: miután II. András király nem tudott együttműködni a Barcaságban letelepített német lovagrenddel, akiknek önállósodási törekvéseit a pápa is támogatta, elhatározta kiűzésüket. ielőtt vállalkozásához hozzáfogott, magát és az ország határának védelmét biztosítani akarván, a Dél-rdélyben letelepített német hospeseknek kiváltságlevelet adott, amely az első és legteljesebb írásbeli megfogalmazása azon etnikai kiváltságoknak, amelyekből egész sereg született a 13. század folyamán. Végül maga a kiváltságlevél eredetije nem maradt fenn, legkorábbi hiteles átírása I. Károly király május 25-i oklevelében található. Ilyen módon valódisága kétséges, ám mivel beletartozik a 13. századi nagy kiváltságlevelek sorába, és azoknak szellemiségével egybevág, adatainak hitelessége vitán felül áll. ielőtt összehasonlításokat tennénk az Andreanum és a más népeknek adott etnikai auto-

3 AZ ANDRANU ÉS AZ RDÉLYI SZÁSZOK AZ TNIKAI AUTONÓIÁK RNDSZRÉBN A KÖZÉPKORI AGYARORSZÁGON 7 nómiák között, vegyük számba az erdélyi német hospeseknek adott jogokat és kötelezettségeket. Az oklevél, mint társai, az egyes jogokat és kötelezettségeket nem egymástól elválasztva, külön csoportba szedve írja le, hanem az egyes esetek és témák keverednek benne, viszont alkotójának lényegre törő szemléletmódja következtében nem tartalmaz olyan pontokat, amelyek gyorsan tovatűnő korabeli aktualitásokra vonatkoznak. tekintetben jelentős különbség észlelhető közte és a többi privilégiumlevél beleértve a magyar nemesség későbbi sarkalatos szabadságait tartalmazó évi Aranybullát is között. Szinte hiányzik belőle a középkori ember apró részletekre kiterjedő, azokat a lényegesekkel egyenlő mércével kezelő szemlélete. A privilégiumlevél mindenekelőtt a szászok területét határolta körül, kiterjesztve ezt addig általuk nem birtokolt területekre. A nyugati végét Szászvárosnál (Orăştie) jelölte meg, a keletit pedig Barótnál (Baraolt) vonta meg. Kiterjesztette továbbá a székelyek földjére (amely nem azonos a későbbi székely területekkel), Sebes (Szászsebes, Sebeş) és Daróc (Homoróddaróc, Drăuşeni) földjére. A területet nyugat felől a szász szórványok lakta Hunyad vármegye, délen az országhatár és a már románok lakta Fogarasföld, keleten a Székelyföld, északon pedig Küküllő és Fehér vármegyék határolták. Keleten Fehér vármegye néhány csíkban választotta el a Szászföldet Fogarasfölde Brassó vidékétől, azaz a Barcaságtól, amelyre utóbb kiterjedtek az Andreanumban leírt jogok. egkapták továbbá az oláhok és besenyők erdejét vizeivel együtt velük közös használatra. terület a Fogarasföldet jelenthette, és az oklevél egyúttal őrzi annak emlékét, hogy itt a besenyők egykoron határvédelmi feladatot láttak el. A királyi adományozáshoz tartozó erdőknek a vizekkel együtt minden hasznát a gazdagok és a szegények egyformán élvezhették, és igénybe vehették az ott vezető utakat. Az adományozott terület kiemelt védelmét jelentette, hogy a királytól bárki falvakat vagy praediumokat kért fel adományozásra, és ha azt a király megtette, a szászok ennek azonnal ellentmondhattak. cikkelyek messzemenőkig biztosítják a szászok, a királyi nép földjének védelmét a jog erejével. A nekik adott föld pontos körülhatárolása és védelmének jogi biztosítéka után a privilégiumlevél a hatalmi viszonyokat tisztázta, amennyiben a király kivette őket bármely mindenkori tisztségviselőjének a hatalma alól, föléjük a szebeni ispánt rendelte föléje később még az erdélyi vajda mint az egész territorium vezetője kerül, aki a királyi akaratot közvetítette feléjük, illetve a király képében döntött a hozzá fellebbezett, illetve eljuttatott bírósági és egyéb ügyekben. A következő cikkely azonban siet rögzíteni a középkori városi és etnikai autonómiák legfontosabbikát, a szabad bíró-, illetőleg tisztségviselő-választást, jóllehet azt néven nem nevezi (comes [...] Cybiniensis nullum praesumat statuere in praedictis comitatibus...), mégis ez olvasható ki a sorokból, ám a bemutatási kötelezettségre utalnak a következők: hacsak nem közöttük él, és a nép választja (sit infra eos residens, et ipsum populi eligant). Ugyane cikkelyben kiköti, hogy tisztséget a szebeni vármegyében (in comitatu Cybiniensi) pénzen vásárolni senki se merészeljen. kkor még nem dőlt el, hogy milyen igazgatási rendszerben fognak élni: a comitatus arra utal, hogy a király kezdetben önálló megyét kívánt szervezni nekik. A szabad tisztségviselő-, illetőleg bíróválasztással együtt jár a törvénykezés, azaz igazságszolgáltatás szabadsága, ami ugyancsak jelen van a cikkelyek között, amely szerint felettük saját bírójuk ítélkezhet, és csak akkor idézheti őket bárki a király elé, ha saját bírójuk nem tud az ügyben dönteni (nec eos etiam aliquis ad praesentiam nostram citare praesumat, nisi causa coram suo iudice non possit terminari). A cikkelyben a fellebbezési formák (király, szebeni ispán) mellett arról is szó esik, hogy ha nyilván megegyezés nyomán más bírói fórum elé járulnak, akkor sem szabad rájuk csak a szokásos bírságot kiszabni. z utóbbi rendelkezés már az eljárásjog területéhez tartozik, amint a következő is, amely szerint pénzbeli ügyben tanúkat csak saját vidékükről állíthatnak, mivel

4 8 BLAZOVICH LÁSZLÓ őket a király mindenki másnak a joghatósága alól kivette. Ha a rendelkezés hatályát nem szűkítjük le az abban szó szerint leírt pénzügyekre (causa pecunialis), hanem kiterjesztjük azt vagyonjogi ügyekre, amire lehetőséget ad számunkra egy, igaz, későbbkori oklevélbeli megállapítás, akkor a rendelkezés a szászok helyzetének az őket körülvevő hűbéres világtól eltérő magánjogi elismerését fejezi ki. Számukra csak így van értelme e cikkely bekerülésének a privilégiumlevélbe. Jelen esetben tehát nemcsak az adóssági és zálogügyekre, valamint a hozzájuk hasonló jogügyletekre gondolunk, hanem az adásvételekre, valamint az örökséggel összefüggő bírósági ügyekre is. A helyi tanúk állítása csak így kap értelmet. Olyan emberek állító vagy tagadó szavára volt szüksége a bíróságnak, akik ismerték a helyi jogot, a szokásjogot. tekintetben hasonló módon rendelkezik a Budai jogkönyv 203. artikulusa, amelynek első mondata így szól: Idegeneknek oklevelekkel, tanúkkal való tanúskodását budai polgárok ellen ne fogadják el. aga a rendelkezés és jogelv ismert volt a középkorban, megtalálható a freiburgi jogkönyvben, I. Albrecht herceg évi, a bécsiek számára adott kiváltságlevelében és az ben IV. Béla király által a budaiaknak adott privilégiumlevélben. A szabad bíróválasztás mellett a szabad plébánosválasztás jogát is elnyerték a Dél-rdélyben élő németek azzal a feltétellel, hogy a plébánost be kell mutatniuk. A szakirodalomban vita alakult ki afelől, hogy a szabad plébánosválasztás jogát a magánegyházak kegyurainak plébánosállítási jogából lehetséges-e levezetni, vagy pedig a magyar király főkegyúri jogából, amelyet mint Szent Istvánnak, a magyar egyház alapítójának az utódai gyakoroltak agyarországon. Dietrich Kurze hosszú tanulmányt szentelve a kérdéskörnek Timon Ákos nyomán és azon gyűjtés alapján, amelyben a királyi adományleveleket vizsgálta e szempontból, arra a következtetésre jutott, hogy esetünkben az utóbbi elv érvényesült. szerint tehát nem mint magánföldesúrtól és kegyúrtól kapták a jogot, ami subpatronatust jelentett volna, hanem az uralkodó, II. András a királyi hatalomhoz tartozó jogot engedte át a német hospeseknek. A plébánost be kellett mutatniuk, azaz praesentálniuk kellett az erdélyi püspöknek, ami agyarországon bevett szokásként élt. zzel az aktussal, biretumot fejére téve vette be a püspök a megválasztottat egyházmegyéje papjainak coetusába. A plébános exemptiót élvezett, azaz kiemelték a főesperes joghatósága alól, továbbá a város vagy község lakói neki fizették a tizedet, amely ókori eredetű egyházi adó, agyarországon Szent István mint egyházalapító vezette be, kezdetben rajta a püspök és a plébános osztozott, az utóbbiak a tized negyedét kapták, később a főesperesek is részesedtek belőle a plébánosok rovására. A tized, amelyet az egyháznak, azaz mindenhol a mindenkori plébánosnak kellett begyűjtenie, beszállítása sem terhelte az adófizetőt, átengedése jelentősen megerősítette a plébános anyagi helyzetét, amit tovább javított a stólapénzből befolyt jövedelem, valamint a kegyes adományokból származó bevétel, illetve ingatlangyarapodás. Hogy ez a népesebb helyeken nem lehetett kevés, azt Buda város jogkönyvének 308. artikulusa mutatja, amely szerint egy éven belül értékesíteni kellett az esetleges értékvesztés miatt azokat az ingatlanokat, amelyeket végrendeletben az egyházra hagytak. Az egyház kezén lévő ingatlanokat viszont nem lehetett értékesíteni csak a tanács tudtával és beleegyezésével (373), mert az Istennek ajánlott dolgoknak őt kell szolgálniuk. Saját plébániájának jövedelme felett maga a tanács őrködött Budán, ugyanis a plébános az adók nem fizetése esetén a bíróhoz fordulhatott azok behajtása érdekében (249). Nem lehetett ez másként a szászok esetében sem. A városi plébániák, amelyeknek vezetői kiemelt helyzetbe kerültek, jól jövedelmező stallumokhoz jutottak, ám az átlagos műveltségű plébánosoknál nagyobb műveltséggel kellett rendelkezniük, továbbá kánonjogi jártasságra szert tenniük, hogy hivatalukat elláthassák. A szászoknak adott közjogi kiváltságok között befejezésül az önálló pecséthasználatot említjük meg, amely biztosítéka volt annak, hogy közösségük önálló jogi személyként léphessen

5 AZ ANDRANU ÉS AZ RDÉLYI SZÁSZOK AZ TNIKAI AUTONÓIÁK RNDSZRÉBN A KÖZÉPKORI AGYARORSZÁGON 9 fel. A későbbiekben ennek nyomán alakulhattak ki a székek és az egyes szász városok pecsétjei, amelyek lehetővé tették az önálló városi kancelláriák működését, segítették a bíróságok tevékenységét, kiszolgálták a helyi igazgatás és a polgárok igényeit, továbbá a tanács hiteleshelyi tevékenységét. A gazdasági jellegű kiváltságok közül a legfontosabb a felmentés vámok fizetése alól. A király a szászoknak teljes vámmentességet adott. Kereskedőik szabadon vihették áruikat és térhettek haza a vásárolt árucikkekkel. A meglehetősen rövid cikkelyt egy 18. századinál korábbi magyar fordítása értelmezi is, amely szerint a vámok, a harmincad a vásárjövedelem királyi párnak járó hányada és egyéb adók fizetése alól mentesek, sőt akármelyik piacon vagy vásáron kirakodhatnak, és semmit sem kell fizetniük. Természetesen azokon a vámhelyeken, amelyeket már a királyok korábban, az Andreanum kibocsátása előtt eladományoztak, és magánkézben voltak, a szász kereskedőknek vámot kellett fizetniük, mert ezekre nézve a király már nem rendelkezhetett. A német hospeseknek a gazdasági erejét és fejlettségét, iparuk és kereskedelmük élénkségét fejezi ki e cikkely, ebből fakadt ugyanis, hogy bevehették kiváltságlevelükbe a vámszabadságról szóló szabályt, amelyet a legtöbb etnikai autonómiát megalapozó privilégium nem tartalmaz. A gazdasági kiváltságok közé tartozik az apró só szabad beszerzésének a lehetősége, amely jog az etnikai kiváltságokkal rendelkező csoportokat általában szintén nem illette meg. zen időszakban az egyháziak kaptak csak előjogokat a sókereskedelembe kapcsolódásra. A német hospesek viszont Szent György, Szent István és Szent árton napja táján, tehát tavasszal, nyáron és ősszel nyolc napra terjedően apró só szerzésére és annak szabad, vámmentes hazaszállítására kaptak lehetőséget a királytól. Az apró só bizonyára a nem darabos, hanem a hordóban szállított ún. mosott sót jelentette. A kiváltságok fejében szolgáltatásokkal tartoztak. Csak a kamarahaszna adójaként, amely a királynak a pénzverésből származó bevétele volt, a régebbi érmék újra cseréléséből származó jövedelem, 500 márkát kellett fizetniük évente, mégpedig IV. Béla király ezüst márkájának megfelelő értékben, amely 4,5 szebeni félfertót ért, ez lemérve nem térhetett el a kölni dénár súlyától. A agyar Királyság bevételei között jelentős, nagy summát tett ki ez az adó, amelyet mindenkinek fizetnie kellett. A szászok gazdasági erejét tükrözi az adó nagysága, és rétegezettségüket mutatja, hogy a bárminemű telekkel és azzal nem rendelkezőknek egyaránt fizetniük kellett ezt az adónemet, kivételt csak kifejezetten az eme adó fizetése alól felmentettek élveztek. Az adónak az egyes településekre, azon belül az egyes személyekre, illetve családokra kivetése már a szászok feladata volt, és nyilván segédkeztek a király kiküldötteinek az adó beszedésében, ami közösségi életük jól szervezettségének a bizonyítéka. Természetesen a rendes földesúri adókat is fizetniük kellett, amelyek beszedésére külön adószedőket küldött ki a király. Azt is elrendelte, hogy az adó beszedőinek a költségeire naponta három lat ezüstöt kell fizetniük. Arról nincs hírünk, hogy a földadót (terragium) és az egyebeket fejenként vagy egy összegben fizették-e az Andreanum idején. Súlyos terhet jelentett a descensus, a szállás-adó, amelyet a királynak, illetve fő tisztségviselőinek, valamint kíséretüknek kellett teljesíteni, amikor valamilyen hivatalos ügyben, illetve hadi esemény előfordulásakor az illető területen jártak. z az állami adófajta a szállásadás mellett a jövevények élelmezését is jelentette. Tőle éppen a 13. században igyekezett megszabadulni az, aki tehette. A szászoknak ez nem sikerült teljesen, de korlátozni tudták az alkalmakat. Az Andreanum értelmében a királyt és kíséretét háromszor, a vajdát pedig, ha a király ügyében járt, két alkalommal, oda- és visszaérkezésekor voltak kötelesek ellátni élelemmel és szállással. A szászokra a dél-erdélyi határok őrizetét bízta a király, ezenfelül azonban tetemesen terhelte meg őket katonai feladatokkal. Ha a király az országon belül hadba vonult, 500 vitézt kel-

6 10 BLAZOVICH LÁSZLÓ lett kiállítaniuk, ha az országon kívülre ment, 100 katonát kellett adniuk, ám ha a király egyik főtisztje vezette ura megbízásából a sereget, csak 50 katonát kellett állítaniuk. Amint a fentiekből látjuk, az erdélyi szászok az Andreanumban a korban adható összes szabadságjogot megszerezték, a legteljesebb szabadságot kapták. indezért viszont súlyos adóterheket rótt rájuk a király, amit azonban teljesíteni tudtak, és közben szépen gyarapodtak népességszámban és gazdagságban egyaránt. A szász földön lakók száma éppen az állítandó katonák számából következően mintegy 10 ezerre tehető a 13. század első harmadában, leggazdagabbjaik, a gerébek közül pedig nem egy a későbbiek során a magyar nemesség sorába emelkedett. int említettük, az Andreanum nem született előzmények nélkül. lsősorban a német szakirodalom egy korábbi, még II. Géza király uralkodása alatt keletkezett Geysaneumot emleget, és mi is valljuk, hogy a magyar király és a letelepülők között szóbeli megállapodás bizonyára született, amelynek pontjai életkereteiket meghatározták. A német telepesek számára korábban juttatott kiváltságokról dokumentumok szólnak. II. András király Krakkó, Chrapundorf (agyarigen) és Rams (Romosz) telepeseinek adott kiváltságokat 1206-ban. Bíróikat és papjaikat szabadon választhatták, mentesítette őket a vajda beszállásolásától, kivéve ha maguk vendégelik meg, és lehetővé tette számukra, hogy adójukat közösen fizessék, továbbá állataikat az erdőkben szabadon legeltethették. nnek a fejében az adófizetésen túl a határ őrizetét kellett ellátniuk, és ha a király személyesen hadba vonult, nekik is menniük kellett. Bár egészen más szervezetről van szó, mégsem kerülhetjük el a német lovagrendnek adott kiváltságok megemlítését, mert később az Andreanumba bekerült kiváltságok közül a lovagrendnek nyújtottak közül nem egyet megtalálunk. Annak fejében, hogy határvédelmet láttak el és várakat kellett építeniük a kunok támadásai ellen, továbbá a Barcaságot, a ritkán lakott területet (desertumot) betelepítik, 1212-ben megkapták a fentebb említett kiváltságokat, 1213-ban, amikor területüket kiterjesztették és a pénzváltókkal szemben védelmébe vette őket a király, Vilmos erdélyi püspök lemondott javukra a tizedszedés jogáról, kivéve a területükre betelepülő magyarok tizedéről ben az uralkodó vámmentességet adott nekik, és a területükön lakó összes népet alájuk rendelte. z utóbbi jogintézmények véleményünk szerint mintáját képezték a két évvel később az Andreanumba került kiváltságoknak, és így hozzájárultak a szászoknak adott területi etnikai autonómia kialakításának lehetőségéhez, amely a korábbiakhoz képest minőségében mindenképpen újat hozott számukra. A korábbiakkal szemben mint önálló népcsoport (etnikum) kiterjedt területre szabott autonómiát nyertek el a királytól. Az Andreanum egyúttal példaként szolgált más etnikai autonómiák létrehozásához. A magyar királyoktól kapott etnikai autonómiával rendelkező népek közül, amelyek kiváltságainak megszerzésekor hatott az Andreanum példája, a székelyeket említjük meg. A 9. században a magyarokhoz csatlakozott lovas-nomád nép a magyarokkal együtt mint katonai segédnép érkezett a Kárpát-medencébe, ahol a században a korabeli magyar állam szélein éltek, Pozsony, Sopron, Zala, Baranya, Ugocsa, Szabolcs és Bihar megyékből maradtak fenn rájuk vonatkozó adatok. A határőrizetet ellátó szabad népelemek életében a 12. század során változások álltak be, mivel a határvárispánsági szervezet megszűnt, és e népeket a várispánsági szervezetbe osztották, amely változás szabadságuk jelentős csökkenésével járt. kkor kelhettek útra az első székely csoportok kelet felé, a még szabad, lakatlan területekre, másik részüket pedig a király telepíthette át, amikor a nyugati határ mentén megszűnt a veszély, keleten pedig a kunok és más pogány népek becsapásai és a Bizánccal kiéleződött helyzet miatt egyre több határőrre volt szükség. rdélyben a Kárpátok mentén fekvő területet ekkor szervezték védelmi övezetté a királyok éppen a szászok és székelyek betelepítésével.

7 AZ ANDRANU ÉS AZ RDÉLYI SZÁSZOK AZ TNIKAI AUTONÓIÁK RNDSZRÉBN A KÖZÉPKORI AGYARORSZÁGON 11 áig nem eldöntött kérdés, hogy a székelyek vagy a szászok telepedtek-e be előbb Dél-rdélybe. A magunk részéről Kristó Gyula legújabban kifejtett álláspontját elfogadva úgy véljük, a II. Géza király idején érkező szászok megelőzték a székelyeket, akik már 1199-ben Dél-rdélyben tartózkodtak, mert ekkor erősítette meg III. Ince pápa tisztségében a kézdi főesperest, akinek székhelye ekkor még Szászkézden volt, ahonnan a helynevet is magukkal vitték került át a székelyekkel együtt a háromszéki medencébe. Beköltözésük a század fordulóján vagy a 13. század elején következett be, és szervezeti kereteiket a király hozzávetőlegesen a szászokéval egy időben alakította ki. Amíg a szászok élére a szász ispánt, a székelyekére a székely ispánt állította. Az Andreanumban körülhatárolta a szász területet, ugyanekkor a székelység területének magva a későbbi aros- és Udvarhelyszék lehetett. Az e vidéktől keletre és délkeletre fekvő magashegyi területet a 13. század végén és a 14. század elején szállhatták meg a Szászföldről érkező székelyek, a főként állattenyésztésből élő szabad katona népelem, amely adóját állatokkal, ökrökkel rótta le a király számára. A székelyek archaikus társadalmi keretek között éltek, amelynek alapja a személyes szabadság és a közös tulajdon volt, alapjául a katonai (hadi) kötelezettségük szolgált. Nem rendelkeztek olyan kiváltságlevéllel, mint az Andreanum, társadalmi állapotuk és írásbeliségük korántsem fejlődött ki annyira, hogy ennek szükségét érezték volna. Zárt közösséget alkottak, a földjüket közösen birtokolták, és azon elsősorban a nemzetségi-vérségi kötelékeken alapuló szokásjog szerint éltek, és a vajda hatalma alól mentességet élveztek. Saját birtokuk csak a Székelyföldön kívül lehetett, amellyel azonban szabadon rendelkezhettek. A szászok és székelyek szabadsága teljesen más gyökerekből nőtt ki, alapja azonban egy volt, a katonai, hadi szolgálat. A két népelem szabadságai között több hasonlóság fedezhető fel. A székelyek területére, amint a szászokéra, nem telepedhetett be senki, ha ez megtörtént valamilyen adományozással, akkor tiltakozhattak a király előtt, amint ez 1324-ben történt. Zárt közösségüket a szászokéhoz hasonlóan egyetemnek, universitasnak nevezték ban a székely nemesek közösségként szerepeltek, 1299-ben közösen léptek fel egy emberölési ügyben. Igazgatási szervezetük kezdetben, amint a szászoké is, a megyerendszer felé mutatott, élükön ispán, a székelyispán állt, akinek nevével 1235 után csak 1291-ben találkozunk, ám az utána következő időben rendszeresen. A rájuk vonatkozó rendkívül ritka adatokból 1319-ben kiderül, hogy Tamás székely ispánnak 1319-ben telegdi albírája, azaz alispánja volt, aki egyúttal a mentői várnagy tisztét is ellátta. A csíki székelyek élén 1324-ben hadnagy állt, akinek a tisztségét várispánsági minta alapján szervezhették meg, és elnevezése a székelység katonai jellegű szervezettségére utal. A székely területi igazgatás azonban a későbbiekben éppen a szász minta nyomán a székrendszer felé vette az irányt, és a hét szék kialakulásával hosszú időre nyugvópontra jutott. Amint a fentiekből kiderül, a székely és szász kiváltságok között számos hasonlóságot találhatunk, hiányoznak azonban a székelyek kiváltságainak katalógusából a gazdasági szabadságjogok, amelyek a kereskedelemre terjedtek ki, aminek legfőbb oka az, hogy a szászokénál fejletlenebb, illetve más jellegű gazdasági viszonyok között éltek. Feltehetően nem fukarkodott volna a magyar király e jogok megadásával sem, ha a székelyek ezeket igényelték volna. Kivételt képeznek a vérontással járó ügyek, amelyekben a vádlott nemzetségi bírója ítélkezik, ami egyébként nem egyedi eset, mert a Budai jogkönyv hasonló ügyekről szóló artikulusa ugyancsak ekképpen rendelkezik, ha a városi bíró dönt a vérrel járó ügyekben. indenesetre a kunok ilyen esetben a királyhoz fellebbezhetnek, illetve aki hozzá menekül, asylumot nyer. A kunok a királytól szemben a szászokkal csak kedvezményeket kaptak a szállás-adó terhét illetően, ez alól a kunok vezéreit az ország nemeseihez hasonlóan mentesítette a király.

8 12 BLAZOVICH LÁSZLÓ A 13. században kiváltságokat kapott népek közül meg kell említenünk a jászokat és a kunokat, mivel szabadságaik számos rokon vonást mutatnak a szászokéval. Az alán eredetű jászok és a kunok, akiknek őstörténete homályba vész, a tatárjárás előtt érkeztek agyarországra. Az előbbiek betelepedésének ideje nem adatolható pontosan, az utóbbiak két hullámban érkeztek: az 1220-as évek második felében, majd egy évtizeddel később egy újabb csoport. helyen nem célunk magyarországi elhelyezkedésük és történetük részletes leírása, csak annyira figyelünk rájuk, amennyire a jogtörténeti fejtegetések megkívánják. indenekelőtt megjegyezzük azt, hogy a két nép, a mintegy kétszázezerre tehető kunság és a jóval kisebb lélekszámú jászság kiváltságainak alapja, éppen úgy, mint a szászok és székelyek tekintetében, a királynak nyújtott hadi szolgálat volt. A jászok esetében mindez világosan látható azon március 8- án I. Károly király által Zokan fia Larzan és társai nemzetsége számára kiadott oklevélből, amelyben a király kiemeli őket és utódaikat Keuerge fiainak és másoknak az uralma és joghatósága alól, és a királynak katonai szolgálatot teljesítő jászok sorába emeli őket. egengedi továbbá számukra, hogy kapitányaikat és bíráikat a királyhoz hű személyekből szabadon válasszák. Az oklevél néhány sora felfedi számunkra a jászság korabeli társadalmi és jogi helyzetét. ég fennáll náluk a nemzetségi alapon szervezett társadalom, hiszen egy nemzetség kapta a kiváltságot, amely katonákat állított ki saját nemzetségbeli vezető, a kapitány parancsnoksága alatt, és a törvénykezés alsó szintjén ugyancsak a nemzetség tagjai sorából választott bíró ítélkezett felettük. Ugyanakkor már megvolt a jászság között a társadalmi tagozódás, kialakult az egymás alá és fölé rendeltek rétege, hiszen az említetteket szolgai, bizonyára jobbágyi sorból emelte fel a király a hadi szolgálatot nyújtó jászok közé. Az 1323-as oklevél bepillantást nyújt a jászoknak már jóval korábban adott, csak minden bizonnyal nem írásban lefektetett kiváltságok és kötelezettségek közé, amelyek életük közjogi kereteit adták, és egyúttal meghatározták a szokásjogban megnyilvánuló magánjogi viszonyaikat is. A kunok esetében hasonló helyzettel állunk szemben. agyarországi történetük viharosnak mondható fél évszázada után az 1279-ben kiadott második kun törvényből ismerhetjük meg jogállásukat. Ők ebben az időben még ugyancsak a nemzetségi szervezet által meghatározott formában éltek, nemzetségek és azon belül nemek és ágak szerint, azonban társadalmi tagozódásuk előrehaladt állapotban volt. A IV. László király által kiadott kun törvények az Andreanumhoz hasonlóan rögzítették a hét, más forrásokban hatnak (Borcsol, Olás, Csertán, Iloncsuk, Kór és Köncsög) mondott nemzetség (generatio) szálláshelyét. A magyarországi hely- és személynév-anyagban még további kettő, a Kongrolu és a Baraq fordul elő, amelyek a kipcsak törzsnevekkel egyeznek, ami arra utal, hogy az eredeti kun törzsek töredékei érkeztek az országba. Tehát szálláshelyüket a kun törvény a Duna és a Tisza vagy a Körös folyó mellett, vagy a aros és a Körös folyók között, vagy ugyanannak a folyónak mindkét partján, vagy a Temes és aros folyók között, vagy ezek környékén jelölte ki. Ahol a szolgálónépek és az örökös nélkül elhalt nemesek földjeit is nekik kell adományozni az ő településeik határain belül. Továbbá a király nekik adományozta a nemesek és várjobbágyok e területen fekvő üres, tehát nem lakott és művelt földjeit, amelyekért azonban igazságos árat vagy megfelelő cserét fog adni. indezeket a kunok egymás között osszák szét mindenkinek a képessége, milyensége vagy jogi állapota szerint, rendelkezik a király. Az ott élő nemeseket és várjobbágyokat pedig meghagyta birtokaikban. Jelen esetben IV. László király a felmerülő viták elkerülése érdekében éppen úgy körülhatárolta és rögzítette a kun szállásterületet, mint jó ötven évvel korábban II. András a szászok esetében. A későbbiekben természetesen mindkét helyen számos változás következett be a kijelölt területben. indenesetre a két egymástól időben távol álló rendelkezés azonos szemléletről árulkodik.

9 AZ ANDRANU ÉS AZ RDÉLYI SZÁSZOK AZ TNIKAI AUTONÓIÁK RNDSZRÉBN A KÖZÉPKORI AGYARORSZÁGON 13 A törvény rendelkezik a kunok törvénykezésének formájáról, amely szerint a kunok főbírája a nádor, amint ezt már IV. Béla király eldöntötte, ahová az egyes nemzetségektől fellebbezni lehetett, ha a nemzetségi bíró döntését a felek nem fogadták el. A nádor mellett a nemzetség választott bírójának vagy főemberének ott kellett ülnie, nyilván azért, mert ők ismerték a fennálló helyzetet és a szokásjogot. Nélkülük a nádor nehezen tudott volna helyesen dönteni. A cikkelyből az is kiderül, hogy a nemzetségi bíró mellett egy másik vezetője is van a nemzetségnek, mégpedig katonai, amint ez később a kunok letelepedése után a székek esetében lesz, akinek a szerepe hasonló a székelyek hadnagyaiéhoz, és mint a hatalom fő birtokosa ő is részt vesz az ítélkezésben. A két kiváltságolt népelem szabadságai megszerzésének ideje között nemcsak az időpontot, hanem a módot illetően is különbség van. Amíg a szászok egy privilégiumlevélben nyerték el azokat, addig a kunok a fentieken túl számosat később szerveztek meg. Csak később nyerhették el a szabad plébánosválasztás jogát, hiszen a kun törvény idején még a kereszténység felvétele volt a számukra kitűzött feladat. Azt csak 1512-ben nyerték el II. Ulászló királytól. A vámszabadsághoz korábban, a 15. században (1407, 1447) jutottak, ami feltehetően összefüggött állattenyésztő gazdálkodásukkal, ugyanis a fellendülő nagyállat-kereskedelem indíthatta őket a jog megszerzése érdekében tett lépésekre. Tehát az idők folyamán a kunok és jászok, mint katonai szolgálatot teljesítő nép, megszerezték azokat a kiváltságokat, amelyeket a szászok kaptak az Andreanumban, csak jóval hosszabb idő alatt nyerték azokat el, mint az előbbiek. A magyar királyoknak az országnak a Dunától keletre eső területein az egész középkor idején nem sikerült olyan állandó keretek között megszervezniük az egységes igazgatást, mint a nyugatin. Az említetteken kívül ugyanis az ország északkeleti részén szintén éltek olyan népelemek, mint a szepességi szászok és a lándzsásnemesek, akik a fentebbiekhez hasonló kiváltságokkal éltek, és nem tagolódtak be a megyerendszer szervezetébe. A szepességi szászok részben a tatárjárás ( ) előtt, részben utána érkeztek a nekik adott területre, a Szepességbe. Több helyről toborzódtak, de mivel a városaikban később főként a magdeburgi jogot használták, nagyobb részük Szászföldről érkezhetett, véleményünk szerint Lengyelország felől, a Kárpátok hágóin és szorosain átkelve. Az ő jogaikat és kötelezettségeiket ugyancsak később, egy emberöltő után, 1271-ben foglalta írásba V. István király ( ), amelyet I. Károly király 1317-ben módosított és erősített meg. Privilégiumaik közé tartozott a szabad bíró- és plébánosválasztás mellett a szabad vadászati, halászati és bányászati jog. A királynak 300, I. Károly király idejétől 1200 márka évenkénti összeget fizettek. A terragiumon kívül minden adó alól mentesültek. A szepességi szászok, ha hadba vonult, 50 lándzsást küldtek a király seregébe, azonban ennek ellenére az ő feladatuk nem elsősorban a honvédelem, hanem a bányászatban szerzett jártasságuk hasznosítása volt a király számára. Később, 1344-ben fordul elő a szász közösség (communitas) fogalma, amelyet 24 szepesi város és a hozzájuk tartozó községek alkottak. Rajtuk kívül is éltek szászok a Felvidéken, földesúri joghatóság alatt, azonban ők nem élvezték a szepesi szászok közösségének az előjogait. A magyarországi kiváltságolt népelemek számbavétele és jogállásuknak a szászokéval való összevetése során még meg kell említenünk az ugyancsak a Szepességben élt lándzsásnemességet, akik mint határőrök jutottak ezen funkciót betöltő társaikhoz hasonló kiváltságokhoz ban nyert privilégiumlevelükben a szabad bíróválasztást szerezték meg és a női ágnak a fiúéval azonos öröklési képességét. A megye joghatósága alól kiemelten éltek, a bírói és igazgatási kereteik a székek voltak. Kezdetben személyesen tartoztak hadba vonulni, a tatárjárás után már csak tíz lándzsás vitéz adására kötelezte őket a király. Innen tízlándzsás (nobiles sub decem lanceis constituti) elnevezésük. Kiváltságaikat a fent említettekhez hasonlóan a polgári kor beköszöntéig megőrizték.

10 14 BLAZOVICH LÁSZLÓ A besenyő, a kipcsak török nyelvű nép töredéke II. István király uralkodása ( ) idején kért és kapott bebocsátást az országba. Kezdetben feltehetően határőr szerepet kaptak az Andreanum is megemlékezett róluk, később az ország belsejében (pl. Csanád, Tolna megye), bukkanhatunk nyomaikra. A róluk fennmaradt csekély forrásanyag alapján úgy tűnik, jogállásuk hasonló lehetett a kunokéhoz. A nádor alá tartoztak ők is, önálló törvénykezési joggal rendelkeztek, ismert a besenyők curialis comese és 1347-ből ispánjuk, aki ítélkezik felettük. A kisszámú népelem önállósága és kiváltságaik a 15. századra megszűnnek, vezetőik a nemességbe, az alsóbb rétegek a jobbágyságba és a megyék, valamint uraik joghatóságába kerültek. Az Andreanumot, miként a többi kiváltságlevelet és a bennük lefektetett jogokat, mintegy körbefolyják azok a jogintézmények, amelyeket a privilégiumok nyomán alakítottak ki, illetve szereztek meg. zek rendszerében valósulnak meg és kelnek életre a papírra vetett jogok és kötelességek. Az autonómiát biztosító szabadságjogok gyújtópontjában a törvénykezés önállósága helyezkedik el. Éppen ezért tárgyaljuk e dolgozat befejező részében a szász igazságszolgáltatás formáját, összehasonlítva azt más kiváltságolt népelemek törvénykezési rendjével. A bíráskodást a Szászföldön annak területi felosztása szerint szervezték meg. Az Andreanumban a Királyföldre kiterjesztett jogot később elnyerték más szászok által lakott területek: Brassó vidéke, a Barcaság és Beszterce vidéke. A falusi, illetve a városi bíráskodástól eltekintve az erdélyi szászok első bírósági fóruma a szék volt. lnevezése a bírói székből alakult ki. A hét szász szék amelyhez utóbb még kettő, edgyes és Selyk csatlakozott népének bírói fóruma azon szék bírái voltak, amelyhez területileg tartoztak. indegyik széknek külön székbírája (judex terrestris, Stuhlrichter) és kezdetben a király által kinevezett királybírója (judex regius) volt, aki elsősorban a büntető bíráskodás feladatát látta el. z utóbbiak Szent László király ( ) idején létrehozott bírói fórumok. A királybírák jogintézménye az ország nagy részén megszűnt, a szászok és székelyek között azonban fennmaradt. Idővel kialakultak a fellebbezési fórumok, létrejött a szász bíráskodás rendszere. A székbíró mellett a fontosabb ügyeket a székgyűlés elé vitték, amelyet rendszerint évente négyszer hívtak össze a szék alkalmas helyére, ahol az ülésen a királybíró elnökölt, és amin minden szabad polgár megjelenhetett. A bírák, az esküdtek és az ún. seniores (Altschaft) részvétele kötelező volt. Zsigmond király ( ) uralkodásának idejétől e szerepet a székben lévő város polgármestere és tanácsa vette át. A székek bírósága felett a hét bírák széke állt, a legmagasabb bírói fórumot pedig a hét szék együttes ülése, a szász nemzeti közgyűlés alkotta, amelyen a szebeni királybíró elnökölt. A Szebenben tartott ülésen a polgármesterek, székbírák, királybírák és esküdtek mellett a székek küldöttei voltak jelen. A szász bíróságoktól az erdélyi vajdához nem, csak a királyhoz lehetett fellebbezni. A szászok esetében tehát teljes törvénykezési autonómia valósult meg. A székelyek a székek rendszerét minden bizonnyal a szászoktól vették át. Róluk a kevés fennmaradt adat következtében szerény ismerettel rendelkezünk. A katonai rendben élt székelyek élén minden székben a hadnagy (maior exercitus), később kapitány állt, továbbá a királybíró (judex regius) mint főbíró (summus judex). Létezett alárendelt bíró is, a judex terrestris. A két tisztséget csak lófő (primipilus) láthatta el, e bírókat évenként választották. A székek számára a jelentősebb ügyekben a székely ispán ítélkezett a fentiekkel és tizenkét választott személlyel, amint az évi székely konstitúciók említik mint régi szokást. A székektől mint főszékhez, Udvarhelyhez lehetett fordulni, onnan a székely ispánhoz és végül a királyhoz. gy ideig a székely nemzet közgyűléséhez szintén lehetett folyamodni, ám rendszertelensége miatt ez a forma megszűnt. Úgy véljük, a szász és székely bírósági fórumok közötti hasonlóságok, a meglévő különbségek mellett is, önmagukért beszélnek, és az autonómia kifejezői.

11 AZ ANDRANU ÉS AZ RDÉLYI SZÁSZOK AZ TNIKAI AUTONÓIÁK RNDSZRÉBN A KÖZÉPKORI AGYARORSZÁGON 15 A nemzetségi szervezetben élt kunok felett a nemzetségi bírák törvénykeztek, letelepedésük után (15. század) az ő területi szervezetük szintén kialakult. Kisebb egységeik, azaz településeik, a szállások mellett kialakultak a szászokhoz és székelyekhez hasonlóan a székek. Részint egyes nemzetségek utódaiként, részint egy-egy család birtokszervezete adta meg a székek kereteit. A székek élén a székelyekhez hasonlóan a kapitányok (capitanei) álltak, akik a székbíróval együtt bíráskodtak. Kisebb ügyekben a szállásbírák jártak el. A kutatás hat szék nevét és helyét tárta fel. Létükről és tevékenységükről kevés feldolgozás született. Hasonló módon szerveződtek meg a jászok. indkét népelem felső bírójaként a nádort tisztelhette, aki azonban e tisztségét általában helyettesekkel töltötte be, ők azonban általában nem az egész kunság, hanem csak annak egy része számára tartottak bírói széket. A szepességi szászoknak szintén biztosította a király az önálló törvénykezés jogát (1271), jóllehet az eltért az eddig leírtaktól. A szepesi szászok tartományában (provincia Saxonum de Scepus) vagy földjén (terra Cypsiensis) az elsőfokú bíróságot a községek, illetve a városi bíróságok tartották. A községekből ahhoz a városhoz fellebbezhettek, amelyhez tartoztak. Az említett bírók különböző számú esküdttel ítélkeztek. A városoknak fellebbviteli fóruma, főképp büntetőhatósága a szász ispán vagy annak a 24 szász város bíráival tartott bírósága volt, amely üléseit Lőcsén tartotta. Súlyosabb esetekben a szász ispán a megyésispánnal együtt ítélkezett. Az ugyancsak a Szepességben élt lándzsásnemesek területi közigazgatási beosztásuk szerint szintén székekre tagolódtak, és saját maguk választották bíróikat, ispánjukat, alispánjukat, továbbá szolgabíráikat. A Szepes megyei ispán csak tolvajlás, pénz- és tizedügyekben ítélkezhetett felettük IV. Béla király évi kiváltságlevele szerint. Amint a fentiekből láttuk, a agyar Királyság a 13. században alkalmasnak bizonyult arra, hogy a területére érkező népeket az általuk hozott közjogi és magánjogi normákat elismerve fogadja be. A bevándorlók egy része városi polgár lett, és személyükhöz, illetve közösségükhöz tapadó joguk városi joggá fejlődött. Számos másik csoport azon a területen, amelyen élt, privilégiumlevelekben lefektetett kiváltságait etnikai autonómiává fejlesztette. A király által elismerhető és adható jogok között a szabad bíró- és plébánosválasztás az autonómia alapja volt, amelyre épült a törvénykezés szervezete. Az egyes népelemek társadalmi fejlettségi szintjüknek megfelelően alakították ki katonai igazgatási és törvénykezési szervezetüket, amelyek sok tekintetben hasonlítottak egymáshoz, és egyúttal lényeges különbségeket mutatnak. Az erdélyi szászok például egy privilégiumlevélben kapták kiváltságaikat, a kunok pedig az idők folyamán gyarapították azokat. Hogyan kaphattak volna például plébánosválasztási jogot, amikor a kun törvények idején kezdődött katolikus hitre térítésük?! Vámkiváltságokra pedig akkor lett szükségük, amikor árucikkük, a szarvasmarha keresetté lett a piacon. Az etnikai autonómiát nyert népek területi tagolódása és törvénykezési formája a székrendszerben valósult meg. z nemcsak önállóságukat biztosította, hanem a szokásjog világában élő középkori ember számára csak így valósulhatott meg az igazságszolgáltatás, mert e népek között a magánjog (öröklés-, család- és vagyonjog) területén sajátos, csak az illető népcsoport által ismert normák szerint ítélkezhettek. A mai ember számára mindenképpen bölcsnek tűnő uralkodói döntés tehát szükségből is fakadt. A kiváltság fejében a mindenkori uralkodó elsősorban katonai, hadi szolgálatot kívánt, ami mindegyik népelem esetében, helyzetétől függően, az adók mellett kisebb vagy nagyobb mértékben megtalálható a kötelezettségek között. A 13. században keletkezett kiváltságlevelek óriási jelentőségét az adja, hogy a bennük lefektetett normák szerint a 19. század utolsó harmadáig, mintegy évig ha némi változás és módosulások közepette is éltek az említett népek. A közel 780 éve kiadott Andreanum kiemelt jelentősége abban áll, hogy a felsorolt kiváltságokat és kötelezettségeket elsőként és legteljesebb formában tartalmazza.

12 16 BLAZOVICH LÁSZLÓ Irodalomjegyzék Almási Tibor: A tizenharmadik század története. Bp Benkő lek: A székelyek betelepülése rdélybe. In: Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár Temesvár Benkő lek: rdélyi szászok. In: Korai magyar történeti lexikon (9 14. század). Főszerkesztő Kristó Gyula. Szerkesztők ngel Pál és akk Ferenc. Bp (továbbiakban KTL) 618. Conrad, Hermann: Deutsche Rechtsgeschichte. in Lehrbuch. Bd. I. Frühzeit und ittelalter. Verlag C. F. üller. Karlsruhe Draskóczy István: Das ungarländische Deutschtum im 15. Jahrhundert und am Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Die Deutschen in Ungarn. Hrsg. von Georg Brunner. Südosteuropa-Gesellschaft. ünchen Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Bp Frank Gábor: Az Árpád-kor néhány kérdése az újabb német történeti irodalomban. gyetemi doktori disszertáció. Kézirat. Pécs Fügedi rik: Befogadó: a középkori magyar királyság. Történelmi Szemle 1979/ Gündisch, Konrad: Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen. Unter itarbeit von athias Beer. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat. 8. ünchen Gyárfás István: A jász-kunok története. I IV Györffy György: A magyarországi kun társadalom a XIII XIV. században (A kunok feudalizálódása). In: Uő: A magyarság keleti elemei. Bp (lső közlés 1953.) Györffy György: A székely társadalom. In: Tanulmányok a parasztság történetéhez agyarországon a 14. században. Szerk. Székely György. Bp Györffy György: A székelyek eredete és településük története. In: Uő: A magyarság keleti elemei. Bp (lső kiadása 1941.) Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Bp Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschischte. III. Hrsg. Adalbert rler und kkehard Kaufmann. rich Schmidt Verlag. Berlin , F. Sturm. Personalitätsprinzip. F. Dolezalek: Professio iuris. Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. Szeged Horváth Péter: Értekezés a kunoknak és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és mostani állapotjokról. Bp (lső kiadása 1823.) Jakó Zsigmond: A székely társadalom útja a XIV XV. században. In: Székely felkelés lőzményei, lefolyása, következményei. Szerk. Benkő Samu Demény Lajos Vekov Károly. Buk Klein, Karl Kurt: Geysanum und Andreanum. Fragmentarische Betrachtungen zur Frühgeschichte der Deutschen in Siebenbürgen. In: Zur Rechts- und Siedlungsgeschichte der siebenbürger Sachsen. Siebenbürgisches Archiv. Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Dritte Folge (továbbiakban: Siebenbürgisches Archiv 8.) Klein, Karl Kurt: Saxonia Septemcastrensis. arburg KTL , , , , Koszta László: Jászság. Pálóczi Horváth András: Kun nemzetségek, Kunság, Kun székek. Zsótér Rózsa: Lándzsásnemes. Kordé Zoltán: Szászok. Kordé Zoltán: Székelyek. Kordé Zoltán: A székelység története a szék-rendszer megszilárdulásáig. In: A Kárpát-medence és a steppe. Szerk. árton Alfréd. agyar őstörténeti könyvtár 14. Bp Kring (Komjáthy) iklós: Kun és jász társadalomelemek a középkorban. Századok 66(1932) , Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada. Bp Kristó Gyula: A korai rdély ( ). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 18. Szeged , Kubinyi András: Zur Frage der deutschen Siedlungen im mittleren Teil des Königreichs Ungarn ( ). In: Die deutsche Ostsiedlung des ittelalters als Problem der europäischen Geschichte. Hrsg. Walter Schlesinger. Vortäge und Forschungen (Sigmaringen) 18. (1975)

13 AZ ANDRANU ÉS AZ RDÉLYI SZÁSZOK AZ TNIKAI AUTONÓIÁK RNDSZRÉBN A KÖZÉPKORI AGYARORSZÁGON 17 Kurze, Dietrich: Zur historischen inordnung der kirchlichen Bestimmungen des Andreanum. Rechtsund Siedlungsgeschichte der siebenbürger Sachsen. Siebenbürgisches Archiv aksay Ferenc: A szászság megtelepülése. In: rdély és népei. Szerk. ályusz lemér. Bp (lső kiadása: 1941.) ittelstrass, Otto: Beiträge zur Siedlungsgeschichte Siebenbürgens im ittelalter. ünchen ittelstrass, Otto: Terra syculorum terrae Sebus und der Sächsische Unterwald. Siebenbürgisches Archiv Dirk oldt: Unus sit populus et sub uno judice [...] Bemerkungen zum Goldenen Freibrief der Siebenbürger Sachsen. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 22. (93.) Jahrgang (1999), Heft Nägler, Thomas: Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen. Geschichte den Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. I. Buk Pálóczi Horváth András: Besenyők, kunok, jászok Ruszoly József: urópa jogtörténete. Bp Servantius, Carlo: inige Beobachtungen, das Kirchenwesen Siebenbürgens im 13. und 14. Jahrhundert betreffend, und deren Bedeutung für die Herkunftsfrage der deutschen Siedler. Siebenbürgisches Archiv Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen Wagner, rnst: Boralt und terra Daraus. Zur Ostgrenze des Andreanischen Rechtgebietes. Siebenbürgisches Archiv Zimmermann, Harald: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici. Köln Weimar Wien Andreanum the Letter of Privilege of Transylvanian Saxons Living in the System of thnic Autonomies in edieval Hungary. The Hungarian monarchy in the 13 th century proved to be apt to accept in the people arriving at its territory recognizing their public and civil law norms. Some of the immigrants have become urban citizens (burghers) and the rights sticking to their person and community have developed into urban rights. Several other groups have developed their privileges included in letters of privilege into ethnical autonomy on the territories they used to live. Among the rights that could be recognized and given by the king the free election of judges and parsons was the basis of autonomy on which the organisation of jurisdiction was built. Some groups of people have created their military ruling and jurisdiction according to their social development, these being similar in many ways and showing differences as well. The territorial configuration and jurisdiction of people with ethnic autonomy concluded in the bench system. This insured not only their independence but it was the only way the organisation of justice could come into existence for the medieval man living in the world of common law because these people could administer justice in civil law (law of inheritance, family and property) only according to the norms known by the respective group of people. The monarchial judgement seeming wise to people of our days was the result of necessity. In return for privilege the monarch in power wanted military service that appears less or more among duties besides taxes in case of all groups of people. The high importance of letters of privilege from the 13 th century is given by the fact that the above mentioned people lived up to the end of the 19 th century for about years according to the norms included - though with certain changes and alteration. The high importance of Andreanum published almost 780 years ago lies int he fact that it contains the enlisted privileges and duties in their most complete form and for the first time.

Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon

Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon Blazovich László Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon A 13. században az aranybullák évszázadát, a nagy gazdasági és társadalmi átrendeződés

Részletesebben

Szerkesztőség: Kolozsvár, str. Napoca nr. 2.1, em. Telefon/Fax: 0264-595 176 Postacím: 400750 Cluj-1. C.P. 191 România

Szerkesztőség: Kolozsvár, str. Napoca nr. 2.1, em. Telefon/Fax: 0264-595 176 Postacím: 400750 Cluj-1. C.P. 191 România RDÉLYI ÚZU Az rdélyi úzeum-gyesület lnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye Szerkeszti Kovács Kiss Gyöngy (felelős

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Városok városhiányos övezetben a középkorban

Városok városhiányos övezetben a középkorban 2001. november 85 BLAZOVICH LÁSZLÓ Városok városhiányos övezetben a középkorban A középkori Alföldet hagyományosan városhiányos övezetnek tekinti a magyar várostörténeti kutatás és a történetírás. Érveik

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

GODA KÁROLY A SOPRONI VÁROSVEZETŐ RÉTEG A 15 16. SZÁZADBAN A POLGÁRMESTERI ÉS VÁROSBÍRÓI TISZTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ IGAZGATÁS- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE

GODA KÁROLY A SOPRONI VÁROSVEZETŐ RÉTEG A 15 16. SZÁZADBAN A POLGÁRMESTERI ÉS VÁROSBÍRÓI TISZTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ IGAZGATÁS- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE GODA KÁROLY A SOPRONI VÁROSVEZETŐ RÉTEG A 15 16. SZÁZADBAN A POLGÁRMESTERI ÉS VÁROSBÍRÓI TISZTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ IGAZGATÁS- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE a doktori disszertáció tézisei I. A hagyomány kritikája,

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN NOVAK VERONIKA ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN A kiváltságlevelek az oklevelek jelentős csoportját alkotják. Általában a kiváltságlevél alatt olyan oklevelet értünk,

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk:

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: KIK A CSÁNGÓK ÉS HOL LAKNAK? 1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: kikről lesz szó e könyvben. Célszerű ehhez abból kiindulni, ami a köztudatban a csángókról él. Általában hétfalusi, gyímesi,

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Szakál Imre Témavezető: Dr. Pallai László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

A multikulturális Erdély középkori gyökerei

A multikulturális Erdély középkori gyökerei 2001. november 91 KRISTÓ GYULA A multikulturális Erdély középkori gyökerei Mindenütt a vil ágban, ahol külön böz ő nyelvű, mentalitású, kultúrájú népek kisebb-nagyobb tömbjei találkoznak, érintkezési területek

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÁLLAMTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZIGAZGATÁS JOGI TANSZÉK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN SZERZŐ: MENYHÉRTNÉ

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála Régi új vagyonjog Aktuális jogtörténet Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. október 2. Budapest A házastársi joghelyzet nem a másik házasfél fölött, hanem annak irányában való jog, csakúgy miként a kötelmi

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 MTA Law Working Papers 2014/39 Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 Darák Péter Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza TUDOMÁNYTÖRTÉNET Voigt Vilmos A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza 80 éve (1924-ben) született a mai magyar etnológia megszervező és vezető egyénisége, Bodrogi Tibor (eredeti családi nevén Fradi),

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 TÖRTÉNETI DOLGOZATOK MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 LACZKA SÁNDORNÉ A rendszeres mezőgazdasági statisztikai adatszolgáltatás Magyarországon közel kétszáz éves, de a mezőgazdasági adatgyűjtések

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.)

FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.) FÖLDHASZNÁLAT ÉS FÖLDBIRTOK-POLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN (II.) Az Európai Unió mezőgazdasági politikájában igen fontos szerepet játszó földhasználati és földbirtok-politika általános elveit és

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16 17. századi Magyarországon (A felső-magyarországi városszövetség) I II. kötet, Osiris

Részletesebben

Az 1945. évi földreformról

Az 1945. évi földreformról Az 1945. évi földreformról Dr. Azari Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal földhasználati osztály ny. vezetője 1. Bevezetés A földre vonatkozó társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben