koz\ vezetője ÉVES BESZÁMOLÓ O 3 6 O O O üzleti évről Cégj egyzék száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "koz\ vezetője ÉVES BESZÁMOLÓ 1111 151 4 3 7 3 O 3 6 O O 1 1 3 O 2 2011. üzleti évről Cégj egyzék száma"

Átírás

1 O 3 6 O O O 2 Statisztikai számjel Cégj egyzék száma a vállalkozás megnevezése SZGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás címe, telefonszárria 7900 Szigetvár, Gyár u / ÉVES BESZÁMOLÓ üzleti évről ( Keltezés: koz\ vezetője SZGET-víz KFT S~iH\'á~, Gyár u. 1.

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módositásal Tárgyév a b C d e 01. A. Befektetett eszközök ( sorl MMATERÁLS JAVAK (3.-9. sorok) O Alapítás-átszervezés aktivátt értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktiváit értéke 05. Vagyoniértékűjoaok O Szellemi termékek 07. Üzieti vagy cégérték 08. mmateriális javakra adott előlegek 09. mmateriális javak értékhelyesbítése 10.. TÁRGY ESZKÖZÖK ( sorok) ngatlanok és a kapcsolódó vacvoní értékü jogok Műszaki berendezések. oének, iárművek Eavéb berendezések felszerelések. iárművek Tenyészállatok 15. Beruházások. felújitások 16. Beruházásokra adott előleaek 17. Tárgyi eszközök értékhelvesbitése 18. lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGY ESZKÖZÖK ( sorokl 19. Tart6s részesedés kaocsolt vállalkozásban 20. Tart6san adott kölcsön kaocsolt vállalkozásban 21. Egyébtart6srészesedés 22. Tart6san adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Eavéb tart6san adott kölcsön 24. Tart6s hitelviszonvt meotestesltö értékeaolr 25. Befektetett pénzoav;eszközök érlékhelvesbltése \ Az üzleti év mérlegfordul6napja: december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktivák) 6928 O ~jfu11,j1 adalok E Ftban P 1fj3lkozás v '{~T!::,,~r::)T-V 1iJOO Szigelvál, ~.1' Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: sor. szám Az llzleti év mérlegfordul6napja: december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktivák) A tétel megnevezése Előzőév Előző év(ek) m6dositásal adatoke Ft-ban a b C d e Tárgyév 26. B. Forg6eszközök ( sor) KÉSZLETEK ( sorok) Anvaaok Befeiezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék- hiz6- és eavéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott elölegek 34.. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállitásból és szolgáhatásb61 (vevők) 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38. Váltókövetelések szemben Eavéb követelések ll. ÉRTÉKPAP[ROK ( sorokt O O 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Eavéb részesedés 43. Saiát részvények saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesltö értéknacírok 45. V. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár csekkek Bankbetétek C. Aktiv dőbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása SO. Költséaek ráforditások aktiv időbeli elhatárolása Halasztott ráforditások 152. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) \ r\4 ~q fj(t ~...~...'6~á~"~'~töj~""'" ~TMVZKFT. 7';)00Sz!getvár\jyár u. 1.

3 Statisztikai számjel: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Cégjegyzék száma: Az Uzleti év mérlegfordul6napja: december 31. Az Uzleti év mérlegfordul6napja: december 31. adatoke Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév szám m6dosltásal a b c d e 53 D. Saláltóke ( sor) JEGYZET TÖKE sorból: visszavásárolt tulaldoni részesedés névértéken. JEGYZET, OE MÉG BE NEM FZETET TÖKE (-) 57 ll. TÖKETARTALÉK 58 V. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖT TARTALÉK 60 V. ÉRTÉKELÉS TARTALÉK 61 V. MÉRLEG SZERNT EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) O O 63 Céltartalék a várható kötelezettséaekre 64 Céltartalék a iövőbeni köttséaekre 65 Eavéb céttartalék 66 F. Kötelezettségek ( sor) HÁTRASOROLT KÖTELEZETSÉGEK O O ( serek) Hátrasorolt kötelezettségekkapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségekegyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségekegyéb gazdálkodóval szemben MÉRLEG "A" változat Források (passzlvák),\ ~, ~J,~G ~T.\j; ~ KFT. 7 'bq Sz gp.t\'ár, náru. 1, \Já~(i~... la válla kozá ezetöje Sorszám A tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzlvák) Előzőév a b c d e 71. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 72 Hosszú leláratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvénvek 74 Tartozások kötvénvkibocsátásból 75 Beruházásiés feilesztési hítelek Eoyéb hosszú leiáratú hitelek n 78 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségekegyéb részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben 79 Eqvéb hosszú lejáratú kötelezettséaek ll. RÖVD LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK (81. és sorok) 81 Rövid leiáratú kölcsönök sorból: az átváltoztathat6 kötvénvek 83 Rövid leiáratú hitelek 84 Vevöktöl kapott elöleoek 85 Kötelezettségekáruszállltásból és szolgál- tatásból (szállltók) 86 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségekkapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségekegyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid leiáratú kötelezettségek G. Passziv időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek oassziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordltások passziv időbeli elhatárolása 93 Halasztott bevételek 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1( sor) ~1... adatokeft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosltásal O 1f ~jts~~.. ';'Fi '~ " ~ sz\getvá$ár u. 1.

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 02~9~64787 Sor. szám Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A" EREDMÉNYKMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) A tétel megnevezése Előzőév Előző év(ek) módosltásal adatoke Ft ban Tárgyév a b C d e 01. Belföldi értékesités nettó árbevétele Exoortértékesltés nettó árbevétele 1. Értékesltés nettó árbevétele (01. -t{)2.) Értékesltés elszárnolt közvetlen önköltséqe Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvettett) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költséae ) ll. Értékesltés bruttó eredménye (...J.) Értékesitési forgalmazási költséqek laazaatási költséaek Eqyéb általános költséqek V. Értékesltés közvetett költségei (06.-t{)7.+08.) V. Egyéb bevételek V.sorból visszairt értékvesztés V. EQvéb ráfordltások A. V. sorból: értékvesztés ÜZEM (ÜZLET) TEVÉKENYSÉG '\ 71~ EREDMÉNYE (+-.-V.+V.-V.) }~ n ( '\. /"1- \! :. A vál alkozás v ze öje ~GET \'í llf-;""-~ -ul..~ l. rf'1'" 1. noo Szigetvár, ( yér u. 1. \) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 02~9~64787 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011 december 31. A EREDMÉNYKMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatoke Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előzőév Előző év(ek) Tárgyév szám módositásal a b C d e 09. Kapott (iáró) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsott vállalkozástói kapott 10. Részesedések értékesftésének árfolyamnyereséae 10. sorból: kapcseft vállalkozástói kanott 11. Befektetett pénzogyi eszközök kamatai, árfolvarnnvereséqe 11. sorból: kapcsoft vállalkozástói kanott 12. Egyébkapott(jar0)kamatokés kamatjellegobevételek sorból: kapcsott vállalkozástói kapott 13. PénzOgyi műveletek eqyéb bevételei V. PénzOQvi múveletek bevételei ( ) Befeklelet! pénzogyieszközök árfolvamveszteséae 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és karnatiellenü ráfordltások sorból: kapcsott vállalkozásnak adott 16. Részesedések,értékpap!rokbankbetétekértékvesztése 17. PénzOgyi műveletek egyéb ráfordftásai Vili. Pénzügyi múveletek ráforditásal ( / ) B. PÉNZOGY MŰVELETEK EREDMÉNYE CV:-Vl.l szoxssos VALLALKOZAS EREDMÉNY C (+/-A.+/-B.\ X. Rendklyüll bevételek X. Rendkivüli ráfordltások D. RENDKvOLl EREDMÉNY (X.-X.) O O E. AoozAs ELŐTT EREDMÉNY (+-C.+-D.) X. Adófizetési kötelezettséa F. AOOZOTT EREDMÉNY (+-E.-X.) Eredménytartalék génybevétele osztalékra. részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERNT EREDMÉNY (+/-F ) , Av vi e. \ iiat~á ;:1~t5j~... FT. ~L.~ET-ví 7900 Szigetvár, ~ u. 1,

5 -2- A. Általános jellegű kiegészítések Kiegészítő melléklet SZGET-víz KFT évi beszámolójához '~ ~l ET víz KFT. :~l"~t'á~lgyár u. 1..[. G " 'la ergo Ügyvez~ i~azgató.) A SZGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság napján alakult meg, melyet a Cégbíróság én a Cg számon jegyzett be. A társaság tagja 17 Önkormányzat, törzstőkéje ,- Ft készpénz. A taggyűlés ( ) határozata alapján, a törzstőkét ,- Ft-tal megemelte az eredménytartalék terhére, melyet a cégbíróság július 21.-én bejegyzett. Az 1990 évi LXV. tv. 107 (1) bekezdés C. pontjában meghatározott közmű-vagyon az Önkormányzatok tulajdonába került a Baranya megyei Vízmű Vállalattól, végelszámolási eljárás keretében. A működtető ingó vagyont, (tárgyi eszköz, raktárkészlet) az Önkormányzatok (kevés kivétellel) a SZlGET-VÍZ KFT-be apportálták, Az apportálás törzstőke emelés keretében vajósult meg úgy, hogy az Önkormányzatok szakértő bevonásával a vagyont felértékelték. A beapportált vagyon értéke ,- Ft, melyet a cégbíróság március 13.-án bejegyzett. A GT. taggyűlése július hó ll. napján hozott 1l/2003, Taggyűlési határozat döntésével a törzstőkét ,- Ft-tal megemelte, ami készpénzből. és tárgyi apportból állt. A társaság törzstőkéje összesen: ,- Ft. A társasági törvény szabályainak megfelelöen a SZGET-VÍZ Kft. taggyűlése 30 MFt-ban állapította meg az hrsz.-ú ingatlan forgalmi értékét, amelyet a tagok döntő hányadában, Ft értékben - a törzstőke emelést követően, tulajdoni arányukhoz igazodó értékkel - a SZGET-VÍZ Kf.t-be apportáltak be. Ezen túlmenően ismételt tagja lett a társaságnak Szeritlőrinc Város Önkormányzata, aki törzsbetétet apporttal teljesítette. A társaság törzstökéje Ft készpénzböl és Ft tárgyi apportból áll. A törzstöke összege Ft. A Gazdasági Társaságban jelentős befolyással rendelkezik: Szigetvár Város Önkormányzata, Szigetvár Zrinyi tér. 1, mely a törzstőke 52,21 %-a. A Kft.-né201O.december elsején ügyvezető igazgató váltás történt. A gazdasági társaság székhelye Szigetvár, Gyár u.l., honlapjának címe: A gazdasági társaság legfőbb szerve ( taggyűlés) élé terjesztett minden jelentést- különösen a mérleget és az eredménykimutatást - a társaság könyvvizsgálója megvizsgál és elkészíti a könyvvizsgálói jelentést. A társaság könyvvizsgálója : LOCAL TAX Kft Pécs, Madách mre ll5/c Képviseli: Kertai Mária ügyvezető, Könyvvizsgálói ig.száma

6 A vállalkozás fö tevékenysége az ivóvízellátás. szennyvízelvezetés és tisztítás. A fő tevékenysége mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: vízközrnű beruházások kivitelezésére irányuló építési tevékenység, laboratóriumi munkák végzése, gépek, eszközök bérbeadása, Nem számolható el értékcsökkenés a Számviteli Törvény 52. (5). bekezdésében felsoroltakra. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el a Számviteli Törvény 38. szerint. A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számviteli törvény okban szereplő értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, valamint értékvesztes összegeivel csökkentett - anyageladás strandfürdő szolgáltatás beszerzési, illetve előállítási költségeken kell értékelni, az alábbiak figyelembe vétele mellett: szálloda üzemeltetés kemping szolgáltatás Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a könyveit, éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény Lsz. melléklet "A" változata szerint készítjük el. Az eredmény-kimutatást forgalmi költség eljárással, a számviteli törvény 3. sz. melléklet "A" változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel, A mérleg fordulónapja december 31., a rnérlegkészítés időpont ja február 28. A beszerzési költség (ár) tartalma Beszerzési érték: (beszerzési ár) mindaz a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig. a raktárba történő beszállításáig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzárendélhető. Ezek a következök: - beszerzési ár (felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett), - szállítási-, - rakodási-, - alapozási-, A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások: az immateriális javak között kimutatott szellemi termékeket beszerzési költségen értékeljük, a tárgyi eszközök, egyéb berendezések, felszerelések, járművek beszerzési költségen kerülnek értékelésre, a vásárolt készletek átlagos beszerzési áron, a saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre, az önköltség számítási szabályzat szerint. A külföldi pénzértékre szóló követelések,kötelezettségek MNB árfolyamon történik, A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a mérlegfordulónap összes valuta ill, devizatétel 5 %-át. Az értékcsökkenés elszámolása a maradvány értékkel csökkentett bruttó érték és az elhasználódási idő alapján évenként lineárisan. Az ,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költsége használatba vételkor azonnali értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. - szerelési-, - üzembehelyezési- - közvetítöi költségek, - bizományi díj, - beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó), - vámterhek, - vagyonszerzési illeték (adás-vétel, csere, ajándék, öröklés esetén), - hatósági díjak (igazgatási díj, termék díj, eljárási díjak, hitelesítési díj), - le nem vonható általános forgalmi adó, - az eszköz beszerzéséhez, előállításahoz igénybevett hitellel, kölcsönnel kapcsolatban - a hitel, kölcsön felvétele előtt a bankgarancia díja, - a szerzödés közjegyzöi hitelesítésének díja, - a hitel igénybevételévei kapcsolatos banki kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, - a hitel után fizetendő kamat, egészen az üzembehelyezésig, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj, a beruházás tevezés, a beruházás előkészítés, beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (betanítás) díjai, közvetlen költsége,

7 az előzőekben felsorolt tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, illetve kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, illetve a raktárba történő beszállításig a számla nem érkezett meg, vagy a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott tétel értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, megállapodás, jogszabályi előírás stb.) alapján kell meghatározni. Az igy meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja Az előállítási költség tartalma Az előállítási költségek közé tartoznak azok a ráfordítások, amelyek - az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül merültek fel (például anyagköltség, bérköltség ésjárulékai stb.), - az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, valamint - az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. A fenti költségek alkotják az eszköz (termék) közvetlen önköltségét. A közvelten önköltség értékesítési költségeket, valamint az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási ésegyéb általános költségeket nem tartalmazhat. A céltartalék képzés rendje és a követelésminősítés elvei A Számviteli törvény 41. (1) bekezdésében foglaltak szerint társaságunknak az adózás elötti eredmény terhére céltartalékot kell képeznie a folyamatban lévő ugyletekre, szerzödésből származó fizetési kötelezettségekre (garanciális kötelezettségek, korengedményes nyugdíj és végkielégítés fedezetére). A társaság céltartalékot a fenti ügyekre nem képzett. Az értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje Értékvesztes akkor következik be, ha az eszközök mérlegkészítéskor ismert piaci ára alacsonyabb azok könyv szerinti értékénél. Ebben az esetben az eszközöket a tényleges piaci értéken kell könyveinkben kimutatni, a különbözetet pedig értékvesztésként kell elszámolni. Társaságunknál az alábbi eszközcsoportoknál rnerülhet fel az értékveszrés elszámolása: - vásárolt éssaját termelésú készletek, - befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedések és értékpapírok, - a forgóeszközök között kimutatott, kizárólag tőzsdén jelzett értékpapírok. Eredeti rendeltetésének nem megfelelő az a készlet, amely nem felel meg a rá vonatkozó szabványnak, megrongálódott az ezért teljes értéküként nem értékesíthető, illetve felhasználható. Feleslegesnek tekintendő az a készlet, amelyből a vizsgálatot megelőző egy évben nem volt felhasználás és várható an a következö időszakban sem lehet értékesíteni. Ezeknél a készleteknél az értékvesztés összegét számítások alapján, százalékos mértékben kell meghatározni. Az értékveszrés összege a fajlagosan kisértékű, 500,-Ft egységár alatti- készleteknél a könyv szerinti értékének arányában határozzuk meg. részesedéseknél - ha egy éven át, tartósan áll fenn az értékcsökkenés - olyan százalékos rnértékű csökkenést kell elszámolni, amilyen százalékos mértékű a befektetés helyén a saját töke vesztése a jegyzett tőkéhez viszonyítva; a társaság tulajdonában lévő értékpapírok piaci értékét a fordulónapi tőzsdei jegyzés alapján kell megállapítani. A tárgy évben abefektetett eszközökre éskészletekre értékvesztést nem számoltunk el. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a rnérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegú tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegú - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik. Az elszámolt értékveszrés összege: ,- Ft Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Mátyás Gergő ügyvezető igazgató Szigetvár, Battyány u.12. A beszámolót készítette: Jenei Andrea Gazdasági ig. Szigetvár, Muszola u.40. Regisztrációs szám:

8 A valós vagyoni; pénzügyi ésjljvedelmi helyzet alakulásának értékelése: A likviditási mutató korrigált változata a likviditási gyorsráta. melynek elvárt értéke A vagyoni helyzet vizsgálatára a rnérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek minimálisan körül mozogjon. egymáshoz rnért viszonyát, a saját töke és a kötelezettségek, a ikviditás és a jövedelmezőség alakulását az alábbi mutató számokkal elemezzük. 8. Eszközarányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Eszközök összesen = e/ e= 0,03 1. Tőkeerősség = Saját tőke / Mérleg föösszeg xloo= e! e xloo=24,74 Általánosan elfogadott, hogy a tökeerősségi mutató ne legyen 30 % -nál alacsonyabb. 9. Árbevételarányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Nettó árbevétel x 100 = / ex 100 = 3,24 2. Mérleg szerinti eredmény arány = Mérleg szerinti eredmény / Saját töke x 100= e /2%.651 e x 100 = 12,87 A mutató a saját töke ésa működés évében keletkezett töke gyarapodásának arányát 10. Tőkearányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Saját töke x 100 = e / ex 100=12,87 mutatja meg. 3. Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek / Mérleg föösszeg x 100 = e / e x 100 = 69,81 Általánosan elfogadott, hogy a kötelezettségek aránya ne legyen több 70 %-nál. 4. Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek / Saját töke = e / e =2,82 5. Befektetett eszközök fedezete = Saját töke lbefektetett eszközök = e / e =0,35 A vállalkozástó elvárható, hogy hosszabb távon befektetett eszközeiket saját forrásból finanszírozzák, így a mutató akkor értékelhető kedvezőnek, ha megközelíti, vagy meghaladja az értéket. 6. Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek = e / e =1,12 A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök értékét viszonyítja, a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A vállalkozás akkor minősül fizetőképesnek, ha a likvideszközök nagysága meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségeket. A likviditási mutató elfogadható értéke 1,3 felett van. B. Speciális jellegű kiegészítések 8/1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak éstárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenesi leírásának alakulása: mmateriális javak Ezer Ft-ban Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen 1. Nyitó bruttó érték Tárgyévi növekedés O Tárgyévi csökkenés O O O 4. Bruttó érték Nyitó halmozott értékcsökk Tárgy évi értékcsökkenés O Értékcsökkenés egyéb vál. O O O 8. Halmozott értékcsökkenés Záró nettó érték O Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek = e e! e = 1,007

9 Tárgyi eszközök Ezer Ft-ba A veszélyes hulladék kimutatása: ngatlanok Műszaki ber. Egyéb ber. Összesen 1. Nyitó bruttó érték Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés O -210 O -2\0 4. Bruttó érték Nyitó halmozott értékesokk Tárgy évi értékcsökkenés Értékcsökkenés egyéb vál. O O O O 8. Halmozott értékcsökkenés Záró nettó érték Az immateriális javak, illetve tárgyi eszközök növekedése beszerzésből ( e Ft) származik, a csökkenés értékesítés, selejtezés miatt történt a tárgy évben. A táblázat a december 31.-i bruttó értéket, a használatbavétel idejétől el számolt terv szerinti amortizációt, valamint a 2011.december 31.-i nettó értéket tartalmazza. Terven felüli amortizáció elszámolását kiváltó esemény nem történt. Az ,- Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségként elszámolt értékcsökkenése: ,- Ft évben keletkezett olajos hulladékok elszállítását a Farkas Transz Kft.(Tokod,Kossuth L. u.132.) és Pécsi Környezetvédelmi kft. végezte, az ártalmatlanítás helye: Pécsi Környezetvédelmi kft.. (7630 Pécs, Zsolnay V.u.45.) PALOTA Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest, Szántóföld u.4.) Hulladék megnevezése Fáradt olaj A SZGET VÍz Kft tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok Telephelyen EWC-k6d [kg] Keletkező hulladék mennyisége év Telephelyen Eszállítva [kg] ' O l. S. O Olajos ' O S l. S. O rongy Olajjal szennyezett S 0110' O l. S. O csomagolóanyag Olajjal szennyezett szürö ' O O Akkumulátor ' O l. 17. O Támogatások kimutatása: Akkumulátor sav ' O l. 17. O A évi költségvetésről szóló évi CLXX törvény 5 számú mellékletének 2. pontjában biztosít a lakossági ivóvíz szolgáltatás magas ráfordítás (485 Ftlm 3 ) ellentételezésére támogatást. Az Állami támogatás, a lakossági ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségének csökkentésére használható fel. A támogatási igényünket 41 település ivóvíz szolgáltatás magas fajlagos költségcsökkentésére adtunk be, melyre a Tárcaközi Bizottság ,- Ft-ot ítélt meg. Az oda ítélt támogatás 201.augusztus 8.-án kiutalásra került. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által adott támogatások a következó: Bértámogatás : ezer Ft, Rehabilitációs támg. : ezer Ft Úti ktg.térítés : 49 ezer Ft Lábazatfesték 08 Ol S' O l. 17. O Fagyálló ' O l. 17. O Motor-, hajtómű és kenőolajok ' O l. 17. O Petróleum ' O ll. 17. O Fékfolyadék 16 Ol 13 O l. 17. O Diesel injektor ' O l. 17. O tisztító

10 V. AnyagjeUegű ráfordítás 10. Bér költség ll. Személyi jellegű egyéb kifizetés 12. Bérjárulékok V. SzemélyijeUegű ráfordítás VL Értékcsökkenés! leírás Vll. Egyéb ráfordítás Aktív időbeli elhatárolás ok : Adóklub előfizetés Gyógy-és ermálfürdők szöv.2012.évi tagdlj Vagyonvédelmi biztosítás 2012.év Dunántúli napló előfizetés , , , ,- Káltségek aktív időbeli elhatárolása ,- Bevételek aktív időbeli elhatárolása : ,-Ft Passzív időbeli elhatárolások: Az értékesítés nettó bevételének megbontása főbb tevékenységenként : Prémium elhatárolás ,- Alap tevékenység: ezer Ft Jutalom elhatárolás ,- ~ vlztermelés,-kezelés,-elosztás: Kamat (gyógyfürdő.tanuszoda hitel) ,- ~ szennyvízelvezetés.-tisztítás : Káltségek passzív időbeli elhatárolása ,- Alap tevékenység kivüli : Camping támogatás elhatárolása ~ vízközmű beruh. kivitelezésére irányuló építési tev.: Közrnűfejlesztések elhatárolása ,- ~ laboratóriumi munkák végzése: Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,- ~ közvetített szolgáltatások: Passziv időbeli elhat. mindösszesen: ,-Ft ~ kemping üzemeltetés: ~ anyageladás : B/. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ~ egyéb vizellátási tevékenység: 2.%2 Az eredmény-kimutatás, forgalmi költség e1járássalkészül, itt mutatjuk be az aktivált saját ~ gyógyfürdő, melegvíz szolg.: teljesítmények értékének részletezését, a költségek kö1tségnemenkénti megbontását. ~ tanuszoda üzemeltetés : Az összköltség eljárás pa" változat szerint: ~ egyéb szennyviz szolgáltatás: (adatok ezer forintban) ~ szálloda szolgáltatás: Előző év Tárgyév ~ egyéb tevékenység: Saját termelésű készletek állományváltozása O O Egyéb bevételek: 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke O O.:. a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett bev Aktivált saját teljesítmények értéke O O.:. visszaírt értékvesztés ill Egyéb bevételek :. visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás Anyagköltség :. biztosltó által fizetett kártérítés génybe vett szolgáltatások értéke :. különféle egyéb bevételek Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Zálogjoggal biztosított kötelezettségek 09. Eladott (közvetített) szolg. értéke Az Erste banknál fennálló beruházási hitelek:

11 a gyógyfürdő beruházás e Ft, tanuszoda beruházás e Ft. A társasági adó ala!íának levezetése: Adózás elötti eredmény: Adózás elötti eredményt csökkentő tételek: Adózás elötti eredményt növelő tételek: Adóalap összesen: Adófizetési kötelezettség: Adózás utáni eredmény: Ezer Ft-ban D.Cash flow kimutatás Ezer Ft-ban Előző év Tárgyév.Szokásos tevékenységböl szánnazó pénzeszköz-változás: Adózás elötti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltártalék képzés és elszámolás különbözete 0 O 5. Befektetert eszközök értékesítésének eredménye O Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása C. Tájékoztató jellegű kiegészítések A tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása: ÁUománycsoport Bérköltség Létszám eft fö.fizikai Műszaki Adminisztratív Részmunkaidős Nyugdíjas Egyéb bérköltség A Kft. bérként ,- Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban és az év folyamán betegszabadság igénybevétele miatt kifizetett összeg , -, bérköltség összesen: ,-. A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetés ,- Ft. Az átlagos állományi létszám 20 évben 181 fő volt. A felügyelő bizottsági tagoknak folyósított járandóság: ,- Ft. A KFT vezetését fő látja el, a tevékenységéért járó fizetés: ezer Ft. Az ügyvezetés részére ezer Ft prémium kerül folyósításra a tárgyévben. A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a kifizetett összeg e Ft, egyéb díj fizetés nem történt. 8. Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változás Forgóeszközök (vevő.pénzesz. nélkül )változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó Fizetett osztalék O O ll. Befektetési tevékenységböl szánnázó pénzeszköz-változás: Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása O Kapott osztalék O O lll. Pénzügyi műveletekböl szánnazó pénzeszköz-változás: -4905/ Részvénykibocsátás bevétele (törzstöke) O O 18. Kötvénykibocsátás bevétele O O 19. Hitelfelvétel O O 20. Hosszú lej áratú kölcsön törlesztése O Véglegesen kapott pénzeszköz O O 22. Részvénybevonás O O 23. Ketvény visszafizetés O O 24. Hiteltörlesztés. visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz O O 26. Alapítókkal szembeni kötelez. O O V.Pénzeszközök változása:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben