koz\ vezetője ÉVES BESZÁMOLÓ O 3 6 O O O üzleti évről Cégj egyzék száma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "koz\ vezetője ÉVES BESZÁMOLÓ 1111 151 4 3 7 3 O 3 6 O O 1 1 3 O 2 2011. üzleti évről Cégj egyzék száma"

Átírás

1 O 3 6 O O O 2 Statisztikai számjel Cégj egyzék száma a vállalkozás megnevezése SZGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás címe, telefonszárria 7900 Szigetvár, Gyár u / ÉVES BESZÁMOLÓ üzleti évről ( Keltezés: koz\ vezetője SZGET-víz KFT S~iH\'á~, Gyár u. 1.

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módositásal Tárgyév a b C d e 01. A. Befektetett eszközök ( sorl MMATERÁLS JAVAK (3.-9. sorok) O Alapítás-átszervezés aktivátt értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktiváit értéke 05. Vagyoniértékűjoaok O Szellemi termékek 07. Üzieti vagy cégérték 08. mmateriális javakra adott előlegek 09. mmateriális javak értékhelyesbítése 10.. TÁRGY ESZKÖZÖK ( sorok) ngatlanok és a kapcsolódó vacvoní értékü jogok Műszaki berendezések. oének, iárművek Eavéb berendezések felszerelések. iárművek Tenyészállatok 15. Beruházások. felújitások 16. Beruházásokra adott előleaek 17. Tárgyi eszközök értékhelvesbitése 18. lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGY ESZKÖZÖK ( sorokl 19. Tart6s részesedés kaocsolt vállalkozásban 20. Tart6san adott kölcsön kaocsolt vállalkozásban 21. Egyébtart6srészesedés 22. Tart6san adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Eavéb tart6san adott kölcsön 24. Tart6s hitelviszonvt meotestesltö értékeaolr 25. Befektetett pénzoav;eszközök érlékhelvesbltése \ Az üzleti év mérlegfordul6napja: december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktivák) 6928 O ~jfu11,j1 adalok E Ftban P 1fj3lkozás v '{~T!::,,~r::)T-V 1iJOO Szigelvál, ~.1' Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: sor. szám Az llzleti év mérlegfordul6napja: december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktivák) A tétel megnevezése Előzőév Előző év(ek) m6dositásal adatoke Ft-ban a b C d e Tárgyév 26. B. Forg6eszközök ( sor) KÉSZLETEK ( sorok) Anvaaok Befeiezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék- hiz6- és eavéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk Készletekre adott elölegek 34.. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállitásból és szolgáhatásb61 (vevők) 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38. Váltókövetelések szemben Eavéb követelések ll. ÉRTÉKPAP[ROK ( sorokt O O 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Eavéb részesedés 43. Saiát részvények saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesltö értéknacírok 45. V. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár csekkek Bankbetétek C. Aktiv dőbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása SO. Költséaek ráforditások aktiv időbeli elhatárolása Halasztott ráforditások 152. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) \ r\4 ~q fj(t ~...~...'6~á~"~'~töj~""'" ~TMVZKFT. 7';)00Sz!getvár\jyár u. 1.

3 Statisztikai számjel: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Cégjegyzék száma: Az Uzleti év mérlegfordul6napja: december 31. Az Uzleti év mérlegfordul6napja: december 31. adatoke Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév szám m6dosltásal a b c d e 53 D. Saláltóke ( sor) JEGYZET TÖKE sorból: visszavásárolt tulaldoni részesedés névértéken. JEGYZET, OE MÉG BE NEM FZETET TÖKE (-) 57 ll. TÖKETARTALÉK 58 V. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖT TARTALÉK 60 V. ÉRTÉKELÉS TARTALÉK 61 V. MÉRLEG SZERNT EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) O O 63 Céltartalék a várható kötelezettséaekre 64 Céltartalék a iövőbeni köttséaekre 65 Eavéb céttartalék 66 F. Kötelezettségek ( sor) HÁTRASOROLT KÖTELEZETSÉGEK O O ( serek) Hátrasorolt kötelezettségekkapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségekegyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségekegyéb gazdálkodóval szemben MÉRLEG "A" változat Források (passzlvák),\ ~, ~J,~G ~T.\j; ~ KFT. 7 'bq Sz gp.t\'ár, náru. 1, \Já~(i~... la válla kozá ezetöje Sorszám A tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzlvák) Előzőév a b c d e 71. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 72 Hosszú leláratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvénvek 74 Tartozások kötvénvkibocsátásból 75 Beruházásiés feilesztési hítelek Eoyéb hosszú leiáratú hitelek n 78 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségekegyéb részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben 79 Eqvéb hosszú lejáratú kötelezettséaek ll. RÖVD LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK (81. és sorok) 81 Rövid leiáratú kölcsönök sorból: az átváltoztathat6 kötvénvek 83 Rövid leiáratú hitelek 84 Vevöktöl kapott elöleoek 85 Kötelezettségekáruszállltásból és szolgál- tatásból (szállltók) 86 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségekkapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségekegyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid leiáratú kötelezettségek G. Passziv időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek oassziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordltások passziv időbeli elhatárolása 93 Halasztott bevételek 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1( sor) ~1... adatokeft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosltásal O 1f ~jts~~.. ';'Fi '~ " ~ sz\getvá$ár u. 1.

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 02~9~64787 Sor. szám Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A" EREDMÉNYKMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) A tétel megnevezése Előzőév Előző év(ek) módosltásal adatoke Ft ban Tárgyév a b C d e 01. Belföldi értékesités nettó árbevétele Exoortértékesltés nettó árbevétele 1. Értékesltés nettó árbevétele (01. -t{)2.) Értékesltés elszárnolt közvetlen önköltséqe Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvettett) szolgáltatások értéke Értékesltés közvetlen költséae ) ll. Értékesltés bruttó eredménye (...J.) Értékesitési forgalmazási költséqek laazaatási költséaek Eqyéb általános költséqek V. Értékesltés közvetett költségei (06.-t{)7.+08.) V. Egyéb bevételek V.sorból visszairt értékvesztés V. EQvéb ráfordltások A. V. sorból: értékvesztés ÜZEM (ÜZLET) TEVÉKENYSÉG '\ 71~ EREDMÉNYE (+-.-V.+V.-V.) }~ n ( '\. /"1- \! :. A vál alkozás v ze öje ~GET \'í llf-;""-~ -ul..~ l. rf'1'" 1. noo Szigetvár, ( yér u. 1. \) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 02~9~64787 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011 december 31. A EREDMÉNYKMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatoke Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előzőév Előző év(ek) Tárgyév szám módositásal a b C d e 09. Kapott (iáró) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsott vállalkozástói kapott 10. Részesedések értékesftésének árfolyamnyereséae 10. sorból: kapcseft vállalkozástói kanott 11. Befektetett pénzogyi eszközök kamatai, árfolvarnnvereséqe 11. sorból: kapcsoft vállalkozástói kanott 12. Egyébkapott(jar0)kamatokés kamatjellegobevételek sorból: kapcsott vállalkozástói kapott 13. PénzOgyi műveletek eqyéb bevételei V. PénzOQvi múveletek bevételei ( ) Befeklelet! pénzogyieszközök árfolvamveszteséae 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és karnatiellenü ráfordltások sorból: kapcsott vállalkozásnak adott 16. Részesedések,értékpap!rokbankbetétekértékvesztése 17. PénzOgyi műveletek egyéb ráfordftásai Vili. Pénzügyi múveletek ráforditásal ( / ) B. PÉNZOGY MŰVELETEK EREDMÉNYE CV:-Vl.l szoxssos VALLALKOZAS EREDMÉNY C (+/-A.+/-B.\ X. Rendklyüll bevételek X. Rendkivüli ráfordltások D. RENDKvOLl EREDMÉNY (X.-X.) O O E. AoozAs ELŐTT EREDMÉNY (+-C.+-D.) X. Adófizetési kötelezettséa F. AOOZOTT EREDMÉNY (+-E.-X.) Eredménytartalék génybevétele osztalékra. részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERNT EREDMÉNY (+/-F ) , Av vi e. \ iiat~á ;:1~t5j~... FT. ~L.~ET-ví 7900 Szigetvár, ~ u. 1,

5 -2- A. Általános jellegű kiegészítések Kiegészítő melléklet SZGET-víz KFT évi beszámolójához '~ ~l ET víz KFT. :~l"~t'á~lgyár u. 1..[. G " 'la ergo Ügyvez~ i~azgató.) A SZGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság napján alakult meg, melyet a Cégbíróság én a Cg számon jegyzett be. A társaság tagja 17 Önkormányzat, törzstőkéje ,- Ft készpénz. A taggyűlés ( ) határozata alapján, a törzstőkét ,- Ft-tal megemelte az eredménytartalék terhére, melyet a cégbíróság július 21.-én bejegyzett. Az 1990 évi LXV. tv. 107 (1) bekezdés C. pontjában meghatározott közmű-vagyon az Önkormányzatok tulajdonába került a Baranya megyei Vízmű Vállalattól, végelszámolási eljárás keretében. A működtető ingó vagyont, (tárgyi eszköz, raktárkészlet) az Önkormányzatok (kevés kivétellel) a SZlGET-VÍZ KFT-be apportálták, Az apportálás törzstőke emelés keretében vajósult meg úgy, hogy az Önkormányzatok szakértő bevonásával a vagyont felértékelték. A beapportált vagyon értéke ,- Ft, melyet a cégbíróság március 13.-án bejegyzett. A GT. taggyűlése július hó ll. napján hozott 1l/2003, Taggyűlési határozat döntésével a törzstőkét ,- Ft-tal megemelte, ami készpénzből. és tárgyi apportból állt. A társaság törzstőkéje összesen: ,- Ft. A társasági törvény szabályainak megfelelöen a SZGET-VÍZ Kft. taggyűlése 30 MFt-ban állapította meg az hrsz.-ú ingatlan forgalmi értékét, amelyet a tagok döntő hányadában, Ft értékben - a törzstőke emelést követően, tulajdoni arányukhoz igazodó értékkel - a SZGET-VÍZ Kf.t-be apportáltak be. Ezen túlmenően ismételt tagja lett a társaságnak Szeritlőrinc Város Önkormányzata, aki törzsbetétet apporttal teljesítette. A társaság törzstökéje Ft készpénzböl és Ft tárgyi apportból áll. A törzstöke összege Ft. A Gazdasági Társaságban jelentős befolyással rendelkezik: Szigetvár Város Önkormányzata, Szigetvár Zrinyi tér. 1, mely a törzstőke 52,21 %-a. A Kft.-né201O.december elsején ügyvezető igazgató váltás történt. A gazdasági társaság székhelye Szigetvár, Gyár u.l., honlapjának címe: A gazdasági társaság legfőbb szerve ( taggyűlés) élé terjesztett minden jelentést- különösen a mérleget és az eredménykimutatást - a társaság könyvvizsgálója megvizsgál és elkészíti a könyvvizsgálói jelentést. A társaság könyvvizsgálója : LOCAL TAX Kft Pécs, Madách mre ll5/c Képviseli: Kertai Mária ügyvezető, Könyvvizsgálói ig.száma

6 A vállalkozás fö tevékenysége az ivóvízellátás. szennyvízelvezetés és tisztítás. A fő tevékenysége mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: vízközrnű beruházások kivitelezésére irányuló építési tevékenység, laboratóriumi munkák végzése, gépek, eszközök bérbeadása, Nem számolható el értékcsökkenés a Számviteli Törvény 52. (5). bekezdésében felsoroltakra. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el a Számviteli Törvény 38. szerint. A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számviteli törvény okban szereplő értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, valamint értékvesztes összegeivel csökkentett - anyageladás strandfürdő szolgáltatás beszerzési, illetve előállítási költségeken kell értékelni, az alábbiak figyelembe vétele mellett: szálloda üzemeltetés kemping szolgáltatás Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a könyveit, éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény Lsz. melléklet "A" változata szerint készítjük el. Az eredmény-kimutatást forgalmi költség eljárással, a számviteli törvény 3. sz. melléklet "A" változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel, A mérleg fordulónapja december 31., a rnérlegkészítés időpont ja február 28. A beszerzési költség (ár) tartalma Beszerzési érték: (beszerzési ár) mindaz a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig. a raktárba történő beszállításáig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzárendélhető. Ezek a következök: - beszerzési ár (felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett), - szállítási-, - rakodási-, - alapozási-, A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások: az immateriális javak között kimutatott szellemi termékeket beszerzési költségen értékeljük, a tárgyi eszközök, egyéb berendezések, felszerelések, járművek beszerzési költségen kerülnek értékelésre, a vásárolt készletek átlagos beszerzési áron, a saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre, az önköltség számítási szabályzat szerint. A külföldi pénzértékre szóló követelések,kötelezettségek MNB árfolyamon történik, A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja a mérlegfordulónap összes valuta ill, devizatétel 5 %-át. Az értékcsökkenés elszámolása a maradvány értékkel csökkentett bruttó érték és az elhasználódási idő alapján évenként lineárisan. Az ,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költsége használatba vételkor azonnali értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. - szerelési-, - üzembehelyezési- - közvetítöi költségek, - bizományi díj, - beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó), - vámterhek, - vagyonszerzési illeték (adás-vétel, csere, ajándék, öröklés esetén), - hatósági díjak (igazgatási díj, termék díj, eljárási díjak, hitelesítési díj), - le nem vonható általános forgalmi adó, - az eszköz beszerzéséhez, előállításahoz igénybevett hitellel, kölcsönnel kapcsolatban - a hitel, kölcsön felvétele előtt a bankgarancia díja, - a szerzödés közjegyzöi hitelesítésének díja, - a hitel igénybevételévei kapcsolatos banki kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, - a hitel után fizetendő kamat, egészen az üzembehelyezésig, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj, a beruházás tevezés, a beruházás előkészítés, beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (betanítás) díjai, közvetlen költsége,

7 az előzőekben felsorolt tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, illetve kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, illetve a raktárba történő beszállításig a számla nem érkezett meg, vagy a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott tétel értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, megállapodás, jogszabályi előírás stb.) alapján kell meghatározni. Az igy meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja Az előállítási költség tartalma Az előállítási költségek közé tartoznak azok a ráfordítások, amelyek - az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül merültek fel (például anyagköltség, bérköltség ésjárulékai stb.), - az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, valamint - az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. A fenti költségek alkotják az eszköz (termék) közvetlen önköltségét. A közvelten önköltség értékesítési költségeket, valamint az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási ésegyéb általános költségeket nem tartalmazhat. A céltartalék képzés rendje és a követelésminősítés elvei A Számviteli törvény 41. (1) bekezdésében foglaltak szerint társaságunknak az adózás elötti eredmény terhére céltartalékot kell képeznie a folyamatban lévő ugyletekre, szerzödésből származó fizetési kötelezettségekre (garanciális kötelezettségek, korengedményes nyugdíj és végkielégítés fedezetére). A társaság céltartalékot a fenti ügyekre nem képzett. Az értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje Értékvesztes akkor következik be, ha az eszközök mérlegkészítéskor ismert piaci ára alacsonyabb azok könyv szerinti értékénél. Ebben az esetben az eszközöket a tényleges piaci értéken kell könyveinkben kimutatni, a különbözetet pedig értékvesztésként kell elszámolni. Társaságunknál az alábbi eszközcsoportoknál rnerülhet fel az értékveszrés elszámolása: - vásárolt éssaját termelésú készletek, - befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedések és értékpapírok, - a forgóeszközök között kimutatott, kizárólag tőzsdén jelzett értékpapírok. Eredeti rendeltetésének nem megfelelő az a készlet, amely nem felel meg a rá vonatkozó szabványnak, megrongálódott az ezért teljes értéküként nem értékesíthető, illetve felhasználható. Feleslegesnek tekintendő az a készlet, amelyből a vizsgálatot megelőző egy évben nem volt felhasználás és várható an a következö időszakban sem lehet értékesíteni. Ezeknél a készleteknél az értékvesztés összegét számítások alapján, százalékos mértékben kell meghatározni. Az értékveszrés összege a fajlagosan kisértékű, 500,-Ft egységár alatti- készleteknél a könyv szerinti értékének arányában határozzuk meg. részesedéseknél - ha egy éven át, tartósan áll fenn az értékcsökkenés - olyan százalékos rnértékű csökkenést kell elszámolni, amilyen százalékos mértékű a befektetés helyén a saját töke vesztése a jegyzett tőkéhez viszonyítva; a társaság tulajdonában lévő értékpapírok piaci értékét a fordulónapi tőzsdei jegyzés alapján kell megállapítani. A tárgy évben abefektetett eszközökre éskészletekre értékvesztést nem számoltunk el. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a rnérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegú tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegú - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik. Az elszámolt értékveszrés összege: ,- Ft Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Mátyás Gergő ügyvezető igazgató Szigetvár, Battyány u.12. A beszámolót készítette: Jenei Andrea Gazdasági ig. Szigetvár, Muszola u.40. Regisztrációs szám:

8 A valós vagyoni; pénzügyi ésjljvedelmi helyzet alakulásának értékelése: A likviditási mutató korrigált változata a likviditási gyorsráta. melynek elvárt értéke A vagyoni helyzet vizsgálatára a rnérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek minimálisan körül mozogjon. egymáshoz rnért viszonyát, a saját töke és a kötelezettségek, a ikviditás és a jövedelmezőség alakulását az alábbi mutató számokkal elemezzük. 8. Eszközarányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Eszközök összesen = e/ e= 0,03 1. Tőkeerősség = Saját tőke / Mérleg föösszeg xloo= e! e xloo=24,74 Általánosan elfogadott, hogy a tökeerősségi mutató ne legyen 30 % -nál alacsonyabb. 9. Árbevételarányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Nettó árbevétel x 100 = / ex 100 = 3,24 2. Mérleg szerinti eredmény arány = Mérleg szerinti eredmény / Saját töke x 100= e /2%.651 e x 100 = 12,87 A mutató a saját töke ésa működés évében keletkezett töke gyarapodásának arányát 10. Tőkearányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Saját töke x 100 = e / ex 100=12,87 mutatja meg. 3. Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek / Mérleg föösszeg x 100 = e / e x 100 = 69,81 Általánosan elfogadott, hogy a kötelezettségek aránya ne legyen több 70 %-nál. 4. Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek / Saját töke = e / e =2,82 5. Befektetett eszközök fedezete = Saját töke lbefektetett eszközök = e / e =0,35 A vállalkozástó elvárható, hogy hosszabb távon befektetett eszközeiket saját forrásból finanszírozzák, így a mutató akkor értékelhető kedvezőnek, ha megközelíti, vagy meghaladja az értéket. 6. Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek = e / e =1,12 A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök értékét viszonyítja, a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A vállalkozás akkor minősül fizetőképesnek, ha a likvideszközök nagysága meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségeket. A likviditási mutató elfogadható értéke 1,3 felett van. B. Speciális jellegű kiegészítések 8/1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak éstárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenesi leírásának alakulása: mmateriális javak Ezer Ft-ban Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen 1. Nyitó bruttó érték Tárgyévi növekedés O Tárgyévi csökkenés O O O 4. Bruttó érték Nyitó halmozott értékcsökk Tárgy évi értékcsökkenés O Értékcsökkenés egyéb vál. O O O 8. Halmozott értékcsökkenés Záró nettó érték O Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek = e e! e = 1,007

9 Tárgyi eszközök Ezer Ft-ba A veszélyes hulladék kimutatása: ngatlanok Műszaki ber. Egyéb ber. Összesen 1. Nyitó bruttó érték Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés O -210 O -2\0 4. Bruttó érték Nyitó halmozott értékesokk Tárgy évi értékcsökkenés Értékcsökkenés egyéb vál. O O O O 8. Halmozott értékcsökkenés Záró nettó érték Az immateriális javak, illetve tárgyi eszközök növekedése beszerzésből ( e Ft) származik, a csökkenés értékesítés, selejtezés miatt történt a tárgy évben. A táblázat a december 31.-i bruttó értéket, a használatbavétel idejétől el számolt terv szerinti amortizációt, valamint a 2011.december 31.-i nettó értéket tartalmazza. Terven felüli amortizáció elszámolását kiváltó esemény nem történt. Az ,- Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségként elszámolt értékcsökkenése: ,- Ft évben keletkezett olajos hulladékok elszállítását a Farkas Transz Kft.(Tokod,Kossuth L. u.132.) és Pécsi Környezetvédelmi kft. végezte, az ártalmatlanítás helye: Pécsi Környezetvédelmi kft.. (7630 Pécs, Zsolnay V.u.45.) PALOTA Környezetvédelmi Kft. (1151 Budapest, Szántóföld u.4.) Hulladék megnevezése Fáradt olaj A SZGET VÍz Kft tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok Telephelyen EWC-k6d [kg] Keletkező hulladék mennyisége év Telephelyen Eszállítva [kg] ' O l. S. O Olajos ' O S l. S. O rongy Olajjal szennyezett S 0110' O l. S. O csomagolóanyag Olajjal szennyezett szürö ' O O Akkumulátor ' O l. 17. O Támogatások kimutatása: Akkumulátor sav ' O l. 17. O A évi költségvetésről szóló évi CLXX törvény 5 számú mellékletének 2. pontjában biztosít a lakossági ivóvíz szolgáltatás magas ráfordítás (485 Ftlm 3 ) ellentételezésére támogatást. Az Állami támogatás, a lakossági ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségének csökkentésére használható fel. A támogatási igényünket 41 település ivóvíz szolgáltatás magas fajlagos költségcsökkentésére adtunk be, melyre a Tárcaközi Bizottság ,- Ft-ot ítélt meg. Az oda ítélt támogatás 201.augusztus 8.-án kiutalásra került. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által adott támogatások a következó: Bértámogatás : ezer Ft, Rehabilitációs támg. : ezer Ft Úti ktg.térítés : 49 ezer Ft Lábazatfesték 08 Ol S' O l. 17. O Fagyálló ' O l. 17. O Motor-, hajtómű és kenőolajok ' O l. 17. O Petróleum ' O ll. 17. O Fékfolyadék 16 Ol 13 O l. 17. O Diesel injektor ' O l. 17. O tisztító

10 V. AnyagjeUegű ráfordítás 10. Bér költség ll. Személyi jellegű egyéb kifizetés 12. Bérjárulékok V. SzemélyijeUegű ráfordítás VL Értékcsökkenés! leírás Vll. Egyéb ráfordítás Aktív időbeli elhatárolás ok : Adóklub előfizetés Gyógy-és ermálfürdők szöv.2012.évi tagdlj Vagyonvédelmi biztosítás 2012.év Dunántúli napló előfizetés , , , ,- Káltségek aktív időbeli elhatárolása ,- Bevételek aktív időbeli elhatárolása : ,-Ft Passzív időbeli elhatárolások: Az értékesítés nettó bevételének megbontása főbb tevékenységenként : Prémium elhatárolás ,- Alap tevékenység: ezer Ft Jutalom elhatárolás ,- ~ vlztermelés,-kezelés,-elosztás: Kamat (gyógyfürdő.tanuszoda hitel) ,- ~ szennyvízelvezetés.-tisztítás : Káltségek passzív időbeli elhatárolása ,- Alap tevékenység kivüli : Camping támogatás elhatárolása ~ vízközmű beruh. kivitelezésére irányuló építési tev.: Közrnűfejlesztések elhatárolása ,- ~ laboratóriumi munkák végzése: Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,- ~ közvetített szolgáltatások: Passziv időbeli elhat. mindösszesen: ,-Ft ~ kemping üzemeltetés: ~ anyageladás : B/. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ~ egyéb vizellátási tevékenység: 2.%2 Az eredmény-kimutatás, forgalmi költség e1járássalkészül, itt mutatjuk be az aktivált saját ~ gyógyfürdő, melegvíz szolg.: teljesítmények értékének részletezését, a költségek kö1tségnemenkénti megbontását. ~ tanuszoda üzemeltetés : Az összköltség eljárás pa" változat szerint: ~ egyéb szennyviz szolgáltatás: (adatok ezer forintban) ~ szálloda szolgáltatás: Előző év Tárgyév ~ egyéb tevékenység: Saját termelésű készletek állományváltozása O O Egyéb bevételek: 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke O O.:. a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett bev Aktivált saját teljesítmények értéke O O.:. visszaírt értékvesztés ill Egyéb bevételek :. visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás Anyagköltség :. biztosltó által fizetett kártérítés génybe vett szolgáltatások értéke :. különféle egyéb bevételek Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Zálogjoggal biztosított kötelezettségek 09. Eladott (közvetített) szolg. értéke Az Erste banknál fennálló beruházási hitelek:

11 a gyógyfürdő beruházás e Ft, tanuszoda beruházás e Ft. A társasági adó ala!íának levezetése: Adózás elötti eredmény: Adózás elötti eredményt csökkentő tételek: Adózás elötti eredményt növelő tételek: Adóalap összesen: Adófizetési kötelezettség: Adózás utáni eredmény: Ezer Ft-ban D.Cash flow kimutatás Ezer Ft-ban Előző év Tárgyév.Szokásos tevékenységböl szánnazó pénzeszköz-változás: Adózás elötti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltártalék képzés és elszámolás különbözete 0 O 5. Befektetert eszközök értékesítésének eredménye O Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása C. Tájékoztató jellegű kiegészítések A tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása: ÁUománycsoport Bérköltség Létszám eft fö.fizikai Műszaki Adminisztratív Részmunkaidős Nyugdíjas Egyéb bérköltség A Kft. bérként ,- Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban és az év folyamán betegszabadság igénybevétele miatt kifizetett összeg , -, bérköltség összesen: ,-. A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetés ,- Ft. Az átlagos állományi létszám 20 évben 181 fő volt. A felügyelő bizottsági tagoknak folyósított járandóság: ,- Ft. A KFT vezetését fő látja el, a tevékenységéért járó fizetés: ezer Ft. Az ügyvezetés részére ezer Ft prémium kerül folyósításra a tárgyévben. A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a kifizetett összeg e Ft, egyéb díj fizetés nem történt. 8. Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változás Forgóeszközök (vevő.pénzesz. nélkül )változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó Fizetett osztalék O O ll. Befektetési tevékenységböl szánnázó pénzeszköz-változás: Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása O Kapott osztalék O O lll. Pénzügyi műveletekböl szánnazó pénzeszköz-változás: -4905/ Részvénykibocsátás bevétele (törzstöke) O O 18. Kötvénykibocsátás bevétele O O 19. Hitelfelvétel O O 20. Hosszú lej áratú kölcsön törlesztése O Véglegesen kapott pénzeszköz O O 22. Részvénybevonás O O 23. Ketvény visszafizetés O O 24. Hiteltörlesztés. visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz O O 26. Alapítókkal szembeni kötelez. O O V.Pénzeszközök változása:

12 LOCAL TAX Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7623 Pécs,Madách mre utca 5/C. Cg Tel./fax: 06/ Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: Független Könyvvizsgálói Jelentés A SZGET-VÍZ Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a SZGET-víz Kft. (7900 Szigetvát, Gyát u. Leg ) mellékelt 201L évi éves beszámolójának a ködyvvizsgálatit, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből=- melyben az eszközök és források egyez6 végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásből, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó infonnációkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A oezeeés felelőssége az éfjes beszámol6ért A vezetés felelős az éves beszámolónak a szánwiteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történó elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz. hogy lehetővé váljon az akár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás állitásoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvfji:zsgdm felelőssége Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy l könyvvizsgálatot.úgy terveszem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állitásoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítéket szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekról. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból. akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázaclnak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggoek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg. amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért. hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá 32 alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint 32 éves beszámoló átfogó prezentálás ának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához. Uradék ('Vélemény) A könyvvizsgálat során a SZGET-víz Kft. éves beszámolóját annak részeit és tételeit. 320k könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról. hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem ezerint az éves beszámoló a SZGET-VlZ Kft december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az iizleti jelentésről. Elvégeztem a SZGET-ViZ Kft. mellékelt 201L évi éves beszámolójához kapcsolódó december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történó elkésztéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összbangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartisaiból levezetett infonnációk áttekintését. Véleményem szerint a SZGET-víz Kft évi üzleti jelentése a SZGET-víz Kft évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Pécs, március 19. ~l-uro LOCAL TAX Kft Pécs. Madách 1. utca 51C MKVK nyilv. szám: ~ Kertai Mária kamarai tag könyvvizsgáló MKVK ig.szám: LOCALTAX Könyvvizsgáló és Adószakértö Kft Pécs. Madách mre u. 51C Adószám.: Bai.k; ~ Cg.:

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben