ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: március 01. Az utolsó módosítás hatályos: december 1-től 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye 5 2. A szolgáltató ügyfélszolgálata, internetes honlapja 5 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján vállalja az alábbi szolgáltatások nyújtását 5 4. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szerződés megkötése A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi és egyéb korlátai 6 5. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célérték) 6 6. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A szolgáltatások minőségi célértékei A minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere 7 7. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája; az előfizetői jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerződéses időszak Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Az előfizetői jogviszony létrejötte A legrövidebb szerződéses időszak 8 8. Az előfizetői szerződés módosítása Az egyedi előfizető szerződés módosításának egyes esetei, a szerződésmódosítás feltételei A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása és az előfizető tájékoztatása 9 9. Az előfizető szolgáltatás szünetelése A szünetelés esetei Az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, a díjfizetés mértéke Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetői szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről Az előfizetői szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről Fizetési kötelezettség az előfizetői szerződés megszűnése esetére Leszerelés oldal

3 12. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás Hibabejelentés (Technikai Ügyfélszolgálat) A vállalt hibaelhárítási célértékek A hibabejelentés nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői panaszok intézése Az ügyfélszolgálat működése Az előfizetői panaszok, díjreklamációk intézése Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője Kötbér és díjcsökkenési igények intézése Kártérítési igények intézése Az igények elévülése Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Kötbér Kártérítés Tartós hiba esetén alkalmazandó díjcsökkenés Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az előfizető által okozott hiba Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei Adatkezelés, adatbiztonság A szolgáltató által kezelt adatok köre Az adatok tárolásának időtartama Az adatok továbbításának feltételei Az adatok kezelésének jogcíme A kötelező adatkezelést elrendelő törvény és az adat kezelésének célja A szolgáltató és az előfizető felelőssége Az előfizetői felelőssége Szolgáltató jogai és felelőssége a szolgáltatás keretében kapott információk tartalmáért Értesítés a jogsértő - információs társadalommal összefüggő - szolgáltatásról Adatvédelmi biztos; Adatvédelmi Tájékoztató Az előfizetői szolgáltatások díja Egyszeri díjak Rendszeres díjak Díjazási időszakok Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A díjfizetés és számlázás módja Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei Tájékoztatási kötelezettség a telefonszám-hordozás és más telefonszolgáltató 3. oldal

4 választásának esetén A közvetítőválasztással kapcsolatos szabály A felügyeleti szerv címe, telefonszáma Általános Szerződési Feltételek elérhetősége 29 Mellékletek 1. számú melléklet: A szolgáltatások leírása 2. számú melléklet: Kivonat az Általános Szerződési Feltételekből 3. számú melléklet: Szerződés 4. számú melléklet: A Szolgáltatások Díjszabása 5. számú melléklet: Az Internet Használat Alapelvei 6. számú melléklet: A szolgáltatás minőségi célértékei 4. oldal

5 1. A szolgáltató neve, székhelye A szolgáltató neve: H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. A szolgáltató neve röviden: H1 Telekom Kft. A szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Szent László utca 34. A szolgáltató telephelye: 1111 Budapest, Bartók Béla út I/1. 2. A szolgáltató ügyfélszolgálata, internetes honlapja Az ügyfélszolgálat címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út I/1. Nyitva tartás: munkanapokon Telefonszám: ; 1241; Telefax: Honlap: 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 3.1 A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján vállalja az alábbi szolgáltatások nyújtását: SZJ Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása (a) ADSL alapú Internet hozzáférés, (b) bérelt vonali Internet hozzáférés, (c) Internet hozzáférés betárcsázással (dial-up), (d) szolgáltatás; (e) Domain név szolgáltatás; A szolgáltató külön szerződés alapján vállalja továbbá az alábbi értéknövelt szolgáltatások nyújtását: (a) web design; (b) mail-relay szolgáltatás; (c) csoportos szolgáltatás; (d) tűzfal-szolgáltatás; (e) rendszerintegrációs tevékenység; (f) vírusszűrés; (g) szerverbérlet co-location szolgáltatáshoz; (h) A 3.1 pontban definiált szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges műszaki berendezések eladása, vagy bérbeadása. A szolgáltatások részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 4.1 Az előfizetői szerződés megkötése Az előfizetői szerződés írásban történő megkötése 5. oldal

6 A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a szerződés kitöltésével lehet elfogadni. Az ajánlatot a leendő előfizetőnek, vagy törvényes képviselőjének kell elfogadnia, és a szerződést a szolgáltatónak címezve visszaküldeni postai úton, vagy személyesen. A szerződésnek az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges, a 7.1 pontban meghatározott előfizetői adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia: (a) a szolgáltatás létesítésének kért időpontja; (b) az igényelt szolgáltatási csomag megjelölése; (c) az előfizetői szerződés időtartama; (d) természetes személy előfizető nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként, vagy nem egyéni előfizetőként (üzleti/intézményi) kívánja igénybe venni; (e) az előfizető által igényelt, a szolgáltatás használatba vételéhez szükséges és a szolgáltató által biztosított berendezések meghatározása; illetve (f) ADSL előfizetés esetén meghatalmazás a telefonállomás előfizetőjétől, amennyiben nem azonos a megrendelővel. Bármelyik adat hiányában a szerződés joghatás kiváltására alkalmatlan. Amennyiben a szerződés (igénybejelentés) az előfizetői szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató azt nem tudja érdemben elbírálni. Ebben az esetben a szolgáltató a szerződés megérkezését követő öt (5) napon belül határidő kitűzésével írásban felkéri a megrendelőt a szerződés megfelelő kiegészítésére. Ilyen esetben a hiánytalan szerződésnek a szolgáltatóhoz való beérkezése tekintendő a szerződés időpontjának. Az ajánlattételt követően a szolgáltató tizenöt (15) napon belül értesíti a megrendelőt, hogy milyen határidővel és feltételekkel tudja az előfizetői szerződést megkötni. Az ajánlattételt követő időszakban bekövetkezett bármilyen változás, amely a megrendelő személyét, vagy adatait érinti, a változás bekövetkeztét követő öt (5) napon belül írásban bejelentendő a szolgáltatónak Szerződéskötés ráutaló magatartással Szerződő felek a szerződést írásban kötik meg, kivételes esetben az előfizetői szerződés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejön a szerződés, amennyiben az igénylő bejelentése alapján a szolgáltató a kért előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylő az előfizetői szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette A megrendelő szerződéskötési ajánlatát a szolgáltató jogosult visszautasítani. 4.2 A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi és egyéb korlátai A szolgáltatást a szolgáltató egyéni és üzleti/intézményi előfizetők (egyéni vállalkozók) számára nyújtja. A szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe. A szolgáltató az igényt abban az esetben elégíti ki, ha az előfizetői végberendezés telepítésének nincsenek műszaki, jogi, hatósági (pl. műemlékvédelmi) korlátai, és a telepítés ésszerű költséghatárok mellett megvalósítható. Az ADSL-en keresztül nyújtott szolgáltatás földrajzi korlátait az alaphálózati szolgáltató (Matáv Rt.) által kiépített, vagy még fejlesztésre váró területei jelentik. A folyamatos fejlesztés következtében a földrajzi korlátok szűkülnek, az aktuális állapotról az ügyfélszolgálati iroda ad tájékoztatást. A szolgáltatások igénybevétele időbeli korlátot nem tartalmaz. 5. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célérték) A létrejött előfizetői szerződés alapján a szolgáltató az általa aláírt szerződés előfizető számára történő visszaküldésétől számított harminc (30) napon belül kiépíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges állandó szolgáltatás hozzáférési pontot, amelyen az előfizető a szolgáltatást az előfizetői szerződés 6. oldal

7 tartama alatt igénybe veheti. Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás igénybe vételére A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a csatlakozó berendezések biztosítására. 6. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere 6.1 A szolgáltatások minőségi célértékei A szolgáltatások minőségi célértékeit az Általános Szerződési Feltételek 6. sz. melléklete tartalmazza a 229/2008 (IX.12.) Korm. Rendeletben foglalt követelményekkel összhangban. 6.2 A minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A szolgáltatások minőségi célértékeit az Általános Szerződési Feltételek 6. sz. melléklete tartalmazza a 229/2008 (IX.12.) Korm. Rendeletben foglalt követelményekkel összhangban. 7. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája; az előfizetői jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerződéses időszak 7.1 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Természetes személy előfizető ( egyéni előfizető ) esetén: (a) az előfizető neve; személyi igazolvány száma; (b) az előfizető lakóhelye, tartózkodási helye; (c) az előfizető anyja neve, leánykori neve, születési helye és ideje; (d) amennyiben az előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a törvényes képviselője fenti pontok alatt meghatározott adatait Nem természetes személy előfizető ( üzleti/intézményi előfizető ) esetén: (a) az előfizető cégszerű elnevezése; (b) az előfizető székhelye; (c) az előfizető cégjegyzékszáma, vagy nyilvántartási száma (adószáma) (d) az előfizető bankszámlaszáma Mindkét előfizetői kör esetén: (a) a szolgáltatás hozzáférési pont pontos címe; (b) telefonszám; (c) napközbeni elérhetőség; (d) kapcsolattartó személy neve; intézményi/üzleti előfizető esetén az értékesítési és számlázási kapcsolattartó megnevezése; (e) számlaküldési cím; (f) azonosító(k): intézményi/üzleti előfizető esetén külön megjelölve az értékesítési, műszaki és számlázási kapcsolattartó Az előfizető az előfizetői szerződés megkötése során az alábbi dokumentumokat köteles a szolgáltató számára eredeti, vagy hiteles másolati példányban bemutatni: Egyéni előfizető esetén (a) személyi igazolvány (az előfizető hozzájárulása esetén); (b) lakcímkártya; (c) amennyiben az előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a teljes bizonyító erejű 7. oldal

8 magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazás egy példánya Intézményi/üzleti előfizető esetén (a) cégkivonat harminc napnál nem régebbi hiteles másolata; (b) az aláíró aláírási címpéldánya vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazásának egy példánya Az előfizetői jogviszony létrejötte Előfizetői jogviszony a felek között akkor jöhet létre, ha az Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletében csatolt szerződést az előfizető a szolgáltató számára postai úton visszajuttatja, vagy a szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen megköti és annak egy példányát aláírt formában az előfizető számára visszajuttatja. 7.3 A legrövidebb szerződéses időszak Az előfizetői szerződés a szolgáltató által történő aláírás napján lép hatályba és, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, vagy felmondás útján előbb meg nem szűnik, az előfizetői szerződésben meghatározott időtartamig vagy, határozatlan ideig marad hatályban. A határozott időtartamra kötött előfizetői szerződés legrövidebb időtartama egy (1) év. 8. Az előfizetői szerződés módosítása Az előfizetői szerződés módosítása történhet az egyedi előfizetői szerződés módosításával, illetve az Általános Szerződési Feltételek szolgáltató általi, egyoldalú módosításával. 8.1 Az egyedi előfizető szerződés módosításának egyes esetei, a szerződésmódosítás feltételei Az előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni A szolgáltatás hozzáférési pont változása (áthelyezés) Az előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezésére vonatkozó igény esetén, amennyiben az előfizető igénye műszakilag megvalósítható, és a kért szolgáltatás hozzáférési pont a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül helyezkedik el, a szolgáltató az áthelyezési kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül a szolgáltatás hozzáférési pontot áthelyezi. Amennyiben az áthelyezés végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti az áthelyezés kérelmezésétől számított tizenöt (15) napon belül. A tizenöt (15) napos értesítési határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni (összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada). A kötbér összegét a szolgáltatónak az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. Az előfizetői jogviszony a szolgáltatás hozzáférési pont megszűntetésétől az áthelyezés teljesítéséig szünetel. A határozott időtartamra szóló, valamint az akciós értékesítés során megkötött előfizetői szerződés alapján a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezésének lehetőségéről a felek egyedileg állapodnak meg. A határozott idejű ADSL szerződések áthelyezését követően a szerződés időtartama a meghosszabbodik további egy (1) év határozott időtartammal. 8. oldal

9 8.1.2 Számlázási cím módosítása Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás igénybe vételére Az előfizető a számlázási címben bekövetkezett változást köteles a szolgáltatónak a címváltozást követő tizenöt (15) napon belül írásban, beazonosítható adatokkal bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az előfizető emiatt történő késedelembe esése késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkeztet Változás az előfizető személyében (átírás, névátírás) A szolgáltató az előfizető (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az egyedi előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be (átírás, névátírás) és ezt a szolgáltató felé hitelt érdemlően bizonyítja. Ebben az esetben az előfizető nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendő díj összege a szolgáltató honlapján, illetőleg ügyfélszolgálatán van közzétéve. Az átírás teljesítésének határideje azonban nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított tizenöt (15) napnál. A határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a szolgáltató az átírás díját tartalmazó számlán jóváírja Egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat visszavonási módja, a nyilatkozat módosításának feltételei Egyéni előfizető az egyéni előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatot bármikor visszavonhatja írásban. Szolgáltató a nyilatkozat beérkezését követő tizenöt (15) napon belül új szerződési ajánlatot küld előfizető részére, amelyet előfizető a módosított adatokkal kitölthet és szolgáltató részére megküldhet. Az adatok módosítására a névátírás díjai érvényesek. 8.2 A szolgáltató egyoldalú szerződés módosítása, az előfizető erről történő tájékoztatása A szolgáltató az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani az alábbiak szerint jogosult: A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások A szolgáltató az előfizetői szerződést az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: (a) az egyedi előfizetői szerződésben, vagy Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását; (b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja, vagy (c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Ha az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), illetve az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételei bármely okból megváltoznak, szolgáltató erről - a tervezett módosítást megelőzően harminc (30) nappal - előfizetőt az alábbi módon értesítheti, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt: (a) változásokat az ügyfélszolgálaton illetve az interneten (a honlapján) közzéteszi; és (c) az előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével. Az értesítés tartalmazza: 9. oldal

10 (a) az utalást az ÁSZF módosítására; (b) a módosítások rövid leírását; Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás igénybe vételére (c) a módosítások hatályba lépésének időpontját; (d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét; (e) amennyiben a szolgáltató az előfizető által igénybe vett szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét; (f) az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást, miszerint ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő nyolc (8) napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított tizenöt (15) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést az értesítéstől számított tizenöt (15) napon belül további jogkövetkezmények nélkül akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A szolgáltató a jelen pontban foglalt értesítési határidőket nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. A szolgáltató a módosított ÁSZF-t elfogadottnak tekinti, amennyiben az előfizető a közzétételt követő tizenöt (15) napon belül írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősül elfogadásnak az előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő szerződésmódosítás (kivéve: a díjváltozás esetét), illetve új szolgáltatás bevezetése esetén Az előfizetői hívószám megváltoztatása A szolgáltató az előfizetői hívószámot az alábbi esetekben változtathatja meg: (a) a felek erre vonatkozó megállapodása alapján; (b) ha a módosítást jogszabály teszi kötelezővé; (c) ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okokból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a Nemzeti Hírközlési Hatóság igazolta. A szolgáltató az előfizető kérésére az előfizetői hívószámot megváltoztathatja, ha a szám megváltoztatásának műszaki feltételei adottak. A felek eltérő megállapodása hiányában a hívószámot a szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból. Ha a szolgáltató az előfizető számváltoztatásra vonatkozó igényét műszaki feltételek hiányára hivatkozva elutasítja, az elutasítást írásban indokolja. A szolgáltató a (b) és (c) pontokban meghatározottak miatti hívószámváltozásról az előfizetőt harminc (30) nappal előre értesíti. Az előfizetői szám megváltoztatása esetén az előfizető igényelheti, hogy a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a szolgáltató hatvan (60) napig - a szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az előfizető által választott szöveggel - tájékoztatást adjon, továbbá, hogy a szolgáltató a hívószámot hat (6) hónapig ne rendelje más előfizetőhöz. A szolgáltató az előfizetői szám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított egy (1) évig. 9. Az előfizető szolgáltatás szünetelése 9.1 A szünetelés esetei 10. oldal

11 Az áthelyezés díja és az átírás (névátírás) díja a 4. számú mellékletben került meghatározásra. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel A szolgáltató érdekkörében bekövetkező szüneteltetés Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: (a) az előfizető a szünetelést legalább tizenöt (15) nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az egy (1) napot nem haladhatja meg; (b) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vismajor) esetén, (c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. (d) a hálózat integritásának megőrzése érdekében végrehajtott rendkívüli karbantartás miatt. Szolgáltató jogosult rendkívüli karbantartást előzetes értesítés nélkül végrehajtani és óra közötti karbantartási időablakban. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a negyvennyolc (48) órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis major, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. Tervezett üzemfenntartási munkának minősül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását, illetve minőségének romlását okozza, vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményező tevékenységek kategóriái: (a) normál üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység; (b) beruházási fejlesztési tevékenység; (c) szolgáltatás bevezetésével, bővítésével kapcsolatos tevékenység; (d) szükséghelyzet miatt történő helyreállítás. A szolgáltatást érintő esetek: (a) előfizetői végpont; végponti eszköz karbantartása; végponti eszköz csere; (b) szoftver frissítés; szoftver csere; adatbázis karbantartása; átterhelés; bővítés; csere; (c) karbantartási, hálózatbővítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti A mindkét fél érdekkörén kívül eső okból bekövetkező szünetelés A mindkét fél érdekkörén kívül eső okból bekövetkező szünetelés esetén a teljesítés lehetetlenné válásának szabályait (Polgári Törvénykönyv 312. ) kell alkalmazni Szünetelés az előfizető kérésére A szolgáltatás szünetelhet az előfizető szolgáltatóhoz benyújtott írásos kérelmére is. A szünetelés a 11. oldal

12 jogviszony folytonosságát nem érinti. Az előfizető a szolgáltatás szünetelését nem kérheti: (a) határozott idejű, vagy akciós értékesítés során megkötött szolgáltatás vonatkozásában; (b) amennyiben a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn Vis major A szolgáltatás szünetelését okozhatja, hogy a szolgáltató kötelezettségeit háború, polgári felkelés, terrorista cselekmények, sztrájk, természeti katasztrófa miatt, illetve annak ideje alatt, illetve tűz, robbanás, vagy szükségállapot, vagy bármely egyéb hasonló természetű esemény miatt nem teljesíti, amely események a Magyar Polgári Törvénykönyv értelmében lehetetlenné teszik kötelezettségei teljesítését, vagy azok teljesítését meggátolják és a teljesítés lehetetlensége nem a vis majorra hivatkozó fél mulasztásának tudható be. A vis majorral érintett fél haladéktalanul köteles a másik Felet az eseményről értesíteni, valamint annak várható tartamáról és hatásáról a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása vis major miatt a szolgáltató fél érdekkörén kívül álló okból legalább hatvan (60) napig lehetetlenné válik, bármelyik fél jogosult az előfizetői szerződést írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani. Előfizető a vis major időtartama alatt mentesül a szolgáltatási díj fizetése alól. 9.2 Az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama Az előfizető által kérhető leghosszabb szünetelés időtartama naptári évenként hat (6) hónap. 9.3 A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, a díjfizetés mértéke Az előfizető kérésére történő szünetelés időtartama alatt az előfizető köteles az előfizetői szerződésben meghatározott havi előfizetői díj, vagy - amennyiben nincs az adott szolgáltatásnak előfizetői díja - a vállalt forgalom alapján megállapított díj 50%-át fizetni. A pontban meghatározott esetben az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. 10. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának és felfüggesztésének esetei és feltételei 10.1 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított, vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, illetve a szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére, az előfizetői szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek csökkentésére a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: (a) az előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést csatlakoztatott; (b) az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerint hálózati szolgáltatás céljára használja; (c) az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt legalább harminc (30) napos fizetési határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van; 12. oldal

13 (d) az előfizető által választott közreműködő szolgáltató erre vonatkozóan megkeresi a szolgáltatót, amennyiben a 10.1 (b) alpontban meghatározott feltételek a szolgáltató-választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint választott közreműködő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn. A szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A szolgáltató a szolgáltatás újbóli igénybevehetőségének biztosításáért díjat számolhat fel. 11. Az előfizetői szerződés felmondása, megszűnése 11.1 Az előfizetői szerződés megszűnése A határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnése A határozott időtartamú előfizetői szerződés, az abban meghatározott jogok és kötelezettségek minden A határozott időtartamú előfizetői szerződés, az abban meghatározott jogok és kötelezettségek minden további értesítési kötelezettség nélkül megszűnnek az alábbi esetekben: (a) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnése; ez esetben a szolgáltató az előfizetőt a megszűnés tervezett dátumát megelőző hatvan (60) nappal értesíti; (b) a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnése; (c) az előfizető jogutód nélküli megszűnése; (d) az előfizető halála; (e) a szerződés szolgáltató részéről történő felmondása esetén A határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megszűnése A határozatlan időtartamra megkötött előfizetői szerződés a fentieken felsoroltakon túl az Általános Szerződési Feltételekben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben szűnik meg Az előfizetői szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről A határozatlan időtartamra megkötött előfizetői szerződés a 7.3 pontban meghatározott időtartamot követően nyolc (8) napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül bármikor felmondható Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondása esetén az előfizető nem mentesül a jogviszonyból a felmondás időpontját megelőzően, illetve azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól A határozott időtartamra valamint akció keretében kötött előfizetői szerződés esetén a felmondás szabályai az egyedi előfizetői szerződésben szereplő módon kerülnek meghatározásra Az előfizetői szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről Az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje - a és pontokban meghatározottak kivételével - hatvan (60) nap Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést tizenöt (15) napos 13. oldal

14 határidővel mondhatja fel, ha Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás igénybe vételére (a) az előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított három (3) napon belül sem szünteti meg, (b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy (c) a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is - a szolgáltató hozzájárulás nélkül is - harmadik személy részére továbbértékesíti, (d) az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. számú mellékletében meghatározott Internet Használati Alapelvekben meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja A szolgáltató az előfizetői szerződést harminc (30) napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését tizenöt (15) nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani az előfizetői szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában, vagy 5000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot; vagy ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz, vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő. Feltéve, hogy az előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Erről a szolgáltató haladéktalanul értesíti az előfizetőt A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben küldi meg az előfizető részére, amennyiben rendelkezik az előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. A felmondás tartalmazza: a) felmondás indokát; b) felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját; c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását a fenti pontban foglaltakról Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy - az Eht feltételei szerint - korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az előfizető a korlátozás okát harminc (30) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak Amennyiben az előfizető nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételek módosulását, szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést hatvan (60) napos határidővel felmondani Amennyiben a szolgáltatás nyújtása vis major miatt a szolgáltató fél érdekkörén kívül álló okból legalább hatvan (60) napig lehetetlenné válik, szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani Fizetési kötelezettség az előfizetői szerződés megszűnése esetére 14. oldal

15 Az előfizetői szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat az előfizető köteles megfizetni. Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a szolgáltató az egyszeri díjat nem fizeti vissza, kivéve, ha az előfizetői szerződés megszűnésére a szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt került sor. Amennyiben az előfizető a határozott időre megkötött előfizetői szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem a szolgáltató szerződésszegése miatti okból megszűnteti, úgy köteles az esedékes havi díjakon túlmenően a határozott időtartamból még hátralévő hónapok után járó havi díjakat egy összegben megfizetni. Amennyiben az előfizető a határozott időre megkötött ADSL előfizetői szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem a szolgáltató szerződésszegése miatti okból megszűnteti, úgy köteles az esedékes havi díjakon túlmenően a határozott idejű szerződés futamidejétől függően a következő felmondási díjat megfizetni: 1 éves szerződés esetén az 1-6 hónapban történő felmondás esetén 12 havi díjat, a 7-12 hónapban történő felmondás esetén 6 havi díjat. 2 éves szerződés esetén az első évben történő felmondás esetén 12 havi díjat, a második évben történő felmondás esetén 6 havi díjat. 3 éves szerződés esetén az első évben történő felmondás esetén 12 havi díjat, a második évben történő felmondás esetén 6 havi díjat, a harmadik évben történő felmondás esetén 3 havi díjat. Akció keretében kötött előfizetői szerződés felmondása esetén a fizetendő díjakat az adott akciós szerződés határozza meg Leszerelés A szolgáltató, vagy alvállalkozója az általa a szolgáltatás igénybevétele érdekében felszerelt, és tulajdonában álló eszközök visszavételezése céljából az előfizetői szerződés megszűnését követően az előfizetővel kiszállási időpontot egyeztet a berendezések leszerelése céljából. Az eszközök leszerelését az előfizető által aláírt jegyzőkönyv igazolja. A szolgáltató az előfizető elérhetetlensége miatt legfeljebb kétszer kísérli meg a kiszállást. Amennyiben az értesítés kézhezvételét követő harminc (30) naptári napon belül a próbálkozások ellenére sem tud a szolgáltató, vagy alvállalkozója az előfizetőhöz bejutni, úgy a harmincadik (30.) naptári napot követően a szolgáltató kiszámlázza az előfizetőnek az előfizetőnél lévő berendezések és kiszállások értékét, illetve költségét. 12. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás 12.1 Hibabejelentés (Technikai Ügyfélszolgálat) Hibabejelentés, műszaki probléma az alábbi helyen jelenthető be: H1 Telekom Kft. - Ügyfélszolgálat Telefonon elérhető: munkanapokon Telefonszám: ; 1241; Telefax: A szolgáltató jogosult a hibaelhárítás során alvállalkozó igénybevételére A vállalt hibaelhárítási célértékek A szolgáltató a hibabejelentést követően haladéktalanul megkezdi a hibaelhatárolást. A szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy amennyiben a meghibásodást a szolgáltató 15. oldal

16 rendszerében használt berendezés okozta, a meghibásodott berendezést a hiba bejelentésétől számított hetvenkét (72) órán belül a hibaforrást kiküszöbölje, és a hibátlan teljesítést biztosítsa. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében és az előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a szolgáltató és az előfizető által megállapodott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a fent megjelölt hetvenkét (72) órás határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik A hibabejelentés nyilvántartásba vételének menete A szolgáltató ügyfélszolgálata a hibabejelentést az előfizető részére visszaigazolja, közli a hibafelvétel sorszámát, a bejelentést nyilvántartásba veszi, és haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a hiba elhárítására. A nyilvántartás tartalmazza a bejelentési adatokon túl a feltárt hiba okokat, a hiba elhárításának módját, idejét (nap, óra), az előfizető értesítésének módját és idejét. A hibabejelentésre és az elhárításra vonatkozó adatokat a hiba elhárításától számított 1 (egy) évig megőrzi a szolgáltató. Az elvégzett vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással értesíti az előfizetőt arról, hogy (a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; (b) a hiba kijavítását megkezdte; (c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az előfizető részére a 14.3 pontban meghatározott díjcsökkentést nyújt. 13. Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői panaszok intézése 13.1 Az ügyfélszolgálat működése A szolgáltató előfizetői megfelelő tájékoztatása érdekében valamint a szolgáltatással kapcsolatos előfizetői igények kielégítésére, a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk, észrevételek intézésére ügyfélszolgálatot valamint hibabejelentő szolgálatot működtet. Szerződéskötési, ajánlattételi, információs, ajánlatmódosítási, reklamációs ügyek esetén: Nyitvatartási idő: munkanapokon Telefonszám: ; 1241; Telefax: Honlap: Az ügyfélszolgálat az előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatos észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és ennek eredményéről az előfizetőt az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított harminc (30) napon belül írásban tájékoztatja. Az előfizető a reklamációt kizárólag írásban, postai úton ajánlott, tértivevénnyel ellátott levél -, vagy elektronikus levélben ( ) címre, illetőleg személyesen nyitvatartási időben juttathatja el a következő címre: H1 Telekom Kft Budapest, Bartók Béla út I/ Az előfizetői panaszok, díjreklamációk intézése Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és harminc (30) munkanapon belül megvizsgálja. E határidő mulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjfizetési késedelem miatt felmondani. 16. oldal

17 Szolgáltató a bejelentéstől számított öt (5) munkanapon belül tájékoztatja az előfizetőt, hogy a díjreklamációnak helyt ad-e Ha az előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el öt (5) napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. A számlakifogás, díjreklamáció azonban nem halasztó hatályú a számla kiegyenlítésére nézve Amennyiben a szolgáltató a díjreklamációs bejelentésnek helyt ad, a következő havi elszámolás alkalmával a befizetett díjkülönbözetet, és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik az előfizető által késedelmes díjfizetés esetén fizetendő kamat mértékével Az ügyfélszolgálat a díjreklamáció elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni, és annak egy példányát a fogyasztónak átadni, vagy tizenöt (15) munkanapon belül megküldeni Ha az előfizető a szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. A szolgáltató az előfizető kérésére biztosítja, hogy az előfizető az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat Az előfizető a díjreklamációs igényének elutasítása esetén jogosult minőség felügyeleti eljárást kezdeményezni. Az előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat bármely területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez (honlapja: központi cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; levélcím:1364. Budapest, Pf. 234.; telefon: ), a Gazdasági Versenyhivatalhoz (honlapja: cím: 1054 Budapest, Alkotmányu. 5.;telefon: ), a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (honlapja: illetőleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bírósághoz. A fogyasztóvédelmi felügyelőség csak az egyéni előfizetők (fogyasztók) panaszai alapján jár el Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője A Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője (a továbbiakban: képviselő) a hatóság köztisztviselője. A képviselőhöz bejelentéssel élhet bármely előfizető, fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, amennyiben megítélése szerint valamely szolgáltató, forgalomba hozó vagy forgalmazó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében a fogyasztót vagy előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy az előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn. A képviselő a hozzá benyújtott beadványt köteles megvizsgálni. A célszerűnek tartott intézkedést maga választja meg. A képviselő a beadvány alapján (a) tájékoztatja a bejelentőt az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, illetve előfizetői szerződésben meghatározott jogairól és kötelezettségeiről, valamint a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról, (b) felszólíthatja a szolgáltatót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály, illetve előfizetői szerződés megsértésének megszüntetésére, illetve intézkedés megtételére, (c) kezdeményezheti a hatóság hivatalból történő eljárását, 17. oldal

18 (d) más hatóságnál megfelelő eljárás megindítását kezdeményezheti. A képviselő a hozzá érkező bejelentéseket rendszerezi és az előfizetők nagy számát érintő vagy egyéb, megítélése szerint jelentős esetben a hatóság számára a hivatalból történő eljárásához szükséges megállapításokat tartalmazó intézkedési javaslatot tesz Kötbér és díjcsökkenési igények intézése Hibás teljesítés esetén, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben a szolgáltató a kötbért és a díjcsökkenés összegét a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentéstől számított harminc (30) napon belül az előfizető számláján jóváírja, vagy azt az előfizető választása szerint az előfizető részére egy összegben visszafizeti. Az átírási határidő be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyező összegű kötbért fizet, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírja Kártérítési igények intézése Ha az előfizető a szolgáltató hibás teljesítése miatt kártérítési igényt kíván érvényesíteni, erre vonatkozó igényét kizárólag írásban, postai úton, tértivevényes formában, az ügyfélszolgálaton jelentheti be. A szolgáltató által a harminc (30) napos eljárási határidő túllépése nem minősül a kártérítési igény elfogadásának, illetve a követelés elismerésének. Amennyiben a szolgáltató az előfizető kártérítési igényét és annak összegét elismeri, a szolgáltató a kártérítés összegét a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentéstől számított harminc (30) napon belül az előfizető számláján jóváírja, vagy azt az előfizető választása szerint az előfizető részére egy összegben visszafizeti Az igények elévülése Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy (1) év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. 14. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén 14.1 Kötbér Amennyiben a szolgáltatás a hiba bejelentésétől számított hetvenkét (72) órát meghaladó időtartamban, a szolgáltatónak felróható okból, nem vehető igénybe, a szolgáltató köteles a hetvenharmadik (73.) órától a hiba elhárításáig tartó időszakra kötbért fizetni. A kötbér mértéke ez esetben minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat (6) hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján, az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. A kötbér maximuma három (3) havi előfizetési díj. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg Kártérítés Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési 18. oldal

19 szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy (1) év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható Tartós hiba esetén alkalmazandó díjcsökkenés Ha a tartós hiba következtében az előfizető a szolgáltatást a szolgáltatónak felróhatóan, a szolgáltató által vállalt célminőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltató minden nap után - az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint - kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a fenti 14.1 pontban meghatározott kötbér összeg ötven százaléka (50 %). A díjcsökkenés maximuma a díjcsökkenés alkalmazásának dátumát megelőző három (3) havi szolgáltatási díj összege Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Hibás teljesítés Ha az előfizető a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (Általános Szerződési Feltételek 20. pont) piac-felügyeleti eljárás megindítását kezdeményezheti, illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat Kártérítés Ha az előfizető a szolgáltatónak a kártérítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál igényét peres úton érvényesítheti Az előfizető által okozott hiba A szolgáltató nem felel és nem vállal felelősséget a szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért: (a) az előfizető műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága; (b) a műszaki berendezés vagy a szolgáltatás helytelen vagy rendeltetésellenes használata; (c) az előfizető által a szolgáltatás hozzáférési pontban okozott hiba; (d) a szerződéses kötelezettségek vagy jogszabályi előírások megszegése az előfizető által; (e) a szolgáltatás megszakítása vagy korlátozása más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadása miatt; (f) a tápellátás hibája; vagy (g) vis major. 15. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 15.1 Az előfizető kizárólag olyan végberendezést csatlakoztathat az előfizetői hozzáférési ponthoz, amely (a) nem akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését; és (b) rendelkezik megfelelőség-tanúsítással. 19. oldal

20 Jelen pont - megszegése esetén szolgáltató az előfizetői szerződést felmondhatja Az előfizető szavatolja, hogy az előfizetői ponthoz csatlakozó, és a tulajdonában vagy fenntartásában lévő végberendezés műszaki és megbízhatósági paraméterei a működtetés során teljesítik a hatósági előírásokban és szolgáltatás megfelelő minőségben történő vételéhez szükséges feltételeket Az előfizető felel a tulajdonában vagy fenntartásában lévő vezetékszakasz vagy hálózat és hírközlési végberendezés meghibásodásából, a nem engedélyezett végberendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenőrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelő biztosításából eredően a szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott károkért. 16. Adatkezelés, adatbiztonság 16.1 A szolgáltató által kezelt adatok köre A szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti: (a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, személyi igazolvány száma (az előfizető hozzájárulása esetén); (b) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; személyi igazolvány száma; (c) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető adószáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; (d) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója; (e) az előfizető címe és az állomás típusa; (f) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; (g) egyéb szolgáltatás típusa, illetőleg a továbbított adat terjedelme; (h) szolgáltatás dátuma, időtartama; (i) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok; (j) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának esetei; (k) az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok. A szolgáltató saját üzletszerzési (marketing) céljából - az előfizető kifejezett előzetes beleegyezésével - kezelheti a pontban meghatározott adatokat Az adatok tárolásának időtartama A (a)-(c) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a (d)-(k) pontok szerinti adatok az előfizetői szerződésből eredő igények a törvényes elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Külön törvény ilyen előírása esetén a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti, az e törvény szerinti adatkezelést a jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie A szolgáltató a 16.1.(g) pont szerinti adatokat tartalmazó, a rendszerében keletkezett fájlokat (CDR) az annak alapján kiállított számlára vonatkozó, a törvényes elévülést követő egy (1) év után, harminc (30) napon belül törölni köteles. Külön törvény ilyen előírása esetén a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti, az Eht. szerinti adatkezelést a jelen bekezdés 20. oldal

GTS-Datanet Távközlési Kft.

GTS-Datanet Távközlési Kft. A GTS-Datanet Távközlési Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2007. december

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2005. április 6. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. szeptember 17-t!l Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. szeptember 6. Utolsó módosítás: 2013.09.01. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2015. április 25. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

DATATRANS INTERNET KFT.

DATATRANS INTERNET KFT. DATATRANS INTERNET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS, EZEN BELÜL INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. december 3. Utolsó módosítás: 2015. június

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2011. február 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2010. június 1.-től 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 5 1.1 Szolgáltató adatai 5

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014. 11. 17.-TŐL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2011. Július 1. Kelt: 2011. Május 31. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2009. november 1. Kelt: 2009. szeptember 30. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben