A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE. Jelen módosítás hatálybalépésének napja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE. Jelen módosítás hatálybalépésének napja:"

Átírás

1 A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Jelen módosítás hatálybalépésének napja: augusztus 01.

2 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Tartalomjegyzék 1 Általános adatok és elérhetőség# # # # # # # # # # # A szolgáltató neve, székhelye Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei Hibabejelentő elérhetőségei A szolgáltató inetrnetes honlapjának címe Felügyeleti szervek elérhetőségei Általános szerződési feltételek nyomtatvány elérhetőségei 4 2 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás és feltételek # # # # # # # Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, ajánlati elemek, időbeli, földrajzi és egyéb korlátai Az előfizetői szerződéshez szükséges adatok A szerződéskötéstől számított hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó adatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változások kezelése 5 3 Az előfizetői szolgáltatás tartalma## # # # # # # # # # Az előfizetői szolgáltatás tartalma A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A szolgáltató felelősségi hatályába tartozó előfizetői hozzáférési pont 8 4 Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága# # # # # # # # # Szolgáltatás minőségi ellenőrzése, célértékek Szolgáltatói intézkedések az esetleges hálózatintegritást veszélyeztető vagy biztonságot veszélyeztetés esetén Az előfizetői végberendés csatlakoztatásának feltételei 9 5 A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása# # # # # # # # # # A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, esetei, a kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama és díjai Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei 9 6 Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták# # # # # # # # Hibaelhárítás Panaszkezelés Az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése Vitarendezés 11 7 Díjak, díjcsomagok, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér# # # # # # Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak, díjcsomagok Díjfizetési módok, lehetőségek Az akciók, és akciók díjak elérhetősége A kártérítési eljárás szabályai A kötbér meghatározása, mérték és módjai 16 8 A szerződés időtatama# # # # # # # # # # # # A szerződés időtartama A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás feltételei, teljesítése Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás feltételei, teljesítése 17 9 Adatkezelés, adatbiztonság# # # # # # # # # # # A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai, kötelezettségei Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei, feltételei # # # # # # # # Általános rendelkezések 19 2

3 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF 11 Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei # # # # # Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata Végberendezések és egyéb előfizetőnek átadott berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek Adatváltozások bejelentése, adatszolgáltatás 20 3

4 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF 1 Általános adatok és elérhetőség 1.1 A szolgáltató neve: StarKing Óbuda Kft. A szolgáltató székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: Az ügyfélszolgálat címe: 1036 Budapest, Bécsi út Nyitvatartási idő: munkanapokon óráig Telefonszámok: Telefax: Hibabejelentő elérhetőségei Hibabejelentés az 1.2-es pontban meghatározott elérhetőségeken és nyitvatartási időben személyesen, telefonon, vagy elektronikus levél formájában eszközölhető. 1.4 A szolgáltató internetes honlapjának címe: 1.5 Felügyeleti szervek elérhetőségei A szolgáltató felett közvetlen felügyeleti jogokat hírközlési szempontból a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, médiatartalmi szempontból a Nemzeti Médiatanács gyakorolja. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Honlap: Cím: 1015 Budapest Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest PF. 75. Telefon: Telefax: Média és Hírközlési Biztos Levelezési cím: 1525 Budapest PF. 75. Telefon: Telefax: Médiatanács Cím: 1088 Budapest Reviczky u. 5. Telefon: , Telefax: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Honlap: Cím: 1088 Budapest József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest PF Általános szerződési feltételek nyomtatvány elérhetőségei Jelen szerződés online elérhető PDF formátumban a weboldalon. 2 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás és feltételek 2.1# Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a megrendelőlap kitöltésével lehet megtenni. Az ajánlatot a leendő előfizetőnek vagy törvényes képviselőjének kell megtennie, és az ajánlatot a szolgáltatónak címezve visszaküldeni (telefaxon, postai úton, személyesen, vagy a szolgáltató honlapján keresztül, vagy elektronikus levélben, az eredeti példányt digitalizálva és 8 napon belül postázva a szolgáltató székhelyére). # A szolgáltatások Magyarország területén vehetők igénybe. A szolgáltató az igényt abban az esetben elégíti ki, ha az előfizetői végberendezés telepítésének -amennyiben ez szükséges - nincsenek műszaki, hatósági (pl. műemlékvédelmi) korlátai, és a telepítés ésszerű költséghatárok mellett megvalósítható. Szolgáltató a területi változásokról kérésre folyamatosan tájékoztatja előfizetőt. Az 4

5 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF ADSL-en és az RDSL-en keresztül nyújtott szolgáltatások aktuális földrajzi korlátai a szolgáltató ügyfészolgálati irodájától tudható meg. A szolgáltatások igénybevétele időbeli korlátot nem tartalmaz. 2.2 Az előfizetői szerződéshez szükséges adatok Egyéni előfizető esetén: -személyi igazolvány -lakcímkártya -cselekvőképességében korlátozott személy esetén a törvényes képvisetre jogosult meghatalmazása, személyi igazolványa és lakcímkártyája # -adóazonosító kártyája -bérlemény esetén meghatalmazás a tulajdonostól a szolgáltatás megrendelésére -legalább egy telefonszám értesítések, kapcsolatfelvétel céljából Intézményi/Üzleti előfizető esetén: -30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat -aláírási címpéldány -számlavezető bank neve, előfizető számlaszáma 2.3 A szerződéskötéstől számított hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő A létrejött előfizetői szerződés alapján a szolgáltató az általa aláírt megrendelőlap előfizető számára történő visszaküldésétől számított harminc (30) napon belül kiépíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges állandó szolgáltatáshozzáférési pontot, amelyen az előfizető a szolgáltatást az előfizetői szerződés tartama alatt igénybe veheti. A szolgáltató a létesítés előtt, de legkésőbb a létesítéskor a szolgáltatást az előfizető részére biztosítja. A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a csatlakozó berendezések biztosítására, amennyiben az előfizető igényli a szolgáltató biztosítja ezeket térítés kötelezettsége mellett. 2.4 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó adatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változások kezelése A szolgáltatás hozzáférési pont változása (áthelyezés) Az előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatás hozzáférési pont (SzHP) áthelyezésére vonatkozó igény esetén, amennyiben az előfizető igénye műszakilag megvalósítható, és a kért SzHP a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül helyezkedik el, a az áthelyezési kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül az SzHP-t áthelyezi. Amennyiben az áthelyezés végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti az áthelyezés kérelmezésétől számított tizenöt (15) napon belül. A tizenöt (15) napos értesítési határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni (összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada). A kötbér összegét a szolgáltatónak az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. Az előfizetői jogviszony a szolgáltatás hozzáférési pont megszűntetésétől az áthelyezés teljesítéséig szünetel. A határozott időtartamra szóló, valamint az akciós értékesítés során megkötött előfizetői szerződés alapján az SzHP áthelyezésének lehetőségéről a felek egyedileg állapodnak meg. Számlázási cím módosítása Az előfizető a számlázási címben bekövetkezett változást köteles a szolgáltatónak a címváltozást követő öt (5) napon belül írásban, beazonosítható adatokkal bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az előfizető emiatt történő késedelembe esése késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkeztet. Változás az előfizető személyében (átírás, névátírás) A szolgáltató az előfizető (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az egyedi előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be (átírás, névátírás). Ebben az esetben az előfizető nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendő díj összege a szolgáltató honlapján, illetőleg ügyfélszolgálatán van közzétéve. Az átírás teljesítésének határideje azonban nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított tíz (10) napnál. A határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada, azonban nem haladhatja meg az átírás díját. A kötbér összegét a szolgáltató az átírás díját tartalmazó számlán jóváírja. 3 Az előfizetői szolgáltatás tartalma 5

6 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF 3.1 Az előfizetői szolgáltatás tartalma Internet hozzáférési szolgáltatás távbeszélő vonalon keresztül, betárcsázással (Dial-up Szolgáltatás): Dial-up hozzáférési szolgáltatás esetében az előfizető számítógépe, vagy helyi hálózata egy modem segítségével, telefonvonalon (analóg, vagy ISDN) keresztül csatlakozik az Internetre. A távbeszélő vonal biztosítása nem a szolgáltató feladata. A csatlakozáshoz az előfizető egy Internet szolgáltatásra kijelölt telefonszámot hívhat. Ebben az esetben az Internet szolgáltatás díján kívül az előfizető köteles a telefonszolgáltatónak távbeszélő díjat is fizetni. Az eléréshez szükséges telefonszámok listája a honlapon, vagy az ügyfélszolgálaton megtekinthető. A szolgáltató szolgáltatása révén az előfizető gépe vagy hálózata a bejelentkezés idejére az Internet részévé válik. Lehetőség nyílik az elektronikus levelezésre ( ) és a teljes körű interaktív szolgáltatások elérésére: WWW, FTP (fájlok mozgatása, másolása távoli gépek között), IRC, ICQ, Gopher, Telnet, News, stb.). A szolgáltatás igénybevételéhez szükség van (a hardver feltételeken kívül) egy felhasználói név és egy jelszó kombinációra, melyet az előfizető az előfizetői szerződés aláírását követően kap kézhez. A számítógép megfelelő beállítása után, bejelentkezéskor az authentikációs rendszer e kettő helyes kombinációja után azonosítja a bejelentkezőt, kioszt egy IP címet, és ezzel bekapcsolja őt a világhálózatra. A szolgáltatás mind analóg, mind ISDN vonalon az 1-es körzet területén érhető el. Internet hozzáférési szolgáltatás távbeszélő vonalon keresztül, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) szolgáltatással: ADSL hozzáférési szolgáltatás esetében az előfizető számítógépe, vagy helyi hálózata egy ADSL modem segítségével, telefonvonalon keresztül csatlakozik az Internetre. A távbeszélő vonal biztosítása nem a szolgáltató feladata. A szolgáltatás csak kétirányú távbeszélő forgalom esetén vehető igénybe. Az ADSL aszimmetrikus adatkezelésen alapuló technológia a letöltésre sokkal nagyobb sávszélességet allokál, mint a feltöltésre, így különösen alkalmas internetes böngészésre. A szolgáltató szolgáltatás-csomagjai négy különböző sebességű hozzáférési módot kínálnak, melyek közül még a legalacsonyabb sebességű csomag is több mint kilencszeres sávszélességű elérést jelenthet a felhasználó számára a hagyományos, modemes Internet hozzáféréshez képest. A Szolgáltatás Hozzáférési Pont (továbbiakban: SzHP) áthelyezésére csak a szükséges műszaki feltételek fennállása esetén van lehetőség. Határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén -mennyiben az SzHP áthelyezésére nem állnak fenn a szükséges műszaki feltételek, és az előfizető nem kívánja a határozott időtartam végéig a szolgáltatást igénybe venni -, az előfizető köteles a szerződéses időszak lejáratáig hátralévő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét egy összegben megfizetni a szolgáltató részére. A határozott időtartamra szóló szerződések esetén a határozott időtartam lejárta után, amennyiben az előfizető nem kéri kifejezetten az előfizetői jogviszony megszűnését a határozott időtartam lejártát megelőzően, a szerződés határozatlan időtartamúvá módosul. RDSL (Mikrohullámú Internet hozzáférési szolgáltatás): Szolgáltató mikrohullámú összeköttetésen keresztül szolgáltatás hozzáférési pontot (továbbiakban: SzHP) épít ki Előfizető telephelyére, melyhez csatlakoztatja az Előfizető helyi hálózatát. A Szolgáltatás közvetlen hozzáférést biztosít a globális Internet hálózathoz, és ezáltal nagy sebességű adatkommunikációt tesz lehetővé az Internethez kapcsolt más berendezésekkel. A Mikrohullámú Internet szolgáltatás legfeljebb k Kbit/s sávszélességű hozzáférést biztosíthat, akár szimmetrikus, akár aszimmetrikus adatkezeléssel. Az SzHP áthelyezésére csak a szükséges műszaki feltételek fennállása esetén van lehetőség. Határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén -mennyiben az SzHP áthelyezésére nem állnak fenn a szükséges műszaki feltételek, és az előfizető nem kívánja a határozott időtartam végéig a szolgáltatást igénybe venni -, az előfizető köteles a szerződéses időszak lejáratáig hátralévő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét egy összegben megfizetni a szolgáltató részére. A határozott időtartamra szóló szerződések esetén a határozott időtartam lejárta után, amennyiben az előfizető nem kéri kifejezetten az előfizetői jogviszony megszűnését a határozott időtartam lejártát megelőzően, a szerződés határozatlan időtartamúvá módosul. Internet hozzáférési szolgáltatás bérelt vonalon keresztül: A bérelt vonali Internet szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít bérelt vonali hírközlési csatornán. A bérelt vonali Internet szolgáltatás maximális sávszélessége a hírközlési csatorna maximális sávszélessége. # szolgáltatás: A szolgáltató az elektronikus levélküldést SMTP, a levelek letöltését pedig POP3, vagy IMAP protokollon keresztül biztosítja. Az cím az elektronikus levél kézbesítési címe, mely áll egy azonosítóból, és egy szerver (vagy domain) nevéből (pl. ahol a domain neve a starkingnet.hu, a nev pedig a starkingnet.hu domain postafiókjainak kiszolgálásáért felelős szerveren nev néven nyilvántartott felhasználó). Ez egy hagyományos cím. A szolgáltató mail szerverén lehetőség saját domain névben üzemeltetett cím igénylésére is, aminek a formája: Ilyenkor a POP3, vagy IMAP azonosító ugyanaz, mint az cím Minden címhez jár bizonyos nagyságú -előfizetői csomagtól függő -átlagos tárterület, hogy az előfizetőnek ne kelljen leveleit azonnal letöltenie. Javasolt a mailbox méretének gyakori 6

7 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF ellenőrizése annak érdekében, hogy a limit túllépéséből adódó kellemetlenségek elkerülhetőek legyenek (pl. levélforgalom blokkolása). # Az SMTP (Simple Mail Transfer Protokoll ) levél küldési protokoll: A szolgáltató alapértelmezett SMTP kiszolgálója a mail.starkingnet.hu szerver. A szolgáltató SMTP szerverein az SMTP azonosítás kötelező Az SMTP protokoll szöveges információval azonosítja a felhasználót (SMTP azonosító és SMTP jelszó), és hozzáférést biztosít a szolgáltató levél küldési szolgáltatásához, amennyiben az azonosítás eredményes. A szolgáltató nem korlátozza a nem saját hálózatából kezdeményezett SMTP protokoll használatát. # A POP3 (Post-office Protocol v3) protokoll: A szolgáltató alapértelmezett POP3 kiszolgálója a mail.starkingnet.hu szerver. A POP3 protokoll szöveges információval azonosítja a felhasználót (POP3 azonosító és POP3 jelszó), és hozzáférést biztosít a szolgáltató szerverein tárolt levelekhez, amennyiben az azonosítás eredményes. A mail szerver ezen protokoll használatával a leveleket alapesetben csak azok letöltéséig tárolja, s amint a felhasználó befejezte a letöltést és kijelentkezik, a levelek törlődnek a szerverről. A legtöbb felhasználó oldali levelező programban megvan a lehetőség a levelek szerveren való tárolására azután is, hogy a felhasználó letöltötte azokat. Az így tárolt levelek természetesen helyet foglalnak a szerveren, és beleszámítanak a felhasználó tárfoglalásába. A POP3 protokollon keresztül a szerveren tárolt levelek másolatának későbbi elérhetőségéért a szolgáltató nem vállal felelősséget. # Az IMAP (Internet Message Access Protocol) protokoll: A szolgáltató alapértelmezett IMAP kiszolgálója a mail.starkingnet.hu szerver. Az IMAP protokoll szöveges információval azonosítja a felhasználót (IMAP azonosító + IMAP jelszó), és hozzáférést biztosít a szolgáltató szerverein tárolt levelekhez, amennyiben az azonosítás eredményes. A levelek ezen protokoll használatával nem a felhasználó gépén, hanem a szerveren vannak tárolva, a felhasználói azonosítást követően nem törlődnek ki automatikusan a szerverről. Az IMAP protokoll lehetőséget biztosít a szerveren tárolt levelek manipulálására: új levelek, mappák létrehozására, a beérkezett levelek megjelölésére, áthelyezésére másik mappába, régi levelek törlésére. Az IMAP protokoll segítségével a felhasználó bármilyen számítógép IMAP kliensével elérheti a szerveren tárolt leveleit. Az így tárolt levelek természetesen helyet foglalnak a szerveren, és beleszámítanak a felhasználó tárfoglalásába. # Domain név (Domain Name Service) szolgáltatás: A szolgáltató a domain név regisztrálásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok teljesítését az előfizetővel kötött Domain Név # # Szolgáltatási Szerződés alapján vállalja. A Domain Név Szolgáltatási Szerződés az igénylő és a költségviselő által cégszerűen aláírt szerződés, amelyben az igénylő szükség szerint megbízza a szolgáltatót egy adott domain regisztrátori teendőinek ellátásával és/vagy DNS kiszolgálóinak fenntartásával. A Domain Név Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan része az igénylőlap, amely a delegálandó domainre vonatkozó adatokat tartalmazza. A domain név regisztráció során a szolgáltató a vonatkozó hazai, illetve nemzetközi regisztrációs szabályzatban foglaltak szerint jár el. A hazai.hu domain nevek delegálása, regisztrációja az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) Kht. szabályozása szerint történik, mely magtalálható a oldalon. A domain regisztrációt követően a sikeresen regisztrált név az igénylő tulajdonába kerül, míg az előfizető által használt IP címek minden esetben a szolgáltató tulajdonában maradnak, és a szolgáltatás megszüntetésekor visszakerülnek szolgáltatóhoz. Az előfizető mindenkor felelős azért, hogy domain nevének használata semmilyen tekintetben nem sérti mások jogait és az Internet Szolgáltató Tanácsa által deklarált feltételeknek megfelel mind a jelenben, mind a jövőre nézve is. Szolgáltató saját hatáskörében dönt az általa biztosított IP címek internetes útvonal-irányítása tekintetében. # Co-location szolgáltatás (Szerver hoszting): A szolgáltató lehetőséget biztosít az előfizető szerverének elhelyezésére a szolgáltató szerver központjában az alábbi választható sávszélességekkel: A standard co-location szolgáltatás a következő műszaki elemeket tartalmazza: -fix havi díj, korlátlan forgalommal -szünetmentes áramellátás 250W fogyasztás mellett maximum 30 perc időtartamű egyetemes áramszolgáltatói kimaradás esetén -temperált környezet 0-24 óra, az év minden napján (20-22 Celsius) -a nagy sávszélességű Internet csatlakozást (60 Mbit/s peak, 15 Mbit/s statikus) -kiegészítő szolgáltatások (telepítés, folyamatos felügyelet, stb.) 7

8 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF A dedikált co-location szolgáltatás a következő műszaki elemeket tartalmazza: -standard co-location szolgáltatás -teljes hardver rendelkezésre állás, szükséges javítások # Web hosting szolgáltatás: Web oldalak elhelyezése céljából a szolgáltató tárterületet biztosít saját szerverein, ahol az internetes elérhetőséget nagy sávszélességgel a szolgáltató biztosítja. Az itt elhelyezett web oldalak esetén lehetőség van adatbázisok, animációk, űrlapok, beillesztésére is a web oldalakba. A tárhelyhez a szolgáltatási csomagtól függően domain és szolgáltatás is kapcsolódhat. A kiszolgálók rendszerkomponenseiről a szolgáltató ügyfélszolgálaton ad tájékoztatást. A szolgáltató jogosult bármely vitatott tartalommal ellátott webhosting szolgáltatás szüneteltetésére a vizsgálat idejére. A kimaradt szolgáltatásért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben hitelt érdemlően igazolja, hogy érdekkörén kívül eső természetes vagy jogi személy tesz bejelentést a tartalommal összefüggésben a szolgáltatónál. 3.2 A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A 2.1-es pontban leírtak szerint. 3.3 A szolgáltató felelősségi hatálya alá tartozó előfizetői hozzáférési pont A szolgáltató felelősségi és tulajdoni körébe tartozik az előfizetői hozzáféréi pont azon része, amely: -a szolgáltató megbízottjának kiépítésével létesül -a szolgáltató vagy társszolgáltató eredeti vagy szerzett tulajdonában van -a szolgáltató saját kiépítésével létesül -a szolgáltató saját tulajdonú adatátviteli berendezései Az előfizető köteles a tőle telhetőt megtenni a szolgáltató érdekkörébe tartozó eszközök hozzáféréséhez, illetve a szerződés megszűnését követően gondoskodni annak visszaszolgáltatásáról, vagy a leszerelés biztosításáról a szolgáltató vagy a megbízottja felé. Amennyiben az előfizető szereli fel a végberendezéseket, úgy azt köteles visszaszolgáltatni a szoilgáltatónak, vagy az értékét a szolgáltató felé megtéríteni. 4 Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1# Szolgáltatás minőségi ellenőrzése, célértékek A hálózat rendelkezésre állása A hálózat éves rendelkezésre állása legrosszabb esetében évi 95%. Bithiba arány hozzáférési vonalanként: # A megfelelő sávszélesség biztosítása a hazai és nemzetközi hálózatok felé A mérőszám a nemzetközi gyakorlatban használt Q paraméter, mely az Internet gerinchálózat fele irányuló sávszélesség osztva az össz-felhasználói sávszélesség igénnyel. A szolgáltató hálózatnak a nemzetközileg elfogadott 0,1-0,5 közötti értéket kell elérnie. A szolgáltató külön figyelmet fordít arra, hogy mind az amerikai, mind az európai, mind a hazai Internet hálózatokhoz megfelelő sávszélessége legyen a jobb elérhetőség és biztonság érdekében. # A megfelelő fogadókészség biztosítása a kapcsolt és ISDN vonalon keresztüli hozzáférés szolgáltatásnak A mérőszám a nemzetközi gyakorlatban használt R paraméter, mely a fogadó modemek számát és a felhasználók arányát jelenti. A szolgáltató hálózatnak ily módon számított fogadó kapacitásának a nemzetközileg elfogadott 0,1-0,2 értéket kell elérnie. 4.2 Szolgáltatói intézkedések az esetleges hálózatintegritást veszélyeztető vagy biztonságot veszélyeztetés esetén # Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető szolgáltatás hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, illetve a szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: -az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést csatlakoztatott -az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerint hálózati szolgáltatás céljára használja -a végpontra csatlakoztatott berendezése kéretlen levelek forrása vagy továbbítója -a végpontra csatlakoztatott berendezése illegális hálózati felderítést végez -a végpontra csatlakoztatott berendezése a hálózati támadás bármely típusát kezdeményezi, vagy folytatja -levelezőszervert üzemeltet a szolgáltató tudta és beleegyezése és szakmai vizsgálati jegyzőkönyve nélkül -az előfizető az azonosítóival végzet bármely fent felsorolt műveletre lehetőséget biztosít akár tudta nélkül is 8

9 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF A szolgáltatói intézkedések akkor is jogszerűek, ha az előfizető tudtán kívül valósítja meg a fent említett feltételek bármelyikét. A szolgáltató díjat számolhat fel a szolgáltatás ilyen okból történő korlátozás megszüntetésére. 4.3 Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltató több lehetőséget biztosít az előfizetőnek: -az előfizető jogosult bármely olyan szabvány szerinti végberendezést, mint saját tulajdonú készüléket beszerezni, és a hálózathoz csatlakoztatni, amely rendelkezik megfelelőségi jelöléssel. Előfizetői tulajdonban lévő berendezés fenntartásáról az Előfizető gondoskodik. Ebben az esetben az berendezés forgalmazójának kell gondoskodnia arról, hogy a berendezést szakképzett és arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó, vállalkozás javítsa. -a szolgáltató vállaja, hogy az előfizető saját berendezését kicseréli az eszköz szerződésben foglalt díjának ellenében -a szolgáltató biztosít a szerződés időtartamára végberendezést díjmentesen -a szolgáltató által biztosított végberendezést az előfizető megvásárolja a szerződésben foglalt díj ellenében 5 A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 5.1 A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, esetei, a kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama és díjai A szolgáltatás szünetelhet az előfizető szolgáltatóhoz benyújtott írásos kérelmére is. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti, a szerződés időtartama hosszabodik a szüneteltetés időtartamával. Az előfizető a szolgáltatás szünetelését nem kérheti amennyiben a szolgáltatóval szemben díjtartozása van A szüneteltetés minimális időtartama (30) harminc nap, maximális időtartama (180) száznyolcvan nap. A szüneteltetés mindenk havi szüneteltetési díjhoz kötött, ennek aktuális mértékéről az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. 5.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei Az előfizetőnek -a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt legalább harminc (30) napos fizetési határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető nem adott a szolgáltató számára a díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot, illetve magánszemély esetében nem kért a díjtartozás rendezésére türelmi időt, vagy részletfizetési kérelmet. Továbbá a hálózatbiztonsági szabályok megszegése esetén, amely a 4.2 pontban rögzített. 6 Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1 Hibaelhárítás A szolgáltató a hibabejelentést követően haladéktalanul megkezdi a hibaelhatárolást. A szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy amennyiben a meghibásodást a szolgáltató rendszerében használt berendezés okozta, a hibaforrást a hiba bejelentésétől számított hetvenkét (72) órán belül kiküszöbölje, és a hibátlan teljesítést biztosítsa. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében ésaz előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a szolgáltató és az előfizető által megállapodott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a fent megjelölt hetvenkét (72) órás határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik. 6.2 Panaszkezelés A szolgáltató előfizetői megfelelő tájékoztatása érdekében valamint a szolgáltatással kapcsolatos előfizetői igények kielégítésére, a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk, észrevételek intézésére ügyfélszolgálatot valamint hibabejelentő szolgálatot működtet. Szerződéskötési, ajánlattételi, információs, ajánlatmódosítási, reklamációs ügyek esetén: Elérhető: munkanapokon óráig Telefon: Fax: Az ügyfélszolgálat az előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatos észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és ennek eredményéről az előfizetőt az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított harminc (30) napon belül írásban tájékoztatja. Az előfizető a reklamációt kizárólag írásban, postai úton -ajánlott tértivevénnyel ellátott levélben -, vagy elektronikus levélben ( ) juttathatja el a címre. Az előfizető reklamációját szóban és írásban egyaránt megteheti a szolgáltató ügyfélszolgálatán. # # Az előfizetői panaszok, díjreklamációk intézése # A díjreklamáció nyilvántartásba vétele: Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és harminc (30) munkanapon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjfizetési késedelem miatt felmondani. # Díjreklamáció a díjfizetési határidő lejárta előtt: Ha az előfizető a bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el öt (5) napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. 9

10 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF # A díjreklamáció elfogadása, jóváírás: Amennyiben a szolgáltató a díjreklamációs bejelentésnek helyt ad, a következő havi elszámolás alkalmával a befizetett díjkülönbözetet, és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy öszszegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik az előfizető által késedelmes díjfizetés esetén fizetendő kamat mértékével. # A díjreklamáció elutasítása: Az ügyfélszolgálat a díjreklamáció elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni, és annak egy példányát a fogyasztónak átadni, vagy tizenöt (15) munkanapon belül elektronikus levélben megküldeni. # A szolgáltatási díj összegszerűségének reklamálása: Ha az előfizető a szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. A szolgáltató az előfizető kérésére biztosítja, hogy az előfizető az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat. 6.3 Az előfizető szolgáltatás hibás teljesítése A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás alábbiak szerinti késedelmes vagy hibás teljesítése esetén köteles kötbér fizetésére: -ha az előfizetői szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg az ÁSZF 2.3 pontban meghatározott határidőig. -ha az átírást az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem beérkezését követő 15 napon túli időpontban teljesíti. -ha az áthelyezés iránti igénybejelentést elfogadja, de azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapon belüli időpontig nem teljesíti, -az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában a fenti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentéssel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelölte az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját - amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot, - és ezt a határidőt nem tartja be. -ha a hibajelentés kezelésére az ÁSZF 6.1 pontjában, és a hiba elhárítására az ÁSZF 6.1 pontjában meghatározott határidőt túllépi. -ha az Eht (1) vagy (3) bekezdésében foglalt bármely okból a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást korlátozta, és a korlátozást nem szünteti meg az előfizető erre irányuló kérésétől számított 72 órán belül annak ellenére sem, hogy a korlátozás okának megszűnéséről hitelt érdemlően tudomást szerzett. A fenti bekezdés tekintetében nem jelenti az előfizetői szerződés hibás teljesítését, ha: -az előfizetői szolgáltatás hibás működését a szolgáltatás hozzáférési pontra csatlakozó előfizetői végberendezés, illetve a nem szolgáltató által kiépített hálózati szakasz (pl. belső kábelezés) valamely jellemzője okozta -a hibajegy lezárására a hiba szolgáltató általi elhárítását követően azért nem kerülhet sor, mert ahhoz az előfizető a hibátlan működés tesztelése miatt nem járul hozzá -a hibaként bejelentett hiányosság az előfizetői szolgáltatás jellegére tekintettel az ellenérték fejében igénybe vett előfizetői szolgáltatások rendeltetésszerű használatát nem korlátozta -a hibát bizonyíthatóan az előfizető gondatlan vagy szándékos magatartása okozta -a hiba az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakozó előfizetői tulajdonú, vagy az előfizető által kiépített vagy üzemeltetett hálózatban keletkezett, vagy a hibát az ilyen hálózat okozta -a hibát nem a szolgáltató tulajdonában, üzemeltetésében vagy karbantartásában álló végberendezés okozta -a hibát, típusengedéllyel vagy megfelelőségi jelzéssel nem rendelkező végberendezés okozta, feltéve, hogy a berendezést nem a szolgáltató biztosította -a hibát a végberendezés nem rendeltetésszerű használata okozta -az előfizető a hiba elhárításában az általában elvárható módon nem működött közre, így különösen, amennyiben a hibaelhárítást akadályozta, vagy amennyiben a hibaelhárítás lehetőségét az érintett ingatlanon nem biztosította, feltéve, hogy a hiba elhárításához az ingatlanra történő bejutás szükséges. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetén az előfizetőt az ÁSZF jelen fejezetében írt esetekben és az ott meghatározott feltételek szerint kötbér illeti meg. Amennyiben az előfizetőt a szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése miatt kár érte, azonban az ÁSZF rendelkezései szerint kötbér nem illeti meg, vagy álláspontja szerint az igazolt kára az e fejezetben meghatározottak szerint számított kötbér mértékét meghaladja, kártérítési igényét a szolgáltató számára írásban be kell jelentenie. Ez esetben a szolgáltató kialakítja a kárigénnyel kapcsolatos álláspontját, arról az előfizetőt értesíti, és az ez esetben követendő eljárásra a jelen ÁSZF 6.4 pontjában írtak irányadók. 10

11 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Az előfizetői szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a szolgáltató az előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, de az elmaradt hasznot nem. A vagyonban okozott kár alatt azt az értéket kell érteni, amellyel az előfizető meglévő vagyona a szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, mely időtartamot a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezését követő naptól kell számítani. 6.4 Vitarendezés A szolgáltató és az előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF 6.3. pontjában foglaltak szerint közvetlenül rendezheti.ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében az egy éves elévülési időn belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes Regionális Felügyelőségéhez, illetve békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Az Előfizető a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a szolgáltatónak a szolgáltatás minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén. A Média és Hírközlési Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre. A Hatóság szerveinek listáját és elérhetőségét az ÁSZF 1.5 pontja tartalmazza. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Az előfizető az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ban és a végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek listáját és elérhetőségét az ÁSZF 1.5 pontja tartalmazza. A Gazdasági Versenyhivatal Az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények - az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve - fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatal jár el. A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége országos. Elérhetősége: Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036 Telefon: Telefax: A békéltető testületek Az előfizető a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV törvény alapján a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 11

12 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF 7 Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 7.1 Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak, díjcsomagok Az előfizető szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért általában: -egyszeri díjat -havi előfizetési díjat -díjcsomagba tartozó díjat -egyéb szolgáltatási díjat kell fizetnie az előfizetőnek Az egyszeri (belépési, telepítési) díj A szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani. Hasonló szolgáltatások esetén a szolgáltató akkor jogosult eltérő belépési díjat alkalmazni, ha azt a szolgáltatás nyújtása vagy igénybevételének körülményei, különösen az időtartam, a hozzáférési hely, az előfizetői hozzáférési pont kiépítésében eltérés, illetve más igénybe vett szolgáltatások indokolják. A belépési díjból adott kedvezmény nem alkalmazható oly módon, hogy az előfizetők szolgáltatók és szolgáltatások közötti szabad választását befolyásolja, gátolja. Az egyszeri díjat az előfizetői hozzáférési pont bekapcsolásáért az Előfizetőnek a Szolgáltató egy adott Egyedi előfizetői szerződés esetében egyetlen alkalommal jogosult felszámítani. Amennyiben az egyedi előfizetői szerződés megszűnik, majd aeszolgáltató és az előfizető új egyedi előfizetői szerződést köt, az egyszeri díj ismételten felszámítható. A havi előfizetési díj Az előfizetési díj minden olyan díj, amelyet a Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizetői hozzáférési ponton keresztül való igénybevételének lehetőségéért, vagyis a szolgáltatás rendelkezésre állásáért számít fel általában havi gyakorisággal - az előfizetőnek. Az előfizetési díj a végberendezések bérleti díjait, illetve azok árát nem tartalmazza. Díjcsomagok Üzleti előfizetői ADSL csomagok új megrendelés esetén (90 napnál régebben megszüntetett ADSL szolgáltatás): Csomag neve Office M Office L Office XL Office XXL Kínált sávszélesség letöltés/feltöltés (Mbit/S) 5,00/0,50 Mbit/s 10,00/0,50 Mbit/s 15,00/0,90 Mbit/s 25,00/5,12 Mbit/s Garantált sebesség (Mbit/s) 1,00/0,12 Mbit/s 3,00/0,25 Mbit/s 5,00/0,51 Mbit/s 4,09/1,02 Mbit/s címek 3 db 5 db 10 db 15 db tárhely 50 MB/fiók Webtárhely 50 MB 50 MB 100 MB 150 MB IP cím Kiépítés díj dinamikus, fix IPcím opcionálisan igényelhető 0 Ft, az előfizető csatlakoztatja a modemet Havidíj* Ft+ÁFA/hó Ft+ÁFA/hó Ft+ÁFA/hó Ft+ÁFA/hó 12

13 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Üzleti előfizetői ADSL csomagok internetszolgáltató váltás esetén: Csomag neve Office M Office L Office XL Office XXL Kínált sávszélesség letöltés/feltöltés (Mbit/S) 5,00/0,50 Mbit/s 10,00/0,50 Mbit/s 15,00/0,90 Mbit/s 25,00/5,12 Mbit/s Garantált sebesség (Mbit/s) 1,00/0,12 Mbit/s 3,00/0,25 Mbit/s 5,00/0,51 Mbit/s 4,09/1,02 Mbit/s címek 3 db 5 db 10 db 15 db tárhely 50 MB/fiók Webtárhely 50 MB 50 MB 100 MB 150 MB IP cím Kiépítés díj dinamikus, fix IPcím opcionálisan igényelhető 0 Ft, az előfizető csatlakoztatja a modemet Havidíj* Ft+ÁFA/hó Ft+ÁFA/hó Ft+ÁFA/hó Ft+ÁFA/hó Egyéni előfizetői ADSL csomagok új megrendelés esetén (90 napnál régebben megszüntetett ADSL szolgáltatás): Csomag neve Home M Home L Home XL Home XXL Kínált sávszélesség letöltés/feltöltés (Mbit/S) 5,00/0,50 Mbit/s 10,00/0,50 Mbit/s 15,00/0,90 Mbit/s 25,00/5,12 Mbit/s Garantált sebesség (Mbit/s) 1,00/0,12 Mbit/s 3,00/0,25 Mbit/s 5,00/0,51 Mbit/s 4,09/1,02 Mbit/s címek 3 db 3 db 3 db 5 db tárhely 50 MB/fiók Webtárhely 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB IP cím Kiépítés díj dinamikus, fix IPcím opcionálisan igényelhető 0 Ft, az előfizető csatlakoztatja a modemet Havidíj* Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 13

14 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Egyéni előfizetői ADSL csomagok internetszolgáltató váltás esetén: Csomag neve Home M Home L Home XL Home XXL Kínált sávszélesség letöltés/feltöltés (Mbit/S) 5,00/0,50 Mbit/s 10,00/0,50 Mbit/s 15,00/0,90 Mbit/s 25,00/5,12 Mbit/s Garantált sebesség (Mbit/s) 1,00/0,12 Mbit/s 3,00/0,25 Mbit/s 5,00/0,51 Mbit/s 4,09/1,02 Mbit/s címek 3 db 3 db 3 db 5 db tárhely 50 MB/fiók Webtárhely 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB IP cím Kiépítés díj dinamikus, fix IPcím opcionálisan igényelhető 0 Ft, az előfizető csatlakoztatja a modemet Havidíj* Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Egyéni előfizetői NDSL csomagok új megrendelés esetén (90 napnál régebben megszüntetett ADSL vagy NDSL szolgáltatás): Csomag neve Home M Home L Home XL Home XXL Kínált sávszélesség letöltés/feltöltés (Mbit/S) 5,00/0,50 Mbit/s 10,00/0,50 Mbit/s 15,00/0,90 Mbit/s 25,00/5,12 Mbit/s Garantált sebesség (Mbit/s) 1,00/0,12 Mbit/s 3,00/0,25 Mbit/s 5,00/0,51 Mbit/s 4,09/1,02 Mbit/s címek 3 db 3 db 3 db 5 db tárhely 50 MB/fiók Webtárhely 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB IP cím Kiépítés díj dinamikus, fix IPcím opcionálisan igényelhető 0 Ft, az előfizető csatlakoztatja a modemet Havidíj* Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 14

15 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Egyéni előfizető NDSL csomagok internetszolgáltató váltás esetén: Csomag neve Home M Home L Home XL Home XXL Kínált sávszélesség letöltés/feltöltés (Mbit/S) 5,00/0,50 Mbit/s 10,00/0,50 Mbit/s 15,00/0,90 Mbit/s 25,00/5,12 Mbit/s Garantált sebesség (Mbit/s) 1,00/0,12 Mbit/s 3,00/0,25 Mbit/s 5,00/0,51 Mbit/s 4,09/1,02 Mbit/s címek 3 db 3 db 3 db 5 db tárhely 50 MB/fiók Webtárhely 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB IP cím Kiépítés díj dinamikus, fix IPcím opcionálisan igényelhető 0 Ft, az előfizető csatlakoztatja a modemet Havidíj* Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó * Minimum 1 éves határozott idejű szerződéskötés esetén 7.2 Díjfizetési módok, lehetőségek A szolgáltató az alábbi díjfizetés módokat biztosítja az előfizető részére -postai átutalás, csekk -banki átutalás -készpénzes fizetés a szolgáltató központi ügyfélszolgálatán 7.3 Az akciók, és akciós díjak elérhetősége A szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF rendelkezései, valamint a jogszabályok keretei között az értékesítést elősegítő, avagy a meglévő előfizetők megtartását célzó akciókat szervezni. Az akciók során a szolgáltató az előfizetői szolgáltatások nyújtásának ÁSZF-ben meghatározott feltételeihez képest az ilyen módon elért potenciális vagy meglévő előfizetők számára kedvezményeket nyújt. A Szolgáltató a nyújtott kedvezményeket általában határozott idejű egyedi előfizetői szerződések megkötéséhez vagy a határozatlan idejű szerződések esetében a szerződés határozott időre módosításához kapcsolja. A kedvezményeket, azok pontos mértékét és egyéb, a felek szempontjából fontosnak tartott jellemzőit az egyedi előfizetői szerződések tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult arra, hogy az akcióban történő részvétel feltételeit az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően - az azt igénybe vevő előfizető részére azonban összességében előnyösen határozza meg. A szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az előfizetővel az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelő egyedi előfizetői szerződést kötni, ha az előfizető: -az akcióban meghirdetett feltételeknek nem felel meg, vagy -abban nem kíván részt venni A kedvezményes feltételek nem tekinthetők a szolgáltató állandó ajánlatának, azokat az előfizetők a meghirdetett időtartamon belül létrejött egyedi előfizetői szerződés keretében vehetik igénybe, erre tekintettel a szolgáltató az akció feltételeit nem köteles az ÁSZF-be beemelni, a hatóság részére megküldeni, vagy az ÁSZF- módosítás szabályainak megfelelően közzétenni. Az akciókban az Előfizetők számára nyújtott kedvezményeket a Szolgáltató tetszőlegesen alakítja ki, azonban azok legfontosabb elemeiről az akció meghirdetésekor az akciót igénybe venni kívánó előfizetőt kérésre értesítenie kell. A szolgáltató az akciós díjcsomaggal rendelkező szolgáltatásra vonatkozó átírási kérelmet halasztott hatályú fizetés esetén csak akkor teljesíti, ha valamennyi hátralévő részletet az előfizető egy összegben megfizeti az átírás megkezdése előtt. A szolgáltató jogosult korlátozni az átírásra jogosultak körét oly módon, hogy arra csak abban a körben kerülhessen sor, amely kör az akció feltételeinek megfelel.a Szolgáltató jogosult az igénylőt az akcióban való részvételből kizárni, ha nem felel meg az akcióban meghírdetett feltételeknek. Akció keretében megkötött Egyedi előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezései szerint megkötött szerződésként kezelni a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, ha utóbb kiderül, hogy az igénylő az igény beadásakor nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban nyilatkozatával a Szolgáltatót megtévesztette. 15

16 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF A szolgáltató ezen előfizetőktől a kedvezményt megvonja, a már megkötött előfizetői szerződést pedig, - amennyiben ebben megegyeznek - az ÁSZF-nek megfelelően módosítja. Ha pedig ilyen megegyezés nem jön létre, jogosult a szerződést felmondani. A szolgáltatásokat terhelő adók jogszabályon alapuló változása esetén az akció keretében megkötött előfizetői szerződések díjazása, illetve a díjak változása tekintetében ugyanazokat az elveket kell alkalmazni, mint a nem akciós díjcsomagok és szolgáltatások esetében. 7.4 A kártérítési eljárás szabályai Amennyiben az előfizetőt a szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése miatt kár érte, azonban az ÁSZF rendelkezései szerint kötbér nem illeti meg, vagy álláspontja szerint az igazolt kára a 6. fejezetben meghatározottak szerint számított kötbér mértékét meghaladja, kártérítési igényét a szolgáltató számára írásban be kell jelentenie. Ebben az esetben a szolgáltató kialakítja a kárigénnyel kapcsolatos álláspontját, arról az előfizetőt értesíti, és az ez esetben követendő eljárásra a jelen ÁSZF 6.2 pontban írtak irányadók. Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Eht (1) bekezdése alapján a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem vagy hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. 7.5 A kötbér meghatározása, mérték és módjai A kötbérre vonatkozó szabályzás az ÁSZF 6.3 pontjában került rögzítésre. 8 A szerződés időtatama 8.1 A szerződés időtartama Az előfizetői szerződés az előfizetői szerződésben meghatározott (határozott) időtartamra vagy határozatlan időtartamra jön létre. A határozatlan időtartamra kötött előfizetői szerződés legrövidebb időszaka egy (1) hónap. A határozott időtartamra kötött előfizetői szerződés legrövidebb időtartama egy (1) év. 8.2 A szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás feltételei, teljesítése A szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést egyoldalúan kizárólag az Eht-ban meghatározott keretek között, az ÁSZF-ben vagy az egyedi előfizetői szerződésben írt feltételek fennállása esetén, az ÁSZF egyoldalú módosítása útján módosíthatja. A Szolgáltató általi egyoldalú módosítás - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - nem eredményezheti az előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen: -a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy -a szolgáltatás minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az egyedi előfizetői szerződéseket az ÁSZF egyoldalú módosítása útján abban az esetben is, amennyiben az az előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását eredményezi, ha az oka: -új jogszabály hatályba lépése -jogszabályváltozás -hatósági döntés,- ide értve különösen a média- és hírközlési hatóság hivatalának és/vagy elnökének, a fogyasztóvédelmi hatóságnak, a versenyhivatalnak vagy egyéb hatóságnak a kötelező erejű határozata, vagy Médiatanács felhívása. A fentieken túl a szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az egyedi előfizetői szerződést az ÁSZF módosítása útján abban az esetben, ha: -a módosításra az ÁSZF-nek az előfizető jogait és kötelezettségeit nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása, kiegészítése, az ÁSZF szerkezetének vagy szövegezésének egyértelműbbé, világosabbá tétele, részletesebb előfizetői tájékoztatás nyújtása miatt kerül sor -a módosítás az előfizető számára kizárólag előnyös rendelkezéseket tartalmaz -a módosításra a körülményekben bekövetkezett, előre nem látható, lényeges változások miatt kerül sor, ilyen különösen a piaci körülmények indokolta díjemelés vagy díjcsökkentés, egyes díjelemek megszüntetése vagy új díjelemek beépítése, új szolgáltatások vagy szolgáltatáscsomagok bevezetése, új technológiák megjelenése, bevezetése, a szolgáltató érdekkörében felmerült, belső körülményeiben (működésében, szervezetében) bekövetkezett változások, ide értve különösen az Eht ban szabályozott, a szolgáltató személyében bekövetkezett változások esetét. A szolgáltató köteles az ÁSZF módosításának hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőket értesíteni. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott előfizetői szolgáltatásokról számlalevelet küld az Előfizetők számára, a jelen bekezdésben írt értesítésének az alábbiak szerint tesz eleget: -általában az ÁSZF egyoldalú módosításáról a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően megküldött számlalevél mellékletében értesíti az előfizetőt 16

17 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF -amennyiben a szolgáltató egyes szolgáltatások jellegéből adódóan nem köteles számlalevelet küldeni, vagy az értesítés jogszabály által előírt időpontja a számlalevél Előfizetőnek történő, az ÁSZF-ben szabályozott megküldési időpontját megelőzi, a Szolgáltató választása szerint eleget tehet elektronikus levélben vagy egyéb hírközlés útján az internetes oldalára hivatkozva. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. A szolgáltató eljárása során ettől az előfizető számára előnyös módon eltérhet. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményt érinti, és az előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést felmondja, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A Szolgáltató nem köteles a 30 naposban meghatározott értesítési határidőt alkalmazni abban az esetben, ha az ÁSZF módosítása kizárólag új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. Amennyiben az előfizetői szerződés módosításához az előfizető nyilatkozata is szükséges, azt az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül teheti meg. Előfizetői nyilatkozattétel azokban az esetekben szükséges, amikor az előfizető által igénybe vett szolgáltatás (díjcsomag) megszűnik, és helyette a Szolgáltató más díjcsomag igénybevételét ajánlja fel, vagy ha a szerződésmódosítás többletterhet jelentő kiegészítő szolgáltatás igénybevételére irányul. Az előfizető nyilatkozattételének elmulasztása az előfizetői szerződés megszűnésének tekintendő. 8.3 Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás feltételei, teljesítése A helyhez kötött szolgáltatások esetén az előfizető áthelyezési igényére az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató köteles a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni az e pontban foglaltak szerint. szolgáltatót az áthelyezési kötelezettség abban az esetben terheli, ha mind az áthelyezni kívánt hozzáférési pont, mind pedig az a földrajzi hely, ahova az slőfizető a hozzáférési pontot át kívánja helyezni, a szolgáltató szolgáltatási területén valamelyikén belül van. Ilyen esetben előfizető kérésére a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét az előfizető által kért helyen biztosítja. Az ezeken kívül eső áthelyezési igényeket illetően arra a szolgáltató ajánlatot adhat, de a szerződés módosítására vonatkozóan kötelezettség nem terheli, az előfizetői szerződés esetleges megszűntetéséből eredő jogkövetkezményeket így előfizetőnek kell viselnie. A szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy: -az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül teljesíti -az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az első bekezdés szerinti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot, vagy -az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja. Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az időszakra a szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg. Amennyiben az Előfizető a már nyilvántartott áthelyezési kérelmét visszavonja, és az eredeti állapot visszaállítását kéri, azt a szolgáltató kizárólag abban az esetben teljesíti, ha: -az előfiizetői hozzáférési pont leszerelése és a kérelem benyújtásának időpontja között 6 hónap még nem telt el, és a szóban forgó helyiség a kérelem időpontjában is az előfizető rendszeres használatában van. Amennyiben az előfizető áthelyezési kérelmét a szolgáltató rajta kívülálló okokból nem tudja teljesíteni (az áthelyezési igényt elutasítja), az előfizető kérheti az eredeti hozzáférési pontjának ismételt üzembe helyezését. Áthelyezés esetén a felek az egyedi előfizetői szerződést módosítják. Az áthelyezés teljesítéséért a díjszabásban megállapított áthelyezési díjat kell fizetni. Amennyiben az áthelyezés teljesítéséhez az előfizetőnél helyszíni szerelést is kell végezni amelyet az előfizető a munkaelvégzési nyilatkozat aláírásával igazol a szolgáltató jogosult a díjszabásban meghatározott kiszállási díj felszámítására. Ha az előfizető ellátási területen kívülre kéri az áthelyezést, úgy meg kell fizetnie az ellátási terület határa, és az új előfizetői hozzáférési pont közötti áramköri szakaszra ráfordított tényleges szerelési költség 50 %-át is, ha a szerelési költség meghaladja a mindenkor érvényben lévő áthelyezési díj összegét. Az átírás 17

18 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Az előfizetői szerződés átírás útján módosítható, ha az előfizető személyében, az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül megállapodás vagy öröklés miatt következik be változás. Nem minősül átírásnak, ha az előfizető személyében nem, csak adataiban következik be változás, így különösen: -a természetes személy előfizetői kategória minőségére vonatkozóan tett nyilatkozatának visszavonása vagy módosítása -amennyiben az előfizető gazdasági társaság átalakul, és a jogutód társaság az előfizetői jogviszonyt folytatja. Az átírás alapjául szolgáló tényekről a feleknek írásban közösen kell nyilatkozniuk, a nyilatkozatot mindkét félnek alá kell írnia. Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike - a jogelőd vagy jogutód rendezi. Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy a kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 nappal be kell nyújtani. Amennyiben a kérelemben ilyen időpontot a felek nem határoznak meg, az átírás teljesítésének határideje nem lehet több, mint a szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Amennyiben az átírással egyidejűleg az előfizetői hozzáférési pont helye is megváltozik (áthelyezés), a teljesítési határidő az áthelyezésre irányadó szabályok szerinti alakul. Amennyiben felszámolás alatt álló üzleti/intézményi előfizető kéri az átírást, a felszámolási eljárás megkezdése előtt keletkezett díjtartozást nem az átírás feltételeként, hanem a felszámolási eljárás során érvényesíti a szolgáltató. Az átírás teljesítéséért belépési díjat nem, hanem a díjszabásban meghatározott összegű átírási díjat kell fizetni az átírást kérőnek. Amennyiben azonban egyéni előfizetői kategóriájú hozzáférési pontnak üzleti/intézményi előfizető részére történő átírása szükséges, a szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos díjszabásban az üzleti és az egyéni vonal létesítésére meghatározott normál belépési díjak különbözetét számolja fel. Amennyiben intézményi előfizető egyéni kategoriára kíván módosítani, úgy a belépési díjkülönbözetet a szolgáltató nem tériti meg. 9 Adatkezelés, adatbiztonság 9.1 A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk A szolgáltató az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos, alábbiakban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott célból és ideig, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A szolgáltató az általa kezelt adatokat az alábbi módon tárolja: -elektronikus úton, adminisztrációs és számlázási rendszereiben történő rögzítés útján; -a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett papír alapú dokumentumok formájában. Az adatkezelés minden esetben az előfizető, mint érintett hozzájárulása alapján, az elektronikus hírközlési szolgáltatás teljesítése céljából szükséges. KÖTELEZŐ alatt olyan adatokat értünk, melyek kezelése elengedhetetlen a szolgáltatás nyújtása érdekében, amennyiben ezek kezeléséhez nem járul hozzá az előfizető, úgy az előfizetői szerződés nem köthető meg. Az adatok tárolási ideje az Eht. előírása szerint a szerződés lejárata után 1 év, a számviteli törvényi tárolási kötelezettség 8 év. A KÖTELEZŐ adatok: Jogcím -előfizető neve, lakhelye, székhelye EHT, illetve számviteli törvény -előfieztői hozzáférési pont helye EHT, illetve számviteli törvény -előfizető számlázási címe EHT -egyéni előfizető születési neve, anyja neve, születési helye és ideje EHT, illetve számviteli törvény -korlátozott cselekvőképességű szerződő esetén a törvényes képviselő előfizető-jellegű adatai EHT, illetve számviteli törvény -üzleti/intézményi előfizető cégjegyzék és pénzforgalmi számlaszáma EHT, illetve számviteli törvény -kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség (egy kötelező, a többi önkéntes) EHT -előfizető címe, mint azonosító 2003 éci C. tv. -előfizető címe, mint az előfizetői hozzáférési pont azonosítója EHT -díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok EHT Az ÖNKÉNTES adatok (jogcím az előfizető hozzájárulása): -egynél több előfizetői adat tárolása -előfizető személyi igazolványának száma természetes előfizető esetén -kapcsolattartó/meghatalmazott személyes adatai -telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívások rögzítéséhez hozzájárulás 18

19 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF 9.2 Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai, kötelezettségei A Szolgáltató, a rendelkezésére álló adatok alapján, az előfizető írásbeli kérelmére igazolást állíthat ki: -az előfizetői jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének tényéről, időpontjáról -a befizetett, vagy visszatérített beruházási hozzájárulás vagy belépési díj összegéről, a befizetés és a visszatérítés időpontjáról -a számla be- illetve be nem fizetéséről. Az adatszolgáltatás csak abban az esetben tagadható meg, ha a kért adat nem áll rendelkezésre. Az előfizető tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. A tájékoztatás iránti kérelmet az előfizetői adatok biztonsága érdekében csak az előfizető részére teljesíti a szolgáltató. Ennek érdekében az előfizető a tájékoztatás iránti kérelmét írásban nyújthatja be az Ügyfélszolgálati Irodában személyazonosságának igazolása mellett -, vagy postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A szolgáltató 30 napon belül köteles írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatást az előfizető által megadott címre. Az előfizető a saját rendelkezési körébe tartozó, szolgáltató által kezelt adatainak megváltozását 15 napon belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az előfizetőt terheli minden felelősség. 10 Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei, feltételei 10.1 Általános rendelkezések A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik: -ha az előfizető előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatót változtat -felmondással, a felmondási idő lejártával, akkor is, ha az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató az előfizető kívánságára vagy hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kapcsolja ki, -az előfizető és/vagy a ezolgáltató jogutód nélküli megszűnésével -a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével -a szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató által egy meghatározott földrajzi területen, vagy meghatározott hálózati szakaszokon történő megszüntetésével -üzleti/intézményi előfizető jogutód nélküli megszűnésével -az előfizető halála miatt, ha nincs a jogviszonyt folytatni jogosult örökös vagy eltartó. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik: -a határozott időtartam lejártával, figyelemmel az előző bekezdésben írottakra is -közös megegyezéssel -előfizetői felmondással, abban az esetben, ha a felmondás oka az, hogy a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása az előfizető részére biztosított kedvezményeket érinti -az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatói felmondás következtében -az előfizető és/vagy a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével -a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével -a szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató által egy meghatározott földrajzi területen, vagy meghatározott hálózati szakaszokon történő megszüntetésével -az egyéni előfizető halála miatt, ha nincs a jogviszonyt folytatni jogosult személy Amennyiben a határozott idejű előfizetői szerződésben meghatározott időtartam lejár, azonban az előfizető a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az előfizetői szerződés amennyiben a felek kifejezetten másképpen nem rendelkeznek - határozatlan időtartamúvá alakul, amelyet bármely fél az erre irányadó szabályok szerint szüntethet meg. Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatónak az előfizetővel kötött egyedi előfizetői szerződése megszűnik a szolgáltató más szolgáltatóval kötött szerződésének hatályba lépésével egyidejűleg. Az előfizetői jogviszony megszűnése esetén a szolgáltató az előfizető kérésére köteles igazolást kiállítani, melyben feltünteti a szolgáltató megnevezését, székhelyét, az előfizető nevét, a felszerelés helyét, valamint a befizetett díj, vagy díjelőleg összegét és a befizetés dátumát, illetve ha történt ilyen a szolgáltató által visszafizetett összeg nagyságát és a visszafizetés dátumát. Ha az igénylő az előfizetői hozzáférési pont létesítése előtt a belépési díjelőleget, vagy a belépési díjat megfizette, de a létesítés előtt 5 munkanappal az igénylését visszavonja, vagy az előfizetői szerződését megszünteti, részére a befizetett díjat szolgáltató visszautalja. A szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnése esetén a beruházási hozzájárulást vagy belépési díjat, továbbá a szerelési díjat nem fizeti vissza az előfizető részére. 19

20 StarKing Óbuda Kft. Internet ÁSZF Ha az előfizetői jogviszony megszűnése miatt, vagy bármely más okból a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, a szolgáltató által biztosított berendezés leszerelése válik szükségessé, az előfizető köteles azt a szolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül átadni, illetőleg a berendezés leszerelését lehetővé tenni. Az előfizető a szolgáltatás megszűnése esetén köteles tartozékaival együtt, eredeti csomagolásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban eljuttatni a szolgáltató részére a használt berendezéseket (ADSL internet modem, router, ethernet eszközök, PoE illesztők). Az előfizető a berendezés(eke)t a szolgáltató ügyfélszolgálatánadhatja le, vagy saját költségén postai úton az ügyfélszolgálat levelezési címére megküldheti. Az előfizetővel történő előzetes egyeztetés alapján a szolgáltató végzi el a berendezések leszerelését bérelt vonali, vagy más adatátviteli szolgáltatás esetén. Amennyiben az előfizető e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy amennyiben a berendezés sérült, megsemmisült, úgy a szolgáltató jogosult a mindenkori díjszabásban meghatározott kártérítési díjat kiszámlázni, vagy annak hiányában az igazolt kárát az előfizetőre hárítani. Ha az előfizetői szerződés az előfizető halála miatt szűnik meg, a megszűnéshez fűződő joghatások a szolgáltató tudomására jutásától számított 8. napon állnak be, és szolgáltató az addig az időpontig meg nem fizetett díjakat a jogviszonyt folytató személytől, vagy ha ilyen személy nincs, a szolgáltatás igénybe vevőjétől követelheti. 11 Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 11.1 Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség Az előfizető köteles a szolgáltatóval együttműködni a hibaelhárítás során.az igénylő köteles biztosítani, hogy az általa felszerelési helyként megjelölt ingatlanra a szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges felmérések elvégzése céljából beléphessen A szolgáltatás rendeltetésszerű használata Mivel a távközlési eszközök működését zavaró berendezés (készülék, vezeték, jármű vagy egyéb létesítmény) üzemben tartója köteles a zavart megelőzni, vagy a keletkezett zavart megszüntetni, a szolgáltató a zavart okozó berendezés tulajdonosát (üzemeltetőjét) a zavarás megszüntetésére felkéri, ennek eredménytelensége esetén a hatóságnál kezdeményezi, hogy az a zavart okozó berendezés tulajdonosát: -a berendezés zavarszűrésére -a berendezés áthelyezésére, vagy -a zavar más módon történő elhárítására kötelezze. Az előfizetői berendezést a szolgáltató bármikor megvizsgálhatja, és rendeltetésszerű használatát ellenőrizheti. Az előfizető köteles ezt lehetővé tenni. Az előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. A szolgáltatás a fájlcserélő, fájlmegosztó, vagy egyéb, a rendelkezésre álló kapacitást lefoglaló, nagy mennyiségű adat folyamatos továbbítására szolgáló alkalmazás használatára nem feltétlen alkalmas. Amennyiben az előfizető a rendeltetésszerű felhasználástól eltérően, olyan módon használja a szolgáltatást, hogy ezzel: -akadályozza vagy veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, különösen, ha megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott a hálózathoz, vagy -a szolgáltatás nyújtását akadályozza, a minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, vagy -a szolgáltatás műszaki paramétereit, és egyéb jellemzőit megváltoztatja és/vagy azt részekre bontja, úgy a szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatás nyújtását és felszólítja az előfizetőt a nem rendeltetésszerű használat 24 órán belül történő megszüntetésére. Amennyiben az előfizető a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a szolgáltató jogosult az egyedi előfizetői szerződést 15 napos határidővel rendkívüli felmondással megszüntetni Végberendezések és egyéb előfizetőnek átadott berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának részletes feltételeit a 4.3 pont tartalmazza. Az előfizetői végberendezés helyes használatáról (kezeléséről) az előfizető köteles gondoskodni Adatváltozásokkal bejelentése, adatszolgáltatás Az előfizető az egyedi előfizetői szerződésben szereplő adataiban bekövetkező változásokat köteles 15 napon belül a szolgáltató részére bejelenteni. Amennyiben az adatváltozás bejelentésének elmulasztása kárt okoz, vagy emiatt szolgáltatót hátrány éri, az felmondási okként szolgálhat a szolgáltató számára, ezen kívül előfizető e károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 20

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV SZŰCSNET KFT

SZŰCS IMRE EV SZŰCSNET KFT SZŰCS IMRE EV SZŰCSNET KFT szolgáltatók a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján a vezetékes műsorjel-elosztási és az internet

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján Internet szolgáltatás nyújtásához A Szolgáltató az

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Iktatószám: - /2015. Ügyfélkód: I. Személyes adatok Előfizető adatai: Előfizető neve* / cégszerű elnevezése **:

Iktatószám: - /2015. Ügyfélkód: I. Személyes adatok Előfizető adatai: Előfizető neve* / cégszerű elnevezése **: Ügyfélkód: I. Személyes adatok Előfizető adatai: Előfizető neve* / cégszerű elnevezése **: Születési neve*: Születési helye*: Személyi igazolvány száma*: Lakóhelye* / Székhelye**: Tartózkodási helye* /

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF

1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF Az 1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF INTERNET HOZZÁFÉRÉSI, IPTV, TELEFON, MOBILINTERNET, MOBIL HANG ÉS NOMADIKUS BESZÉDCÉLÚ SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2011.

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN

2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN 2. SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐ FELSZÓLAMLÁSAI A SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ JOGVITA ESETÉN 1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2008. december 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Opticon Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. szolgáltató

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. szolgáltató Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9 VENIEN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2005. szeptember 28. Hatályos: 2005. szeptember 30. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1037 Budapest, Orbán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés

Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2016. december 6. Internet- hozzáférési és bérelt vonali

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató

SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

DATNETWORK Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

DATNETWORK Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A DATNETWORK Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2009-09-28 Az utolsó módosítás időpontja: 2010.03.28 Hatályos:

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐK ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK KÖZÖTTI

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2011. július 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

IntelliHome Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

IntelliHome Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató IntelliHome Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK,

Részletesebben