Általános szerződési feltételek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek!"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek! 1. Szerződés tárgya A Szolgáltató által működtetett online szolgáltatásként bérelhető szoftver csomag (a továbbiakban: Szoftver), amelynek alapvető célja egy ügyfél-nyilvántartási rendszer működtetése. A Szoftver több applikációból áll, amelyeknek egy része ingyenesen elérhető, azonban a Díjszabás megjelölésű pontban meghatározott számú ingyenesen elérhető adatszámot meghaladó alkalmazás esetében éves díj ellenében vehető igénybe. A Szoftver az onlineszoftverek.hu oldalon keresztül érhető el, és a működtetéséhez a szolgáltató által előírt minimális szoftver- és hardverkövetelmények megléte mellett a Felhasználó regisztrálása is szükséges. 2. Szerződő felek a. A Szolgáltató: a Szoftvert működtető gazdasági társaság, amely az alábbi adatokkal rendelkezik: b. A Felhasználó Cégnév: Webmotion Kft. Székhely: 6782 Mórahalom, István Király út 7. Levelezési cím: 6726 Szeged, Tanács utca 25. Adószám: Cégjegyzékszám: Felhasználó minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely a mindenkor érvényben lévő onlineszoftverek.hu díjszabás alapján jelenleg az ÁSZF 4. pontjában foglaltak szerint visszterhes éves szerződést kötött a Szolgáltatóval. 3. A felhasználói jogviszony létrejöttének feltételei, kezdete, a regisztráció A felhasználási szerződésnek a következő felhasználói adatokat kell kötelező jelleggel tartalmaznia: - (cég)neve, - lakcíme/székhelye, - adóazonosító jele/cégjegyzékszáma/adószáma, - bankszámlaszáma, - értesítési címe amennyiben az eltér a lakcímétől/székhelyétől, - elektronikus levelezési címe. Az egyedi felhasználási szerződés a felhasználói jogviszony azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi a Felhasználó által is aláírt egyedi felhasználási szerződést. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének időpontjának a szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla megfizetésének napja tekintendő.

2 A Szoftver használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy o 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, aki jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén (a továbbiakban: Társaság) jogosult a Felhasználó képviseletében eljárni, képviseleti jogát aláírási címpéldánnyal/aláírás-mintával, valamint a társaság cégkivonatával tudja igazolni, és egyben kijelenti, hogy Társaság nevében való eljárási jogosultságát sem szerződés, sem hatósági határozat nem zárja ki és nem korlátozza, o aki a szerződés megkötésekor nem állt a cselekvőképességét érintő befolyás alatt, és o saját nevében vagy az általa képviselt szervezet nevében regisztrált (a továbbiakban: Regisztráló) vagy a képviseletében eljáró Regisztráló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa megadott előfizetői adatok a valóságnak megfelelnek a Regisztráló kijelenti, hogy a Szoftver használata során jogszabálysértő, illetve egyéb, más olyan tevékenységet nem folytat, ami a Szoftver használatával és a Szolgáltatóval szemben erkölcstelennek vagy kifogásolhatónak tekinthető. 4. Díjszabás Ingyenes csomagok A regisztráció után minden Felhasználó jogosult a Szolgáltató által meghatározott ingyenes csomag térítés nélküli használatára. Az ingyenes csomag a Felhasználó számára teljes értékű használhatóságot jelent a Szoftver tekintetében, azonban a Szoftver által kínált nyilvántartásban rögzíthető adatfelvitel mértékében jelent korlátozást. Az aktuális korlátozás mindig megtalálható a weboldalon. Visszterhes csomagok Csomagváltást csak a felhasználási szerződés módosításával lehet eszközölni, a terítési díj megfizetése ellenében. A csomagváltás által választott csomag éves díját a Felhasználó köteles a Szolgáltató folyószámlájára banki átutalás útján teljesíteni. Az online szolgáltatásként bérelhető Szoftver éves bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését. Az aktuális díjcsomag árak midig megtalálhatók a weboldalon. 5. Szolgáltató kötelezettségei a. Rendelkezésre állás

3 A Szolgáltató éves szinten 99%-os technikai rendelkezésre állást biztosít, a bérleti díj ellenében használt Felhasználók részére. Az éves szinten meghatározott rendelkezésre állási időszakon túli szolgáltatás kimaradás esetén a Szolgáltató 1%-os díjkompenzációt ír jóvá az aktuális tárgyévet követő előfizetési időszakra vonatkozóan a Felhasználó részére. Az előre tervezett leállásokról a Felhasználó a hozzá tartozó adminisztrációs felületen kap tájékoztatást. A tervezett, előre bejelentett leállások időtartamai nem tartoznak bele a korábban meghatározott 99%-os technikai rendelkezésre állási időbe. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, a Felhasználó kártérítési igénnyel nem élhet. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a szolgáltatás rendszer szintű használatára vonatkozik, könyveléstechnikai és adó-tanácsadási javaslatokat, tanácsokat a Szolgáltató nem nyújt. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 4 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem lesz elérhető a szolgáltatás. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe. A Szolgáltató részére beérkező felhasználói kérdéseket 1-3 munkanapon belül feldolgozza és ben, vagy szükség szerint egyéb kapcsolat-felvételi csatornán keresztül megválaszolja (például: telefonon). A Szolgáltató garantálja, hogy bármely kommunikációs csatornán történő felhasználói kérdés alkalmával felmerülő és birtokába jutó üzleti vagy személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem rögzíti és nem adja tovább harmadik fél számára, üzleti titokként kezeli. b. Adatmentés A Szolgáltató kiszolgáló szerver, tükrözött, redundáns tároló merevlemez megoldással rendelkezik és a folyamatos működés érdekében szünetmentes tápellátással van ellátva. A webkiszolgálón tárolt adatokról minden éjfélkor teljes biztonsági mentés készül, amelyet visszamenőleg 30 napig őriz meg a szolgáltató. Biztonsági mentések visszaállítására a szolgáltatónak írásban benyújtott kérelemmel van lehetősége, amelyet a szolgáltató díj ellenében állít vissza. Ennek összegét egyedileg állapítja meg a probléma felmérését követően. A Szolgáltató részéről technikai hibából (legyen szó hardveres, vagy szoftveres) bekövetkezett adatvesztésből adódóan esetlegesen felmerülő Felhasználót érintő károkért, többlet munkáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem téríti meg azokat. 6. Felhasználó kötelezettségei

4 A Felhasználó köteles az Onlineszoftverek szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a szolgáltató részére biztosítani. Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. 7. A Szerződés időtartama, meghosszabbítása A Szerződést határozott időre, egyéves időtartamra kötik meg a szerződő felek. Az egyéves időtartam a regisztrációt követően kezdődőik. Amennyiben díjcsomag változás történt akkor a csomagváltási igény jóváhagyásától számított 1 év múlva a szerződés nem jár le, de megrendelőnek a fizetős szolgáltatást lehetősége van lemondani. A szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között elektronikus formában kötött szerződésnek minősül. Amennyiben Felhasználó a szerződés idejének lejártát megelőző 30 nappal nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a szerződést az egyéves időtartam lejártát követően meg kívánja szüntetni, úgy a szerződés további egy évvel automatikusan meghosszabbodik. Felhasználó a szerződés megszüntetése iránti igényét elektronikus levél útján is jogosult Szolgáltató felé jelezni, azonban a szerződés megszüntetése iránti igényének kétségessége esetén Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elektronikus úton megküldött igénye Szolgáltatóhoz megküldésre került, és arról Szolgáltató tudomást szerzett. 8. A Szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetei a. amennyiben Felhasználó a határozott időtartamra kötött szerződés időtartamának lejártát megelőző 30 nappal jelzi a Szolgáltató felé, hogy a szerződést meg kívánja szüntetni, úgy a szerződés a határozott elteltével automatikusan megszűnik. b. rendes felmondással: Felhasználó a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosult a szerződést indokolás nélkül felmondani (rendes felmondás), azonban tekintettel arra, hogy a Szerződést határozott időtartamra kötik a felek, így az csak a határozott idő elteltével szűnik meg, amire tekintettel Felhasználó a megfizetett díj visszatérítésére nem tarthat igényt. c. rendkívüli felmondással: Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételek és az egyedi felhasználási szerződésben foglaltak bármely pontjának Felhasználó által történő megszegése esetén

5 azonnali hatállyal a szerződés felmondására (rendkívüli felmondás), különös tekintettel az alábbi esetekben: Felhasználó az esedékes szolgáltatási díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik; 60 napot meghaladó vis maior esetén; ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti; ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató illetve az egyes Felhasználók jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el; ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek; ha Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti. A Szolgáltató a rendkívüli felmondással egyidejűleg minden előzetes jelzés nélkül a szolgáltatás felfüggesztésére. A Felhasználó a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén nem tarthat igényt a megfizetett díj visszatérítésére, illetve köteles az elmaradt díjtartozását rendezni. 9. Hardver és szoftver követelmények Az OnlineSzoftverek szoftvercsalád SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) internet kapcsolatot igénylő web alapú szolgáltatás. Használati követelmények: Internet kapcsolat, Internet Explorer 9+, Mozzila Firefox 3.5+, Chrome, Safari böngészők és olyan hardver háttér, amelyeken ezek a programok elfutnak. A Szolgáltató a Szoftveren úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Szoftver felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében. Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja. 10. Adatkezelés, titoktartás A Felhasználó a Szolgáltató honlapján közzétett, általános szerződési feltételeket az előfizetési igény rögzítésével (azaz a regisztrációval) kifejezetten elfogadja, a díj kiegyenlítésével megerősíti, valamint hozzájárul adatainak kezeléséhez, amelyek kezelése során a Szolgáltató a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el. A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók

6 azonosításához, illetve a szolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. -ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja. Az adatok tárolását és kezelését a Szolgáltató végzi, amelyek tárolását saját szerverein tárolja melyek hazai, illetve nemzetközi szerverközpontokban kerülnek elhelyezésre. Kezelt adatok köre: Név/Cégnév, cím, telefonszám, bankszámlaszám, adószám, cégjegyzék szám, posta és számlázási cím, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma. A Szolgáltató a kezelt adatok biztonságáért kizárólag a saját szerverein történő tárolásáért tudja vállalni a felelősséget, a Felhasználó partnereinek és vásárlóinak adatainak feldolgozásáért, feléjük történő adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezek a Felhasználó kötelezettségei. A kezelt adatok megadására az szolgáltatás illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációk Felhasználó részére történő eljuttatásához, továbbá a szolgáltatás díjának számlázása miatt van szükség. A Szolgáltató a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Szolgáltatónak kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat a megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. A Szolgáltató minden esetben a jogi képviselőjének ellenőrzését követően tesz eleget a hatóságok ezen kérésének, amellyel kapcsolatos jogi ügyintézés során felmerülő költségeket a Felhasználóra hárítja. A kezelt adatokat a Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a Felhasználó érvényes előfizetéssel rendelkezik, illetve nem kéri azok törlését. Az adatok törlését a Szolgáltató elérhetőségei valamelyikén kérheti. Az elküldött kérvényt a Szolgáltató 2-8 munkanapon belül feldolgozza, és a hitelesítést követően teljesíti. Jelen dokumentum magyar nyelven és elektronikus formában kerül elfogadásra, illetve megkötésre, magatartási kódexre nem utal, a Szolgáltató nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt a Felhasználó részére. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Felhasználó a regisztrációt követően 8 munkanapon belül elállhat indoklás nélkül a szerződéstől a Szolgáltató székhelyére címzett egyoldalú nyilatkozat tértivevényes postai küldemény útján. A Szolgáltató a kezelt adatokkal rögzített, a Felhasználó jogosan történő szolgáltatás használatát igazoló dokumentumot az előfizetési igény jóváhagyását követően teszi elérhetővé a Felhasználó részére. Ez a dokumentum igazolja, hogy ezen szolgáltatás a törvényben előírt módon biztosítja a számla kiállításának lehetőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően és jogos felhasználója. Ennek a dokumentumnak a hiteles példányát a Felhasználóhoz tartozó adminisztrációs felületen bármikor el lehet érni. A Szolgáltató az adatokat a törvényben előírtak szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli és mindent megtesz azok biztonsága érdekében az elektronikus

7 kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével. A Szolgáltató igénybe vehet saját, vagy külső szolgáltató által biztosított statisztikai szolgáltatásokat. Az előfizetési igény rögzítésével és az előfizetési díj kiegyenlítésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató saját és esetlegesen partnerei ajánlatait eljuttassa a megadott címére, illetve megjelenítse a hozzá tartozó adminisztrációs felület oldalain. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. 11. Napló bejegyzések A Szoftver úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, amely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Felhasználó által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Szoftver látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Szoftver kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez. 12. A Szoftver nyilvános helyen történő használata Amennyiben a Felhasználó a Szoftvert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is. Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani: - a bejelentkező képernyőn az Emlékezzen rám! mezőbe ne tegyen pipát; - a böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását; - ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor; - jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra; - amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt haladéktalanul; - ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Szoftver használata; - a Szoftvert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el. 13. Vis major

8 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. 14. Tulajdonjog Az onlineszoftverek.hu szolgáltatás részét képező adminisztrációs felületet, valamint forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak. Az Előfizető által rögzített adatok mindegyike az Előfizető tulajdonát képezi, a Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem értékesíti illetve nem adja tovább harmadik fél számára. 15. Irányadó jog kikötése, jogvita esetére szóló alávetés: Felhasználó esetleges panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon: , A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag a visszterhes díjcsomaggal rendelkező aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Szoftver használata felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását az ügyfélszolgálat megtagadhatja. Telefonon a Felhasználók hétköznap 9.00 és óra között kereshetik fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Szolgáltatónak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy a vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján rendezzék, amely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. Arra az esetre, ha ez nem járna eredménnyel, Szerződő Felek a Szerződésből eredő minden jogvitájuk rendezésére, egyező akarattal kikötik a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, évi LXXVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV.

9 törvény, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Általános Szerződési Feltételek 123szamla.hu online számlázó program

Általános Szerződési Feltételek 123szamla.hu online számlázó program Általános Szerződési Feltételek 123szamla.hu online számlázó program 1. Szerződés tárgya 1. A Szolgáltató az Előfizető részére interneten keresztül használható számlázó programot biztosít a mindenkor érvényben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. TESZT IGÉNYLÉS... 2 2. BÉRLETI DÍJ... 3 3. MINICRM KÖTELEZETTSÉGEI... 5 4. FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI... 7 5. MAGATARTÁSI KÓDEX... 7 6. TECHNIKAI FELTÉTELEK... 10 7. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS... 11 8. ADATMENTÉS...

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu Jelen dokumentumban a neochat.eu webcímen megrendelhető élő chat ügyfélszolgálasti szoftver általános szerződési és felhasználási feltételei,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Szerződés tárgya 2. Felek megnevezése, definiálása

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Szerződés tárgya 2. Felek megnevezése, definiálása Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Jelen dokumentumban a startuzlet.hu webcímen elérhető online webáruház szolgáltatás általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá a szolgáltatást

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Netlight Consulting Kft. (1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/b.; Cg. 01-09-192123) által üzemeltetett online szolgáltatásként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Oleander Informatikai Kft. Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01.

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01. Általános Szerződési Feltételek v2015.01.01. 01 Általános információk... 2 01.1 Általános Információk... 2 01.2 Szolgáltatói adatok... 2 01.3 Ügyfélszolgálat elérhetőségei... 3 01.4 A szolgáltatási szerződés

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2015. április 25. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére TAYLOR DEVELOPMENTS S.R.L. Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére Hatályos: Budapest, 2014. október 1-től. Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai... 3 A Szolgáltató magyarországi

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

2012. [MAGYAR WEBKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁSZF]

2012. [MAGYAR WEBKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁSZF] 2012. [MAGYAR WEBKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁSZF] Általános Szolgáltatási Feltételek a magyarwebkonferencia.hu szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek számára Tartalom Tartalom... 2 Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben