Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez"

Átírás

1 Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Energetikai Központ Zrt. ( Kereskedő ) Lakossági Teljes Ellátás Alapú Villamos Energia Adásvételi Egyedi Szerződésének ( Egyedi Szerződés ) elválaszthatatlan részét képezi a Kereskedő Üzletszabályzatával együtt. 1. A szerződés fogalma Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő felek szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi Szerződést és mellékleteit (továbbiakban Egyedi Szerződés ) valamint az Általános Szerződési Feltételeket és mellékleteit együttesen értik. 2. A szerződés alanyai A szerződés alanya a Lakossági Fogyasztó ( Fogyasztó ) és a Kereskedő. 3. A szerződés tárgya A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglalt feltételek mellett és minőségben a Fogyasztó villamosenergia-igényének megfelelően folyamatosan villamos energiát szolgáltat, a Fogyasztó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a villamos energiát a szerződésben foglalt feltételek mellett vételezi és annak ellenértékét rendszeresen megfizeti. 4. A szerződés létrejöttének és hatályba lépésének előfeltételei A Fogyasztóval kötött szerződés feltétele az Üzletszabályzatban rögzítetteken túl, hogy a villamos energia adásvételi szerződés aláírásával a Fogyasztó kijelentse, hogy a felhasználási helyen villamos energia díj-tartozása nincs, amiatt ellene behajtási eljárás jelenleg nincs, és az elmúlt 6 hónapban nem is volt folyamatban. Amennyiben a Fogyasztó nyilatkozata a szerződés megkötésének időpontjában valótlan, úgy a szerződés nem jön létre, illetve, amennyiben a nyilatkozat valótlanságára utóbb derül fény, úgy a szerződés a Kereskedő erről való tudomásszerzésének időpontjában bármely további intézkedés nélkül a következő Fordulónapon megszűnik, amelyről a Kereskedő a Fogyasztót írásban értesíti. A Kereskedő azonban jogosult ettől a szabálytól a Fogyasztó javára eltérni, és a szerződést a jövőre nézve felmondani. Ebben az esetben a szerződés a felmondásban megjelölt nappal szűnik meg. A szerződés ilyen okból történő megszűnése esetén a Fogyasztó a szerződés szerinti díjak alapul vételével számított 10 napi átlagfogyasztásnak megfelelő összegű kötbért köteles a Kereskedő részére megfizetni. 5. A szerződés időbeli hatálya A Kereskedő és a Fogyasztó a szerződéseket, az Egyedi Szerződésben meghatározott szállítási időtartamra, vagy határozatlan időre köthetik. A határozott idejű szerződést a Kereskedő és a Fogyasztó 12 hónap időtartamra kötik, mely további 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, kivéve abban az esetben, ha az első 12 hónap letelte előtt legalább harminc nappal valamelyik fél kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja a szerződés további 12 hónappal történő meghosszabbodását. 6. Kereskedő kötelezettségei A Kereskedő feladata a felhasználási hely villamos energia igényének teljes biztosítása, az ehhez szükséges villamos energia beszerzése. A Kereskedő az illetékes Elosztói Engedélyessel kötött együttműködési megállapodás alapján teljes körűen gondoskodik a profilos fogyasztók ellátásáról. A Kereskedő saját mérlegkört nem működtet, a Fogyasztó a Kereskedő által képviselt mérlegkörbe lép be. A Fogyasztó számára Kereskedő a mérlegkör tagságot díjmentesen biztosítja. A villamos energia kereskedelmi szerződés alapján Kereskedő kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A villamos energia kereskedelmi szerződést a Kereskedő részéről teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben szerződése alapján a Fogyasztó igényének megfelelő mennyiségű villamos energia az átviteli hálózatba betáplálásra került. A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Fogyasztó csatlakozási pontjáig az érintett elosztói engedélyes feladata, ezért a fogyasztási helyen átadott villamos energia minőségi vagy mennyiségi hibájáért Kereskedő nem vállal felelősséget. 1

2 A Kereskedő további kötelezettségeit és felelősségét részletesen az Üzletszabályzat és a jogszabályok határozzák meg. Kereskedő által vállalt és a Magyar Energia Hivatal által határozatban megállapított garantált szolgáltatásokat, valamint ezek be nem tartásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 7. Fogyasztó kötelezettségei A Fogyasztó a közcélú villamos energia hálózatra történő csatlakozás érdekében köteles az Elosztói Engedélyessel hálózati csatlakozási szerződést kötni. A hálózati csatlakozási szerződés kötelező tartalmi elemeit a VET Vhr. 2. sz. mellékletét képező a Villamos Hálózati Csatlakozási és Hálózathasználati Szabályzat 13. -a tartalmazza. A Fogyasztó a közcélú villamos energia hálózathoz való folyamatos hozzáférés és a hálózat használata érdekében köteles az Elosztói Engedélyessel hálózathasználati szerződést kötni. A hálózathasználati szerződés kötelező tartalmi elemei a VET Vhr. 2. sz. mellékletét képező Szabályzat 16. -a sorolja fel. A szokásos tartalmi elemeken túl, a lakossági profilos Fogyasztók esetében tartalmaznia kell a (i) profilbesorolást, (ii) a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) szerződéskötéskor megállapított induló értékét. Kereskedő és a Fogyasztó a közöttük létrejött szerződésben megállapodhatnak abban, hogy a rendszerhasználati díjat és a mennyiségi eltérés díját a Fogyasztó Kereskedőn keresztül fizeti meg. Ilyen megállapodás esetén az Elosztói Engedélyes a számlát a Kereskedő részére állítja ki és küldi meg. A Fogyasztó köteles a Szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződését hatályban tartani. Teljes ellátásra vonatkozó szerződés a Fogyasztó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített teljesítmények mértékéig köthető. Amennyiben az Elosztói Engedélyes arról értesíti a Kereskedőt, hogy a Fogyasztók a hálózati csatlakozási vagy a hálózathasználati szerződését megszegték, a Kereskedő a Fogyasztóktól azok legfeljebb egyhavi átlagfogyasztásának díjával egyenértékű biztosítékot kérhet. Amennyiben kiderül, hogy az Elosztói Engedélyestől kapott tájékoztatás téves vagy hibás volt, a biztosíték annak jegybanki alapkamattal növelt összege időarányos kamataival együtt visszajár. Amennyiben a Fogyasztó a Kereskedő által igényelt biztosíték átadását megtagadja, a Kereskedő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az Elosztói Engedélyes arról tájékoztatja a Kereskedőt, hogy a Fogyasztó hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződése megszűnt, akkor a szerződés is megszűnik. A Fogyasztó köteles a szerződésben meghatározott díjakat számla ellenében az ÁSZF és a szerződés rendelkezései szerint megfizetni. A Fogyasztó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a Felhasználási hely teljes villamos energia szükségletét a Kereskedőtől szerzi be. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ezen kikötés megszegése esetén Kereskedő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Fogyasztó a villamos energia továbbadására nem jogosult. Amennyiben a Fogyasztó a Kereskedő szolgáltatásaival elégedetlen, panaszával a Kereskedő ügyfélszolgálatához vagy a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó közigazgatási szervhez fordulhat. A védendő fogyasztókra vonatkozó különös szabályok: A védendő fogyasztók a VET-ben illetve VET Vhr-ben meghatározott, szociálisan rászoruló, illetve a fogyatékkal élő Fogyasztók. 8. A hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződések megbízotti kezelése Felek megállapodhatnak az Egyedi Szerződésben abban, hogy a Kereskedő a Fogyasztó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződését megbízás keretében, képviselőként összevontan kezeli, és a Fogyasztó nevében jár el az alábbi feltételek szerint: 8.1. A Fogyasztó figyelemmel a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv. 63. (1) bekezdésében foglaltakra megbízza a Kereskedőt, hogy a villamosenergia-vásárlási szerződéshez kapcsolódóan a Fogyasztó nevében minden felhasználási helye tekintetében területileg illetékes elosztói engedélyesnél a Fogyasztó igénye szerint a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződést megkösse, illetőleg azt felmondja A megbízás a fentieken túl az kiterjed: 2

3 a. bekapcsolás megrendelésére; b. hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötésében történő közreműködésre és a Fogyasztó nevében és javára a szerződések, és azok Felhasználó által igényelt módosításainak megkötésére; c. a Fogyasztónak a hálózati szerződéseket érintő adatváltozásainak közlésére az elosztói engedélyes felé; d. hálózathasználati szerződés alapján fizetendő jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjak a Fogyasztó nevében az elosztói engedélyes javára történő megfizetésére azzal, hogy az így megfizetett összeget jogosult a Kereskedő, a Fogyasztónak közvetített szolgáltatásként kiszámlázni. Nem tartozik e körbe a Fogyasztó szerződésszegéséből eredő díjak, költségek, kötbér, kártérítés, a Fogyasztó által megrendelt egyes elosztói tevékenységek külön díjai, csatlakozási díjak; e. hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződések módosításakor a Kereskedőt képviselni az elosztói engedélyessel szemben; f. hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel összefüggő felhasználói panaszeljárásban a Felhasználó képviselete az elosztói engedélyessel szemben A Fogyasztó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges Felek által meghatározott adatot (pl.: mérésipont-azonosító, mérőberendezéshez kapcsolódó gyári számok, fogyasztói azonosító), okiratot (így különösen a korábbi közüzemi vagy hálózathasználati szerződését, igazolást a csatlakozási pontról, előző kereskedő neve) a Kereskedő rendelkezésére bocsátani. A Fogyasztó felelősséget vállal azért, hogy a Kereskedő részére a fenti szerződések megkötése érdekében átadott adatok a valóságnak megfelelnek A Kereskedő kijelenti, hogy semmilyen módon nem felel az átadott adatok pontatlanságából vagy elégtelenségéből származó következményekért, azonban mindent megtesz a felismerhetően pontatlan vagy hiányos adatok pontosítása vagy beszerzése érdekében A Fogyasztó a megbízás időtartama alatt jogosult önállóan, a Kereskedő nélkül intézni az ügyeit az elosztó engedélyessel A Fogyasztó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen megbízás alapján kötött szerződésekből származó jogok a Felhasználót illetik, illetve a kötelezettségek a Felhasználót terhelik, ezért a Felhasználó felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő következményekért a Kereskedőt semminemű felelősség nem terheli A Kereskedőt a hálózathasználati szerződés és a hálózati csatlakozási szerződés megkötésével vagy felmondásával kapcsolatos tevékenységéért megbízási díj illeti meg, amelynek mértékét a Felek között megkötött villamosenergia-vásárlási szerződésben rögzített ár tartalmazza A jelen megbízás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. Jelen megbízás a felek közti villamosenergia-adásvételi szerződés időtartamára jön létre A jelen megbízás a Felhasználó és a Kereskedő között fennálló villamos energia adásvételére irányuló jogviszony bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg, a Felek külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül megszűnik. A megbízás alapján kötött hálózati csatlakozási valamint hálózathasználati szerződésből származó jogok rendeltetésszerű gyakorlása, kötelezettségek teljesítése kizárólag a Fogyasztó kötelessége, azért a Kereskedőt felelősség nem terheli. Kivételt képez ez alól, ha a rendszerhasználati díjak megfizetése, a szerződésben rögzített árba beépítésre és kiszámlázásra kerülnek a Fogyasztó felé, majd ezt követően a Kereskedő elszámol az elosztóval a rendszerhasználati díjak vonatkozásában. A Fogyasztó szavatol azért, hogy a Kereskedő részére a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződés megkötése érdekében átadott adatok a valóságnak megfelelnek, ezért a Kereskedőt felelősség nem terheli. 3

4 9. A szolgáltatás minősége A Kereskedő a hálózati engedélyessel együttműködve, a jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban és az üzletszabályzatában megállapított színvonalon, a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki technikai feltételek mellett nyújtja a szolgáltatást. A szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN szabvány előírásai szerint: kisfeszültség névleges értékei és tűrése: 400/230V (±10%), hálózati frekvencia: 50 Hz (+2% 2%). 10. A villamos energia mérése A Felek közötti Villamos Energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely az Elosztói Engedélyes tulajdonában van. Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az Elosztói Engedélyes számított vagy átalány jellegű fogyasztást állapíthat meg. Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyes végez el, és az adatokat közvetlenül juttatja el a Kereskedő részére. Amennyiben az Elosztói engedélyes az elszámoláshoz szükséges mérési adatokat nem juttatja el a Kereskedő részére, és a Kereskedő emiatt nem tudna eleget tenni a Fogyasztó felé számlakiállításra vállalt szerződési kötelezettségének, úgy a Kereskedő jogosult becsült mennyiségről szóló számlát kiállítani a Fogyasztó részére. A becsült mennyiségről szóló számla legfeljebb a Fogyasztó által leszerződött mennyiség vagy a MÉF alapján becsült havi fogyasztás egy havi átlagának felel meg. A Kereskedő azt követően, hogy az Elosztói Engedélyes a szükséges mérési adatokat rendelkezésére bocsátotta a tényleges fogyasztás alapján, elszámoló számlát állít ki. A hibás méréssel összefüggésben kiállított számlát a rendszerhasználó/fogyasztó a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Profilcsoportba sorolás, MÉF meghatározása A lakossági Fogyasztókat illetően terhelési profil alapú elszámolás került bevezetésre. Profil elszámolású Fogyasztó ugyanis minden olyan Fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas táv-lehívható fogyasztásmérő készülékkel. A fogyasztási helyet több csatlakozási pont esetében csatlakozási pontonként hozzá kell rendelni valamelyik, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott, országosan, egységesen megállapított profilcsoporthoz. Az adott Fogyasztó profil csoportját a hálózathasználati szerződés megkötésekor az Elosztói Engedélyesnek kell megállapítania, és azt a hálózathasználati szerződésben rögzíteni kell. A profil alapú elszámoláshoz meg kell állapítani a Fogyasztó várható éves fogyasztását (Mértékadó Éves Fogyasztás, MÉF ). A terhelési profilok alkalmazása segíti a lakossági Fogyasztók fogyasztásának megtervezését és menetrendjének az elkészítését a Felhasználási Hely két leolvasása közötti időszakban. Mindennek a részletes szabályait az Elosztói Szabályzat, valamint az elosztók üzletszabályzatai tartalmazzák. Hibás mérés esetén követendő eljárás Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez az elszámolási mérés meghibásodásáról, akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon, vagy en) kell jelezze a másik Félnek és az Elosztói Engedélyesnek. Amennyiben a mérők meghibásodtak, a fogyasztási adatokat a Fogyasztó hálózathasználati szerződésének rendelkezései szerint és az Elosztói Engedélyes üzletszabályzatában leírtaknak megfelelően állapítják meg. Emellett, ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének időtartama visszamenőlegesen megállapítható, a már leolvasott adatokat helyesbíteni kell. 11. A villamos energia ellenértéke Fogyasztó köteles a Kereskedő általa elfogyasztott villamos energia Egyedi Szerződésben megállapított ellenértékét (szerződéses ár) megfizetni. A Kereskedő által alkalmazott szabad piaci villamos energia díjak, tarifák a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásától függetlenek, azok mértékét a Kereskedő szabadon állapítja meg. Az Egyedi Szerződésben meghatározott szerződéses ár a fogyasztási hely szerinti egyetemes szolgáltatói árból biztosított kedvezmény alapján kerül kiszámításra. A szerződés alapján fizetendő díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), esetleges más adóterheket, díjakat, tarifákat, járulékokat, pénzeszközöket, amelyek a szerződés hatálya alatt érvényesek, és amelyeket a Fogyasztó köteles a díj mellett megfizetni. Ha a szerződés időtartama alatt ilyen adóterhek vagy más adó módjára megfizetendő pénzügyi terhek hatóságilag vagy jogszabály által 4

5 újonnan bevezetésre kerülnek, azokat a Kereskedő a Fogyasztó által fizetendő díjba változatlan módon beépíti. A Kereskedő jogosult tehát minden olyan jogszabály vagy hatóság által kivetett pénzügyi terhet automatikusan, de változatlan összegben továbbhárítani a Fogyasztóra, amelyet neki kell megfizetnie a szerződés tárgyát képező villamos energia szolgáltatás után. 12. Elszámolás Az elszámolás alapja Az elszámolási időszakban szolgáltatott villamos energia mennyiségét a fogyasztásmérő berendezés nélkül történő villamos energia vételezés kivételével a csatlakozási pontok leolvasásával az Elosztói Engedélyes állapítja meg, amit a csatlakozási pont és a mérési pont közötti méretlen berendezések veszteségével kell korrigálni. Az Elosztói Engedélyes a számlázás alapjául szolgáló adatokat eljuttatja a Kereskedő részére. Az elszámolási időszak és az elszámoló számla A Kereskedő a szolgáltatás díját elszámolási időszakra állapítja meg. Lakossági Fogyasztók fogyasztásmérő berendezését az Elosztói Engedélyes a hálózathasználati szerződésben foglaltakkal összhangban általában évente egyszer olvassa le, az elszámolási időszak ennek megfelelően egy év. A Kereskedő vállalja, hogy az általa nyújtott folyamatos szolgáltatás teljesítésének dátumát a kibocsátott számlákon feltünteti. A Kereskedő az elosztói engedélyestől kapott fogyasztási adatok alapján az elszámolási időszakra vonatkozóan elszámoló számlát állít ki a Fogyasztóval kötött szerződésben foglaltak szerint. Amennyiben a Fogyasztó a Kereskedő által kiállított számlát az elszámolási időszak utolsó napjától számított 15 naptári napon belül nem kapja meg, köteles erről Kereskedő telefonos ügyfélszolgálatát értesíteni. Amennyiben a fogyasztásmérő berendezés leolvasása nem valósul meg, abban az esetben az elszámolási időszak automatikusan meghosszabbodik az eredeti elszámolási időszaknak megfelelő időtartammal. A sikertelen leolvasás miatt Kereskedő jogosult részszámlát kibocsátani a leolvasás tervezett időpontjára vonatkozóan. Az éves leolvasási, elszámolási rendtől eltérően rendkívüli elszámolásra kerülhet sor (i) a szerződés megszűnésekor (pl. kereskedőváltáskor, a Fogyasztó elköltözése, illetve felhasználási hely megszűnése esetén), (ii) szerződésmódosításkor abban az esetben, ha a névleges csatlakozási teljesítmény meghaladja a profilozási határt. A részszámla Az elszámolási időszakon belül a Kereskedő részszámlákat állít ki a Szerződés szerint becsült fogyasztásról, felek megállapodás szerint 1, 3 havi, vagy 6 és 11 havi rendszerességgel. Becsült mennyiségről szóló számla Ha a Fogyasztó a Szerződés jogszerűen felmondja, a Kereskedő a fennmaradó elszámolási időszakokra jogosult becsült mennyiségről szóló számlát kiállítani, amely a felek közti végelszámolás előlegeként szolgál. 13. A számlák kiegyenlítésének módja Fogyasztó az Egyedi Szerződésben rögzített fizetési módon, az elszámoló bizonylaton rögzített teljesítési határidőben történő fizetéssel, Kereskedő nevében kiküldött bizonylatok (számlák) alapján egyenlíti ki a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatban felmerülő díjakat. Fogyasztók a szolgáltatás igénybevételével keletkező tartozásairól és arra vonatkozó befizetéseikről Kereskedő ún. ügyfélfolyószámlát vezet. Az elszámolt díjak kiegyenlítéshez rendelkezésre álló fizetési módok (i) készpénz-átutalási megbízás, (ii) csoportos beszedési megbízás alapján a Fogyasztó bankszámlájának megterhelésével, (iii) banki átutalás. A fizetési kötelezettség teljesítésének idő pontja A fizetést akkor kell a Fogyasztó részéről teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget Kereskedő bankszámláján jóváírják. Ez a szabály irányadó abban az esetben is, ha a Fogyasztó a fizetési kötelezettségét készpénz-átutalási megbízással (sárga csekkel) teljesíti. A Kereskedő a Fogyasztónak visszajáró összegeket a Fogyasztó részére a következő számlá(k)ban jóváírja, addig a nevére vezetett folyószámlán tartja. A Kereskedő a Fogyasztó írásbeli kérésére a neki visszajáró összeget késedelem nélkül visszafizeti. 5

6 14. Kifogás a számla ellen Fogyasztó a számla ellen Kereskedőnél kifogást emelhet a számla esedékességét megelőző munkanapig. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Kereskedő vagy megbízottja köteles a kifogást megvizsgálni, és ennek eredményéről a Fogyasztót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban értesíteni. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt Kereskedőt, illetve megbízottját díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a Fogyasztó fizetési könnyítés iránti kérelemmel élhet a Kereskedő felé. Ha a Fogyasztó fizetési könnyítés iránti kérelmét Kereskedő méltányolja, legfeljebb a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül egyenlő részletekben való megfizetéshez járulhat hozzá. A felek ilyen esetben írásos megállapodást kötnek. Ezen fizetési határidőkön túli teljesítés, valamint ha a Fogyasztó vagy fizető a további számláiban feltüntetett díjat esedékességkor nem egyenlíti ki, késedelmes fizetésnek minősül. Ha Kereskedő, vagy a Fogyasztó a megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, köteles a külön jogszabályban meghatározott kamatokat, valamint az igazolt költségeket a másik félnek megtéríteni 15. Késedelmes fizetés Késedelmes fizetésnek minősül, ha a Fogyasztó nem intézkedik arról, hogy a részére küldött számlán feltüntetett díjat - a felek eltérő megállapodása hiányában - a számlán feltüntetett fizetési határidőig a Kereskedő bankszámláján jóváírják. Amennyiben a Fogyasztó a számla összegét az azon feltüntetett határnapig (esedékességig) nem fizeti meg, a Kereskedő a felek eltérő megállapodása hiányában a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a Fogyasztó a szerződéses időszak alatt két esetben is 10 napot meghaladó késedelembe esik a számlák kifizetését illetően, úgy a Kereskedő jogosulttá válik a második késedelmet követő elszámolási időszaktól kezdődően résszámlát előre kibocsátani. A részszámla legfeljebb a Mértékadó Éves Fogyasztás vagy az éves szerződött mennyiség 1/12 részére vonatkozik, az előző időszaki egységáron kalkulálva, esedékessége a tárgyidőszak elseje. A Fogyasztó alaptalan számlakifogása esetén is a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett határnapot (esedékességet) követő nap. Ettől eltérően, ha a Fogyasztó a számla ellenértékét készpénz-átutalási megbízással egyenlíti ki, a kamatfizetési kötelezettség legkorábban a késedelembe eséstől számított második naptól kezdődik. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Fogyasztó késedelmét kimenti. Kereskedő jogosult a rendszerhasználó késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt költségek felszámítására is. A késedelmes teljesítés esetén Kereskedő a Fogyasztó befizetésből először a költségeket, a késedelmi kamatot, majd a díjtartozást számolja el. 16. Kikapcsolás, hátralékok kezelése Amennyiben a Fogyasztó határidőre nem fizeti meg az általa igénybe vett szolgáltatások ellenértékeként felszámított díjakat az Kereskedő, a késedelmi kamat felszámítása mellett, hátralékkezelési eljárás alá vonja a tartozást. Kereskedő jogosult Fogyasztót, vagy a szerződés szerinti fizető felet telefonon megkeresni a hátralék rendezése érdekében. Ehhez a nyilvános telefonkönyvek adatait, illetve a szerződés kötésekor rendelkezésre bocsátott telefonszámokat, Kereskedő és a Fogyasztó/fizető közötti bármilyen kapcsolatfelvétel során a Fogyasztó hozzájárulásával a Kereskedő tudomására jutott telefonszámokat veszi igénybe. Kereskedő írásbeli fizetési felszólításban tájékoztatja a rendszerhasználót vagy a fizető felet, hogy ha nem rendezi a tartozást, a szolgáltatás felfüggesztése iránt intézkedhet. A jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint Kereskedő, követeléskezelés céljából, jogosult a Fogyasztó/fogyasztási hely, ill. a fizető adatait harmadik fél részére a Fogyasztó/fizető előzetes tájékoztatása nélkül átadni. Fogyasztó fizetési kötelezettsége szerződésben megállapított időtartamon túl történő elmulasztása esetére Kereskedő az alábbiak szerint szerződésfelmondás és az ellátás felfüggesztés (kikapcsolás) lehetőségével élhet. 6

7 Amennyiben Kereskedő díjtartozás miatt a Fogyasztót a szolgáltatásból kikapcsoltatta, a szerződésszegést megalapozó körülmények megszűnése után, ha a Fogyasztó a szolgáltatásból történő kikapcsolás, újraindítás költségeit (szolgáltatás díja, pótdíj, kamat, kártérítés) megfizette, köteles kezdeményezni az ellátásba 24 órán történő ismételt bekapcsolását. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztése nem hajtható végre műszaki, vagy egyéb okok miatt, vagy a kikapcsoltatás hatására sem történik meg a tartozás rendezése, akkor a tartozással kapcsolatos adatokat az Kereskedő jogosult a tartozás behajtása érdekében ezzel foglalkozó, adatvédelmi lajstromszámmal rendelkező külső szervezetnek jogi vagy jogi úton kívüli eljárásra átadni vagy engedményezett követelésként harmadik félre átruházni. Ezen pontban meghatározott eljárásokkal összefüggésben felmerült költségeit Kereskedő jogosult külön eljárási díjként adósnak felszámolni. A hátralékkezelés során a Fogyasztó fizetési könnyítés iránti kérelmet nyújthat be Kereskedőhöz. A részlet- vagy halasztott fizetési megállapodás kötése Kereskedő részére nem kötelező. A kérelem elbírálásánál a tartozás mértéke, az elszámolás módja, a Fogyasztó fizetési fegyelme és a számlák lejáratának ideje a mérlegelési szempont. Kereskedő a megállapodás megkötésének feltételéül szabhatja a tartozás bizonyos részének egyösszegű, azonnali megfizetését. Kereskedő fizetési könnyítési megállapodás megkötését kamatfizetési kötelezettséghez kötheti. A kamat mértéke magasabb lehet a villamos energia adásvételi szerződésben meghatározott késedelmes fizetésre vonatkozó kamat mértékénél. Amennyiben Kereskedő hozzájárul a fizetési könnyítéshez, úgy a feltételekről a Fogyasztóval írásban megállapodást köt. 17. Szerződésszegés A Felek a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása, késedelme kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az Vis Maior miatt következett be. A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem zárják ki a szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. Fogyasztó általi szerződésszegés esetei és következményei: (i) A szerződésben vagy Kereskedő Üzletszabályzatában vagy ÁSZF-ében rögzített díjak, illetve a kötbér, vagy egyéb szerződésben meghatározott, Kereskedőnek járó összegek szerződés szerinti kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét késedelmesen, illetve, írásbeli felszólítás ellenére nyolc (8) napot meghaladóan sem teljesíti, a szerződésszegés következménye: késedelmi kamat, a VET és a VET Vhr. által meghatározott kikapcsolás feltételek fennállása esetén, a kikapcsolás, a szerződés felmondása, a visszakapcsolás előre fizetős mérő felszereléséhez kötése. (ii) Villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 8 napot meghaladóan nem teljesíti, akkor is, ha erre azért nem képes, mert az adott fogyasztási helyen az elosztói engedélyes a Fogyasztó szerződésszegése miatt az ellátást szüneteltette vagy a fogyasztási helyet az ellátásból kikapcsolta. A szerződésszegés következménye azonnali hatályú felmondás és kártérítés. (iii) A Kereskedő által a fogyasztási helyek ellátására szolgáltatott villamos energiát Kereskedő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül továbbadja. A szerződésszegés következménye: azonnali hatályú felmondás és kártérítés; (iv) Hatályos hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási szerződés nélküli vételez. A szerződésszegés következménye: a villamos energia adásvételi szerződés hatályát veszti; (v) Megsérti a Kereskedő teljes ellátási jogát. A szerződésszegés következménye azonnali hatályú felmondás és kártérítés; (vi) A részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás esetében a fizetési határidő elmulasztása. A szerződésszegés következménye: a megállapodás azonnali hatályú felmondása; (vii) Az Üzletszabályzatban rögzített biztosítékadási kötelezettség elmulasztása. A szerződésszegés következménye: a megállapodás azonnali hatályú felmondása; 7

8 (viii) A hálózathasználati szerződés Fogyasztó általi megszüntetése. A szerződésszegés következménye kártérítés valamint kötbér. (ix) A fentieken kívül a villamosenergia-adásvételi szerződésben, az ÁSZF-ben illetve Üzletszabályzatban, jogszabályban foglaltakat egyébként megsérti, és ezzel kárt okoz. A szerződésszegés következménye: kártérítés. A Kereskedő általi szerződésszegés esetei és következményei: (i) A villamos energiát nem a villamosenergia-adásvételi szerződésben meghatározott, módon vagy késedelmesen, azaz nem a szerződés szerinti időponttól kezdődően szolgáltatja. A szerződésszegés következménye: kötbér és kártérítés. (ii) Amennyiben a felek úgy állapodtak meg, hogy a rendszerhasználati díjat az elosztói engedélyes felé a Kereskedő fizeti meg, ezen kötelezettség elmulasztása. A szerződésszegés következménye: késedelmi kamat az elosztói engedélyes felé, kártérítés a Fogyasztó felé. (iii) Köteles a szerződés ideje alatt kereskedelmi tevékenységét a Felek ellenkező megállapodása hiányában fenntartani. Amennyiben ezt a Kereskedő nem tartja be, a szerződés megszűnik. A szerződés megszűnésétől számított 60 napig a Kereskedő teljes kártérítéssel tartozik a Fogyasztó felé, így köteles megtéríteni számára a Szerződés szerinti díjak és a Fogyasztó transzparens módon igazolható villamos energia beszerzési költségei közötti különbözetből eredő kárát. (iv) Működési engedélyének megfelelő folyamatos villamos energia kereskedelmi tevékenységét felfüggeszti vagy megszűnteti. A szerződésszegés következménye: kártérítés (v) Az általa garantált szolgáltatásokat nem, vagy nem megfelelően nyújtja. A szerződésszegés következménye: kötbér. (vi) A Fogyasztóval szembeni nyilvántartási, számlázási kötelezettségeit elmulasztja, különösen: a felhasználási hellyel, a Fogyasztó vagy fizető személyével kapcsolatos, a szerződésből eredő jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok megváltozásának bejelentést követően a nyilvántartási rendszerben történő késedelmes (15 napon belüli) átvezetése vagy az átvezetés elmulasztása. A szerződésszegés következménye kötbér/kártérítés. számlázás normál üzemvitel mellett nem a szerződésben, jogszabályban, ÁSZF-ben foglalt gyakorisággal és időpontban történik (a Fogyasztóra vonatkozó szokásostól + 15 napos eltérést követően). A szerződésszegés következménye: kötbér/kártérítés. (vii) A fentieken kívül a villamosenergia-adásvételi szerződésben, az általános szerződési feltételekben illetve az Üzletszabályzatban, jogszabályban foglaltakat egyébként megsérti, és ezzel kárt okoz. A szerződésszegés következménye: kártérítés Kötbérfizetési kötelezettség esetei, a kötbér összege A felek kötbérfizetési kötelezettsége felróhatóság esetén áll fenn. A kötbérfizetési kötelezettsége alól a felek mentesülnek, ha bizonyítják, hogy a szükséges intézkedéseket határidőben megtették, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy jártak el, ahogy az, az adott helyzetben elvárható volt. A Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott számszerűsíthető és a kötbér összegét meghaladó kár fentiek szerinti teljes megtérítésének kötelezettsége alól. Kereskedő által fizetendő kötbérek mértéke az alábbi: (i) Kereskedő a villamos energia ellátás késedelmes megkezdése esetén a kötbér mértéke a kötbér fizetésére okot adó magatartásonként ,-Ft,. A kötbér fizetésének feltétele, hogy a Fogyasztó a szerződésszegés tényéről Kereskedőt tájékoztassa. Amennyiben a Fogyasztó a tájékoztatási kötelezettségének a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül nem tesz eleget, úgy Kereskedő mentesül a kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. (ii) A garantált szolgáltatások nem teljesítése esetén fizetendő kötbérek mértékét az Üzletszabályzat rögzíti. 8

9 (iii) A nyilvántartási, számlázási kötelezettségek megsértése miatt fizetendő kötbér összege: lakossági Fogyasztóknál napi 100 Ft, amely a Fogyasztó igénybejelentésére 10 munkanapon belül fizetendő, vagy a következő számlában jóváírható. A Fogyasztó által fizetendő kötbérek mértéke az alábbi: Ha a Fogyasztó a hálózathasználati szerződést megszűnteti a Kereskedővel kötött villamos energia adásvételi szerződés hatálya alatt, anélkül, hogy erről a Kereskedőt megfelelő időben tájékoztatná, akkor a Fogyasztó által fizetendő kötbér mértéke a Kereskedő és a Fogyasztó között létrejött szerződés szerinti díjak alapul vételével számított 5 napi átlagfogyasztásnak megfelelő összeg. A kártérítés A Felek kötelesek kártérítést nyújtani egymásnak a Ptk általános szabályai szerint. A felek kártérítési felelőssége felróhatóság esetén (elsősorban szerződésszegéskor) áll fenn, azaz mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben elvárható volt. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a másik fél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A szerződés szerint elrendelt minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel. A Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen kizárják a kártérítési kötelezettség köréből az elmaradt haszon jogcímén érvényesíthető követeléseket, amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik. Amennyiben a Fogyasztónak olyan kárigénye merül fel, amelyért sem Kereskedő, sem a Fogyasztó nem felelős (harmadik személy által okozott károk), úgy a Fogyasztónak kárigény bejelentést kell tennie, amit az Kereskedő az általános szabályok szerint elbírál, és amellyel kapcsolatban a termékfelelősségről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Kereskedő kártérítési ügyben hozott érdemi döntését a fogyasztóvédelmi hatóság és a Magyar Energia Hivatal hatáskör hiányában nem vizsgálja felül. Ilyen esetben Fogyasztó bírósághoz fordulhat. Késedelmi kamat Felek jogviszonyában a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti jegybanki alapkamat mértékével egyezik meg. A villamos energia szolgáltatás felfüggesztése (kikapcsolás) A Fogyasztó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt díjtartozása esetén, a jelen ÁSZF szerinti esetekben, a Kereskedő kezdeményezheti hálózathasználatának felfüggesztését (vagyis a felhasználási hely kikapcsolását), A Kereskedő a szerződés megszűnését követően is, a tartozás kifizetésének időpontjáig de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 6 hónapig kezdeményezheti az Elosztói Engedélyesnél a Fogyasztó szolgáltatásból történő kikapcsolását, ha az Elosztói Engedélyessel kötött szerződése ezt lehetővé teszi. A Kereskedő akkor kezdeményezi a Fogyasztó visszakapcsolását, ha a Fogyasztó teljes tartozását rendezi, vagy a tartozás rendezéséről fizetési megállapodást kötöttek, A felfüggesztési (kikapcsolási) kérelem teljesítése kapcsán a Fogyasztót érő károk megtérítését kizárólag a Kereskedővel szemben jogosult érvényesíteni. A Kereskedő által kezdeményezett kikapcsolás esetén az Elosztói Engedélyes csak a Kereskedő kezdeményezésére kapcsolja vissza a Fogyasztót. A Fogyasztó a kikapcsolás időtartama alatt más Kereskedővel nem köthet villamos energia ellátásáról szerződést. 18. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik: (i) A Fogyasztó és az Energetikai Központ Zrt. közös megegyezésével az erről szóló megállapodásban meghatározott időpontban; (ii) Határozott időre megkötött szerződés esetén a határozott időtartam lejártának napján, feltéve, hogy a Fogyasztónak nincs lejárt tartozása vagy annak rendezésére biztosítékot adott; (iii) A Kereskedő vagy a Fogyasztó által közölt rendkívüli, vagy rendes felmondással. 9

10 (iv) A jelen ÁSZF-ben rögzített automatikus megszűnéssel. A szerződéstől, az aláírást követően, de a tényleges vételezés kezdetét megelőzően a Fogyasztó elállhat, amennyiben a 3. pontban meghatározott bánatpénzt megfizeti a Kereskedő számára. Azonnali hatályú (rendkívüli) Felmondás a Kereskedő részéről: Eltérő rendelkezés hiányában, a Kereskedő jogosult kezdeményezni a szerződés azonnali hatályú felmondását az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve a Vis Maior esetét: (i) A Fogyasztó jelen szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezettségének engedményezése a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. (ii) A Fogyasztó 17. pontban rögzített szerződésszegése esetén. (iii) Jogszabályváltozás esetén az Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Azonnali hatályú (rendkívüli) Felmondás a Fogyasztó részéről. A Fogyasztó a jogosult kezdeményezni a szerződés azonnali hatályú felmondását az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve a Vis Maior esetét: (i) A Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a jövőben, de még a szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne; (ii) A Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő taggyűlése jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. (iii) A Kereskedő 17. pont alatt rögzített szerződésszegése esetén. A szerződés rendes felmondása A határozatlan időre kötött villamosenergia-vásárlási szerződést Kereskedő és Fogyasztó jogosult indokolás nélkül, legalább 30 (harminc) napos felmondási határidő kitöltésével, írásos értesítés megküldésével felmondani. A 30 (harminc) napos felmondási idő a felmondási értesítő másik fél általi kézhezvételével kezdődik, és a szerződés a felmondási idő utolsó napján szűnik meg. Az egyetemes szolgáltatásba történő visszatérés feltételei Minden Fogyasztó jogosult egyetemes szolgáltatásra a VET alapján. Amennyiben a Fogyasztó vissza kíván térni az egyetemes szolgáltatásba, ehhez a szerződését rendes felmondással kell megszűntetnie. 19. Elszámolás a szerződés megszűnése esetén Amennyiben a felek közötti szerződés bármilyen okból megszűnik, a Kereskedő jogosult a Fogyasztó részére becsült mennyiségről szóló számlát kiállítani. Kereskedő a becsült mennyiségről szóló számlát a Fogyasztóval fennálló jogviszony utolsó hónapjában várható fogyasztás alapulvételével számított díj 100%-nak megfelelő összegről jogosult kiállítani. Fogyasztó a résszámlát a szerződés megszűnésének időpontját megelőző 15. napig köteles a Kereskedő részére megfizetni. Amennyiben Fogyasztó a számla összegét ezen időpontig nem fizeti meg, úgy a szerződés megszüntetésére irányuló, a Kereskedővel közölt egyoldalú nyilatkozata (felmondás) vagy a feleknek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodása hatályát veszti és a felek közti jogviszony változatlanul marad fenn. Ebben az esetben, amennyiben a Fogyasztó továbbra is kívánja a szerződés megszüntetését, úgy azt a felmondási jog ismételt gyakorlásával érheti el, illetve a felek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről újabb megállapodást köthetnek. A szerződés megszűnésének időpontjában Kereskedő, a tényleges fogyasztás alapján végszámlát állít ki, amelynek megfizetésére a Fogyasztó részére legfeljebb nyolc (8) napos fizetési határidőt engedélyez. Kereskedő a végszámla összegében a megfizetett becsült mennyiségről szóló számla összegét figyelembe veszi. Ha az elszámolás eredményeként a Fogyasztó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, akkor a Kereskedő a fizetési módnak megfelelően 8 napon belül köteles az összeget visszafizetni a Fogyasztónak illetve a számla fizetőjének. Az elszámolásához szükség van a szerződés megszűnések időpontjában fennálló mérőóra-állásra. Ennek megállapítása történhet (i) a Fogyasztó által leolvasva és bediktálva, a leolvasás napjának 10

11 megjelölésével, (ii) elosztói becslés alapján, (iii) rendkívüli leolvasással. A rendkívüli leolvasás költségeit a leolvasást igénylő fél viseli. 20. Adatvédelem A Kereskedő a VET felhatalmazása alapján tevékenységének végzése, valamint az ehhez szükséges szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint az ellátási szabályzatokban foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Fogyasztó, valamint a fizető azonosításához szükséges és elégséges, a szerződés tartalmát képező személyes adatot. A telefonon érkezett ügyfélmegkeresések rögzítésre és 5 évig visszakereshetően megőrzésre kerülnek. A Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a Fogyasztó adatait rögzítse, azt számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozza és elemezze. A Kereskedő az érintett álláspontjának kifejtésére, arra irányuló kérés esetén az ügyfélszolgálaton keresztül minden esetben lehetőséget biztosít. 21. Változás a lakossági fogyasztó adataiban A Fogyasztó az adataiban, nevében, illetve címében és a szerződésben szereplő egyéb adataiban bekövetkezett változást köteles a Kereskedőnek 15 napon belül bejelenteni a kereskedő által szerződésben megadott ügyfélkapcsolati helyen. A bejelentés elmaradásából okozott esetleges károkért a Fogyasztó (fizető) a felelős. Amennyiben a Fogyasztó számlázást és elszámolást érintő adatai változnak, azokat az Kereskedő a módosítást kezdeményező írásbeli bejelentés kézhezvételét követően átvezeti informatikai alkalmazásában. Amennyiben a szerződéses adatokban bekövetkezett változást a Fogyasztó nem vagy késedelmesen jelenti be és ebből a Kereskedőnek kára származik, úgy a Fogyasztó köteles azt megtéríteni. 22. Vegyes rendelkezések A Fogyasztó felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Kereskedővel a villamosenergia-vásárlási szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége korlátozva nincs, illetve az általa közölt adatok és a bemutatott okmányok a valóságnak megfelelnek. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a villamosenergia-ellátás érdekében kötött szerződéseikkel kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás között kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely jogvita esetén a Polgári perrendtartás szerint illetékes rendes bíróság jár el. A jelen szerződésre Magyarország joga az irányadó. A felek közötti jogviszonyra a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kereskedő a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata az irányadó. Az Energetikai Központ Zrt. Üzletszabályzatában sem szabályozott esetekre a Ptk., a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, a törvény végrehajtásáról kiadott 273/2007 (X. 19.) kormányrendelet és az ellátási szabályzatok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az Általános Szerződéses Feltételek és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy az Általános Szerződéses Feltételek rendelkezései az irányadók. Amennyiben az Általános Szerződéses Feltételek és az Egyedi Szerződés rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadók. Az Általános Szerződéses Feltételek aktuális változata hozzáférhető és letölthető a honlapon, vagy az Energetikai Központ Zrt. ügyfélszolgálatán. 11

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2009. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) Jelen Lakossági Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza az MVM Partner ZRt. (a továbbiakban Kereskedő )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek KAPACITÁS ENERGIA KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2014. március Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Általános Szerződési Feltételek KAPACITÁS ENERGIA KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2014. március Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Általános Szerződési Feltételek KAPACITÁS ENERGIA KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2014. március Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazza a Kapacitás Energia Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) Jelen Lakossági Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza az MVM Partner Zrt. (a továbbiakban Kereskedő )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Önkormányzati felhasználók részére

Általános Szerződési Feltételek Önkormányzati felhasználók részére E.ON Energiaszolgáltató Kft. Hatályba lépett: 2011. január 1-jén. Jelen Önkormányzatokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazza az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

EGYEDI KEZELÉSŰ FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EGYEDI KEZELÉSŰ FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kereskedelmi engedélyszám: 685/2012 H 1037 Budapest, Domoszló útja 58/A. Tel./fax: (+36) 1 221-1342 Mobil: (+36) 30-225-9977 E-mail: bls.energy.kft@gmail.com Web: www.betterenergy.hu Partner of E.ON EGYEDI

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2.

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2. 1. Szerződő felek 1.1. Felhasználó adatai Felhasználó neve: Székhelye: Felhasználó értesítési címe: Cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézeti számlaszáma: Kapcsolattartó neve, címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2010. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

Közlemény. (Kiadva: június 30.)

Közlemény. (Kiadva: június 30.) EDF DÉMÁSZ Zrt. Közlemény (Kiadva: 2011. június 30.) az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. számú törvény

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta profilos felhasználók részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta profilos felhasználók részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta profilos felhasználók részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT M5. SZÁMÚ MELLÉKLETE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Egységes szerződéses feltételek alapján ellátott felhasználók számára

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének a része, annak elválaszthatatlan

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az E.ON Energiaszolgáltató Kft és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerződéses ajánlat A(z) GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2010.11.29. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM PARTNER KLASSZIK SZERZŐDÉSEKHEZ (KLASSZIK ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM PARTNER KLASSZIK SZERZŐDÉSEKHEZ (KLASSZIK ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM PARTNER KLASSZIK SZERZŐDÉSEKHEZ (KLASSZIK ÁSZF) 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Villamos energia adásvétele az Egyedi Szerződésben meghatározott Felhasználó és a Kereskedő (együttesen:

Részletesebben

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.6. számú melléklete M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Jelen szerződés az alább meghatározott Felhasználó és Kereskedő (a továbbiakban együttesen: a Felek és külön-külön: a Fél ) között jött létre a szerződés 2. és 3. számú mellékletében szereplő felhasználási

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 142-VE-0037-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

M.11. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt.

M.11. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.11. számú melléklete M.11. számú melléklet Az lakossági fogyasztók határozatlan időtartamra szóló versenypiaci villamosenergia-vásárlási szerződésének egyedi

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok 1. Általános rendelkezések M6. számú melléklet A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok A védendő fogyasztók a GET ben illetve a GET Vhr. ben, meghatározott szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal

Részletesebben

FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDŐ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDŐ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDŐ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE 1.1 A CEZ Magyarország Kft. mint villamosenergia-kereskedő (a Kereskedő ) a jelen

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben