Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)"

Átírás

1 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak I. negyedéves felhasználásáról Az 5/2009. (III.4.) ör. szerint a Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság negyedévenként tájékoztatást ad a városüzemeltetési, beruházási és felújítási elıirányzatok felhasználásáról. A tájékoztatóban szereplı költségek bruttó összegben kerülnek megadásra. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: Elıirányzat: Felhasználás ig: eft Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése Helyi utak, hidak rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park M i n d ö s s z e s e n : Felhasználások oszlopaiban: A évi elıirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket január 1. és március 31. között adtunk le kifizetésre. A évrıl áthúzódó városüzemeltetést érintı kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az idei elıirányzat terhére fog megtörténni, úgy annak kompenzálását a feladatok elláthatósága érdekében év közben biztosítani kell.

2 2 Helyi utak, hidak Elıirányzat: Felhasználás ig: eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közúti jelzıtáblák,bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Padkakaszálás Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Külterületi vápás vízelevez. és földutak karbant Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek üzemeltetése Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója Járdák rekonstrukciója Hidak rekonstrukciója Tervezések, engedélyezések Rekonstrukció összesen: Összesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: A megrongált és hiányzó vagy megkopott jelzıtáblák (KRESZ-táblák) helyreállítására, illetve pótlására szükség szerint került sor. Az I. negyedévi felhasználás 581 eft.

3 3 Útburkolati jelek festése: Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre II. negyedévében kerül sor. Padkakaszálás: Kaszálások szerzıdéssel lekötött költsége: Jelenleg az elsı kaszálási munkálatok folyamatban vannak ig ezen a soron kifizetés nem történt. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el. Eddigi kifizetések 538 eft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2008-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 1 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. Az elsı negyedévi felhasználás összege eft. Nagyobb volumenő munkák: Puskás T. utcai betontáblák cseréje Belterületi utak zsákos és hengerelt aszfalttal történı kátyúzása Venyige utcai útburkolat és támfal helyreállítása A os elıirányzat közel fele felhasználásra került az I. negyedévben, ezért már most látható, hogy év közben az elfogadott keret nagy valószínőséggel túllépésre kerül.. Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. A fenntartási munkákat a Magyar Közút Kht látja el. Az I. negyedévben a Porkoláb völgyben és a Csacska szurdikban, volt partfal leszakadás. Ezen kívül a Baranyavölgyben volt szükség cca. 110 fm út javítására, melynek számlázására a II. negyedévben kerül sor.. Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. Eddigi felhasználás 374 eft (Venyige, Szérő, Patak utcák javítása). Járdakarbantartás A balesetveszély elhárítása érdekében csak a legszükségesebb járdaszakaszok javítására került sor. A felhasználás eft, mely idıarányosan elfogadhatónak tekinthetı. Nagyobb volumenő munkák: Csalogány u. lépcsı helyreállítás Kecskés F. u. járdaburkolat javítás Rákóczi u. 26. sz. elıtti járdajavítás Alisca u. 32. számnál lépcsı- és járdajavítás

4 4 Hídkarbantartás: Eddigi felhasználás 198 eft. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás 139 eft. Parkolók karbantartása: ig történt felhasználás eft, melybıl a IV. negyedévben elvégzett Zrínyi utcai Általános Iskola elıtti parkoló kialakításának kivitelezési költsége eft. Padkarendezések: Eddig ezen a soron számla kifizetésére nem került sor. Rekonstrukció: A szilárd burkolatú utak és járdák felújítására a költségvetés nem biztosít elıirányzatot. Ennek ellenére a 299/2008. (X.08.) GMB határozat (37.00-os projekt) alapján megrendelt munkák közül I negyed évében az alábbi kivitelezések számlázása történt meg: Útépítések: Wosinsky ltp sz. elıtti térburkolat aszfaltozási munkái Alisca-Bródy S. sebességcsökkentı bordák Alisca u elıtti parkolók KRESZ tábláinak kihelyezése, burkolatfestés Fagyöngy utcai útburkolat szélesítés II. ütem Járdaépítések: Tormay B. u. járdaburkolat helyreállítása Zöldkert u. lépcsı építése Fáy András u. lépcsı Flórián u. járdafelújítás Kırösi Cs. S. u /b. járdaszakasz felújítása Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció aszfaltozási munkái Parásztai óvodához vezetı járda átépítése Kırösi Cs. S. u. járda aszfaltozási munkái Rekonstrukciós felhasználás összesen: eft (a részletezést az 1. sz. melléklet tartalmazza). Megjegyzés: A már fent hivatkozott évi összegő projektben szereplı, de ez évre áthúzódó rekonstrukciós munkák elvégzésére az elfogadott elıirányzat nem biztosít pénzügyi fedezetet, ezért az év végéig várhatóan szükségessé válik az Utak- hidak költséghely elıirányzatának növelése.

5 5 Vízkárelhárítás évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Vízkárelhárítási fenntartási munkák - Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen) Fı vízgyőjtık kotrása: Keselyősi árok Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) 0 89 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés 0 0 Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: 0 Összesen:

6 6 Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. Végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 675 eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: Az eddigi felhasználás 0. A hálózathoz tartozó víznyelı aknák közmunkásokkal történı tisztítása után kerül sor a rendszer nagyobb mérvő átmosatására. A hálózat tisztítási munkáit a május-június hónapokban kívánjuk elvégeztetni. Városi nyílt árkok kaszálása (4+1x-i!): Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fı vízelvezetıinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévı árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévı árkok kaszálása 6 alkalommal történik. Jelenleg az elsı kaszálási ütem folyik, számla benyújtása nem történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján folyamatban van a Keselyősi árok iszaptalanítása az iszap ártalmatlanításával ig a kotrási munkálatok nem fejezıdtek, ezért számla benyújtására nem került sor. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Eddigi felhasználás eft, amely idıarányosan megfelelı. Nagyobb munkák: Fáy- Cseri u. közötti árok felújítása Záporkár: Az I. negyedévben zápor-zivatar nem fordult elı, ezért ilyen jellegő kiadásaink nem voltak. Csapadékvíz aknák átépítése: Az elıirányzat nem tartalmaz fedezetet, kényszerőségbıl felhasználásra került 89 eft. Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Az I. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: Felhasználás ig 0 Ft. Jelenleg a Csendes árok és a Magura záportározó állapot felvételi tervdokumentációjának elkészítése folyik, az évközben elvégzendı kotrási munkák elıkészítéseként. Rekonstrukciós munkák:

7 7 Települési vízellátás évi elıirányzat: 5.70 Felhasználás ig: 52 eft M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közkutak fenntartása és megszőnt Ásott kutak fenntartása Tőzivíz tározók fenntartása Bartina-köz közkifolyó létesítése Közkutak vízdíja Mindösszesen: A tüzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmő Kft látja el. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: Felhasználás ig: M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2xi alkalommal Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı.

8 Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. 8 Szelektív hulladékgyőjtés: januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás 2xi alkalommal: A tavaszi lomtalanítás költsége a következı negyedévben kerül kifizetésre. Síkosságmentesítés: A hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása idıszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosság mentesítı anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására eft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 342 tonna ipari só, illetve 71 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Az elıirányzat túllépését évközben költséghelyen belüli átcsoportosítással várhatóan kompenzálni tudjuk. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az elıirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a Szépítsük együtt Szekszárdot projekt várható kiadásait is. Szúnyogirtás: A költséghelyen nem történt felhasználás. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. Közvilágítás évi elıirányzat: Felhasználás ig eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja évrıl áthúzódó számlák Összesen:

9 9 Temetıfenntartás évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése 0 Alsóvárosi temetıben - meglévı ravatalozó elıtti térburkolat rekonstrukciója - közúzalékos utak felújítása 0 Újvárosi temetıben - parcella kialakítás, úthálózat bıvítés 0 - szemétgyőjtı edényzet kihelyezése - urnafal építése - kızúzalékos utak felújítása Szılıhegyi temetı rehabilitációja, tervezéssel 0 Összesen: A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre I. negyedév végéig a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosságmentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolatok és a berendezések takarítása, fás növényzet kezelése történt meg mindhárom köztemetıben.

10 10 Egyéb város- és községgazdálkodás évi elıirányzat: 6.20 Felhasználás ig: 972 eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér Zászlók vásárlása Mindösszesen: Központi közmőnyilvántartás: A munkát a korábbi évekhez hasonlóan a Szekszárdi Geodézia Kft végzi el. Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés: A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg. Utcanévtáblák és térképmásolatok: A felhasználás a felmerült igények szerint történt. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: A költségsoron közüzemi díjak kifizetésére, ill. az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére került sor. Zászlók vásárlása: Az utóbbi idıben a kihelyezett zászlók eltulajdonítása elszaporodott, ezért azok pótlására a II. negyedévben kerül sor évtıl kezdve a város zászlózását a közmunkások végzik el.

11 11 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s elıirányzat Felhasználás ig Parkok gondozása: - kaszálás lombgyőjtés tavaszi zöldfelület takarítás cserjék gondozása szemétgyőjtés Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vás Fák ápolása, nyesése, metszése - lakótelepi gallyazások (Tartsay, Wosinsky ltp.) ostorfák ifjító gallyazása, pótlással (Szt.István tér) - elektromos légvezeték körüli gallyazás elektromos légvezeték körül korona alakító gally. Fák és cserjék vásárlása, gondozása Utak melletti zöldsáv létesítése 0 Elektromos vezetékek alatti fák leváltása 0 Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás 0 Gyepfelület felújítás városközponti parkokban 0 Fák növényvédelme: - vadgesztenye és platánfák védelme városi fák növényvédelme Városi tartalékterületek kaszálása 0 Vízdíj, vízhálózat javítás, bıvítés Központi parkok rendszeres öntözése 0 Virágos Szekszárdért program Világháborús emlékmővek körüli területek gondozása 0 Beatrix sétány kiviteli munkái 0 Játszószerek karbantartása Játszóterek rendszeres ellenırzése 0 Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata 300 Játszóterek építése, eszközök szabványosítása 0 20 Tervek készítése - Rákóczi u. Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése - Beatrix sétány tervezése Tervezett játszóterek kivitelezése 0 Padok karbantartása, kihelyezése Új padok vásárlása, kihelyezése 0 Szökıkutak javítása és üzemeltetése Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása Köztéri szobrok fenntartása, felújítása Összesen:

12 12 A parkok gondozását teljes körben a Lián Kht látja el szerzıdés szerint. Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, ıszi lombgyőjtés, cserjék gondozása: A parkok gondozását teljes körben a LIÁN KHT látja el, szerzıdés szerint. A felhasználás a téli idıszakban végzett szemétgyőjtést tartalmazza. Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vásárlása: március 31-ig rózsaágyások gondozási munkái kerültek leszámlázásra. Fák ápolása, nyesése: A közterületen lévı veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történı gallyazásokat tartalmazza. Fák és cserjék vásárlása, gondozása: Az elsı negyedévben a év végén vásárolt növényanyag ültetése történt meg. Vízdíj, vízhálózat javítása, bıvítés: Az I. negyedévben kifizetett vízdíjat tartalmazza. Padok karbantartása, kihelyezése: Az I. negyedévben elvégzett karbantartási munkákat tartalmazza. Szökıkutak javítása és üzemeltetése: Szerzıdés alapján a Szekszárdi Vízmő Kft látja el. Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása: Az I. negyedévben elvégzett javítási munkák, valamint új edényzet kihelyezésének költségeit tartalmazza. Összegzés: A szükségszerőségbıl alultervezett városüzemeltetési elıirányzatok I. n. éves felhasználása összegszerően megfelelı, azonban a részletes kimutatásból kitőnik (lásd: Utak- hidak, Parkfenntartás), hogy olyan felhasználásokra is sor került, melyekre kényszerőségbıl 0 Ft elıirányzat lett beállítva. Ezen elvégzett, valamint az év közben még várhatóan elvégzendı feladatok, valamint a évrıl áthúzódó kifizetések elıreláthatólag a városüzemeltetési elıirányzatok módosítását teszik szükségessé.

13 13 Beruházási és felújítási feladatok - Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelése évi pályázatok évi elıirányzat: Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelése tárgyában öt panelház nyújtott be pályázatot. A 2009-ben tervezett beruházásoknál kifizetések a társasházak által befizetett önrészbıl, önkormányzati támogatásból, valamint az állami támogatásból történhetnek. A pályázatokat az elbíráló szervezet befogadta, a pályázatok elbírálása folyamatban van. sorsz. Társasház neve Önkorm Teljeskltsg/Ft/ tám/ft/ 1. Alisca u Alisca u Alisca u Alkotmány u Kecskés F. u. 4/A-B Rákóczi F. u Összesen Intézmények világítás korszerősítése ( Szemünk fénye program) -önerı évi elıirányzat: 8 50 Az intézményekben a világítás és főtésrendszerek állapotfelmérése megtörtént, a világításkorszerősítésre az árajánlat elkészült. - Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény évi elıirányzat: eft A települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást szerzıdés alapján a kérdéses közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. látja el. - Környezetvédelmi Keret (dologi kiadások) évi elıirányzat: eft

14 14 A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegıtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése. A kifizetés III.833. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére igazgatási szolgáltatási díj. Dél-balatoni és Sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer évi elıirányzat: 3.50 Teljesítés március 31-ig A e Ft. összeg az éves tagdíj fedezete. - Szennyvízcsatorna építések elıkészítése évi elıirányzat: Az önkormányzat mint pályázó a szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep bıvítése tárgyában a KEOP számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmő Kft. a szakmai elıkészítési munkákban vesz részt. A támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. Pályázat elıkészítés tervezett költsége nettó 28.00, szükséges önerı nettó Új vízbázis (pályázat elıkészítése) évi elıirányzat: eft A projekt évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerzıdést februárban megkötöttük. Az elsı forduló tervezett projekt költsége , a szükséges önerı eft. - Magura önerı (záportározó) évi elıirányzat: eft A Magura záportározó megépítésére benyújtott DDOP 5.1.5/B sz. pályázat Ft támogatást nyert. (Önerı eft) A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezési munkák tervezett kezdési idıpontja július 10., tervezett befejezés idıpontja szeptember Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Tolnai Lajos u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Tolnai Lajos u. esetében eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Cserhát u.

15 évi elıirányzat: 6 17 Az Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Cserhát u. esetében 2.41 vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Vincellér u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Vincellér u. esetében eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat önerı Flórián u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Flórián u. esetében 927 eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Kerékpárút építés DDOP pályázat évi elıirányzat: A város 2007-ben pályázatot nyújtott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyre eft támogatást nyert eft önerı mellett. A kivitelezés július 31-ével megkezdıdött, a munkák befejezési határideje november 30. volt, a mőszaki átadás-átvétel azonban nem történt meg. A kivitelezési munkák várhatóan május végéig elkészülnek, a projekt befejezésének idıpontja július Tömegközlekedési pályázathoz évi elıirányzat: Az önkormányzat mint pályázó a a DDOP /A pályázati felhívásra benyújtott pályázatának elbírálása folyamatban van- a Gemenc Volán Zrt. a szakmai elıkészítési munkákban vesz részt.

16 16 - Szent László-Várköz összekötı út építése évi elıirányzat: A projekt megvalósításának elıkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel, valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. - Országos fıutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás évi elıirányzat: eft A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009-ben ismételten megindítja a közbeszerzési eljárást. - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése évi elıirányzat: eft Az önkormányzat a városháza akadálymentesítésére igényelt és nyert 9.10 céljellegő decentralizált támogatást. A kivitelezési munkák elkészültek, a lift beszerelése decemberben befejezıdött, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént, a használatba vételi engedélyt a liftre megkaptuk. A végszámla (5.833 eft) kifizetésre került. - VI sz. háziorvosi rendelı áthelyezése I Béla Gimnázium Kollégiumába évi elıirányzat: 6 50 Az átalakítási tervek évben elkészültek, az engedélyezési eljárás befejezıdött. A projekt megvalósítása érdekében a mőszaki tartalom csökkentésére volt szükség. A kivitelezı kiválasztása megtörtént, vállalási ár: Ft, a munkák befejezésének tervezett idıpontja május ös Iskola akadálymentesítése évi elıirányzat: A projekt évben a DDOP pályázatra került benyújtásra, melyen támogatást nyert. (Önerı 14.50) A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az engedélyezési tervdokumentáció módosításra került, a kiviteli tervek elkészültek, tervezési díj 1.68 várhatóan május hónapban kerül kifizetésre. A kivitelezési munkák tervezett kezdı idıpontja , a megvalósításának határideje Szent István téri orvosi és fogorvosi rendelık akadálymentesítése évi elıirányzat: eft 15 A projekt évben a DDOP pályázatra került benyújtásra, melyen 9.96 támogatást nyert. (Önerı eft) A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént, a

17 17 közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A projekt megvalósítási szakaszában akadálymentes kiviteli terv készült. (Tervezési díj 15) A kivitelezési munkák tervezett kezdı idıpontja , a megvalósításának határideje CÉDE-5. sz. Általános Iskola D-i falán hıszigetelés javítása évi elıirányzat: A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 542 eft-ra módosult) CÉDE-Mérey utcai Idısek Otthonában Ny-i fal hıszigetelése évi elıirányzat: A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 48-ra módosult) CÉDE-Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje évi elıirányzat: eft eft A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eft-ra módosult) CÉDE-Városi Bölcsıde csoportszobáiban nyílászárók cseréje évi elıirányzat: eft eft A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében eft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eft-ra módosult) CÉDE-Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója évi elıirányzat: eft eft

18 18 A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében eft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eftra módosult) - TIOP /1 Hajléktalan Gondozási Központ bıvítése évi elıirányzat: eft A hajléktalan szálló bıvítésére a TIOP /1 pályázat október 20-án benyújtásra került, a a pályázatot hiánypótlás nélkül befogadták, azonban a pályázat elbírálását forráshiányra hivatkozva elhalasztották. - AGÓRA TIOP /1 programmal kapcsolatos kiadások évi elıirányzat: eft A pályázat május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat eft támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást évben lefolytatták, a vállalkozási szerzıdéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek évben elkészültek (engedélyezési tervek tervezési díja: Ft, illetve Ft összesen Ft), a pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódott. Babits Mihály Mővelıdési Ház átalakítása esetében jogerıs építési engedély megkaptuk, a tervezési díj teljes összegben kifizetésre került. A Mővészetek Háza átalakítása esetében az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a tervezési díj 90%-át eft kifizettük. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a pályázat II. fordulójának benyújtása május 15-ig esedékes. - Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP D évi elıirányzat: eft Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló elıkészítése folyamatban van. - Városrehabilitáció évi elıirányzat: Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja ( ) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészült az IVS elkészítésének díja 6.00 januárban kifizetésre került. A pályázati dokumentáció az I fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, elbírálása folyamatban van.

19 19 - Felújítási tartalék évi elıirányzat: 5 00 Az intézményeknél jelentkezı felújítási igények, illetve mőködést gátló mőszaki problémák elhárítására képzett felújítási tartalékból évben nem történt felhasználás. Szekszárd, április 24. Szeleczki József igazgatóság vezetı

20 20 1. sz. melléklet Helyi UTAK - HIDAK rekonstrukciós kiadásai a évi I. negyedévben A 299/2008. (X.8.) GMB határozat évre áthúzódó munkái: 1. S10B Wiesner Kft. Flórián utcai járda felújítás S10B Wiesner Kft. Alisca u. - Bródy sebességcsökkentı b S10B Wiesner Kft. Wosinszky ltp elıtti aszfaltozás Wiesner Kft. Alisca u-i parkoló KRESZ tábl. és festés Wiesner Kft. Kırösi Cs. S. járda aszfaltozás Wiesner Kft. Fáy A. u. járda aszfaltozása Wiesner Kft. Parásztai óvodához vezetı járda átép Wiesner Kft. Kırösi Cs. S. járda felújítás Wiesner Kft. Fáy A. u. Ny-i old járdarekonstrukció S10B Wiesner Kft. Fagyöngy útburkolat szélesítés II Wiesner Kft. Tormay B. u. járdaburkolat felújítása Wiesner Kft. Fáy A. u. lépcsı helyreállítás Wiesner Kft. Zöldkert u. lépcsı építés ÁTHÚZÓDÓ ÖSSZESEN: Megjegyzés: A évi kifizetések már a évi elıirányzatot fogják terhelni. Az elmaradt és folyamatban lévı munkák a évi elıirányzatból kerülnek megvalósításra Elköltve:

Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság városüzemeltetési költségelıirányzatok I. V Á L T O Z A T. feltétlenül elvégzendı feladatok

Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság városüzemeltetési költségelıirányzatok I. V Á L T O Z A T. feltétlenül elvégzendı feladatok Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság városüzemeltetési költségelıirányzatok 2010. I. V Á L T O Z A T adatok bruttó eft/ban Helyi utak, hidak üzemeltetése 119.300 - Helyi utak, hidak rekonstrukciója

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2013. évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2013. évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása 170. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2013. évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 90. MELLÉKLET : - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2010. ( ) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év. Cím neve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év. Cím neve Üzemeltetés, karbantartás Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év Cím neve Alcím Elıirányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 94. MELLÉKLET : - TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 200. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11. MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 128. MELLÉKLET : - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val

Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi fejlesztési airól 3.melléklet a... /2011.(....) önkormányzati rendelethez Sorszám

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év. Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év. Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Üzemeltetés, karbantartás Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 9. melléklet 81 Polgármesteri Hivatal 1 Városháza 1 Homlokzatfelújítás, nyílászárók

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 260. Melléklet: 1 db TÁRGY: Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98. MELLÉKLET : - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya 2. Beszerzés tárgya DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a évi költségvetés I III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Beszámoló a évi költségvetés I III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a 2012. évi költségvetés I III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 189. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 41. Melléklet: TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az értékteremtı közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 92. Melléklet: db. TÁRGY: Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai elıirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására E L İ T E R J E

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnek a 2013. évi kistérségi startmunka

Részletesebben

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot)

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) 2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) Költségvetés összeg 1. Iskola 1.1 Berhidai út 54. 4 db kültéri kandelláber (napelemes) 2 500 elkészült, műszaki átadás megtörtént

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE. Építési beruházás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE. Építési beruházás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső átalakítása Stratégiai és Tervezési

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Sor- szám M e g n e v e z é s 2008-2010. évi 2010. évben elmaradt feladatok Elızı években 2011. évre vállalt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 139. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE. Építési beruházás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE. Építési beruházás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső átalakítása Stratégiai és Tervezési Osztály /

Részletesebben

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl

B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az idén országosan is bevezetésre kerülı startmunka-programra,

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

Közbeszerzési terve január december 31.

Közbeszerzési terve január december 31. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési terve 2010. január 1-2010. december 31. Szeged, 2010. június 10. 2 Építési beruházások Illetékes szakiroda:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ELŐZETES KÖZBESZERZÉSI TERVE. Építési beruházás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ELŐZETES KÖZBESZERZÉSI TERVE. Építési beruházás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi ELŐZETES KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya Vállalkozási szerződés köztemetők ravatalozó épületeihez előtetők építésére 2.

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Társaság elvevezése: BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira 1 sz. melléklet AJÁNLATI FELHÍVÁS Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés mőszaki leírása, illetıleg a minıségi és teljesítménykövetelményei Aszód

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Elektromos tömegközlekedés kisprojekt - 3 db új, alacsonypadlós villamos jármű beszerzése,,az

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gazdálkodásának I- III. n.évi helyzetérıl

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gazdálkodásának I- III. n.évi helyzetérıl Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 29. évi gazdálkodásának I- III. n.évi helyzetérıl Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 29. I-III. n. évi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/ , BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/ , BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 RENDİRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD VEZETİJE :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám:17010-489/2012 ált Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele 2009. tárgya

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele 2009. tárgya A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű ek közzététele Fizetési megállapodás "Körös Aqua" Dalkia Energia Zrt. Szabó József, Papp Jánosné PALLÉR 2 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Részletesebben

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások I. Intézményi beruházások 1. 370 000 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13).rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvoda korszerűsítése és bővítése. Lenkey u sz. alatti óvoda felújítása Lezárható decentralizált forrásból megvalósult fejlsztések sz. melléklet Pályázat tárgya/fejlesztés célja Köt. vállalás időtartama (a követő hónaptól számított 5 év) Dömsöd 130001306D óvoda korszerűsítése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám c 3.melléklet a./2010.(...) önkormányzati rendelethez B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi fejlesztési airól

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Üvegzseb - ek 1. oldal Ügyiratszám tárgya Szerzıdı fél neve Vége kötés 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Alap 58179-003/2005 Fürdı vagyon üzemeltetési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 66. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V/ÍROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 288-312015. Előadó: Mell.: l db Hiv. sz.: - Császár Judit Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbi írásos anyagban szeretném Önöket tájékoztatni a Bátaszéki Közös Víz és Csatornamő

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA. Szekszárd MJV IVS. 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése. IVS 5. fejezet. 1.

SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA. Szekszárd MJV IVS. 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése. IVS 5. fejezet. 1. Szekszárd MJV IVS 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése IVS 5. fejezet 1. oldal a 56-ből 1 A 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése 2 Tartalomjegyzék 1 A 2007-2013

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti : Salgai György városgondnok

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19.

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. krriílet K()bányai r'~ispviselg-tcstülct ülése _... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_,.- 2011 MÁJ 19. c &kstjc i\ Tárgy: J avaslat az Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft közötti idıszakban tervezett mőszaki fejlesztéseirıl

Tárgy: Tájékoztatás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft közötti idıszakban tervezett mőszaki fejlesztéseirıl Elıterjesztı megnevezése: Szabó Ferenc ügyvezetı igazgató Iktatószám: 56229/2010. Tárgy: Tájékoztatás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011 2014 közötti idıszakban tervezett mőszaki fejlesztéseirıl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Szerződés nettó értéke

Szerződés nettó értéke Szerződésk ötés időpontja Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő felek Szerződés nettó értéke Határozatlan Szerződés időtartama Kezdete Határozott 2004.júli. 27. Vállalkozási Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve 2014. évben közbeszerzés tárgya ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS becsült érték nettó (HUF) Összeszámítás megjegyzés 2014.01.17 Nagyfelületű útjavítás I.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben