Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)"

Átírás

1 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak I. negyedéves felhasználásáról Az 5/2009. (III.4.) ör. szerint a Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság negyedévenként tájékoztatást ad a városüzemeltetési, beruházási és felújítási elıirányzatok felhasználásáról. A tájékoztatóban szereplı költségek bruttó összegben kerülnek megadásra. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: Elıirányzat: Felhasználás ig: eft Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése Helyi utak, hidak rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park M i n d ö s s z e s e n : Felhasználások oszlopaiban: A évi elıirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket január 1. és március 31. között adtunk le kifizetésre. A évrıl áthúzódó városüzemeltetést érintı kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az idei elıirányzat terhére fog megtörténni, úgy annak kompenzálását a feladatok elláthatósága érdekében év közben biztosítani kell.

2 2 Helyi utak, hidak Elıirányzat: Felhasználás ig: eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közúti jelzıtáblák,bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Padkakaszálás Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Külterületi vápás vízelevez. és földutak karbant Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek üzemeltetése Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója Járdák rekonstrukciója Hidak rekonstrukciója Tervezések, engedélyezések Rekonstrukció összesen: Összesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: A megrongált és hiányzó vagy megkopott jelzıtáblák (KRESZ-táblák) helyreállítására, illetve pótlására szükség szerint került sor. Az I. negyedévi felhasználás 581 eft.

3 3 Útburkolati jelek festése: Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre II. negyedévében kerül sor. Padkakaszálás: Kaszálások szerzıdéssel lekötött költsége: Jelenleg az elsı kaszálási munkálatok folyamatban vannak ig ezen a soron kifizetés nem történt. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el. Eddigi kifizetések 538 eft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2008-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 1 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. Az elsı negyedévi felhasználás összege eft. Nagyobb volumenő munkák: Puskás T. utcai betontáblák cseréje Belterületi utak zsákos és hengerelt aszfalttal történı kátyúzása Venyige utcai útburkolat és támfal helyreállítása A os elıirányzat közel fele felhasználásra került az I. negyedévben, ezért már most látható, hogy év közben az elfogadott keret nagy valószínőséggel túllépésre kerül.. Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. A fenntartási munkákat a Magyar Közút Kht látja el. Az I. negyedévben a Porkoláb völgyben és a Csacska szurdikban, volt partfal leszakadás. Ezen kívül a Baranyavölgyben volt szükség cca. 110 fm út javítására, melynek számlázására a II. negyedévben kerül sor.. Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. Eddigi felhasználás 374 eft (Venyige, Szérő, Patak utcák javítása). Járdakarbantartás A balesetveszély elhárítása érdekében csak a legszükségesebb járdaszakaszok javítására került sor. A felhasználás eft, mely idıarányosan elfogadhatónak tekinthetı. Nagyobb volumenő munkák: Csalogány u. lépcsı helyreállítás Kecskés F. u. járdaburkolat javítás Rákóczi u. 26. sz. elıtti járdajavítás Alisca u. 32. számnál lépcsı- és járdajavítás

4 4 Hídkarbantartás: Eddigi felhasználás 198 eft. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás 139 eft. Parkolók karbantartása: ig történt felhasználás eft, melybıl a IV. negyedévben elvégzett Zrínyi utcai Általános Iskola elıtti parkoló kialakításának kivitelezési költsége eft. Padkarendezések: Eddig ezen a soron számla kifizetésére nem került sor. Rekonstrukció: A szilárd burkolatú utak és járdák felújítására a költségvetés nem biztosít elıirányzatot. Ennek ellenére a 299/2008. (X.08.) GMB határozat (37.00-os projekt) alapján megrendelt munkák közül I negyed évében az alábbi kivitelezések számlázása történt meg: Útépítések: Wosinsky ltp sz. elıtti térburkolat aszfaltozási munkái Alisca-Bródy S. sebességcsökkentı bordák Alisca u elıtti parkolók KRESZ tábláinak kihelyezése, burkolatfestés Fagyöngy utcai útburkolat szélesítés II. ütem Járdaépítések: Tormay B. u. járdaburkolat helyreállítása Zöldkert u. lépcsı építése Fáy András u. lépcsı Flórián u. járdafelújítás Kırösi Cs. S. u /b. járdaszakasz felújítása Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció aszfaltozási munkái Parásztai óvodához vezetı járda átépítése Kırösi Cs. S. u. járda aszfaltozási munkái Rekonstrukciós felhasználás összesen: eft (a részletezést az 1. sz. melléklet tartalmazza). Megjegyzés: A már fent hivatkozott évi összegő projektben szereplı, de ez évre áthúzódó rekonstrukciós munkák elvégzésére az elfogadott elıirányzat nem biztosít pénzügyi fedezetet, ezért az év végéig várhatóan szükségessé válik az Utak- hidak költséghely elıirányzatának növelése.

5 5 Vízkárelhárítás évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Vízkárelhárítási fenntartási munkák - Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen) Fı vízgyőjtık kotrása: Keselyősi árok Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) 0 89 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés 0 0 Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: 0 Összesen:

6 6 Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. Végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 675 eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: Az eddigi felhasználás 0. A hálózathoz tartozó víznyelı aknák közmunkásokkal történı tisztítása után kerül sor a rendszer nagyobb mérvő átmosatására. A hálózat tisztítási munkáit a május-június hónapokban kívánjuk elvégeztetni. Városi nyílt árkok kaszálása (4+1x-i!): Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fı vízelvezetıinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévı árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévı árkok kaszálása 6 alkalommal történik. Jelenleg az elsı kaszálási ütem folyik, számla benyújtása nem történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján folyamatban van a Keselyősi árok iszaptalanítása az iszap ártalmatlanításával ig a kotrási munkálatok nem fejezıdtek, ezért számla benyújtására nem került sor. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Eddigi felhasználás eft, amely idıarányosan megfelelı. Nagyobb munkák: Fáy- Cseri u. közötti árok felújítása Záporkár: Az I. negyedévben zápor-zivatar nem fordult elı, ezért ilyen jellegő kiadásaink nem voltak. Csapadékvíz aknák átépítése: Az elıirányzat nem tartalmaz fedezetet, kényszerőségbıl felhasználásra került 89 eft. Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Az I. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: Felhasználás ig 0 Ft. Jelenleg a Csendes árok és a Magura záportározó állapot felvételi tervdokumentációjának elkészítése folyik, az évközben elvégzendı kotrási munkák elıkészítéseként. Rekonstrukciós munkák:

7 7 Települési vízellátás évi elıirányzat: 5.70 Felhasználás ig: 52 eft M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közkutak fenntartása és megszőnt Ásott kutak fenntartása Tőzivíz tározók fenntartása Bartina-köz közkifolyó létesítése Közkutak vízdíja Mindösszesen: A tüzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmő Kft látja el. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: Felhasználás ig: M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2xi alkalommal Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı.

8 Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. 8 Szelektív hulladékgyőjtés: januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás 2xi alkalommal: A tavaszi lomtalanítás költsége a következı negyedévben kerül kifizetésre. Síkosságmentesítés: A hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása idıszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosság mentesítı anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására eft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 342 tonna ipari só, illetve 71 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Az elıirányzat túllépését évközben költséghelyen belüli átcsoportosítással várhatóan kompenzálni tudjuk. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az elıirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a Szépítsük együtt Szekszárdot projekt várható kiadásait is. Szúnyogirtás: A költséghelyen nem történt felhasználás. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. Közvilágítás évi elıirányzat: Felhasználás ig eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja évrıl áthúzódó számlák Összesen:

9 9 Temetıfenntartás évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése 0 Alsóvárosi temetıben - meglévı ravatalozó elıtti térburkolat rekonstrukciója - közúzalékos utak felújítása 0 Újvárosi temetıben - parcella kialakítás, úthálózat bıvítés 0 - szemétgyőjtı edényzet kihelyezése - urnafal építése - kızúzalékos utak felújítása Szılıhegyi temetı rehabilitációja, tervezéssel 0 Összesen: A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre I. negyedév végéig a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosságmentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolatok és a berendezések takarítása, fás növényzet kezelése történt meg mindhárom köztemetıben.

10 10 Egyéb város- és községgazdálkodás évi elıirányzat: 6.20 Felhasználás ig: 972 eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér Zászlók vásárlása Mindösszesen: Központi közmőnyilvántartás: A munkát a korábbi évekhez hasonlóan a Szekszárdi Geodézia Kft végzi el. Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés: A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg. Utcanévtáblák és térképmásolatok: A felhasználás a felmerült igények szerint történt. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: A költségsoron közüzemi díjak kifizetésére, ill. az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére került sor. Zászlók vásárlása: Az utóbbi idıben a kihelyezett zászlók eltulajdonítása elszaporodott, ezért azok pótlására a II. negyedévben kerül sor évtıl kezdve a város zászlózását a közmunkások végzik el.

11 11 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s elıirányzat Felhasználás ig Parkok gondozása: - kaszálás lombgyőjtés tavaszi zöldfelület takarítás cserjék gondozása szemétgyőjtés Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vás Fák ápolása, nyesése, metszése - lakótelepi gallyazások (Tartsay, Wosinsky ltp.) ostorfák ifjító gallyazása, pótlással (Szt.István tér) - elektromos légvezeték körüli gallyazás elektromos légvezeték körül korona alakító gally. Fák és cserjék vásárlása, gondozása Utak melletti zöldsáv létesítése 0 Elektromos vezetékek alatti fák leváltása 0 Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás 0 Gyepfelület felújítás városközponti parkokban 0 Fák növényvédelme: - vadgesztenye és platánfák védelme városi fák növényvédelme Városi tartalékterületek kaszálása 0 Vízdíj, vízhálózat javítás, bıvítés Központi parkok rendszeres öntözése 0 Virágos Szekszárdért program Világháborús emlékmővek körüli területek gondozása 0 Beatrix sétány kiviteli munkái 0 Játszószerek karbantartása Játszóterek rendszeres ellenırzése 0 Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata 300 Játszóterek építése, eszközök szabványosítása 0 20 Tervek készítése - Rákóczi u. Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése - Beatrix sétány tervezése Tervezett játszóterek kivitelezése 0 Padok karbantartása, kihelyezése Új padok vásárlása, kihelyezése 0 Szökıkutak javítása és üzemeltetése Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása Köztéri szobrok fenntartása, felújítása Összesen:

12 12 A parkok gondozását teljes körben a Lián Kht látja el szerzıdés szerint. Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, ıszi lombgyőjtés, cserjék gondozása: A parkok gondozását teljes körben a LIÁN KHT látja el, szerzıdés szerint. A felhasználás a téli idıszakban végzett szemétgyőjtést tartalmazza. Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vásárlása: március 31-ig rózsaágyások gondozási munkái kerültek leszámlázásra. Fák ápolása, nyesése: A közterületen lévı veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történı gallyazásokat tartalmazza. Fák és cserjék vásárlása, gondozása: Az elsı negyedévben a év végén vásárolt növényanyag ültetése történt meg. Vízdíj, vízhálózat javítása, bıvítés: Az I. negyedévben kifizetett vízdíjat tartalmazza. Padok karbantartása, kihelyezése: Az I. negyedévben elvégzett karbantartási munkákat tartalmazza. Szökıkutak javítása és üzemeltetése: Szerzıdés alapján a Szekszárdi Vízmő Kft látja el. Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása: Az I. negyedévben elvégzett javítási munkák, valamint új edényzet kihelyezésének költségeit tartalmazza. Összegzés: A szükségszerőségbıl alultervezett városüzemeltetési elıirányzatok I. n. éves felhasználása összegszerően megfelelı, azonban a részletes kimutatásból kitőnik (lásd: Utak- hidak, Parkfenntartás), hogy olyan felhasználásokra is sor került, melyekre kényszerőségbıl 0 Ft elıirányzat lett beállítva. Ezen elvégzett, valamint az év közben még várhatóan elvégzendı feladatok, valamint a évrıl áthúzódó kifizetések elıreláthatólag a városüzemeltetési elıirányzatok módosítását teszik szükségessé.

13 13 Beruházási és felújítási feladatok - Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelése évi pályázatok évi elıirányzat: Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelése tárgyában öt panelház nyújtott be pályázatot. A 2009-ben tervezett beruházásoknál kifizetések a társasházak által befizetett önrészbıl, önkormányzati támogatásból, valamint az állami támogatásból történhetnek. A pályázatokat az elbíráló szervezet befogadta, a pályázatok elbírálása folyamatban van. sorsz. Társasház neve Önkorm Teljeskltsg/Ft/ tám/ft/ 1. Alisca u Alisca u Alisca u Alkotmány u Kecskés F. u. 4/A-B Rákóczi F. u Összesen Intézmények világítás korszerősítése ( Szemünk fénye program) -önerı évi elıirányzat: 8 50 Az intézményekben a világítás és főtésrendszerek állapotfelmérése megtörtént, a világításkorszerősítésre az árajánlat elkészült. - Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény évi elıirányzat: eft A települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást szerzıdés alapján a kérdéses közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. látja el. - Környezetvédelmi Keret (dologi kiadások) évi elıirányzat: eft

14 14 A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegıtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése. A kifizetés III.833. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére igazgatási szolgáltatási díj. Dél-balatoni és Sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer évi elıirányzat: 3.50 Teljesítés március 31-ig A e Ft. összeg az éves tagdíj fedezete. - Szennyvízcsatorna építések elıkészítése évi elıirányzat: Az önkormányzat mint pályázó a szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep bıvítése tárgyában a KEOP számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmő Kft. a szakmai elıkészítési munkákban vesz részt. A támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. Pályázat elıkészítés tervezett költsége nettó 28.00, szükséges önerı nettó Új vízbázis (pályázat elıkészítése) évi elıirányzat: eft A projekt évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerzıdést februárban megkötöttük. Az elsı forduló tervezett projekt költsége , a szükséges önerı eft. - Magura önerı (záportározó) évi elıirányzat: eft A Magura záportározó megépítésére benyújtott DDOP 5.1.5/B sz. pályázat Ft támogatást nyert. (Önerı eft) A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezési munkák tervezett kezdési idıpontja július 10., tervezett befejezés idıpontja szeptember Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Tolnai Lajos u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Tolnai Lajos u. esetében eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Cserhát u.

15 évi elıirányzat: 6 17 Az Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Cserhát u. esetében 2.41 vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Vincellér u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Vincellér u. esetében eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat önerı Flórián u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Flórián u. esetében 927 eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Kerékpárút építés DDOP pályázat évi elıirányzat: A város 2007-ben pályázatot nyújtott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyre eft támogatást nyert eft önerı mellett. A kivitelezés július 31-ével megkezdıdött, a munkák befejezési határideje november 30. volt, a mőszaki átadás-átvétel azonban nem történt meg. A kivitelezési munkák várhatóan május végéig elkészülnek, a projekt befejezésének idıpontja július Tömegközlekedési pályázathoz évi elıirányzat: Az önkormányzat mint pályázó a a DDOP /A pályázati felhívásra benyújtott pályázatának elbírálása folyamatban van- a Gemenc Volán Zrt. a szakmai elıkészítési munkákban vesz részt.

16 16 - Szent László-Várköz összekötı út építése évi elıirányzat: A projekt megvalósításának elıkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel, valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. - Országos fıutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás évi elıirányzat: eft A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009-ben ismételten megindítja a közbeszerzési eljárást. - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése évi elıirányzat: eft Az önkormányzat a városháza akadálymentesítésére igényelt és nyert 9.10 céljellegő decentralizált támogatást. A kivitelezési munkák elkészültek, a lift beszerelése decemberben befejezıdött, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént, a használatba vételi engedélyt a liftre megkaptuk. A végszámla (5.833 eft) kifizetésre került. - VI sz. háziorvosi rendelı áthelyezése I Béla Gimnázium Kollégiumába évi elıirányzat: 6 50 Az átalakítási tervek évben elkészültek, az engedélyezési eljárás befejezıdött. A projekt megvalósítása érdekében a mőszaki tartalom csökkentésére volt szükség. A kivitelezı kiválasztása megtörtént, vállalási ár: Ft, a munkák befejezésének tervezett idıpontja május ös Iskola akadálymentesítése évi elıirányzat: A projekt évben a DDOP pályázatra került benyújtásra, melyen támogatást nyert. (Önerı 14.50) A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az engedélyezési tervdokumentáció módosításra került, a kiviteli tervek elkészültek, tervezési díj 1.68 várhatóan május hónapban kerül kifizetésre. A kivitelezési munkák tervezett kezdı idıpontja , a megvalósításának határideje Szent István téri orvosi és fogorvosi rendelık akadálymentesítése évi elıirányzat: eft 15 A projekt évben a DDOP pályázatra került benyújtásra, melyen 9.96 támogatást nyert. (Önerı eft) A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént, a

17 17 közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A projekt megvalósítási szakaszában akadálymentes kiviteli terv készült. (Tervezési díj 15) A kivitelezési munkák tervezett kezdı idıpontja , a megvalósításának határideje CÉDE-5. sz. Általános Iskola D-i falán hıszigetelés javítása évi elıirányzat: A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 542 eft-ra módosult) CÉDE-Mérey utcai Idısek Otthonában Ny-i fal hıszigetelése évi elıirányzat: A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 48-ra módosult) CÉDE-Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje évi elıirányzat: eft eft A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eft-ra módosult) CÉDE-Városi Bölcsıde csoportszobáiban nyílászárók cseréje évi elıirányzat: eft eft A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében eft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eft-ra módosult) CÉDE-Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója évi elıirányzat: eft eft

18 18 A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében eft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eftra módosult) - TIOP /1 Hajléktalan Gondozási Központ bıvítése évi elıirányzat: eft A hajléktalan szálló bıvítésére a TIOP /1 pályázat október 20-án benyújtásra került, a a pályázatot hiánypótlás nélkül befogadták, azonban a pályázat elbírálását forráshiányra hivatkozva elhalasztották. - AGÓRA TIOP /1 programmal kapcsolatos kiadások évi elıirányzat: eft A pályázat május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat eft támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást évben lefolytatták, a vállalkozási szerzıdéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek évben elkészültek (engedélyezési tervek tervezési díja: Ft, illetve Ft összesen Ft), a pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódott. Babits Mihály Mővelıdési Ház átalakítása esetében jogerıs építési engedély megkaptuk, a tervezési díj teljes összegben kifizetésre került. A Mővészetek Háza átalakítása esetében az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a tervezési díj 90%-át eft kifizettük. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a pályázat II. fordulójának benyújtása május 15-ig esedékes. - Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP D évi elıirányzat: eft Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló elıkészítése folyamatban van. - Városrehabilitáció évi elıirányzat: Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja ( ) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészült az IVS elkészítésének díja 6.00 januárban kifizetésre került. A pályázati dokumentáció az I fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, elbírálása folyamatban van.

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június BESZÁMOLÓ a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. június 2 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK 2009-2010.

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására

CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására Készítette:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-én (péntek)

Részletesebben

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178 / 2010. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által közszolgáltatási tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület! Elkészített tájékoztatónk bemutatja Gárdony Város Önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Teljes bekerülési költsége bruttó 63.873.861,-Ft + az opciós elemek bruttó 4.816.163,-Ft, azaz bruttó 68.690.024,-Ft.

Teljes bekerülési költsége bruttó 63.873.861,-Ft + az opciós elemek bruttó 4.816.163,-Ft, azaz bruttó 68.690.024,-Ft. Beszámoló az Európai Uniós projektek állásáról, valamint az egyéb fejlesztésekről Európai Uniós projektek: Tisztelt Képviselőtestület! 1. Százszorszép Óvoda felújítása és bővítése Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

NYIRVV Nonprofit Kft.

NYIRVV Nonprofit Kft. , NYIRVV Nonprofit Kft. ÉVI ÜZLETI TERVE Nyíregyháza, április 16. ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. A társaság tevékenységének bemutatása 7 3. Marketing 10 4. Működési bevételek 11

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18.

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18. Iktatószám: 434/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 TÁJÉKOZTATÓ Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról Makó, 2011. október 18. Medgyesi

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 20291-1/2013. A 2013. szeptember 12-ei testületi

Részletesebben

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely A 2007. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Általános indoklás 1.) Az intézmény 2007. évi szakmai

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1 165 / 2010. J A V A S L A T Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási Iktatószám: 33310-2/2012.x. Ügyintéző: Bongár Viktória NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii: gazdalpolg@nviregyhaza.hu

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben