Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)"

Átírás

1 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak I. negyedéves felhasználásáról Az 5/2009. (III.4.) ör. szerint a Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság negyedévenként tájékoztatást ad a városüzemeltetési, beruházási és felújítási elıirányzatok felhasználásáról. A tájékoztatóban szereplı költségek bruttó összegben kerülnek megadásra. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: Elıirányzat: Felhasználás ig: eft Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése Helyi utak, hidak rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park M i n d ö s s z e s e n : Felhasználások oszlopaiban: A évi elıirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket január 1. és március 31. között adtunk le kifizetésre. A évrıl áthúzódó városüzemeltetést érintı kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az idei elıirányzat terhére fog megtörténni, úgy annak kompenzálását a feladatok elláthatósága érdekében év közben biztosítani kell.

2 2 Helyi utak, hidak Elıirányzat: Felhasználás ig: eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közúti jelzıtáblák,bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Padkakaszálás Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Külterületi vápás vízelevez. és földutak karbant Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek üzemeltetése Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója Járdák rekonstrukciója Hidak rekonstrukciója Tervezések, engedélyezések Rekonstrukció összesen: Összesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: A megrongált és hiányzó vagy megkopott jelzıtáblák (KRESZ-táblák) helyreállítására, illetve pótlására szükség szerint került sor. Az I. negyedévi felhasználás 581 eft.

3 3 Útburkolati jelek festése: Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre II. negyedévében kerül sor. Padkakaszálás: Kaszálások szerzıdéssel lekötött költsége: Jelenleg az elsı kaszálási munkálatok folyamatban vannak ig ezen a soron kifizetés nem történt. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el. Eddigi kifizetések 538 eft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2008-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 1 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. Az elsı negyedévi felhasználás összege eft. Nagyobb volumenő munkák: Puskás T. utcai betontáblák cseréje Belterületi utak zsákos és hengerelt aszfalttal történı kátyúzása Venyige utcai útburkolat és támfal helyreállítása A os elıirányzat közel fele felhasználásra került az I. negyedévben, ezért már most látható, hogy év közben az elfogadott keret nagy valószínőséggel túllépésre kerül.. Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. A fenntartási munkákat a Magyar Közút Kht látja el. Az I. negyedévben a Porkoláb völgyben és a Csacska szurdikban, volt partfal leszakadás. Ezen kívül a Baranyavölgyben volt szükség cca. 110 fm út javítására, melynek számlázására a II. negyedévben kerül sor.. Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. Eddigi felhasználás 374 eft (Venyige, Szérő, Patak utcák javítása). Járdakarbantartás A balesetveszély elhárítása érdekében csak a legszükségesebb járdaszakaszok javítására került sor. A felhasználás eft, mely idıarányosan elfogadhatónak tekinthetı. Nagyobb volumenő munkák: Csalogány u. lépcsı helyreállítás Kecskés F. u. járdaburkolat javítás Rákóczi u. 26. sz. elıtti járdajavítás Alisca u. 32. számnál lépcsı- és járdajavítás

4 4 Hídkarbantartás: Eddigi felhasználás 198 eft. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás 139 eft. Parkolók karbantartása: ig történt felhasználás eft, melybıl a IV. negyedévben elvégzett Zrínyi utcai Általános Iskola elıtti parkoló kialakításának kivitelezési költsége eft. Padkarendezések: Eddig ezen a soron számla kifizetésére nem került sor. Rekonstrukció: A szilárd burkolatú utak és járdák felújítására a költségvetés nem biztosít elıirányzatot. Ennek ellenére a 299/2008. (X.08.) GMB határozat (37.00-os projekt) alapján megrendelt munkák közül I negyed évében az alábbi kivitelezések számlázása történt meg: Útépítések: Wosinsky ltp sz. elıtti térburkolat aszfaltozási munkái Alisca-Bródy S. sebességcsökkentı bordák Alisca u elıtti parkolók KRESZ tábláinak kihelyezése, burkolatfestés Fagyöngy utcai útburkolat szélesítés II. ütem Járdaépítések: Tormay B. u. járdaburkolat helyreállítása Zöldkert u. lépcsı építése Fáy András u. lépcsı Flórián u. járdafelújítás Kırösi Cs. S. u /b. járdaszakasz felújítása Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció aszfaltozási munkái Parásztai óvodához vezetı járda átépítése Kırösi Cs. S. u. járda aszfaltozási munkái Rekonstrukciós felhasználás összesen: eft (a részletezést az 1. sz. melléklet tartalmazza). Megjegyzés: A már fent hivatkozott évi összegő projektben szereplı, de ez évre áthúzódó rekonstrukciós munkák elvégzésére az elfogadott elıirányzat nem biztosít pénzügyi fedezetet, ezért az év végéig várhatóan szükségessé válik az Utak- hidak költséghely elıirányzatának növelése.

5 5 Vízkárelhárítás évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Vízkárelhárítási fenntartási munkák - Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen) Fı vízgyőjtık kotrása: Keselyősi árok Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) 0 89 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés 0 0 Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: 0 Összesen:

6 6 Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. Végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 675 eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: Az eddigi felhasználás 0. A hálózathoz tartozó víznyelı aknák közmunkásokkal történı tisztítása után kerül sor a rendszer nagyobb mérvő átmosatására. A hálózat tisztítási munkáit a május-június hónapokban kívánjuk elvégeztetni. Városi nyílt árkok kaszálása (4+1x-i!): Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fı vízelvezetıinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévı árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévı árkok kaszálása 6 alkalommal történik. Jelenleg az elsı kaszálási ütem folyik, számla benyújtása nem történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján folyamatban van a Keselyősi árok iszaptalanítása az iszap ártalmatlanításával ig a kotrási munkálatok nem fejezıdtek, ezért számla benyújtására nem került sor. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Eddigi felhasználás eft, amely idıarányosan megfelelı. Nagyobb munkák: Fáy- Cseri u. közötti árok felújítása Záporkár: Az I. negyedévben zápor-zivatar nem fordult elı, ezért ilyen jellegő kiadásaink nem voltak. Csapadékvíz aknák átépítése: Az elıirányzat nem tartalmaz fedezetet, kényszerőségbıl felhasználásra került 89 eft. Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Az I. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: Felhasználás ig 0 Ft. Jelenleg a Csendes árok és a Magura záportározó állapot felvételi tervdokumentációjának elkészítése folyik, az évközben elvégzendı kotrási munkák elıkészítéseként. Rekonstrukciós munkák:

7 7 Települési vízellátás évi elıirányzat: 5.70 Felhasználás ig: 52 eft M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közkutak fenntartása és megszőnt Ásott kutak fenntartása Tőzivíz tározók fenntartása Bartina-köz közkifolyó létesítése Közkutak vízdíja Mindösszesen: A tüzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmő Kft látja el. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: Felhasználás ig: M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2xi alkalommal Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı.

8 Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. 8 Szelektív hulladékgyőjtés: januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás 2xi alkalommal: A tavaszi lomtalanítás költsége a következı negyedévben kerül kifizetésre. Síkosságmentesítés: A hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása idıszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosság mentesítı anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására eft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 342 tonna ipari só, illetve 71 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Az elıirányzat túllépését évközben költséghelyen belüli átcsoportosítással várhatóan kompenzálni tudjuk. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az elıirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a Szépítsük együtt Szekszárdot projekt várható kiadásait is. Szúnyogirtás: A költséghelyen nem történt felhasználás. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. Közvilágítás évi elıirányzat: Felhasználás ig eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja évrıl áthúzódó számlák Összesen:

9 9 Temetıfenntartás évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése 0 Alsóvárosi temetıben - meglévı ravatalozó elıtti térburkolat rekonstrukciója - közúzalékos utak felújítása 0 Újvárosi temetıben - parcella kialakítás, úthálózat bıvítés 0 - szemétgyőjtı edényzet kihelyezése - urnafal építése - kızúzalékos utak felújítása Szılıhegyi temetı rehabilitációja, tervezéssel 0 Összesen: A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre I. negyedév végéig a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosságmentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolatok és a berendezések takarítása, fás növényzet kezelése történt meg mindhárom köztemetıben.

10 10 Egyéb város- és községgazdálkodás évi elıirányzat: 6.20 Felhasználás ig: 972 eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér Zászlók vásárlása Mindösszesen: Központi közmőnyilvántartás: A munkát a korábbi évekhez hasonlóan a Szekszárdi Geodézia Kft végzi el. Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés: A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg. Utcanévtáblák és térképmásolatok: A felhasználás a felmerült igények szerint történt. Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: A költségsoron közüzemi díjak kifizetésére, ill. az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére került sor. Zászlók vásárlása: Az utóbbi idıben a kihelyezett zászlók eltulajdonítása elszaporodott, ezért azok pótlására a II. negyedévben kerül sor évtıl kezdve a város zászlózását a közmunkások végzik el.

11 11 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) évi elıirányzat: Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s elıirányzat Felhasználás ig Parkok gondozása: - kaszálás lombgyőjtés tavaszi zöldfelület takarítás cserjék gondozása szemétgyőjtés Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vás Fák ápolása, nyesése, metszése - lakótelepi gallyazások (Tartsay, Wosinsky ltp.) ostorfák ifjító gallyazása, pótlással (Szt.István tér) - elektromos légvezeték körüli gallyazás elektromos légvezeték körül korona alakító gally. Fák és cserjék vásárlása, gondozása Utak melletti zöldsáv létesítése 0 Elektromos vezetékek alatti fák leváltása 0 Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás 0 Gyepfelület felújítás városközponti parkokban 0 Fák növényvédelme: - vadgesztenye és platánfák védelme városi fák növényvédelme Városi tartalékterületek kaszálása 0 Vízdíj, vízhálózat javítás, bıvítés Központi parkok rendszeres öntözése 0 Virágos Szekszárdért program Világháborús emlékmővek körüli területek gondozása 0 Beatrix sétány kiviteli munkái 0 Játszószerek karbantartása Játszóterek rendszeres ellenırzése 0 Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata 300 Játszóterek építése, eszközök szabványosítása 0 20 Tervek készítése - Rákóczi u. Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése - Beatrix sétány tervezése Tervezett játszóterek kivitelezése 0 Padok karbantartása, kihelyezése Új padok vásárlása, kihelyezése 0 Szökıkutak javítása és üzemeltetése Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása Köztéri szobrok fenntartása, felújítása Összesen:

12 12 A parkok gondozását teljes körben a Lián Kht látja el szerzıdés szerint. Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, ıszi lombgyőjtés, cserjék gondozása: A parkok gondozását teljes körben a LIÁN KHT látja el, szerzıdés szerint. A felhasználás a téli idıszakban végzett szemétgyőjtést tartalmazza. Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vásárlása: március 31-ig rózsaágyások gondozási munkái kerültek leszámlázásra. Fák ápolása, nyesése: A közterületen lévı veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történı gallyazásokat tartalmazza. Fák és cserjék vásárlása, gondozása: Az elsı negyedévben a év végén vásárolt növényanyag ültetése történt meg. Vízdíj, vízhálózat javítása, bıvítés: Az I. negyedévben kifizetett vízdíjat tartalmazza. Padok karbantartása, kihelyezése: Az I. negyedévben elvégzett karbantartási munkákat tartalmazza. Szökıkutak javítása és üzemeltetése: Szerzıdés alapján a Szekszárdi Vízmő Kft látja el. Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása: Az I. negyedévben elvégzett javítási munkák, valamint új edényzet kihelyezésének költségeit tartalmazza. Összegzés: A szükségszerőségbıl alultervezett városüzemeltetési elıirányzatok I. n. éves felhasználása összegszerően megfelelı, azonban a részletes kimutatásból kitőnik (lásd: Utak- hidak, Parkfenntartás), hogy olyan felhasználásokra is sor került, melyekre kényszerőségbıl 0 Ft elıirányzat lett beállítva. Ezen elvégzett, valamint az év közben még várhatóan elvégzendı feladatok, valamint a évrıl áthúzódó kifizetések elıreláthatólag a városüzemeltetési elıirányzatok módosítását teszik szükségessé.

13 13 Beruházási és felújítási feladatok - Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelése évi pályázatok évi elıirányzat: Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelése tárgyában öt panelház nyújtott be pályázatot. A 2009-ben tervezett beruházásoknál kifizetések a társasházak által befizetett önrészbıl, önkormányzati támogatásból, valamint az állami támogatásból történhetnek. A pályázatokat az elbíráló szervezet befogadta, a pályázatok elbírálása folyamatban van. sorsz. Társasház neve Önkorm Teljeskltsg/Ft/ tám/ft/ 1. Alisca u Alisca u Alisca u Alkotmány u Kecskés F. u. 4/A-B Rákóczi F. u Összesen Intézmények világítás korszerősítése ( Szemünk fénye program) -önerı évi elıirányzat: 8 50 Az intézményekben a világítás és főtésrendszerek állapotfelmérése megtörtént, a világításkorszerősítésre az árajánlat elkészült. - Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény évi elıirányzat: eft A települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást szerzıdés alapján a kérdéses közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. látja el. - Környezetvédelmi Keret (dologi kiadások) évi elıirányzat: eft

14 14 A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegıtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése. A kifizetés III.833. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére igazgatási szolgáltatási díj. Dél-balatoni és Sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer évi elıirányzat: 3.50 Teljesítés március 31-ig A e Ft. összeg az éves tagdíj fedezete. - Szennyvízcsatorna építések elıkészítése évi elıirányzat: Az önkormányzat mint pályázó a szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep bıvítése tárgyában a KEOP számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmő Kft. a szakmai elıkészítési munkákban vesz részt. A támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. Pályázat elıkészítés tervezett költsége nettó 28.00, szükséges önerı nettó Új vízbázis (pályázat elıkészítése) évi elıirányzat: eft A projekt évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerzıdést februárban megkötöttük. Az elsı forduló tervezett projekt költsége , a szükséges önerı eft. - Magura önerı (záportározó) évi elıirányzat: eft A Magura záportározó megépítésére benyújtott DDOP 5.1.5/B sz. pályázat Ft támogatást nyert. (Önerı eft) A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezési munkák tervezett kezdési idıpontja július 10., tervezett befejezés idıpontja szeptember Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Tolnai Lajos u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Tolnai Lajos u. esetében eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Cserhát u.

15 évi elıirányzat: 6 17 Az Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Cserhát u. esetében 2.41 vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat Vincellér u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Vincellér u. esetében eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat önerı Flórián u évi elıirányzat: eft Az önkormányzat éviben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Flórián u. esetében 927 eft vissza nem térítendı állami támogatást nyert. Szükséges önerı eft. A közbeszerzési eljárást évben lefolytattuk, kivitelezı kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár eft. A munkálatok befejezési határideje június Kerékpárút építés DDOP pályázat évi elıirányzat: A város 2007-ben pályázatot nyújtott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyre eft támogatást nyert eft önerı mellett. A kivitelezés július 31-ével megkezdıdött, a munkák befejezési határideje november 30. volt, a mőszaki átadás-átvétel azonban nem történt meg. A kivitelezési munkák várhatóan május végéig elkészülnek, a projekt befejezésének idıpontja július Tömegközlekedési pályázathoz évi elıirányzat: Az önkormányzat mint pályázó a a DDOP /A pályázati felhívásra benyújtott pályázatának elbírálása folyamatban van- a Gemenc Volán Zrt. a szakmai elıkészítési munkákban vesz részt.

16 16 - Szent László-Várköz összekötı út építése évi elıirányzat: A projekt megvalósításának elıkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel, valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. - Országos fıutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás évi elıirányzat: eft A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009-ben ismételten megindítja a közbeszerzési eljárást. - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése évi elıirányzat: eft Az önkormányzat a városháza akadálymentesítésére igényelt és nyert 9.10 céljellegő decentralizált támogatást. A kivitelezési munkák elkészültek, a lift beszerelése decemberben befejezıdött, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént, a használatba vételi engedélyt a liftre megkaptuk. A végszámla (5.833 eft) kifizetésre került. - VI sz. háziorvosi rendelı áthelyezése I Béla Gimnázium Kollégiumába évi elıirányzat: 6 50 Az átalakítási tervek évben elkészültek, az engedélyezési eljárás befejezıdött. A projekt megvalósítása érdekében a mőszaki tartalom csökkentésére volt szükség. A kivitelezı kiválasztása megtörtént, vállalási ár: Ft, a munkák befejezésének tervezett idıpontja május ös Iskola akadálymentesítése évi elıirányzat: A projekt évben a DDOP pályázatra került benyújtásra, melyen támogatást nyert. (Önerı 14.50) A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az engedélyezési tervdokumentáció módosításra került, a kiviteli tervek elkészültek, tervezési díj 1.68 várhatóan május hónapban kerül kifizetésre. A kivitelezési munkák tervezett kezdı idıpontja , a megvalósításának határideje Szent István téri orvosi és fogorvosi rendelık akadálymentesítése évi elıirányzat: eft 15 A projekt évben a DDOP pályázatra került benyújtásra, melyen 9.96 támogatást nyert. (Önerı eft) A támogatási szerzıdés megkötése megtörtént, a

17 17 közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A projekt megvalósítási szakaszában akadálymentes kiviteli terv készült. (Tervezési díj 15) A kivitelezési munkák tervezett kezdı idıpontja , a megvalósításának határideje CÉDE-5. sz. Általános Iskola D-i falán hıszigetelés javítása évi elıirányzat: A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 542 eft-ra módosult) CÉDE-Mérey utcai Idısek Otthonában Ny-i fal hıszigetelése évi elıirányzat: A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 48-ra módosult) CÉDE-Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje évi elıirányzat: eft eft A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eft-ra módosult) CÉDE-Városi Bölcsıde csoportszobáiban nyílászárók cseréje évi elıirányzat: eft eft A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében eft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eft-ra módosult) CÉDE-Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója évi elıirányzat: eft eft

18 18 A projekt júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében eft vissza nem térítendı támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelezı kiválasztásra került, a kivitelezési munkák évben befejezıdtek, a mőszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj Ft évben került kifizetésre. (pályázati támogatás eftra módosult) - TIOP /1 Hajléktalan Gondozási Központ bıvítése évi elıirányzat: eft A hajléktalan szálló bıvítésére a TIOP /1 pályázat október 20-án benyújtásra került, a a pályázatot hiánypótlás nélkül befogadták, azonban a pályázat elbírálását forráshiányra hivatkozva elhalasztották. - AGÓRA TIOP /1 programmal kapcsolatos kiadások évi elıirányzat: eft A pályázat május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat eft támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást évben lefolytatták, a vállalkozási szerzıdéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek évben elkészültek (engedélyezési tervek tervezési díja: Ft, illetve Ft összesen Ft), a pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódott. Babits Mihály Mővelıdési Ház átalakítása esetében jogerıs építési engedély megkaptuk, a tervezési díj teljes összegben kifizetésre került. A Mővészetek Háza átalakítása esetében az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a tervezési díj 90%-át eft kifizettük. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a pályázat II. fordulójának benyújtása május 15-ig esedékes. - Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP D évi elıirányzat: eft Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló elıkészítése folyamatban van. - Városrehabilitáció évi elıirányzat: Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja ( ) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészült az IVS elkészítésének díja 6.00 januárban kifizetésre került. A pályázati dokumentáció az I fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, elbírálása folyamatban van.

19 19 - Felújítási tartalék évi elıirányzat: 5 00 Az intézményeknél jelentkezı felújítási igények, illetve mőködést gátló mőszaki problémák elhárítására képzett felújítási tartalékból évben nem történt felhasználás. Szekszárd, április 24. Szeleczki József igazgatóság vezetı

20 20 1. sz. melléklet Helyi UTAK - HIDAK rekonstrukciós kiadásai a évi I. negyedévben A 299/2008. (X.8.) GMB határozat évre áthúzódó munkái: 1. S10B Wiesner Kft. Flórián utcai járda felújítás S10B Wiesner Kft. Alisca u. - Bródy sebességcsökkentı b S10B Wiesner Kft. Wosinszky ltp elıtti aszfaltozás Wiesner Kft. Alisca u-i parkoló KRESZ tábl. és festés Wiesner Kft. Kırösi Cs. S. járda aszfaltozás Wiesner Kft. Fáy A. u. járda aszfaltozása Wiesner Kft. Parásztai óvodához vezetı járda átép Wiesner Kft. Kırösi Cs. S. járda felújítás Wiesner Kft. Fáy A. u. Ny-i old járdarekonstrukció S10B Wiesner Kft. Fagyöngy útburkolat szélesítés II Wiesner Kft. Tormay B. u. járdaburkolat felújítása Wiesner Kft. Fáy A. u. lépcsı helyreállítás Wiesner Kft. Zöldkert u. lépcsı építés ÁTHÚZÓDÓ ÖSSZESEN: Megjegyzés: A évi kifizetések már a évi elıirányzatot fogják terhelni. Az elmaradt és folyamatban lévı munkák a évi elıirányzatból kerülnek megvalósításra Elköltve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2013. évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2013. évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása 170. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2013. évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 90. MELLÉKLET : - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2010. ( ) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év. Cím neve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év. Cím neve Üzemeltetés, karbantartás Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2011. év Cím neve Alcím Elıirányzat

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 128. MELLÉKLET : - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 260. Melléklet: 1 db TÁRGY: Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év. Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év. Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Üzemeltetés, karbantartás Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 9. melléklet 81 Polgármesteri Hivatal 1 Városháza 1 Homlokzatfelújítás, nyílászárók

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 41. Melléklet: TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az értékteremtı közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Sor- szám M e g n e v e z é s 2008-2010. évi 2010. évben elmaradt feladatok Elızı években 2011. évre vállalt

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnek a 2013. évi kistérségi startmunka

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 139. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot)

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) 2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) Költségvetés összeg 1. Iskola 1.1 Berhidai út 54. 4 db kültéri kandelláber (napelemes) 2 500 elkészült, műszaki átadás megtörtént

Részletesebben

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Társaság elvevezése: BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl

B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl B e s z á m o l ó a Startmunka-program elindításáról, elvégzett munkákról és eredményekrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az idén országosan is bevezetésre kerülı startmunka-programra,

Részletesebben

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele 2009. tárgya

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele 2009. tárgya A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű ek közzététele Fizetési megállapodás "Körös Aqua" Dalkia Energia Zrt. Szabó József, Papp Jánosné PALLÉR 2 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások I. Intézményi beruházások 1. 370 000 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira 1 sz. melléklet AJÁNLATI FELHÍVÁS Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés mőszaki leírása, illetıleg a minıségi és teljesítménykövetelményei Aszód

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbi írásos anyagban szeretném Önöket tájékoztatni a Bátaszéki Közös Víz és Csatornamő

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám c 3.melléklet a./2010.(...) önkormányzati rendelethez B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi fejlesztési airól

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/422-395; Fax: 32/310-838; E-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu Szám: 13972/2007.

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27

Kezdési. 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Üvegzseb - ek 1. oldal Ügyiratszám tárgya Szerzıdı fél neve Vége kötés 41841-003/1999 telefonszolgáltatás Magyar Telekom NyRt. 1999.10.27 35057 1999.10.27 Alap 58179-003/2005 Fürdı vagyon üzemeltetési

Részletesebben

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft Ügyszám: 03/00046/2010. HIRDETMÉNY ) Ajka, Sport u. - Újélet u. közötti szakasz burkolat megerősítő felújítási 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft 2009. október

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti : Salgai György városgondnok

Részletesebben

Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V/ÍROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 288-312015. Előadó: Mell.: l db Hiv. sz.: - Császár Judit Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA. Szekszárd MJV IVS. 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése. IVS 5. fejezet. 1.

SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA. Szekszárd MJV IVS. 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése. IVS 5. fejezet. 1. Szekszárd MJV IVS 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése IVS 5. fejezet 1. oldal a 56-ből 1 A 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése 2 Tartalomjegyzék 1 A 2007-2013

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Szerződés nettó értéke

Szerződés nettó értéke Szerződésk ötés időpontja Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő felek Szerződés nettó értéke Határozatlan Szerződés időtartama Kezdete Határozott 2004.júli. 27. Vállalkozási Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság! 1. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: Mővészetek Háza belsı lépcsıbérlet fedezetének biztosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai

Az Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai 5. számú melléklet 1. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 51 Önkormányzati felújítások 1 Egészségügyi és szociális ágazat 0 0 2 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 0 0 2 Gimnáziumi és szakközépiskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 25-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. Ács Rezsı polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 25-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. Ács Rezsı polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 214. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a víziközmő rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Melléklet a 67/2010.(III.25.) KT határozathoz SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2010. március

Melléklet a 67/2010.(III.25.) KT határozathoz SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2010. március Melléklet a 67/2010.(III.25.) KT határozathoz SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 2010. március 2 Tartalomjegyzék 1. ÁRUBESZERZÉS... 3 1. INFORMATIKAI ESZKÖZBESZERZÉS... 3

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai Közbeszerzési eljárás tárgya Projekt neve, azonosítószáma Közbeszerzési eljárás eredményéről a döntés időpontja Nyertes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Elıterjesztés. Véleményezı: Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Véleményezı: Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: Véleményezı: az üzembiztonság fenntartásához szükséges halaszthatatlan víziközmő rekonstrukciókra vonatkozó mőszaki állapotfelmérés Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 ld. melléklet 305 1.2 Szerkezetmegerősítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére A békéscsabai szennyvíz program minıségbiztosítása kapcsán felmerült az infiltráció csökkentésére irányuló intézkedési terv elkészítésének igénye. Mint az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Szerződést kötő felek neve. Szerződés értéke. Önkormányzata. 2008. Évre: 126.000.000.-, további évekre átlag: 20.246.400.-Ft.

Szerződést kötő felek neve. Szerződés értéke. Önkormányzata. 2008. Évre: 126.000.000.-, további évekre átlag: 20.246.400.-Ft. Közzététel a által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. Belvárosának funkció bővítő integrált városfejlesztése Előzetes akció területi terv

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

2014. I féléves korrekció feladatonként

2014. I féléves korrekció feladatonként Az előterjesztés 3. melléklete 214. I féléves korrekció feladatonként MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON Összesen: NYITNIKÉK ÓVODA 2 995 2 995 2 359 636 2 995 Választókerületi

Részletesebben

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű ek közzététele A t kötő értéke kötött A Lenti, Bánffy u. és Bottyán u. burkolat-felújítási munkálatainak elvégzése LE- 7.615.836 Ft + ÁFA 2005.07.26-2005.09.30

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám:45429/2007. Javaslat a 21. sz. országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat az Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben