SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉRİL"

Átírás

1 O r szágos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48. Levelezési cím: 1525 Bp Pf cím: Tel.: (1) Fax.: (1) SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉRİL Hatálybalépés idıpontja: december 01. Jóváhagyta: Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

2 Tartalomjegyzék Országos Sportegészségügyi Intézet...1 Kötelezettségvállalás...3 Ellenjegyzés...6 Teljesítésigazolás...7 Érvényesítés...7 Utalványozás...8 Általános szabály:...9 Kötelezettségvállalások nyilvántartása számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet /16

3 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XII. fejezetének január 1-jei hatályú módosítása, valamint személyi változások miatt az Országos Sport Egészségügyi Intézet kötelezettségvállalás, e l l e n j e g y z é s, érvényesítés és utalványozás rendjérıl szóló szabályzat a következık szerint módosul: A költségvetés végrehajtása során a költségvetési alapokmányban meghatározott kiadási és bevételi elıirányzatok a tervezett jogcím esetén teljesíthetık. Az operatív gazdálkodása folyamatában az elıirányzatok felhasználásakor szigorúan meghatározott rendszerben, egymást kell követnie az alábbi feladatoknak: 1. kötelezettségvállalás (megrendelés, szerzıdéskötés) és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése 2. a szakmai teljesítések igazolása 3. érvényesítés 4. utalványozás és az utalványozás ellenjegyzése 5. a fizetési kötelezettség teljesítése 6. beszámolás az átruházott hatáskörben végzett kötelezettségvállalásokról, az utalványozásról, illetve az ellenjegyzésrıl Kötelezettségvállalás Az a gazdasági és jogi esemény, amelynek keretében az arra jogosult intézkedést tesz a munka, vagy a szolgáltatás végzésére, illetve áruszállításra és egyben kötelezi magát, hogy a végzett munkát, teljesített szolgáltatást, a szállított árut átveszi, annak ellenértékét a pénzügyi elıirányzatok terhére kiegyenlíti. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet. A kötelezettségvállalás elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a jóváhagyott, illetve módosított költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási elıirányzatának pénzügyi fedezete rendelkezésre áll-e. A kötelezettségvállaló részére, a feladata ellátásához olyan döntéselıkészítı dokumentum szükséges a kötelezettségvállalás kezdeményezıje részérıl, amelybıl a kötelezettségvállaló meg tudja állapítani a megvalósítás leggazdaságosabb módját és a legjobbnak ítélt megoldást (pl: árajánlatok összehasonlítása és minısítése). A jogszabálysértı, valamint a jelen szabályozást sértı, vagy kárt okozó kötelezettségvállalás fegyelmi, anyagi és büntetıjogi felelısséget von maga után. Kötelezettségvállalásra csak és kizárólag a mellékletben felsoroltak jogosultak a gazdasági igazgató, illetve helyettese ellenjegyzése mellett. 3/16

4 A kötelezettségvállalást elıkészítı feladatok: - pályázatok kiírása (közbeszerzés alá tartozó és nem tartozó pályázatok) - árajánlatok bekérése. A pályázati kiírásnak és az árajánlatkérésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket: - készlet/szolgáltatás pontos megnevezését (meghatározását), - mennyiségi egységét, - mennyiségét, egységár (ÁFA % és tartalom megjelöléssel), - garancia idı, - szállítás módja, - szállítás határideje (folyamatos teljesítés esetén ütemezése), - teljesítés (átvétel) helye, - fizetés módja, - fizetési határidı, - késedelmi kamat mértéke, - esetleges árengedmény, kedvezmény mértéke, feltétele. Árajánlatot legalább három szállítótól kell kérni. A beérkezett árajánlatokat az érintettek (keretgazdálkodó, igénylı) által minısíteni kell szakmai és gazdaságossági szempontok szerint. A kötelezettségvállaló elé az intézmény számára legkedvezıbb ajánlat kerülhet elıterjesztésre, a keretgazda minısítésével együtt, csatolva a nem javasoltakat is. A kötelezettségvállalás formái: 1. alkalmazási okirat, 2. megrendelés 3. vállalkozási, szállítási szerzıdés. 1. Az alkalmazási okirat - a munkaviszony, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének bizonylata. A vonatkozó elıírásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXVII. törvény és módosításai, illetve a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. 2. A megrendelés eszköz, készlet, gyógyszer beszerzésekor, szolgáltatások igénybevételekor alkalmazott kötelezettségvállalási forma. Minden megrendelést írásban kell elkészíteni formanyomtatványon, egyedi módon, vagy levél formában. A megrendelı jogérvényessége miatt az alábbiakat kell kötelezıen tartalmaznia: - a megrendelı és a szállító pontos megnevezése, telephelye, - a megrendelt és szállítandó eszköz, készlet, szolgáltatás pontos meghatározása (amely egyben tartalmazza a minıségi 4/16

5 követelményeket is), - mennyiségi egység, - mennyiség, egységár (ÁFA % és tartalom megjelöléssel), - a kötelezettség összege, - a szállítás módja, - a szállítás határideje, - a teljesítés (átvétel) helye, - a fizetés módja, - a fizetési határidı, - engedmény, kedvezmény mértéke, összege, - hibás teljesítés esetére szankciók kikötése (pl.: kötbér), - garanciális javítás, jótállási kötelezettség, - késedelmi kamat mértéke. A megrendelést minden esetben négy példányban, a megrendelıt is beazonosíthatóan, folyamatos sorszámmal kell kiállítani, amelybıl az - elsı (eredeti) példány a szállítóé, illetve a szolgáltatást végzıé, - második példány a központi nyilvántartóé (Pénzügyi Osztály), - harmadik példány a gazdasági esemény megvalósulásakor a számla mellé csatolandó, - negyedik példány a keretgazdálkodónál marad, amire a gazdasági esemény megvalósulását követıen a szállítólevél, illetve a számla számát, összegét, keltét (részszállításnál a szállított mennyiséget) fel kell vezetni. 3. A vállalkozási-szállítási szerzıdés, keretszerzıdés, átalánydíjas szerzıdés, jelentısebb feladatok, beruházások, karbantartások, nagyobb mennyiségő anyag- és áruszállítások megvalósítása érdekében készül. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a megrendelésnél leírt elemeket. A kötelezettségvállalásról (meglévı és folyamatos) minden keretgazdálkodó köteles nyilvántartást vezetni, amelynek tartalmaznia kell a pénzügyi teljesítés idejét és mértékét is. Az intézmény szerzıdéseit a jogi képviselı a kötelezettségvállalói aláírás elıtt ellenırzi, amennyiben az a jogszabályoknak megfelelı - a Kórház jogi képviselıje - szignálja és a felek aláírása után nyilvántartásba veszi. Jogi képviselı felülvizsgálata nélkül szerzıdéskötés nem kezdeményezhetı, illetve nem valósítható meg. A szerzıdést a jogi képviselı szignálása után a gazdasági igazgató ellenjegyzi és a kötelezettségvállaló aláírja. 4. Ügyeleti idı alatt történı sürgısségi indok, eseti külsı, vállalkozó által végzett szolgáltatások (javítások) megrendelésére a központi ügyeletes jogosult, a mőszaki ügyelettel történt elızetes egyeztetés után. A megrendeléseket az ügyeleti jelentésben rögzíteni és a következı munkanapon az adott kötelezettségvállalót, keretgazdát írásban értesíteni kell. 5/16

6 5. Konszignációs raktár üzemeltetésére a keretgazda az adott havi keretösszegén belül, külön címzett keretet kell meghatározni, hogy a keretgazda az érintett, szakmai felhasználó elızı havi felhasználása és a tárgyhavi felhasználási terve alapján, a szakmai területtel egyeztetetten, a tárgyhavi keretébe a megrendelendı mennyiséget és ennek értékét figyelembe vegye. Ennek alapján kezdeményezheti a tárgyhavi szükséges mértékő kötelezettségvállalást. A költségvetési alapokmányban meghatározott elıirányzatok terhére történı megrendelés, vállalkozási és szállítási szerzıdés és minden olyan intézkedés, amely az elıirányzatok felhasználására irányul a Fıigazgató fıorvos kötelezettségvállalásával (aláírásával), vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával valósulhat meg. A kötelezettségvállalás elızetesen, írásban és ellenjegyzéssel történhet. A kötelezettség vállalás, megrendelés 3 példányban kerül kiállításra, amelybıl 1 példány az anyaggazdálkodási osztálynak a beszerzések, a munkák megrendelése céljából, 1 példány a pénzügyi osztálynak a kötelezettségvállalás nyilvántartása céljából szükséges. A gazdasági igazgató által engedélyezett megrendelı példánya a számla mellékletét képezi. Kötelezettségvállalás a gazdasági igazgató ellenjegyzésével, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével történhet. Ellenjegyzés Az az eljárás, amelynek során a gazdasági igazgató, vagy az általa kijelölt pénzügyi szakképesítéső dolgozó személyesen meggyızıdik minden olyan körülményrıl, amely biztosítja a kötelezettségvállalás vagy a követelés, elıírás jogszerőségét, valódiságát, teljesíthetıségét és mindezt aláírásával igazolja. A kötelezettségvállalás és az utalványozás a kötelezettségvállaló, az utalványozó és az ellenjegyzésre jogosult személyek együttes aláírása mellett érvényes. Az ellenjegyzésre jogosultak ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható és ilyen intézkedés nem tehetı. A kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére a fıigazgató által írásban felhatalmazott személy jogosult. Az intézmény folyamatos mőködésének biztosítása érdekében az ellenjegyzı, amennyiben fenntartása van a kötelezettségvállalás megalapozottságát illetıen, akkor köteles azonnal a kötelezettségvállalóval a kapcsolatot felvenni. 6/16

7 Teljesítésigazolás Az anyag-, gyógyszer és eszköz beszerzés, illetve szolgáltatás mennyiségi, minıségi, egységár teljesülésének, megfelelısségének igazolását, a kötelezettségvállaló által megbízott keretgazdálkodó jogosult eszközölni. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt okmányok alapján ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát. A szakmai teljesítésigazolást a mellékletben meghatározottak végezhetnek. Szakmai teljesítés igazolása az e célra rendszeresített bélyegzıvel történik, melyet a kijelölt személy aláírásával és az idıpont megjelölésével jóváhagy. A szakmai teljesítés igazolása a benyújtott számlán történik. A számlához csatolni kell a teljesítési igazolást, az átadás-átvételi jegyzıkönyvet, a szállítólevelet, a munkalapot, a felmérési naplót, az építési naplót, illetve az anyag bevételezési bizonylatot, stb. Érvényesítés Az érvényesítés a szállított áru, a teljesített szolgáltatás kifizetését, illetve a bevételek beszedését megelızı gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítés írásban történhet. A többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 135. (4) bekezdése alapján legalább középfokú iskolai végzettségő és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítéső dolgozó végezheti, akit a gazdasági igazgató megbízása alapján kijelölt a feladatra, a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése elıtt az okmányok alapján ellenırizni és igazolni kell azok jogosságát, összegszerőségét és azt, hogy az elıirt alaki követelményeket betartották. Az érvényesítés megtörténtét a bizonylathoz csatolt kontírozó lapon, vagy az eredeti okmányra rávezetve kézzel vagy bélyegezve kell végrehajtani. Az érvényesítésnek - az érvényesítve megjelölésen kívül - tartalmaznia kell a megállapított összeget is, továbbá annak a kiadási-, vagy bevételi nemnek a megnevezését, amelynek a terhére vagy javára az összeg elszámolható. Az érvényesítésnél ellenırizni kell: - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 169. és ában meghatározottak szerint) a számlára és az egyszerősített számlára vonatkozó elıírások teljesülését. 7/16

8 - a teljesülést igazoló okmányok meglétét 1. árajánlatkérés 2. megrendelés 3. szállítólevél 4. munkalap 5. bevételi bizonylat 6. üzembe helyezési jegyzıkönyv 7. mőszaki átadási-átvételi jegyzıkönyv - számlázott és bevételezett mennyiség, - számlán és a megrendelésen szereplı határidı, - számlán és a megrendelésen szereplı késedelmi kamat mértékének egyezısége. Érvényesítés után a bizonylatokat továbbítani kell az utalványozónak. Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések elıkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának a tárgyi eszköz kategóriában megvalósított árubeszerzés és a vagyon növelése érdekében megrendelt szolgáltatások, építési beruházások vonatkozásában a számla, illetve a végszámla érvényesítésének feltétele a beruházó által szabályszerően kitöltött, aláírt és a számla mellékleteként csatolt üzembe helyezési okmány. Utalványozás Az utalványozás a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, a készletek bevételezésének és kiadásának elrendelése. Utalványozásra a fıigazgató, vagy az által írásban felhatalmazott személy jogosult. Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésbıl, szolgáltatásból számla, egyszerősített számla, számlát helyettesítı okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevétel beszedését. Az utalványt ellenjegyzı feladata, hogy elısegítse és biztosítsa a jogszabályi elıírások betartását, hogy a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e; a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, a kötelezettségvállalás célszerőségét megalapozó eljárás megtörtént-e, a gazdasági feladat a költségvetés tervelıirányzatai között szerepel-e, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Utalványozás nélkül az érvényesített összeget kifizetni nem szabad. Az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján történhet a fizetési kötelezettség teljesítése, melyet a pénzügyi osztály munkatársai végeznek banki átutalással vagy pénztáron keresztül történı készpénz kifizetéssel. 8/16

9 Az utalványnak tartalmaznia kell: - a rendelkezı és a rendelkezést végrehajtó megnevezését, - az utalvány szót, - a költségvetési évet, az elszámolás módját, - a befizetı és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámla számát, - a fizetés idıpontját, - a megterhelendı bankszámla számát, megnevezését, - a keltezést, az utalványozó és ellenjegyzı aláírását. Az utalványozás fajtái: - pénzforgalommal kapcsolatos, - anyag- és eszközigényléssel kapcsolatos utalványozás. Általános szabály: A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzı, illetıleg az utalványozó és az ellenjegyzı ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítı személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. Az érvényesítést végzı és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk a b./pontja), vagy a maga javára látná el. Minden olyan kötelezettségvállalás (megrendelés), amely e szabályzattal ellentétesen történik, fegyelmi és anyagi felelısségre vonást von maga után. Arra sem pénzeszközt, sem anyagot, vagy más eszközt, szolgáltatást kiadni, illetve nyújtani nem lehet. Az utalványozó és az ellenjegyzı fegyelmileg felelısek az utalványozás során a gazdálkodási szabályok betartásáért. Anyagi felelısséggel tartoznak, ha szabálytalan utalványozás következtében az intézményt anyagi károsodás éri, büntetıjogi felelısségre vonás érvényesül, ha a szabálytalan utalványozással büntettet is elkövetnek. Kötelezettségvállalások továbbítása a külsı partner felé: - alkalmazási okiratot a humánpolitikai (munkaügyi) osztály továbbítja, személyes átadással, vagy postai úton, tértivevénnyel, - megrendeléseket postai úton, ajánlottan, sürgıs esetben ideiglenesen faxon, - szerzıdéseket postai úton, ajánlottan, - kimenı számlákat postai úton, ajánlottan. 9/16

10 Kötelezettségvállalások nyilvántartása Az intézményben a kötelezettségvállalásokat - minden keretgazdálkodó az általa érintett területre vonatkozóan, - központilag a Pénzügyi és Számviteli Osztályon az intézmény egészére vonatkozóan nyilvántartja. A nyilvántartások naprakészségéért, megbízhatóságáért a nyilvántartók fegyelmileg felelısek. Jelen szabályzat december 01-tıl visszavonásig érvényes. Budapest, december 01. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos 10/16

11 1. számú melléklet I. Kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkörök dologi, bér- és bérjellegő kiadásoknál Valamennyi kiadás és valamennyi bevétel esetén A fıigazgató kötelezettségvállalási jogköre az elfogadott koltségvetés erejéig korlátlan és teljes korü Kötelezettségvállaló Dr. Soós Ágnes Föigazgató Távollétében Helyettese helyettes Ellenjegyzö Kissné Velekei Mária mb. Gazdasági igazgató Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı A föigazgatói kotelezettségvállalás esetén a keretgazdálkodási feladatokat az adott terulet keretgazdálkodói látják el: Keretgazdálkodó Orvosigazgató Megleczné Ocsenás Mária Ápolási igazgató Kühtreiber Istvánné Humánpolitikai osztály Dr. Magyar vez. Enikı Gyógyszertár Böszörményi Lászlóné Anyaggazdálkodás oszt. András vez. Zsuzsanna Élelmezési osztályvezetı Fejes Sándor Mőszaki osztályvezetı Megyeriné Szabó Anita Informatikai osztályvezetı Szabó István Pénzügyi osztályvezetı Távollétében helyettese Nagy Béla helyettese Tóth Tiborné helyettese Pechnyó Gergelyné helyettese Barabásné Daku Valéria helyettese Gallen László helyettese Thier István helyettese Varga Péterné helyettese Távollétnek minısül 1 nap, vagy azt meghaladó távolmaradás. 11/16

12 2. számú melléklet Utalványozás és ellenjegyzés Pénzforgalommal kapcsolatosan I. Utalványozási jogkörök szabályozása kiadások esetén Utalványozó Fıigazgató Ellenjegyzı Gazdasági igazgató Távollétében Távollétében Helyettese Pénzügyi osztályvezetı Anyag és eszköz igényléssel kapcsolatosan (központosítás esetén) Utalványozó Távollétében Kissné Velekei Mária helyettese vagy megbízottja II. Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörök szabályozása bevételt eredményezı értékesítések és szolgáltatások esetén Az intézmény tevékenységével kapcsolatos, bevételt eredményezı szerzıdések megkötésekor Utalványozó Fıigazgató Távollétében Helyettese osztályvezetı Ellenjegyzı Gazdasági igazgató Távollétében Pénzügyi Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi az.../2009. számú fıigazgatói utasításnak. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

13 3. számú melléklet Az Országos Sport Egészségügyi Intézmény által végzett költségvetési alapokmányában meghatározott szakfeladatok vonatkozásában a vásárolt termékek, megrendelt szolgáltatások és megállapodások teljesítésének szakmai teljesítésigazolási jogkör meghatározása Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 135. (3) bekezdése alapján és a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével a vásárolt termékek, megrendelt szolgáltatások és megállapodások teljesítésének szakmai igazolására az alábbi személyeket jelölöm ki: Pénzügyi osztály részérıl: név beosztás aláírás Szabó István Pénzügyi osztályvezetı... Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı helyettes... Budapest, december 01. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos 13/16

14 4. számú melléklet Az Országos Sport Egészségügyi Intézmény költségvetési alapokmányában meghatározott elıirányzatok vonatkozásában az érvényesítéssel megbízott személyek meghatározása 1./ Az intézmény költségvetésében a banki kifizetéseknél és bevételeknél valamennyi szakfeladat és elıirányzat vonatkozásában az érvényesítési feladatokkal megbízom: Pénzügyi osztály részérıl: név beosztás aláírás Szabó István Pénzügyi osztályvezetı Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı helyettes távollétében: név beosztás aláírás Balogh Edina pénzügyi elıadó... Faragóné Kocsis Edit pénzügyi elıadó... Bodócsné B. Hajnalka pénzügyi elıadó... 2./ Az intézmény költségvetésében a pénztári kifizetéseknél és bevételeknél valamennyi szakfeladat és elıirányzat vonatkozásában az érvényesítési feladatokkal megbízom: A pénzügyi osztály részérıl: név beosztás aláírás Szabó István Pénzügyi osztályvezetı Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı helyettes.. távollétében: név beosztás aláírás Balogh Edina pénzügyi elıadó... Faragóné Kocsis Edit pénzügyi elıadó... Bodócsné B. Hajnalka pénzügyi elıadó... Budapest, december 01. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos 14/16

15 5. számú melléklet Az Országos Sport Egészségügyi Intézmény költségvetési alapokmányában meghatározott szakfeladatok vonatkozásában a szakmai teljesítés igazolására rendszeresített bélyegzık lenyomatai A bélyegzı lenyomatok példák, a szükséges forma kiválasztható A szakmai teljesítést igazoljuk: Budapest, év.. hó nap A beszerzés, szolgáltatás, végzett munka, szállítása szükségességét és megtörténtét igazolom Bevételezve: okmánynapló tételszám alatt.. aláírás aláírás Budapest, 20.év.hó. nap Kifizethetı tételrıl.. nyilvántartó osztályvezetı A munka elvégzését, teljesítését igazolom. A számla kifizethetı. Budapest,.. ügyintézı... osztályvezetı Fenti munkák elvégzését igazolom....ft, azaz.... forint összeg kifizetését javasolom Budapest,.. mőszaki ellenır 15/16

16 6. s zámú melléklet Kötelezettségvállalásra jogosultak neve, beosztása Név, beosztás Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos Böszörményi Lászlóné Anyaggazdálkodási osztályvezetı Fejes Sándor Mőszaki osztályvezetı Andrási Zsuzsanna Élelmezési osztályvezetı Dr. Magyar Enikı Fıgyógyszerész Megléczné Ocsenás Mária mb. ápolási igazgató Kühtreiber Istvánné Humánpolitikai osztályvezetı Megyeriné Szabó Anita Informatikai és Kontrolling osztályvezetı 16/16

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Dr. Illésné Szilágyi Szilvia Gazdasági Igazgató Ellenőrizte: Virágh Andrea Belső Ellenőr Dr. Borzi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 3. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA NYÍREGYHÁZA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA NYÍREGYHÁZA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA NYÍREGYHÁZA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 7. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. november 25., hatályba lépés: 2008. július 1. Módosítva: 2009. december

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Kollégium és VM Gyakorlóiskola Reprezentációs Szabályzat 2013 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása

369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása 369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása Bevezetés kiegészítése: 368/2011. (XII.31) Korm. rendelete, 369/2011. (XII.31) Korm. rendelete, ill. a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról.

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2009. március 1. Jóváhagyom: Borkai Zsolt Elnök Sárkány Péter Munkaszervezet-vezető

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június A szabályzat célja, hogy a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám:45429/2007. Javaslat a 21. sz. országos

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

1/2011. számú Igazgatói utasítás

1/2011. számú Igazgatói utasítás 1/2011. számú Igazgatói utasítás Az Intézet zavartalan működése érdekében, a folyamatos likviditás fenntartása miatt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben