SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉRİL"

Átírás

1 O r szágos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48. Levelezési cím: 1525 Bp Pf cím: Tel.: (1) Fax.: (1) SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉRİL Hatálybalépés idıpontja: december 01. Jóváhagyta: Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

2 Tartalomjegyzék Országos Sportegészségügyi Intézet...1 Kötelezettségvállalás...3 Ellenjegyzés...6 Teljesítésigazolás...7 Érvényesítés...7 Utalványozás...8 Általános szabály:...9 Kötelezettségvállalások nyilvántartása számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet /16

3 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XII. fejezetének január 1-jei hatályú módosítása, valamint személyi változások miatt az Országos Sport Egészségügyi Intézet kötelezettségvállalás, e l l e n j e g y z é s, érvényesítés és utalványozás rendjérıl szóló szabályzat a következık szerint módosul: A költségvetés végrehajtása során a költségvetési alapokmányban meghatározott kiadási és bevételi elıirányzatok a tervezett jogcím esetén teljesíthetık. Az operatív gazdálkodása folyamatában az elıirányzatok felhasználásakor szigorúan meghatározott rendszerben, egymást kell követnie az alábbi feladatoknak: 1. kötelezettségvállalás (megrendelés, szerzıdéskötés) és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése 2. a szakmai teljesítések igazolása 3. érvényesítés 4. utalványozás és az utalványozás ellenjegyzése 5. a fizetési kötelezettség teljesítése 6. beszámolás az átruházott hatáskörben végzett kötelezettségvállalásokról, az utalványozásról, illetve az ellenjegyzésrıl Kötelezettségvállalás Az a gazdasági és jogi esemény, amelynek keretében az arra jogosult intézkedést tesz a munka, vagy a szolgáltatás végzésére, illetve áruszállításra és egyben kötelezi magát, hogy a végzett munkát, teljesített szolgáltatást, a szállított árut átveszi, annak ellenértékét a pénzügyi elıirányzatok terhére kiegyenlíti. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet. A kötelezettségvállalás elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a jóváhagyott, illetve módosított költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási elıirányzatának pénzügyi fedezete rendelkezésre áll-e. A kötelezettségvállaló részére, a feladata ellátásához olyan döntéselıkészítı dokumentum szükséges a kötelezettségvállalás kezdeményezıje részérıl, amelybıl a kötelezettségvállaló meg tudja állapítani a megvalósítás leggazdaságosabb módját és a legjobbnak ítélt megoldást (pl: árajánlatok összehasonlítása és minısítése). A jogszabálysértı, valamint a jelen szabályozást sértı, vagy kárt okozó kötelezettségvállalás fegyelmi, anyagi és büntetıjogi felelısséget von maga után. Kötelezettségvállalásra csak és kizárólag a mellékletben felsoroltak jogosultak a gazdasági igazgató, illetve helyettese ellenjegyzése mellett. 3/16

4 A kötelezettségvállalást elıkészítı feladatok: - pályázatok kiírása (közbeszerzés alá tartozó és nem tartozó pályázatok) - árajánlatok bekérése. A pályázati kiírásnak és az árajánlatkérésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket: - készlet/szolgáltatás pontos megnevezését (meghatározását), - mennyiségi egységét, - mennyiségét, egységár (ÁFA % és tartalom megjelöléssel), - garancia idı, - szállítás módja, - szállítás határideje (folyamatos teljesítés esetén ütemezése), - teljesítés (átvétel) helye, - fizetés módja, - fizetési határidı, - késedelmi kamat mértéke, - esetleges árengedmény, kedvezmény mértéke, feltétele. Árajánlatot legalább három szállítótól kell kérni. A beérkezett árajánlatokat az érintettek (keretgazdálkodó, igénylı) által minısíteni kell szakmai és gazdaságossági szempontok szerint. A kötelezettségvállaló elé az intézmény számára legkedvezıbb ajánlat kerülhet elıterjesztésre, a keretgazda minısítésével együtt, csatolva a nem javasoltakat is. A kötelezettségvállalás formái: 1. alkalmazási okirat, 2. megrendelés 3. vállalkozási, szállítási szerzıdés. 1. Az alkalmazási okirat - a munkaviszony, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének bizonylata. A vonatkozó elıírásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXVII. törvény és módosításai, illetve a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. 2. A megrendelés eszköz, készlet, gyógyszer beszerzésekor, szolgáltatások igénybevételekor alkalmazott kötelezettségvállalási forma. Minden megrendelést írásban kell elkészíteni formanyomtatványon, egyedi módon, vagy levél formában. A megrendelı jogérvényessége miatt az alábbiakat kell kötelezıen tartalmaznia: - a megrendelı és a szállító pontos megnevezése, telephelye, - a megrendelt és szállítandó eszköz, készlet, szolgáltatás pontos meghatározása (amely egyben tartalmazza a minıségi 4/16

5 követelményeket is), - mennyiségi egység, - mennyiség, egységár (ÁFA % és tartalom megjelöléssel), - a kötelezettség összege, - a szállítás módja, - a szállítás határideje, - a teljesítés (átvétel) helye, - a fizetés módja, - a fizetési határidı, - engedmény, kedvezmény mértéke, összege, - hibás teljesítés esetére szankciók kikötése (pl.: kötbér), - garanciális javítás, jótállási kötelezettség, - késedelmi kamat mértéke. A megrendelést minden esetben négy példányban, a megrendelıt is beazonosíthatóan, folyamatos sorszámmal kell kiállítani, amelybıl az - elsı (eredeti) példány a szállítóé, illetve a szolgáltatást végzıé, - második példány a központi nyilvántartóé (Pénzügyi Osztály), - harmadik példány a gazdasági esemény megvalósulásakor a számla mellé csatolandó, - negyedik példány a keretgazdálkodónál marad, amire a gazdasági esemény megvalósulását követıen a szállítólevél, illetve a számla számát, összegét, keltét (részszállításnál a szállított mennyiséget) fel kell vezetni. 3. A vállalkozási-szállítási szerzıdés, keretszerzıdés, átalánydíjas szerzıdés, jelentısebb feladatok, beruházások, karbantartások, nagyobb mennyiségő anyag- és áruszállítások megvalósítása érdekében készül. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a megrendelésnél leírt elemeket. A kötelezettségvállalásról (meglévı és folyamatos) minden keretgazdálkodó köteles nyilvántartást vezetni, amelynek tartalmaznia kell a pénzügyi teljesítés idejét és mértékét is. Az intézmény szerzıdéseit a jogi képviselı a kötelezettségvállalói aláírás elıtt ellenırzi, amennyiben az a jogszabályoknak megfelelı - a Kórház jogi képviselıje - szignálja és a felek aláírása után nyilvántartásba veszi. Jogi képviselı felülvizsgálata nélkül szerzıdéskötés nem kezdeményezhetı, illetve nem valósítható meg. A szerzıdést a jogi képviselı szignálása után a gazdasági igazgató ellenjegyzi és a kötelezettségvállaló aláírja. 4. Ügyeleti idı alatt történı sürgısségi indok, eseti külsı, vállalkozó által végzett szolgáltatások (javítások) megrendelésére a központi ügyeletes jogosult, a mőszaki ügyelettel történt elızetes egyeztetés után. A megrendeléseket az ügyeleti jelentésben rögzíteni és a következı munkanapon az adott kötelezettségvállalót, keretgazdát írásban értesíteni kell. 5/16

6 5. Konszignációs raktár üzemeltetésére a keretgazda az adott havi keretösszegén belül, külön címzett keretet kell meghatározni, hogy a keretgazda az érintett, szakmai felhasználó elızı havi felhasználása és a tárgyhavi felhasználási terve alapján, a szakmai területtel egyeztetetten, a tárgyhavi keretébe a megrendelendı mennyiséget és ennek értékét figyelembe vegye. Ennek alapján kezdeményezheti a tárgyhavi szükséges mértékő kötelezettségvállalást. A költségvetési alapokmányban meghatározott elıirányzatok terhére történı megrendelés, vállalkozási és szállítási szerzıdés és minden olyan intézkedés, amely az elıirányzatok felhasználására irányul a Fıigazgató fıorvos kötelezettségvállalásával (aláírásával), vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával valósulhat meg. A kötelezettségvállalás elızetesen, írásban és ellenjegyzéssel történhet. A kötelezettség vállalás, megrendelés 3 példányban kerül kiállításra, amelybıl 1 példány az anyaggazdálkodási osztálynak a beszerzések, a munkák megrendelése céljából, 1 példány a pénzügyi osztálynak a kötelezettségvállalás nyilvántartása céljából szükséges. A gazdasági igazgató által engedélyezett megrendelı példánya a számla mellékletét képezi. Kötelezettségvállalás a gazdasági igazgató ellenjegyzésével, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével történhet. Ellenjegyzés Az az eljárás, amelynek során a gazdasági igazgató, vagy az általa kijelölt pénzügyi szakképesítéső dolgozó személyesen meggyızıdik minden olyan körülményrıl, amely biztosítja a kötelezettségvállalás vagy a követelés, elıírás jogszerőségét, valódiságát, teljesíthetıségét és mindezt aláírásával igazolja. A kötelezettségvállalás és az utalványozás a kötelezettségvállaló, az utalványozó és az ellenjegyzésre jogosult személyek együttes aláírása mellett érvényes. Az ellenjegyzésre jogosultak ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható és ilyen intézkedés nem tehetı. A kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére a fıigazgató által írásban felhatalmazott személy jogosult. Az intézmény folyamatos mőködésének biztosítása érdekében az ellenjegyzı, amennyiben fenntartása van a kötelezettségvállalás megalapozottságát illetıen, akkor köteles azonnal a kötelezettségvállalóval a kapcsolatot felvenni. 6/16

7 Teljesítésigazolás Az anyag-, gyógyszer és eszköz beszerzés, illetve szolgáltatás mennyiségi, minıségi, egységár teljesülésének, megfelelısségének igazolását, a kötelezettségvállaló által megbízott keretgazdálkodó jogosult eszközölni. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt okmányok alapján ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát. A szakmai teljesítésigazolást a mellékletben meghatározottak végezhetnek. Szakmai teljesítés igazolása az e célra rendszeresített bélyegzıvel történik, melyet a kijelölt személy aláírásával és az idıpont megjelölésével jóváhagy. A szakmai teljesítés igazolása a benyújtott számlán történik. A számlához csatolni kell a teljesítési igazolást, az átadás-átvételi jegyzıkönyvet, a szállítólevelet, a munkalapot, a felmérési naplót, az építési naplót, illetve az anyag bevételezési bizonylatot, stb. Érvényesítés Az érvényesítés a szállított áru, a teljesített szolgáltatás kifizetését, illetve a bevételek beszedését megelızı gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítés írásban történhet. A többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 135. (4) bekezdése alapján legalább középfokú iskolai végzettségő és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítéső dolgozó végezheti, akit a gazdasági igazgató megbízása alapján kijelölt a feladatra, a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése elıtt az okmányok alapján ellenırizni és igazolni kell azok jogosságát, összegszerőségét és azt, hogy az elıirt alaki követelményeket betartották. Az érvényesítés megtörténtét a bizonylathoz csatolt kontírozó lapon, vagy az eredeti okmányra rávezetve kézzel vagy bélyegezve kell végrehajtani. Az érvényesítésnek - az érvényesítve megjelölésen kívül - tartalmaznia kell a megállapított összeget is, továbbá annak a kiadási-, vagy bevételi nemnek a megnevezését, amelynek a terhére vagy javára az összeg elszámolható. Az érvényesítésnél ellenırizni kell: - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 169. és ában meghatározottak szerint) a számlára és az egyszerősített számlára vonatkozó elıírások teljesülését. 7/16

8 - a teljesülést igazoló okmányok meglétét 1. árajánlatkérés 2. megrendelés 3. szállítólevél 4. munkalap 5. bevételi bizonylat 6. üzembe helyezési jegyzıkönyv 7. mőszaki átadási-átvételi jegyzıkönyv - számlázott és bevételezett mennyiség, - számlán és a megrendelésen szereplı határidı, - számlán és a megrendelésen szereplı késedelmi kamat mértékének egyezısége. Érvényesítés után a bizonylatokat továbbítani kell az utalványozónak. Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések elıkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának a tárgyi eszköz kategóriában megvalósított árubeszerzés és a vagyon növelése érdekében megrendelt szolgáltatások, építési beruházások vonatkozásában a számla, illetve a végszámla érvényesítésének feltétele a beruházó által szabályszerően kitöltött, aláírt és a számla mellékleteként csatolt üzembe helyezési okmány. Utalványozás Az utalványozás a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, a készletek bevételezésének és kiadásának elrendelése. Utalványozásra a fıigazgató, vagy az által írásban felhatalmazott személy jogosult. Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésbıl, szolgáltatásból számla, egyszerősített számla, számlát helyettesítı okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevétel beszedését. Az utalványt ellenjegyzı feladata, hogy elısegítse és biztosítsa a jogszabályi elıírások betartását, hogy a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e; a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, a kötelezettségvállalás célszerőségét megalapozó eljárás megtörtént-e, a gazdasági feladat a költségvetés tervelıirányzatai között szerepel-e, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Utalványozás nélkül az érvényesített összeget kifizetni nem szabad. Az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján történhet a fizetési kötelezettség teljesítése, melyet a pénzügyi osztály munkatársai végeznek banki átutalással vagy pénztáron keresztül történı készpénz kifizetéssel. 8/16

9 Az utalványnak tartalmaznia kell: - a rendelkezı és a rendelkezést végrehajtó megnevezését, - az utalvány szót, - a költségvetési évet, az elszámolás módját, - a befizetı és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámla számát, - a fizetés idıpontját, - a megterhelendı bankszámla számát, megnevezését, - a keltezést, az utalványozó és ellenjegyzı aláírását. Az utalványozás fajtái: - pénzforgalommal kapcsolatos, - anyag- és eszközigényléssel kapcsolatos utalványozás. Általános szabály: A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzı, illetıleg az utalványozó és az ellenjegyzı ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítı személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. Az érvényesítést végzı és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk a b./pontja), vagy a maga javára látná el. Minden olyan kötelezettségvállalás (megrendelés), amely e szabályzattal ellentétesen történik, fegyelmi és anyagi felelısségre vonást von maga után. Arra sem pénzeszközt, sem anyagot, vagy más eszközt, szolgáltatást kiadni, illetve nyújtani nem lehet. Az utalványozó és az ellenjegyzı fegyelmileg felelısek az utalványozás során a gazdálkodási szabályok betartásáért. Anyagi felelısséggel tartoznak, ha szabálytalan utalványozás következtében az intézményt anyagi károsodás éri, büntetıjogi felelısségre vonás érvényesül, ha a szabálytalan utalványozással büntettet is elkövetnek. Kötelezettségvállalások továbbítása a külsı partner felé: - alkalmazási okiratot a humánpolitikai (munkaügyi) osztály továbbítja, személyes átadással, vagy postai úton, tértivevénnyel, - megrendeléseket postai úton, ajánlottan, sürgıs esetben ideiglenesen faxon, - szerzıdéseket postai úton, ajánlottan, - kimenı számlákat postai úton, ajánlottan. 9/16

10 Kötelezettségvállalások nyilvántartása Az intézményben a kötelezettségvállalásokat - minden keretgazdálkodó az általa érintett területre vonatkozóan, - központilag a Pénzügyi és Számviteli Osztályon az intézmény egészére vonatkozóan nyilvántartja. A nyilvántartások naprakészségéért, megbízhatóságáért a nyilvántartók fegyelmileg felelısek. Jelen szabályzat december 01-tıl visszavonásig érvényes. Budapest, december 01. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos 10/16

11 1. számú melléklet I. Kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkörök dologi, bér- és bérjellegő kiadásoknál Valamennyi kiadás és valamennyi bevétel esetén A fıigazgató kötelezettségvállalási jogköre az elfogadott koltségvetés erejéig korlátlan és teljes korü Kötelezettségvállaló Dr. Soós Ágnes Föigazgató Távollétében Helyettese helyettes Ellenjegyzö Kissné Velekei Mária mb. Gazdasági igazgató Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı A föigazgatói kotelezettségvállalás esetén a keretgazdálkodási feladatokat az adott terulet keretgazdálkodói látják el: Keretgazdálkodó Orvosigazgató Megleczné Ocsenás Mária Ápolási igazgató Kühtreiber Istvánné Humánpolitikai osztály Dr. Magyar vez. Enikı Gyógyszertár Böszörményi Lászlóné Anyaggazdálkodás oszt. András vez. Zsuzsanna Élelmezési osztályvezetı Fejes Sándor Mőszaki osztályvezetı Megyeriné Szabó Anita Informatikai osztályvezetı Szabó István Pénzügyi osztályvezetı Távollétében helyettese Nagy Béla helyettese Tóth Tiborné helyettese Pechnyó Gergelyné helyettese Barabásné Daku Valéria helyettese Gallen László helyettese Thier István helyettese Varga Péterné helyettese Távollétnek minısül 1 nap, vagy azt meghaladó távolmaradás. 11/16

12 2. számú melléklet Utalványozás és ellenjegyzés Pénzforgalommal kapcsolatosan I. Utalványozási jogkörök szabályozása kiadások esetén Utalványozó Fıigazgató Ellenjegyzı Gazdasági igazgató Távollétében Távollétében Helyettese Pénzügyi osztályvezetı Anyag és eszköz igényléssel kapcsolatosan (központosítás esetén) Utalványozó Távollétében Kissné Velekei Mária helyettese vagy megbízottja II. Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörök szabályozása bevételt eredményezı értékesítések és szolgáltatások esetén Az intézmény tevékenységével kapcsolatos, bevételt eredményezı szerzıdések megkötésekor Utalványozó Fıigazgató Távollétében Helyettese osztályvezetı Ellenjegyzı Gazdasági igazgató Távollétében Pénzügyi Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi az.../2009. számú fıigazgatói utasításnak. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

13 3. számú melléklet Az Országos Sport Egészségügyi Intézmény által végzett költségvetési alapokmányában meghatározott szakfeladatok vonatkozásában a vásárolt termékek, megrendelt szolgáltatások és megállapodások teljesítésének szakmai teljesítésigazolási jogkör meghatározása Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 135. (3) bekezdése alapján és a szabályzatban meghatározottak figyelembevételével a vásárolt termékek, megrendelt szolgáltatások és megállapodások teljesítésének szakmai igazolására az alábbi személyeket jelölöm ki: Pénzügyi osztály részérıl: név beosztás aláírás Szabó István Pénzügyi osztályvezetı... Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı helyettes... Budapest, december 01. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos 13/16

14 4. számú melléklet Az Országos Sport Egészségügyi Intézmény költségvetési alapokmányában meghatározott elıirányzatok vonatkozásában az érvényesítéssel megbízott személyek meghatározása 1./ Az intézmény költségvetésében a banki kifizetéseknél és bevételeknél valamennyi szakfeladat és elıirányzat vonatkozásában az érvényesítési feladatokkal megbízom: Pénzügyi osztály részérıl: név beosztás aláírás Szabó István Pénzügyi osztályvezetı Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı helyettes távollétében: név beosztás aláírás Balogh Edina pénzügyi elıadó... Faragóné Kocsis Edit pénzügyi elıadó... Bodócsné B. Hajnalka pénzügyi elıadó... 2./ Az intézmény költségvetésében a pénztári kifizetéseknél és bevételeknél valamennyi szakfeladat és elıirányzat vonatkozásában az érvényesítési feladatokkal megbízom: A pénzügyi osztály részérıl: név beosztás aláírás Szabó István Pénzügyi osztályvezetı Varga Péterné Pénzügyi osztályvezetı helyettes.. távollétében: név beosztás aláírás Balogh Edina pénzügyi elıadó... Faragóné Kocsis Edit pénzügyi elıadó... Bodócsné B. Hajnalka pénzügyi elıadó... Budapest, december 01. Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos 14/16

15 5. számú melléklet Az Országos Sport Egészségügyi Intézmény költségvetési alapokmányában meghatározott szakfeladatok vonatkozásában a szakmai teljesítés igazolására rendszeresített bélyegzık lenyomatai A bélyegzı lenyomatok példák, a szükséges forma kiválasztható A szakmai teljesítést igazoljuk: Budapest, év.. hó nap A beszerzés, szolgáltatás, végzett munka, szállítása szükségességét és megtörténtét igazolom Bevételezve: okmánynapló tételszám alatt.. aláírás aláírás Budapest, 20.év.hó. nap Kifizethetı tételrıl.. nyilvántartó osztályvezetı A munka elvégzését, teljesítését igazolom. A számla kifizethetı. Budapest,.. ügyintézı... osztályvezetı Fenti munkák elvégzését igazolom....ft, azaz.... forint összeg kifizetését javasolom Budapest,.. mőszaki ellenır 15/16

16 6. s zámú melléklet Kötelezettségvállalásra jogosultak neve, beosztása Név, beosztás Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos Böszörményi Lászlóné Anyaggazdálkodási osztályvezetı Fejes Sándor Mőszaki osztályvezetı Andrási Zsuzsanna Élelmezési osztályvezetı Dr. Magyar Enikı Fıgyógyszerész Megléczné Ocsenás Mária mb. ápolási igazgató Kühtreiber Istvánné Humánpolitikai osztályvezetı Megyeriné Szabó Anita Informatikai és Kontrolling osztályvezetı 16/16

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 SZÁMVITELI

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 55/2010. (V. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 TARTALOM BEVEZETİ 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. Központi szakterületek hatásköre

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben