Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei"

Átírás

1 2006. november Kedves Olvasóink! E hónapban közreadjuk teljes terjedelemben a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelveit, melyet az NCA eddigi mûködésével egyetemben véleményezhetnek. Kérjük, mondja el véleményét, továbbítsa azt a cikkek végén megjelölt elérhetõségekre!. szerk - A tartalomból Csúcstechnikával 4. oldal Magánvagyonmentés alapítványokon keresztül 5. oldal Megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért! 6. oldal Alig kétezren osztoznak 560 milliárdon 9. oldal Döntöttek az NKA 2007-es kulturális támogatási kereteirõl 11. oldal Civil Konferencia 12. oldal SOK JÓ EMBER- Civiliáda tizenegyedszer 12. oldal Önkéntes börze 14. oldal Átadta "Az Év Adományozottja" díjat az Ökotárs Alapítvány 15. oldal Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei A Minisztérium véleményezésre kiadta az alábbi dokumentumot. A határideje november 30! 1. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének alapelvei Az erõs civil társadalom a demokratikus társadalomszervezõdés alapja és fokmérõje. Fontos, hogy a civil szervezetek a közéleti gondolkodás közegébe vonják be az állampolgárokat, terepet adjanak a közvetlen, részvételi demokráciának. A civil szervezetek a társadalmi integráció, a kohézió, az emberi szolidaritás, az öntevékenység és társadalmi felelõsségvállalás hatékony mûhelyei. A kormány a társadalom elõtt álló célok megvalósításában, a közjó szolgálatában tiszteletben tartva a civil szféra függetlenségét partnerének tekinti a civil szektort. Nélkülözhetetlennek tartja a kormányzati és helyi hatalom feletti civil ellenõrzést, az állami-önkormányzati, a piaci és civil szervezetek közötti munkamegosztást és együttmûködést. Megadja a segítséget ahhoz, hogy a szektor szolgáltatást végzõ szervezetei hatékonyan részt tudjanak venni a közfeladatok ellátásában. Folytatás a 2. oldalon. Csizmár Gábor államtitkár nyílt levele Kedves Civil Barátaim! A Nemzeti Civil Alapprogram létrehozása a civil szektor fejlõdési folyamatában mérföldkõnek tekinthetõ. Az NCA rendszerének alapintézményeként mûködõ civil jelöltállítási rendszer megerõsítette a szektoron belüli együttmûködést, a 2004 óta biztosított NCA pályázati támogatások jelentõsen hozzájárultak a szervezetek megerõsödéséhez, programjainak megvalósításához; hatásukra pozitív rendezõdési folyamat indult el, elsõsorban a szervezetek jogszerû mûködése terén. Az NCA a 2004 és 2006 között megjelent pályázati kiírásokra beérkezett 45 ezer pályamûbõl csaknem 27 ezer pályázat megvalósításához biztosított mintegy 18,9 milliárd Ft támogatást. A törvény hatályba lépése óta eltelt idõszak eredményeinek ismeretében, elérkezettnek látjuk az idõt, hogy az NCA mûködését meghatározó szabályozók felülvizsgálatra kerüljenek, melyet a évi mûködésrõl szóló Állami Számvevõszéki jelentés is megfogalmaz. A korrekció elsõ lépéseként a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény (NCA törvény) módosítása szükséges. Tapasztalataink, és a civil szervezetek visszajelzései egyaránt azt igazolták, hogy idõtálló az NCA törvény koncepciója, az NCA szervezetének újszerû konstrukciója, a szereplõk együttmûködési kényszerére épülõ rendszere, ezért a törvényhez kapcsolódó módosítási javaslatok elsõsorban pontosító jellegûek (lásd 1. sz. melléklet). Folytatás a 2. oldalon Programajánló! A Humán Európa Szövetség által december hónapra tervezett két program: 1. December 2-án egész napos Ablak a nyilvánosságra" elnevezésû, készségfejlesztõ kommunikációs és média képzés. 2. December 9-én az EU-s pályázatok sikeres megírása" Kerekasztal-fórum lesz Nagykanizsán. Brüsszeli civil út tapasztalatait és kapcsolatait is felhasználva kistérségi fórumot szervezünk. Az EU-s pályáztatás rendszerét állítjuk a középpontba a tapasztalatok átadásával. Célunk, a fontosabb gyakorlati ismeretek összefoglalása és az érdeklõdõk segítése, az esélyegyenlõség biztosításával, pályázati tanácsadás, civil szakmai és területi együttmûködések segítése.

2 2 - Nonprofit Hírlevél Csizmár Gábor államtitkár nyílt levele Folytatás a címlapról Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az NCA támogatási rendszerében jelentõs változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy a pályázati folyamat rugalmasabbá, felhasználó baráttá és átláthatóbbá váljon. A civil szervezeteket érthetõ módon közvetlenül leginkább ezek a kérdések, problémák érintik és foglalkoztatják. Ezekre a felvetésekre azonban a válaszokat elsõsorban belsõ eljárásrendek (pl. a támogatási elvek, tanácsi határozatok, pályázatkezelési szabályok), illetve az NCA törvény végrehajtási kormányrendeletének a felülvizsgálatában kell keresnünk. A törvény módosításával egyidejûleg tehát megkezdõdött ezeknek a szabályzatoknak az áttekintése is. Az NCA törvény megalkotásakor jól bevált az a módszer, hogy a jogszabály tervezetét annak legelsõ stádiumától a nyitott jogalkotás jegyében az érintettek véleményezték, javaslatokat fogalmaztak meg.kérjük ezért Önöket, hogy az eddigiekhez hasonlóan gondolataikkal konstruktívan járuljanak hozzá az NCA rendszerének hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez. Javaslataikat és felvetéseiket november 30-áig az címen várjuk. hp?fil_id=6210 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Folytatás a címlapról 2. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének pillérei A kormány tevékenyen részt kíván vállalni a civil szektor egyre hatékonyabb mûködésének biztosításában, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében. A civil szféra tagoltságát, sokszínûségét elismerve, a szolgáltató, az adomány- gyûjtõ- és osztó karitatív, valamint az érdekképviseleti szervezetekkel és azok szövetségeivel kívánja a kapcsolatait elmélyíteni. Ennek érdekében a következõ kiemelt területeken kíván intézkedéseket hozni: 1) a társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése, 2) a jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása, 3) a civil szervezetek hatékony mûködésének elõsegítése, 4) az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése, 5) az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szervezetek részvételének elõsegítése. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 14. -ának b) pontja szerint civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt) A társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése Továbbra is biztosítani szükséges, hogy a civil szervezetek mûködési feltételrendszerét kialakító, annak érdekeit szolgáló jogszabályok, intézkedések a civil szervezetek tényleges közremûködésével készüljenek el. Ezen túl azonban a jogszabály-elõkészítés teljes vertikumában, minden ágazat keretében a nyitott jogalkotás elvei szerint szükséges eljárni. Biztosítani kell annak eljárási, szervezeti és technikai feltételeit, hogy a nyitott jogalkotás elvének megfelelõ - a jogalkotásról szóló évi XI. törvényben és az elektronikus információ-szabadságról szóló évi XC. törvényben meghatározott - követelmények a civil szervezetek vonatkozásában is egyre szélesebb körben reálisan teljesíthetõk legyenek. A Kormány biztosítja azoknak az elektronikus csatornáknak a mûködtetését, karbantartását és fejlesztését, amelyek a gyors és tömeges információ-áramlást, interakciót teszik lehetõvé. A területfejlesztés és a szociális igazgatás regionális folyamataiban törvény biztosítja a civil szervezetek döntési folyamatokban való részvételét. Az ehhez hasonló törvényi, intézményi, eljárási részvételi garanciák kiépítését más ágazatokban is meg kell kezdeni, és a már mûködõ ilyen mechanizmusokból ki kell iktatni azokat a formális elemeket, amelyek gátolják a tényleges civil részvételt. A civil társadalommal kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységnek arra kell irányulnia, hogy a civil szervezetek idõben és érdemben kapják meg a szükséges tájékoztatást a kormányzati döntéshozatali folyamatok állásáról, magukról a döntésekrõl, továbbá a döntés-végrehajtási szakaszokban történõ civil részvétel lehetõségérõl és gyakorlásuknak konkrét módjairól, technikájáról. A közhatalmi döntéshozatali folyamatokban elõ kell segíteni a civil tapasztalatok és javaslatok intézményes megjelenítését szolgáló megoldások alkalmazását. Biztosítani kell a kormányzat valamennyi döntéshozatali szintjén az együttmûködési mechanizmusok, fórumok és kommunikációs csatornák folyamatos mûködését. A kormányzat segíteni kívánja a közhatalmi döntéshozatal és a közigazgatás minden szintjén a civil együttmûködések és civil érdekképviseletek megjelenését és mûködését. Ezek tevékenységét a kormányzati cselekvés megalapozottságát, valamint a kormányzás minõségi színvonalát biztosító fontos körülménynek, és nem a kormányzást akadályozó tényezõnek tekinti. A civil fórumok, kerekasztalok, tanácsok, együttmûködések, érdekképviseletek körében a kormányzat nem "jelöli ki" semmilyen módon a civil partnereket, hanem a civil szektor érintett részének kiválasztásos, legitimációs folyamataira bízza a civil képviselet

3 Nonprofit Hírlevél - 3 kérdéseinek megoldását. A kormányzati struktúrákban intézményesült és civil részvétellel mûködõ testületekben az állami fél által történõ behívást, kinevezést, felkérést ahol annak feltételei adottak az érdekelt civil szervezetek által választott vagy delegált civil képviselettel kell felváltani. Elõ kell segíteni az ágazati-civil kapcsolatok kiszélesítését, az ágazati civil együttmûködési megállapodások létrejöttét. Az érdekelt civil szervezetek körének meghatározása objektív mutatókon, normatív feltételeken vagy a civil szervezetek önminõsítésén kell, hogy alapuljon. A Kormány a kormányzat civil szférával kapcsolatos stratégiájának és gyakorlati intézkedéseinek koordinációja érdekében civil koordinációs tárcaközi bizottságot mûködtet. A minisztériumokban, kormányhivatalokban, központi hivatalokban a Kormány gondoskodik a civil kapcsolatokért felelõs szervezeti egység kijelölésrõl, ezáltal biztosítva az adott területhez kapcsolódóan a civil szférával történõ együttmûködést. Elõ kell segíteni azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen az önkormányzatoknál is kiszélesedik a civil kapcsolatok, a civil együttmûködések, a közszolgáltatás-ellátásban történõ civil részvétel lehetõsége. A kormány a civil szektorból eredõ kezdeményezés esetén segíti a civil szektor legitim képviseletének létrehozását, valamint kész a kormány és a civil szektor közötti megállapodás megkötésére A jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása A civil szektorra közvetlenül vonatkozó jogi szabályozás fejlesztését, korszerûsítését az alábbi irányokban kell kutatással, hatástanulmánnyal és koncepciókészítéssel, továbbá a már meglévõ elemzések, kimutatások felhasználásával, aktualizálásával elõkészíteni: Meg kell teremteni az alapítványok és a társadalmi szervezetek nyilvántartására vonatkozó jogi szabályozás egységességét, amely lehetõséget ad az egységes terminológia kialakítására és alkalmazására is. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény elfogadásával jogilag szabályozottá vált az állami és önkormányzati közfeladat ellátásban történõ civil részvétel egyik fontos formája, a közérdekû önkéntesség. A Kormány támogatni kívánja az önkéntesség valamennyi formájának elterjedését, ezért elõmozdítja az önkéntes tevékenységekrõl tájékoztató ügyfélszolgálatok kialakítását, valamint a fogadó szervezetek képzését. Fel kell tárni az önkéntesség lehetõségeit a munkaerõ-piacról kiszorult személyek reintegrációjában, illetve meg kell teremteni az állami intézményekben végzendõ önkéntes tevékenység ágazati feltétel-rendszerét. A közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény létrehozta a közhasznúsági rendszert, amelynek tervezett funkciói nem valósultak meg maradéktalanul. A közhasznúsági minõsítést ezért újra kell gondolni és a szabályozást egyszerûsíteni kell. A civil szervezetek mûködésének fontos forrása a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása. E támogatási rendszer 1997 óta nyújt lehetõséget az adózók számára, hogy adójuk egy részével nonprofit szervezeteket támogassanak. A nyilvánosság, felhasználás, kedvezményezetti kör kérdése, ennek megnyugtató rendezése vagy újraszabályozása meghatározó az 1%-os rendszer fejlõdése szempontjából. A szabályozást a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosítani kell. Szükséges a számviteli, adózási, mûködési és gazdálkodási jogszabályok felülvizsgálata. A jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek (társadalmi szervezetek és alapítványok) 44 %-ának bevétele nem éri el az évi ,- Ft összeget, ezért indokolt az alacsony költségvetésû egyesületek és alapítványok számára bevételi értékhatár alapján egyszerûbb számviteli, könyvvezetési szabályokat kialakítani. A Kormány a jogszabályi környezet felülvizsgálatával elõ kívánja segíteni a nonprofit szervezetek bírósági nyilvántartásának egyszerûbb és gyorsabb elérését, illetve a bírósági kivonatokhoz történõ szélesebb körû hozzáférés lehetõségét. Meg kell teremteni továbbá, a teljes körû elektronikus pályáztatás bevezetésének és mûködtetésének jogi feltételeit. A hazai szervezetek nemzetközi színtéren való mûködésének, együttmûködésének elõsegítése érdekében a Kormány elõkészíti az Európa Tanács 124. sz. Európai egyezmény a nemzetközi nem-kormányzati szervezetek jogi személyiségének elismerésérõl szóló dokumentumhoz való csatlakozást A civil szervezetek hatékony mûködésének elõsegítése A civil szervezetek mûködési hatékonyságának és informáltságának növelése, továbbá felkészültségének és naprakészségének biztosítása érdekében a kormány támogatja a civil szolgáltató központok hálózatának mûködését és fejlesztését, tevé- Miniszteri dicséret Savaria Fórum Az egészségügyi miniszter dicsérõ oklevéllel ismerte el az egyik szombathelyi civil szervezet munkáját. Az egyesület a rákbetegek érdekeit képviseli. Kettõ civil szervezetet részesített miniszteri dicséretben Molnár Lajos, az egészségügyi tárca vezetõje a Batthyány-Strattmann László-emlékünnepélyen, az egyik a szombathelyi Együtt Egymásért Eséllyel az Életért Egyesület. A rákbetegek érdekképviseletével és segítésével foglalkozó szervezet nevében Kardos György elnök és néhány egyesületi tag vett részt a budapesti eseményen. Több éves munkánk elismeréseképpen, a kórház javaslatára kaptuk a miniszteri dicséretet mondta érdeklõdésünkre az elnök. Tíz fõ alapította az egyesületet, ma pedig már közel hatvanan dolgozunk a rákbetegekért, és számos pártoló tagunk is van. Az önkormányzattal fenntartott együttmûködési megállapodás értelmében olyan feladatokat is ellátunk, mint például a rákszûrések népszerûsítése, a felvilágosító elõadások megtartása, és általában az egészségmegõrzésre való ösztönzés. A galériát is kedvelik Vas Népe Térségi körkép (kor) - Már most jó évet tudhat maga mögött a Vasi Alkotók Egyesülete. Jövõre tovább erõsítenek. A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének vasi csoportja eredményes hónapokat tudhat maga mögött, fogalmazott a szervezet mûvészeti asszisztense, Leibinger Csilla. Mint mondta, sikere volt a szombathelyi Bercsényi iskolában rendezett tárlatuknak csakúgy, mint a Savaria Múzeummal való közös kiállításoknak. Az egyesület kedvelt kiállítóhelye a Savaria Tourist belvárosi galériája. Itt idén öt egyéni tárlatuk volt látható. Amint azt a szervezet elnöke, Kamper László megfogalmazta: fontos lenne a galériával kapcsolatos jogi keretek tisztázása, ezért tárgyal a megyei közgyûlés illetékeseivel.

4 4 - Nonprofit Hírlevél Csúcstechnikával Vas Népe Csepreg (tk) - Világszínvonalú gépkocsival gazdagodtak a csepregi önkéntes tûzoltók. A Mercedes Benz Rosenbauer TLF 4000 AT 2 gépjármûfecskendõt a közelmúltban vették át. A Csepregi Önkéntes Tûzoltóság 2002 õszén nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz új, félnehéz kategóriájú tûzoltó gépjármûfecskendõ vásárlására. A közel százmillió forint értékû gép árának önrészét a tûzoltóság és a csepregi önkormányzat vállalta magára. A költségekhez az ellátási területen levõ hét további önkormányzat és számos vállalkozó, magánszemély is hozzájárult. Kovács András elnök elmondta, hogy régi álmuk teljesült most a csepregi tûzoltóknak. A 125 éves múltra visszatekintõ önkéntes tûzoltóság 1930-ban vásárolta elsõ gépjármûvét, amit maguk alakítottak át tûzoltás céljára. Közös gyûjtéssel és áldozatvállalással egyre korszerûbb eszközöket sikerült beszerezniük, míg végül megérlelõdött az elhatározás: pályázatot nyújtanak be egy új, világszínvonalú gépjármûfecskendõ megvásárlására. A Mercedes Benz Atego Rosenbauer TLF 4000 AT 2 tûzoltókocsiból jelenleg mindössze kilenc teljesít szolgálatot Magyarországon, a legközelebbi Sopronban. Beállításával nyugdíjba küldhette az egyesület azt a Csepelt, amely már az 1965-ös árvíz idején is segítette munkájukat. Az új autóban minden tûzoltási és mûszaki mentéshez szükséges felszerelés rendelkezésre áll, és saját aggregátorával éjszakai mentés esetén nappali fénnyel világítja meg a helyszínt. Az új gépkocsi kezelését folyamatosan gyakorolják, abból hat tûzoltó már vizsgát tett. kenységük más szolgáltató hálózatokkal való harmonizációját. A civil szolgáltató hálózatok kormányzat által támogatott legfõbb funkciói: - a szervezetek mûködési hatékonyságának növelése tanácsadásokkal, képzésekkel és információszolgáltatással; - a civil szektoron belüli információáramlás és együttmûködés erõsítése és a szolgáltató hálózatok közötti munkamegosztás fejlesztése; - a civil szektor, valamint az államszervezet közötti párbeszéd útjainak kialakítása, a kooperáció elõsegítése; - a civil részvételhez, a közszolgáltatás-ellátásban történõ közremûködéshez szükséges tanácsadás és szakértõi segítség nyújtása. Biztosítani és fejleszteni kell az évenkénti teljeskörû nonprofit statisztikai adatfelvételt és a már kialakított statisztikai módszerek és elemzések fenntartását, annak érdekében, hogy a civil szektoron belüli mozgások és változások évrõl évre követhetõk legyenek. A Kormány támogatja a jogszabályok döntés-elõkészítõ vizsgálata mellett az utólagos hatás-vizsgálatokat, valamint a civil szektor (ön)értékelését és fejlõdését elõsegítõ alkalmazott kutatásokat. A Kormány továbbra is támogatja a civil szektorban zajló folyamatokra irányuló kutatásokat, különös tekintettel azokra a körülményekre és tényezõkre, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik a civil társadalom közfeladat-ellátásban történõ részvételét, az állami-civil illetve önkormányzati-civil együttmûködést. Tekintettel a civil szektor foglalkoztatási kapacitásának bõvülésére, a kormány ösztönzi és elõsegíti a felsõoktatásban és a felnõttképzésben a nonprofit ismeretek oktatását, tananyagok és tankönyvek, taneszközök fejlesztését, valamint a távoktatási formája kialakítását. A közigazgatást érintõ képzési területeken intézményesíteni kell a civil kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges szakmai ismeretek oktatását. Biztosítani kell a közigazgatásban dolgozók képzési, továbbképzési rendszerében az alapvetõ, civil szektorral kapcsolatos ismeretek elsajátítását Az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése A Kormány áttekinti és egységesíti az államháztartás támogatásokra vonatkozó szabályait, és törekszik arra, hogy megteremtse a szektorsemleges, egységes szabályozást, amely tartalmazza a közpénz felhasználásának megfelelõ garanciáit, lehetõvé teszi a támogatási céltól és támogatási összegtõl függõ differenciált eljárási szabályok alkalmazását. A szabályozás során a párhuzamos finanszírozások megszüntetésére, a mûködést finanszírozó források minimalizálására (kivétel Nemzeti Civil Alapprogram) megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A Kormány intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló források döntõ része ne egyedi támogatásként, hanem pályázati keretben vagy normatív módon egységes elvek alapján kerüljön elosztásra. Ezáltal biztosítható az egységes megmérettetés és a fokozott nyilvánosság követelménye. A központi költségvetés forrásaiból pályázati támogatást elnyerõ civil szervezetek részére nyújtott központi költségvetési támogatások egységes nyilvántartásának kialakítása lehetõséget ad a társfinanszírozási rendszer nyomon követésére és fejlesztésére, a finanszírozási mechanizmus aránytalanságainak, hiányainak, területi következetlenségeinek, ágazati eltéréseinek feltárására. Ennek a módszernek az alkalmazása hosszú távon elõ tudja segíteni a támogatási összegek ésszerûbb, hatékonyabb és célirányosabb felhasználását, valamint a visszaélések kiszûrését. A civil szervezeteknek nyújtott támogatások mellett azok felhasználásáról, hasznosulásának eredményérõl is tájékoztatni kell a nyilvánosságot. A magánadományozás jelenlegi szabályai nem ösztönzik a filantróp magatartást, a magánadományok, bár összegszerûségükben növekedést mutatnak, arányuk visszaszorulóban van a civil szervezetek bevételi szerkezetében. Szükséges ezért az adományozás, mint személyes és társadalmi érték megbecsülésének, megjelenítésének, a jó példák célzatos fölmutatásának ösztönzése. A Kormány a pályázati rendszerek egyszerûsítése, a pályázati folyamatok gyorsítása érdekében a civil szervezetek állami támogatása terén az esélyegyenlõségi szempontokat figyelembe véve fokozatosan megteremti az elektronikus pályáztatás lehetõségét. Fenntartja és összehangolja azt a praktikus képzési rendszert, amely megnöveli a civil szervezetek pályázati, így többek között EU-forrásokhoz való hozzáférési esélyeit. A mûködési tapasztalatok birtokában a kormányzat koncepcionálisan áttekinti a Nemzeti Civil Alapprogram szerkezetét, és eljárásrendjét, annak érdekében, hogy a rendszer mûködése rugalmasabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon.

5 Nonprofit Hírlevél Állami/önkormányzati feladatok kihelyezése A Kormány a civil szervezetekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység meghatározó elemének azt tekinti, hogy az államnak tartósan szüksége van közfeladatai magas szintû ellátásához a civil szektor erõforrásaira (humán, szellemi, anyagi, technikai, eljárási és információs értelemben egyaránt). Ezért a humánerõforrás fejlesztés az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a kultúra, az esélyegyenlõség biztosítása, valamint a környezet és természetvédelem terén elõ kell segíteni a civil szervezetek állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban történõ részvételét. A közfeladat-ellátás széles értelemben magába foglalja a jogszabályba foglalt állami és önkormányzati feladatok közvetlen gyakorlásán túl az olyan általánosabb állami feladatokat is, mint a közhatalmi döntéshozatal optimális elõkészítése, a nyitott jogalkotás elveinek megfelelõ jogszabály-elõkészítés, a közfeladatok gyakorlásának és végrehajtásának ellenõrzése, a valóságos társadalmi folyamatokról jelzõrendszer és információs rendszer mûködtetése, a közfeladat-ellátás folyamatainak fejlesztéséhez szükséges innováció biztosítása. A közfeladat-ellátásba történõ civil forrásbevonás, a közfeladatok ellátásában történõ állami - civil együttmûködés fejlesztése érdekében a civil kapcsolatok fejlesztésének meghatározó iránya egyfelõl a civil részvétel elõtt álló jogi, eljárási, adminisztrációs, anyagi és technikai akadályok lebontása, másfelõl pedig az együttmûködésekhez szükséges információs, szervezeti, intézményi és eljárási feltételek (auditált rendszerek, minõségbiztosítási feltételek, szakmai és pénzügyi standardok), segítségek biztosítása. Az irányelvekre az ágazati és kormányzati intézkedési tervek megfogalmazásához észrevételeket és javaslatokat a címre, vagy a Civil Szolgáltató központok elérhetõségeire várjuk november 30-ig! Magánvagyonmentés alapítványokon keresztül Mfor.hu Lassan Magyarországon is beérnek a nyolcvanas éveken gründolt családi és céges vagyonok. Annak érdekében, hogy ezek hozadéka a kiszemelt örökösre szálljon, legjobb ezt egy panamai alapítványra bízni. Adott esetben rengeteget lehet ezzel spórolni - olvasható a Népszabadság cikkében. Leginkább a családi vagyon megóvása, biztonságos továbbörökítése, s nem utolsósorban optimális adózási feltételek mellett történõ fialtatása lehet számos magánalapítvány célja - még ha egy eredendõen non-profit, vagyis haszonszerzés céljából üzleti tevékenységet nem végzõ alapítvány mûködését igen szigorúan behatárolja is a honi szabályozás - derült ki a Crystal WorldWide tanácsadó cég konferenciáján. A Magyarországon a nyolcvanas-kilencvenes években felhalmozódott, lassan továbbadás, vagy -örökítés elõtt álló ingatlan, céges és értékpapírokban fekvõ vagyonok tulajdonosai szempontjából nem mindegy, hogy mindez milyen közterhek mellett történik meg. Az alapítványok élvezte adózási elõnyök ugyanis egyaránt vonatkoznak a Magyarországon, a Bahamákon, a Holland Antillákon vagy Lichtensteinben bejegyzett alapítványra. A jelentõs különbség ott van, hogy míg a magyar szabályozás nem engedi a szûkös, magánemberekbõl álló kedvezményezetti kört szolgáló magánalapítványok létrehozását (csak közcéllal lehetséges ez), számos közép-amerikai államban, Liechtensteinben és Ausztriában ennek nincs akadálya. Az alapítványba bevitt vagyonelemeket illetékmentesen lehet továbbörökíteni, hiszen a tulajdonos nem változik, csupán annak kedvezményezettje. Ily módon az öröklési jog számos passzusa sem köt - meg lehet például feledkezni a köteles részrõl. A társasági adó alól mentességet élvez az alapítványba bevitt betét kamata, a vállalati üzletrész eladásából fakadó nyereség, valamint az értékpapírszámlán fialtatott pénz hozama. Az ingatlanoknál viszont a bérbeadás már vállalkozási tevékenységnek minõsül, így adóköteles, ám a kedvezményezettek kaphatnak használatra ingatlant - igaz, ez a személyi jövedelemadó szerint természetbeni juttatás, vagyis adóköteles. Komoly megtakarítás azonban nemcsak az "output", hanem az "input" oldalon is elérhetõ, vagyis a vagyonelemek beemelésekor. Nem új keletû eszköze az illeték minimalizálásnak ingatlanok esetében, hogy ha azok egy-egy projektcég tulajdonát képezik, tulajdonosváltáskor voltaképp egy cég üzletrésze cserél gazdát, nem ingatlanértékesítésrõl van szó. Ingóságok ajándékozását pedig legcélszerûbb egy párkányi Hõenergia hasznosításáról A Zala Megyei Fejlesztési Kht. az INTERREG IIIC projekt keretében az "Innovatív hõenergia-megoldásokatkutatóközösségekésrégiókhálózata" címmel szervezett konferenciát a Hotel Balatonban. KaszaSándor,aZalaMegyeiFejlesztési Kht. ügyvezetõ igazgatója elmondta: a 2005 áprilisában induló, 30 hónapig tartó projekt célja, hogy hosszú távon, környezetbarát és hatékony energiaszolgáltatást biztosítson a regionális energiaszerkezetben, amely minden fenntartható fejlesztési stratégia szükségszerû elõfeltétele. Az energiapiac reformálásának folyamata különbözõ módon zajlik, így a régiók közötti kapcsolattartás különösen fontos. A projekt keretében éppen ezért egy olyan régiók közötti, támogató információs hálózatot hoznak létre, melynek segítségével az egyes települések, így természetesen a zalaiak is, bepillanthatnak az energiaellátás területén alkalmazott módszerekbe, illetve megismerhetik a különbözõ lehetõségeket. A projekt alatt a fejlesztési társaság hét nemzetközi konferencián vesz részt. Az itt szerzett információkról és tapasztalatokról több tanulmány is készül, melyeket angol nyelven is elérhetnek az érdeklõdök. A tanulmányok alapján készítenek olyan kiadványokat is, amelyeket a projekt eredményeit bemutató eszemecserén minden megjelent kézhez fog kapni. Ezzel párhuzamosan létrehoznak egy honlapot, ahol folyamatosan tájékozódhatunk a projekt alakulásáról. A programokon, melybe tizenegy ország huszonkét szervezete kapcsolódik be, szerzett tudnivalókról egyébként 257 zalai önkormányzatot is folyamatosan informál azalamegyeifejlesztésikht. A mostani zalaegerszegi rendezvényen több nemzetközi projektpartner is megjelent, így érkeztek vendégek Németországból, Lettországból, Dániából, Lengyelországból, Olaszországból és Görögországból. A zalai konferencia zárásaként a résztvevõk ellátogattak Körmendre, Pózvára és Güssingbe, ahol a megújuló energiaforrások mintaprojektjeit tekintették meg.

6 6 - Nonprofit Hírlevél Bõvítik a zalaegerszegi állatmenhelyet A menhely bõvítésére azért van szükség, mert nem megoldott a mûtéten átesett állatok elhelyezése, illetve az állatmenhelyen született vagy a város területén talált, kitett kiskutyák elkülönítése - mondta Varsóczi Judit, akitõl azt is megtudtuk, hogy két helyiséggel és egy orvosi szobával bõvül az állatmenhely, ahol a legutóbbi adatok szerint 81 állatra vigyáznak. Mint minden hasonló állatvédõ egyesület, így a Bogáncs is küszködik finanszírozási gondokkal. Mûködési támogatásuk egy részét ( forintot) a Nemzeti Civil Alapprogram biztosítja, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal 2 millió forinttal járult hozzá a mûködéshez, és ez évben dr. Ribiczey Pál volt alpolgármester, saját keretébõl 100 ezer forinttal járul hozzá az állatok megfelelõ körülmények között való tartásához. - A menhely bõvítésének költsége 8 millió 600 ezer forintba kerül - folytatja az egyesület elnöke. - A számlánkra beérkezett 1 százalékos felajánlásokból (ez több, mint 5 millió forintot tett ki) megtakarítottunk 3 milliót, az önkormányzattól pedig a fejlesztéshez kaptunk még 2 millió forintot. A hiányzót támogatásokból szeretnénk összeszedni. Minden pályázati lehetõséget megpróbálnak kihasználni, szóbeli tájékoztatást kaptak például már arról is, hogy az Ausztria-Magyarország Interreg III/A. pályázati kiírásra beadott anyaguk a nyertesek között szerepel. A pályázati pénzt szemléletformálásra, marketingtevékenységre, valamint az ehhez szükséges eszközök beszerzésére használhatják fel. Ezenkívül még szakmai konferenciák szervezésére, amely kapcsolódik az állatvédelemhez, az állatok szeretetre neveléséhez. Az öröm mellett bosszúság is érte a közelmúltban az állatmenhelyet: betörtek a területre, és ellopták az újonnan vásárolt két darab 150 literes üstöt, amelyben a kutyusok ételét fõzik. Az egyesület vezetése nagyon szeretné, ha a becsületes megtaláló visszaszolgáltatná.(...) (Számlaszám: Zalavölgye Tak.szöv közjegyzõ elõtt elvégezni, ha ugyanis az ajándékozás nem Magyarországon történik, itthon nem kell fizetni, Szlovákiában pedig ez a tevékenység nem illetékköteles - közli a Népszabadság. Mennyit adakozunk évente? nonprofit.hu A vállalati támogatáspolitika kialakításakor keveset nyom a latban az adományozás után járó társaságiadó-kedvezmény: a Nonprofit Kutatócsoport felmérése szerint a cégek inkább erkölcsi megfontolásból adnak, mivel tisztában vannak a gazdasági hatalmukból következõ felelõsségükkel. Karácsony közledtével minden évben megélénkül a vállalatok és magánemberek adakozó kedve, ám a kommunikációs szakemberek szerint jobb lenne, ha a cégek stratégiájuk állandó részének tekintenék az adományozást. A céges adakozók körében ott vannak a kkv-k is, ám a nagyvállalatok jobban ki tudják használni a jótékonyság PR-értékét, már csak a médiához való könnyebb hozzáférés miatt is. Mind nagyobb teret kap a fundraising is, amikor egy nonprofit szervezet az általa megszerzett forrásokból másoknak nyújt szolgáltatásokat. Az adakozási szándékkal nincs baj, különbözõ kutatások szerint a vállalatok évente milliárd forinttal járulnak hozzá a civil szervezetek költségvetéséhez, ehhez képest tavaly mindössze 21 milliárd forinttal csökkentették társaságiadó-alapjukat az adományozók. A legkifizetõdõbb a kiemelkedõen közhasznú szervezetek támogatása: a nekik átadott pénz, tárgyi eszköz vagy a számukra nyújtott szolgáltatás értékének 120 százaléka, tartós adományozás esetén 140 százaléka, de legfeljebb az adózási eredmény ötöde számolható el csökkentõ tételként. Közhasznú szervezet vagy egyház támogatása esetén az adomány tényleges összege elszámolható, de tartós adományozásnál itt is ötödével nõ a kedvezmény. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások kevesebb mint tizede, 20 ezer cég csökkentette tavaly adóalapját adományhoz kapcsolódóan, átlag egymillió forinttal. A magánszemélyek együttvéve a vállalatokhoz hasonló összeggel támogatják évente a civil szervezeteket, ami az önkéntes munka értékét is tartalmazza. A motivációt a polgároknál sem az adókedvezmény jelenti, ugyanis az állam pont a magasabb jövedelmûek esetében korlátozta annak igénybevételét (havi 550 ezer forintos bruttó kereset felett nem jár). Az adó a közcélú adományok 30, illetve tartós támogatás esetén 35 százalékával csökkenthetõ, de legfeljebb ezer forinttal, a kedvezményezett szervezet státusától függõen. Az adományokat kiegészíti az szja egy százalékának felajánlása is, amibõl tavaly 7,5 milliárd forintnyi bevételre tettek szert a civil szervezetek. Megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért! nonprofit.hu Tisztelt Kollegánk! Örömmel értesítjük arról, hogy az értelmi fogyatékos emberek érdekében újabb elõrelépés történt: megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért! Célja a magyarországi, fogyatékossággal élõ embereknek szolgáltató civil szervezetek közös érdekvédelmének kialakítása, közös érdekképviseleti fórum létrehozása, lobbi-munka folytatása. Jelenleg 25 civil szervezet tagja a hálózatnak, mely már elkezdte a közös munkát, a tagszervezetek összefogását. A hálózat nevéül a CÉHálózat elnevezést választotta, mely az együvé tartozásra, a hálózat célkitûzésére: a civil érdekvédelmi munka folytatására, és a harmadik szektorban való mûködésre utal. A hálózat feladata, hogy a tagok igényeit és javaslatait figyelembe véve, azokra alapozva javaslatokat dolgozzon ki, és ezeket képviselje a szakpolitika és a nemzeti hatóságok felé. A hálózat alakuló ülését augusztus 30-án tartotta Budapesten. A találkozón döntés született arról, hogy a hálózat informális szervezetként, demokratikus alapokon fog mûködni. A hálózat kizárólag tagjai forrásaiból és forrásteremtõ képességük felhasználásával mûködik. Vezetõ szerve az Elnökség, melynek három tagját egy évre választja a hálózat. A hálózat soros

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei 1. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének alapelvei Az erős civil társadalom a demokratikus társadalomszerveződés

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

2007. IX. évf. 1. szám

2007. IX. évf. 1. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2007. IX. évf. 1. szám TARTALOM T A 2 - Aktuális 3 - Események 4 - Könyvajánló 5 - Info 6-7 - Pályázatok 8-9 - 1% 10-11 - Egészség Környezet 2 AKTUÁLIS

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2.

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. 1 Rehabilitációs modellek 2. Budapest, 2002 Készült A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával 2 Szerkesztõ Dr. Tauszigné Czakó Zsuzsa Szakmai lektor Sum István Nyelvi

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/4. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Még több civil az információs sztrádán Új irányokat keres az NCA

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

2007. márciusi hírek

2007. márciusi hírek 2007. márciusi hírek Cégbejegyzés egy óra alatt Új uniós pályázati feltételekre lenne szükség Kevés magyar k+f pályázat A következő EMVA pályázatok nyílnak meg várhatóan április elején Érik az EPER - elindult

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Budapest, 2007. június

Budapest, 2007. június SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 2251-3/2007-SZMM A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai

A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai A TELEPÜLÉS ÉS IFJÚSÁGA IX. ORSZÁGOS KONFERENCIA elôadásai 1 A kiadvány megjelenését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. A Szerkesztô: Letenyeiné Mráz Márta Olvasószerkesztô: Debreczy Márta

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA A magyar Oktatási Minisztérium beszámolója a Tanács és Bizottság 2006. évi közös időközi jelentéséhez az EU oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósításáról 2005. május Tartalom: 1. Bevezetés: A

Részletesebben