VIZSGÁLATI TERV. Inte rne t - szo lgá l t a t á s megfe l e l ő s é g igazo l á s ához. Jóváhagyta: Radics Krisztián ügyvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGÁLATI TERV. Inte rne t - szo lgá l t a t á s megfe l e l ő s é g igazo l á s ához. Jóváhagyta: Radics Krisztián ügyvezető"

Átírás

1 VIZSGÁLATI TERV Inte rne t - szo lgá l t a t á s megfe l e l ő s é g igazo l á s ához Jóváhagyta: Radics Krisztián ügyvezető Dokumentum száma: 2008/D002

2 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: KLK NET Kft. Cégjegyzékszáma: Cg Székhelyének címe: 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 53. Telefonszám: AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE Ügyfélszolgálat helye: 2800 Tatabánya, Április út 11. Telefonszám: 21/ Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap óráig címe: Honlap: A Viz s g á l a t i te r v tárg y a, hatá l y a Jelen dokumentum a 345/2004. (XII. 22.) korm. rendelet szerint az alábbi szolgáltatások megfelelőségét igazolja: SZJ Inte rne t és egyéb adatá t v. szo l gá l t a t á s a A Szo l g á l t a t ó ál t a l alka lmazo t t szabván y o k - Wireless Fidelity (WIFI) - MSZ : MSZ EG

3 1. Szo l g á l t a t á s l e í r á s, számlázá s i rend s z e r A szolgáltatás jellegét tekintve Internet elérés biztosítása városon belül első sorban lakossági felhasználók körében. Az Internet elérés biztosítása alatt fizikai csatlakozás biztosítását, dinamikus IP-cím kiosztást, DNS és SMTP postaláda szolgáltatást értünk. A szolgáltatás célja, hogy nagy sávszélességű ám mégis költség hatékony Internet elérést biztosítson főleg a lakossági felhasználók részére. A megoldás fizikai szállítórétegét tekintve szórt spektrumú mikrohullámú rádiós (DSSS) átvitel épületek között. Az előfizető csatlakoztatása WISP adapteren keresztül történik. A felhasználók azonosítását MAC azonosítás segítségével végzi a rendszer. Az épületeken belüli felhasználó anonimitást Ethernet port kapcsolókkal biztosítja a rendszer. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja A szolgáltató számlát bocsát ki az előfizető számára, amely tartalmazza az előfizetési és egyszeri díjakat. A számlát az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A számlák kiküldése postai úton, a fizetési határidőt legalább 8 nappal megelőzően történik. A számlaküldés az egyedi előfizetői szerződésben az ügyfél által választott rendszerességgel történik. Ez alól kivétel az egyszeri díjat tartalmazó számla, amely a szerződés megkötésekor esedékes. Amennyiben az előfizető a számlát az előfizetői szerződésben megjelölt számlázási időszakot követő 15 napon belül nem kapja kézhez, úgy ezt 5 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. Ha az előfizető által megadott címadatok megegyeznek a szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a szolgáltató a számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. A szolgáltató az előfizetőnek kiállított forgalmi számlán szereplő egyenleget elfogadottnak tekinti, amennyiben az előfizető a számla ellen nem nyújt be reklamációt. 2. Vál l a l t és te l j e s í t e t t mutatók, be l s ő viz s g á l a t módsz e r e 2.1. Hozzáf é r é s l é t e s í t é s e, a sze r z d é s te l j e s í t é s e ő Minőségi mutató azonosító: 1. Célérték: 30 nap A létrejött Szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 30 munkanapon belül biztosítja az Internet szolgáltatást. A szerződő felek az Előfizető kezdeményezése alapján a teljesítésre a 30 munkanapos határidőnél rövidebb határidőben is megállapodhatnak. Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Szolgáltatót az Előfizetői

4 szerződés létrejöttét követően köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani az ASZF, illetve a felek között létrejött Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatásokat. Teljesítés ellenőrzésének mérési módszere: számítással, a létesítési idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80%-nak az időbeli felső korlátja 2.2. Minőség i panasz hibae l h á r í t á s i id e j e Minőségi mutató azonosító: 2. Célérték: 72 óra A minőségi panaszok alapján indított hiba elhárításának az esetek 80%-ában teljesített határideje. A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban a szolgáltatót terhelő hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtől a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma. Az alapadatok forrása: a szolgáltató nyilvántartási rendszere, minőségi panaszokról vezetett nyilvántartások A mutató származtatása: számítással, a hibaelhárítási idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, darabszám szerinti alsó 80%-ának az időbeli felső korlátja. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére így különösen az Egyedi előfizetői szerződés megkötésére, módosítására, a szolgáltatás szüneteltetésére, számlázással kapcsolatos kérdések megválaszolására, reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az Előfizető az ügyfélszolgálatot nyitvatartási időben telefonon, vagy személyesen, illetve levélben, vagy elektronikus úton keresheti fel. Az ügyfélszolgálat az Előfizető kérelmét, vagy panaszát köteles érkeztetve átvenni és azt a kérelem, vagy panasz elbírálására jogosult ügyintézőhöz továbbítani. A Szolgáltató az 1.2. pontokban meghatározottak szerint folyamatos technikai segélyszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon és munkaszüneti napokon is 0-24 óráig hibafelvételt és telefonos technikai tanácsadást végez. A technikai segélyszolgálatot az Előfizető az Egyedi előfizetői szerződés megkötésekor a részére megadott telefonszámon, vagy elektronikus levélcímen érheti el. Előfizető által bejelentett hibákat a Szolgáltató haladéktalanul köteles kivizsgálni és amennyiben szükséges, megkezdeni a hiba elhárítását A szo l g á l t a t á s rend e l k e z é s r e ál l á s a Minőségi mutató azonosító: 4. Célérték: 95% A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest (%) A szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e. A szolgáltatás kiesés időtartamába tartozik: - a szolgáltatás váratlan meghibásodása - tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szüneteltetés A szolgáltatás kiesés időtartama a regisztrálástól a helyreállításig eltelt összes idő.

5 Az alapadatok forrása, származtatások: nyilvántartások, DUDE rendelkezésre állást figyelő alkalmazás adatai 2.4. A szo l g á l t a t á s egé s z é t ér i n t ő szüne t e l t e t é s Minőségi mutató azonosító: 9. Célérték: 7200 perc/év Minimumérték: perc/év Azon időtartam, amely alatt az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintően az előfizetők számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybevehető. (perc) E mutató esetén csak a rendellenes (váratlan) szolgáltatás-kiesést mérjük. Szolgáltatás kiesés: a szolgáltatási terület valamennyi előfizetője egyidőben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében. Alapadatok forrása: nyilvántartó rendszer, naplók A mutató származtatása: az időszakban bekövetkezett a szolgáltatási terület egészét érintő szolgáltatáskiesések időtartamának összege percben Az e lő f i z e t ő k l e ga l á b b 10%- át ér i n t ő szüne t e l t e t é s Minőségi mutató azonosító: 10. Célérték: 7200 perc/év Minimumérték: perc/év Azon időtartam, amely alatt a szolgáltatás az előfizetők legalább 10%-a számára váratlan szolgáltatáskiesés miatt nem volt igénybevehető (perc) Alapadatok forrása: nyilvántartó rendszer, naplók A mutató származtatása: az időszakban bekövetkezett, az előfizetők legalább 10%-át érintő szolgáltatáskiesések időtartamának összege percben Garantá l t (át l a g o s a n e l v á r ha t ó ) l e - és f e l t ö l t é s i seb e s s é g Minőségi mutató azonosító: 11. Az az átlagos le- illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az előfizetők számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90%ában garantál. Alapadatok forrása: tesztrendszer A mutató származtatása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenő sorrendbe állítva az esetek 90%ában elért, illetve meghaladott érték. A sorrendbe állításkor az összes mért értéket figyelembe kell venni. A mintának reprezentatívnak kell lennie, a vizsgálathoz felhasznált minimális tesztmérés darabszáma: az átlagos előfizetői létszám 1%-a, legfeljebb 50 db Bi th i b a arány hozzá f é r é s i vona l ankén t Minőségi mutató azonosító: 12. Célérték: 0 A hibásan átvitt bitek számának aránya az összes bitek számához képes. A bithibát az eszközök automatikusan javítják, az ebből adódó veszteség sávszélesség csökkenését okozhatja. A belső hálózat kapacitása minden esetben lényegesen nagyobb az előfizető számára meghatározott sávszélességnél, és mivel a korlátozás a szolgáltató a felső szolgáltató előtti utolsó szerveren történik és az esetlegesen elveszett csomagokat a rendszer nem számolhatja, ezért a felhasználó oldaláról nem jelent csökkent sávszélességet.

6 2.8. Elő f i z e t ő i panaszok száma Minőségi mutató azonosító: 16. Célérték: 0,1 Az adatgyűjtési időszakban bejelentett előfizetői panaszok száma az átlagos előfizetői létszámra vetítve (db/előfizető), mivel az előfizetők száma nem éri el az 1000 főt. Az alapadatok forrása: a bejelentett panaszokról vezetett nyilvántartások A minőségi mutató származtatása: bejelentett előfizetői panaszok száma és az összes előfizető hányadosa Minőség i panaszok száma Minőségi mutató azonosító: 17. Célérték: 0,08 A minőségi panaszok száma az átalgos előfizetői létszámra vetítve (db/előfizető), mivel az előfizetők száma nem éri el az 1000 főt. Minőségi panasz: az ÁSZF-ben meghatározott minőségi mutatók teljesítésére, vagy a szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés. Alapadatok forrása: a szolgáltató nyilvántartása A minőségi mutató származtatása: a minőségre vonatkozó panaszok számának és az átlagos előfizetők számának hányadosa Jogo s minősé g i panasz o k száma Minőségi mutató azonosító: 18. Célérték: 0,08 Az adott időszakban jogosnak elismert minőségi panaszok száma az átlagos előfizetői létszámra vetítve (db/előfizető), mivel az előfizetők száma nem éri el az 1000 főt. Alapadatok forrása: a szolgáltató nyilvántartása A mutató származtatása: a jogosnak elismert panaszok számának és az előfizetők átlagos számának hányadosa A z ügy i n t é z é s e l l e n i panasz o k száma Minőségi mutató azonosító: 21. Célérték: 0,08 Az ügyintézés elleni panaszok száma az előfizetők átlagos számához viszonyítva. Az ügyintézés eljárásával, illetve az eljáró munkatárs személyével kapcsolatban felmerült előfizetői elégedetlenség szolgáltató felé történő kinyilvánítása (kivéve a számlapanaszokat és a minőségi panaszokat). Alapadatok forrása: bejelentett panaszokról vezetett nyilvántartások A minőségi mutató származtatása: az ügyintézés elleni panaszok számának és az átlagos előfizetők számának hányadosa. 3. Viz s g á l a t i te r v, fe l h a s z n á l t fo r r á s a d a t A KLK NET Kft. az általa nyújtott internet szolgáltatás megfelelőségét folyamatos nyilvántartással, illetve naplózással ellenőrzi. A minőségi mutatók megfelelősége érdekében minden negyedévben legalább egy alkalommal mérési jegyzőkönyvet készít az alábbi minőségi mutatókra vonatkozóan: Mutató azonosítója: 2, 4, 9, 10, 11. A mérések eredményét internetes honlapján közzéteszi. A többi minőségi mutatóra vonatkozóan legalább évente egy alkalommal végzi a szükséges mérést, jegyzőkönyvezést és közzétételt.

7 A felhasznált forrásadatok a 2. pontban minden egyes minőségi mutatóra vonatkozóan meghatározásra kerültek. Az alapadatok számítógépes adatbázisban, illetve papír alapon állnak rendelkezésre, melyek a szolgáltató telephelyén, illetve az ott lévő számítógépeken vannak tárolva. 4. Viz s g á l a t i j eg y zők ön y v e k, ki é r t é k e l é s, szá rmaz t a t o t t eredmény e k, szá rmaz t a t á s módja A Vizsgálati tervben meghatározott adatok az Internet szolgáltatás minőségi mutatóinak meghatározásához a meghatározott pontokon mérésekkel nyerhetők. A mérések eredményei nyilvántartási állományokba (jegyzőkönyvekbe) kerülnek. A származtatás módja a 2. pontban leírtak szerint történik minden egyes minőségi mutatóra vonatkozóan. 5. El t é r é s es e t é n te t t in t é z k e d é s e k, i smé t e l t e l l e nő r z é s e k Az időszakos, vagy hibajelzés esetén mért értékek minőségi mutatóktól való eltérése esetén a tényleges hiba feltárását és elhárítását követően újabb méréseket kell végezni. Amennyiben az újabb mérések esetén is van eltérés a vállalt értékhez képest, a hibaelhárítást addig kell folytatni, amíg a vállalt minőségi mutatók a mérések során nem teljesülnek. 6. Közzé t é t e l e k A Szolgáltató hatályos Általános Szerződési Feltételeit, jelen Vizsgálati terv szerinti mérések eredményét illetve a szolgáltatás Megfelelőségi nyilatkozatát ügyfélszolgálatán és internetes honlapján közzéteszi.

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük Iktatószám: MM/2015 Internet Új hozzáférés létesítési idő Belső utasítás A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített

Részletesebben

VIPNET BT. ----------------------------------------------------------------

VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- Székhely: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88 Telefon: +36/40/111 004; Fax.: +36/22/200-028; E-mail: info@vipnet.hu; Honlap:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2. Kelt: 2011.06.10.

Műszaki dokumentáció. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2. Kelt: 2011.06.10. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2 Kelt: 2011.06.10. A részei, aldokumentumai: Dokumentum Dokumentum száma Dokumentum kelte Szolgáltatási leírás, számlázási rendszer INT-MD11-v1-1 2011.01.01.

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. december 4. 1/72 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Készült: 2011. június 30. Utolsó módosítás: 2012.07.18. Hatályba lépés kelte: 2012. augusztus

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Műszaki dokumentáció Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD05-v2 Kelt: 2005.12.31 A műszaki dokumentáció részei, aldokumentumai: Dokumentum Dokumentum száma Dokumentum kelte Szolgáltatási leírás, számlázási

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. január 1. Módosítva: 2015.

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18-án Legutóbb módosítva: 2006. 01. 04-én 1/45 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva: 2013.

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2012. április 1.

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződés Feltételek Hatályos: 2011. szeptember 1.

Általános Szerződés Feltételek Hatályos: 2011. szeptember 1. Általános Szerződés Feltételek Hatályos: 2011. szeptember 1. Rodeomax Kft. Székhely: 8072 Söréd, Arany J. u. 27. Postacím: 8053 Bodajk, Hunyadi J. u. 1. Adószám: 13835981-2-07 Bankszámlaszám: 10401017-00008594-00000002

Részletesebben

RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF)

RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF) RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban: ÁSZF) ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2013. július 1-től - 1 - 1 Általános

Részletesebben

Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2013. november 29. C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok

Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2013. november 29. C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok C. MELLÉKLET Az internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 3 1.1 Az internet szolgáltatás

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.04.20. Hatályos:2015.05.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben