CSENOÓRSÉGI LAPOK MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkeszti és kiadja. a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizottsága.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENOÓRSÉGI LAPOK MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkeszti és kiadja. a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizottsága."

Átírás

1 VIII \IFOLYAM szám MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Budapest, au!?;usztus 30 CSENOÓRSÉGI ( LAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egesz évre 12 korona F é/évre 6 korona Negyedevre 3 korona Szerkesztőség ái kladóhivalal: Budapest, ly, Egyetem'lI za 4 J

2 VIII évfolyam BU<1apest, 1914 augusztus 30-án 35 SZ"IlL CSENDŐRSÉGI LAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csend6rségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELÖFIZETESI ÁRA: Félévre 6 korons Egész évre 12 korona Negyedévre 3 koroda I li/girlmik I SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL minden, asarnap Budapeat, IV Egyetem-utcza 4 az Alókereskedelemről és az ennél előforduló csajásokról' Azokkal a hamisitásokkal, ll melyekkel a lovat fiatalabbaknak tüntetik föl, szoros kapcsolatban állnak azok, melyek a ló vermél'sékletének meg\'áltoztatására ir:inyulnak, fi melyeknel arról van szó, hogy az öreg, IOBta lo\'at fiatalnak élénknek és bátornak mutassiüi: be Ide tartozik elsösorban az úgynevezett czigánytöz Minden parasztember tudja, hogy a cziganyok alta l a yn<:;árra hajtott lovak elimkek és tüzesek, alig kerülnek azonban a vevó istállójába, elernyedten állnak a jászol előtt, hibuk alig birja öket A le közönségesebb módszer abbal! áu, hogy a czigany ily lovat közvetlenül a vasár elött fi legkimeletlencbb módon "eri, azután ráül\"ti a vasarra vágtat Ez a banásmód azt eredményezi, bogy a 10 egy órai idötartnmra felriaszt\"a nyugtalan es elenk lesz EzenkiviU pálinkát es egyeb izgató folyadékot il, itat nak II lóval, minek következtében a legagyonhajszoltnbb gebe is tüzes csikóva válik :\ aczigtlny-nyereg-nek II rendes nyeregtöl wdamjvel eltérő a berendezése BaLsejeben ugyanis finom éles szögek vannak alkalmazva, melyeket a lovas térdelvel ft ló testébe S7o)'jt A tzi any mindég felhivja a yevó figyelmet, hogy lova sarkantyu és ostor nélkül is milyen élénk es mozgékonv azt persze nem mondja meg, hogy lovénak éienksege a nyeregben levö szegeknek tulajdonitandó A kitanult lócsiszár csodaszere azonban a bors, ezért mondja is: Lovaimnak élénksége szajamhan "an! Úgy ő maga, mint lovúszai is IÍllandóan néhány boisszemet hordanak maguknál, melyeket kellő pillanatban szájukba véve szótrágnak Ha már most a lovat elő kell vezetni, a szetl'ágott borsb61 ujjára vesz egy csekély mennyiséget s azt ügyes6n a ló vegbelnyilásába hozza A hl\tá 6riiisi: a szűkállásu 16 szabadon és jó) jar, II CSUBZOtf fal' egyenes, a lusta ló tüzes, az ügyetlen gebe könnyü jlírásu és 8 legbutá-bb lillat okos, figyelmes kinó ésü lesz es a mi ft flhlolog, minden ló magasan tartja n farkát A Hans Gro s félc Hnndbnch fur Unt6r6uchullg"richt r czimli mű nyomlin (EMzö közlemény t Ulsd Ro 31 számban) Ha tehat egy vevő arról panas7kodik hogy lova a vásáron remek, elegáns allat, elenk es előkelő jllrású ló,olt, most azonban lekonynlt fejjel petybüdt n áll az istállóban, ugy csak i6mételt ssiik n borssal való manipuhicziót: a '\""e,-ó csodálkozni fo:;!, hogy lova hogyan niltozik ismét olyan élénk allllthi, a milyen li vlísaron volt Azt, hogy bors alkalmnztatott, azonnal észrevehetjük, m rt a ló ilyenkor folyton trákni7ni akar és fark h'al különös reszkető mozdulatokat tesz Kérdés, csalás -e az, ha li lonkaf arra szoktatjlik hogy arzént egyenek Tény, bogy az állatok ennek kö vetkeztében frissek, élénkek és rtjodki,"ü) fényesek }t>sznek bőrük feszü] és az egész állat jól tap)últnllk hitszik es gömbölyü Ellenben hamar dbas7dálódnak, betegségek iránt fogékonyak az orvossú'g nem fog rajtuk es bamar elpusztulnak, ha az arzen-etldtt s abhan maj-ad Ha tehát -valal,i lovait akiu' megg:rözödésböl, akar üzleti okokból arzennel ett\tte, ügy kötde azt a vevónek megmondani, hogy az ismerje a fent leirt jó tulajdonstigok os:ozójat es hogy tudja, mikcnt kell II lóyal banni, JIR azt mégis megveszi 3 A festés stb A lo'\"ak festése kölönbözö ezélt szolgálhat A lót 01- vajak nyulnak mindenekelőtt ebhez az eszközhöz bogy a lopott lovat még régi gazdji]r se ismerje ftll A használatob szerekhez tartozik elsosorban a }lokolköoldat, másodsorban ólomta-rtalmu kenöcsök Természetes, hogy meg ft legjobb mesterséges festés is legfeljebb 1 éyig tart (8 kö'\"etkezo tavaszi vagy ószi vcdiesig) ügy, hogy azntlln ft hibák ismét előtünnek Elószeretettel alkajmazzfi:k a lócsiszúrok fl festést a kkor, ha lovon öröklött jelek t i fehér foltok láthatók Ezek mindég rosszat jelentenek A nyereg belyén levők gyakori nyeregtörésl'o mutatnak, ezekből arra lebet kövotkoztetni, hogy a ló sokat járt mal' es pedig kiméletlen és ügyetlen lov8ssbi nyereg alatt Amellen és a váll tájnn le"ö ily fehér foltok pedig arra engednek következtetni, hogy a ló sokat húzta a z igát Ha 8 bordák tajékán látunk fehér foltokat, arra kell gondolnunk, hogy ezek alkalmasint marószerekkel törtent bedörzsölés áltaj jöttek IétLl'e, mit renclesen tüdögynlladásoknál és hasonló bajoknál szokták alkalmazni, nik t t tót, éa ft tóbbi hangszereket által6noaan Heged üt, harmo á, aroga eli",",,' l,gjobb gy"'m ee "Allil MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZERGY ARA OL é kir udvari 6 badu riiig u61lu6, Rü60d Tirogdó feltajá16jllo, BI1dst>Ol tá, Té"" éo b,""" - Ii'81"" mind ti"ou küld" i:j::t- STOWASSER J II LánoahJd uloza 6 - Gyi!): 6oUlhi!l utam bengu8relt JaTl

3 410 OSENDÖRSJi;GI LAl'OK 1914 augusztus 30 a ló lélcgzöszl:'n-eiben tebát nem igen lehet már hizol Ha tehát a lócsíl;zár ílycd szerzett jeleket ejtávolit, lédyeg"5 n t'meli a ló él1:ekét, kmönösen akkor, ha egy ilyen jel olyan bilára mutat, mell' másképen nem ígen fedezhető fel Öreg, sötétszínú lo\ akmh gyakran ejóforduj, hogy a lovat hosszú fehér szőrszálak bontják Ezeket a febér Ezőröket a festékanyag sokkal júbban fogja, mjnt a rendes szőrt Ilyen esetben elegendő, ba a szőq;ehlek szappannal, ath rrel vagy Juggal történt zsirtlllanitása után o lovat zőldjióhéjcőzcttel megmossák Ha ezt bármily ok miatt Dom lehetno alkalmazni, &kkor ezeket az előrehaladott korra emh;kentető bosszú szőrőket egyenkint kihuzzák Biztos jele az egészséges lónak, ha tsyasszal é'5 ősz szel gyorsan és egyformán \'edlik Ha ll, ló nem \edlik egyformán, akkor különböző szen kkel a lócsiszár ezen a bajon ia segit ugyan, de egyutt-aj az állatot meg betcgebbé teszi lj Hibák eltantetése Az egesz'!ége lónak a szája, nedves és a zabla alatt habzó Ha ez nincs igy akkor segit a szappan, bors -mgy dohán y mely 6zerekt-t a lócsiszár az e}ővezt:tés elött a 16 szujába dug A Keményszáju ló sz:íjszögletcíbe les üvegszilánkokat raknak úgy, hogy mol:li már a legc eké]yebb szlítseglts';gnek enged Ha Il, ló auban II snlyoa ijjbában IJz nved, hogy karórúgó akkor a lóesísliár megkopogtat ja a Jó metszőfogait, vagy II fogak közé kis faékeket ver Ezáltal a fogak annyira énékenyek lesmek, hogy a ló rassz szokásaival legalább rövid időre felhagy Ha a ló egyik szl1mén vak, anélkül, bog)' a 8liem nagyon dtorzult \"olnl1, akkor zt a szem t II bomlokszijra eriísíttltt sajflt vagy hamis üstökkel úgy elfödik, hogy a akfiágot könnyen nem veszik észre; már elöíordult az ili, hogy üvegfzf::met raktak a "Vak szem helyére Lógós fülek a legl:lzebb lovat gyalázatostltl elcsúfitják Természetes, hogy a khanult ló,-"si5zár ezen a bajon ia tud 8ef:,ri ti:lni É pedig vl1gy egy külön erre a c;zéha össz áuitott homlok':>zij á,ltal, mely lószőrhurkokkal ellátva a falet fl lál1itja,,'agy pedig mütéttel segitenok a ló haján melyekért úgyis sz8ryatolni kell Annál többször fordul ez azonban elő olyan esetekben, a mikor a vevó olcsón vett szép paripát Az ezirányu leggyakoribb m Ü'veletekhez tartozik a czomb és patabénulások leplezése, mit a lónak helyes delpaprikázá"a»!ilta,l, ostor, sarkantyu és éles kantaro zás által, kü!őnösen puha talajon (bomok vagy gyep) rövid időre sikerül is úgy, hogy a evő egy értéktelen áuatot drága pénzen vásárolt meg Még veszélyesebb a lovaknak úgvnevezett értéktelenitése A ló patája t i kompjikált s erkezete es az erős igénybevétel áltaj igen gyakori, fájdalmas és töb bn yire gyógyíthatatlan betegségnek van kitéve, melyek a lovat hamarosan basznavebetetlenné teszik rförlénik ez pedíg kevésbbé a pata alakjának megváltozása, mint inkább az által hogy a pata annyira fájdalmas lesz, hogy a ló nem tud rálépni A pata csak érzékidegekkel van ellát7a, mljzgásidegei nincsenek A lócsiszárok tehát átvágják az érzékidegszálakal, miál tal a betegség tünetei elmultak ugyan, a ló t i nem erez fájdalmat, ba a patára lép, de maga a betegség természetesen m egmaradt és tovább fejlődik mig a ló te:ljestm basznavehetatlenné Dem lesz Ezt 11 csalást úg,v lehet kideriteni, hogy meggvöző dünk arról, érez e a 16 egyáltalán fájdalm akat <p o tűszurásoknáh Hu eze'ket nem érzi akkor bizonyára érzéktelenitve lelt Sokszor alkalmazzák a IInyeLrégetes, t js Senki sem vesz szívesen lógós nyel:vü lovai, mert ez nemcsak elcbufjtja a lovat de tüdö vagy agybetegsegekre is enged következtetni Hogy a nyelykil'ógatast néhány napra mega}adáiyolizák, egy tüzes vassal égetik a nyelvet Igen veszélxesek az orrfolyások megszüntetését czélzó cealások, mert az orrfolyások sokszor ti legnggályosabb megbetegedesek tünetei Erős hurut, tödőtágulás sőt a takonykór js rendesen orrfolyással jár és az által is ismerhetó fel Tudja ezt minden laikus és ngm is vesz ol 'an lovat, melynek az orrab61 váladék folyik, mert ha az orrfolyás aggálytalan vojna, bizonyára nem akarnának éppen akkor a lovon túladni Hogy tehát az orrfolyást megakadályozzák, egy kis csomó nmt tolnak az orrcsatornárba, mü\ltal a váladék kifolyását egy bizonyos ideig megszöntetik TermészetefJ, 5 Betcg'Hégek eltlintetése EmliteHük már, hogy betag loyal(at nem éppen akkor íogjilk a vevő elé üllitani, ba a IJetegség a logjobhilon észrcvohetit (Ke-hca lovakat nem etotés után butacsirás lovakat nem napfi1nyljan sth) Hatramarad tehát még a betegrége:knek <l lepll3zésr Ez olyan eladáaokn61, IDr-I;\'eknol a Jó ietájl6ból istállóba megy, nem iged tör ténhr!tik m('g, mert többnyire olyan hibákról van sz6, bogy ez csak rövid idö're megy és csa]t akkor, ba a váladék csak az egyik orrnyiiásból folyik, mert a 16 élmk orrán át léleg*ik, és magfnl1adnn, ha mindkét 01"1' csat ornát hetömik Eltekintve az anyagi kártól, melyet a vevö ezen csalús következtében szenved, igen veszélyes művelet ez fi betegségek pl Il takonykor ragályos voltára vam tekintettel is, mert a betegség eltitkolása iljta1 sok más ló is elpusztulhat Ha fáj a f e j e ne tétova,-zék, hanem B t ' l oas -p as t i II á t m,ly lo pm,,ltt l'gm'''ooabb mi ::n :j::,:::::i nl, _ KtBZlti Ue QtváJoJ Tnmas gy6gynerábz KIJ50pcli;1;en Orvosok l ' ált já ni - Kapbatll ldden gy6gytárbsn _ a II va Három doboznál mgy postai ezúllitáe

4 '" A ml llottfmlt _ A Vid hull,uuitillldl't'!ulllnnglh - -

5

6 A Iul Jlottáuk - FloLtn'gyakorluton '" p

7 41! CSENDŐRSÉG! LAPOK 1914 angusztus 30 Tudjuk hogy különöben idősebb és ne szak ó embh k mennyire fögnek cscléds :gúk, koc8 k eleménrétöl soks:cor csnpan 8zPrt, bogy a regj szolga (olytonos panaszait és 6zídkl)lódzÚBau ne kelljen végigbuugatníok Ezt kihashnúlja a lóc6íbrár éli megve5ztegeti a veyő kocslsát ngy IO'iászát, mi sok, érthetetlennek ltit!"zo ételt megmagyaráz Gyalázatos, de:: elég gyakori eljárá!", ha valaki annak a c lí:dségét, kitö110vat akar venni, megvesztegeti abból a c:zéjból bogy gazdájának a ló fdól olyan Yélem Dyt adjon, mintha a ló beteg vagy hibás volna, mldek következtében a tulajdonos örül, ha szabadul tőle A lónak pl nagyobb szappandarabokat tesznek a fogai kö:tf, mítől az állatnak minden étvá ya ej ul jk 8 nébciov oap alatt teljes n e]gy ngöl lesovanyodik ugy- 8DDji:a hogy a tulajdonos előtt értéktelennek látszik na a lócsiszár azután megvette a lovat, azt néhány nap alatt a szappandarabok ejtámlitása után ísmc:t felhizlalja és régi érle 'kere emeli A Jó (ámkét idö)egefjen úgy is csökkentik, hogy tűket 6zurnak!1 pártába, melfeknek Gltávolitása után a telje Ben DÍegsAntult 16 ismét egészséges lesz [jndkét özert a czigányok is alkahna-zzúk és pedig rendesen úgy bogy a vásárt meg(;llózőleg beosonnak az istállóba, ott tút, vagy máfi hegyes cszközt s:r,urnak a Jó púrtájába s azután véletlenül épen jelen vannak és az érléktelennek látbr6 J ovat olcsó pénzért mcg \'eeoúk VégüJ megemetünk itt még egy szeri) melynek következtében a ló megtagadja a terher szekérnek hegynek rl való hnzását A Mm belső bátsó (az istráng relé eső) réíwét t í begyes szegskkel úgy rakják ki, hof,ry' &zok, ha a '16 nagyon belefekazik a hámba, a ló husúba hatolnak rrermészetesj bogy ilyenkor a lónak minden kedve elmegy attól, hogy hegynek rl 5Úlyo terhel, huzzon, minek kúvetkeztében a2t ésak sik víd ken lehet ba<iználni, 6rt-éke pedig lényegesen csökken ÁLTALÁNOS ISM:ERETEK A háboru és art; időjárás Nemcsak az időjárás bir nagy befolyáasal a háborúra banem viszont a báború is lényeges befojyást gyakorol az időjárásra Az 187J -iki porobz-franczía háború idejeből való följegyzés azt mondja, hogy a nevezett eaztendőb\:!n augusztus 6-tól egészen e hó utolsó napjáig FrancziaoTazágban majd mindig zivataros és e8ős idli volt, E fojytonob esőzések főképen olt, a hol az aratást és hordást augusztus G-ig még be nem végezték (tehát II zordonabb fekvéaú vidékeken mindenütt) mind a már learatott, de még be nem bordott, mind pedig a lábán levő gabonának igen sokat ártottak, mert a SZemek kicsij'á,ztak, a szalma pedig tönkre jutott és használhatatlanná lett A sok zivatart és azokat a gyakori erős eaőzéaeket augubztusban ama roppant nagy mennyiségű puskapol' gőzne:k tulajdonították, maly az ágytízóaok és apróbb felgyverek fojytonos tüzelése tíltal a csatatereken fejlődött És igy a b ború emcsak hogy számtalan emheréjetbe es bol'zaszto t: édzosszegekb ke Túl!, s nemcsak épületeken és muvelet alatt ajlott földeken gyakorolta pusztító hatalmát, hanem s ok helyed még az aratást is majdnem egészen semmivé!etk Azon állítás bebizonyítására, mely szennt az S vihar és esőzés augusztus 6-a óta a folytonos ar u: n dsnak és púskatúzn tulajdonít ató a következő torténeti adatokat sorolja fel egy czlkk Az 1871 augnsztnsi Berlini Szemle néhány honappal azelőtt egy levelet kózölt PárisbóJ, mel! 6Zel1!lt Francziaországban s folytonosan tartó esőh18ny kovetkeztében Leboeu f hadögyminibzler (akkor még az volt) el BzólHtatik, hogy mielőbb tüzérgyako,r:latokst k? n elj n el, mert a tapasztajás tanusága, szermt az eros agyuzásokat rendesen esó szokta követni E sorokat az emlitett folyóirat következő megjegyzésekkel kibéri; Már 186 ( ben figyelmessé teue a közödséget Le",'1s 8 Z American Journah-ban ama sajátságos tüneményre, hogy az ágyúzáaokat l'endesed erős esőzések szokt k követni, és hogy e két kűlönbözőnek 'látszó Jelenseg, kózött lényeges? sszeföggés van ok 6bereben,-: irössze(üg - 'Igen gazdag eaohujlást eezlltem kozvetlenw amaz ágyúzás után, melyet az Eeie-tó és Hudsonfolyó ósszekótésére épített E:de-csatorna bevégeztekor véghez vittek és I841-ben nyilvánosságra is bocsátottam ez ügy körül tett észleleteim eredményét, mely nézetem szerint kétségtelenné teszi azt a tényt, hogya nehéz lövegek gyakori elsüjógetése a közeleső vidékre majd mindig esőt hoz Francziaol'szág, Ausztria és Szárdinía között folyt utolsó háború kezdetén az első csatákat oly tetemes esőzések követték, hogy még a kisebb folyókon sem lehetett átmunni és a so)ferinói nagy ütközet alatt oly iszonyú zivatar tá adt, hogy a csatát rélbe knett hagyni 1861 jnliusában Mac Clonan csa,patai a felső Potomák mellett nágy különböző ütközetet állottak ki ugyanannyi napon, s mindenik nap végén hevesen megeredt az ebő Julius 21-kén vivatott a 'BolI-Run melletti csat-a Virginiában és 22-kén egész nap esett késő éjig» E czím alatt:,lehet-e esőt csinálni a mikor s a hol akbrrunk 111 egy Cincinnatiban megjelenö hetilap 1862 julius to-én következő közlemény t hozta: IlAz amerikai polgárháború ágyúzásait a Potomák, a York River és a James-River (folyók) mellett, va}amint a Ko rioth alatt és a Missisippin véghez vitt ágyútüzeiéaeket ie a legborzasztóbb záporok és vizáradások követték Csak ekkor kezdették figyelembe venni, vagyis inkább észlelni, bogy mindezt a mesterséges légrázkódtatás okozhatta, Ha ezt az elméletet a mostani háború alkalmával természettani és meteol'ologiai tekintetben közelebbről megvizgálruik é, megmlapit"nák, ebből beláthatatlan fontosságú eredmény szármllznák a földmiveléste nézve és új korszak vij'iradnb e hasznos foglalkozásra ; mert az eget kényszeríteni lehetne ana, hogy esőjét mindig a logkiaszottabb szántóföldekre öntse Azok, a kik az 18GG-iki csehországi hadjáratban résztvettek, még jól emlékez bet nek a sűrű eaőzésékre, melyek az ágyázáeokat követték; de ba netalán akadnának olyanok is, a kik a köníggratzi caata után bekövetkezett erős záporokat nem hajlandók 01 ütközet előtt éa a,latt, folytatott ágyútüzelcsnek tulajdonitani, ezeknek még egy Rzembetünöbb példával is szolgálhatunk, mely rn,nk magyarokra nézve is kivmó érdtlkességgel bir Budn vára t dvlllevőleg, közvetlenül fl DUDa parljtín fekszik, mely Itt egyenes irányban halad ó8zakról dól fejé; a

8 I I 1 I - --:::::- - :=:- ', -_ _--- -, - A luf llotttmlc - r:l'01'pudó'llflhi': d l'uplhzolllmn,

9 HS CSENDŐRSÉG! LAPOK I 914 augusztu, 30 várbegy 38 IBbnyi magasságra emelkedik 8 nna v tökre fölött A var többi oldalait hegyek veszik korul délről a Gellért begy délnyugotról Sa,-hegy, nyugoton a Svllb begy (1200 láb magae), é,ukról 8 rree,kehegy (Gaiaberg,,zinlén 1200 méter láb maga,) MIkor bonvédeink 18J!) május 4 én úgy dél tájban ft várhoz közelebb nyomultak, onnan t i 8 várból, mely 84 darab nohéz lővegú Ágyúval (18 és 24 fontosokklll) volt tlllbtva, megtörtént 8Z első lövés, melyet fi többiek szakadatlan SOrb8D követlek, hogy az ostromlókat ütegik (ölállitnsában megakadályozba"ók Estefelé 8 kölcsönös bombázás!eljes lelt, a várban egy istálló lángba borult A betek óta ti,zta derült ég beborult, éjfél felé csöndesen permetez6 8SŐ kezdett esni tökéletes azéi csendnél, mely l-től 3 óráig tartott, mi re a tán ismét gyönyörű reggel liövetkezett Az előbbi folytonos szép, derült id6jóras eltartott mtíjub 17 -kén estig fl, mikor irtóztató vibar törl kij mely szokas szerint nyugatról jöve, fl Sváb hegyen egy házat felgyujtott és borzasztó fejbdszakadassnl vegzödött, mely IlZ ostromlókbsn, emberekban és lovak ban sok kárt okozott Ugyanis Hentzi tábornok Pest városát Buda várából május J 3-án G óra hoszszat folytonosan bombáztbtá, és a nebéz lövetü hat vagy hét darab mozsárágyú dörgése több órányi kerületben roppant légrázkódóst idézett elő Arago a Vibsrokróh-ról irt múvében szintén fejtegeti e kérdést, de más szempontból fogva fel a dolgot, mert régebben, kivált a tengerészelméi, épen az ellenkezö nériet uralkodol! Akkor még azt bitték, bogy ágyúlövések tiltal II zivatar 8zétoszlatható, vagy ehizhelő, a miért aztán több helyen és gyakran megkisérleiték ú8yú- és hurungszóval a vibarok vés_zes következ menyet, ft jegesót, elkerget ni, Arago azonban úgy találta, bogy arójtal épen ellenkt'ző eredményre jutunk, mert erős agyúzósok után igen gya kran heves esőzések következdek be, a mi re nézve több példát is hoz (el B kűlönösen pedig Vincennes re ulai Itt (pári s közelé b,n) 181G-tól 1845-ig 662 napon rendztek tü,éri lőgyakorintokat A csillagvizsgáló légtüneti táblái pontosan följegyezték az egyes napok időj áráeát Az éezleletekből kitűnt, hogy a gyakorlati napokat mepelőzött és követ,etl napokon e msgukon a lő-napokon is az ég többnyire folytonosan borult s oz időjórás esős volt, E körül ményekből tehát bizton lehet ama következtetásl vonni, hogy II nebéz lövegek dörgése nemhogy szétúzné a felböket, hanem inkább még összevonja és terhessé, viharosbá teszi azokat KÉPEINKI-IEZ A mi flottánk A lui boru kozdetén még mindenki azt hitte S állițotta, hogy II mi bú,borunk szárazföldön fog l folynl "M61'l, lill felt<\lelezlwtö yolt is, de a<mlti sem bitte, hogy egy egyszerű bünl-etö expedició nyom liban ft, melj : tjt fl l'l'nilenskedö Hzerbia ellen n1f!tgindifottunk: \ llighllboru fog keletkezni, Ámde ez oz rmnnkidejéu blzon ' tnln fcltc\'j;/j mih is annyu'n valóm vált, hogy SzorbJa miatt fegyverben áll most úgyszólván az egész Eu óp[l : sőt unnek a kezdetén levő háborunak a hulló, maj múr fltf saptuk ÁZHiúbll is, Mj? thogy pa/lig ellenségeink, Szorbjó'n kiyül, mindannyian lf'mc lik 87Hrnzíöldi, hallum tengeri nng)' b'ltalmassllgok IH, II mellett AngHa os Francziaorazág _ Japlinról nem is szólva - ft félvil t ngerei! urajjá, gondolnunk kell Ilrra is, blítb Q Dll kek AdrJunkon 18 megsz6lalnol, nz ellenség ágyu] Me:t,? az orosz otta nem is jöhet ld minde,nrelé elzár, vlze röl,? gy minket megtámadjon, ügy JátSZIk, hogy szovetseg sel Igy,? keznek ezt elvégezni helyette Lcgal b, err enged, kovetkeztetni az fl napokban felvetodott hu'csztalcs, hogy n frllnczin hajóraj már megjelent oz AdrifLi tengoron és megtnmadta ft Montcnegró k kötöjét bloki, l'oz6 hadiblljóinjw,t (Iclóközben érkezett Je!entés k szel'lnt Zentau nevü kis ozirktílónkat 16 fran czlr" hnj ó megtt madta, s bősi es védekezés utm, a mikor a azenta» 4 ellenséges hnjót le' L hmozképtelenné, elsülye,ztelte Szrk ) Hfl, a mi flománk, hajóink Bzárnót tel<intve, jelentélftelennel;: látszik is az nngol vagy It rl'ftnozia flottához képest; és ba nem is gondolhatunk ana, hogy ezeknek flottái blírmelyikét - mondjuk - az ö tengereiken megtúmndjuk, flottánl" annyira mégia elég erőa fi, mi bogy nz AdriáJ'n bemarcszkedó bftrmelyik ellenaeges Iladi hajómjjal szembon sikeresen felveheti a harczot Bőt, ha szárazföldi badseregünknek a parti rószről való támogahiflát figyelembe vtjszszük, bizonyos, hogy bllrmelyik ollenséges flotta meggondolja, vajjon bemerészkcdjék-e az Adrill ra, Az oly tragikus módon elhunyt felejthetetlen tr6nöröl,ősünk ugyanis, közismert törhetetlen energiája és bozznértése folytán, az utóbbi évek leforgása alatt méltó"á tette tengeri baderőnket ll többi uagyhatrlmnkéhoz, Az Ö rendi thetetlen vasoknrata teremtette meg fokozatosan egymásutárn a Viribus UniUs, rt fegetlloff cs a z,cut István drendn aughtokat, a melyekkel oly l\röro emelte ft nélkül sem jelentéktelen flottlío k hllrczk( pc!sségét és erej ét, hogy fl mi tengeriinkön bármel,yi k ellenséges flotta1'al szemben bátran felveheti a harczot Ennélfogva teljesen nyugodtan nézbclünk ar esetleg bekövetkezhető tengeri háboru elé, mert fl mi flotbíok, fl melyne], egyes hajóit a jelen számunkban ]iözölt kepeken bumutatjuk, vitéz hadseregünk jelsz8\'oinak megfelelően megállja majd fi, belyét : hiven, becsiilettel, vitézül! IDREK Legfelsőbb elhatározás a legénységi bjlnpertörlé Bek tárgyában Ö csá száli ée apostoli királyi Felsége Wienben 191 t óvi ""gubzl1l8 hó J 6-lin kelt legfelsőbb elhntórozúsaval legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy a honvédség, népfelkeies és csondőrség legénysógi IUlomtínyu egyénei ollen, B törvényos bü ntetósi tótel szerint öt ével meg nem balndó szabadaúgvesztés b (intotéssel sujtott bűnoselekmónyek miatt, az 1914, óvi augnsztus hó l J-én törtent kibirdotól:lkol' folyamatbnn levö katonai bünvndi oljlírrlls abbahngyondó, s az a bűnvildi eljáras, mely ily egyénekkel szemben nlol emlitett büncflolckmenybk miatt a fenti idöpontban rolyamatba toendő,'oidn, mog nem indítható, A portörhis olól alonbnn kivétotnek azok oz agyónak : I fl kiket il zendüles, IflZOdll8, szökéa es szökésre szövetkezés alukit(uliínnk h ntllttu, II gyóv8búg büntette és vétsege, az öncsonkiuib buntetle, az állam badi eroje elleni bűntettek II!tÖZcl:lendbáboritá!:l büntette, It nyilvános erőszakoskodás

10 1914 augubztub 3 0 CSENDÖRSÉGI LAPOK 417 bűntttének ötödik ebet b) és d) pontja, vlamint hatodik és hetc(lik esete, végül a megkisérlett gyilkosstịcy büntette te heh ; 2 n kik valamely nyereségvágyból elkövetett büncselekméu,yuyel terbeltetnek es rendfokozatot viselnol, ; 3 [l kik ellen rögtönítélö eljárás van folyamatban, vngy akik ellen ily eljárás meginditundó Az adott esetben alkalmazandó törvényes büntetési tétel tekintetében BZ o büuoaejekmény irányadó, a maly millott a bűnvádi eljártí,s megindittatott vagy vrd emeltetett Ha n pertörlés alá esö büncsslekmények oly bünosslekmellyokkel állanak halmazatban, IL melyek a!j61'törlés alól ki vannak veve, EL kegyelmi tény nem nyer alklmazlíst Jutalmak és segélyek Ö osászári és apostoli királyi li'elsége legmagasabb Bziiletése napján, augusztus hó 18-n, a m kir bonvédelmi miniszter Ur által a következö csendőr-egyének vagy azok hozzátartozói reszesittettek jutalom- illetve segélyben a m kir és a m kir horvátszlavon csendörségi jutalmazási (általános) fllapból Az L számu csendörke rületben : Székely László órmestor 40 k, Lc5l'incz István jlírásórmester, Tamás Andnis ör mester, Dabas József, Uiklós György örsvezető oz őr mester, Zólyom Bálint os cz örmester és Böjte Péter osendőr k j o II számu csendörkerületben : Oláh Károly os cz őrsvezető 40 k, Mészáros 1\IiluUy TI os cz őrmester, Bercczki Andrns, Balázs Isl\fán, Kn nicz Pál, Fülöp Peter, KinUy János, Mester FerclDez Caete SlInttd' csondö,ók '0 UI,lImu csendöl'kel'ületben : Thoml Mál'lon öravezetö Cl' őrmester 40 k, Vatni Lajos élrmestej', ]rekete Géza örsvezew cz örmestor, Pnpp Pál L cs cz őrmester, Lóth ferencz, Gyenea G/'tbor Szepesi MihlUy, Pásztor József és Nagy MihIÍly lit csendőrök <j0-20 k ; a ly szúmu csendőr kerületben : PlÍszlor József csendőr 40 k, Sznli:ács István örsvezetö ez őrmester, Teleki Lúszló, Brnz Károly, Ietők Istvl\n, Kovács Ish'ón III, Cznnucr Ágostou és Szilágyi Lajos csendörök k ; uz Y szlímu csendörkeriiletbeu : Pálmai Ferencz örsvezető cz őrnlestar 40 k, 'llóth Dániel júrásőrmester, Tofner Frigyes, Klimó Anclrús örsvezew czimzetes örmesterek, nemes Vn:iai István, Szabó l\/iroly l, Karabin Jlinos és Mochuru Boldizsl r osendőrök k ; fi rn kir VI szlímu csondöl'l,el'iilotben : S{mdor József csendőr 40 k, Kádár József os C7 öl mesler 30 k, SMe] György, KomúrolUy Mih My, 'rfloutos János örsvezető cz 6rmesteJ'ok, Péterfy J/inos, Bnkonyi Andl'lla és Bnni,th József r ostlndőrök Ir ; flo m Idr VII BZIlmU csendőrkerületben : Jáni 'tivaclar őrsvezető cz lh'mester 40 k, Szász András, Vns Áron örsvezetö ez örmesterok, Herman István cs ez őrm ester, Veres Póter, Téosi István, GáJ Domokos, Ltiszló Károly, Inczo GYUhL ős Csedő i\iárton e eddőrők k ; fi VIII számu esendörktlriilotben : KISS János csendőr 40 k, SnrrnnRng Demeter os oz őrmest?r, Barabás István Acs Llíszló, Mizger Antal Ő8 Borbely Károly osenddr6k k, jutalom bad A Tö ők Ferenoz -féle jlltnl mazási nlnpból : számu csondol"- keriiletnól : Veres Lajos csendőr 50 k, Gáspár Pál, Kicsi Béla cbendőrök 10- W k, GIi,I András, Domokos Albert, NÓIDet Lajos, Orbán Dániel cs Kiss Józsuf JI caendőrök k ; n m, kir Il sznmu cselldőrkurülutnél : Kusztal'll Ferencz csendőr 50 k, Szlioka Károly Kometh Júnos cs ez őrmesterek k, Endrédi JÓzsef örsvezető ez őrmester, Lov8s Jónos, Döruyui János, Spitzer Adoti cs cz örmesterok, Bulrnicz LILjos Gáspár János Il, KUbel Hnos, Bosuyák Láz&r és Marzsinyán Mihály csendőrők k : [I m kit IlI számu csondőrkerületben : Molnltr Gyula csendőr 50 1{, Varga Antal orsvez",tö ez örmoster,!]'óth Elemer és Nyitrai KMoly csendörők -W-40 k, Hunyadi Győrgy őrsvezető cz őrmester, Bereczkj Mlirton, Slindor Fl'rencz, Lang J ÓJlOS cs cz őrmesterek, Médi Gábor és Dekker Dezső csendőrők k j II m kir IV számu csend őrkeriiletnel : Borogyi György cs cz önnostcr 50 k, Demes Antal cs cz őrmester Tóth Antal cs Vincze Antal csendörök,10-40 k, Csik Ferencz, Roszina László örsvezető cz örmosterek Szobosí'Jai János, Bencze K,iroly cs ez örmosterek, Nagy JÓzsef II és Bodnúr János csendörök ;j0-30 k ; a m kir V számu csendőrkerületbon : Csémi Lajos örsvezetö cz őrmester 50 k HamU Fercmoz őrs"ezető cz őrmester Garai PúJ, Vnlócú Mibt\ly, Berosényi János, US/Lpai Vcndel csendől'ök "0-40 k Németh Miklós, Baronits J6Z80f, Dudlis Dezső örsczetó cz örmesh 'l"l\k és Mnráozi F(\rencz csendőr Ii; fi m, kir VI SZllmll csendörk l"ülotbon : Farkas l!'ol'cnoz őrs veze ö cz őrmes or -err J,, Keller György cs cz drmester, GallIli József, Lénint Ferencz, ()slísz/ír János csendőrök k, Pál,János, Bnlogh Antal, Gáspár István, Cs/ider Fcnmcz, őrsvezető ez őrmosterek, Tóth György ll es Uzinki,József csl ndörök k : a m kir YIl számu csendőrkeriiletnél : Nllgy Zsigmond őrsvezető ez ől'mestor 50 k, i\filul"ly Eleli őrmester, Rózsa Sillldor Csep JÓzsef, GyörH Ferencz, Took Mózes esendőrök 4,0-4U k, Szüts Péter őrsvezetö ez őrmester, Jánosi MiblÍlv, Vlás MilllUy, Murcsfin György, Teleki Zolbin és F:ibiún Sámuel osendőrők 30-:10 k : végiil fi Villo szomu csondőrkerületnél : Kovács József cs cz őrmester 50 k, Piszle fj'ivndar, Füredi Lnszló, Yn,rga Iiklós örsvllzetö Cl' órmestorek, Varró János csendőr 40-4U k, Varga József t5rsvezetö cz örmcster, Kovács l\[ihúly és Gál JánoB oseudőrök k jutalomban ; a Pnnnjott SÓJldor-fóle sogelyezési alapból pedig : Reméllyi Jtinosne őrmester özvegye 100 k, Kovács Györgyn" öl'mestal' özvegye 60 k, Roskn Jalmb ny csendőr 60 k Sziios flinos ny őrmestel' 60 k, Moldovlín 'l'ivnd/u ny őrsvezető 60 k,,\\7olf Lőrinczné, vou osendőr őzvegye 60 k Ditz Ádam ny csendőr 80 k, Zsikiozlt Miklós volt osendőr 60 k, Dnnosik Ferenc2Inó ny oz őrmester özvegye GO li:, Forgiozini KI\roly ny őrsvezetö ez Öl'mcsttll" GO k, Füredi József ny osendőr 80 k, j+'lorell Simon ny őrmester 60 k, Makny József ny csendőr GO k, KiHs Györgyné, órsvezetö özvegye 60 k, Kimpitin

11 4J8 OSENDÖRSÉGI LAPOK 1914 augusztu, 30, Vazulné, járábőrmester özvegye 80 k, Pelczmann Gyula ny csendőr 60 IL, Magyar Győzőné, járil sörmest-er özvegye 60 k, Líebentritt AdoJf ny őrmester SO k, Szüne jános volt csendőr 60 k, Molnár Ferenczné, őrmester özvegye 60 k, Pápay Árpad ny őrmester 60 k, Asztalos Sándor volt csendór 60 k, Szabó Gergely volt őrsvezető 90 k, Tbiesz János ny őr svezetö 80 k, Baka 1Iihály ny őrsvezető 80 k, Szabadi Péter ny esandór 611 k, Balázs Imre ny cs ez őrsvezető 80 k és Pecseri Gyula ny csendőr 60 k segélyben reszesittettek Első sebesültünk A Szerbia által felidézett most duló világháború, maly csendörségiinkre is fokozott tevékenységet ró, különös súlylyal nehezedik a többek között a Srsrbiával határos és ennélfogva határvédebnl szolgálatra is hivatott d'unamentí örsök legénységére, mely a hadüzenet megtörtente óta, immár a hadsereg főparancsnok magils elismerese által is kitüntetett, hősies elsziidt8ag al és haláltmegvető bátorsággal, úgyszólván szaltadatlan harc'úban áll az elleruég örjáratai \'al, utóbbia,knak eleddig is halottak 'és sebesüitekben egyaránt mm tetemes kárt okoz\'a A szakadatlan harczoknak azonban, - a mint az különben a dolog termeszerenél fogva el sem kerülbető - Szúcs őrmester temesszigeti örsparancsnok személyében mar a IILi részünkről is van áldozata, ki a,ugusztus IS-án d e 11 órakor Ruzsma szigetén, ellcnséges golyótól bajfelkarján találva, súlyosan megscbesfilt Szúcs őrmester ' tehm az első magyal' csendőr sebesült kinek mielőbbi teljes gyógyulást kiván unk KÜLÖNFÉlLÉK A háboru és a vasut Hogy háboru alkalméval mily en óriási feladatot teljesit a -vasat : a laikus talá,n nem is sejti Éppen ezért czéls:ret'üdek tartjuk erre vonatkozóan néhá,ny adatnak a közlését, elórebocsárjtva hogy az i t közöltek csak hozzávetőleges számok, me Iy k gy l degen hadsereg felvonulásának tényleges adata t tuntet fel Egy katona i vo nat nem lehet hosszabb, mmt száztiz tengely, azaz ötszázötven méter Egy ilyen -vona, : on egy gyalogzászlóa1jat (v agy utászzászlóalj ot) szállitbatnak a z ezredtörzszsel együtt A lovasifágból égy eskadronl az ezredtörzszsel, vagy az ezredtörzs nélkül másfél eskadront szállítanak A tüzérség'böl egy üt eg helyezhető el egy vonaton Feltételezve azt, hogy hadtestben negyv nez r ember nn, tizennégyezer lóval és két ezer egyszaz szekérrel, egy ilyen hadtest hatszáz kil meter távolságra olyan vasutj vonalon, melyen két Blnpár van, t és fél nap alatt, egy sílj,páros vaeuti vonạlon pedi kilencz és fél nap alatt leh et elszállitallj Ezt a Időt egy hadsereg felvonulásakor természetes n &nnylval kell szorozni, 8 hány hadtestet szállftam, kell Egy hadtest hat08záz kilométer távolságra vasut nélkul egy hónap ala tt vonulhatna fel Ebben az e y hónapos menetben azonban tömérdek ember dőlne ki a s rból éb igen nagy lenne a betegek száma Az ó lásl l ön 'y résen kivüli a mit a V8Butnak köszö hettunk, ónám JelentöBégü az élelmiszer megtakaritása s ḥadosztál:r embereinek és lovai nak táplálásóra onásl mennjlségú élelmiszer szükséges és ennek a Bere után való száuitásához - vasuti nélkü] megmt rengeteg erő, pénz és nagyon sok idó kellene Az an ol bajusz eredete Egy franczia ujság szerint fl, most divatozó ItlDgolos bajubz, tulajdonképen a hires és hős 'l'urenne ma,rsallnak köbzőnheti elterjedését", Mikor a marsall Elszászban harczolt a császáriak ellen tomérdek ütközetben, támadásban és mészárlásban volt része Egy napon véletlenül nagyon eltávolodott kisérététől és ezt az ellenséges lovasság támadásra használta fel ; erősen tüzel tek rá pisztolyaikjral és egy golyó - a szó szoros értelmében - leborotvájta bajuszának egy részét Turnne lelőtte kegyenen támadój,;,t é, ké,őbb segítségére siető kiséreta kimentette veszedelmes helyzeteből A városba visszatérve, azonnal borbélyhoz sietett és arra kérle, bogy pótolja valamiképpen bajusza hiányzó reszét, vagy pedig borotválja le egészen bajuszát A szakértő borbély alaposan megvizsgálta a marsan bajuszát é, kijelentette, hogy egy ügye, trükkel még fia alosabb, katonáaabb kifejezést képes arczának kölcsönözni A marsiilli beleegyezétt, mire a zseniális Figaró rövidre nyirta Turenne bajuszát, olyan flilakba,n, mint azt ma a férfiark, a hölgyek legnagyobb örömére - vagy talán inkább bán'8tára - viselni szokták A mulatságos történet valódiságáérb természetesen nem vállalbatunk felelősséget, de abban bizonyosak vagyuk, bogy a marsall és a borbély nem fogják megczáfolni Török asszony, mint verseny lovag Sokszor eimordult már idegen országokban, hogy lóversenyen nő ült a nyeregbe és lovat be is hozza elsőnek A Gaulois azonban ezen a téren uj jelenségre bivja föl a ngyel met, nevezet-esen arra, hogy már a zárkózott, elmaradt tőrök nők között ie bódit a sportolásnak ez a neme SziliBztriá n ugyanis, a mely a o]gároktól elvett új r á,n teruleten fekszik, a fra ncz'la lap jelentése szerint torok nők vettek reszt nyilvános lóversenyen A város határában tartott legutóbbi versenyen tíz női zsoké ült a nyeregbe, egytől-egyik török nő A dobrudzsai - lovak= számára rendezett egyik versenyszám gyöztese Husszoin aga leánya volt, a ki mindössze tizenkét esztendős A ver8 ny hosszúsága ötezer méter volt A gyermekleány mest rl módon lovagolt és csodáldraméltó akaraterő v l yőzött Kivüle még mintegy harmincz ló és lovas kazdott dla laért, a 1eány azonban mindjátt a verseny elejen kmgratott lovávaj, ar melyet kiabálással, os orsu ogtatással és sarkantyuzással addig ösztökélt, mig elsonek nem futott be A leány férfimódra ülte lovát nal5:! kék szeme csillogott s a tömeg a mely a rjtk látvanyossá egybegyült, viharos tetazésnyilvánitással adózott a nol zsokénak, a mikor leszállott a lováról S a mázsáló relé vett útját, Szerkesztői üzenetek O " tjk' Az urositás ször z{ilhasogath88zarrl magynra:tatáhn nem )OCSu<J ozhatunk Konkrét Elnöki ol'izt:illy Bucmpf'st M J Nem ill6ti lllqg T A Rond s zerint nem S JI: A könyvtárban 18 1) Engedóly nólkül nom nősülhet Ő 6nYelt N6vtelon levelekro nincs v{daszunk 2 w, z h ' JI C ",ak,}1 kat ona] és csenaőrségi szolgálati idő RZ{1mit bo J l' e l,i,em z F gvldékf ÁUéphet : l\ illetékek azt Illegkaphntjn fénykd 8' é Nóz6tünj{ szerint igen D éaolml ID1ll1sztor és honv6delmi államtitknr nlou k ph fis r t ö'b n b 'bk?p é s zdól, Bnil a p o8t, SOOlJllc-lwoitl utcza 2 n F a _ N Yn' J : A folulvlzsgájatig 3 E " y :,IJasOk 1 Igen 2 Dohivtísi hh:dctlllény szorint, '" TO ngm 1 ol nmcb késlilot 2 Folsógkán'(,ny 3 Igon

CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelenmindenhó i.én,i0.énés20.án. c. to"

CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelenmindenhó i.én,i0.énés20.án. c. to Budapest, 1916 május 1 X évfolyam 13 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona A _ 6 korona _ Negyedévre

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-""'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 16. szám. BudapestI 1916 junius 1. X. évfolyam. CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 6 EL FIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona. / A Negyedévre

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X évfolyam Budapest, 1916 február 29 '7 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

CSENDÖRS GILAPOK Szerkeszti és kiajja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDÖRS GILAPOK Szerkeszti és kiajja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. XI. évfolyam. Budapest, 1917 május 10. 14. szám - ----=-======= == == == == ======== ==== = CSENDÖRS GILAPOK Szerkeszti és kiajja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. ElLÖFIZElTÉSI ÁRA

Részletesebben

CSENDORSEGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDORSEGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X. évfolyam. Budapest, 1916 julius 2. 19. szám. ", CSENDORSEGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 korona. Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága.

CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. L 6víolyam. Budapest, 1907, julius 7-én, 27, szám, CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. ELŐFIZETÉ SI ÁRA: Félévre 6 korona. Egész évre 12

Részletesebben

CSENDÚRSÉGI LAPOK Szel'keszti és kiadja a ~I. kir. Csendörséio\i Zse bkönyv s zerkesztő -biz o tt sága.

CSENDÚRSÉGI LAPOK Szel'keszti és kiadja a ~I. kir. Csendörséio\i Zse bkönyv s zerkesztő -biz o tt sága. r. óvíolyam. Budapest, 1907. november 24-én. 47. szám. CSENDÚRSÉGI LAPOK Szel'keszti és kiadja a ~I. kir. Csendörséio\i Zse bkönyv s zerkesztő -biz o tt sága. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona. Elgész

Részletesebben

mérnök, nemzetközi szabadalmi jrojáb BUDAPESTEN, Erzsébet-körut 14.8»

mérnök, nemzetközi szabadalmi jrojáb BUDAPESTEN, Erzsébet-körut 14.8» 544 VASÁKNAPI 33. SZÁ. 189]. xxxvm. évj L»A' ÜJSAG. A «Franklin-Térsulat» kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: RBTHY JAS A BUDAPESTI KERESKEDELI AKADÉIA A családi boldogság.

Részletesebben

MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST, 1., ORSZÁGHÁZ UTCA 30. SZ.

MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST, 1., ORSZÁGHÁZ UTCA 30. SZ. XIX ÉVFOLY rzám BUDAPEST 1929 FEBRUÁR 10 FŐSZERKESZTŐ: :> PINCZÉS ZOLTÁ 4DOS M E G J lei 1:l0 SZERKESZTŐSÉG ::J ál KI H A V O N T A SEGEDSZERKESZTÖ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 '

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 ' 39. SZÁM.-1901. VASÁBNAPÍ ÜJSÁG. 636 FÖLDVÁRT IMRE, Budapest, férfidivat raktára BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZÉGEK orsz. méhészegylet KosMithlajos-u.18 és K e r e p e s i - ú t 9. BUDAPEST, l>amjanich-utcza 3

Részletesebben

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 40. évfolyam 1891 10. szám. Debreczen, vasárnap, mározius 8 ^Előfizetési feltételek:^ Fizetendő Debreezenben. Egész évre. 2 frt. Fél évre.. 1 Községeknek 60 ki, évi postadíj előleges beküldése után ingyen.

Részletesebben

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden 848 VASÁBNAPI ÚJSÁG. CHOCOLAT MENIER K világ legnagyobb gyára. Naponkinti eladás 3..IHKI kilo. Kapható m i n d e n fűszer es csemege-kereskedésben é s c z n k r á s z d á b a n. 6896 50. Toronyórák" Újdonságok

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót,

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót, 28g?. SZÁM. 899. 46. évíoltám. VASÁRNAPI ÜJSÁQ. tt* = \S& pip*r h ö l g y p o r :»

Részletesebben

Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. augusztus hó 31. 6S. (1028.) szám.' KÖZ-ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KŐZLÖf Megjelenik minden szerdán és szombaton. ii srixágos m»iyar

Részletesebben

(;6. szám. BUDAPEST, 1928 DECEMBER 20. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZAZADOS. xvm. ÉVFOLYAM MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR

(;6. szám. BUDAPEST, 1928 DECEMBER 20. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZAZADOS. xvm. ÉVFOLYAM MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR xvm ÉVFOLYAM (;6 szám BUDAPEST 1928 DECEMBER 20 FÖSZERKEszró : SEGÉDSZERKESZTO : PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZAZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTOSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZAGHAZ

Részletesebben

Márczius hó, 1887. BCU Cluj KOLOZSVÁRTT. ÉVFOLYAM.

Márczius hó, 1887. BCU Cluj KOLOZSVÁRTT. ÉVFOLYAM. AZ ERDÉLYBÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET II. ÉVFOLYAM. MIlllllllllllllllHlllllllllHIUIlllllUinilllllllltlIllllllllllllllllllllllllllllHlllUIIII^ TARTALOM : Miért nem hordanak fel lisztet a méhek a kaptárban. Szentgyörgyi

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m

1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m :.:~::: ~,~,:~.: I CSE NDORS~G( LAPOK D4DTt\USlsnAN I!J.,_.. ".""... B 1944, július 13. ctkkek. ké8~ féi.tl- ruh.d~ lat itb.1i. J Ó e r t a I a' n n e' é9 tjurumk KOLOZsvAA,II,e.em utca 1. L,.!..._...:T~.:..::L~.:..:.~O:.=N~'~...!:~''

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos: Tizenhetedik évi folyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Előfizetési arak; 4 forint. 2 forint. 1 forint. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. - t»i évfolyam 1884 Előfizetési feltételek Egész évre... 2 frt. Félévre... # ' x Negyedévre... 50 kr. Községeknek 60 kr. postadíj beküldése" mellett egész évre ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi

Részletesebben

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4ÉJ&. évfolyam 1888. 4. szám. Bebreczen, vasárnap, január 22, Előfizetési feltételek: Fizetendő Debreczenben, Egész évre 2 frt. Félévre 1 Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 hr. évi postadíj előleges beküldése

Részletesebben

Személyes és közösségi megvalósításokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Olvasónknak, Támogatónknak és Partnerünknek!

Személyes és közösségi megvalósításokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Olvasónknak, Támogatónknak és Partnerünknek! 26. (LVI.) évfolyam 1442. szám 2014. de cem ber 30. 12+8 oldal Ára 2 lej Olvasóink figyelmébe! Következő lapszámunk január 9-én jelenik meg, benne a 2015-ös SZÍNES FALINAPTÁRRAL. Apróhirdetéseket 2015.

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben