CSENOÓRSÉGI LAPOK MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkeszti és kiadja. a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizottsága.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENOÓRSÉGI LAPOK MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkeszti és kiadja. a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizottsága."

Átírás

1 VIII \IFOLYAM szám MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Budapest, au!?;usztus 30 CSENOÓRSÉGI ( LAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egesz évre 12 korona F é/évre 6 korona Negyedevre 3 korona Szerkesztőség ái kladóhivalal: Budapest, ly, Egyetem'lI za 4 J

2 VIII évfolyam BU<1apest, 1914 augusztus 30-án 35 SZ"IlL CSENDŐRSÉGI LAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csend6rségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELÖFIZETESI ÁRA: Félévre 6 korons Egész évre 12 korona Negyedévre 3 koroda I li/girlmik I SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL minden, asarnap Budapeat, IV Egyetem-utcza 4 az Alókereskedelemről és az ennél előforduló csajásokról' Azokkal a hamisitásokkal, ll melyekkel a lovat fiatalabbaknak tüntetik föl, szoros kapcsolatban állnak azok, melyek a ló vermél'sékletének meg\'áltoztatására ir:inyulnak, fi melyeknel arról van szó, hogy az öreg, IOBta lo\'at fiatalnak élénknek és bátornak mutassiüi: be Ide tartozik elsösorban az úgynevezett czigánytöz Minden parasztember tudja, hogy a cziganyok alta l a yn<:;árra hajtott lovak elimkek és tüzesek, alig kerülnek azonban a vevó istállójába, elernyedten állnak a jászol előtt, hibuk alig birja öket A le közönségesebb módszer abbal! áu, hogy a czigany ily lovat közvetlenül a vasár elött fi legkimeletlencbb módon "eri, azután ráül\"ti a vasarra vágtat Ez a banásmód azt eredményezi, bogy a 10 egy órai idötartnmra felriaszt\"a nyugtalan es elenk lesz EzenkiviU pálinkát es egyeb izgató folyadékot il, itat nak II lóval, minek következtében a legagyonhajszoltnbb gebe is tüzes csikóva válik :\ aczigtlny-nyereg-nek II rendes nyeregtöl wdamjvel eltérő a berendezése BaLsejeben ugyanis finom éles szögek vannak alkalmazva, melyeket a lovas térdelvel ft ló testébe S7o)'jt A tzi any mindég felhivja a yevó figyelmet, hogy lova sarkantyu és ostor nélkül is milyen élénk es mozgékonv azt persze nem mondja meg, hogy lovénak éienksege a nyeregben levö szegeknek tulajdonitandó A kitanult lócsiszár csodaszere azonban a bors, ezért mondja is: Lovaimnak élénksége szajamhan "an! Úgy ő maga, mint lovúszai is IÍllandóan néhány boisszemet hordanak maguknál, melyeket kellő pillanatban szájukba véve szótrágnak Ha már most a lovat elő kell vezetni, a szetl'ágott borsb61 ujjára vesz egy csekély mennyiséget s azt ügyes6n a ló vegbelnyilásába hozza A hl\tá 6riiisi: a szűkállásu 16 szabadon és jó) jar, II CSUBZOtf fal' egyenes, a lusta ló tüzes, az ügyetlen gebe könnyü jlírásu és 8 legbutá-bb lillat okos, figyelmes kinó ésü lesz es a mi ft flhlolog, minden ló magasan tartja n farkát A Hans Gro s félc Hnndbnch fur Unt6r6uchullg"richt r czimli mű nyomlin (EMzö közlemény t Ulsd Ro 31 számban) Ha tehat egy vevő arról panas7kodik hogy lova a vásáron remek, elegáns allat, elenk es előkelő jllrású ló,olt, most azonban lekonynlt fejjel petybüdt n áll az istállóban, ugy csak i6mételt ssiik n borssal való manipuhicziót: a '\""e,-ó csodálkozni fo:;!, hogy lova hogyan niltozik ismét olyan élénk allllthi, a milyen li vlísaron volt Azt, hogy bors alkalmnztatott, azonnal észrevehetjük, m rt a ló ilyenkor folyton trákni7ni akar és fark h'al különös reszkető mozdulatokat tesz Kérdés, csalás -e az, ha li lonkaf arra szoktatjlik hogy arzént egyenek Tény, bogy az állatok ennek kö vetkeztében frissek, élénkek és rtjodki,"ü) fényesek }t>sznek bőrük feszü] és az egész állat jól tap)últnllk hitszik es gömbölyü Ellenben hamar dbas7dálódnak, betegségek iránt fogékonyak az orvossú'g nem fog rajtuk es bamar elpusztulnak, ha az arzen-etldtt s abhan maj-ad Ha tehát -valal,i lovait akiu' megg:rözödésböl, akar üzleti okokból arzennel ett\tte, ügy kötde azt a vevónek megmondani, hogy az ismerje a fent leirt jó tulajdonstigok os:ozójat es hogy tudja, mikcnt kell II lóyal banni, JIR azt mégis megveszi 3 A festés stb A lo'\"ak festése kölönbözö ezélt szolgálhat A lót 01- vajak nyulnak mindenekelőtt ebhez az eszközhöz bogy a lopott lovat még régi gazdji]r se ismerje ftll A használatob szerekhez tartozik elsosorban a }lokolköoldat, másodsorban ólomta-rtalmu kenöcsök Természetes, hogy meg ft legjobb mesterséges festés is legfeljebb 1 éyig tart (8 kö'\"etkezo tavaszi vagy ószi vcdiesig) ügy, hogy azntlln ft hibák ismét előtünnek Elószeretettel alkajmazzfi:k a lócsiszúrok fl festést a kkor, ha lovon öröklött jelek t i fehér foltok láthatók Ezek mindég rosszat jelentenek A nyereg belyén levők gyakori nyeregtörésl'o mutatnak, ezekből arra lebet kövotkoztetni, hogy a ló sokat járt mal' es pedig kiméletlen és ügyetlen lov8ssbi nyereg alatt Amellen és a váll tájnn le"ö ily fehér foltok pedig arra engednek következtetni, hogy a ló sokat húzta a z igát Ha 8 bordák tajékán látunk fehér foltokat, arra kell gondolnunk, hogy ezek alkalmasint marószerekkel törtent bedörzsölés áltaj jöttek IétLl'e, mit renclesen tüdögynlladásoknál és hasonló bajoknál szokták alkalmazni, nik t t tót, éa ft tóbbi hangszereket által6noaan Heged üt, harmo á, aroga eli",",,' l,gjobb gy"'m ee "Allil MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZERGY ARA OL é kir udvari 6 badu riiig u61lu6, Rü60d Tirogdó feltajá16jllo, BI1dst>Ol tá, Té"" éo b,""" - Ii'81"" mind ti"ou küld" i:j::t- STOWASSER J II LánoahJd uloza 6 - Gyi!): 6oUlhi!l utam bengu8relt JaTl

3 410 OSENDÖRSJi;GI LAl'OK 1914 augusztus 30 a ló lélcgzöszl:'n-eiben tebát nem igen lehet már hizol Ha tehát a lócsíl;zár ílycd szerzett jeleket ejtávolit, lédyeg"5 n t'meli a ló él1:ekét, kmönösen akkor, ha egy ilyen jel olyan bilára mutat, mell' másképen nem ígen fedezhető fel Öreg, sötétszínú lo\ akmh gyakran ejóforduj, hogy a lovat hosszú fehér szőrszálak bontják Ezeket a febér Ezőröket a festékanyag sokkal júbban fogja, mjnt a rendes szőrt Ilyen esetben elegendő, ba a szőq;ehlek szappannal, ath rrel vagy Juggal történt zsirtlllanitása után o lovat zőldjióhéjcőzcttel megmossák Ha ezt bármily ok miatt Dom lehetno alkalmazni, &kkor ezeket az előrehaladott korra emh;kentető bosszú szőrőket egyenkint kihuzzák Biztos jele az egészséges lónak, ha tsyasszal é'5 ősz szel gyorsan és egyformán \'edlik Ha ll, ló nem \edlik egyformán, akkor különböző szen kkel a lócsiszár ezen a bajon ia segit ugyan, de egyutt-aj az állatot meg betcgebbé teszi lj Hibák eltantetése Az egesz'!ége lónak a szája, nedves és a zabla alatt habzó Ha ez nincs igy akkor segit a szappan, bors -mgy dohán y mely 6zerekt-t a lócsiszár az e}ővezt:tés elött a 16 szujába dug A Keményszáju ló sz:íjszögletcíbe les üvegszilánkokat raknak úgy, hogy mol:li már a legc eké]yebb szlítseglts';gnek enged Ha Il, ló auban II snlyoa ijjbában IJz nved, hogy karórúgó akkor a lóesísliár megkopogtat ja a Jó metszőfogait, vagy II fogak közé kis faékeket ver Ezáltal a fogak annyira énékenyek lesmek, hogy a ló rassz szokásaival legalább rövid időre felhagy Ha a ló egyik szl1mén vak, anélkül, bog)' a 8liem nagyon dtorzult \"olnl1, akkor zt a szem t II bomlokszijra eriísíttltt sajflt vagy hamis üstökkel úgy elfödik, hogy a akfiágot könnyen nem veszik észre; már elöíordult az ili, hogy üvegfzf::met raktak a "Vak szem helyére Lógós fülek a legl:lzebb lovat gyalázatostltl elcsúfitják Természetes, hogy a khanult ló,-"si5zár ezen a bajon ia tud 8ef:,ri ti:lni É pedig vl1gy egy külön erre a c;zéha össz áuitott homlok':>zij á,ltal, mely lószőrhurkokkal ellátva a falet fl lál1itja,,'agy pedig mütéttel segitenok a ló haján melyekért úgyis sz8ryatolni kell Annál többször fordul ez azonban elő olyan esetekben, a mikor a vevó olcsón vett szép paripát Az ezirányu leggyakoribb m Ü'veletekhez tartozik a czomb és patabénulások leplezése, mit a lónak helyes delpaprikázá"a»!ilta,l, ostor, sarkantyu és éles kantaro zás által, kü!őnösen puha talajon (bomok vagy gyep) rövid időre sikerül is úgy, hogy a evő egy értéktelen áuatot drága pénzen vásárolt meg Még veszélyesebb a lovaknak úgvnevezett értéktelenitése A ló patája t i kompjikált s erkezete es az erős igénybevétel áltaj igen gyakori, fájdalmas és töb bn yire gyógyíthatatlan betegségnek van kitéve, melyek a lovat hamarosan basznavebetetlenné teszik rförlénik ez pedíg kevésbbé a pata alakjának megváltozása, mint inkább az által hogy a pata annyira fájdalmas lesz, hogy a ló nem tud rálépni A pata csak érzékidegekkel van ellát7a, mljzgásidegei nincsenek A lócsiszárok tehát átvágják az érzékidegszálakal, miál tal a betegség tünetei elmultak ugyan, a ló t i nem erez fájdalmat, ba a patára lép, de maga a betegség természetesen m egmaradt és tovább fejlődik mig a ló te:ljestm basznavehetatlenné Dem lesz Ezt 11 csalást úg,v lehet kideriteni, hogy meggvöző dünk arról, érez e a 16 egyáltalán fájdalm akat <p o tűszurásoknáh Hu eze'ket nem érzi akkor bizonyára érzéktelenitve lelt Sokszor alkalmazzák a IInyeLrégetes, t js Senki sem vesz szívesen lógós nyel:vü lovai, mert ez nemcsak elcbufjtja a lovat de tüdö vagy agybetegsegekre is enged következtetni Hogy a nyelykil'ógatast néhány napra mega}adáiyolizák, egy tüzes vassal égetik a nyelvet Igen veszélxesek az orrfolyások megszüntetését czélzó cealások, mert az orrfolyások sokszor ti legnggályosabb megbetegedesek tünetei Erős hurut, tödőtágulás sőt a takonykór js rendesen orrfolyással jár és az által is ismerhetó fel Tudja ezt minden laikus és ngm is vesz ol 'an lovat, melynek az orrab61 váladék folyik, mert ha az orrfolyás aggálytalan vojna, bizonyára nem akarnának éppen akkor a lovon túladni Hogy tehát az orrfolyást megakadályozzák, egy kis csomó nmt tolnak az orrcsatornárba, mü\ltal a váladék kifolyását egy bizonyos ideig megszöntetik TermészetefJ, 5 Betcg'Hégek eltlintetése EmliteHük már, hogy betag loyal(at nem éppen akkor íogjilk a vevő elé üllitani, ba a IJetegség a logjobhilon észrcvohetit (Ke-hca lovakat nem etotés után butacsirás lovakat nem napfi1nyljan sth) Hatramarad tehát még a betegrége:knek <l lepll3zésr Ez olyan eladáaokn61, IDr-I;\'eknol a Jó ietájl6ból istállóba megy, nem iged tör ténhr!tik m('g, mert többnyire olyan hibákról van sz6, bogy ez csak rövid idö're megy és csa]t akkor, ba a váladék csak az egyik orrnyiiásból folyik, mert a 16 élmk orrán át léleg*ik, és magfnl1adnn, ha mindkét 01"1' csat ornát hetömik Eltekintve az anyagi kártól, melyet a vevö ezen csalús következtében szenved, igen veszélyes művelet ez fi betegségek pl Il takonykor ragályos voltára vam tekintettel is, mert a betegség eltitkolása iljta1 sok más ló is elpusztulhat Ha fáj a f e j e ne tétova,-zék, hanem B t ' l oas -p as t i II á t m,ly lo pm,,ltt l'gm'''ooabb mi ::n :j::,:::::i nl, _ KtBZlti Ue QtváJoJ Tnmas gy6gynerábz KIJ50pcli;1;en Orvosok l ' ált já ni - Kapbatll ldden gy6gytárbsn _ a II va Három doboznál mgy postai ezúllitáe

4 '" A ml llottfmlt _ A Vid hull,uuitillldl't'!ulllnnglh - -

5

6 A Iul Jlottáuk - FloLtn'gyakorluton '" p

7 41! CSENDŐRSÉG! LAPOK 1914 angusztus 30 Tudjuk hogy különöben idősebb és ne szak ó embh k mennyire fögnek cscléds :gúk, koc8 k eleménrétöl soks:cor csnpan 8zPrt, bogy a regj szolga (olytonos panaszait és 6zídkl)lódzÚBau ne kelljen végigbuugatníok Ezt kihashnúlja a lóc6íbrár éli megve5ztegeti a veyő kocslsát ngy IO'iászát, mi sok, érthetetlennek ltit!"zo ételt megmagyaráz Gyalázatos, de:: elég gyakori eljárá!", ha valaki annak a c lí:dségét, kitö110vat akar venni, megvesztegeti abból a c:zéjból bogy gazdájának a ló fdól olyan Yélem Dyt adjon, mintha a ló beteg vagy hibás volna, mldek következtében a tulajdonos örül, ha szabadul tőle A lónak pl nagyobb szappandarabokat tesznek a fogai kö:tf, mítől az állatnak minden étvá ya ej ul jk 8 nébciov oap alatt teljes n e]gy ngöl lesovanyodik ugy- 8DDji:a hogy a tulajdonos előtt értéktelennek látszik na a lócsiszár azután megvette a lovat, azt néhány nap alatt a szappandarabok ejtámlitása után ísmc:t felhizlalja és régi érle 'kere emeli A Jó (ámkét idö)egefjen úgy is csökkentik, hogy tűket 6zurnak!1 pártába, melfeknek Gltávolitása után a telje Ben DÍegsAntult 16 ismét egészséges lesz [jndkét özert a czigányok is alkahna-zzúk és pedig rendesen úgy bogy a vásárt meg(;llózőleg beosonnak az istállóba, ott tút, vagy máfi hegyes cszközt s:r,urnak a Jó púrtájába s azután véletlenül épen jelen vannak és az érléktelennek látbr6 J ovat olcsó pénzért mcg \'eeoúk VégüJ megemetünk itt még egy szeri) melynek következtében a ló megtagadja a terher szekérnek hegynek rl való hnzását A Mm belső bátsó (az istráng relé eső) réíwét t í begyes szegskkel úgy rakják ki, hof,ry' &zok, ha a '16 nagyon belefekazik a hámba, a ló husúba hatolnak rrermészetesj bogy ilyenkor a lónak minden kedve elmegy attól, hogy hegynek rl 5Úlyo terhel, huzzon, minek kúvetkeztében a2t ésak sik víd ken lehet ba<iználni, 6rt-éke pedig lényegesen csökken ÁLTALÁNOS ISM:ERETEK A háboru és art; időjárás Nemcsak az időjárás bir nagy befolyáasal a háborúra banem viszont a báború is lényeges befojyást gyakorol az időjárásra Az 187J -iki porobz-franczía háború idejeből való följegyzés azt mondja, hogy a nevezett eaztendőb\:!n augusztus 6-tól egészen e hó utolsó napjáig FrancziaoTazágban majd mindig zivataros és e8ős idli volt, E fojytonob esőzések főképen olt, a hol az aratást és hordást augusztus G-ig még be nem végezték (tehát II zordonabb fekvéaú vidékeken mindenütt) mind a már learatott, de még be nem bordott, mind pedig a lábán levő gabonának igen sokat ártottak, mert a SZemek kicsij'á,ztak, a szalma pedig tönkre jutott és használhatatlanná lett A sok zivatart és azokat a gyakori erős eaőzéaeket augubztusban ama roppant nagy mennyiségű puskapol' gőzne:k tulajdonították, maly az ágytízóaok és apróbb felgyverek fojytonos tüzelése tíltal a csatatereken fejlődött És igy a b ború emcsak hogy számtalan emheréjetbe es bol'zaszto t: édzosszegekb ke Túl!, s nemcsak épületeken és muvelet alatt ajlott földeken gyakorolta pusztító hatalmát, hanem s ok helyed még az aratást is majdnem egészen semmivé!etk Azon állítás bebizonyítására, mely szennt az S vihar és esőzés augusztus 6-a óta a folytonos ar u: n dsnak és púskatúzn tulajdonít ató a következő torténeti adatokat sorolja fel egy czlkk Az 1871 augnsztnsi Berlini Szemle néhány honappal azelőtt egy levelet kózölt PárisbóJ, mel! 6Zel1!lt Francziaországban s folytonosan tartó esőh18ny kovetkeztében Leboeu f hadögyminibzler (akkor még az volt) el BzólHtatik, hogy mielőbb tüzérgyako,r:latokst k? n elj n el, mert a tapasztajás tanusága, szermt az eros agyuzásokat rendesen esó szokta követni E sorokat az emlitett folyóirat következő megjegyzésekkel kibéri; Már 186 ( ben figyelmessé teue a közödséget Le",'1s 8 Z American Journah-ban ama sajátságos tüneményre, hogy az ágyúzáaokat l'endesed erős esőzések szokt k követni, és hogy e két kűlönbözőnek 'látszó Jelenseg, kózött lényeges? sszeföggés van ok 6bereben,-: irössze(üg - 'Igen gazdag eaohujlást eezlltem kozvetlenw amaz ágyúzás után, melyet az Eeie-tó és Hudsonfolyó ósszekótésére épített E:de-csatorna bevégeztekor véghez vittek és I841-ben nyilvánosságra is bocsátottam ez ügy körül tett észleleteim eredményét, mely nézetem szerint kétségtelenné teszi azt a tényt, hogya nehéz lövegek gyakori elsüjógetése a közeleső vidékre majd mindig esőt hoz Francziaol'szág, Ausztria és Szárdinía között folyt utolsó háború kezdetén az első csatákat oly tetemes esőzések követték, hogy még a kisebb folyókon sem lehetett átmunni és a so)ferinói nagy ütközet alatt oly iszonyú zivatar tá adt, hogy a csatát rélbe knett hagyni 1861 jnliusában Mac Clonan csa,patai a felső Potomák mellett nágy különböző ütközetet állottak ki ugyanannyi napon, s mindenik nap végén hevesen megeredt az ebő Julius 21-kén vivatott a 'BolI-Run melletti csat-a Virginiában és 22-kén egész nap esett késő éjig» E czím alatt:,lehet-e esőt csinálni a mikor s a hol akbrrunk 111 egy Cincinnatiban megjelenö hetilap 1862 julius to-én következő közlemény t hozta: IlAz amerikai polgárháború ágyúzásait a Potomák, a York River és a James-River (folyók) mellett, va}amint a Ko rioth alatt és a Missisippin véghez vitt ágyútüzeiéaeket ie a legborzasztóbb záporok és vizáradások követték Csak ekkor kezdették figyelembe venni, vagyis inkább észlelni, bogy mindezt a mesterséges légrázkódtatás okozhatta, Ha ezt az elméletet a mostani háború alkalmával természettani és meteol'ologiai tekintetben közelebbről megvizgálruik é, megmlapit"nák, ebből beláthatatlan fontosságú eredmény szármllznák a földmiveléste nézve és új korszak vij'iradnb e hasznos foglalkozásra ; mert az eget kényszeríteni lehetne ana, hogy esőjét mindig a logkiaszottabb szántóföldekre öntse Azok, a kik az 18GG-iki csehországi hadjáratban résztvettek, még jól emlékez bet nek a sűrű eaőzésékre, melyek az ágyázáeokat követték; de ba netalán akadnának olyanok is, a kik a köníggratzi caata után bekövetkezett erős záporokat nem hajlandók 01 ütközet előtt éa a,latt, folytatott ágyútüzelcsnek tulajdonitani, ezeknek még egy Rzembetünöbb példával is szolgálhatunk, mely rn,nk magyarokra nézve is kivmó érdtlkességgel bir Budn vára t dvlllevőleg, közvetlenül fl DUDa parljtín fekszik, mely Itt egyenes irányban halad ó8zakról dól fejé; a

8 I I 1 I - --:::::- - :=:- ', -_ _--- -, - A luf llotttmlc - r:l'01'pudó'llflhi': d l'uplhzolllmn,

9 HS CSENDŐRSÉG! LAPOK I 914 augusztu, 30 várbegy 38 IBbnyi magasságra emelkedik 8 nna v tökre fölött A var többi oldalait hegyek veszik korul délről a Gellért begy délnyugotról Sa,-hegy, nyugoton a Svllb begy (1200 láb magae), é,ukról 8 rree,kehegy (Gaiaberg,,zinlén 1200 méter láb maga,) MIkor bonvédeink 18J!) május 4 én úgy dél tájban ft várhoz közelebb nyomultak, onnan t i 8 várból, mely 84 darab nohéz lővegú Ágyúval (18 és 24 fontosokklll) volt tlllbtva, megtörtént 8Z első lövés, melyet fi többiek szakadatlan SOrb8D követlek, hogy az ostromlókat ütegik (ölállitnsában megakadályozba"ók Estefelé 8 kölcsönös bombázás!eljes lelt, a várban egy istálló lángba borult A betek óta ti,zta derült ég beborult, éjfél felé csöndesen permetez6 8SŐ kezdett esni tökéletes azéi csendnél, mely l-től 3 óráig tartott, mi re a tán ismét gyönyörű reggel liövetkezett Az előbbi folytonos szép, derült id6jóras eltartott mtíjub 17 -kén estig fl, mikor irtóztató vibar törl kij mely szokas szerint nyugatról jöve, fl Sváb hegyen egy házat felgyujtott és borzasztó fejbdszakadassnl vegzödött, mely IlZ ostromlókbsn, emberekban és lovak ban sok kárt okozott Ugyanis Hentzi tábornok Pest városát Buda várából május J 3-án G óra hoszszat folytonosan bombáztbtá, és a nebéz lövetü hat vagy hét darab mozsárágyú dörgése több órányi kerületben roppant légrázkódóst idézett elő Arago a Vibsrokróh-ról irt múvében szintén fejtegeti e kérdést, de más szempontból fogva fel a dolgot, mert régebben, kivált a tengerészelméi, épen az ellenkezö nériet uralkodol! Akkor még azt bitték, bogy ágyúlövések tiltal II zivatar 8zétoszlatható, vagy ehizhelő, a miért aztán több helyen és gyakran megkisérleiték ú8yú- és hurungszóval a vibarok vés_zes következ menyet, ft jegesót, elkerget ni, Arago azonban úgy találta, bogy arójtal épen ellenkt'ző eredményre jutunk, mert erős agyúzósok után igen gya kran heves esőzések következdek be, a mi re nézve több példát is hoz (el B kűlönösen pedig Vincennes re ulai Itt (pári s közelé b,n) 181G-tól 1845-ig 662 napon rendztek tü,éri lőgyakorintokat A csillagvizsgáló légtüneti táblái pontosan följegyezték az egyes napok időj áráeát Az éezleletekből kitűnt, hogy a gyakorlati napokat mepelőzött és követ,etl napokon e msgukon a lő-napokon is az ég többnyire folytonosan borult s oz időjórás esős volt, E körül ményekből tehát bizton lehet ama következtetásl vonni, hogy II nebéz lövegek dörgése nemhogy szétúzné a felböket, hanem inkább még összevonja és terhessé, viharosbá teszi azokat KÉPEINKI-IEZ A mi flottánk A lui boru kozdetén még mindenki azt hitte S állițotta, hogy II mi bú,borunk szárazföldön fog l folynl "M61'l, lill felt<\lelezlwtö yolt is, de a<mlti sem bitte, hogy egy egyszerű bünl-etö expedició nyom liban ft, melj : tjt fl l'l'nilenskedö Hzerbia ellen n1f!tgindifottunk: \ llighllboru fog keletkezni, Ámde ez oz rmnnkidejéu blzon ' tnln fcltc\'j;/j mih is annyu'n valóm vált, hogy SzorbJa miatt fegyverben áll most úgyszólván az egész Eu óp[l : sőt unnek a kezdetén levő háborunak a hulló, maj múr fltf saptuk ÁZHiúbll is, Mj? thogy pa/lig ellenségeink, Szorbjó'n kiyül, mindannyian lf'mc lik 87Hrnzíöldi, hallum tengeri nng)' b'ltalmassllgok IH, II mellett AngHa os Francziaorazág _ Japlinról nem is szólva - ft félvil t ngerei! urajjá, gondolnunk kell Ilrra is, blítb Q Dll kek AdrJunkon 18 megsz6lalnol, nz ellenség ágyu] Me:t,? az orosz otta nem is jöhet ld minde,nrelé elzár, vlze röl,? gy minket megtámadjon, ügy JátSZIk, hogy szovetseg sel Igy,? keznek ezt elvégezni helyette Lcgal b, err enged, kovetkeztetni az fl napokban felvetodott hu'csztalcs, hogy n frllnczin hajóraj már megjelent oz AdrifLi tengoron és megtnmadta ft Montcnegró k kötöjét bloki, l'oz6 hadiblljóinjw,t (Iclóközben érkezett Je!entés k szel'lnt Zentau nevü kis ozirktílónkat 16 fran czlr" hnj ó megtt madta, s bősi es védekezés utm, a mikor a azenta» 4 ellenséges hnjót le' L hmozképtelenné, elsülye,ztelte Szrk ) Hfl, a mi flománk, hajóink Bzárnót tel<intve, jelentélftelennel;: látszik is az nngol vagy It rl'ftnozia flottához képest; és ba nem is gondolhatunk ana, hogy ezeknek flottái blírmelyikét - mondjuk - az ö tengereiken megtúmndjuk, flottánl" annyira mégia elég erőa fi, mi bogy nz AdriáJ'n bemarcszkedó bftrmelyik ellenaeges Iladi hajómjjal szembon sikeresen felveheti a harczot Bőt, ha szárazföldi badseregünknek a parti rószről való támogahiflát figyelembe vtjszszük, bizonyos, hogy bllrmelyik ollenséges flotta meggondolja, vajjon bemerészkcdjék-e az Adrill ra, Az oly tragikus módon elhunyt felejthetetlen tr6nöröl,ősünk ugyanis, közismert törhetetlen energiája és bozznértése folytán, az utóbbi évek leforgása alatt méltó"á tette tengeri baderőnket ll többi uagyhatrlmnkéhoz, Az Ö rendi thetetlen vasoknrata teremtette meg fokozatosan egymásutárn a Viribus UniUs, rt fegetlloff cs a z,cut István drendn aughtokat, a melyekkel oly l\röro emelte ft nélkül sem jelentéktelen flottlío k hllrczk( pc!sségét és erej ét, hogy fl mi tengeriinkön bármel,yi k ellenséges flotta1'al szemben bátran felveheti a harczot Ennélfogva teljesen nyugodtan nézbclünk ar esetleg bekövetkezhető tengeri háboru elé, mert fl mi flotbíok, fl melyne], egyes hajóit a jelen számunkban ]iözölt kepeken bumutatjuk, vitéz hadseregünk jelsz8\'oinak megfelelően megállja majd fi, belyét : hiven, becsiilettel, vitézül! IDREK Legfelsőbb elhatározás a legénységi bjlnpertörlé Bek tárgyában Ö csá száli ée apostoli királyi Felsége Wienben 191 t óvi ""gubzl1l8 hó J 6-lin kelt legfelsőbb elhntórozúsaval legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy a honvédség, népfelkeies és csondőrség legénysógi IUlomtínyu egyénei ollen, B törvényos bü ntetósi tótel szerint öt ével meg nem balndó szabadaúgvesztés b (intotéssel sujtott bűnoselekmónyek miatt, az 1914, óvi augnsztus hó l J-én törtent kibirdotól:lkol' folyamatbnn levö katonai bünvndi oljlírrlls abbahngyondó, s az a bűnvildi eljáras, mely ily egyénekkel szemben nlol emlitett büncflolckmenybk miatt a fenti idöpontban rolyamatba toendő,'oidn, mog nem indítható, A portörhis olól alonbnn kivétotnek azok oz agyónak : I fl kiket il zendüles, IflZOdll8, szökéa es szökésre szövetkezés alukit(uliínnk h ntllttu, II gyóv8búg büntette és vétsege, az öncsonkiuib buntetle, az állam badi eroje elleni bűntettek II!tÖZcl:lendbáboritá!:l büntette, It nyilvános erőszakoskodás

10 1914 augubztub 3 0 CSENDÖRSÉGI LAPOK 417 bűntttének ötödik ebet b) és d) pontja, vlamint hatodik és hetc(lik esete, végül a megkisérlett gyilkosstịcy büntette te heh ; 2 n kik valamely nyereségvágyból elkövetett büncselekméu,yuyel terbeltetnek es rendfokozatot viselnol, ; 3 [l kik ellen rögtönítélö eljárás van folyamatban, vngy akik ellen ily eljárás meginditundó Az adott esetben alkalmazandó törvényes büntetési tétel tekintetében BZ o büuoaejekmény irányadó, a maly millott a bűnvádi eljártí,s megindittatott vagy vrd emeltetett Ha n pertörlés alá esö büncsslekmények oly bünosslekmellyokkel állanak halmazatban, IL melyek a!j61'törlés alól ki vannak veve, EL kegyelmi tény nem nyer alklmazlíst Jutalmak és segélyek Ö osászári és apostoli királyi li'elsége legmagasabb Bziiletése napján, augusztus hó 18-n, a m kir bonvédelmi miniszter Ur által a következö csendőr-egyének vagy azok hozzátartozói reszesittettek jutalom- illetve segélyben a m kir és a m kir horvátszlavon csendörségi jutalmazási (általános) fllapból Az L számu csendörke rületben : Székely László órmestor 40 k, Lc5l'incz István jlírásórmester, Tamás Andnis ör mester, Dabas József, Uiklós György örsvezető oz őr mester, Zólyom Bálint os cz örmester és Böjte Péter osendőr k j o II számu csendörkerületben : Oláh Károly os cz őrsvezető 40 k, Mészáros 1\IiluUy TI os cz őrmester, Bercczki Andrns, Balázs Isl\fán, Kn nicz Pál, Fülöp Peter, KinUy János, Mester FerclDez Caete SlInttd' csondö,ók '0 UI,lImu csendöl'kel'ületben : Thoml Mál'lon öravezetö Cl' őrmester 40 k, Vatni Lajos élrmestej', ]rekete Géza örsvezew cz örmestor, Pnpp Pál L cs cz őrmester, Lóth ferencz, Gyenea G/'tbor Szepesi MihlUy, Pásztor József és Nagy MihIÍly lit csendőrök <j0-20 k ; a ly szúmu csendőr kerületben : PlÍszlor József csendőr 40 k, Sznli:ács István örsvezetö ez őrmester, Teleki Lúszló, Brnz Károly, Ietők Istvl\n, Kovács Ish'ón III, Cznnucr Ágostou és Szilágyi Lajos csendörök k ; uz Y szlímu csendörkeriiletbeu : Pálmai Ferencz örsvezető cz őrnlestar 40 k, 'llóth Dániel júrásőrmester, Tofner Frigyes, Klimó Anclrús örsvezew czimzetes örmesterek, nemes Vn:iai István, Szabó l\/iroly l, Karabin Jlinos és Mochuru Boldizsl r osendőrök k ; fi rn kir VI szlímu csondöl'l,el'iilotben : S{mdor József csendőr 40 k, Kádár József os C7 öl mesler 30 k, SMe] György, KomúrolUy Mih My, 'rfloutos János örsvezető cz 6rmesteJ'ok, Péterfy J/inos, Bnkonyi Andl'lla és Bnni,th József r ostlndőrök Ir ; flo m Idr VII BZIlmU csendőrkerületben : Jáni 'tivaclar őrsvezető cz lh'mester 40 k, Szász András, Vns Áron örsvezetö ez örmesterok, Herman István cs ez őrm ester, Veres Póter, Téosi István, GáJ Domokos, Ltiszló Károly, Inczo GYUhL ős Csedő i\iárton e eddőrők k ; fi VIII számu esendörktlriilotben : KISS János csendőr 40 k, SnrrnnRng Demeter os oz őrmest?r, Barabás István Acs Llíszló, Mizger Antal Ő8 Borbely Károly osenddr6k k, jutalom bad A Tö ők Ferenoz -féle jlltnl mazási nlnpból : számu csondol"- keriiletnól : Veres Lajos csendőr 50 k, Gáspár Pál, Kicsi Béla cbendőrök 10- W k, GIi,I András, Domokos Albert, NÓIDet Lajos, Orbán Dániel cs Kiss Józsuf JI caendőrök k ; n m, kir Il sznmu cselldőrkurülutnél : Kusztal'll Ferencz csendőr 50 k, Szlioka Károly Kometh Júnos cs ez őrmesterek k, Endrédi JÓzsef örsvezető ez őrmester, Lov8s Jónos, Döruyui János, Spitzer Adoti cs cz örmesterok, Bulrnicz LILjos Gáspár János Il, KUbel Hnos, Bosuyák Láz&r és Marzsinyán Mihály csendőrők k : [I m kit IlI számu csondőrkerületben : Molnltr Gyula csendőr 50 1{, Varga Antal orsvez",tö ez örmoster,!]'óth Elemer és Nyitrai KMoly csendörők -W-40 k, Hunyadi Győrgy őrsvezető cz őrmester, Bereczkj Mlirton, Slindor Fl'rencz, Lang J ÓJlOS cs cz őrmesterek, Médi Gábor és Dekker Dezső csendőrők k j II m kir IV számu csend őrkeriiletnel : Borogyi György cs cz önnostcr 50 k, Demes Antal cs cz őrmester Tóth Antal cs Vincze Antal csendörök,10-40 k, Csik Ferencz, Roszina László örsvezető cz örmosterek Szobosí'Jai János, Bencze K,iroly cs ez örmosterek, Nagy JÓzsef II és Bodnúr János csendörök ;j0-30 k ; a m kir V számu csendőrkerületbon : Csémi Lajos örsvezetö cz őrmester 50 k HamU Fercmoz őrs"ezető cz őrmester Garai PúJ, Vnlócú Mibt\ly, Berosényi János, US/Lpai Vcndel csendől'ök "0-40 k Németh Miklós, Baronits J6Z80f, Dudlis Dezső örsczetó cz örmesh 'l"l\k és Mnráozi F(\rencz csendőr Ii; fi m, kir VI SZllmll csendörk l"ülotbon : Farkas l!'ol'cnoz őrs veze ö cz őrmes or -err J,, Keller György cs cz drmester, GallIli József, Lénint Ferencz, ()slísz/ír János csendőrök k, Pál,János, Bnlogh Antal, Gáspár István, Cs/ider Fcnmcz, őrsvezető ez őrmosterek, Tóth György ll es Uzinki,József csl ndörök k : a m kir YIl számu csendőrkeriiletnél : Nllgy Zsigmond őrsvezető ez ől'mestor 50 k, i\filul"ly Eleli őrmester, Rózsa Sillldor Csep JÓzsef, GyörH Ferencz, Took Mózes esendőrök 4,0-4U k, Szüts Péter őrsvezetö ez őrmester, Jánosi MiblÍlv, Vlás MilllUy, Murcsfin György, Teleki Zolbin és F:ibiún Sámuel osendőrők 30-:10 k : végiil fi Villo szomu csondőrkerületnél : Kovács József cs cz őrmester 50 k, Piszle fj'ivndar, Füredi Lnszló, Yn,rga Iiklós örsvllzetö Cl' órmestorek, Varró János csendőr 40-4U k, Varga József t5rsvezetö cz örmcster, Kovács l\[ihúly és Gál JánoB oseudőrök k jutalomban ; a Pnnnjott SÓJldor-fóle sogelyezési alapból pedig : Reméllyi Jtinosne őrmester özvegye 100 k, Kovács Györgyn" öl'mestal' özvegye 60 k, Roskn Jalmb ny csendőr 60 k Sziios flinos ny őrmestel' 60 k, Moldovlín 'l'ivnd/u ny őrsvezető 60 k,,\\7olf Lőrinczné, vou osendőr őzvegye 60 k Ditz Ádam ny csendőr 80 k, Zsikiozlt Miklós volt osendőr 60 k, Dnnosik Ferenc2Inó ny oz őrmester özvegye GO li:, Forgiozini KI\roly ny őrsvezetö ez Öl'mcsttll" GO k, Füredi József ny osendőr 80 k, j+'lorell Simon ny őrmester 60 k, Makny József ny csendőr GO k, KiHs Györgyné, órsvezetö özvegye 60 k, Kimpitin

11 4J8 OSENDÖRSÉGI LAPOK 1914 augusztu, 30, Vazulné, járábőrmester özvegye 80 k, Pelczmann Gyula ny csendőr 60 IL, Magyar Győzőné, járil sörmest-er özvegye 60 k, Líebentritt AdoJf ny őrmester SO k, Szüne jános volt csendőr 60 k, Molnár Ferenczné, őrmester özvegye 60 k, Pápay Árpad ny őrmester 60 k, Asztalos Sándor volt csendór 60 k, Szabó Gergely volt őrsvezető 90 k, Tbiesz János ny őr svezetö 80 k, Baka 1Iihály ny őrsvezető 80 k, Szabadi Péter ny esandór 611 k, Balázs Imre ny cs ez őrsvezető 80 k és Pecseri Gyula ny csendőr 60 k segélyben reszesittettek Első sebesültünk A Szerbia által felidézett most duló világháború, maly csendörségiinkre is fokozott tevékenységet ró, különös súlylyal nehezedik a többek között a Srsrbiával határos és ennélfogva határvédebnl szolgálatra is hivatott d'unamentí örsök legénységére, mely a hadüzenet megtörtente óta, immár a hadsereg főparancsnok magils elismerese által is kitüntetett, hősies elsziidt8ag al és haláltmegvető bátorsággal, úgyszólván szaltadatlan harc'úban áll az elleruég örjáratai \'al, utóbbia,knak eleddig is halottak 'és sebesüitekben egyaránt mm tetemes kárt okoz\'a A szakadatlan harczoknak azonban, - a mint az különben a dolog termeszerenél fogva el sem kerülbető - Szúcs őrmester temesszigeti örsparancsnok személyében mar a IILi részünkről is van áldozata, ki a,ugusztus IS-án d e 11 órakor Ruzsma szigetén, ellcnséges golyótól bajfelkarján találva, súlyosan megscbesfilt Szúcs őrmester ' tehm az első magyal' csendőr sebesült kinek mielőbbi teljes gyógyulást kiván unk KÜLÖNFÉlLÉK A háboru és a vasut Hogy háboru alkalméval mily en óriási feladatot teljesit a -vasat : a laikus talá,n nem is sejti Éppen ezért czéls:ret'üdek tartjuk erre vonatkozóan néhá,ny adatnak a közlését, elórebocsárjtva hogy az i t közöltek csak hozzávetőleges számok, me Iy k gy l degen hadsereg felvonulásának tényleges adata t tuntet fel Egy katona i vo nat nem lehet hosszabb, mmt száztiz tengely, azaz ötszázötven méter Egy ilyen -vona, : on egy gyalogzászlóa1jat (v agy utászzászlóalj ot) szállitbatnak a z ezredtörzszsel együtt A lovasifágból égy eskadronl az ezredtörzszsel, vagy az ezredtörzs nélkül másfél eskadront szállítanak A tüzérség'böl egy üt eg helyezhető el egy vonaton Feltételezve azt, hogy hadtestben negyv nez r ember nn, tizennégyezer lóval és két ezer egyszaz szekérrel, egy ilyen hadtest hatszáz kil meter távolságra olyan vasutj vonalon, melyen két Blnpár van, t és fél nap alatt, egy sílj,páros vaeuti vonạlon pedi kilencz és fél nap alatt leh et elszállitallj Ezt a Időt egy hadsereg felvonulásakor természetes n &nnylval kell szorozni, 8 hány hadtestet szállftam, kell Egy hadtest hat08záz kilométer távolságra vasut nélkul egy hónap ala tt vonulhatna fel Ebben az e y hónapos menetben azonban tömérdek ember dőlne ki a s rból éb igen nagy lenne a betegek száma Az ó lásl l ön 'y résen kivüli a mit a V8Butnak köszö hettunk, ónám JelentöBégü az élelmiszer megtakaritása s ḥadosztál:r embereinek és lovai nak táplálásóra onásl mennjlségú élelmiszer szükséges és ennek a Bere után való száuitásához - vasuti nélkü] megmt rengeteg erő, pénz és nagyon sok idó kellene Az an ol bajusz eredete Egy franczia ujság szerint fl, most divatozó ItlDgolos bajubz, tulajdonképen a hires és hős 'l'urenne ma,rsallnak köbzőnheti elterjedését", Mikor a marsall Elszászban harczolt a császáriak ellen tomérdek ütközetben, támadásban és mészárlásban volt része Egy napon véletlenül nagyon eltávolodott kisérététől és ezt az ellenséges lovasság támadásra használta fel ; erősen tüzel tek rá pisztolyaikjral és egy golyó - a szó szoros értelmében - leborotvájta bajuszának egy részét Turnne lelőtte kegyenen támadój,;,t é, ké,őbb segítségére siető kiséreta kimentette veszedelmes helyzeteből A városba visszatérve, azonnal borbélyhoz sietett és arra kérle, bogy pótolja valamiképpen bajusza hiányzó reszét, vagy pedig borotválja le egészen bajuszát A szakértő borbély alaposan megvizsgálta a marsan bajuszát é, kijelentette, hogy egy ügye, trükkel még fia alosabb, katonáaabb kifejezést képes arczának kölcsönözni A marsiilli beleegyezétt, mire a zseniális Figaró rövidre nyirta Turenne bajuszát, olyan flilakba,n, mint azt ma a férfiark, a hölgyek legnagyobb örömére - vagy talán inkább bán'8tára - viselni szokták A mulatságos történet valódiságáérb természetesen nem vállalbatunk felelősséget, de abban bizonyosak vagyuk, bogy a marsall és a borbély nem fogják megczáfolni Török asszony, mint verseny lovag Sokszor eimordult már idegen országokban, hogy lóversenyen nő ült a nyeregbe és lovat be is hozza elsőnek A Gaulois azonban ezen a téren uj jelenségre bivja föl a ngyel met, nevezet-esen arra, hogy már a zárkózott, elmaradt tőrök nők között ie bódit a sportolásnak ez a neme SziliBztriá n ugyanis, a mely a o]gároktól elvett új r á,n teruleten fekszik, a fra ncz'la lap jelentése szerint torok nők vettek reszt nyilvános lóversenyen A város határában tartott legutóbbi versenyen tíz női zsoké ült a nyeregbe, egytől-egyik török nő A dobrudzsai - lovak= számára rendezett egyik versenyszám gyöztese Husszoin aga leánya volt, a ki mindössze tizenkét esztendős A ver8 ny hosszúsága ötezer méter volt A gyermekleány mest rl módon lovagolt és csodáldraméltó akaraterő v l yőzött Kivüle még mintegy harmincz ló és lovas kazdott dla laért, a 1eány azonban mindjátt a verseny elejen kmgratott lovávaj, ar melyet kiabálással, os orsu ogtatással és sarkantyuzással addig ösztökélt, mig elsonek nem futott be A leány férfimódra ülte lovát nal5:! kék szeme csillogott s a tömeg a mely a rjtk látvanyossá egybegyült, viharos tetazésnyilvánitással adózott a nol zsokénak, a mikor leszállott a lováról S a mázsáló relé vett útját, Szerkesztői üzenetek O " tjk' Az urositás ször z{ilhasogath88zarrl magynra:tatáhn nem )OCSu<J ozhatunk Konkrét Elnöki ol'izt:illy Bucmpf'st M J Nem ill6ti lllqg T A Rond s zerint nem S JI: A könyvtárban 18 1) Engedóly nólkül nom nősülhet Ő 6nYelt N6vtelon levelekro nincs v{daszunk 2 w, z h ' JI C ",ak,}1 kat ona] és csenaőrségi szolgálati idő RZ{1mit bo J l' e l,i,em z F gvldékf ÁUéphet : l\ illetékek azt Illegkaphntjn fénykd 8' é Nóz6tünj{ szerint igen D éaolml ID1ll1sztor és honv6delmi államtitknr nlou k ph fis r t ö'b n b 'bk?p é s zdól, Bnil a p o8t, SOOlJllc-lwoitl utcza 2 n F a _ N Yn' J : A folulvlzsgájatig 3 E " y :,IJasOk 1 Igen 2 Dohivtísi hh:dctlllény szorint, '" TO ngm 1 ol nmcb késlilot 2 Folsógkán'(,ny 3 Igon

12 19!4, angusztus 30 CSENDÖRSÉGI LAPOK 419 HIVATALOS RÉSZ SZEMÉLYI ÜGYEK Bai1z Jenő főhadnagy, oktatótiszti minőségben a VIlLo Fre 'er László badnagy, oktatótiszti minőségben a VI és Bac5ins k)' Zsigmond hadnagy-számvivő, gazdászati előadói es oktatótisz-ti minöségl)en a VI sz Gsendórkev"Ület állományából Legfelsőbb elhatározás Magyal' honvéd elm i Miniszterem elöts1jesztésére Szurmay Sándor tenyleges állományo ahábornagyot bodvédelini ál1amtitkární kinevezem Kelt Bécsben, 1914 évi augusztus hó l 7-én Beosztatott : 1914 julius hó l évl : Ferencz József 8 k Bdn'6 Hazai Swmu s k Szmazsenka Ervin, 1 számu csendörkerwetbeli főbad DRoOY, kerületénél létszám felett való vezetés mellett, a bon\'édelmi minisztérium 16 osztáilyába Athelyeztettek : 1914 julius hó l-ével : A nagyváradi országos m kir cs6ndóriskola Allomá- nyába : Czékus Lá-szló szazados, segédtiszti minőségben (let- szám felett fi -YllI sz csendőrkerületnél) a bonvédelmi Ideigleues nyugállományba helyeztettek : SárosṾ" László, m lír IV számu csendörkerületbeli jal-ásörmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint Hollant, mindennemü nep(ölkelési szo1gálatra is alkal matlanll, Valasz-tott lakhely : Beregszász Horváth István 1, m kir IV számu csendörkerületbeli jarásörmester, a megejtett felülvizsgálat a,lapj án, mint Hokkant, nép{ölkejési fegyveres szolgálatra is alkalmatlan " Választott lakhely : KezdiszeoHéJek Gál Lajos, m kir II s u csendörkerü1etbeli járásőrmester a megejtett felfijvizagá,lat alapján, mint lrokkant, mindennemii nepfölkelési szolgáolatra is alkalmat- lan, Választott lakhely : Csák r emes m) SImon Lajos L, LL számu Gsendőrkeröletbeli járásör- mester, a megejtethelülvizsgálat alapján, mint rokkant mindennemü népfölkelesi szolgálatra is alkalmatlan Választott lakhely : drad 80óI) Imre, ll szamu csendőrkeröletbeli járásórmesmld1b terinm:iál-ioinányá:bói1' - ""'= """!'--= =-=""""'-"ile611ri ""' "nm""g"c"jtetcl: l't-7"ffel pj!lll;"9nin- a"roltk1tn, ;-,, Gencsy Arnold Bzá,zados, oktatiszti minősegsen a Vll, mindennemű népfölkeiesi szolgálatra is alkalmatlan 0z5nyay Béla százados, oktatótiszti minöségben a rv, Választott lakhely ; Pola (Zaja 01) --magrarpadéi Kenedy Nándor százados, oktntótiszti minőségben a vn, Mántó J ó2se[ százados, oktatóliszti minőségben a IV, Arga)' Ferencz főhadnagy, oktatótiszti minősegben a II, Baranyi Ferencz főhadnagy, oktatótiszti minőségben az V, Valló József főhadnagy, oktatótiszti minőségben a ILl, Pajol' Tamás főhadnagy, oktatót,iszti minőségben az 1, dr Konkoly Iván főhadnagy', oktatótiszti minőségben a IV, a Somogyi Mihály főhadnagy IV, oldatótiszti minőségben Járörvezetiii jelvénynyel elláttattak : A m kir IV szamu csendörkerölet állomanyában : Kézér Im'án és Nagy János IV csendőrök J elvénypótdij adományozása: Krujnyák ll'el'encz IV számu csendőrkeröletbeli őrmester részere a m kir bollvgclelmi miniszter w' 1914 éd 54788'lú számu rendeletével az 1914 julius l-étől kezdődőlog, II koronás ezüst érdemkereszt után illetékes napi 32 fil18res jelvényljótdij adományoztatott Magyar Közfiszfviselők és Állami Alkatmazof,fak Takarékpénztára Köztisztviselői kölcsönök törlesztésre Előlegek értékpapirokra Osaládi házak és telepek létesitése ellenében I részvé ny társaság Kölcsönök lakbérletiltás Budapest, VII, Rákóczi-ut 76 sz -= Telefon szám =- - - Alaptőke 2:000,000 korona Külföldi p énznemek vé tele és eladása Sonijegyeknekrészlel1eés készpénzért való eladása EllloouiJllDk betétekel Inknréltpéndári }<ön,,'ecskére 1; I?ly talimél{betéteh: uttin, melyellol Imi I unilpl felmondtis, I lekötése mellett helyeznek c1 1Iltézetuukncl, Mo (hlll) bete tj kamatot flzettlnk(a lőkeknmaladó levonásévnj 1201y trdtarék : C id6t ki nein kóti, 51/t0,b (öt cs Cél betel! kalllalol hzelunk b tét után mclynél II belev6!lz lfontbl*:d Jelzett felmon,!itisl (A tökekamatndó levonlistival) Előleget nylljllluk értékpapirokra, sorsjegyekre, vidéki intézelek ré9 l" U\'eire Személ)'1 kölcsönöket Colyósitnnk kezesség mellett vagy Jelzálogos Blzlositék ellenébcn, Juhinyos kamnttétel mellett Utalvilllyok, Jn(ózvények és chequek beszedését elvaualjak igcn mérsékelt kö!!ségek Ce lsz6mihisli\'ll1 Veszünk ée ejúdunk erlékpapirokat, idegen pénzeket L- _,

13 OBENDÓRBÉGI LAPOK \9\4 augllbztus 30 Lovaglási jutalomdij\lau ré"zcsittettelc : A m kir II B I\mu cscndőrkorülct állomlinya\)i1d : Báthori János járóaörmester, Aklón Imre, BallÍzs György, nsrlíth István, noki Lj os, Boldizsár Mihály, FiliHzár István, Farkas P6 r Galagonya An<1rlÍB, Korek Simon, Kucsera r ános, Németh "Mózes, örbvezető ez örmeslerek, Nyisztor JánoB, Szabó Sándor L, KItTIMr Istvan, VereR József n, Vég József, Zsiroa István, Szekulics LtizlÍr, Szöcs DMa, Bartha Mihály csendőr ez örmoaterej{, Szöcs BáI'ínt, Jjauer Adám, Eforvátlb Ferencr ll, pádllr Imr, Beroc1kí Andrá" Bodó Pili, Cúrják JánoR cbcndörök és SiJu::'u Vt}ndal ny csendőr -2 drb, továbbá : n m kir Ill szómu cscndörkerülot á1lomúnyában : 11ótil József 11 j árásörmester, Novák István ny járásörmester, VoJai Lajos őrmester, Zsigmond Sándor csendőr ez örmehter, DnrcloJ; István, Horváth Györgj' Il, Ávár rózsef Ctlécaoi KMoly, Füleki Sándor, Kiss JJásÚó <lbendörők :1-3 <Irb, Kupás Márton járásörrnestct, Pelle Imre őrmester, Mllriakll György, Varga Antal, Horváth János JI örsvezető ez örmeatol'ck, 1?örjék Mihály, Vár6cz,i Endre, Buti Péter, Császár Sándor, Farkas Gergely, Kcrti Imra, Hegcdüs Vincze, TJéhner IstvlÍn éh Hegyesi 86ndoT csendörök :l-2 drb 10 - J O koronás aranyból álló jfl"oglási jutalorndijban részesittettek A m klr VIII: számu cbondörkorü1et lillományábun : Höklterj, SÚrmloJ' öl'hvez/'jlő, Kör:)11 JHli JfjJak 68 Fülöp Im re örsvozetö O'! ő:rmelitetah 3-3 dl'b és Miz86i Pr l őrsvezető GZ őrmester 2!TI, Jű koronás arranyb61 R11 6 lovaghlei jutalomdijban rébzesitcttók N évváltoztatál! : A m kir IV számu csendörkerület állományárblld : Pípis János csendőr, II m lor belügyminiszter ur 19lt\ évi 134,29B/VI -a számu eng,d lye alalljád, Cl:lfl!o adi nevét Pétm re változtatta H ázasságra léptek: A m kir IV Bzámu csandörkcrület állományábnn : SztaTinka Miklós csendőr, Mlltisó, ' II: JloJlÁ"uI, J Jl4 juli UB 4,-án, Putnokon A m kir VI sznmu cscndőrkorület auomlínyában : VancHIl Sándor örsvezetö ez ől'mcster, Döbrőntei IJlljzá \'11 l, 1914, juniu8 27-én Ostyalizomján Pap JnnoB Il Öl'svozatö ez őrmester, Darü :Tulianná- vnl, II) 14, iulius 4 ';0, SeUye)) Hémárn GyöJ;'gy csendőr, Solymot:Ü lilsztoj"j1ljj HJ I <t, jun iub 28 án, M!1gynTR7ienthaned ken Gangler 'Elet ncz örsvezető ez ől'juel:ltel', lll,tisa l\le mentinnej, J JjJ augusztus J ón, LovosbOltényJJell A m kir VIII Bzámu esendörkorüjr t állományá : Czah6 János ŐTsvezető ez, őrmester, 13rug{l8 RozúJjávol, 19J4 julius l8-án, Nagyvóradon Kormos István örsvezetö cz őrmehtcj', Bóllh nj,i Máriával, j ulius 2 L -én, Bibardi6szcgen \ óvás és KÉRELEM! Szánt6 JOUlof 16 évo álló liópáruhza kl_ zár6llfl( alanu ezlmon létozlk Szogeden a vá, rosi bérpalouban Ké- (i::; " rem IehH ok Mor lititi r::: bu11imll, [jgyeljjlrjek1 hogy meg n& theuték huooló OOfÜ edjtk h uigorulo Sdnt6 6zsel nevét követeijék rendelés megtéfulénól Fl6kraktAram pedig nincs Szegeden de ubol u ori1jgbp- C8llkl SZÁNTÓ nálam kaphat6k; h!j/ii "ollyl! p08t11on l Br itania bj> Holica k,rékparuk I tunó!ldll1 Path6fon boszéuigópoli: b lomezok filien flkflr rinltlfiulnre \rali i "AI'm TlO alflndllr' Ki dinurr6g6pek F6ár,",z6kom 10' g yen kuldlsm VtrOID beun rflodelbtllket II et utod küld6m i1dfihletemet lok flur pirtol6 birai,lmon : : JÓZSEF gépárúháza Szegede,;, városi bérpalota r Udrnn és fin, Bu np2st, UI, Gyár-utcza z6 1 :!: :: tyá nyok Na várad, Rnlikovszkbnt 24 Szeged, Kárász-u 9 I KeztyUk Kardbojt celluioid n Czipökrém ::!: Ó a S ' MindBnnBffiÜ fblszerelósi tárgyak dus nl\tára olcsó árakkal Fegyverzsir zives figyelmébe aj ánlj uk házilag ké- Borotvál6 készlet " It ' 6, 10 és 20 éves k é szu zeflr reton S szabályos fe hér ingeinket szolgálati kereszt kitünő minőségben és olcs6 ár mellett stb stb JI: / - buwnaill'a kés%8éoflol Milil!ilJltk 0%0/,,"6/, "álnhtá "éi/eit

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ĺ ó ľ ő ü ü ĺ ľ ĺ ĺĺ ľ í ľ ľü ĺ ľ ő ő í őľ ú ö ĺ ľ í ľ ő ő ź ľ ő í ő ö ü í ľ í ó í ó ő ľ ü ő ü ź ű ź Ĺ í ó ö ő ö ľ Ó ő ö źů ö Ĺ ő ź ó ő ö ľ í ź ő ö í ó ź ź ö ö ő ł ü ľ ó ő í ľ ö ó ó ĺí ü ü Á ź ű ú ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ő ľ ó ő đź ü ó ö ł ľ É ľ ü ú ö ő ľ í ľ ő ő ó ö ó ő í ó í ó ő ö Í ő ő í ő ő í ő ú Ú Í ó ö ű ö ű ő ö Ü ő ľ ü ö ľ ľ ö ű ľ ú ź ö ö ź ö ö ő ü Í ő í ő ľ ú ľ ő ľ ű ó ó ú ő ő ęľ ő í ó Ü ő í ú Ĺ ľ ő ő í ó ó ľ í

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ő ľĺ ľ ľ ő ü ő ľľ ő ő ľ í ő ľ ľ ľä Ť ľí ľ ľ í ľ ü ő ő ľ ź ő í ź Ü í ü ľ ü ľő ľľ ľ ľ ľ ľ đ ő ľ ő Ĺ ő í ő ő ľ ľ ü ľ í ú ő ü ú í ő í ę ľ ľ ö ú í ü ľ ľ í ő ö đ ľ ü ľ ľ í í ú ő őí ť í ü í ľ í ť ő ö ö ö í ú

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ő Ĺ ś ź ü É ľ ĺü Ô ľ ľ ĺ ő ľ ľ ľ ĺ ó ľ í ó ú ľ ú ö ľ ĺ ľ í ľ ő ő ľ ő í í í ĺ Ü ü ü ö í ö ź ő ĺĺ ö í í ó í ó ľ ü ĺ ö ľ ő ź ű ö ö ľ ó öľ ľ í ľ í ó ó ő ź Í ő ź ľ í ó ó í ű ĺľ ö í í ő ó ľ ľ ó ö ó

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben