P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ]"

Átírás

1 [Általános információ] P Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands Az EPBD Buildings Platform megvalósítását az INIVE EEIG (International Network for Information on Ventilation and Energy Performance) által irányított szervezetek vagy konzorcium végzi. INIVE EEIG (www.inive.org) BBRI (napi irányító csoport) TNO (napi irányító csoport) CETIAT CSTB IBP NKUA REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, UP-FGT, ENVIROS Alvállalkozók: CTU, Ekodoma Külsı szakértık: A. Warren, H. David és A. Zöld A projekt számos Európai Szervezettel való szoros együttmőködéssel valósul meg. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata 1 > A Direktíva (EPBD) Bevezetés Az Európai Parlament és Tanács az épületek energiahatékonyságáról szóló 2002/91/EC (EPBD) direktíváját (Épületenergetikai Direktíva- EPBD) a tagállamok valamint az Európai Parlament december 16-án fogadta el, hosszas egyeztetések és szakmai fórumok után, amely január 4- tıl lépett életbe. Az EPBD direktíva az Európai Unió energiahatékonyságról szóló tevékenységének lényeges eleme, amely a Kiotói kötelezettségek betartását, valamint a Zöld Könyv energiaellátás biztonságáról szóló dokumentumát tartja szem elıtt. Az aktuális EC energiahatékonysági cselekvési terv ("A lehetıségek megvalósítása", Október) az épületszektorban az energiahatékonyságnak tulajdonítja a legnagyobb jelentıséget. Az EPBD-re kulcsfontosságú szerep vár az épületszektorban, 28%-os megtakarítást irányoztak elı, amely közel 11%-kal csökkentheti az Európai Unió összenergia-fogyasztását. EPBD követelmények A direktíva az épületek energiahatékonyságának növelését tőzte ki célul, amelynek érdekében a tagállamoknak az alábbi követelményeket kell megvalósítaniuk: épületek összesített energetikai jellemzıjének meghatározására szolgáló számítási módszer kidolgozása; új épületek energetikai jellemzıjére vonatkozó minimum követelmények alkalmazása; meglévı, lényeges felújítás alatt álló nagyobb épületek energetikai jellemzıjére vonatkozó minimum követelmények alkalmazása; az épületek energetikai tanúsítása; épületek kazánjainak és légkondicionáló rendszereinek rendszeres felülvizsgálata, továbbá a 15 évnél régebbi kazánnal kialakított főtési rendszerek ellenırzése; épülettanúsítási követelmény a szakértık és felülvizsgálók részére, javaslatkészítés, valamint a kazánok és a légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata. EPBD Buildings Platform > P39_HU 1

2 További információ a honlapon: More information at the website: Az EPBD hatásai Az általános alapelvek és célkitőzések mellett minden EU tagállam egyéni felelıssége az egyedi adottságainak legjobban megfelelı módszerek kiválasztása (szubszidiaritás elve alapján). Ugyanakkor egyértelmő, hogy a tagállamok közti együttmőködés és információcsere nagyban segíti a direktíva bevezetését. A direktíva elsısorban egy módszer, amely nagyszámú résztvevıt érint minden szinten, különbözı hatásokkal és indítékokkal: tervezıket, ingatlan forgalmazókat, építészeket, karbantartókat, szerelıket, szakértıket, tulajdonosokat és bérlıket, tehát alapjában véve minden energiát fogyasztó polgárt az Európai Unióban. A direktíva a tudatos energiahasználatot segíti elı, valamint az energiahatékonysági beruházások számottevı növekedéséhez járul hozzá. Valós kihívást jelent az európai épületszektor energiahatékony átalakításában, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazásában. A 25 tagállam számára január 4-e volt a hivatalos határidı, amíg a direktívát a nemzeti törvényeikbe kellett beiktatniuk. A két új tagállam, Bulgária és Románia számára ez az idıpont január. A két utolsó követelmény (tanúsítás és felülvizsgálat) bevezetése további három év haladékot kapott (2009. januárjáig) a tagállamokban, a képzett és/vagy akkreditált szakértık hiánya miatt. 2 > Az öt EPBD témakör A fentiekben ismertetett EPBD 5 témaköre az alábbiakban foglalható össze röviden. Tanúsítási folyamat Ez a témakör tartalmazza azokat a területeket, mint a meglévı épületek tanúsításának módszertana (adatgyőjtés), a tanúsításhoz használt segédletek, szoftverek biztosítása, a tanúsítási eljárások általános alkalmazására vonatkozó információk (költségekre, megtakarításokra vonatkozó illetve, épület korától és típusától függı adatok), az energiatakarékossági javaslatok hatékonysága. Kazánok és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata Tématerületek: Az épületek főtésére használt melegvizes kazánok felülvizsgálata. Az épületek légkondicionáló rendszereinek felülvizsgálata, ahol a szabályozás a belsı léghımérséklet alapján történik a levegı térfogatáramának, nedvesség tartalmának és tisztaságának figyelembe vételével. A fentiek tekintetében a direktíva kimondja, hogy: a kazánok és légkondicionáló rendszerek szakképzett személy által végzett rendszeres karbantartása hozzájárul a pontos, a termékleírás szerinti beállítások fenntartásához, így biztosítva környezetvédelmi, biztonságtechnikai és energetikai szempontból az optimális üzemet. A direktíva kihangsúlyozza, hogy a teljes főtés rendszer minısítése szükségszerő minden olyan esetben is, amikor költséghatékonysági szempontból felmerül a hıtermelık cseréjek a lehetısége. EPBD Buildings Platform > P39_HU 2

3 EPBD-hez kapcsolódó tevékenységek Az EPBD Concerted Action CEN megbízás a direktívához kapcsolódó szabványok elıkészítésére A direktívához kapcsolódó SAVE projektek A ManagEnergy program és az Európai Fenntartható Energia Kampány Az EPBD Buildings Platform Szakértıkre és a felülvizsgálatot végzıkre vonatkozó követelmények Tartalmazza a szakértıkre és a felülvizsgálatot végzıkre vonatkozó követelményeket, beleértve az országos szintő igények meghatározását is (a szakértık és felülvizsgálatot végzık számát és a szaktudás szintjét), a minıségbiztosítási és a tanúsítási kérdéseket, az akkreditációs követelményeket, a gyakorlati elıírásokat, a munkavédelmi és a felelısségi kérdéseket. Számítási módszerek A direktíva megadja a számítási módszerek általános kereteit. A CEN bizottságnak adott megbízás (343-as számú) része a tagállamok általi, országos szintő alkalmazást támogató számítási módszer kidolgozása. A témakör magába foglalja a vonatkozó EN (CEN) és EN ISO - különösképp a 343-as számú megbízás hatálya alá esı - szabványok értékelését, valamint magát a szabványt a jelenlegi vagy késıbbi, országos szinten bevezetésre kerülı formában. A témakör tartalmazza továbbá a számítási módszerek minıségbiztosításának lehetıségeit, az egyes módszerek vagy az adatgyőjtés közti különbségeket új és meglévı épületek esetében, jogi szempontokat (például a CEN változatok nemzeti változatai), a gyakorlati alkalmazhatóság kérdését, újszerő eljárásokra vonatkozó módszereket, jövıbeli igényeket és a további harmonizáció lehetıségeit. Energetikai jellemzıre vonatkozó minimum követelmények Ez a témakör az energetikai jellemzıre vonatkozó követelmények tagállamonkénti meghatározásának folyamatával foglalkozik. A tagállamok különbözı követelményeket írhatnak elı új, illetve meglévı épületek, valamint különbözı épületkategóriák esetén. A témakör igen széles területet ölel fel. Ezek közé tartozik: az energetikai jellemzık minimum követelményeire vonatkozó országos elıírások; az épületkategóriák alkalmazhatósága az egyes tagállamokban; az általános belsı környezeti feltételek figyelembe vételének módjai, követelmények alól mentesülı épülettípusok; minden tagállamban 1000m 2 e a határ; a követelmények referencia értékeken alapulnak-e; a besorolás mért vagy számított adatokon alapszik-e; a követelmények teljesítésének módszerei; a jogi következmények; stb. 3 > Az Európai Bizottság által támogatott EPBD tevékenységek Az EPBD sikeres bevezetése hatalmas kihívás, így meglehetısen hasonló jellegő tevékenységet vár el minden tagállamtól. Ezáltal az Európai Bizottság Közlekedés és Energiaügyi Fıigazgatósága (DG TREN) számos tevékenységet támogat, közvetlenül vagy az Intelligens Energiával foglalkozó Végrehajtó Ügynökség (IEEA) Intelligens Energia- Európa programja által. A program széles körben támogatja a direktíva követelményeinek megvalósítását. EPBD Concerted Action Az EPBD Concerted Action program januárjában kezdıdött, és elsısorban az információ csere biztosítását célozza meg az EPBD bevezetéséhez szükséges irányelvek meghatározói között az Európai Unió tagállamaiban. A CA programban résztvevık nemzeti kormányok minisztériumainak vagy intézményeinek megbízottjai, akik mőszaki, jogi, valamint adminisztratív módszereket dolgoznak ki az EPBD direktíva bevezetésének elıkészítésére országukban. EPBD Buildings Platform > P39_HU 3

4 A CA munkacsoport negyedévenként ül össze a 29 tagállam képviselıivel. Az EPBD COncerted Action program általános célkitőzései (www.epbdca.org): a nemzeti bevezetésekbıl származó információk és tapasztalatok megosztása, strukturálása, valamint az EPBD bevezetéséhez szükséges gyakorlati módszerek elsajátításának elısegítése; az EPBD-hez kapcsolódó témakörök nemzeti szabványokba illesztésének megkönnyítése; az Energiaigény Menedzsment Bizottság munkájának támogatása, a CEN szabványok és tanúsítási folyamatokban való aktív részvétellel. nergy/intelligent/projects/sav e_en.htm Direktívához kapcsolódó szabványokra vonatkozó, CEN megbízatás Az Európai Közösség a tagállamok, az érdekelt csoportok és a CEN szakértıivel való konzultációt követıen úgy határozott, hogy haladéktalanul szükség van a direktívát támogató szabványokra, melyek kidolgozásával a CEN-t bízták meg (343-as megbízás). A szabvány-csomag 40 témakörre épül, amelyek magukban foglalják a számítási, a mérési, illetve a felülvizsgálati módszereket, beleértve az épület alkotóelemeire és rendszereire vonatkozó eljárásokat is. A tagállamok folyamán adják ki egyéni bevezetési módszerük alapján szabványcsomagjaikat. A CEN szabványok összefoglalója megtalálható a honlapon (www.buildingsplatform.eu). Ezáltal elérhetıbb, átláthatóbb és objektívabb lesz az épületek energetikai tanúsítása a tagállamokban. Rövidtávon ez különösen a direktíva területén kevés tapasztalattal rendelkezı tagállamoknak lehet elınyös. A CEN ezzel kapcsolatos tevékenységének áttekintése a P02 és a P40 információs lapban olvasható. EPBD-hez kapcsolódó SAVE projektek Általánosságban az Intelligens Energia - Európa program keretein belül induló SAVE projektek az energetikai hatékonyság és az észszerő energia felhasználás fejlesztésére irányulnak, elsısorban az épület- és ipari szektorban, beleértve a törvényi szabályozás elıkészítését és alkalmazását is. Számos, közvetlenül az Épületenergetikai direktíva (EPBD) gyakorlati bevezetését támogató projekt indult, és van folyamatban jelenleg is. A projektek a direktíva több pontját is lefedik: új és meglévı épületek energetikai követelményei, energia tanúsítvány, kazánok és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata. Más SAVE projekt közül is számos kapcsolódik a direktíva gyakorlati alkalmazásához. A SAVE projektekrıl a P01, valamint a P29 információs lap ad áttekintést. ManagEnergy és Európai Fenntartható Energia programok A ManagEnergy energetikai hatékonysággal és megújuló energiaforrásokkal foglalkozó program, amely egyének és szervezetek munkáját segíti, helyi és regionális szinten, tréningek, workshop-ok szervezésével valamint internetes eszközökkel. A program ezen kívül esettanulmányok, segédletek készítését is támogatja. Az EPBD-vel kapcsolatos tevékenysége megtalálható a honlapon a publikációk és letöltések menüpont alatt. Az Európai Fenntartható Energia Kampány célja, hogy Európa szerte bemutassa és népszerősítse a környezetbarát energiatermelést és felhasználást, egyéni felhasználók és szervezetek, magánvállalatok, hatóságok, energia ügynökségek, ipari és civil szervezetek körében. EPBD Buildings Platform > P39_HU 4

5 Az. EPBD anyagai: Weboldal Havonta megjelenı Hírlevél; Különbözı kiadványokat, szabványokat, szoftvereket, stb. összefoglaló adatbázisok EPBD információs lap, amely különféle területek széles skáláját öleli fel, így a nemzeti szabványok bevezetésnek állását, a CEN helyzetét, a SAVE projekteket, a direktívával kapcsolatos konferenciák fıbb témáit, európai programokat stb., Tanácsadó szolgáltatás a leggyakrabban feltett kérdések ismertetésével Együttmőködés a ManagEnergy programmal, az Európai Fenntartható Energia Kampánnyal, és más európai kezdeményezésekkel, kiemelt európai konferenciákkal. A tagállamok és az érdekelt felek támogatása a Tanácsadó szolgáltatás és célzott intézkedések révén Az Európai Közösség megbízásából készült speciális jelentések Adatbázisok A direktíva bevezetése számos workshop, konferencia, tréning témája regionális, nemzeti és európai szinten. A Rendezvények adatbázisa ezekrıl ad áttekintést. Releváns, a direktívával foglalkozó publikációk a Publikációs adatbázisban érhetık el. Minden egyes publikáció kivonata rövidesen rendelkezésre áll. A cikkek ingyenesen, másolásra vonatkozó korlátozások nélkül illetve pdf formátumban is elérhetıek lesznek. A Szabványok adatbázisa az EPBD bevezetésével kapcsolatos legfontosabb CEN szabványokra vonatkozó információkat tartalmazza. A Szoftver adatbázisban elérhetıek az épület energetikai vonatkozású támogatások. 4 > Az EPBD Buildings Platform: Mi várható a programtól? EPBD Buildings Platform 2006 januárjában indult, 2 és fél éves idıtartamra, 2008 júniusáig tart. Weboldal: A weboldal az EPBD Buildings Platform információ átadásának központi eleme. Alapvetıen a weboldalnak minden, a Platform tárgyköréhez tartózó információt tartalmaznia kell, beleértve más, a témához kapcsolódó honlapokra navigáló linkeket is. A hírlevél Az érdeklıdık közötti rendszeres és hatékony információ cserét biztosítják a havonta megjelenı, elektronikus formában terjesztett hírlevelek. A weboldalon keresztül a Hírlevélre ingyenes feliratkozás biztosított. Adatbázisok A Platform kiemelt célja az információk egyszerő, központosított elérésének a biztosítása. Az adatbázisok szerepe ezáltal kulcsfontosságú a Platform programban. Információs lapok Az Információs lapok viszonylag rövid tájékoztató anyagok (általában 2-8 oldal hosszúságúak). Fı céljuk az érdeklıdık széles körének tájékoztatása egy adott területen folyó munka aktuális helyzetérıl szeptember és április között 30 információs lap jelent meg. Az EPBD Buildings Platform egérpadja az EPBD témaköreinek rövid összefoglalójával EPBD Buildings Platform > P39_HU 5

6 EPBD Információs Lapok Az EPBD direktíva bevezetésének helyzete országos (nemzeti beszámolók) valamint általános, európai szinten (energia tanúsítvány, kazánok és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata, ) Évente kétszer kerül kiadásra a direktíva bevezetését támogató SAVE projektek helyzetérıl és elırehaladásáról szóló információs lap. Ezen projekteket az Intelligens Energiával foglalkozó Végrehajtó Ügynökség (IEEA) irányítja. Szabványosítás: a direktíva bevezetéséhez közvetlenül kapcsolódó CEN szabványok jelenlegi helyzetének, elıre haladásának és tervezeteinek bemutatása. EPBD konferenciák: kiemelt, jelentıs európai konferenciák, ahol a direktívához kapcsolódó témák jelentik az ülés fı témakörét. Be- és kimenı információk bıvítése A Platform a be- és kimenı információmennyiség bıvítésének maximalizálására a multi-in, multi-out megközelítést fejlesztette ki: Érdeklıdı szervezetek számára lehetıség van eseményeik, publikációk az adatbázisba való feltöltésére. A feltöltött anyagok érvényessége ellenırzésre kerül, és jóváhagyás esetén letölthetı az adatbázisból. Kívülálló személyek felhasználhatják a Platform anyagait az elıírások betartásának figyelembe vételével. Ez lehetıvé teszi az információs anyagokhoz való hozzáférést egyedi szakterülettel rendelkezı nemzeti, valamint regionális szervezetek számára. A társegyesületek ajánlott honlapok linkjét tehetik közzé a Platform publikációin és/vagy adatbázisán keresztül. Ez lehetıvé teszi a szakemberek számára, hogy saját honlapjukon a Building Platform adatbázisából információt tegyenek fel, olyan témákkal kiegészítve, ami saját olvasótáborukat érinti. Saját honlapjuk stílusát, szerkesztési módját használhatják, mindig megtartva az eredeti Building Platform adatbázis dátumait. Tanácsadó szolgáltatás A Platform része egy elektronikus Tanácsadó szolgálat, ahol több, a direktívával kapcsolatos kérdés kerül megválaszolásra. Ily módon az idı elıre haladtával egyre több információ válik elérhetıvé. Továbbá mindenki számára nyitott a lehetıség kérdéseinek feltevésére. Konferenciák és work shop-ok Az EPBD alkalmazása számos workshop-nak, konferenciának, továbbképzésnek témája regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt. A Building Platform az EPBD-hez kapcsolódó tevékenységő szervezetek által számos konferenciát támogat. Az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó európai eseményekrıl, beléértve számos a Platform által finanszírozottat- a ManagEnergy által videófelvétel készült, amelyek letölthetık az Internetrıl. Az EPBD Buildings Platform-ot az Európai Bizottság indította az Intelligens Energia- Európa program keretein belül. Írányitja a INIVE EEIG (www.inive.org), az EU Közlekedési és Energetikai Minisztériumának képviseletében. Európai Közösségek, 2007 Sokszorosítás és másolás a kiadó engedélye nélkül tilos. EPBD Buildings Platform > P39_HU 6

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013)

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013) Érd Megyei Jogú Város (2007-2013) Készítette: Printnet Kft. Dátum: 2007. július 20. /ÉrdITS_v1.0.doc 1/157 Dokumentum történet Készült: 2007. július Összeállította: Dénes György Dellei László Sebık Viktória

Részletesebben

A ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL

A ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL A ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL Az Európai Parlament és a Tanács a 2006. november 15-én hozott, 1719/2006/EK számú határozatában 1 hozta létre a 2007-tıl 2013 végéig tartó Fiatalok

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása 2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása Üdvözöljük a Fenntartható Energiagazdálkodású Európai Települések hatékony, Integrált Cselekvés

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Készült: Kidolgozó: Kidolgozásban részt vett:

Készült: Kidolgozó: Kidolgozásban részt vett: Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari Szövetség Magyar Épületgépészek Szövetsége Nemzeti Munkaügyi

Részletesebben

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben