Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly u /2818/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly u.24. 02-5/2818/2013"

Átírás

1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly u /2818/2013 Tisztelt Németh Csaba Igazgató úr! Ügyfelem a Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület cím: 2336 Dunavarsány, Petőfi u április 10.-én pályázatot nyújtott be a NÉBIH-hez, hogy ismerje el a Rövidszőrű Magyar Vizsla vonatkozásában tenyésztő szervezetnek. Tárgyidőben a NÉBIH honlapja szerint nem volt elismert tenyésztő szervezet erre a fajtára. A honlap információja szerint a fajtát megbízási szerződéssel a Magyar Kutyatenyésztő Egyesület gondozta. A 02.5/56-2/2013 számú én kelt megállapodás 1. oldala szerint a megbízás alapja a tárgyidőben hatályban volt 64/1998 (XII. 31.) FVM rendelet 3. (5) bekezdése volt, ami így rendelkezett: A tenyésztő szervezet jogutód nélküli megszűnése vagy az elismerés visszavonása esetén az újabb szervezet elismeréséig a tenyésztő szervezeti feladatokat a tenyésztési hatóság látja el, vagy az átmeneti időszakban a feladat ellátásával más, arra alkalmas szervezetet bíz meg. Tárgyidőben azonban nem arról volt szó, hogy korábbi rövidszőrű magyar vizsla klub elismert szervezet jogutód nélkül megszűnt volna, vagy az elismerést visszavonták volna, hanem arról, hogy még ki sem adták a fajta számára az elismertséget. A Magyar Kutyatenyésztő Egyesület az FVM rendelet 4. (1) második fordulata alapján elismert szervezet. A rendelkezés szerint A kis egyedszámú fajták - amelyek fenntartására önálló szervezet nem alakult meg - fenntartására létrehozott szervezet, fajtacsoporttól függetlenül több fajta fenntartására kaphat elismerést. Az MKE -az alábbi adatokkal szerepel a civil szervezetek névjegyzékében Szervezet neve Magyar Kutyatenyésztő Egyesület Szervezet székhelye (irsz) 2071 Szervezet székhelye (település) Páty Szervezet székhelye (utca, hsz) Várhegyi út 14. Képviselő(k) Farkasháziné Folkmann Zsuzsa Típus Társadalmi szervezet Cél szerinti besorolás Nincs adat Cél leírása az egyesület gyűjtő egyesület. Az egyesülethez tartozó fajták egyesületbe tömörítése, a tagok érdekvédelme, valamint a nemzetközi szervezethez való csatlakozás érdekében az összes olyan fajta gondozása, amely nem rendelkezik elismertetéssel, így

2 nem tud megfelelni a 64/1998. FVM rendeletnek. A fajták fenntartása, nemesítése, munkára való alkalmasságának megőrzése, küllem és használhatóság szem előtt tartása, és a fajta Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése. Az egyesület által gondozott fajtákról eb törzskönyvet vezet és nyilvántartja az adatbázist, megkülönböztető egységes jelzés HUN. Kivitelre szánt ebek export pedigréjének kiadása. A fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás, fajta kiképzésével, küllem bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, sportversenyek rendezése. A kulturált kutyatartás szabályainak széles körben való elterjesztése. Szakmai segítése azoknak a fajtáknak, amelyek önálló szervezetté kívánnak pályázni, amennyiben ezt 20 kennel névvel rendelkező, működő tenyésztő ezt igazolni tudja. Állapot Bejelentés alapján módositott Megyei nyilvántartási szám / 2010 Országos nyilvántartásbeli azonosító / 2004 Eljárt bíróság neve Fővárosi Törvényszék Határozat száma / Jogerőre emelkedés dátuma évi beszámoló: Letöltés 2012 évi beszámoló: Letöltés Főszabályként mint az Átv. 21. (3), mint a korábban hatályos FVMr. 4. (1) azt mondja ki, hogy fajtánként egy tenyésztő szervezet ismerhető el. Ettől az Átv. eltérést sem enged, az FVMr. is csak 2004 óta kis egyedlétszámú fajták esetén, amennyiben arra önálló szervezet nem alakult meg engedi meg fajtacsoporttól függetlenül több fajtára az elismerést kiadni. ( Megállapította: 135/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. (1). Hatályos: IX. 26-tól.) Ennélfogva az a tény, hogy a fajta gyűjtő egyesületben volt éspedig olyan megbízás alapján, ami a megszűnt etsz-ek esetében volt alkalmazható önmagában nem gátolta ügyfelem pályázatának elbírálását. Ügyfelem 2013 május 23.-án érdeklődött a pályázata iránt, ekkor megkapta a 02.5/1293-2/2013 számú az eljárás felfüggesztéséről szóló végzést, ami arról tájékoztatta, hogy a fajtára korábban már pályázott a Hungária Vizsla Club (HVC) és a Magyar Vizslások

3 Országos Egyesülete (MVOE). A végzés szerint ítélet arra kötelezte a hatóságot, hogy az eljárás kiindulópontja a HVC kérelmével kapcsolatos döntés kell legyen. A tenyésztési hatóság a HVC kérelmét elutasította, ami ellen a HVC keresetet nyújtott be. Erre tekintettel függesztette fel t.hatóság ügyfelem kérelmének elbírálását a hivatkozott perben hozandó jogerős ítéletig. Ezt követően ügyfelem 2013 november 08.-án újra érdeklődött, amiben azt a választ kapta, a 02.5/2818-2/2013. számú 2013 november 13.-án kelt levélben, hogy t. Hatóság a hivatkozott perben hozott ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, aminek elbírálásáig az eljárás felfüggesztését fenntartja. Hat hónap után ügyfelem az eljárás meghosszabbításáról végzést nem kapott. Tény kérdés, hogy a fajta elismeréséért több egyesület is pályázatot nyújtott be, azonban egyik pályázat sem került elbírálásra. A jogi környezet időközben részben megváltozott, az FVM rendelet hatályon kívül helyezésre került és hatályba lépett a 98/2013 (X. 24.) VM rendelet. Időközben már született jogerős bírósági ítélet, ami az Önök birtokába van. (Fővárosi Közigazgatási s Munkaügyi Bíróság 12.K /2013/5 Hungária Dobermann Klub felperes. Az ítélet 7.o. 6. bekezdés szerint az egymással versengő kérelmek esetén az állatok tenyésztéséről szóló 1993 évi CXIV. törvény 21. (5) az irányadó, azaz Több szervezet azonos tárgyú kérelme esetén a tenyésztési hatóság az elismerést a szervezet által fenntartani kívánt állatlétszám és a tenyésztési program figyelembevételével adja meg. Az Átv. 20. (3A tenyésztő szervezet elismerésére irányuló eljárás során az ügyintézési határidő 6 hónap, amely egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Ügyfelem vonatkozásában a pályázatot 2014 április 10.-ig, el kell bírálni mert a hivatkozott ítélet szerint is ésszerű időn belül kell az ügyeket elbírálni az Alaptörvény XXIV cikkre tekintettel. XXIV. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. (2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére. A VM rendelet 22. még a már korábban kiadott elismerések vonatkozásában is új elbírálást ír elő, így a felülvizsgálat eredménye érdektelen ahhoz a tényhez képest, hogy t. hatóságnak mindenképpen el kell bírálni az összes kérelmet Ezért indítványozom,

4 hogy t. Hatóság a felülvizsgálati kérelmét amire hivatkozva a felfüggesztést fenntartja vonja vissza és bírálja el az összes pályázó pályázatát az Átv. 21. (5) rendelkezésének megfelelően összevetve. Az elbírálás szempontjait a VM rendelet 7-8. pontosan tartalmazza, az abban foglaltaknak ügyfelem teljes mértékben megfelel. A korábban már csatolt dokumentumok szerint igazolt, hogy ügyfelem az időközben szövetségnek kijelölt MEOESZ tagja. Csatolom az igazolást, hogy a VM. rendelet 7. (2) szerinti alapszabály módosítást az egyesület közgyűlése elvégezte, azt a bíróságra benyújtotta. A VM rendelet 7. (4) szerint a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezeti elismerésre irányuló eljárása során, munkavizsgára kötelezett fajták esetében kéri ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét: A c. pont ide sorolja a rövidszőrű magyar vizslát is. A VMr. 7. (3) szerint Az Országos Magyar Vadászkamara véleményét 30 napon belül köteles a tenyésztési hatósággal közölni. A véleményezési határidő nem hosszabbítható. Az Országos Magyar Vadászkamara véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti. Tekintettel arra, hogy az OMV véleménye a hatóságot nem köti és a NÉBIH nem minősül szakértőnek ebtenyésztési ügyekben Igazságügyi szakértő kirendelését az ügy indítványozom A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (Ket) 58. 1) szerint Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és a) az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy b) jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. A tenyésztési Hatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság. A 22/2012 (II29) Kr 22. (2) szerint A Kormány a) az állattenyésztési törvényben szabályozott inszeminátor és embrióátültető, b) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége, valamint c) a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 51/A. -a szerinti szakértői tevékenység tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki. Ennélfogva ebtenyésztési ügyekben a NÉBIH-nek szakértői jogosultsága nincs. Igazságügyi szakértő viszont létezik, aki jogosult ebtenyésztési kérdésekben szakvéleményt adni. A Ket. 1. (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által

5 meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. (2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el. A hivatkozott követelményeknek, t. hatóság az ügyek mielőbbi elbírálásával és független szakértő kirendelésével maradéktalanul eleget tehet. A további jó együttműködés reményében Bp Tisztelettel: Ügyvédi meghatalmazás mellékelve

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. április 10. 2015. 8. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3061/2015. (IV. 10.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról 434 3062/2015. (IV. 10.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala! 1 Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1056 Budapest Váci utca 62-64 Tárgy: Törvényességi ellenőrzés lefolytatásának kérelme Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Hatályos: 2014.01.02-2014.03.14 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 OptiJus Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2012.7.24. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

2001. évi XVI. törvény

2001. évi XVI. törvény - 1-2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

Csongrád Megyei Főügyészség Szeged Széchenyi tér 4. 6720 Tárgy: Törvényességi kérelem. Sürgős ügyészségi intézkedést igénylő ügy

Csongrád Megyei Főügyészség Szeged Széchenyi tér 4. 6720 Tárgy: Törvényességi kérelem. Sürgős ügyészségi intézkedést igénylő ügy Nimfea Természetvédelmi Egyesület kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Postacím: 5420 Túrkeve, Postafiók: 33. Központ: Túrkeve, Ecsegi u. 22. Telefon & fax: +36 56/361-505 Drótposta: info@nimfea.hu

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye A hivatal

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2008. május 17-én, 2009. május 9-én, 2009. december

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben