Falunap a 650 éves Bakonyszombathelyen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Falunap a 650 éves Bakonyszombathelyen!"

Átírás

1 2008. JÚNIUS-JÚLIUS XVIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM - ÁRA: 100 FT Falunap a 650 éves Bakonyszombathelyen! július 20. vasárnap Kastélypark Ünnepi Mise és Istentisztelet Faluebéd BURNOUT Zenekar műsora "Mi a Manó Manóföldjén"- gyermekműsor Ünnepi köszöntő Bakonyszombathely amatőr művészeti csoportjainak bemutatkozása Viva la Musica szórakoztató műsora NO THANX FOR DANCE BIKINI órától Tűzijáték! Syncron bál hajnalig! Belépő: felnőtt 600 Ft, gyermek 200 Ft 14 órától lövészverseny és Motoros felvonulás! Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár Bakonyszombathely Önkormányzata!

2 JÚNIUS-JÚLIUS ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K ÜNNEPI ÉV : VII.20.: JUBILEUMI FALUNAP A 650 ÉVES ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN Kedves Bakonyszombathelyiek! Tisztelt Bakonyszombathelyről elszármazottak, vendégek! Bakonyszombathely egy fontos évfor dulóhoz érkezett ban 650 éves tele pülésünk. A községet először egy 1358ból származó ászári határleírás említi, mint az első hiteles írásos forrás-doku mentum. Bakonyszombathely Képviselő-testü lete, mely a évet községünkben ün nepi évnek nyilvánította, a méltó megün neplés érdekében helytörténeti, kulturális és településfejlesztési programokat hatá rozott el, ill. hirdetett meg. Ezeknek az eseményeknek, melyek január l-jén kezdődtek, - most már mondhatjuk - a település lakossága, pol gárai cselekvő részesei. Mind az Önkor mányzat ünnepi programsorozatának, mind pedig a településfejlesztési munká latoknak. F.z az eseménysorozat a évi jubileumi Falunapon tetőzik, mely ki emelt helytörténeti eseményeknek, kultu rális programoknak, és falufejlesztési megvalósulásoknak ad helyet ill. nyújt keretet. Többbek kö/ött e jeles napon: - megjelenik és vásárolható az évforduló ra elkészült és kiadott Bakonyszom bathely múltja és jelene" c. könyv, mely magában foglalja a település történetét a kezdetektől napjainkig, - bemutatkozik Bakonyszombathely vala mennyi művészeti csoportja, kik a szín padon, kik pedig alkotásaikkal a paviloni kiállításon, községünkben minden család valamely tagja művészeti csoport ban tevékenykedik, - önálló pavilonnal mutatkozik he a telepü lésen megvalósult 21. század iskolája, a Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat", az erre a jeles al kalomra megjelentetett prospektusával, - emlékplaketteket ad át a Képviselő-tes tület családoknak, egyéneknek, kiknek a év magánéletük szempontjából is jeles év", - e napra komoly erőfeszítések, és nagy összefogás eredményeképpen megvalósul a község Főtere alapjainak lerakása, ugyan beépítettség nélkül, de átalakítva a faluképet - megalapozva a Faluközpont esztétikus felújítását. - remélhetőleg e főtéren végső formáját is elnyeri a Pajtaszínház, mely a tava szi-nyári időszakban folklór előadótér, az őszi-téli időszakban pedig egy mini skanzen kiállító helye / a munkálatok a cikk írása közben is folyamatban van nak /, - és hogy ne csak a belterület, de a falu természetközelségét érzékeltetve termé szeti környezetünk is gazdagodjék, egy Vadaspark is kiépült Börzse szomszédsá gában, - maga a Falunap pedig Vendégváró" esemény is egyben: közel félezer Bakonyszombathelyről elszármazott csa ládot hívtunk meg. majdnem annyit, amennyi jelenleg a községben jelenleg él. Célunk, hogy programjainkkal, fej lesztéseinkkel és rendezvényeinkkel em lékezetessé tegyük a korszakos évfordu lót, emlékezzünk a múlt generációira, őrizzük a múlt haladó hagyományait. Tisztelegjünk mindenki előtt, ki végighar colta szűkebb hazájában, Bakonyszombathelyen az emberi élet küzdelmeit - be csülettel, tisztességgel. Az értékes örökség, az emberség és helyi értékeink őrzése, hagyományaink tisztelete kötelezettsége a ma itt élőknek, ezek átadása felelősség a jövő generációi, gyermekeink, unokáink felé. Azt szoktuk mondani, hogy Bakonyszombathely a Bakony kapuja. Ez a hely a történelem folyamán mindig hazaszerető, a nemze tért áldozatot is hozó község volt. Híres volt ez a település igyekvő lakóiról, a tör ténelem viharaival és a természeti kataszt rófákkal mindig bátran és remélve szem benéző polgárairól. Községünkben élnek többgenerációs, tősgyökeres családok, vannak, akik csak egy-két évtizede telepedtek ide, és van nak, akik a közelmúltban választották la kóhelyüknek e települést. A sokfelől érke zett lakosok a dolgos hétköznapok, a munkával telt évek során egyre jobban közösségé formálódtak, s ma már ez a táj, ez a település az otthonuk, s erre a köz ségre méltán büszkék. Az együvé tarto zás, az egészséges lokálpatriotizmus épp úgy, mint a befogadás mindig is sajátja volt a bakonyszomhathelyieknek. Ezzel talán példát is mutatnak a ma annyira nélkülözött, de talán legalább annyira is óhajtott nemzeti összefogás eszméje felé is. Reményeink szerint a Bakonyalja egyik legvonzóbb települése lehet Bakonyszombathely, ha építkező-szépülő munkáját töretlenül folytatja - lakóközös sége összetartásával. Csodálatos termé szeti környezete, szorgalmas lakóközös sége kiváló adottságokat nyújt ehhez. Úgy gondolom, hogy a 650 esztendő hagyományai megtartó erőt adhatnak a fa luközösségnek. Azt az erkölcsi erőt, mely mindig átsegítette az itt lakókat a vészter hes pillanatokon, mely továbbvitte az épí tő, békés hétköznapokon, mely összetar tást hozott a széthúzó történelmi időszak okban is. Szükség van az erkölcsi erőre, a békés építkezésre és az összetartásra, mi kor a vidék, a falu megtartó ereje országo san is fogyni látszik, mikor megrendülő ben vannak alapvető emberi értékeink. Az ünnepi Falunap alkalmából jó egész séget, boldogulást és békességet kívánok valamennyi itt élőnek és minden elszár mazottnak Bakonyszombathely Képvise lő-testületének nevében: Pintér Lajos polgármester (Folytatás a következő oldalon)

3 JÚNIUS-JÚLIUS A következőkben felidézzük a Képviselő-testület januárjában meghirdetett ünnepi programját, ill. annak a vélemények és javaslatok alapján kialakított vég leges formáját. Ezt követően leírjuk az eddigi történések krónikáját a mai napig az önkormány zati program tükrében. BAKONYSZOMBATHELY ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, ESEMÉNYEK, FEJLESZTÉSEK BAKONYSZOMBATHELYEN BAN A 650 ÉVFORDULÓ TISZTELETÉRE Rendezvények, közművelődési programok, kulturális pro dukciók, kiadványok: KULTURÁLIS PRODUKCIÓK: Szeptember: III. Benedek Elek Nap ünnepi programokkal Október: Kistérségi népdaléneklő verseny November: Bakonyszombathelyi Búcsú Faluszépe választás December: Ünnepi adventi hangverseny a Bakonyszombathelyi Római Katolikus Templomban Mindenki karácsonya betlehemezéssel / Polgármesteri Hivatal udvara / ==> "Szülőföldem" - folk-rock kompozíció / AVOP LEADER pályázat / - A Syncron zenekar alkotása, közreműködik a zenekar, a BA-ROCK, a Bakony Néptáncegyüttes, a MOVA Citerazenekar és a bakonyszombathelyi néptánccsoportok - Bemutató : március 16-án, a Bakonyi Népművészeti KÖNYVEK, KIADVÁNYOK Fesztivál kistérségi zárógála műsorán > Szabadtéri előadás - bakonyszombathelyi amatőr - "Bakonyszombathely története a kezdetektől napjainkig" / helytörténeti könyvkiadvány / színjátszók bekapcsolódásával augusztus közepe - "A XXI. század iskolája - prospektus a Benedek Elek Általá nos Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményéről AZ ÉN FALUM" - PÁLYÁZATOK KIÍRÁSA Ünnepi pályázatok általános iskolásoknak, ifjúsági és fel - Bakonyszombathely képekben" - CD ROM Bakonyszombathelyről nőtt korosztályoknak - képzőművészeti, irodalmi, fotó és videó kategóriákban - kiállítás és eredményhirdetés a Falunapon FALUFEJLESZTÉS Önkormányzat és civil szervezetek ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK: - BAKONYSZOMBATHELY FŐTERE ALAPJÁNAK KIALAKÍTÁSA Február 26.: Dr. Lanczerdorfer Zsuzsanna néprajzi előadása /Közművelődés Háza / / Tervezett helyszín: Az Evangélikus Templomtól a Köz Március h: Élő közvetítés a Bakonyszombathelyi művelődés Házáig terjedő térség, Evangélikus Templom istentiszteletéről, MR1 Kossuth a évi kiépitettség függvénye a március végén be nyújtandó EU pályázat sikeres támogatottsága. / Rádió Március h: Ünnepi előadás Nemzeti Ünnepünk - PAJTASZÍNHÁZ / AVOP LEADER pályázat / - VADASPARK / AVOP LEADER pályázat / tiszteletére Ez a hely a Tiéd f - Bakonyszombathelyi Rock Színpad - ISKOLAMÚZEUM ÉS NÉPRAJZI MÚZEUM MEGVALÓSÍTÁSA / EU-s pályázat / Március h: Bakonyi Népművészeti Fesztivál A FŐUTCA JÁRDAFELÚJÍTÁSÁNAK, TÉRKÖ 18 h: Kistérségi Fesztiválzáró Gálaműsor VEZÉSÉNEK BEFEJEZÉSE - közr: APTE Néptáncegylet - Ajka - BAKONYSZOMBATHELY KÖZINTÉZMÉNYEI Március: Barsi Ernő néprajzkutató előadása NEK FELÚJÍTÁSA / Közművelődés Háza / / művelődési ház, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, Április 19.: A Gospell együttes egyházzenei koncertje gondozási központ, kábel tv stúdió korszerűsítése folya az Evangélikus Templomban Május 01.: Kistérségi Bozsik Torna - labdarúgó torna matosan egész évben / - AZ IFJÚSÁGI- ÉS SPORTHÁZ BŐVÍTÉSE SZER U7-U9-U11-es korosztályoknak TÁR-ÉPÜLETRÉSSZEL Július 14-19: Sporthét / Sportegyesületi fejlesztés pályázati forrásból - augusz /kézilabda, labdarúgás, tenisz, kosárlabda/ tus-szeptember / Július 20: Ünnepi falunapi program kiemelt - ÚJ HARANG FELÁLLÍTÁSA A TEMETŐBEN rendezvényekkel / A "Bakonyszombathelyért" Alapítvány fejlesztése Augusztus közepe: IX. Bakonyi Néptánctábor - ebben saját forrásból - november eleje, búcsú / az évben nemzetközi jelleggel

4 JÚNIUS-JÚLIUS BAKONYSZOMBATHELY ÜNNEPI ÉV: FALU MEGÚJÍTÁS, VONZERŐNÖ VELÉS, HAGYOMÁNYÁPOLÁS, ÉR TÉKMEGŐRZÉS, SZELLEMI ÉS KULTURÁLIS MEGÚJULÁS Megkezdődött a második féléve is Bakonyszombathelyen - a település 650 éves évfordulója szempontjából történelmi fontosságúnak nevezhető ünnepi, jubileumi évnek. Legközelebb 2058-ban lesz hasonló kerek évforduló községünkben. Bakonyszom-bathely Képviselő-testülete szeretné, ha méltó képpen tudná a falu emlékezetessé ten ni a 2008-as év eseményeit, fejlesztése it, ünnepeit. Mindezeket az összefogás, a hagyományápolás és az értékmegőr zés és értékteremtés jegyében. Ml TÖRTÉNT AZ ELŐZŐ HÓNAPOKBAN? INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS: CÉL A XXI. SZÁZADI KÖVETELMÉNYSZINT MEGTEREMTÉSE Az évfordulós programok falufej lesztési terveit januárban intézmény fejlesztésekkel indítottuk. A Művelő dési Ház és Polgármesteri Hivatal belső felújítása után az orvosi ren delő részleges felújítására került sor február hónapban. A rendelőben elsősorban a vizesblokk szorult ko molyabb felújításra. A nagyobb mun Tamás vállalkozótól. Az anyag valamint kálatokat a burkolatok cseréje jelen a burkolási munkálatok munkadíjának tette mindhárom intézményben, mely jelentős részét térítésmentesen végezte a ben komoly segítséget kaptunk Moczó vállalkozó munkatársaival, melyet ez úton is köszönünk az önkormányzat nevé ben. A további munkákat a Polgármesteri Hi vatal műszaki cso portja végezte (vako lás, festés, mázolás, vízvezeték szerelés, lambériázás) Molnár István és Horváth László szakmunkája és a közhasznú fog lalkoztatás révén. Március végére lezárult a fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiség kisebb volumenű felújítása is. Augusztusban kerül sor az önkor mányzati konyha részleges átalakítá sa. A Gondozási Központ irodai bővítése és az Idősek Klubjának felújítása szintén burkolási és lambériázási munkálatokkal - egy kistérségi EU-s pályázat elbírálására vár. Az Óvoda tekintetében pályázati lehetőséget ke resünk. Terveink szerint a jubileumi évben va lamennyi bakonyszombathelyi intéz mény felújul belsőleg, alkalmazkodva az XXI. század által megkívánt elvá rásokhoz. FALUKÖZPONT: FŐTÉR KIALAKÍTÁS Az intézmény felújításokkal párhuza mosan február közepén megkezdődött a falu főterének kialakítása, a Műve lődési Ház és az Evangélikus temp lom közötti övezetben. A helyi Képvi selő-testület döntése értelmében az Evangélikus Templomtól /ún. régi iskolától/ a Közművelődés Házáig terjedő térség megújul ill. új funkció kat kap. Az ún. régi iskola nagy része két terem kivételével lebontásra kerül, melyet annak leromlott állaga /vályogépület/ indokol. Felújítása szakvélemények alapján rendkívül költséges lenne. A Képviselő-testület Falu-főtér tervkoncepciója A falu központja, annak Főtere több célú feltételeket kell, hogy teljesítsen. Fogadóterületként a község főbb tár sadalmi eseményeinek megünneplé sére gyülekezőhelyként szolgál, emel lett az eseményeken részt vevőknek hosszabb idő eltöltésére is helyet kí ván teremteni. A tér gyakoribb látoga tását szolgálják az itt létrehozott kul turális építmények és pihenő funkciók is. Ezek egyben természetesen turisz(folytatás a következő oldalon)

5 JÚNIUS-JÚLIUS (Folytatás a következő oldalon) tikai, idegenforgalmi célokat is szol gálnak. Fontos szempont, hogy a szomszéd épületben van a kistérségi Tourinform Iroda. A tér egyik legfon tosabb további célja a szabadidő kö zösségi vagy családi eltöltéséhez egy kellemes miliő biztosítása. Ennek kedvez a műv. ház mögötti sportpálya közelsége. A következő felsorolásban találhatók a téren kialakított környe zeti és építészeti elemek: - a régi iskola megmaradó épületéből kialakított Iskola Múzeum és Népraj zi Múzeum - a Múzeum mögötti területen elhe lyezésre kerülő ülőpavilon, amely 812 fő befogadására alkalmas és a templomot látogatókat szolgálja ki, kapcsolódó rendezvények egyik helye lehet - a Múzeum mellett szabadtéri kiállí tóhely kerül kialakításra, amely Ba konyalja kismesterségeinek három bemutató területét foglalja magába, a skanzenekhez hasonlóan szabadté ren elhelyezett tárgyaival - a tájegységre jellemző Faragott ka pu, amelyet bakonyszombathelyi fa faragó készít el - a Fogadótér, amely a tér közepén helyezkedik el, nyugat-kelet irányban innen is megközelíthető a tér többi része, közvetlenül az útról széles bur kolattal nyit a mögötte lévő Repre zentatív parkra és az egynyári-évelő kiültetéssel körülvett zászlótartókra. Hangsúlyos eleme a térburkolatba helyezett díszkút. A teret két oldalról cm-re kiemelt zöldfelületi ele mek, növénykazetták határolják. - A tér következő hangsúlyos eleme a kissé hátrébb tolt tervezett Pajtaszín ház épülete, amely kisebb rendezvé nyek helyszíne lehet az állandó kiál lításon kívül. Ennek megvalósítása külön pályázatban szerepel / AVOP LEADER+/. - A tér túlsó végén található a mobil színpad és az ahhoz kapcsolódó ren dezvénytér, amely gyepfelületként 5 szabadon hagyva, illetve mobil padok FOTER MUNKALATOK változatos elhelyezésével több célt is LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE szolgálhat: elsősorban nagyobb falu A bontási munkálatok febru si események, valamint szabadtéri ár közepén kezdődtek közmunka színjátékok helyszíne. Az utca túlol programmal, a régi iskola nagyobb ré dalán épült általános iskola fő bejá szének elbontásával - meghagyva a rata a fogadótér bejáratával esik egy legrégebbi épületrészt iskolamúzeum be, ezért szabadtéri órák megtartásá nak és néprajzi kiállításnak. nak is helyet adhat. - Az Önkormányzat egyik fontos célkitűzése az idegen forgalom fellendítése. Az át haladó kerékpáros-forgalom és a Táncsics Mihály Túra útvonal, de a helyi sportélet is élvezheti egy szabadtéri díszkút előnyeit. - A terület határát képező mély árok partjainak rende zése, a töredezett beton bur kolat elrejtése megfelelő növénykiültetéssel: szintén esz tétikai célokat szolgál. A héjazat és tetőzet bontása után a nyílás - A tér és a Művelődési ház közötti zárók következtek, mivel ezek - eredeti kapcsolat megteremtése egy íves híd formájuk miatt - megőrzésre kerültek. megépítésével egyszer a meglévő tér Március közepén ennek végeztével az kő járda nyomvonalán, a második a iskola és a műv. ház közötti ingatlan rendezvénytér mögötti tervezett járda szétbontása kezdődött meg. nyomvonalán. Így a Mű velődési ház mögötti sport pálya a Kossuth utcáról könnyen megközelíthető lesz. - A Békási ér ezen szaka sza kisebb átalakításokkal látványpatakká alakul. - A Művelődési ház előtti terméskő támfalat ismétel ve, a meglévő járda vonala mellett négy terméskő fal kerül kialakításra, az új te ret lehatárolva és egyben összekötve a templom előtt épült támfallal. - A Rákóczi utca felőli hátsó terület meglévő ját szótere kibővül és meg újul, zöldfelülete pedig pihenőparkként szolgálja a téren áthaladók lakoso kat, illetve az itt tartózko dó vendégeket

6 6 ját erőforrásai korlátozottak, ezért a sokrétű fejlesztési terveknek egyik, és talán legfontosabb záloga az öszszefogás. Bakonyszombathelyen ez eddig még mindig sik erült... Egy-egy nagy cél ér dekében sikerült összefog nunk. Így történt ez most is május közepétől, amikor a Ezt az Önkormányzat 5 millió forin Főtér munkálatai és a többi fejlesztés tért vásárolta meg és erre az időpontra /Vadaspark, stb/ már meghaladták a került az a tulajdonába. Április köze község anyagi kereteit és a közmunka pén befejeződött a megvásárolt ingat lehetőségeit. Tovább lépni már csak lan utolsó épületrészének bontása is, a egy nagyobb mozgósítással volt lehet hónap végére pedig sikerült elszállíta séges. Ezért fordult az Önkormányzat ni az óriási törmelékmennyiséget. és a Faluszépítő Egyesület a lakosság Több mint 50 pótkocsi forduló volt hoz és az intézményekhez: a Főtérre csak az iskola bontás eredménye", meghordott hatalmas földmennyiség ennek pedig a dupláját is meghaladta eldolgozásához és a falu virágosításáa másik ingatlané. hoz fogjunk össze! A Molnár István által vezetett köz munka mellett nagy szerepet játszott Először május 9-én, pénteken for két vállalkozó, Horváth László és dult az Önkormányzat közösségi Hermann Imre kiváló közreműködé munkaakció szervezéséért az intéz se. Május elejére a főtér teljes terüle ményekhez és a civil szervezetekhez. tén sikerült egyenletes talajszintet ki Elsősorban az általános iskolához, an alakítani. Horváth László munkagépé nak mozgósító erejére támaszkodva. vel egy gléder pontosságával alakítot Ugyanis aznap délután már tervben ta ki a szinteket. Május 8-ra már átvolt a mérnöki stáb alap- és szintkije hatóvá vált a megálmodott" főtér tel lölő munkája, melyhez szükség volt a jes alapja, kiterjedése. hozzávetőleges talaj-szintezésre és törmelék eltávolításra. Elsősorban az VONZÓ FALUKÉP A 650 ÉVES iskola tanárai, diákjai, valamint a köz ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN munka program mozgósítható munká A FALUNAPRA! sai reggel 8-tól du. 1 óráig csodát mű KÉT HÓNAP AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS veltek: szinte teljesen megtisztították a terepet. A KÖZÖSSÉGI MUNKÁK JEGYÉBEN A Képviselő-testület, az Önkormány zat és intézményei minden energiáju kat arra mozgósították az utóbbi két hónapban, hogy emlékezetessé te gyék a 650 éves évfordulót. A meg emlékezés időpontja a Falunap, és hogy július 20-ra látványos és emlékezetes fejlesztések történjenek, ezért komoly erőfeszítések és munká latok történtek és történnek. Mivel az Önkormányzat pénzügyi keretei és sa JÚNIUS-JÚLIUS Így délután fél háromtól megkezdőd hetett a Főtér létesítményeinek kimé rése, cövekelése - a sétányok, műtár gyak, parkrészletek, egyéb létesítmé nyek szintezése, alapkitűzése. Az eddigi társadalmi munkákat még továbbiak követték május 22-én és 23-án, majd pedig az azt követő hét hétköznapjain is. Az általános iskola főszereplővé" vált e tevékenységek ben, a gépi munkálatokat pedig ifj. Hermann Imre vállalta fel. Két hét alatt több mint 200 bakonyszombathelyi lakos, iskolás és felnőtt, számos vállalkozó vett részt a közösségi mun kálatokban. Köszönet önzetlen segít ségükért! Komoly erőfeszítések, sok-sok ener gia és munka, jó szervezés és igazi odaadás vezetett eddig az állomásig. És ismét egy nagy összefogás volt az, mely tovább is vihette a tervek meg valósítását. Ennek központjában a 650 év tiszteletére kialakítandó Főtér szin tező-alapozó talajmunkálatai, a Pajta színház megvalósítása, a tervezett sé tányok, létesítmények alapkialakításai / térkövezett tér murvaalapja, stb. / a tér teljes parkosítása és a Vadaspark megvalósítása szerepeltek. Mindezek után a további megvalósítás már pá lyázat-függő". Csak sikeres pályáza tokkal tud az Önkormányzat forrást teremteni a szép terv teljes megvalósí tására. Május Társadalmi munkák A Főtér szintező-alapozó talajmunká latai, a tervezett sétányok, tér- és létesítmények alapkialakításai / térkövezett tér murvaalapja, stb. / tekintetében ismét egy vállal kozói felajánlás segített. Juhász István vállalkozó munkagépei vel és csapatával" közel egy hé ten át térítésmentesen dolgozott május végén, kinek közmunká saink is besegítettek. Az utolsó munkálatoknál sokat segített (Folytatás a következő oldalon)

7 2008. JÚNIUS-JÚLIUS 7 Június 20. és 21-én, majd án szintén komoly közér dekű munkaakcióra került sor a Vadasparknál, ekkor magá nak a parknak a lekerítése tör tént meg. Ez egy 2,3 hektáros erdőrészlet, melynek nemcsak a kerületét, hanem a művelési kötelezettség miatt a belső ré szeit is vadhálóval kell bekerí teni. A vadasparknak kijelölt terület rendelkezik természetes vízfolyású dagonyázóval, az A nyárvégi vagy őszi időszakban a ke etető és a kilátó már elkészült. vésbé kritikus szakaszok javítására is /Kihelyezésre a többi munkálat vé szükség lesz még. geztével kerül sor./ A pályázat megírá Ezúton is köszönjük közreműködését, sakor 4-5 helyszín közül ez volt a fel társadalmi munkáját és fáradozását a tételek tekintetében a legoptimáli következőknek: Borsos Mihály, Bor sabb, nemcsak adottságait tekintve, sos Zoltán, Bajosai László, B és N hanem természeti szépségénél fogva Kft.munkatársai és Kégl Csaba, id. is a tájegység egyik legszebb és leg Rózsa Gyula, ifj Rózsa Gyula, Bog vonzóbb tájrészlete. nár István (Kossuth utca), ifj. Farkas A június 20-án kezdődött munkálatok Pál és munkatársai, id. Hermann Im sikerében a fő érdem Horváth Attiláé VADASPARK KIALAKÍTÁSA re, ifj. Hermann Imre, Nagy Balázs (Damjanich utca) és munkatársaié, és Horváth László (Bem u.). nekik köszönhető, hogy egyáltalá Június 11-én a vadászati közösség, az agrár gazdálkodók és vállalkozók Horváth László vállalkozó lánctalpas ban ez a nagy volumenű munka közreműködésével, önkéntes közér dózer munkagépe és szakszerű mun megtörténhetett. Adták ehhez szak dekű munka keretében megindult a kája óriási segítséget jelentett a törme értelmüket, fizikai munkájukat, Vadasparkhoz vezető út felújítása. lék elegyengetésében és az útszinte- munkaeszközeiket és munkagépü ket. A két nap alatt a terve Ez elsősorban az útmélyedések, egye zésben. zett vadaspark terület 80 %netlenségek és kátyúk téglatörmelék a lekerítésre került. A befeje kel való meghordását, elegyengetését zést június utolsó hetében és murvás-zúzottköves szilárd burko szintén Horváth Attila vállal lat létrehozását jelentette. Az útfelújí ta fel és végezte el munka tás azért szükséges, mivel még száraz társaival. időjárásnál is nehéz a megközelítés így a későbbiekben remélhető turista Köszönjük azt a hatalmas forgalom elképzelhetetlen lenne. segítséget, melyet Horváth Az útfelújítás június 11-én és 14-én Attilától és munkatársaitól teljes erővel zajlott, eredményekép kaptunk - térítés nélkül tel pen a legmegrongálódottabb útsza jes odaadással. kaszok megfelelőképpen járhatóvá A munkában ismét csak a hi váltak. A vadasparki völgytől / 2-es vatal műszaki csoportja remisz / a börzsei pincesorig több közmunka keretében kapcsolódott mint 1000 m2 felületen sikerült egy A további munkákat az úttal kap be/10 fő /, a kerítésárok kiásásával és megújított útfelületet kialakítani. A csolatban a polgármesteri hivatal egyéb fizikai munkálatokkal. két nap alatt több mint 80 fordulót tet műszaki csoportja végezte Molnár Munkájukat hétvégén is munkaidőn tek a téglagyár és a Vadaspark között István irányításával. túl végezték a megvalósulás érdeké a traktorok, munkagépek. A társadal A vadaspark völgy felőli végén egy ben. Köszönet számukra is, hiszen a mi munka értéke kb Ft ösz- parkoló is kialakításra került, mely a mai időkben nem szokványos, hogy szességében. reményeink szerint szintén az ideér kező turistákat szolgálja. (Folytatás a következő oldalonl) (Folytatás az előző oldalról) Mészáros Imre is munkagépeivel. Bekapcsolódott Kállai István is egy kocsi föld leszállításával. Ez úton is köszönjük valamennyiük önzetlen közreműködését. A tervezett szintek megvalósításához még jelentős mennyiségű termőföldet kellett szállítani, és ez azért is problé más volt, mivel helyben erre már nem volt lehetőség - Láziról kellett leszál lítani. A megfelelő szintező-alapozó talaj munkálatok, sétány, tér- és létesít ményalapok május végére valósultak meg. Ekkor következhetett a füvesítés és az öntözőberendezés kiépítése. To vábbi kisebb munkálatok /bekötő út, stb./ után június közepére valósult meg ill. alakult ki az a látvány, mely most Falunapon is fogadhatja az ide érkező vendégeket.

8 8 (Folytatás az előző oldalról) alaki túlmunkát vállal munkaidőn kívül közhasznú munkavégzés keretében. Irányí tójuk Molnár István volt, aki valamennyi munka szervezését és koordinálását végez te. PAJTASZÍNHÁZ MEGVALÓSÍTÁSA Június16-án közmunka keretében az épület együttes alapkiásásával előremozdult a paj taszínház megvalósítási projekt is. Június 20-án az alap betonozása és vasalása történt meg, a Gádor Kft. kivitelezésében. Majd jú JÚNIUS-JÚLIUS Hírünk az országos sajtóban Népszabadság Koblencz Zsuzsa május 28. Ökoiskola a Bakonyalján faültető gyerekekkel A Bakonyalja gyönyörű vidéke még kevésbé ismert a turisták előtt. Az ott élők azonban egyre inkább tisztában vannak környe zetük értékeivel. Ezt bizonyítja, hogy a bakonyszombathelyi Be nedek Elek Általános Iskola a leg újabb példa: az intézmény ökoiskola címet nyert az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályá zatán. A bakonyszombathelyi általános iskola még ma is újnak látszó épü letét három évvel ezelőtt vették birtokukba a helyiek. Az intéz ményt egy sikeres pályázat segít ségével sikerült felszerelniük kor szerű eszközökkel. Az országban lius 4-től 6 kőműves közreműködésével nem sok helyen voltak még digi megépültek a pillérek, eredeti Eszterházy tális iskolatáblák, amikor e tele téglából, melyet pattintással díszítettek. Jú pülés diákjai - akiknek egyébként lius 14-én érkeznek az ácsok, és a falunapra 32 százaléka hátrányos helyzetű történő teljes átadáshoz igen feszített mun már ezek segítségével tanultak. A 182 tanuló többsége falubeli, de kára van szükség. Ácsteszérről, Csatkáról, Bakonybánkról, Feketevíz-pusz Tájékoztató gyermekétkeztetés táról és Gelegenyés-pusztáról is támogatásáról járnak ide gyerekek. Az iskolában igyekeznek a szoká A Szociális és Munkaügyi Minisztérium sosnál is nagyobb figyelmet fordí rendelete alapján Bakonyszombathely Köz tani a környezetvédelemre - tud ség Önkormányzata a gyermekjóléti szol tuk meg Pintemé Ballabás Márta gáltatás bevonásával - a gyermekvédelmi tanárnőtől, a pályázat programfe kedvezményben részesülők köréből - ez al lelősétől. A témát szinte minden kalommal 14 fő gyermek részére június 16 tantárgyba beépítették, a fizikától tól július 25-ig napi egyszeri ingyenes me a történelemig, de "direkt" meg legétkeztetést vagy gyermekenként mozdulásaik is vannak. Tavaly forint értékű tartós élelmiszert biztosít. Az ősszel például olyan sikerrel gyűj érintettek kiértesítése megtörtént. tötték össze a gyerekek a környé ken az elektromos hulladékot, Homoki Péterné hogy külön jutalmat kapott érte az Szoc. Biz. eln. iskola. Rendszeresen és zokszó nélkül részt vesznek különféle tisztasági akciókban is. A diákönkormányzat környezet védelmi munkacsoportot alakított, amely az intézmény közműszám láit figyeli, s jelzi, ha indokolatla nul kiugró fogyasztást lát. Minden osztály felelőse valamelyik terü letnek: ki az iskolaudvar, ki a sportudvar, ki pedig a park tiszta sága felett őrködik. A falusi kö zösségek megmozdulásaiból sem maradnak ki a gyerekek, együtt ültetik a fákat, a virágokat a falu szépítő egyesülettel. - Óriási szerepe van annak, ha környezettudatosan nőnek fel magyarázza Pintérné Ballabás Márta. Számukra felnőtt koruk ban is magától értetődő lesz, hogy nem viszik ki a sittet a közeli kas télyparkba, a bokrok alá, hiszen gyerekként is odajárnak kirándul ni, s ott épült meg számukra a tan ösvény is. Az éppen most épülő főtéren sétálgatva pedig aligha nem évtizedek múlva is eszükbe jut, hogy ebben a munkában la páttal, talicskával maguk is részt vettek. Az okoiskola cím elnyerése abban is nagy előnyt jelent - mondja Pintérné Ballabás Márta -, hogy egyre több a környezetvédelem mel kapcsolatos pályázat, amelyre jelentkezhetnek. Egy pályázatuk már éppen a finisben van: szeret nének az iskolaépület folytatásá ban egy olyan szárnyat építeni, ahol helyet kaphatnak a közösségi programok, a drámaórák, a gyógytorna, a szakkörök.

9 2008. JÚNIUS-JÚLIUS 9 HÍRÜNK A MEGYEI SAJTÓBAN Bakonyszombathelyi Tavaszka Nép gos versenyen Farkas Patrícia képvi tánccsoport, a Gyöngy" Alapfokú seli a bakonyszombathelyi iskolát és Művészetoktatási Iskola csoportjai, a Komárom-Esztergom megyét. Szülőföldem, Bakonyalja címmel a Bakonyszombathelyi Rock Színpad. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesz A darab megalkotásában Pécsváradi Gúlán járlak a bakonytivál záróeseményeként, március 16- Zoltán, a Syncron zenekar énekes bil szombathelyi iskolások án este mutatták be azt a folk-rock lentyűse játszotta a legfőbb szerepet. kompozíciót, amely a településen te Övé az érdem a zenei szerzemények, A bakonyalji és a felvidéki falvak, vá vékenykedő művészeti csoportok feldolgozások és a népi dallamok rock rosok testvér települési kapcsolata közismert. Nemcsak az önkormány együttműködésének eredményeként átdolgozásában. zatok, hanem a különböző intézmé született. A fesztivál közönsége előtt A szabadtéri bemutató egyik legjelen nyek is igyekeznek minél szorosabb nagy sikert aratott produkció most is tősebb változása lehet, hogy a produk együttműködést kialakítani. A mét számot tarthat az érdeklődésre. cióban főszerepre kérték fel Vadkerti bakonyszombatheliek és Guta gyü Imre. A fiatal gútai művészt A Társu Május 24-én, szombaton délután há lat című showműsorban Koppány sze mölcsöző kulturális kapcsolata szá rom órakor a bakonyszombathelyi repére választották. A díszlet, fény- és mos érdekes és színvonalas folk-rock polgármesteri hivatalban megkezdő hangtechnika, a színpadtechnika sza produkcióban testesült meg. dik a produkció szabadtéri előadásra badtéri színpadra való átdolgozását Ugyanakkor a bakonyszombathelyi való átdolgozás - tudtuk meg Pintér követően a próbák várhatóan június Benedek Elek Általános Iskola és a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Lajos polgármestertől, aki kezdettől elején kezdődnek. már hatodik éve működik együtt fogva szívén viseli az előadás sorsát. A bemutatót a bakonyszombathelyi mindkét fél megelégedésére. Kastélypark színpadán, augusztus vé A Szülőföldem..." folytatása annak gén tartják. A darabot már előzetesen Pintérné Ballabás Mártától, a a folyamatnak a művészeti együttmű meghívták Nagyvázsonyba és a szlo bakonyszombathelyi iskola igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy több ködésnek, amely az utóbbi években vákiai Gútára is. közös szakmai napot, nevelési érte kialakult és elmélyül a bakonyszom Megyei Hírlap május 22. kezletet tartottak, egymás ünnepsége bathelyi művészeti csoportok, a in is képviseltetik magukat. A tavalyi Syncron zenekar, a bakonyalja nép Benedek Elek napon tett látogatás vi Aranyos é s e z ü s t ö s művészeti együttesei között, a gútai Rock Színpad közreműködésével. bakonyszombathelyi szonzásaként a közelmúltban a gútaiak hívták vendégségbe a bakonys A Szülőföldem, Bakonyalja" műfaji diákok zombathelyi iskola küldöttségét, a lag nehezen sorolható darab. Minden A FÉKEMSZ (a Fogyatékkal Élők gútai iskola fennállásának nyolcvana képpen az utóbbi évtizedekben diva Komárom-Esztergom Megyei Sport dik, névfelvételének ötödik évfordu tossá vált világzenei" irányzatokat szövetsége) a tanulásban akadályozott lója alkalmából rendezett ünnepségre. követi, de sajátosan egyéni stílusban. tanulók nevelését, oktatását ellátó is A zenés-táncos darab a vidéki élet kolák tanulóinak megyei sportver Az ünnepi megemlékezésen a baszépségét, romantikáját mutatja be senyt hirdetett meg. konyalji település nevében Pintér La dramatizált életképekkel, a hagyomá A tatai edzőtáborban megrendezett jos polgármester, az oktatási intéz nyok és a népszokások felelevenítésé versenyen a bakonyszombathelyi Be mény és az iskola nevében Kolonics vel, a falusi élet főbb állomásának nedek Elek Általános Iskolát ketten Éva és Homoki Péterné helyezett el megelevenítésével. képviselték, mindketten az atlétikai koszorút a gútai iskola falánál elhe Olyan tartalmakat, értékeket közvetít, versenyen indultak. amelyek napjainkban háttérbe szoru Varga Ádám ötödik osztályos és Far lyezett márványtáblánál. Az ünnepsé lóban vannak, de a vidék, a falu félti kas Patrícia hatodikos nagyon szép gen a vendéglátó város és iskola, vala mint a felvidéki magyarság képviselői és őrzi azokat. eredményeket ért el. Az előadásban több mint félszáz köz Varga Ádám 100 méteres futásban is felszólaltak. reműködő van. A Syncron zenekar, a ezüstérmes, Farkas Patrícia pedig 800 A délutáni műsorban felléptek a MOVA citerazenakar, a Bakony Nép méteres futásban és távolugrásban is bakonyszombathelyi diákok is, tánc tánc együttes, A Bakonyszombathelyi aranyérmes lett. A június 5-8-ig cal az énekkarosok zenés összeállítás Pántlika Néptánccsoport, a Zánkán megrendezésre kerülő orszá sal. Megyei Hírlap Szülőföldem, Bakonyalja

10 JÚNIUS-JÚLIUS ISTVÁN, A KIRÁLY JUBILEUMI DÍSZELŐADÁS - BAKONYSZOMBATHELYI KÖTŐDÉSSEL ÚTJÁRA INDUL A MEGÚJULT ELŐADÁS A NYÁRON Az elmúlt hetekben került bemuta tásra az István, a király c. rockopera jubileumi előadása, melynek egyik fő szereplője a felvidéki, gútai Vadkerti Imre lett, Koppány szerepében. Az ünnepi előadásokra nagy létszámban utaztak Bakonyszombathelyről vala mint a környező településekről is. El sősorban a személye iránti barátság ból, előadói művészete iránti szeretet ből. Az első előadásra gépkocsikkal, a másodikra pedig buszokkal érkeztek színésztársai, barátai és valamikori közönsége. Mindannyian szeretik közvetlen egyéniségét és persze első sorban egyéni csengésű, csodálatos hangkvalitását. in, szavazataikkal is segítve a fiatal művészt. Az István, a király ma már fogalom má vált ban a királydombi elő adást egy hosszú színházi sikersorozat követte végéig folyamatosan telt házzal játszotta előadását az akko ri Nemzeti Színház. Az előadás ele mentáris hatású volt, mára kultusza lett. Legalább három generáció tudja énekelni a rockopera ismertebb rész leteit, és talán most jön a negyedik, ötödik. A Szörényi-Bródy szerzőpáros életművének csúcsa ez a rockopera, amelynek 25. születésnapját kívánta megünnepelni a 2008-ra színre állított bemutató. Vadkerti Imre bakonyszombathelyi és kisbéri kötődése a gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulattal 2000 óta tartó együttműködés kapcsán köz ismert. A Bakonyalján is rendkívül népszerű Jimmy" a rockszínház szó lóénekese. A társulat a kistérség szá mos településén adott nagysikerű, em lékezetes előadásokat. Aztán közös produkciók következtek a bakonyaljai művészeti csoportokkal, a Syncron zenekarral, a Bakony Néptáncegyüttessel, a kisbéri gimná zium színjátszótársulatával és a bakonyszombathelyi Rock Színpad dal. A Szeretet hídja", a Magyar História" és az 56-os rockopera már a Dunántúlt és a Felvidéket is bejárta. A zenés színművek több mint félszáz szereplőt felvonultató szereplőgárdá val a kis falvaktól a nagyobb városo kig modernkori vándorszínházként utaztak. Innen a kötődés, a barátság Vadkerti Imrével. Jimmyvel, aki fő szereplője és központi alakja volt az előadásoknak. Számára az István, a király egyik főszerepe hatalmas ugrás volt az amatőr világból a profi miliő be. Ennek a Bakonyalján - és termé szetesen a felvidéki Csallóközben ezrek és ezrek drukkoltak a Társulat c. Tv műsor szerepkiválasztó versenye A jubileumi évfordulóra a Magyar Televízió különleges műsorfolyamot indított el. A Társulat elnevezésű pro dukció volt hivatott arra, hogy egy szereposztó show-műsor keretében a nézők segítségével válassza ki a 25 éves előadássorozat főszereplőit. A műsor színvonala, a zsűri szakértelme és a kivételesen tehetséges verseny zők hamar meggyőzték a nézőket a ju bileumi előadás várható nívójáról, így a június 18-i jubileumi előadás ra már a szerepdöntők első heteiben elfogytak a jegyek. A szervezők a nagy sikerre való tekintettel még egy előadást hirdettek meg június 19-re, a Papp László Sportarénába. A jubileu mi előadás színrevitelét a magyar színházi élet kiemelkedő alakjai vál lalták el. A díszelőadás rendezője Szikora János volt, a jelmezeket a Kossuth-díjas díszlettervező, Csikós Attila tervezte, a koreográfiát Zsuráfszki Zoltán készítette. Szörényi Levente a főpróba után úgy nyilatko zott, hogy most már bátran a 25 év előtti produkció mellé tehető ez az előadás, azzal biztosan egyenrangú. Ezt bizonyítja az eddigi előadások fer geteges sikere: a darab végén több mint 12 ezer néző állva tapsolt, és énekelte a Himnuszt. Ezekben a he tekben megindul a megújult előadás vándorútja, először stílusosan Székes fehérváron, a koronázó városban, az tán számos vidéki nagyvárosban - így Rév-Komáromban szeptember elején - is látható lesz az új rendezésű és sze replőgárdával felvonuló népszerű elő adás. Mi a darab népszerűségének titka? A dalok ereje és időtállósága. A téma, mely államalapításunk, nemzeti iden titásunk egyik fontos témakörét dol gozza fel a könnyűzene sokakat meg szólító és megérintő eszközeivel. Külön öröm volt számunkra, hogy Koppány alakjában Vadkerti Imre nyújtott a többi nagyszerű alakítás mellett maradandó, felejthetetlen él ményt számunkra. Előadás után kérdeztük a fiatal, most már mondhatjuk, hogy befutott mű vészt: - Nagyon izgultál a nagy előadá son? Hisz nagy volt az elvárás, Vikidál után és Szörényi-Bródy mér céjével, Szikora János újszerűen ál modott, népi hős alakjában?" - Hát ismertek, gondolhatjátok! Alapvetően egy nagyon drukkos alkat vagyok. És most több mint tízezer né ző előtt szerepelni..." - Családoddal mikor tudsz végre együtt lenni? - Már ma este. Itt van feleségem, mindhárom gyermekem és a testvé rem is. Itt voltak az előadáson, velem izgulhattak -- a nézőtéren. Csenge, másfél éves kislányom is végignézte." - Holnaptól egy kis pihenés? - Nem, nem. Reggel 8-tól egy DVD filmforgatás, legalább este 8-9-ig. - "Jubileumi díszelőadások, vidékjá rás a nyáron, aztán vége? Vagy lesz folytatás? - "Úgy tudom, hogy a produkciót ill. a Társulatot befogadta a kaposvári kőszínház. 40 előadást terveznek ve lünk.,, (Folytatás a következő oldalonl)

11 2008. JÚNIUS-JÚLIUS (Folytatás az előző oldalról) Ennyit tudtunk kérdezni, mert közben nem lan kadt az autogram gyűjtők hada. Közben baráta ival vidám-zajosan elvonult Varga Lajos / Laboré alakítója /, kigördült Feke Pál / István király alakítója / gépkocsiján, hazafelé sétált a Rékát fantasztikusan megjelenítő Herczeg Fló ra is már. Jimmy pedig továbbra is dedikálta a prospektusokat, jegyeket, papír cetliket. Ő to vábbra is az a Vadkerti Imre, aki a legkisebb fa luban is mindenkivel el tudott társalogni, aki hű korábbi színésztársaihoz, barátaihoz. Anyakönyvi hírek Köszöntjük községünk új állampolgárait: Németh Jánosné és Baga Sándor kisfiát: Németh Bencét Nagy Gabriella és Lakatos József kisfiát: Lakatos Bencét Treuer Tímea és Horváth Péter kislányát: Horváth Rebekát Horváth Emőke és Váradi András kisfiát: Váradi Bálint Erhardot Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Mrázik Zoltántól (Árpád út) Kardos Ottótól (Szabadság út) Adamek Józsefnétől (Szabadság út) Flekács Andornétól (Ferencz Piroska Réde) Janó Sándortól (Széchenyi út) 11 EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események június hónapban: Ünnepek és események július hónapban: Július 3. Szent Tamás apostol Július 4. Portugáliai Szent Er zsébet Július 11. Szent Benedek apát (Európa Fővédőszentje) Július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító Július 16. Kármel-hegyi Boldog asszony Július 18. Szent Hedvig királynő Július 20. vasárnap Falunap: sok A tanév végezetével köszönetet érdekes és hasznos programmal mondok Harcsa Magdolna hitok és eseménnyel. De akkor is meg tatónak az egész évi lelkiismere kell találnunk a kapcsolatot Is tes hitoktatásért. tennel a vasárnapi szentmisén. Ez évben is lesz hittanos tá Július 21. Brindisi Szent Lőrinc bor Alsóörsön: augusztus 11egyháztanító 15 között. Július 22. Szent Mária Magdol na A hónap szentje: Július 23. Szent Brigitta szerzeszent László király tesnő Július 24. Árpád-házi Szent Kin Lengyelországban született 1046-ban. Apja I. Béla magyar ga király, anyja Richéza, II. Július 25. Szent Jakab apostol Miciszláv lengyel király leá Július 26. Szent Anna (a Boldog nya. László még uralkodása ságos Szűz Mária édesanyja a előtt jelentős szerepet játszott nagymamák példaképe) az országba betörő fekete ku Július 28. Szent Márta nok elleni harcokban. 1077Július 31. Loyolai Szent Ignác (a ben kezdi meg uralkodását és Jezsuita Rend alapítója) számos harcot vív az ország szabadságáért és függetlensé géért. Politikailag és egyházi- A hónap ünnepe: lag tovább szervezi az orszá Július 16. Kármel-hegyi Bol got ban István, Imre és dogasszony Gellért ereklyéit felemelte az A Szentírás számos helyen meg ország jeles egyházi és világi emlékezik a Kármel hegy szépsé méltóságai előtt. Ezzel a ma géről, ahol Illés próféta védel gyar népnek példaképet adott saját nemzedékéből júni mezte az Istenbe vetett hit tiszta usában halt meg. Egy ideig a ságát, a XII. században néhány Somogyvári apátságban nyu remete erre a helyre vonult el a godott a teste, majd Nagyvára világtól. Ebből alakult az Isten don helyezték örök nyugalom szülő pártfogása alatt a szemlélő ra ben III. Celesztin pá dő életet élő Kármelita rend. pa avatta szentté. Farkas József Plébános Június 5. Szent Bonifác vértanú püspök Június 11. Szent Barnabás apos tol Június 13. Páduai Szent Antal Június 24. Keresztelő Szent Já nos születése Június 27. Szent László király Június 29. vasárnap Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe

12 12 Az evangélikus egyház hírei Szentháromság Ünnepe után... Az egyházi esztendőben, az úgyneve zett "ünnepes félévet" magunk mö gött hagyva, beléptünk egy új sza kaszba, az ünneptelenbe". De he lyes-e így elnevezni és különválaszta ni a két félévet? Túl vagyunk a Meg váltó születésének csodáján, túl halá lon és feltámadáson, túl Pünkösd Szentlelket kiárasztó napján, vagyis újra végigkísérhettük Krisztus útját a nagy ünnepekben. Most pedig itt az idő, hogy az életünket mindennek a tükrében vizsgáljuk. Szentháromság Ünnepe után a vasárnapok tehát tükröt tartanak elénk, önvizsgálatra indíta nak, hiszen van mit átgondolnunk, van mit letennünk! Ez az időszak egy jól megszerkesztett rend része, ami ben egyre közelebb kerülhetünk az Is tenhez. Lehet-e nagyobb ünnepe az életünknek annál, mint amikor közel kerülünk Hozzá, és minden percünk az Ő vezetése alatt zajlik? Nem hi szem! Ez a félév tehát ugyanúgy ün nepek sorozata, ha azok külön nincse nek is nevesítve, csak egy sorszámot kaptak. A feladatuk mégis egy, hogy úton tartsanak, míg el nem érjük a célt, az Isten örök országát. Hittantábor Hagyományaink szerint a tanévet kö vető héten rendeztük meg hittantábo runkat június 16-2l-ig Nagyvelegen. Közel nyolcvan gyerek jött össze a bakonyszombathelyi, a nagyalásonyi és a bakonycsernyei gyülekezetekből, valamint társközségeikből. A tábor helyszíne, a kastély, az ár nyas udvar, a közeli sportpálya ideális lehetőséget nyújt egy sokszínű, több lehetőséget felkínáló táborozáshoz. A központban azonban mindenképpen az Úr dicsérete, az ige hallgatása áll. Ezt szolgálták a reggeli és az esti áhí tatok, a közös éneklések, beszélgeté sek. A délelőtti csoportfoglalkozások keretében a gyerekek különböző bibli ai történetekkel foglakoztak, amin ke resztül, reményeink szerint megérintette őket Isten útmutatása. A kicsik, az 1. és 2. osztályosok az Ószövetségből József alakjával, családjával ismerkedtek meg, életre keltették, vagyis lerajzolták és el játszották a történet egyes részleteit. A nagyobbak (3-8. osztályig) csoportok ban beszélgettek. Ezek a beszélgetések az idei hittantábor vezérelvéhez, egy ön magáért beszélő mondás hoz kapcsolódtak: "Amit gondolsz, arról beszélsz. Amiről beszélsz, azt előbb-utóbb teszed is. Amit sokszor teszel, az szokásoddá válik. Amilyenek a szokásaid, olyan lesz a jellemed. Amilyen a jellemed, olyanok lesznek a kap csolataid is. Amilyenek a kapcsolata id, olyan lesz a jövőd. " A délutánok sem teltek tétlenül, hisz lehetett sportolni, rajzolni, feste ni, csuhéból, szalmából bábut készíteni, gyön gyöt fűzni. Nagyon jó volt az egyik délután megrendezett lovaglás. Szintén jól sikerült az az előadás, amelyet utolsó este, a tábortűz előtt tar tott az egyik csoport. Eb ben a produkcióban a té kozló fiú történetét jele nítették meg, vitték szín padra. A példázat örök érvényűségét mutatja, hogy a mai korra is nyu godtan átültethető. Ezt tették a gyerekek. Az egyik főszerepet, a gaz dag, vállalkozó édesapát Kovács Nándor, a mási kat pedig, a tévútra sod JÚNIUS-JÚLIUS ródott, az örökségét elherdáló fiút Kolonics Richárd alakította. Gyermekeink lélekben gazdagon tér hettek haza a tartalmas, örömteli együttlét után. Szívből énekelték a tá bor végén a záródalt: "Áldásoddal megyünk, megyünk innen el, Néked énekelünk boldog éneket. Maradj mindig velünk, ha útra kelünk, őrizd életünk mindennap... " A gyülekezet presbitériuma Pillanatképek a táborban:

13 2008. JÚNIUS-JÚLIUS Iskolai hírek szöntötte, aki az egyes műsorszámo kat is felkonferálta május 16-án, pénteken ren A műsorban szerepeltek vers- és me deztük meg a Közművelődés Házában semondók: Szvák Vivien 2. osztályos iskolánk hagyományos műsoros est tanuló mondta el A vén jét. Sokan voltak kíváncsiak összeállí asszony és a halál, Farkas tásunkra, hiszen a nagyterem megtelt Fanni szintén 2. osztályos szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátarto tanuló pedig a Kék pék cí zókkal, ismerősökkel. Sok-sok évre mű verset adta elő. visszanyúló hagyománya van annak, Nagy sikert arattak a fel hogy az év vége felé közeledve össze lépő tánccsoportok ferge gyűjtünk egy csokorra valót abból, teges műsorszámaikkal. amit nem tanórákon, hanem a gyere Az 5. osztályosok modern kek szabad idejükben tanultak, alkot táncot mutattak be, a hartak, és ebből egy kis ízelítőt adunk. madikasok pedig egy szép Valljuk, hogy ezeknek a foglakozá Koncz Zsuzsa számra tán coltak, ami a gye rekekről és a béké ről szólt. A Fekete gyöngysze mek tánccsoport évek óta nagy sikerrel szerepel a falu jele sebb eseményein, többek kö zött az Amatőr Népművészeti Fesztiválon. A csoport hagyo mányőrző táncot mutatott be. A 4. osztályos lányok ugrókö teles gyakorlattal készültek a bemutatóra. Műsoros est soknak - színjátszás, zene-és táncfog lalkozások - nagy nevelő ereje van. Akik színpadra álltak, nem kényszer ből tették, hanem szívesen és öröm mel készültek az előadásra. A vendé geket a Diákönkormányzat nevében Varga Tímea 8. osztályos tanuló kö Dróth Evelin 7. osztályos tanu lónk szép sikereket ért el a me gyei népdaléneklő versenyen. Egy szép csokrot állított össze, ezt énekelte el a közönségnek. Sikeres volt a bakonyszombathelyi Gyöngy Alapfokú Művé szetoktatási Intézmény zenét ta nuló diákjainak a fellépése. Az if jú zenészek már több éve tanulják a hangszeres zenét, ebből adtak egy kis ízelítőt az este folyamán. Dobon Kolonics Richárd 6. osz tályos tanuló, furulyán Dákai Szabina, Kolonics Hella és Andrási Elizabet 3. osztályos tanulók, vala mint Kovács Anikó és Hermann Bri gitta 5. osztályos tanulók játszottak. Maszlavér Diána, Tóth Vivien, Ko vács Kincső és Rózsa Patrícia 3. osz tályos tanulók zongoráztak. 13 Két kis színdarabot is láthattunk a felső tagozatos színjátszók előadásá ban. Az egyik egy népmesefeldolgo zás volt Jankó és a három mészáros címmel, a másik pedig egy rövid, tré fás jelenet Olvasópróba címmel. Reméljük, mindenki kellemes él ményt tudtunk nyújtani. A diákok ne vében ezúton is köszönjük mindenki nek az érdeklődést és a támogatást. Az est bevétele Ft lett. Kirándultunk... Május 29-én az alsósok örömére három helyre látogattunk el tanulmá nyi kirándulásunk során. Úticélunk Zirc, Herend és Veszprém volt. Elsőként Zircen a Bakonyi Természet tudományi Múzeumba mentünk, ahol kitömött állatokat nézhettünk meg. Megcsodálhattunk egy gyönyörű kris tálykiállítást is. Ezek a kristályok nemcsak hazai, hanem más országok lelőhelyeiről is származnak. A közeli kiállítóteremben egy mamut csontvá zát és háromdimenziós képét láttuk. Utunk második állomása Herend volt. A manufaktúrában először egy filmet vetítettek nekünk a porcelángyártás történetéről, majd élőben is megnéz hettük a porcelánkészítés folyamatát. A szomszédos múzeumban a sok cso dálatos porcelán láttán ámultunk-bámultunk. Kirándulásunk utolsó programja a veszprémi állatkert volt, melyet ki(folytatás a következő oldalonl)

14 14 (Folytatás az előző oldalróll) legnépszerűbb játéknak a sebb csoportokban sétáltunk végig. "vízi-bugy-bugy" bizonyult. Nagyon tetszettek a lovak és az állat A nagy melegben nemcsak simogató. Fagyizás után kedvünkre jó szórakozást nyújtott, ha vásárolhattunk és ugrálóvárazhattunk. nem kellemes hűsítést is je lentett a kidur rant lufikból ki ömlő víz. A délelőtti programok alatt szorgos anyukák főzték két üst ben a gulyásle vest, a konyhán pedig a gyere kek egyik ked vence, a kakaós kalács készült. Ízlett az ebéd A nap végére nagyon elfáradtunk. Sok mindenkinek, hiszen dél élményben volt részünk, s amiket lát utánra az utolsó szelet kalács tunk, nemcsak az emlékeinkben, ha is gazdára lelt. A délutáni versenyek után nem a telefonjainkon is megőriztük. eredményt hirdettünk, ahol Nagyon jól éreztük magunkat! sok édesség talált gazdára a Köszönjük! Andrási Elizabet, gyerekek nem kis örömére. Maszlavér Diána, Rózsa Patrícia Ennek a napnak a legfőbb kri 3. osztályos tanulók tikusa maga a gyerek. Tanuló ink úgy nyilatkoztak, hogy jól érezték magukat, kellemesen szórakoztak. Köszönetet mondunk a Napsugár, kedves szülőknek a főzésért, Napsugár, Molnár Istvánnak és Török ragyogj, süss ma szebben! Eleknek a szállításért, a Simogasd a gyerekeket sportbizottságnak a sportöl lágyan, melegebben! töző biztosításáért, a konyha dolgozóinak a kalács elké Május 30-án, pénteken tartottuk is szítéséért, Kovács Nándor kolánk hagyományos gyereknapját a nak a kalácshoz szüksége te Kastélyparkban. A korábbi évekhez jért, Dákai Mihálynak, Si hasonlóan főként sportprogramokat mon Ferencnek és Szeleczki terveztünk erre a napra. Az időjárás is Attilának az üstökért és a kegyes volt hozzánk, melegen sütött a gázégőért. nap, a park fái alatt kellemes árnyékot találhattunk. A gyereknapot megelőzően a diákok körében felmértük, milyen programo A Gyöngy Alapfokú Mű kat tervezzünk. Volt akadályverseny, vészetoktatási Intézmény csocsóbajnokság, darts, arcfestés, sár néptánc tagozatának záró kánykészítés, foci, sorverseny és vizsgáját május 31-én, "karaoke". Déltől óriáscsúszda állt a szombaton tartotta a Közműgyerekek rendelkezésére. Az egyik (Folytatás a következő oldalon) JÚNIUS-JÚLIUS Pillanatképek a gyereknapról: Gyereknap 2008 Néptáncvizsga

15 2008. JÚNIUS-JÚLIUS (Folytatás az előző oldalról) velődés Házában. A bakonyszombathelyi csoportokon kívül itt mutatta be az ez évben tanultakat a súri telephely cso portja is. A jó hangulatú összeállítást a Kincső zenekar közreműködése és a néptáncoktatók fellépése színesítette. A vizsgaelőadást táncház zárta. A megvendégelést finom süteményekkel a szülők vállalták Köszönet érte! Ismét országos siker A Hírmondó korábbi számában már beszámoltunk arról, hogy Farkas Patrí cia, 6. osztályos tanuló részt vett azon a megyei atlétikaversenyen, amelyet a tanulásban akadályozott tanulók neve lését, oktatását ellátó iskolák tanulói nak hirdettek meg. Ezen a megyei ver senyen Patrícia futásban és távolugrás ban olyan szép eredményt ért el, ami feljogosította őt arra, hogy megyénket ő képviselje az országos megméretteté sen. Ezt az országos versenyt június 58-ig rendezték meg Zánkán, az ifjúsági táborban. Patrícia itt is kiemelkedően szerepelt, ugyanis távolugrásban orszá gos 4., 800 méteres futásban pedig I. helyezést ért el. Gratulálunk ehhez a kiemelkedő eredményhez! Pintérné Ballabás Márta Az idei tanévben 19 tanulónk állt is kolaválasztás előtt. Velük és szüle ikkel együtt izgultuk végig a pálya választás időszakát. Sajnos az idei tanévben sem egyszerűsödött a fel vételi. A középiskolák egy része kapcsolódott a központi felvételi rendszerhez, másik része egyéni fel vételit szervezett. A központi felvé telire külön jelentkezési lapon kel lett jelentkezni, megjelöl ve, hogy a tanuló melyik iskolában kívánja megírni. A központi felvételik idő pontja és feladatai orszá gosan egységesek voltak. Az iskolák által meghirde tett felvételik más-más időben, iskolatípustól füg gően különböző nehézségű feladatokból álltak. Volt, ahol írásbelizni kellet, volt, ahol szóbelizni, de olyan iskola is volt, ahol mindkettőn megmérettettek tanulóink. A felvé teli időszakban tehát akadt olyan ta nuló, aki többször felvételizett. Di ákjaink jól megállták helyüket. Min den végzősünk felvételt nyert, szep tembertől továbbtanul. Hol kezdik a következő tanévet, hova nyertek fel vételt? 15 BAKONYVÁRI DÁVID Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakis kola és Kollégium 2891 Tata. I. Hősök tere 9. BRUKKER IMRE Lukács Sándor Mechatronikai és Gépé szeti Szakképző Iskola és Kollégium 9027 Győr, Mártírok útja CZEGLÉDI DÁVID Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakis kola és Kollégium 2891 Tata. I. Hősök tere 9. FEHÉR NIKOLETT Bánki Donát Szakképző Iskola 2870 Kisbér, Wenckheim u FENYVESI MÁTYÁS JÁNOS Komárom-Esztergom Megyei Önkor mányzat Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája 2900 Komárom, Táncsics M.u.73 HALASI BERNADETT Táncsics Mihály Gimnázium és Szak középiskola 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. KOVÁCS NÁNDOR Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líce um) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Ballagás... "S a szárny megnőtt, üresen áll a fészek csak álom volt a szép diák világ s mint a fecske alkonyati szélnek most szárnyat bont egy sereg diák " /Ady/ (Folytatás a következő oldalon)

16 16 Kívánom, hogy mindegyikük találja meg (Folytatás az előző oldalról) számítását, valósuljanak meg álmaik, ér KOVÁCS ROLAND jék el kitűzött céljaikat. Legyenek sikere Táncsics Mihály Gimnázium és Szakkö sek és nagyon boldogok az életben. Ehhez zépiskola legyen erejük, egészségük, türelmük és 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. kitartásuk a tanulásban és a munkában. A NAGY IMRE szülőknek pedig a jó egészség és a sok tü Lukács Sándor Mechatronikai és Gépé relem mellett kívánom, hogy gyermekeik szeti Szakképző Iskola és Kollégium sikereivel együtt örülve mindig boldog nak lássák őket Győr, Mártírok útja " Hát indulj! Kint a nagyvilágban OROSZ ALEXANDRA Van sok nemes szív is, ne félj! K-EMÖ Jávorka Sándor Mezőgazdasági Percig se csüggedj: aki bátran és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Előre tör, az célhoz ér!" Szakiskola és Kollégium /Nyeszraszov/ 2890 Tata, Új út 19. Bikali Istvánné ORSÓS GYÖRGY osztályfőnök Bánki Donát Szakképző Iskola 2870 Kisbér, Wenckheim u Óvjuk környezetünket! ORSÓS LAJOS Kadlecsik Bajnok Bátor Speciális Szakiskola 2. osztályos tanuló gondolatai 9023 Győr. Szabolcska u.26. a környezetvédelemről ÓVÁRI GYÖRGY Növényeink nagyon fontosak, mert friss le K-EMÖ Jávorka Sándor Mezőgazdasági vegőt biztosítanak számunkra, sőt fajtától és Élelmiszeripari Szakközépiskola és függően megvan mindegyiknek a maga sze repe és haszna. A fák árnyékot adnak, más Szakiskola és Kollégium növények gyümölcsöt hoznak, és vannak 2890 Tata, Új út 19. olyanok, amelyeken madarak fészkelnek. A STUMPF TÍMEA virágok szépek, illatosak. S hogy növénye Táncsics Mihály Gimnázium és Szakkö ink szépek legyenek pár év múltán is, vi zépiskola gyázni kell rájuk. Mit tehetsz? Ne szemetelj, 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. ha látod, hogy valaki ezt teszi, szólj neki! TORDAI ALBERT Ha lehet, biciklivel vagy gyalogosan közle K-EMÖ Jávorka Sándor Mezőgazdasági kedj! Ha továbbra is folytatódik az erdőir és Élelmiszeripari Szakközépiskola és tás, ötven év múlva nem lesz a Földön egy Szakiskola és Kollégium erdő sem. A globális felmelegedés miatt víz 2890 Tata, Új út 19. alá kerülhetnek a vízhez közeli települések, kiszáradhatnak a kisebb vizek. TORDAI ISTVÁN Az ózonpajzs megvéd a nap káros su Bánki Donát Szakképző Iskola gárzásától. A környezetszennyezés miatt 2870 Kisbér, Wenckheim u ezen egy lyuk keletkezett, ezért káros su TÓTH ALMA Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola gárzás ér bennünket. Nyáron nem szabad és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. a déli időszakban a napon tartózkodni. Az ózonlyuk más kárt is okoz: megzavaro TÓTH GYÖNGYI dik" az idő, mint például március Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző 22-én, amikor esett a hó. Szeretnél ezen Iskola javítani? Elmondom, mit tehetsz: Az újra 9023 Győr, Földes Gábor u hasznosítható hulladékot ne dobd ki, ha VARGA TÍMEA nem vidd el a szelektív hulladékgyűjtő Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző edényekbe! Ültess növényeket! Ha mind Iskola ezt betartjuk, szép lesz környezetünk Győr, Földes Gábor u Ugye, jó lenne?! JÚNIUS-JÚLIUS Közérdekű Információk Gyógymasszőr! Kisbér Kozma Fu. 15. Érd: FELHÍVÁS Értesítjük a lakosságot, hogy Bakonyszombathely Önkormányzata sikeres és támogatott pályázatot nyúj tott be egészségügyi téma körben. A pályamunka eredmé nyeképpen térítésmentes szív és érrendszeri szűrő vizsgálat valósul meg a községben, A Medicover Egészségköz pont Zrt. által megvalósuló "Szív és érrendszeri szűrő vizsgálatok" : - pontos időpontja a követ kező: augusztus 23. / szombat /10-18 óráig. - helye: Közművelődés Háza, Bakonyszombathely. A vizsgálatra hivatali idő ben a bakonyszombathelyi Polgármesteri Hivatalban lehet jelentkezni személye sen ill. telefonon Kovács Józsefilénél / titkárság, tel: / augusztus 10-ig. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez alkalommal az időkorlá tok miatt csak az első 40 jelentkezőt tudjuk fogad ni, jelentkezési sorrendben pontos időpontra beosztva. Bakonyszombathely Község Önkormányzata

17 2008. JÚNIUS-JÚLIUS 17

18 ÁPRILIS SPORT HÍREK LARDARÚGÁS Bakonyalja Kupa 24. forduló Véget értek a Bakonyalja Kupa labdarúgó bajnokság küzdelmei. Már csak egy elmaradt mérkőzés (Vérteskethely - Bakonysárkány) lejátszása van hátra. A jó hangulatú - színvonalú bajnokság keretében izgalmas mérkőzéseken szurkolhattak a nézők, sőt gólból sem volt hiány. A bajnokságot Súr csapata nyerte, de az igazi győztesek a bajnokság csapatai voltak: sikeresen bonyolították le a saját szervezésű labdarúgó bajnokságukat. A nyári szünetet és az előkészületi mérkőzéseket követően a Bakonyalja Kupa 2. kiírásának bajnoksága augusztus végén kezdődik. Súr - Kerékteleki 10-1 (3-0) Súr, 150 néző Játékvezető: Horváth László,Garai Tibor, Csörget Tamás Gólszerzők: Kúti Tivadar (4 gól), Czombál Csaba (3 gól), Kúti Zsolt (2 gól), Sulák István Kiállítás: Lanczendorfer Attila (Kerékteleki) Szák - Réde 4-4 (2-3) Szák, 120 néző Játékvezető: Kalmár László, Tari Józsefné, Szabó László Gólszerzők: Kiss József (4 gól), illetve Mars László, Kalányos Róbert, Bíró Gábor, Tóth Róbert Kiállítás: Oláh István, illetve Mars László Bakonyszombathely - Kisbér 2-0 (1-0) Bakonyszombathely, 120 néző Játékvezető: Pruzsina József Gólszerző: Cserháti Richárd, Csonka Viktor Vérteskethely - Bakonysárkány 2-3 (2-1) Bakonysárkány, 110 néző Játékvezető: Csejtei István Gólszerző: Platinka Raul (2 gól), illetve Petőcz István (2 gól), Molnár László HELY Súr Kisbér Kerékteleki Felnőtt bajnokság állása CSAPATOK Bakonyszombathely* Réde Szák Vérteskethely Bakonysárkány MSZ Bakonyalja Kupa ÉVI BAJNOKSÁG 9 Kisigmánd 0 0 * 3 büntetőpont levonás a versenykiírás IX fejezet 8. pont értelmében GYŐZ DÖNT VER RÚG Forduló: 0 KAP GÓLK PONT BAKONYSZOMBATHELYI A kiadásért felel: Önkormányzat Bakonyszombathely Gépelte: Géringer Istvánné, Körmendi Mária Szerkesztetésben közreműködött: Pintér Lajos Főszerkesztő: Lelkes László Felelős kiadó: Multi Grafi Kft., Nagyigmánd Tel.: 34/ Készült : 350 példányban

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben