A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben"

Átírás

1 A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben Kovács Hajnalka Mővészeti Intézet, Vizuális Nevelés Szakcsoport, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Összefoglalás: A múzeumok történetük kezdetétıl betöltenek oktató funkciót, ami korunkra mőködésük kiemelten hangsúlyos komponensévé vált. Az elıadás igyekszik rávilágítani a múzeumok vizuális nevelésben betöltött különleges szerepére, konkrét példákat is bemutatva a kortárs magyar múzeumpedagógia jó gyakorlatai közül. Abstract: Teaching is one of the most important roles of museums, since the beginning of their history. Present work deals with special advantages of using museums from the point of view of visual education. It shows examples also from the field of Hungarian contemporary museum education which can be used in teacher education. Kulcsszavak: múzeumpedagógia, vizuális nevelés, iskolán kívüli nevelés, vizuális kultúra Keywords: museum education, visual education, outdoor education, visual culture 1. Múzeum és oktatás kapcsolata A múzeumpedagógia, képzı programjainak megszervezésével, meghatározott múzeumi szerepkörének kialakításával, szervezeti fórumainak létrehozásával, a 20. század második felében önálló szakmává fejlıdött. Az ide vezetı hosszú folyamat, a múzeumok kialakulásával kezdıdött és a múzeumfelfogások történeti változásának egyenes következménye. A múzeumok, többévszázados történelmük során, mindig hően tükrözték koruk tudásfelfogását. Az oktató-nevelı szerep is korán megjelent, majd egyre markánsabbá vált mőködésükben. Korunkra a múzeumok az iskolán kívüli tanulás legjelentısebb intézményeivé váltak. Hazánkban az 1970-es évektıl kezdve alkalmaznak a múzeumi tanulást segítı múzeumpedagógusokat. 1.1 Történeti vonatkozások A múzeumforma az emberi tudásban való hitnek, az emberi megismerı és rendszerezı képességnek intézményi megtestesülése. Létrejötte az emberi kultúra nagy paradigmaváltásához köthetı. A múzeumnak, mint intézménynek a fejlıdéstörténete minthogy a polgárság történetével párhuzamosan alakult a reneszánsz Itáliából indult. Az elsı igazi múzeumforma megszületése a humanista gondolkodásmód megnyilvánulása, amely a győjtemények megszervezésében ölt testet. (A múzeumok különös elıképei, az észak-európai reneszánsz uralkodók wunderkammerjei. 1 Az Alpoktól északra fekvı területek profán kincstárai az egyházi kincstárak mintájára szervezıdı hercegi magángyőjtemények, melyek még minden rendszerezı, vagy összehasonlító szándék nélkül halmozták a tárgyakat, középkorias, formális analógiákra épülı mikrokozmoszt bemutatva. ) 1 wunderkammer: csodakamra, a magángyőjtemények megjelölésére használt német kifejezés.

2 A szisztematikus rendszerezés (kontextus) megjelenése mellett, a múzeumoknak másik fontos jellemzıje az egyre szélesebb társadalmi rétegek felé való nyitás (demokratizmus) lett. A polgári fejlıdés legtöretlenebbül Angliában zajlott, itt nyitotta meg kapuit 1753-ban a British Múzeum. Ez az intézmény eltérıen az eddigi győjteményektıl - már nem csak egy szők réteg és a munkatársak számára volt nyitott, hanem a hét bizonyos napjain az arra különösen érdemes diákok és tudósok elıtt is. Mőködése egy nagy és szervezett tudományos laboratóriuméhoz hasonlított. (Binni Pinna, 1986, 41. o.) A múzeumok nagy korszaka a 19. század. Ekkor nyílik meg a National Gallery Londonban, a Glypoteka Münchenben, az Ermitázs Szentpétervárott, vagy a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten és ekkor születnek azok az amerikai múzeumok is, amelyek majd új, máig meghatározó típust teremtenek. Utóbbiak a kezdetektıl szoros kapcsolatban vannak a magánmőgyőjtéssel, valamint az általános pénzpiaccal. Vizsgálati szempontunkból még nagyobb jelentıségő az a tény, hogy már a 19. század végén is sőrőn látogatottak, mint az egyetemi és iskola-szervezetet kiegészítı nevelési központok. (Süvecz, 2009) Az ezernyolcszázas években az amerikai múzeumi szakma két igen befolyásos személyisége George Brown Goode ( ) és Benjamin Ives Gilman ( ). Kettıjük szakmai vitája két karakteresen eltérı szemléletmódot tükrözött. Goode szerint a múzeumok elsısorban oktatási célú intézmények, Gilman viszont az esztétikai célú múzeum álláspontját képviselte. Goode - az oktató múzeum pártfogója - kijelentette, hogy a jó kiállítás egy idea illusztrálása a tárgyakon keresztül, és amellett érvelt, hogy a múzeumnak a közoktatás eszményét kell szolgálnia. Ezzel szemben Gilman a múzeumot a szépségrıl való elmélkedés templomának tekintette, tehát az esztétikai szerep elsıdlegessége mellett foglalt állást. Napjainkra, a múzeum-templom analógiától eltávolodva, egyértelmővé vált, mind a múzeumi, mind a pedagógiai szakma által deklaráltan, hogy a múzeumok természetes és legális terepei a közoktatásnak. (Kriston Vízi, o.) 1.2 Kortárs vonatkozások A kortárs amerikai múzeumpedagógia jelentıs teoretikusa, Georg E. Hein alaptézisként fogalmazza meg: a múzeumok mindig tanítanak. Rámutat arra is, hogy amennyiben elfogadtuk az oktatás központi szerepét, mint múzeumi funkciót, meg kell határoznunk a megfelelı intézményi oktatásfilozófiát is. Ha számba vesszük a lehetséges tanulási és tanítási módszereket, akkor lényegileg négy, a múzeumokban (is) alkalmazható lehetıség közül választhatunk: 1. a hagyományos elıadásra és szövegre (Traditional Lecture and Text) építı szisztematikus múzeum, 2. a felfedezve tanulásra (Discovery Learning) építı felfedezı múzeum, 3. az inger válasz mechanizmusra építı programozott múzeum, 4. a konstruktivizmus nézıpontját képviselı konstruktivista múzeum. Hein az utóbbira, mint a kor kihívásaira leginkább válaszoló pedagógiai koncepcióra teszi le a voksát. E konstruktivista nézıpont egyik fontos megállapítása az, hogy mindaz, amit egy új szituációba (beleértve a múzeumlátogatást) magunkkal hozunk a kultúránk, a nyelvünk, a családi hátterünk, a társaságunk a múzeumlátogatáson, stb. befolyásolja, hogy hogyan interpretáljuk a tapasztalatainkat. Leegyszerősítve, a környezet, amelyben a tapasztalatainkat

3 szerezzük, befolyásolni fogja a megértésünket. A konstruktivizmus egy másik alapelve: a jelentést mi magunk hozzuk létre. Vagyis az interpretációnak, amelyet tapasztalatainkból alakítunk ki, érvényessége van a számunkra, még akkor is, ha az nincs összhangban valamely adott kultúra, vagy szakma elfogadott igazságával. A konstruktivizmusnak ez utóbbi állítása a legvitatottabb; mivel megkérdıjelezi az elképzelést az abszolút igazságról és megköveteli tılünk a különbözı embereknek (vagy különbözı kulturális csoportoknak) a mienktıl (vagy társadalmunk uralkodó felfogásától) eltérı világnézetének elismerését. Hein meggyızıdése korábbi írásaiban is emellett érvel, hogy a konstruktivizmus a legjelentısebb és legmegfelelıbb oktatási teória egy múzeum számára. (Hein, 2005) A konstruktivista felfogásnak különös jelentısége van a vizuális kultúra tanításában, a képzımővészeti alkotások értelmezésében és befogadásában. A nézıhöz csak abban az esetben juthat el egy kiállítás, vagy akár egyetlen mő üzenete, ha megtalálja a kapcsolódási pontokat saját élete és a látottak között. Intellektuálisan és érzelmileg is rá kell hangolódni a mővekre. Ennek technikáját viszont tanítani is, tanulni is lehet és kell. Jó példa erre a budapesti NextArt Galéria Elképesztı! címő múzeumpedagógiai programsorozata 2. Böhler Nóra hármas tagolású, módszertanilag jól felépített foglalkozásokat alakított ki, melyek menete rendszerint a következı: 1. Az egyterő galériában a résztvevık körbeülnek és az animátor vezetésével olyan drámajátékokat játszanak, amelyek egyaránt segítik az ellazulást, a ráhangolódást, az ismerkedést így teremtve meg a szubjektív feltételeket, a képek befogadásához szükséges nyitottságot. 2. Ezt követıen, konkrétan a kiállított képekkel kapcsolatos asszociációs feladatok, drámajátékok (pl. a kép eljátszása) következnek. Fontos elem itt a kooperáció (páronkénti, vagy csoportos feladatmegoldások), a játék és a mozgás. A térben való mozgások célja: visszatérni egy-egy képhez, valamint kapcsolatokat kialakítani mővek között. Ennél a fázisnál miközben jót játszik a látogató váratlan felismerésekre jut, kezdi megérteni a mőveket, az alkotót. Mindez nem úgy történik, hogy a mővészettörténész elmagyarázza a jelentést, hanem a saját és a társak reakcióinak, válaszainak összességébıl alakítja ki saját álláspontját. 3. Rendszerint alkotómunkával zárul a foglalkozás. A formai és tartalmi lényeghez közelebb jutva, a nézı maga is kipróbálhat egy, a látottakhoz kapcsolódó tevékenységet (kollázs készítés, fényrajzok stb.). Ezáltal az eddigi élmények megerısítést kapnak, elmélyülnek és a foglalkozás levezetése is megtörténik. A leírt program jelentıségét növeli, hogy legtöbb esetben maga az alkotó is jelen van 3 és részt vesz a foglalkozáson. Saját élményemre alapozva mivel több alkalommal is részt vettem a programon kifejezetten jól alkalmazhatónak, pedagógushallgatók számára is adaptálható módszernek tartom a fent ismertetett, hármas tagolású foglalkozás-koncepciót. A kortárs mővészeti kiállításoktól általában tartanak a pedagógusok, hiszen úgy érzik, hogy ott áll legkevesebb fogódzó a rendelkezésükre. A fenti program tapasztalatai azonban igazolják, hogy a kortárs mővészet megértéséhez van leginkább kulcsunk. Az alkotók által tıl szervez kiállításaihoz rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozásokat Elképesztı! címmel a NextArt Galéria A NextArt Galéria fiatal, kortárs magyar mővészek munkáit állítja ki.

4 megragadott témák, gondolatok, hangulatok, érzések, jelenségek számunkra is ismerısek, hiszen mindennapjainkban jelen vannak. Ha mindezt sikerül felismernünk mert erre rányitja a szemünket egy jó foglalkozás másképpen fogunk közelíteni a mővekhez a kiállításokhoz akkor is, ha nincs külsı segítség a feldolgozásban. Természetesen egy kiállítás adaptációja, annak részeként foglakozás tervezése diákok számára komoly felkészülést igényel. Éppen a kortárs mővészeti kiállításoknál erre az idıkeret is viszonylag csekély (mivel ezek többnyire rövidebb idıtartamra szóló, idıszaki kiállítások) és sok az új információ. Ebben az esetben jól mőködı megoldás lehet, egy aktuális feladatra szervezıdı múzeumpedagógiai mőhelymunka. A Miskolci Galéria és a Mőcsarnok munkatársainak együttmőködésével jött létre az Utazó workshop 4, melynek keretében képzımővészeti múzeumpedagógia tréningek szervezıdnek. A workshop önkéntes alapon, többnyire múzeumpedagógusok, tanárok, fıiskolai hallgatók részvételével zajlik, és az aktuális, idıszaki kiállításokhoz készít programokat. Elsı lépésként a vezetı múzeumpedagógusok bemutatják jelenlegi munkáikat, módszertani elemzésekkel kiegészítve. Majd a kiállítás kurátora tart szakmai vezetést a múzeumban. Ezután, az intézmény múzeumpedagógusának szakmai kontrollja mellett, a résztvevık feldolgozzák a kiállítást és elkészítik a foglakozások lehetséges terv-variációit. A programtervek bemutatása és megvitatása után az elfogadott, megvalósítható ötletek részletes kidolgozása következik. Egyéni konzultáció segíti a programok véglegesítését és a jóváhagyott múzeumi órák meghirdetésre kerülnek, iskolai csoportok számára. Érdeklıdéstıl függıen a foglalkozás megvalósítására is lehetıséget kap a szerzı. Ez a rendszer nagyon inspiratív, nagyon nyitott, mindamellett a folyamatos szakmai kontroll is jelen van. A pedagógusképzésben szintén komoly szakmai haszna lehetne az ehhez hasonló, múzeumpedagógiai szemlélető mőhelymunkának. A helyi múzeumok, fıiskolai oktatók és hallgatók együttmőködése hatékonyan segítené az iskolák múzeumhasználatát. 2. Múzeumhasználat a pedagógus szempontjából A múzeumlátogatáskor, a résztvevık szerint, háromféle elvárással kell számolnunk (2. ábra). A pedagógusok részérıl a következı elvárások fogalmazódnak meg általánosságban: 1. A múzeumi óra során a gyerekek szerezzenek új ismereteket, kompetenciákat. 2. A szerzett ismeretek, kompetenciák segítsék az iskolai tanulást. 3. A múzeumi ismeretterjesztı eszközök, illetve maguk a tárlatvezetık, moderátorok tevékenykedtessék a diákokat. 4. Olyan konkrét tapasztalatokhoz juthassanak a gyerekek, amelyekre az iskolában nincs lehetıség. 5. A látogatás segítse a tanítást (adjon ötleteket a tanár számára; építeni lehessen a végzett munkára; lehetıleg biztosítson késıbb is felhasználható eszközöket, segédanyagokat) Azokban az intézményekben, ahol nincs lehetıség múzeumpedagógus segítségét igénybe 4 A Miskolci Galéria és a Mőcsarnok összefogásával három tréning valósult meg eddig Budapesten és Miskolcon (Utazó workshop I-III., ). A workshop célja, hogy körbejárja a kortárs mőalkotások befogadását segítı módszertani lehetıségeket, valamint feltárja az interdiszciplináris kapcsolódási pontokat

5 venni, a tanítónak illetve a tanárnak kell betölteni az animátori a szerepet. Az iskolán kívüli tanulás kiemelt terepei számunkra a múzeumok, ezért mindenképpen szükséges módszertani felkészültség a használatukhoz. A pedagógusképzı intézményekben ezt a felkészítést a hallgatók megkaphatják külön kurzus keretében, mely az iskolán kívüli tanulás színtereivel foglakozik, esetleg kifejezetten múzeumhasználatra épül. Ezenkívül tantárgypedagógiai kurzusok részeként esetünkben képzımővészeti, iparmővészeti, vagy a tárgykészítı népmővészet emlékeit győjtı múzeumokban megtartott módszertani órák keretében. A hallgatók önállóan is feldolgozhatnak kiállításokat megadott szempontsorok alapján. Következı lépés a múzeum és a pedagógusképzı intézmény együttmőködésével kialakított program. Ekkor a hallgatók készülnek fel és tartanak iskoláknak kiajánlott foglakozásokat, a két intézmény közös szakmai felügyeletével. Múzeumpedagógus sajátos múzeumi szemlélet érvényesítése, múzeumlátogatóvá nevelés Diák kaland, hazavihetı emlék élmény, más mint az iskola Tanár hasznos, tanmenetbe építhetı ismeretek 1. ábra: A pedagógus, a múzeumi animátor és a gyermek elvárásai a múzeumi látogatással, foglalkozással kapcsolatban (Kovács - Kárpáti, 2011., 273. o.) 3. A vizuális kultúra tanításának szempontjai múzeumi szituációban A múzeum építészeti koncepcióinak változása is jól szemlélteti a múzeumfelfogás alakulását. Egészen a 20. századig erıteljesen érvényesül a múzeum-templom analógia. Az antik templomok imitációi, mint múzeumépületek, már megjelenésükkel is a bennük elhelyezett tárgyak/javak kivételes szellemi és anyagi értékét kívánták hitelesíteni. A tárgyakat börtönbe, a szellemet égi magasságokba emelve szentélyekbe zárták. (Vásárhelyi Sinkó, o.) Több európai nagyváros építészeti képét a mai napig meghatározzák a klasszicizmus monumentális, antikizáló múzeumépületei. Egy jellegzetes 20. századi múzeumtípus, a zárt üveg-beton tömb megjelenése, azonban már mutatja a szentélyszerő hangulatnak a funkció irányába való eltolódását. A 20. század végi, 21. századi múzeumok építészeti megoldásaiban a fogyasztási funkciók erıteljesen megjelennek. A múzeumokban lehet étkezni, vásárolni, a

6 szabadidı kellemes eltöltését segítik az új architekturális, infrastrukturális megoldások. (Ludwig Múzeum, Budapest) Korunk múzeumainak kialakításánál mind formailag, mind funkcionálisan egyre erısebben megjelenik az oktató funkció hangsúlyozása. Külön foglalkoztatók, elıadótermek és variábilis téralakítási lehetıségek jelennek meg. (Paksi Képtár5) A térélmény fontos részét képezi a vizuális kultúrának. A múzeumépületek gyakran önmagukban is jelentıs mővészeti alkotások mőemlék épületek. Ezeknek az épületeknek a körbe- és bejárása a kiállítástól függetlenül is sok tapasztalattal, ismerettel, élménnyel gazdagítja a látogatót. A kiállítások pedig, az épületben való mozgás során válnak értelmezhetıvé. Egy-egy foglakozás megtervezésekor a mozgástérkép összeállítása is nagyon fontos. Honnan indulunk, hol idızünk el, mit hagyunk ki, hova térünk vissza egy-egy alkalommal. Az oktatáshoz több szállal kapcsolódó kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhely létrejötte a nomád nemzedék6 törekvéseihez köthetı. A tanítás mindig kiemelt szerepet kapott az intézmény életében, mőködésének kezdetekor kifejezett törekvése volt a hagyományos magyar kézmőves kultúra megırzése, továbbadása. A komplexitás is jelen van, hiszen a népzene, a néptánc, a népszokások megismertetése is része mindennapi tevékenységének. Bár a Kerényi Imre által tervezett épület ma már nem mindenben felel meg az aktuális igényeknek, még mindig egyedülálló, fıként annak az átriumos közösségi térnek köszönhetıen, mely formája, mérete, fényei révén felszabadítóan hat a benne mozgóra. 2. ábra: A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhely átriumos belsı tere. A mőhelyfoglalkozás után, saját készítéső papírsárkányaikkal önfeledten futkározó iskolások Az ide érkezı iskoláscsoportok az emeleti galérián és kiállítóteremben látható idıszaki tárlatok és a játékgyőjtemény tárgyait csodálhatják meg. Játékos feladatok megoldása során alaposabban megfigyelik a kiállított tárgyakat, új ismeretekre tehetnek szert. Majd a földszinti mőhelyben, egy kapcsolódó kézmőves foglakozás során közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek egy játéktárgyról és az elkészítés folyamatáról. Végül a maguk által készített A népmővészetet, a kézmővességet és a hagyománykeresést középpontba állító fiatal értelmiségiek, akik a hetvenes évek Magyarországának új szemléletet hozó szellemi mozgalmát indították el. Olyan értékeket bányásztak elı és dobtak be a köztudatba, amelyeket, már majdnem mindenki veszni látott. (Bodor Ferenc (szerk.): Nomád nemzedék. Népmővelési Intézet, Budapest (1981) 6

7 játékkal a múzeum legszebb terében, a tágas átriumban, megkezdıdhet a valódi játék. A múzeumba helyezett játéktól eljutunk a múzeumban való játékig. A térben is egy szép kört jártunk be: az átriumból (fogadás) a galérián és a kiállítótermen át (tárlatlátogatás és múzeumpedagógiai tevékenységek) a mőhelyig (játékkészítés- mőhelymunka) majd végül ismét az átriumba jutottunk (játék). A múzeumpedagógiának a befogadástól az alkotásig, az ismeretektıl az alkalmazásig vezetı útját is jól érzékelteti ez a térben való mozgás. A digitális technika segítségével képek (valóság-másolatok) milliárdjait is könnyen elérhetjük. Semmi nem pótolhatja azonban az eredeti mővel való találkozást. A képzımővészet kifejezıereje a konkrét tárgyformákban manifesztálódik. Akár épületrıl, akár szoborról, akár festményrıl legyen is szó, annak ránk gyakorolt hatásában részt vesz annak anyagisága. A múzeumban a mő valós méretével, anyagának konkrétságával, az egyéni kézjegy nyomaival, az alkotó eredeti szándéka szerint, direkt módon képes hatni. 3. ábra: A Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Karának hallgatói a Ludwig Múzeum Édentıl keletre Fotórealizmus: Valóságváltozatok címő kiállításán, október 13-án. A kontextus megerısítı hatásával is számolni kell, hiszen a tanteremben, vetített képek sokaságával egy korszak atmoszféráját megidézni, egy stílus erejét megéreztetni sokkal nehezebb, mint az eredeti mővek együttesében. Elég, ha egy-két kiállított tárgyra fókuszálunk, s azokkal foglalkozunk mélyebben, mégis meghatározó a kiállítótérben lévı mővek együttes hatása. Amennyiben nem egy mővet emelünk ki, hanem egy jelenséget, vizuális problémát szeretnénk megvilágítani, nagyszerő lehetıséget kínál a kiállítótér, konkrét alkotások megkeresésére, mővek, mőcsoportok összehasonlítására. Remek példa erre a Ludwig Múzeum Édentıl keletre Fotórealizmus: Valóságváltozatok címő kiállítása. A kurátori koncepció szerint, a fotórealizmus nyugati (kapitalista) és keleti (szocialista) alkotásai jól szemlélhetı kontrasztot alkotnak az elhelyezés révén is. Egyik teremben, egymással szemben jelennek meg a kétféle életmódot tükrözı mővészi megoldások. A kiállítás másik egységében pedig, egymás mellett, de külön teremben kapnak helyet, a nyugati és a keleti blokkot képviselı alkotások. A nézı érzékletes benyomást kap a kulturális különbségekrıl és könnyebben meg is tudja fogalmazni azokat. A vizuális kommunikáció két pólusa, a kódolás és a dekódolás is természetesebb módon kapcsolódhat össze a múzeumi órán. A kiállításon megtanulható fogalmak, ismeretek jól feldolgozhatóak a kiállítótérben, vagy a foglalkoztató teremben végzett tevékenységek során. Ezek között kiemelt helyet foglalnak el szempontunkból a képzımővészeti és a kézmőves

8 technikákat alkalmazó, illetve tanító mőhelymunkák. 3. Összegzés A múzeumok története során egyre nagyobb hangsúlyt kapott tehát az oktató szerep. A múzeumi tanulást napjainkban már képzett múzeumpedagógusok is segítik. A vizuális mőveltség fejlesztésének pedig kitőnı terepei a mővészeti és néprajzi múzeumok. A pedagógusképzık hallgatói számára is fontos, hogy tájékozottak legyenek a kiállításokhoz kapcsolódó foglakozások tervezését és megvalósítását illetıen. A múzeumlátogatók jelentıs százaléka ugyanis az ı csoportjaikból kerül ki. Felelısségük van tehát abban, hogy a diákok milyen élménnyel gazdagodnak, visszatérnek-e késıbb, lesz-e belılük múzeumlátogató, mővészetek iránt nyitott felnıtt. Irodalomjegyzék [1] BINNI Lanfranco PINNA, Giovanni: A múzeum. Egy kulturális gépezet története és mőködése a XVI. századtól napjainkig. Budapest, Gondolat (1986) [2] HEIN, George E.: The Role of Museums in Society: Education and Social Action. (2005) Letöltés ideje: szeptember 18. [3] KÁLDY Mária, KÁRPÁTI Andrea és SZIRMAI Anna: Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre (2010) [4] KOVÁCS Hajnalka és KÁRPÁTI Andrea: Az iskolai múzeumlátogatás értékelése. In: Vásárhelyi Kárpáti (szerk.): Múzeumi tanulás. Typotex Kiadó, Budapest (2011) [5] KRISTON VÍZI József: Múzeumi mozaikok. In: PATÓ Mária (szerk.): Nyitott kapukkal kapun belül és kívül. Írások a szolgáltató és oktató múzeumról, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre (2009) [6] SÜVECZ Emese: A kurátor szerepe a múzeumi kommunikációban Letöltés ideje: január 8. [7] VÁSÁRHELYI Tamás (szerk.): Múzeum és iskola Múzeumok a közoktatás szolgálatában, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre (2009) [8] VÁSÁRHELYI Tamás SINKÓ István: Múzeum az iskolatáskában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (2004) Szerzı: Kovács Hajnalka: Vizuális Nevelés szakcsoport, Mővészeti Intézet, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Kecskemét, Kaszap u , Magyarország.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége:

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége: OM azonosító: 10 24 02 Tárgy: Tájékoztató a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet utóbbi 5 évben végzett kulturális tevékenységérıl és az elért eredményekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Diagnózistól a megoldásig

Diagnózistól a megoldásig Referenciáink: Diagnózistól a megoldásig Sokrétű tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek munkáját hangoljuk össze annak érdekében, hogy a vezetőfejlesztés területén a lehető legnagyobb hatékonysággal

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

ÖKOISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE HELYI KÖRNYEZETÜKKEL

ÖKOISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE HELYI KÖRNYEZETÜKKEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NÉDER KATALIN ÖKOISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE HELYI KÖRNYEZETÜKKEL DEBRECEN, 2014. NOVEMBER 07. A világ különleges és

Részletesebben

Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül

Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül 2009. június 22. 1 Voluntarius = Hajlandó Személyes szabad akaratból Anyagi ellenszolgáltatás nélkül Szabadidejét áldozni egy ügyért Egy közös jó

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

IKT a tudás és tanulás világában:

IKT a tudás és tanulás világában: IKT a tudás és tanulás világában: A kutatási program nemzetközi relevanciája Kárpáti Andrea A témák nemzetközi relevanciája 1. A kulturális örökség digitális átalakulása Közvetítők IKT műveltsége Új adathordozók

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai

Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai Múzeumandragógiai Konferencia Budapest, 2011 Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai Kárpáti Andrea ELTE TTK andreakarpati.elte@gmail.com 1 Most azzal foglalkozom, hogyan lehetne

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevık elvárásai alapján

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- )

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) A kutatócsoport aktív belsı magja: Dömsödy Andrea, Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

C/ K Ö R N Y E Z E T I N E V E L É S I P R O G R A M

C/ K Ö R N Y E Z E T I N E V E L É S I P R O G R A M C/ K Ö R N Y E Z E T I N E V E L É S I P R O G R A M 1. Célok, alapelvek 53 2. Személyi feltételek 54 3. Módszerek, tanulásszervezési formák 55 4. A környezeti nevelés színterei 55 5. Az iskolai környezet

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben