FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötı- és elosztóvezetékekhez d225-ig. Szerelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötı- és elosztóvezetékekhez d225-ig. Szerelési útmutató"

Átírás

1 FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötı- és elosztóvezetékekhez d225-ig Szerelési útmutató

2 Tartalomjegyzék FRIALEN biztonsági elektrofittingek: 1. Felhasználási területek 3 2. Szabályzatok és megmunkálási elıírások 3 3. Karmantyúk, könyökidomok, T-idomok d20 - d Nyomás alatti megfúró idomok és -szelepek Szelepes megfúró idomok Ballonozó idomok Nyeregidomok Erısítı- és javítóidomok Gömbcsapok PE gömbcsapos megfúró idomok Átmeneti idomok Javító idomok 33 A FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálásához Ön az alábbi elérhetıségeken kap további információkat: FRIATEC Aktiengesellschaft Division Technische Kunststoffe Postfach Mannheim Telefon Telefax Internet: Forródrót ( )

3 1. Felhasználási területek A FRIALEN biztonsági elektrofittingeket polietilénbıl készült nyomócsövek hegesztett kötéseihez használják az SDR17,6 méretezéstıl az SDR11-ig, a gáz- és vízellátásban, nyomott szennyvízrendszerekhez, ipari csıvezeték rendszerekhez. 2. Szabályzatok és megmunkálási elıírások A FRIALEN biztonsági elektrofittingekrıl Ön az Interneten a alatt rendelkezésére álló mőszaki adatlapokban kap részletes információkat. Vegye figyelembe a DVGW (Német Gázés Vízügyi Szövetség) szabályzatot, a DVS, a BGV-D2 (VBG 50) irányelveit, az EN 1555, EN 12201, EN szabványokat, az UVV-t (német balesetvédelmi elıírás), illetve a megfelelı országspecifikus elıírásokat. VESZÉLY! A leírt munkamőveleti sorrend betartása kötelezı. A FRIALEN biztonsági elektrofittingek a olvadási együttható csoportokba tartozó, DIN 8074/75, EN , EN , EN , ISO 4437 szabvány szerinti PE 100, PE 80, PE 63 és PE 50, a DIN 16892/93 szerinti PE-Xa és a DIN

4 8072/73 szerinti PE-LD anyagokból készült csövekkel hegeszthetık össze. Javasoljuk B tőrésosztályba tartozó, korlátozott átmérıtőréső csövek alkalmazását. A PE-LD csövek > 0ºC környezeti hımérséklet mellett hegeszthetık. A FRIALEN biztonsági elektrofittingek PE 100-ból készülnek és teljesítik a DIN , -7, EN , EN , EN , ISO/CD szabványok, valamint a DVGW vizsgálati elvek követelményeit. A FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálása FRIAMAT hegesztıgépekkel - 10 C és + 45 C közötti környezeti hımérsékleten lehetséges. Különbözı anyagok között átmenı összekötések esetén kiegészítésképpen az anyag-, vagy rendszerspecifikus szabványok és szerelési irányelvek érvényesek. Más csıalapanyagokkal, pl. PP, PVC stb. történı hegesztés nem lehetséges. A csövek és idomok a megmunkálás során a megengedett - 10 C és + 45 C közötti használati hımérséklettartományban levı, kiegyenlített hımérsékleti szinten legyenek.

5 INFORMÁCIÓ: A FRIALEN biztonsági elektrofittingeket charge számmal látták el. Az alábbiak szerepelnek balról jobbra olvasva: gyártási hét (naptári hét) ( jelölés) gyártási év (2. jelölés) anyagazonosító betőjel (3. jelölés) Példa: Nyomon követhetıség Az elemek automatikus visszakövethetıségét pl. FRIAMAT T készülékek használata során speciális vonalkód (ld. 8. ábra) teszi lehetıvé, amely tartalmazza az elektrofitting specifikus adatait, pl. gyártó, méretezés, alapanyag, gyártási adatok. Ezek a nyomon követési adatok a hegesztési folyamat adataival együtt elektronikus úton archiválhatók. INFORMÁCIÓ: Manuális hegesztıgépek (vonalkódleolvasási lehetıség nélkül), pl. FWS 225, már nem felelnek meg a technika állásának. Ezért a FRIALEN biztonsági elektrofittingek

6 megmunkálása ezekkel a gépekkel már nem lehetséges Nyomóterhelhetıség A PE 100 anyagú FRIALEN biztonsági elektrofittingek nyomóterhelhetıségét az SDR (Standard Dimension Ratio) jelölés határozza meg. SDR = csı külsı Ø d csı falvastagsága s A C méretezési faktor (PE-elemekre vonatkozó számítási együttható) a felhasználási területtıl és a specifikus elıírásoktól függ (min. 1,25). Idom-alapanyag: PE 100 (FRIALEN standard) SDR-fokozat Víz maximális üzemi nyomás bar C = 1,25 Gáz maximális üzemi nyomás bar C = Az elemek terhelhetıségükre vonatkozóan a fenti táblázatnak megfelelıen vannak megjelölve, illetve így használhatók. Az e jelzéstıl eltérı, pl. a FRIASTOPP használatánál adódó korlátozás miatti nyomásosztályozások esetén az idomon, illetve a mőszaki adatlapokon szereplı adatokat kell figyelembe venni. VESZÉLY! A közeg szivárgása mellett a hegesztés

7 tilos. 3. Karmantyúk, könyökidomok, T-idomok d20 - d Csıdarabolás A csövet a csı tengelyére merılegesen vágja le (ld. 1. ábra). Erre PE-csıvágó, vagy mőanyagvágó főrész alkalmas. 1. ábra VESZÉLY! Nem merılegesen végzett csıdarabolás azt okozhatja, hogy a csı részlegesen nem fedi a főtıszálat, ezáltal túlhevülések, ellenırizhetetlen olvadékképzıdés, vagy öngyulladás léphet fel (ld. 2. ábra) Hegesztési zóna felmérése, megjelölése FRIALEN tollal és az oxidréteg eltávolítása 2. ábra Hegesztési zóna: Elektrofittingeknél általában a betolási mélység, tehát a karmantyúvég és a belsı ütközı közötti méret. Áttoló karmantyúknál a karmantyúvég és a karmantyú közepe közötti méret. Elıször a csövet a szennyezıdésektıl meg kell tisztítani. A betolási mélységhez tett kb. + 5mm-es megmunkálási jel teszi lehetıvé a hegesztés után annak igazolását, hogy az oxidréteget szabályosan eltávolították. Kaparókés, vagy FWSG FRIALEN 3. ábra 4. ábra

8 kaparóeszközök segítségével (ld. 3. és 4. ábra) közvetlenül szerelés elıtt maradéktalanul el kell távolítani azt az oxidréteget, amely a tárolás alatt képzıdött a PE-HD csövek és a hosszú PE idomok felületén. A leágazó csonkokat, pl. DAA és DAV idomokon és szelepeken, KH és KHP gömbcsapokon, vagy UAN/UAM menetes átmeneti idomokon a csövekre vonatkozó megmunkálási elıírásokhoz hasonlóan kell elıkészíteni. PE-Xa csövek elıkészítésére a DVS2207-1, 1. melléklet szerint rotációs kaparóeszközök az elıírás. Egyenletes és hiánytalan oxidréteg-lekaparást érünk el az FWSG kaparóeszközök használatával. FWSG 63 d20 - d63 FWSG 225 d75 - d225 (4. ábra) Az oxidréteg nem tökéletes eltávolításával nem homogén, tömítetlen hegesztett kötés jöhet létre. Elegendı egyszeri, hiánytalan lekaparás (legalább 0,15 mm). A hegesztési zónában nem szabad csıfelületi sérüléseknek, pl. axiális repedéseknek, vagy karcolásoknak elıfordulniuk. Túl nagy rétegeltávolítás nagy győrős hézaghoz vezethet, amelyet a hegesztésnél egyáltalán nem, vagy nem tökéletesen lehet megszüntetni. Kérjük, ezért rendszeresen ellenırizze a kaparókés pengéjének állapotát, és

9 a palástmaró szerszámon levı penge kopását. Az elhasználódott késeket ki kell cserélni! (lásd FRIALEN -Info 1. sz.). Kaparóeszköz Elıírt forgácsvastagság (mm) Kopáshatár (mm) FWSG 63 0,15-0,25 0,3 FWSG 225 0,25-0,35 0,4 Az elıírt kopáshatár a FRIALEN biztonsági elektrofittingekre vonatkozik. Adott esetben más gyártó adatait figyelembe kell venni! Tilos a reszelés, vagy smirglizés, mivel szennyezıdések dörzsölıdhetnek be. A felület teljes kiterjedéső, hiánytalan lekaparásának ellenırzésére azt javasoljuk, vigyenek fel jelölı (ellenırzı) vonalakat (ld. 3. ábra). Ha a felület lekaparása során pontról pontra nem lekapart felületek adódnak (pl. tekercscsöveknél, vagy ovális csöveknél), azokat újra meg kell munkálni. A megmunkált zónát védeni kell piszoktól, szappantól, zsírtól, ráfolyó víztıl és a kedvezıtlen idıjárási hatásoktól (pl. nedvességbehatás, deresedés). Lekaparás után a hegesztési zónát már nem szabad megérinteni. FIGYELEM Az fedetlen főtıszálakkal ellátott FRIALEN biztonsági elektrofittingek szabadon levı főtıszálaik révén optimális hıátadást biztosítanak és

10 ezért az elektrofitting belsı oldalán nem szabad kaparást végezni Vágóélek külsı és belsı sorjátlanítása Ehhez kaparókés használata célszerő. Megkönnyíti a karmantyú szerelését, ha a csı homlokélét a külsı kerületén tompítják. Csıben levı forgácsokat eltávolítani Nem kerek / ovális csövek kiigazítása Tárolás közben a csövek kereksége, különösen tekercsben és dobon deformálódhat. Ha a csıovalitás a hegesztési zóna területén nagyobb, mint d (külsı átmérı) 1,5%-a, illetve 1,5 mm, akkor Önnek kell kikerekíteni az illetı csöveket a hegesztési zóna területén. Használjon ehhez kerekítı bilincseket, amelyeket a hegesztési zóna végére szerel fel (ld. 5. ábra). 5. ábra 3.5. Tisztítás A csövek hegesztendı felületeinek és a FRIALEN biztonsági elektrofittingek belsı felületeinek abszolút tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezeket a felületeket közvetlenül szerelés elıtt és lekaparás után megfelelı tisztítószerrel és kizárólag nedvszívó, nem rojtosodó és nem színezett papírral meg kell tisztítani (ld. 6. ábra). PE-tisztítószereket ajánlunk, amelyek megfelelnek a DVGW-VP 603 vizsgálati alapelve követelményeinek, pl. Tangit, vagy AHK-tisztítókat. 6. ábra A tisztítás során el kell kerülni, hogy a

11 nem lekapart csıfelületrıl szennyezıdések dörzsölıdjenek le a hegesztési zónába. Alkoholtartalmú tisztítószerek használata esetén az alkohol aránya a DVGW-VP 603-nak megfelelıen min. 99,8% legyen. A tisztítószernek a hegesztés elıtt teljes mértékben el kell párolognia. Ezután a csövön a hegesztési zóna szélességét jelzı vonást a FRIALEN jelölıtollal újra meg kell rajzolni, mivel ezt lekaparás és tisztítás közben eltávolítottuk. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a hegesztési zónák tiszták maradjanak. Kerülni kell a megtisztított hegesztési zónák kézzel való érintését. A hegesztendı elektrofittinget csak közvetlenül az elıirányzott megmunkálás elıtt vegyük ki a csomagolásból. A csomagolás szállítás és raktározás alatt az idom külsı behatások elleni védelmét képezi Betolás, illetve csıvégek beillesztése az elektrofittingbe A FRIALEN biztonsági elektrofittingek és a csövek összeillesztésénél arra kell ügyelni, hogy a kontakthüvelyek alkalmasak legyenek a hegesztı dugójához való csatlakozáshoz. Összeillesztéskor nem szabad jobbra-balra feszítgetni. A

12 FRIALEN biztonsági elektrofittingeket ellenállás nélkül kell tudni felhelyezni. A megmunkált betolható véget a jelölésig (ld. 3. ábra) kell az elektrofittingbe tolni. Esetleg kerekítı bilincseket (ld. 7. ábra) kell alkalmazni. Ha az elızı eljárás ellenére nem lehetséges az elektrofitting ellenállásmentes felhelyezése, akkor ismételt kaparást kell végezni Vigyázni az elemek feszültségmentes szerelésére Valamennyi hegesztéshez elıkészített kötési helynek feszültségmentesnek kell lennie. Nem szabad, hogy a csövek a FRIALEN biztonsági elektrofittingbe helyezve hajlítófeszültségnek, vagy önsúlyterhelésnek legyenek kitéve. A karmantyúknak, miután a csıvégekre felszerelték, normál kézi erıvel mozgathatóknak kell lenniük. Adott esetben a vezeték, vagy az elektrofitting alátámasztható, vagy megfelelı tartószerkezeteket lehet alkalmazni. A kötési hely feszültségmentes rögzítését addig kell fenntartani, amíg el nem érték a vonalkódon és a táblázatban megadott lehőlési idıt (ld pont). Hegesztés elıtt a jelölıvonalak segítségével újra ellenırizni (esetleg korrigálni) kell, nem tolódott-e el a csı betolási végének helyzete a FRIALEN biztonsági elektrofittingben.

13 A hegesztés közben a nem feszültségmentes, illetve eltolódott kötési hely nem megengedett olvadékot, és hibás kötést okozhat (ld. 7. ábra). 7. ábra 3.8. Hegesztés végrehajtása Csak olyan hegesztıkészülékeket szabad használni, amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálásához engedélyezett. Lásd DVS A hegesztési paramétereket a FRIALEN biztonsági elektrofittingen elhelyezett fıvonalkód tartalmazza. Automata hegesztıgépek (pl. FRIAMAT vagy FWA 315) használata esetén a paramétereket a leolvasó ceruzán keresztül viszik be a hegesztıgépbe. A vonalkód beolvasása után az elektrofitting adatait össze kell hasonlítani a készülékkijelzın megjelentekkel. 8. ábra Az alárendelt vonalkód az elemek nyomon követéséhez (traceability) szükséges adatokat tartalmazza (ld. 2. pont). Ezt a vonalkódot csak akkor kell beolvasni, ha az elemek nyomon követhetıségét kell használni. Megfelelı hegesztıgépek szükségesek.

14 A hegeszthetı csıtipusokat a rájuk ragasztott címkén levı SDR-jelölés mutatja. A hegesztıgépek automatikusan felügyelik a hegesztés lefolyását, és rögzített határok között szabályozzák a bevezetett energiát. Információ: A hegesztési paramétereket 24 jegyő szám formájában (fent), az elem visszakövethetıségi adatait 26 jegyő számsor formájában (lent) kódolták a vonalkód-címkén és ezeket a vészadatbevitel üzemmódon keresztül kézzel is be lehet vinni a FRIAMAT - hegesztıgépbe. Elválasztott tekercseléső elektrofittingeknél (ld. 9. ábra) minden egyes oldalt egymástól elkülönítve kell hegeszteni. Folyamatos tekercseléső elektrofittingeknél mindkét oldalt egyszerre hegesztik (ld. 10. ábra). A hegesztıindikátorral felszerelt FRIALEN biztonsági elektrofittingeknél az indikátor csak utalást tesz az elvégzett hegesztésre. A hegesztés szabályos lefolyását azonban csak a hegesztıgép mutatja! 9. ábra 10. ábra Általános biztonsági okokból a hegesztés alatt tartson egy méter távolságot a hegesztés helyétıl. 11. ábra

15 Össze kell hasonlítani az elért tényleges hegesztési idıt a gépen levı elıírt hegesztési idıvel és fel kell jegyezni a csıre, vagy a FRIALEN biztonsági elektrofittingre (ld. 11. ábra). Ezzel a jelzéssel azt is biztosítjuk, hogy egy hegesztési helyet sem hagyunk figyelmen kívül. Kétség esetén a hegesztés megismételhetı. A kötési helynek azonban az újbóli hegesztés elıtt le kell hőlnie a környezeti hımérsékletre. Kérjük, ehhez telefonon lépjen kapcsolatba FRIALEN - szaktanácsadójával, vagy kérjen segítséget a FRIALEN -forródróton. Rögtön a hegesztési mővelet befejezése után meghegeszthetı a következı kötési hely Lehőlési idık Lehőlési idı alatt értjük a) azt az idıt, amely ahhoz szükséges, hogy az elemet olyan hımérsékletre hőtsék le, amely lehetıvé teszi a kötés mozgatását. Ez az idı a vonalkódokon is rajta van, és CT-vel jelölik. b) azt az idıt, amely ahhoz szükséges, hogy az elemet olyan hımérsékletre hőtsék le, amely lehetıvé teszi teljes próba-, illetve üzemi nyomással történı táplálását. Ennek során megkülönböztetjük a 6 bar-ig terjedı, illetve > 6 bar nyomásértékeket.

16 Átmérı mm-ben Lehőlési idı percben FRIALEN karmantyúkra és idomokra CT amíg a kötés mozgatható nem lesz 6 bar-ig terjedı nyomásterhelésig > 6 bar nyomásterhelésig Információ: Csıvezetéket csak kiállt nyomáspróba után szabad üzembe helyezni (ld. DIN 4279, 7/8. rész, illetve G469). Figyelembe kell venni a nyomáspróbákra vonatkozó DVGWmunkalapokat, illetve európai szabványokat, vagy a megfelelı hazai elıírásokat. 4. Nyomás alatti megfúró idomok és -szelepek A FRIALEN nyomás alatti megfúró idomok és -szelepek alkalmasak leágazásnak nyomásmentes és nyomás alatti vezetékekhez. A d40 d75 nyeregidomok nem csatlakoztathatók SDR17 PE-HD csövekkel. Megfúrás technikai okokból FRIALEN nyomás alatti megfúró idomokat nem lehet általánosan SDR7,4 csövekhez, és a nyomás alatti

17 megfúró szelepeket nem lehet általánosan SDR7,4 és SDR9 csövekhez csatlakoztatni. Kérjük, tájékozódjon szerelvényadatlapjaink segítségével, vagy kérdezze meg FRIALEN felhasználási technikusait Csövek (és leágazó csonkok) hegesztési zónájának felmérése, megjelölése és az oxidréteg eltávolítása Elıször a csövet a szennyezıdésektıl meg kell tisztítani. Hegesztési zóna: a felsı rész által átfedett csıfelület (ld. 12. ábra); leágazásoknál a betolási mélység a sima csıcsonkon. Kaparókés (ld. 13. ábra), vagy FRIALEN nyeregidom palástmaró szerszám (ld. 14. ábra) segítségével közvetlenül szerelés elıtt maradéktalanul el kell távolítani a hegesztési zóna területén azt az oxidréteget, amely a tárolás alatt a felületeken képzıdött. Az átfedési felülethez tett néhány milliméteres megmunkálási jel teszi lehetıvé a hegesztés után annak igazolását, hogy a csırıl az oxidréteget szabályosan eltávolították. 12. ábra 13. ábra 13. ábra Az oxidréteg nem tökéletes eltávolításával tömítetlen hegesztett kötés jöhet létre. 14. ábra

18 A kaparókés elhasználódott pengéit ki kell cserélni. Elegendı egyszeri, hiánytalan lekaparás (legalább 0,15 mm). Ennek során a csı keresztmetszetén egyenletes, horpadásés sorjamentes felületnek kell keletkeznie. Tilos a csövön a reszelés, vagy smirglizés, mivel szennyezıdések dörzsölıdhetnek be. A felület teljes kiterjedéső, hiánytalan lekaparásának ellenırzésére azt javasoljuk, vigyenek fel jelölı (ellenırzı) vonásokat. Ha a felület lekaparása során pontról pontra nem lekapart felületek adódnak, azokat újra utána kell igazítani. A megmunkált zónát védeni kell piszoktól, szappantól, zsírtól, ráfolyó víztıl és a kedvezıtlen idıjárási hatásoktól (pl. nedvességbehatás, deresedés) Tisztítás A csövek hegesztendı felületeinek és a FRIALEN biztonsági elektrofittingek belsı felületeinek abszolút tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezeket a felületeket közvetlenül szerelés elıtt és lekaparás után megfelelı tisztítószerrel és kizárólag nedvszívó, nem rojtosodó és nem színezett papírral meg kell tisztítani. PEtisztítószereket ajánlunk, amelyek megfelelnek a DVGW-VP 603 vizsgálati alapelve követelményeinek, pl. Tangit, AHK-tisztítókat.

19 A tisztítás során el kell kerülni, hogy a nem lekapart csıfelületrıl szennyezıdések dörzsölıdjenek le a hegesztési zónába. Alkoholtartalmú tisztítószerek használata esetén az alkohol aránya a DVGW-VP 603-nak megfelelıen min. 99,8% legyen. A tisztítószernek a hegesztés elıtt teljes mértékben el kell párolognia. Ezután a csövön a hegesztési zóna szélességét jelzı vonásokat a FRIALEN jelölıtollal újra meg kell rajzolni, mivel ezeket lekaparás és tisztítás közben eltávolítottuk. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a hegesztési zónák tiszták maradjanak. A hegesztendı elektrofittinget csak közvetlenül az elıirányzott megmunkálás elıtt vegyük ki a csomagolásból. A csomagolás szállítás és raktározás alatt az idom külsı behatások elleni védelmét képezi Szerelés - Az elıre felszerelt csavarokat az egyik oldalon kilazítani. - Felsı- és alsórészt felnyitni; a még felcsavarozott oldal zsanérként szolgál. - Megmunkált csıfelületre ráhelyezni. - Mind a négy csavart egyenletesen, keresztben, imbuszkulccsal ütközésig 15. ábra

20 meghúzni (ld. 15. ábra). Belsı hatszög SW 5 SW 6 Szerelvény <= d63 > d63 Az alsórészek az idomok állandó részei, és az illesztési nyomás létrehozására szolgálnak. Nyomás alatti megfúró idomok és - szelepek esetén hegesztés elıtt a gyári fúróbeállítást nem szabad megváltoztatni Hegesztés végrehajtása A megfúró idomok és -szelepek közeget szállító vezetékekre történı felhegesztése közben a hegesztési mővelet alatt és a teljes lehőlésig a következı üzemi nyomásokat nem szabad túllépni: Csıanyag PE 80 PE 100 SDR Maximálisan megengedett üzemi nyomás bar-ban Gázvezeték Vízvezeték 1 12, Csak olyan hegesztıkészülékeket szabad használni, amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálásához engedélyezett. Lásd DVS A hegesztési paramétereket a

21 FRIALEN biztonsági elektrofittingen elhelyezett vonalkód tartalmazza. Automata hegesztıgépek (pl. FRIAMAT, vagy FWA 315) használata esetén a paramétereket a leolvasó ceruzán keresztül viszik be a hegesztıgépbe. A vonalkód beolvasása után az elektrofitting adatait össze kell hasonlítani a készülékkijelzın megjelentekkel. A fıvezeték megfúrása elıtt a csatlakozóvezeték nyomáspróbája lehetséges. A hegesztıgépek automatikusan felügyelik a hegesztés lefolyását és rögzített határok között szabályozzák a bevezetett energiát. A hegesztıindikátor csak utalást tesz az elvégzett hegesztésre. A hegesztés szabályos lefolyását azonban csak a hegesztıgép mutatja! Általános biztonsági okokból a hegesztés alatt tartson egy méter távolságot a hegesztés helyétıl Megfúrás, próba- és üzeminyomás-terhelés Az alábbi várakozási idıket kell betartani: Átmérı mm-ben Lehőlési idı percben a FRIALEN nyeregidomokhoz Nyomásterhelésig a leágazáson keresztül CT megfúrásig

22 Az elemeken feltüntetett CT lehőlési idı megfelel a megfúrásig szükséges lehőlési idınek. Ha a várakozási idıket nem tartják be, tömítetlen hegesztett kötés veszélye áll fenn. A megfúrás elıtt figyelembe kell venni az általános csıfektetési irányelveket Nyomás alatti megfúró idomok megfúrása Záródugót eltávolítani. Megfelelı FRIALEN -kulccsal a fúrót lefelé csavarni (ld. 16. ábra). d SW >= ábra Fúrót felsı ütközésig visszaforgatni. Záródugót felhelyezni és imbuszkulccsal lefelé csavarni, amíg a dugó gallérja lágyan megérinti a fúrócsonk homlokfelületét. Ezután a dugót fél fordulattal visszatekerni az O-győrő feszültségmentesítéséhez.

23 A gallér túl nagy húzóereje esetén a dugó eltörhet, illetve túlcsavarhatja a hatlapos felfogatást. Ez esetben a dugót ki kell cserélni. Javasolt a megfúródóm zárása K hegesztett sapkával. A szükséges kaparási és tisztítási munkálatokat el kell végezni (lásd fejezet) Párhuzamos lefolyású nyomás alatti megfúró idomok megfúrása A megfúrás (ld. 17. ábra) a 4.6. ponthoz hasonlóan történik a párhuzamos lefolyású nyomás alatti megfúró idomokhoz való mőködtetı kulccsal Nyomás alatti megfúró szelepek megfúrása 17. ábra Szerelés, hegesztés és lehőlési idık 4.1 és további fejezetekhez hasonlóan. A 14 mm-es négyszögcsapon, jobbra forgatva, megfelelı kulccsal felfúrni (ld. 18. ábra), amíg el nem értük az alsó ütközıt. A szelep ekkor zárva van. A szelep nyitásához a fúrót ütközésig balra kell forgatni. A felsı ütközı elérése után kb. ½ fordulattal visszaforgatni. A szelep nyitva, illetve zárva állásához való fémütközık a mőködtetı erı egyértelmően észlelhetı növekedéséhez vezetnek. Mivel a szigetelés zárt állapotban radiálisan sajtolt O-győrővel történik, nincs szükség túlságosan erıs zárásra. 18. ábra Információ: A FRIALEN EBS készlettel lehetséges az utólagos megfúrás az utcai csapszekrényen keresztül.

24 A DAV szelep 14 mm-es négyszögcsapját a FRIALEN EBS készlettel összekötni, és kihúzás ellen biztosító szeggel biztosítani. A teleszkópos kezelırudazaton a szükséges áthidaló magasságot beállítani. A teleszkópos rudazat fokozatmentesen állítható és minden kihúzott hosszúságban biztonságosan megáll. A FRIALEN EBS készletet mőszakilag optimálisan a FRIALEN DAV nyomás alatti megfúró szelephez igazítottuk. 5. Szelepes megfúró idomok 5.1. Szerelés A szerelés elıkészítése és a hegesztés a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomhoz hasonlóan történik (ld ). Be kell tartani a lehőlési idıket (ld Nyomás alatti megfúró idomok pontot). A szerelvényt a különbözı szelepgyártók mindenkori szerelési utasítása szerint, megfelelı zsilipelı szerkezettel fúrják meg, illetve ilyen szeleppel szerelik fel. A nyomáspróba elıkészítése és végrehajtása a szelepgyártók adatai szerint történik. 19. ábra A gyárilag beépített menetes fém alkatrészeket kulccsal biztosítani kell elfordulás ellen.

25 Ügyelni kell arra, hogy a szigetelési munkákat elıírásszerően (DVGW szabályzat) hajtsák végre. 6. Ballonozó idomok 6.1. Szerelés A FRIALEN ballonozó idomok (ld. 20. ábra) szerelésre elıkészítése és hegesztése úgy történik, mint a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomoké (ld fejezet). A csı megfúrása (Ø max. 56,5 mm) a lehőlési idı befejezıdése után (ld pont) és a mindenkori gyártók megfúró/ballonozó készülékeire vonatkozó szerelési elıírások betartásával történhet. 20. ábra Sárgaréz dugó behelyezése A sárgaréz dugó beforgatásához kb. 150 Nm forgatónyomatékot kell kifejteni. Esetleg erıkart kell alkalmazni a forgatónyomaték eléréséhez. A dugót ütközésig be kell forgatni; az O- győrőnek a dómot szigetelnie kell (ld. 21. ábra). 21. ábra A sárgarézdugó felszerelése után, vagy a 2 ½ mőanyagsapkát kell felcsavarni, vagy a szokásos lekaparási és tisztítási munkák figyelembe vételével egy ballonozó szerelvényhez való FRIALEN sapka felhegesztésének (ld. 22. ábra) kell történnie. 22. ábra Információ:

26 A d63 FRIALEN ballonozó idomokat csak mőanyag anyával és mőanyag dugóval szállítjuk. A dóm nem hegeszthetı. 7. Nyeregidomok 7.1. Szerelés A szerelés elıkészítése és a hegesztés úgy történik, mint a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomnál (ld ). A megfúrás nyomásmentes, vagy nyomás alatti állapotban történik, elzáró szerelvényen keresztül, kereskedelemben kapható megfúró készülékekkel. 23. ábra Ajánljuk a remscheidi Hütz + Baumgarten vállalat speciálisan erre elıirányzott megfúró készülékét. Kérjük, forduljon FRIALEN alkalmazástechnika részlegünkhöz. A gyártók szerelési elıírásait be kell tartani. 8. Erısítı- és javítóidomok 8.1. Szerelés Pontról pontra elıforduló csısérülések esetén a sérült hely dugóval elzárható, ezután az erısítı- és záróbilinccsel meghegeszthetı. Minden egyes félbilincset külön kell 24. ábra

27 hegeszteni. Az egyes félbilincsek szerelésének elıkészítése és hegesztése a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomokhoz hasonlóan történik (ld pont). Ügyelni kell arra, hogy szerelés közben a csıvezeték sérült, vagy deformálódott helye mindig a főtıelem centrumában legyen. 9. Gömbcsapok A FRIALEN KH/KHP gömbcsap (ld. 25. ábra) a mőködtetı elem 1/4 fordulatával zár és nyit. A FRIALEN KH/KHP gömbcsapot PE- HD hegesztıvégeivel FRIALEN karmantyúkon, könyökidomokon, vagy T-idomokon keresztül lehet a csıvezetékkel összekötni. Akár a hálózat részleges lezárására, akár a házi csatlakozóvezetékek elzárására alkalmas. 25. ábra 9.1. Szerelés A hegesztıvégeket az általános szerelési követelményeknek megfelelıen elıkészíteni (oxidréteg eltávolítása/tisztítás). Hegesztés elıtt a FRIALEN KH/KHP gömbcsapot a

28 tervezett mőveletnek megfelelıen ki kell igazítani, hogy a BS mőködtetı rudazat megfelelı illeszkedését biztosítsuk. A teleszkópos FRIALEN BS mőködtetı rudazatot speciálisan a KHP gömbcsap mőszaki és geometriai követelményeihez igazítottuk. A közegjelölést és a zárásirányt az utcai fedélben jelölıablakon keresztül lehet megadni. 10. PE gömbcsapos megfúró idomok Szerelés Az AKHP PE gömbcsapos megfúró szerelésének elıkészítése és hegesztése nyeregidomként a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomokhoz hasonlóan történik (ld pont). 26. ábra Információ: Nyomás alatti vezetékek szivárgásmentes megfúrásához ajánljuk a remscheidi Hütz + Baumgarten vállalat megfúró készülékét. Forduljon FRIALEN alkalmazástechnika részlegünkhöz.

29 11. Átmeneti idomok Szerelés A PE-védıfedél eltávolítása esetén vigyázni kell arra, hogy a huzal károsodását elkerüljük. A FRIALEN biztonsági elektrofittingekre vonatkozó általános csıfektetési elıírásokat (ld fejezet) figyelembe kell venni Acélcsıvel ellátott átmeneti idomok 27. ábra Kiegészítésként a következı pontokat kell figyelembe venni: - Az acélcsı megrövidítése tilos, mivel a hegesztéskor a hıbevitel a tömítırendszert veszélyezteti. - Acéloldal hegesztése csak ívhegesztéssel. - Az acélvég ráhegesztésénél meg kell akadályozni, hogy a beépített főtıszállal ellátott FRIALEN karmantyúba, vagy annak felületére hegesztési gızök és hegesztési gyöngyök kerüljenek.

30 Megelızés: A hátulról eltávolítható PE-HD csıdarabot ellenállásmentesen a FRIALEN karmantyúba tolni és a csıvégen lezárni a szívóhatások elkerülése érdekében. A szigetelést az érvényes elıírások, valamint a gyártó adatai szerint kell elvégezni. A vonalkódot a szigetelésnek nem szabad átfednie. 28. ábra FRIALEN átmeneti idomok acélcsıvel (csak gázfelhasználásra, ld. 28. ábra) Menetes átmeneti idomok Gáz: Víz: acélmenet (29. ábra) sárgaréz-/vörösöntvény-menet (30. ábra) 29. ábra A további szerelés során a gyárilag beépített menetes fém alkatrészeket a mőanyag elemben kulccsal biztosítani kell elfordulás ellen. FIGYELEM: A menetkötést sosem szabad fémmel hegeszteni, vagy forrasztani. Az esetleg elvégzendı szigetelésekre a fejezet vonatkozik. 30. ábra

31 12. Javító idomok d 32 - d 63, SDR 11 csövekhez Víz A csıvég (31. ábra) házi csatlakozó vízvezetékeken végzett javítás, vagy lefektetési munkák során megakadályozza, hogy maradványvíz hatoljon be a hegesztési zónába (32. ábra) Szerelés A sérült vízvezeték kijavításához egy passzdarabot készítünk elı, 2 db FRIALEN UB áttoló karmantyúval és 2 db FRIALEN RW javító idommal. 31. ábra A passzdarab felszereléséhez a vízvezetéket megfelelıen meg kell hajlítani. Az áttoló karmantyúk illesztése után történik a hegesztés, ponthoz hasonlóan. 32. ábra

32 Igény esetén Ön további szerelési és kezelési utasításokat rendelhet tılünk: - FRIALEN speciális technika nagy átmérıjő csıvezetékekhez és csıhálózatok reliningjához - FRIAFIT szennyvízrendszer - FRIASAFE gyorscsatlakozók - FRIAMAT -hegesztıgépek - FWSG palástmaró szerszámok - és további szerelési eszközök - A jelen leírásban szereplı mőszaki adatokat aktualitásuk tekintetében évente ellenırizzük. Kérjük, jelen leírás kiadási dátumának segítségével (utolsó oldalon lent) állapítsa meg jelen leírás idıbeli aktualitását. Készséggel elküldjük Önnek a legújabb kiadást. - Magyarországi forgalmazó: Glynwed Kft. H-2045 Törökbálint, Tó u. 3. Tel: Fax: Szerviz: FRIATEC Aktiengesellschaft Division Technische Kunststoffe Postfach Mannheim Telefon Telefax Internet: /3 3 I 05 bd. Stand:

raupex ipari csővezetékrendszer Műszaki tájékoztató 876600 HU Construction Automotive Industry

raupex ipari csővezetékrendszer Műszaki tájékoztató 876600 HU Construction Automotive Industry raupex ipari csővezetékrendszer Műszaki tájékoztató 876600 HU Érvényes 2011. júliustól A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. www.rehau.hu Construction Automotive Industry TARTALOMJEGYZÉK 1..... Információk

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz

Részletesebben

INSULPEX - FLEXIBILIS CSŐVEZETÉKRENDSZER TÁVHŐELLÁTÁSHOZ

INSULPEX - FLEXIBILIS CSŐVEZETÉKRENDSZER TÁVHŐELLÁTÁSHOZ ENERGIA- HATÉKONYSÁG INSULPEX - FLEXIBILIS CSŐVEZETÉKRENDSZER TÁVHŐELLÁTÁSHOZ Műszaki tájékoztató 878.600/2 HU 2009. JÚLIUS Érvényesség kezdete: 2009. július A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. www.rehau.hu

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI TANTÁRGYI SEGÉDLET KÖVETELMÉNYMODUL 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logasol SKN 2.0 síkkollektorok tető síkja fölötti szerelése. 6301 7365 2001/09 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logasol SKN 2.0 síkkollektorok tető síkja fölötti szerelése. 6301 7365 2001/09 HU Szakemberek számára 630 7365 200/09 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logasol SKN 2.0 síkkollektorok tető síkja fölötti szerelése A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez a leíráshoz Ez a szerelési

Részletesebben

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06.

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06. Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS Village Flow Készült: 2009. január 06. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 3 2. MŐSZAKI ADATOK 3 2.1. Csatlakozási lehetıségek. 5 3. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS,

Részletesebben

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25.

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25. 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 KEZELÉSI-, ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Armatúrák Alapgépek Permetszer tartó Öblítıvíz tároló IF4 gyors nyomásszabályozással Töltızsilip Mérıedény Permetszer-öblítı

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

_ Használati utasítás

_ Használati utasítás _ Használati utasítás TARTALOMJEGYZÉK Az eredeti kezelési útmutató fordítása weiß nichthu Tartalomjegyzék 1 Jelmagyarázat...................... 4 2 Általános biztonsági előírások......... 5 3 Megfelelő

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató thermotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 54/3-7 VUW 54/3-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban............................ 3

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

BSA 43xx. BSA 43xx fékpad Használati útmutató

BSA 43xx. BSA 43xx fékpad Használati útmutató BSA 43xx hu BSA 43xx fékpad Használati útmutató hu 2 BSA 43xx BSA 43xx fékpad használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános információk...5 1.1 Biztonsági elıírások... 5 1.2 Konfigurálás... 5 1.3 A jelen

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek: R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatok Kiadás: 2013. 10. 20200692

Részletesebben

ÚJ ADALÉKANYAGOKKAL ÖNTÖTT POLIAMID 6 MECHANIKAI ÉS TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA

ÚJ ADALÉKANYAGOKKAL ÖNTÖTT POLIAMID 6 MECHANIKAI ÉS TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK GÉPIPARI TECHNOLÓGIAI INTÉZET ÚJ ADALÉKANYAGOKKAL ÖNTÖTT POLIAMID 6 MECHANIKAI ÉS TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA Készítette: Andó Mátyás Belsı

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben