A SZAKKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZAKKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJA"

Átírás

1 A SZAKKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJA Az európai előírások szerint a szakképzésnek speciális minősítési eljárás révén arra alkalmasnak minősített (akkreditált) képzőhelyeken kell történnie. A képzőhelyek és oktatók elvárás rendjét, a szakképző hellyé minősítés szempontjait a 36/1999 (VIII. 13.) EüM rendelet szabályozza. Ennek értelmében a szakképzés előkészítéseként minden egyetemnek el kellett készítenie majd az első ciklus elteltével meg kellett ismételnie a hozzá tartozó régió képzőhelyeinek akkreditációját. A feltételek, a minősítés alapjául szolgáló kritériumok részletes kidolgozása az UEMS ajánlások alapján történt. A legutóbbi jogszabály-módosításra 2004-ben került sor (41/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet). Az akkreditáció (képzőhelyi minősítés) két szintje kerül értékelésre. Az egyik a régió szakképző-helyeinek minősítése, amelyet az egyetem végez, és a Kari Tanács fogadja el. A másik külön szint, amelyben az egyetemi klinikák, intézetek szakképzési alkalmasságát és a program-akkreditációt is minősíteni kell. Ez utóbbi eljárás lefolytatásában az ESZTT Szakmapolitikai és Minőségbiztosítási Bizottsága keretében működő és a módosított 10/1998. (XII.11.) EüM rendeletben megjelenő Egészségügyi Minősítő Bizottság (EMB) hivatott. A 74/2004. (VIII.13.) ESZCSM rendelettel módosított 10/1998. (XII.11.) EüM rendelet szerint az EMB a szakmai kollégiumok képviselőinek bevonásával (4 évenként) ellenőrzi a minősített felsőoktatási intézmény személyi és tárgyi feltételeknek való megfelelését, ezek működését, és oktatási programjukat. A minősítési eljárás a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelemre indul meg. E kérelemhez csatolni kell az önértékelést, valamint a szak- és továbbképzési tevékenységre vonatkozó részletes adatokat. A minősítésre vonatkozó döntést a Miniszter hozza meg. A program-akkreditáció azért szükséges, mert a szakképzési rendeletek ugyan megszabják azokat az általános alapelveket, amelyektől mint minimálisan teljesítendő elvárásoktól senki sem tekinthet el, a részletes kidolgozás a képző egyetem által összeállítandó programban összefoglalt. És az EMB épp ezt vizsgálja. Az európai alapelveket és ajánlásokat a hazai rendszerbe illesztve készült el a pályázati rendszerű eljárás számára az akkreditációs kérdőív. Ezt kell kiegészíteni azokkal az alábbi szempontokkal, amelyek nem csupán a önértékeléshez és a minősítéshez nyújtanak kellő támpontot, hanem alkalmasak lehetnek arra is, hogy európai akkreditációs eljárás alapjául szolgáljanak. A szakképzés irányának megjelölése Az anyagban külön kell szerepelnie a pályázott alap- és külön a ráépített szakképesítésnek. Az érintett grémium-vezetőnek mindkét szakképesítési típussal kapcsolatos részletes előterjesztés meg kell tennie. E helyt küldetés-nyilatkozat, a disciplina graduális oktatásának ismertetése, a szakképzés tárgyának és céljának 1

2 leírása, a végigvitt program révén elérendő eredmények, készségek, ismeretek összefoglalása az elvárás. A szakképzés vezetője és a szakképzésben résztvevő személyzet A szakképzés vezetőjének (a grémium-vezetőnek) a szakképzés és minősítése szempontjából fontos adatait: szakmai és tudományos minősítés, szakképesítés(ek), szakirányú gyakorlat, szakképzés(ek)ben történő részvétel. A szakképzésbe a vezető arányítása alatt bevonni szándékozott személyi állomány szakmai alkalmasságot igazoló adatainak bemutatása. A szakképzőhely szakmai tevékenységének bemutatása - a szakmailag felügyelt terület bemutatása - az ellátandó populáció nagysága - fekvőbeteg-forgalom, ágyszám, betegségtípusok - járóbeteg-forgalom (akut és krónikus) - évi műtéti/beavatkozás-szám típusonként A fenti feltételek klinikai tárgyakra vonatkoznak, elsősorban a tételes teljesítésekkel rendelkező intézetekre, szervezeti egységekre. A háziorvosok és fogorvosok esetében a működtetett (felügyelt) praxisok száma, a betegforgalom és típusa mutatandó be azzal a céllal, hogy a szakképzés elvárásaival szembeni megfelelőség igazolható és így megállapítható legyen. Az un. analytikus szakmák esetén a szakképzőhelyi tevékenység a diagnosztikus részleg forgalmát, az alkalmazott módszerek felsorolását és gyakoriságát, a felszereltségek és a külső (esetenként külföldi) minőségbiztosítási rendszerét is be kell mutatni. Az önértékelésből annak is ki kell derülnie, hogy a bemutatott szakképzőhelyi szakmai aktivitás lefedi-e a teljes szakképzési programot, lehetőséget nyújt-e a szakmai repertoire megismerésére, gyakorlására. A rendelkezésre álló diagnosztikus feltételek - radiológiai (képalkotó) diagnosztika lehetőségei - izotóp-diagnosztikai módszerek és elérhetőségük - kémiai és mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika - invazív beavatkozások végzésére szolgáló részlegek felszereltsége A felsorolás elsősorban a klinikai/betegellátó szakterületek minősítéséhez szükséges szempontokat jeleníti meg. A radiológiai diagnosztikai modalitásai 24 órán át rendelkezésre kell álljanak, részletesen említendő a szakmaspecifikus eljárások igénybe vehetősége és minősége. Hasonlóan írandó le az izotóp-diagnosztikai lehetőségek sora. A laboratóriumi vizsgálatoknál amelyek ugyancsak 24 órá át hozzáférhetőek kell legyenek a rutin és speciális eljárások sorolandók fel, e helyt a molekuláris genetikai vizsgálati lehetőség is említendő. Itt kell kitérni a mikrobiológiai (virológiai) vizsgálati lehetőségekre is. Ma még nem eldöntött, hogy szükséges elvárás-e a laboratórium(ok) ISO minősítése vagy sem. Amint arról fentebb már említés esett, a külső (esetenként külföldi) minősítés megkívánt! Azoknál a 2

3 szakmáknál, amelyeknél az invazív diagnosztikai módszerek alkalmazása alapkövetelmény, ott ezekre is ki kell térnie a bemutatásnak és értékelésnek. Azoknál a szakképesítési formáknál, ahol az operatív jellegű tételes teljesítések elvártak (sebészeti típusú szakképzési formák, invazív (terápiás) radiológia, kardiológia, anaesthesiológia, stb. ill. a fogorvosi szakképesítési formák), ott a rendelkezésre álló, az invazív beavatkozások céljára szolgáló részlegek minőségbiztosítás szempontjából megkövetelt felszereltsége is bemutatandó. Külön ki kell térni a szakképzés szempontjából előírt megoldások műszeres hátterének biztosíthatóságára. A szakképzésben résztvevő társszakmák megjelölése E helyt elsősorban azok a társdiszciplinák sorolandók fel, amelyek szolgáltatásait az egyes részképzések kapcsán igénybe kell venni, illetve, amelyek számára az adott intézet szolgáltatást nyújt. De fel kell sorolni mindazokat a társszakmákat is, amelyek az egyes szakképesítések esetén a szakma zavartalan működéséhez szükséges konziliáriusi tevékenységet biztosítják. Európai akkreditációnál igénylik mindazokat a klinikai tárgyakat és azok szervezeti egységeit ide értve a diagnosztikában elengedhetetlen analytikus szakmákat is felsorolni, amelyek a 24 órás rendelkezésre állás mellett a folyamatos és magas szintű ellátás feltételeit biztosítják. A szakképzőhely minőségbiztosítási rendszere Itt egyrészt megemlítendő az ISO minősítés, másrészt a klinikai szempontból is fontos, és az európai előírásokban külön kiemelt olyan tevékenységek folyamatos működtetése, amelyek belső minőségügyi rendszer részét képezik, mint pl.: - szakmai protokollok alkalmazása - gyógyszer- és terápiás bizottságok működése - kliniko-patológiai konferenciák szervezése - nosokomiális fertőzések ellenőrzése - munka- és balesetvédelmi rendszerek kiépítettsége - többszintű, belső ellenőrző rendszerek működtetése A képzés céljára felhasználható oktatási helységek, eszközök A kérdés nem igényel külön magyarázatot. E helyt az egyes, e szempontból szükségesnek tartott szemináriumi helységek, gyakorló-eszközök (különféle fantomgyakorlatok lehetőségei) mellett hangsúlyozandó, hogy az un. manuális szakmákban a skill-tréning számára készség-fejlesztő és -gyakorló tanfolyamat szervez az egyetem. E körbe tartozik a törzsképzés keretében zajló kommunikációs tréning is. Az önképzés lehetőségeinek biztosítottsága A legfontosabbnak a szakmai könyvtár és a szakmai folyóiratok tekintendők figyelemmel a tervezett európai akkreditációra külön hangsúlyt kell kapjon a szakmai szempontból elengedhetetlen folyóiratok, periodikák hozzáférhetősége. Előny a különféle audiovizuális tréning programok, különféle interaktív szakmai összeállítások használhatósága. Interet-, MED-Line kapcsolat ma már elengedhetetlen. 3

4 A képzéshez, szakmai továbbképzéshez kapcsolódó tanfolyamok, konferenciák, szemináriumok szervezése, lebonyolítása A szakképzéshez kapcsolódó törzs- ill. szakmaspecifikus tanfolyamok szervezése, azokban történő részvétel leírása. Ki kell térni arra is, hogy a rendezvényt önállóan vagy külső oktatok bevonásával bonyolítja le a szervezeti egység. Külön vizsgálni fogják, és erre vonatkozóan is kell információt nyújtani, hogy a bejelentett tanfolyamok, tudományos rendezvények milyen minősítési eljáráson estek át, illetve hogy azok valóban megrendezésre is kerültek-e (esetleg a résztvevők száma is megadható lehet). Szociális háttér A rezidensek, a részképzésen résztvevők számára biztosítható szociális lehetőségek (megfelelő orvosi szoba, ügyeleti helység, pihenő, stb.). A szakképzendőkkel kapcsolatos értékelés Az ellenőrzés egyik sarkalatos pontjának tekintendő, és a beszámolónak ki kell térnie azokra a speciális kérdésekre, azok elemzésére, amelyek alább szerepelnek. A talán a legfontosabb elemnek tekinthető a belső ellenőrzési rendszer, a feed-back alkalmazása, elemzése. Kívánatos volna az anyaghoz csatolni a kérdőíveket (egyetemi pályázatról, előterjesztésről lévén szó, ezt az egyetem megteheti, nem kell külön minden egyes szervezeti egységnek csatolni az anyagához). o Rezidensek száma Az összeállításban szerepelnie kell, hogy évenként hány rezidens szakképzésében vett részt a szervezeti egység, közülük hányan tartoznak azok közé, akik alap-szakképesítésüket folytatják itt, és hányan, akik valamely részképzési elemük teljesítése révén vannak az adott intézményben. Mivel kritikus kérdés, szükséges kitérni a szervezeti egység szak- illetve részképzési kapacitásának bemutatására, elemzésére is. Külön kell venni a központi gyakornoki rendszerben felügyelt rezidenseket, és külön kell említést tenni a régió szakképzendő-számáról minthogy ezek szakképzésének felügyeletéről is a grémium-vezetőnek kell gondoskodnia. o Rezidens/tutor arány bemutatása Külön kell említést tenni a törzsképzési gyakorlatok(és egyes elemei), valamint a speciális gyakorlatok rezidens-tutor arányára. Kérem figyelembe venni, hogy a belső ellenőrzési rendszer a jelentésbeli eltéréseket felszínre hozza. o A rezidensek oktatásának, számonkérésének módja 4

5 Miután előírás, hogy minden részképzési elem teljesítésekor a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelően valamilyen számonkérésnek kell lennie, valamint, hogy a törzsképzés lezárása is ekként kell történjen, ennek módja (szóbeli, írásbeli, stb.) és a minősítés jellege (elfogadás, számszerű minősítést, stb.) közlendő. Különösen fontos a tételes teljesítések folyamatos követése és ellenőrzése, a teljesítések hitelesítése, a szakképzési leckekönyv és munkanaplóban történő regisztrálás. o Értékelő lapok rendszere A szakképzés során folyamatosan a rezidensek képviselőivel összehangoltan működtetni kell az időszakos minősítő kérdőíves rendszert, amelyben egyrészről a szakképzendők fejtik ki véleményüket az adott képzés (részképzés) több fontos eleméről, másrészt az oktatók minősítik a szakképzendőket, de a körülményeket is. Itt kell említést tenni az időszakos értékelésekről és a kapcsolódó intézkedésekről. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA A szakképzés általános szempontjai között országosan egységes előírásoknak megfelelően számos olyan kérdés szerepel, amelyeket nem kell a pályázatban külön említeni (szakképzésbe vétel rendje, a szakképzés időtartama, stb.), hiszen ezekre vonatkozóan az intézmény (egyetem) ad tájékoztatást. Az intézkedési tervet ugyanis a Kari tanács hagyja jóvá. A szakképzés részletes programját azonban az egyes, a szakképzés irányításáért, lebonyolításáért felelős szervezeti egységek kötelesek kidolgozni és a szakképzendők számára közreadni. Ebben a jogszabályban foglalt törzs- és részképzési elemek részletes elvárás-rendjét kell ismertetni, külön kitérve ahol szükséges a tételes teljesítésekre és minden egyes részképzési elem esetében a számonkérés módjára. A törzsképzés teljesítése után annak lezárása igazolja, hogy a szakképzendő az előírt feladatait (gyakorlatok, vizsgák) maradéktalanul teljesítette és így megkezdheti speciális képzését. A nyilatkozat aláírója a grémiumvezető! Még fontosabb, hogy a speciális képzés egyes időszakaiban milyen elemek elsajátításáról lenne szó, mely szakterületekről mikor kell a szakképzendőnek számot adnia (ezt egyébként fel kel tüntetni abban a szakképzési tervben, amelyet a grémium-vezető ír alá a szakképzésre történő jelentkezéskor és amelyet az egyetem képviseletében szignál a Szakképzési Központ vezetője is). Ebben a leírásban kell szerepeljenek az egyes részelemek elsajátításának megítélésére szolgáló kapcsolódó tanfolyamok, s azok témaköre. Itt kell tájékoztatást adni arról, hogy minden egyes részelem teljesítése után 5

6 milyen típusú minősítési eljárást kíván a képzőhely alkalmazni (az egyes, számonkérő kérdéskörök felsorolása, és a szóbeli, írásbeli, vagy gyakorlati minősítés leírása). Ugyancsak minősíteni kell az előírt tételes elvárások időarányos teljesítését. Erre a célra célszerű szakképzési munkanapló készítése, amelyből a szakképzendő pontosan megtudhatja, hogy a szakvizsgára bocsátáshoz milyen elvárások teljesítését igénylik, és amelyben hitelt érdemlően rögzítheti az előírtak teljesítését (megfelelő lehet az aktuális beavatkozások jegyzőkönyvei másolatának csatolása). A szakképzés lezárásához a részképzési elemek, előírt tanfolyamok és tételes teljesítések benyújtása és a grémiumvezető által történő ellenőrzése, elismerése szükséges. Mindezeket a szakképzési leckekönyvben kell hitelesíteni. Ezt követően zárja le az egyetem a szakképzési időszakot, ad nyilatkozatot az elvárások maradéktalan teljesítéséről és javasolja a szakvizsgára bocsátást. Szeged, 2005 október 5. Alap-szakképesítések kapcsán igénybe vett és így az akkreditációnál (minimumként) felsorolandó társzakmák, amelyeket miután a jogszabály feltüntette kötelező említeni Anaesthesiológia és intenzív terápia Sürgősségi betegellátás során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat Speciális képzés során sebészet, ortopéd-traumatológia, gyermeksebészet, 6

7 szülészet-nőgyógyászat, idegsebészet, mellkassebészet, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, arc- és állcsontsebészet, szívsebészet szerepel még ha műtéti narkosis-elvárásként is Arc- és állcsontsebészet A törzsképzés során a fogászati graduális oktatás összes tananyaga A speciális képzés során fül-orr-gégegyógyászat és fej-nyaksebészet, traumatológia, valamint sebészet Belgyógyászat Sürgősségi betegellátás során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat A speciális képzés során reumatológia, rehabilitáció, infektológia, háziorvostan Bőrgyógyászat Sürgősségi betegellátás során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat, valamint belgyógyászat A speciális képzés kapcsán amely a jogszabályban nem részletezetett feltetetően gyermekgyógyászati (gyermekbőrgyógyászat), plasztikai és égéssebészeti (bőr-sebészet), valamint patológiai (dermatohistopatológia) Csecsemő- és gyermekgyógyászat A törzsképzés során a sürgősségi betegellátóhely ill. mentőszolgálat, kémiai laboratórium, képalkotó diagnosztika A speciális képzés során a klinikán minden (kivéve az infektológiát) rendelkezésre áll Fizikális medicina és rehabilitáció A sürgősségi képzésnél sürgősségi osztály ill. mentőszolgálat, a törzsképzés során ezen túl belgyógyászat, neurológia, traumatológia A speciális képzés során pulmonológiai, kardiológiai, gyermekpsychiátriai osztály, reumatológiai osztály, gyermekortopédia, baleseti utókezelő, koponya-agy és gerincsérült rehabilitációra szolgáló osztály Foglalkozás-orvostan A sürgősségi képzésnél sürgősségi osztály ill. mentőszolgálat A speciális képzésnél belgyógyászati, valamint fertőző osztály Fül-orr-gégegyógyászat A törzsképzés során általános sebészet, sürgősségi ellátás, intenzív terápia, traumatológia, idegsebészet, patológia Gasztroenterológia Sürgősségi betegellátás során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat A speciális képzés során sürgősségi ellátás, kardio-pulmonológia, infektológia és képalkotó (ultrahang) diagnosztika Geriátria Sürgősségi betegellátás során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat, valamint belgyógyászat A speciális képzés során infektológia, neurológia, háziorvostan, pszichiátria, reumatológia, pulmonológia, onkológia, rehabilitáció, kardiológia, traumatológia, időseket ellátó osztály Gyermek- és serdülő-pszichiátria A törzsképzés során felnőtt- és gyermek-belgyógyászat, valamint felnőtt és gyermek neurológia Gyermeksebészet A törzsképzés során sürgősségi sebészeti gyakorlat és mentőszolgálat, valamint általános sebészeti tréning A speciális képzés során traumatológia és gyermekgyógyászat (PIC) Háziorvostan 7

8 A törzsképzés során belgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, szülészet- és nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria Honvédorvostan, katasztrófaorvostan Idegsebészet A törzsképzés során sürgősségi betegellátó centrum ill. mentőszolgálat, sebészi típusú törzsképzési lehetőség (ortopéd-traumatológia), anatómia, neuropathológia, intenzív terápia, neuroradiológia Igazságügyi orvostan A törzsképzés során patológia A speciális képzés során belgyógyászat, pszichiátria, traumatológia, toxicológia Infektológia A törzsképzési időszakban sürgősségi osztály ill. mentőszolgálat, ezen túl belgyógyászat, gyermekgyógyászat, háziorvostan, mikrobiológia, Kardiológia A törzsképzés során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat, általános belgyógyászat, gasztroenterológia Megelőző orvostan és népegészégtan A törzsképzés során belgyógyászat, fertőző osztály, gyermekgyógyászat, sürgősségi ellátás, sebészet A speciális képzés során klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai gyakorlat Neurológia A törzsképzés során sürgősségi betegellátási osztály ill. mentőszolgálat, neurointenzív terápia, belgyógyászat A speciális képzés során neuroradiológia (radiológia), neuropathológia (patológia), liquor-diagnosztika (labor), pszichiátria, idegsebészet, neuro-infektológia, gyermek-neurológia, neuro-rehabilitáció Nukleáris medicina belgyógyászat, radiológia, onkológia Ortopéd-traumatológia A törzsképzés során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat, sebészet, mellkassebészet, idegsebészet, érsebészet, urológia, gyermeksebészet, traumatológia A speciális képzés során kéz- és plasztikai sebészet, fizioterápia, reumatológia, ortopéd-rehabilitáció, Orvosi laboratóriumi diagnosztika A törzsképzés idején belgyógyászat, benne sürgősségi ellátás, A speciális képzés során haematológia, immunológia, klinikai mikrobiológia Orvosi mikrobiológia A törzsképzés során belgyógyászat, gyermekgyógyászat, onkológia, infektológia, intenzív osztály, STD laboratórium, molekuláris biopathológia Oxyológia (mentőorvostan) A törzsképzés során sürgősségi betegellátó osztály és intenzív részleg, valamint belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, PIC, szülészetnőgyógyászat, traumatológia, neonatológia, neurológia, A speciális képzés során képalkotó diagnosztika (radiológia), anaesthesiológia és intenzív terápia, pszichiátria Patológia Pszichiátria A törzsképzés során belgyógyászat, neurológia, gyermek és serdülő pszichiátria Radiológia 8

9 sebészet, belgyógyászat A speciális képzés során sugárterápia Repülőorvostan belgyógyászat, repülőorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, neurológia, fül-orr-gégészet, szemészet, fogászat) Reumatológia belgyógyászat, ortopédia, neurológia, rehabilitáció Sebészet traumatológia, sebészeti műtéttan A speciális képzésnél ér-, tüdő- és mellkassebészet, gyermeksebészet, társdiszciplinák Sugárterápia A törzsképzés során képalkotó diagnosztika (radiológia, nukleáris medicina), belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, fül-orrgégegyógyászat, nőgyógyászat, ideggyógyászat, bőrgyógyászat Szemészet A törzsképzés során mentőszolgálat, anaesthesiológia és intenzív terápia, idegsebészet Szívsebészet általános sebészet, traumatológia, plasztikai sebészet, urológia, idegsebészet, mellkassebészet, érsebészet, anaesthesiológia és intenzív terápia Szülészet-nőgyógyászat A törzsképzés során sürgősségi betegellátó osztály ill. mentőszolgálat, és sebészet A speciális képzés során onkológia, urológia Transzfúziológia felnőtt és gyermek belgyógyászat ill. haematológiai osztály Tüdőgyógyászat A törzsképzés keretében általános belgyógyászat, intenzív terápia, kardiológia, gasztroenterológia Urológia A törzsképzés során sürgősségi ellátás: intenzív osztály, traumatológia, mentőszolgálat általános sebészet, érsebészet, nőgyógyászat, andrológia 9

42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról Az egészségügyről

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2985 3080. OLDAL 2010. október 25. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.03.11-2014.03.12 1. Az egészségügyi

Részletesebben

3. (1) Szakorvosi szakképesítést általános orvosi és higiénikus orvosi oklevéllel rendelkezı orvosok szerezhetnek.

3. (1) Szakorvosi szakképesítést általános orvosi és higiénikus orvosi oklevéllel rendelkezı orvosok szerezhetnek. 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérıl hatályos: 2012.09.15-2012.09.15 Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont

Részletesebben

DÉKÁNI VEZETÕI ÉRTEKEZLETEK

DÉKÁNI VEZETÕI ÉRTEKEZLETEK 2 TARTALOMALOM DÉKÁNI VEZETÕI ÉRTEKEZLETEK A dékáni vezetés hírei A Kar és a Centrum tanácsának ülése Klinikaigazgatói értekezlet A Doktori Tanács ülése Az új szakorvosképzés és akkreditáció (Horváth Örs

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése... 9 2.1.1. A minőségfejlesztés

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában, a 14. tekintetében

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint Járási Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra

Részletesebben

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK 2011 1.számú melléklet: FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A kar elnevezése: Debreceni Egyetem,

Részletesebben

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA 2006. június könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg az idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és betegellátás alapszak 9 ápoló szakirány 9 mentőtiszt szakirány

Részletesebben

2013/2014. ÁLTALÁNOS ORVOS képzések

2013/2014. ÁLTALÁNOS ORVOS képzések PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, valamint A SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLETEN 2013/2014 A MAB 2014/10/XII/1. SZ. HATÁROZATA ÁLTALÁNOS ORVOS képzések AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint Kistérségi Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 34. szám 5829 A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Orvosi Tudományok

Részletesebben