TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005

2 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl Ágnes Szakmailag lektorálta: Horváth Károlyné Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet, 2005 Felelõs kiadó: Vízvári László fõigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû bõvített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 3 TARTALOM Bevezetõ 5 A modul struktúrája 6 A tananyag célja 7 Követelmények 7 Fogalomgyûjtemény 7 1 A szerep pszichológiai jelentése A vizsgaelnöki szerep A tanácsadó szerep A szakértõ szerep 11 2 Kifejlesztendõ képességek, személyiségvonások, attitûdök 12 3 Önmenedzselés, a piacképes és hiteles image kialakítása, a kommunikációs készség fejlesztése 14 Hogyan kommunikáljon a vizsgaelnök a tanácsadó a szakértõ 14 4 Konfliktuskezelés 17 Összefoglalás 17 Gyakorló/önellenõrzõ feladat és megoldása 20 Ellenõrzõ feladatok és értékelési szempontok 20 Elköszönés 22

4 4 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK

5 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 5 BEVEZETÕ Azoknak a (egészségügy területén dolgozó, pedagógiai végzettséggel is rendelkezõ vagy pedagógus, de egészségügyi végzettséggel is rendelkezõ) szakembereknek, akik elvállalják a szaktanácsadó, szakértõ ill. vizsgaelnök szerepét, tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, hogy így egy másik, párhuzamos, az eredeti foglalkozásukhoz hasonlóan fontos karriert fogadnak el. Bizonyára lesznek majd nehézségei a két igény közti egyensúlyozás terén, mivel saját szakirányukat tekintve jó képesítéssel és jelentõs gyakorlattal rendelkeznek, de a pedagógiai szolgáltatás területére jelentõsebb elõkészület nélkül lépnek be. A megfelelõ felkészülés hiánya, valamint a pedagógiai követelményrendszer elégtelen megértése gyakran kellemetlenségekkel, nehézségekkel jár együtt. Ez oda vezethet, hogy a szaktanácsadó, szakértõ, vizsgaelnök tevékenysége során nem tud elvonatkoztatni (kellõ távolságot tartani) korábbi szakterületétõl és azt tevékenysége során túlhangsúlyozza. Kérem, tartsa szem elõtt a jövõben: a legsikeresebb szaktanácsadók, szakértõk, vizsgaelnökök azok lesznek, akik képesek kifejleszteni a kettõs szerep közötti megfelelõ egyensúlyozáshoz elengedhetetlen speciális képességüket.

6 6 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK A MODUL STRUKTÚRÁJA

7 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 7 A MODUL CÉLJA A szaktanácsadáshoz, szakértéshez és a vizsgagelnöki feladatok ellátásához szükséges személyiségvonások, kommunikációs stratégiák megismertetése, fejlesztése. KÖVETELMÉNYEK A modul tananyagtartalmának elsajátítása után Ön képes lesz: - törekedni személyisége fejlesztésére - figyelembe venni tevékenysége során az eredményes kommunikáció és kon fliktuskezelés feltételeit - hatékony kommunikációt folytatni - kiválasztani a tevékenysége ellátásához szükséges módszereket, eszközöket - partnereinél segítõ technikákat alkalmazni a problémamegoldásban - megfelelõ motivációs stratégiákat kialakítani, FOGALOMGYÜJTEMÉNY Empátia Az empátia minden segítõ kapcsolat alapja. A másik ember élményeibe, érzéseibe való beleélés teszi lehetõvé, hogy mélyebben megértsük a kapcsolati partnert: adott esetben a vizsgázót vagy a kollégát. Természetesen csak az az empátia hatékony, amely kifejezõdik, amelyet a partner is érezhet. Az empátia felnõtt korban is jól fejleszthetõ. Elfogadás A személyközpontú pszichológiai irányzat központi fogalma a feltétel nélküli pozitív elfogadás. Ez mindig a személyre irányul, s ez mozdítja elõ a személy fejlõdését, növekedését, gyógyulását. Ugyanakkor nem kell elfogadni a személy minden megnyilvánulását: el lehet utasítani a gyenge vizsgateljesítményt, nem kell egyetérteni a másik szakember helytelennek tartott véleményével. De tiszteletben kell tartani a partner méltóságát, s toleranciát lehet tanúsítani a mienktõl eltérõ értékrendjével, viselkedésével szemben. Hitelesség A kommunikáció közvetíti a hitelességet, de a személy egészét is észlelhetjük hitelesnek: azt mondhatjuk rá, hogy egységes ember, akinek összhangban van a képviselt szakmai véleménye, a közvetített értékrendje a viselkedésével és a gondolkodásával. Az ilyen személytõl könnyebb elfogadni az értékelõ véleményt és a szakmai tanácsot.

8 8 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Meggyõzõ képesség A szaktanácsadó eredményessége a meggyõzõ képességétõl is függ. A meggyõzéssel szemben mindenkiben ellenállás van. Ezt csak úgy lehet leküzdeni, ha képesek vagyunk a meggyõzendõvel egy képzeletbeli szerepcserét végrehajtani, figyelembe venni érdekeit és érdeklõdését, ha a képzeletére is hatni tudunk s végül elérjük, hogy õ azonosuljon velünk (illetve a véleményünkkel). Természetesen csak arról tudunk másokat meggyõzni, amirõl mi magunk is meg vagyunk gyõzõdve. Asszertivitás A kommunikáció stílusa lehet agresszív (rámenõs, rákényszerítõ jellegû), s ennek az ellentéte, szubmisszív (alárendelõdõ, behódoló jellegû). Mindkettõtõl különbözik az asszertív stílus, amely úgy érvényesíti saját érdekét, véleményét, hogy eközben a partnerét is figyelembe veszi, tiszteletben tartja. Az asszertivitás fontos összetevõje a nemet mondani tudás, az elutasítás képessége. Ide kapcsolható a képesség a bátor önprezentációra (saját magunk megjelenítése), amely nélkül a szaktanácsadói illetve a szakértõi piacon nem lehet érvényesülni. 1. A SZEREP PSZICHOLÓGIAI JELENTÉSE Az elnök, a szakértõ és a tanácsadó - amellett,hogy sajátos feladatokat lát el speciális ismerete és készségei alkalmazásával - sajátos szerepet is betölt. Mi a szerep pszichológiai jelentése? A szerep kifejezés a szociológiában és a pszichológiában (különösen a szociálpszichológiában és a személyiség-lélektanban) sokat használt fogalom és alaposan tanulmányozott jelenség. A szerepjátszás a hétköznapi szóhasználattól eltérõen semmiféle pejoratív jelentéstartalmat nem hordoz: életünk nagy részében szerepeket játszunk. Vannak helyzethez kötött, rövid távú szerepeink: utasok vagyunk a vonaton, buszon, - vásárlók vagyunk az üzletben, - ügyfelek a hivatalban, - nézõk a moziban, stb. E sorok olvasója a foglalkozáson tanfolyami hallgató szerepben van. Másrészt hosszú távú szerepeink is vannak: a nemi szerepeink és az életkori szerepeink ilyenek. S nem feledkezhetünk el a hivatás-szerepekrõl, a foglalkozási szerepekrõl: orvos, tanár, stb. A szerepeket a szocializációs folyamatban megismerjük: környezetünktõl elsajátítjuk az adott szerephez tartozó szerepnormákat, szerepelvárásokat, s begyakoroljuk az ezeknek megfelelõ viselkedési formákat. Mindez többnyire nem tudatos, és maga a szerep-viselkedés sem szándékos: a helyzet szinte automatikusan kiváltja a hozzá tartozó magatartást. Hagyományos tanfolyamok keretében gyakran tartok önismereti vagy készségfejlesztõ csoport-foglalkozásokat, tréningeket. Bár ezeken a csoportfoglalkozásokon

9 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 9 nem tartok elõadást, hanem strukturált gyakorlatokat végeznek a résztvevõk, illetve tematikus beszélgetéseket folytatunk, - mégis az elsõ találkozások alakalmával a csoporttagok kihegyezett ceruzával, kinyomott golyóstollal és jegyzetfüzettel a kézben várnak rám. Tehát jellegzetes hallgató szerepet vesznek fel, s a jegyzetfüzet még akkor is ott van a kezükben, amikor már ismertettem az általam alkalmazott módszert, és körbe ülünk asztalok nélkül. Ez mutatja, hogy a betanult szerep-viselkedésbõl milyen nehéz kilépni. Egyszerre több szerepet is betölthetünk. Ezek nem mindig zavarják egymást, de sokszor keletkezik szerep-ütközés, amikor a különbözõ de egyidõben viselt szerepeinknek ellentétesek a szerep-elvárásai. Máskor meg szerepzavarral küzdünk: ilyenkor nem vagyunk egészen tisztában azzal, hogy éppen milyen szerepben vagyunk, illetve hogy ehhez a szerephez milyen elvárások tartoznak. Szerep-konfliktust okozhat az, ha a szerepnormák személyes értékrendünkkel, erkölcsi vagy szakmai normáinkkal nem egyeztethetõk össze. A szereptévesztésnek témánk szempontjából fontos változatát részletesebben elemezzük. Az a felnõttképzésben mûködõ személy, akinek az eredeti végzettsége pedagógus, esetleg jelenleg is a közoktatásban dolgozik, az hajlamos hagyományos tanári szerepet felvenni, és a felnõtt szakképzésben is úgy bánni a tanulókkal, mint a gyerekekkel vagy a serdülõkkel. A felnõtt tanulót ezzel gyerekszerepbe kényszeríti, ami súlyos szerepütközést eredményezhet (lásd fentebb az életkori szerepeket). A keletkezõ feszültségtõl vagy úgy próbál megszabadulni a hallgató, hogy kilép a helyzetbõl (abbahagyja a tanulást, kimarad a tanfolyamról), vagy regrediál, vagyis visszacsúszik a gyerek-szerepbe, s úgy viselkedik, mint egy felelõtlen gyerek. De ugyanilyen szereptévesztés áldozata lehet a más foglalkozású képzõ személy is: õt ugyan nem befolyásolják elõzetes pedagógia tanulmányai és gyakorlata, de szükségszerûen mintát keres az oktató szerephez, s így visszatalál a saját volt tanárairól õrzött emlékképhez. Ezzel azonban alkalmatlan mintát követ, mert ahogy az andragógia (felnõttnevelés, felnõttoktatás) lényegesen különbözik a pedagógiától (gyerekek nevelése, oktatása), úgy a felnõttképzõ szerep is más, mint a hagyományos tanítói, tanári szerep. Még bonyolultabb a helyzet a felnõtt szakképzés vizsgáinál. Az andragógiai szakemberek is elismerik, hogy még nem sikerült megtalálni a tudás ellenõrzésének a felnõtt szerephez leginkább illeszkedõ formáját. A vizsgán a vizsgázó személyi méltósága forog veszélyben, fenyegeti a megszégyenülés veszélye. Ezt a veszélyérzetet még növelheti az, ha a vizsgázó egyéb szerepeivel is ütközik a vizsgázó szerep: például a szülõi szerepével, vagy a vezetõi szerepével. A szakmai vizsgaelnök viselkedése, kommunikációs stílusa enyhítheti az így keletkezõ feszültséget. Ha egyenrangú partnerként, leendõ kollégaként kezeli a vizsgázót, ha a folyamat jellege nem számonkérés és felelet, hanem szakmai eszmecsere,

10 10 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK akkor nem sérül annak felnõtt szerepe. Fontos, hogy elégtelen tudása miatt se szégyenítse meg, hanem megértve helyzetét még további tanulásra buzdítsa, miközben objektíven minõsíti azt a tudásszintet, amirõl a vizsgázó számot adott A VIZSGAELNÖKI SZEREP A vizsga egészen különleges helyzet: õsi hagyományok, felfokozott érzések tapadnak hozzá, melynek során két komplementer, egymást kiegészítõ szerep kapcsolódik: a vizsgázó szerep és a vizsgáztató szerep. Ez utóbbinak több változata van: kérdezõ tanár, vizsgabizottsági tag, vizsgaelnök. Mindkét szereptípust alapvetõen meghatározza a helyzet komolysága, hivatalos jellege és ünnepélyessége. Minden résztvevõ valamennyire feszült állapotban van: különösen a vizsgázó diák,--mivel itt nagyon rövid idõ alatt mutatott teljesítményétõl függõen a további sorsa forog kockán. Azonban a kérdezõ tanár és a bizottsági tagok is úgy érzik, hogy a vizsgázók szereplésén keresztül az õ teljesítményük is mérlegre kerül: milyen eredményesen készítették fel a hallgatókat a vizsgára. A vizsgaelnök feszültségét a helyzet hivatalosságán, ünnepélyességén kívül az is elõidézheti, hogy minden az õ döntésétõl függ, õ minõsít mindenkit: vizsgázót, vizsgáztatót, a képzõ illetve vizsgaszervezõ intézményt. Gyakori szerepzavart okoz az elnök számára az, hogy ellenõri szerepet is betölt (ezt tulajdonítják neki, s a jogszabályok, elõírások is ezt követelik tõle), ugyanakkor együtt érez az izgalomtól gátolt vizsgázóval, szeretne segíteni neki, hogy valódi tudását és képességét tudja mutatni. A szerepzavar általában belsõ feszültséggel jár: hol az egyik, hol a mási törekvés kerekedhet felül. Ugyanakkor saját feszültsége ellenére viselkedésének nyugalmat kell sugároznia, oldania kell a vizsga többi résztvevõjének feszültségét. Arra kell törekednie, hogy a komolyság ne váljék komorsággá. Ezt azzal tudja elõsegíteni, hogy õ maga derûsen, oldottan, természetesen viselkedik. Az ellenõri szerep nem tévesztendõ össze a nyomozóéval, a bûnüldözõével: nem az a feladata, hogy rajtakapja a diákot azon, hogy mit nem tud, hogy kiderítse gyenge pontjait. Tárgyilagosan kell mérlegre tenni produkcióját. A másik veszély, hogy az elnök szerepét egyoldalúan segítõ szerepként definiálja. Mindent megért, elnéz, minden vizsgateljesítményt elfogad. Ilyenkor a megmentõ szerepbe képzeli magát az elnök, de gyakran elõfordul az is, hogy saját népszerûségét féltve lesz túlságosan engedékeny és megértõ, kerülve minden olyan megnyilatkozást, amely többeknek nem tetszik. Egyszerre kell megértõnek és szilárdnak lenni, következetesen képviselve minõsítõ véleményét. Szerepében ütközik az igazságosság és a jóindulat (irgalom). S azt is meg kell fontolnia, hogy ha a vizsgán engedékeny az elégtelen tudású vizsgázóval, azzal tulajdonképpen súlyosan árt az így képesítést szerzett szakember leendõ betegeinek, klienseinek.

11 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK A TANÁCSADÓ SZEREP Ezzel kapcsolatban is gyakran jelentkezik a szerepzavar. Csábító úgy felfogni ezt a szerepet, hogy õ a mindentudó, aki magasan felette áll a másik szakembernek. Ilyenkor a tanácsadó könnyen kioktatóvá válik. A helyes szerepfelfogás az, ha a tanácsadó szimmetrikus partneri kapcsolatot alakít ki a kollégával. Ebbõl az következik, hogy bár õ a tapasztaltabb, esetleg magasabb képzettségû is, mégis inkább együttmûködik a másik szakemberrel, együtt gondolkodik vele, közösen keresi a jobb szakmai megoldásokat. A tanácsadásról sok pszichológus azt állítja, hogy az nagyon ritkán hatékony. Így például Carl Rogers - aki maga is úgynevezett egyetemi tanácsadóként mûködött pályája elsõ szakaszában - azt mondta, hogy a legtöbb tanács csak annak segít, aki adja, hiszen õbelõle, (az õ tapasztalataiból, értékrendjébõl, tudásából, stb.) sarjad a tanács. Rogers szerint meg kell különböztetni azt a tanácsadást, amelyben tulajdonképpen információt adunk. Ebben az esetben az egyik fél rendelkezik bizonyos információval, ismerettel, a másik nem. Az ilyen tanácsadásra szükség van, és többnyire eléri célját. A másik fajta tanácsadás esetében az egyik fél valamilyen személyes döntést nem tud meghozni, s a tanácskéréssel tulajdonképpen a döntés felelõsségét akarja áthárítani a tanácsadóra. Az ilyen tanácsadás nem lehet célravezetõ, hiszen mások helyett nem hozhatunk döntéseket. A helyesen felfogott tanácsadó szerep hasonlít a szupervizori szerephez. Szupervizorként segítünk a szakembernek (tanárnak, orvosnak, ápolónak, szociális munkásnak, stb.) reflektálni saját szakmai tapasztalatait. A szupervizált személy így bizonyos rálátást kap saját szakmai tevékenységére, jobban megérti, hogy mit miért csinált, s ez elõsegíti szakmai fejlõdését. A tanácsadó is akkor mûködik hatékonyan, ha bizonyos szakmai belátásokhoz juttatja el a segített szakembert, aki így maga jön rá, hogy mit kellene másként, jobban csinálnia szakmai tevékenységében.. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szaktanácsadó elegendõ teret adjon szakmai partnerének. Hagyja, hogy kifejtse szakmai álláspontját, megindokolja szakmai eljárásait, s megvédje döntéseit. Semmiképpen se akarja rákényszeríteni a saját véleményét, szakmai felfogását: természetesen elmondhatja véleményét, mintegy felkínálhatja az általa helyesnek tartott szakmai eljárásokat, de a segített szakemberre bízza, hogy elfogadja-e azokat, - vagyis tiszteletben tartja annak szakmai szabadságát A SZAKÉRTÕ SZEREP Ebben a szerepben keverednek az elõzõ két szerep bizonyos összetevõi. A szakértõ értékel, bírál pályázatokat, képzési programokat, esetleg képzõ vagy gyógyító szervezetek teljes szakmai tevékenységét. Ez az értékelõ, bíráló mozzanat nagyon hasonlít a vizsgaelnöki szerephez. A szakértõ ugyanakkor segíti partnerei szakmai fejlõdését, s ebben a vonatkozásban inkább a szaktanácsadóhoz áll közelebb.

12 12 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Aszakértõ szerep különleges vonása, hogy gyakran nem is kerül közvetlen személyes kapcsolatba a partnerekkel: írott programokat, pályázati anyagokat, dolgozatokat, dokumentumokat tanulmányoz, értékel, s ez alapján fejti ki saját véleményét. Ez többnyire hátrányt jelent a másik két szereppel szemben, hiszen így csak egyetlen kommunikációs csatorna áll rendelkezésére, s az is egyoldalú. Nem tud visszakérdezni, nincs lehetõség párbeszédre, nem ismeri a szerzõ hátterét, a körülményeket, - kizárólag a leírt szöveg alapján kell saját véleményét megfogalmaznia. A szakértõ szerepét hasonlíthatjuk a minõségbiztosítással foglalkozó szakemberek szerepéhez is. A szakértõ is a képzõ tevékenység jó minõségének biztosítására törekszik: nem annyira minõség-ellenõrként, hanem sokkal inkább minõség-fejlesztõként. Munkájának nehézsége abban rejlik, hogy - az árutermelõ tevékenységgel szemben - a szakmai képzõ vagy a gyógyító tevékenység minõségi kritériumai bizonytalanabbak, bonyolultabbak, s nagyon sok mindentõl függenek. Ez a bizonytalanság a szakértõ biztonságérzetét is csökkenti, s nem ritkán találkozhatunk olyan szakértõkkel, akik ezt túlkompenzálva hamis és eltúlzott önbizalommal, megfellebbezhetetlen minõsítõ véleményekkel lépnek fel. 2. KIFEJLESZTENDÕ KÉPESSÉGEK, SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK A fenti szerepeket betöltõ személyek kifejlesztendõ képességei, személyiségvonásai, attitûdjei A figyelni tudás, aktív hallgatás képessége: Két szerepben elengedhetetlen képesség. Õszinte érdeklõdéssel kell tudni figyelni a vizsgázóra, a és a tanácsadással segített kollégára is. Ügyelni kell arra, hogy az elnök vagy a tanácsadó gyakran túltengõ közlési vágyát korlátozva aktívan tudjon hallgatni. A figyelem képessége magába kell, hogy foglalja a figyelmességet is. Empátia: Az empátia minden segítõ kapcsolat alapja. A másik ember élményeibe, érzéseibe való beleélés teszi lehetõvé, hogy mélyebben megértsük a kapcsolati partnert: adott esetben a vizsgázót vagy a kollégát. Természetesen csak az az empátia hatékony, amely kifejezõdik, amelyet a partner is érezhet. Az empátia felnõtt korban is jól fejleszthetõ. Elfogadás: A személyközpontú pszichológiai irányzat központi fogalma a feltétel nélküli pozitív elfogadás. Ez mindig a személyre irányul, s ez mozdítja elõ a személy fejlõdését, növekedését, gyógyulását. Ugyanakkor nem kell elfogadni a személy minden meg-

13 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 13 nyilvánulását: el lehet utasítani a gyenge vizsgateljesítményt, nem kell egyetérteni a másik szakember helytelennek tartott véleményével. De tiszteletben kell tartani a partner méltóságát, s toleranciát lehet tanúsítani a mienktõl eltérõ értékrendjével, viselkedésével szemben. Hitelesség: A kommunikáció közvetíti a hitelességet, de a személy egészét is észlelhetjük hitelesnek: azt mondhatjuk rá, hogy egységes ember, akinek összhangban van a képviselt szakmai véleménye, a közvetített értékrendje a viselkedésével és a gondolkodásával. Az ilyen személytõl könnyebb elfogadni az értékelõ véleményt és a szakmai tanácsot. Meggyõzõ képesség: A szaktanácsadó eredményessége a meggyõzõ képességétõl is függ. A meggyõzéssel szemben mindenkiben ellenállás van. Ezt csak úgy lehet leküzdeni, ha képesek vagyunk a meggyõzendõvel egy képzeletbeli szerepcserét végrehajtani, figyelembe venni érdekeit és érdeklõdését, ha a képzeletére is hatni tudunk s végül elérjük, hogy õ azonosuljon velünk (illetve a véleményünkkel). Természetesen csak arról tudunk másokat meggyõzni, amirõl mi magunk is meg vagyunk gyõzõdve. Asszertivitás: A kommunikáció stílusa lehet agresszív (rámenõs, rákényszerítõ jellegû), s ennek az ellentéte, szubmisszív (alárendelõdõ, behódoló jellegû). Mindkettõtõl különbözik az asszertív stílus, amely úgy érvényesíti saját érdekét, véleményét, hogy eközben a partnerét is figyelembe veszi, tiszteletben tartja. Az asszertivitás fontos összetevõje a nemet mondani tudás, az elutasítás képessége. Ide kapcsolható a képesség a bátor önprezentációra (saját magunk megjelenítése), amely nélkül a szaktanácsadói illetve a szakértõi piacon nem lehet érvényesülni. Listaszerûen felsorolok még néhány fontos képességet, attitûdöt, amelyek birtokában eredményesebb lehet az elnök, a tanácsadó és a szakértõ: rugalmasság, improvizáló képesség segítõ attitûd önbecsülés, önismeret szilárd szakmai identitás képesség az önreflexióra koordináló képesség ítélõ erõ humor

14 14 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 3. KONFLIKTUSKEZELÉS, ÖNMENEDZSELÉS, A PIACKÉPES ÉS HITELES IMAGE KIALAKÍTÁSA, A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE Hogyan kommunikáljon a vizsgaelnök, a tanácsadó, a szakértõ? A kommunikáció pszichológiai modellje A közvetlen emberi kommunikáció mindig egymással közvetlen kapcsolatban álló emberek között jön létre (látják, hallják egymást, s minden irányban biztosított az információáramlás). Modellje kétpólusú: az egyik póluson a közlõ (mûszaki nyelven az "adó") áll, a másik póluson a befogadó (mûszaki nyelven a "vevõ"). A közlõtõl jelek segítségével jut el az üzenet a befogadóhoz a közvetítõ csatornán keresztül. Az üzenet befogadását a csatornában jelenlévõ zaj zavarhatja. Amikor személyek beszélgetnek, akkor a közlõ és a befogadó szerepet folyamatosan váltogatják. De még a látszólag egyoldalú kommunikációban (például egy hagyományos tanfolyami elõadáson) is kétoldalú a kommunikáció: a hallgatók is küldenek jeleket az elõadó felé, többnyire szándék nélkül: például a tekintetükkel, a testtartásukkal, stb. Ez utóbbiak a közlés nonverbális (nem szóbeli) csatornáihoz tartoznak, míg a szavak, az ezekbõl fûzött mondatok a verbális (szóbeli) csatornához. A verbális csatorna mûködése jól ismert minden iskolázott ember számára, hiszen éveken át tanultuk a nyelvtan és az irodalom órán. Többnyire keveset tudunk a nonverbális csatornákról, amelyet idõnként testbeszédnek is neveznek, de nemcsak az tartozik ebbe a kategóriába. Például a vokális csatorna nem része a testbeszédnek, s nagyon közel áll a verbális csatornához: beszédünk hanglejtését, dallamát, nyomatékait, tempóját stb. soroljuk ide. Ezekhez a csatornákhoz tartozik továbbá a beszélõk közötti tekintet kapcsolat milyensége, a mimika (arcjáték), azon belül kiemelten a mosoly. A nonverbális csatorna része még a gesztusok rendszere, a teljes testtartás-testmozgás, a beszélõk közötti távolságtartás, s emblematikus közlés (jelvények, egyenruhák, stb.) A nonverbális csatornák mûködésének legfõbb eltérése a verbálistól, hogy sokkal kevésbé állnak tudati ellenõrzés alatt. Szavakkal szinte azt mondunk amit akarunk ( a hazugságnak csak a szókincsünk és a lelkiismeretünk szab korlátokat), míg a nonverbális csatornákon át érkezõ közlések árulkodók: valamilyen módon közvetítik valódi érzéseinket, gondolatainkat. Nem verbális kommunikáció Egyes kutatók állítása szerint egy üzenet totális hatása: 7%-ban a verbális (csak szavak) 93%-ban a nem verbális (hanglejtés, távolságtartás, gesztusok, stb.)

15 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 15 Más kutatók szerint a szemtõl-szembe beszélgetés verbális komponense 35%, és a kommunikáció 65%-a nem verbálisan történik. A verbális csatornát az emberek fõként az információtovábbításra használják, a nem verbális csatorna pedig az interperszonális attitûdök, érzelmek átadására szolgál, amelyek a verbális üzenettel vagy összhangban vannak vagy nem. A közlésrendszer százalékos megoszlása testbeszéd (35%) hangszín (23%) mimika (35%) verbális (7%) Megdöbbentõ, milyen gyakran nem vagyunk tisztában azzal, hogy a testünk által közvetített üzentek teljesen mást mondanak, mint verbális üzeneteink. A kommunikációnk lehet kongruens vagy inkongruens: ezt szabadon lefordítva azt mondhatjuk, hogy a közléseink hitelesek vagy hiteltelenek. Akkor nevezhetjük kongruensnek a kommunikációt, ha a különbözõ - verbális és nonverbális - csatornákon érkezõ közlések ugyanazt az üzenetet közvetítik. Ezt a hitelességet nem annyira ésszel fogjuk fel, mint inkább érezzük, s a hiteles közlést könnyebben befogadjuk. A metakommunikáció közelítõ értelme: közlés a közlésrõl. Döntõen a nonverbális csatornákon keresztül mûködik, bár nem azonos azokkal. Viszonyok jelennek meg a metakommunikációban: a közlõ viszonya ahhoz, amit közöl (egyetért vele, valóban ért hozzá, érdekli is a téma, stb.); a közlõ viszonya a befogadókhoz, kommunikációs partnerekhez (ez a viszony lehet alá-, mellé- és fölérendelõdõ); a közlõ viszonya önmagához, szerepéhez, helyzetéhez (milyen az önértékelése, elfogadja-e aktuális szerepét, jól érzi magát az adott helyzetben?). Meg kell még említeni a kommunikációs zavarokat. Ilyen a félreértés, ami azért veszélyes, mert mindkét fél azt hiszi, hogy jól értik egymást. A hiányos kommunikációban a közlõ azt hiszi, hogy a befogadó is tudja mindazt, amit õ, s ezért fontos részinformációkat elhagy. A bõbeszédûség következménye az, hogy egyoldalúvá teszi a

16 16 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK kapcsolatot, nem ad teret a másiknak, elárasztja saját gondolataival, érzéseivel. Kommunikációs zavarhoz vezet a tudatos hazugság is (beleértve az ún. "kegyes hazugságot", amikor tapintatból mondunk valótlant), a manipulatív közlés, sõt az elhallgatás is. Zavaró lehet, ha valaki azt hiszi, hogy a hivatalos jellegû kommunikációból teljesen ki kell szorítani az érzelmek kifejezését. A tranzakció analízis fedezte fel a személy különbözõ énállapotait. Felnõtt személyben is ott van egymás mellett a szülõi énállapot (az irányító, ellenõrzõ, minõsítõ, vagy a megértõ, támogató szülõ), a felnõtt énállapot (a reális, problémamegoldó én) valamint a gyermeki énállapot (a szabad kreatív gyerek, vagy a lázadó gyerek). A kapcsolatokban a különbözõ énállapotok között történik a kommunikáció. A legtöbb kommunikációs zavart az okozza, hogy ha a két kommunikáció keresztezi egymást: például a partnerek egyike saját szülõi énállapotából szólítja meg a másik gyermeki énállapotát, de annak válasza máshonnan érkezik, - mondjuk a felnõtt énjébõl a partner felnõtt énjébe.

17 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 17 A vizsgán gyakran fordul elõ ilyen szituáció. Az optimális helyzetben párhuzamos a kommunikáció, s ezen belül is az a legjobb, ha a vizsgáztató saját felnõtt énállapotából szólítja meg a vizsgázó felnõtt énállapotát, aki ugyanonnan (saját felnõtt énállapotból) válaszol a vizsgáztató felnõtt énállapotának. 4. KONFLIKTUS KEZELÉS Mi a konfliktus lényege? A konfliktusokban mindig valamilyen ellentét, ütközés van: a leggyakrabban érdekütközés, de lehet vélemény-ellentét, nézetkülönbség, ízlésbeli ellentét. A konfliktusok feszültséggel járnak, és indulatokat generálnak. Külsõ (személyközi), belsõ (személyen belüli) és csoportközi konfliktusokat különböztethetünk meg. Zavart okozhat, hogy belsõ konfliktusainkat gyakran külsõ konfliktusként éljük át. Konfliktus-megoldások Vannak rossz konfliktus megoldások: ilyen a konfliktus helyzetbõl való kilépés, elmenekülés. Nagyon rossz megoldás az is, amikor az egyik fél rákényszeríti akaratát, véleményét a másikra, annak érdekét háttérbe szorítja. Ez a "nyertes - vesztes" modell. Látszatmegoldás a konfliktusok elfojtása, szõnyeg alá söprése: ilyenkor ugyanis az indulati feszültségek nem szûnnek meg, csak a tudat alá kerülnek, ott felhalmozódnak, majd egyszer robbannak, és esetleg a kapcsolat töréséhez vezetnek. A helyes konfliktuskezelés követelménye, hogy felszínre hozzuk azt, nyíltan beszéljünk róla, megbeszéljük az ellentét okát. A megbeszéléshez hozzátartozik az alku, s az olyan megoldás keresése, amely a "nyertes - nyertes" modellre épül, vagyis egyik félnek sem kell teljesen feladni saját érdekét, végül mindketten nyertesnek érezhetik magukat. Természetesen sokszor nem lehet ilyen megoldást találni, vagy egyáltalán nem lehet a konfliktust feloldani. Ilyenkor együtt élhetünk a konfliktussal, tudomásul véve a meglévõ ellentétet, s más területeken keresve az együttmûködés lehetõségét. A fentiekhez kívánkozik még egy kiegészítés. A konfliktus nem mindig negatív hatású, nem mindig destruktív. Sokszor a fejlõdés rúgója, a megújulás elindítója lehet. A vizsgákon, a tanácsadásban vagy a szakértõ tevékenység során keletkezõ szakmai konfliktusokat meg kell próbálni ilyen konstruktív irányba fordítani! ÖSSZEFOGLALÁS A Szociálpszichológiában használt szerep fogalom említett vetületei: szaktanácsadó, szakértõ, vizsgaelnök. Egyszerre több szerep betöltésekor keletkezhet szerep-ütközés, szerep-zavar, szerepkonfliktus, szereptévesztés.

18 18 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK A különbözõ szerepek betöltése során kialakulhat inkább negatív és inkább pozitív polarizálódás. A fenti szerepek betöltéséhez kifejlesztendõ személyiségvonások: A figyelni tudás, aktív hallgatás képessége Empátia Elfogadás Hitelesség Meggyõzõ képesség Asszertivitás Kommunikációs csatorna: A kommunikáció alapsémája hasonlít a hagyományos információs sémához:

19 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 19 Kommunikáció: A kommunikáció hitelessége: Metakommunikáció: - a közlõ viszonya ahhoz, amit közöl - a közlõ viszonya a befogadóhoz - a közlõ viszonya önmagához, szerepéhez, helyzetéhez Optimális kommunikáció: Kommunikációs zavar: - párhuzamos kommunikáció - félreértés - hiányos kommunikáció - bõbeszédûség - manipulatív közlés - elhallgatás Kommunikációs zavart okoz: - két kommunikáció keresztezõdése

20 20 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Helyes konfliktus kezelés: Rossz konfliktuskezelés: - felszínre hozzuk a konfliktust (megbeszéljük) - kilép a konfliktusból - alku - nyertes-vesztes - nyertes-nyertes - elfojtás - együtt élés a konfliktussal, tudomásul véve a meglévõ ellentétet GYAKORLÓ FELADATOK Csak a gyakorlatok címét vagy témáját közlöm, magukat a gyakorlatokat a tanfolyamba illeszkedõ rövid tréningen "játssza el" a csoport (a gyakorlat elõre megismerése elvenné a játék értelmét): - bizalom játék - a nonverbális kommunikatív érzékenységet fejlesztõ gyakorlatok - az asszertív kommunikáció gyakorlása - meggyõzési játék - empátia fejlesztõ gyakorlatok - konfliktuskezelõ gyakorlat - a tanácsadó beszélgetés modell-gyakorlata ELLENÖRZÕ FELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A gyakorló feladatokról a hallgató a tréningen, a tréning vezetõjétõl kap visszajelzést.

21 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 21 AJÁNLOTT-FELHASZNÁLT IRODALOM Nicky Hayes: Pszichológia (Akadémiai Kiadó, Bp ) Elliot Aronson: A társas lény (KJK, Bp ) Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei (Gondolat Kiadó, Bp ) Carl Rogers: Valakivé válni (EDGE, Bp, 2003.) Gael Lindenfield: Önbecsülés (Bioenergetic Kft., Bp ) Dr. Dinnyés János, Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin, Lada László: Felnõttképzés (Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Humánerõforrás menedzser szak, Gödöllõ 2003.)

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kommunikációs képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 1. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382 88 88

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: III. A létesítést engedélyező határozat

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Konfliktuskezelés, mediáció képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 1. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Készítette: Jenei Marianna Széky Tamás Lászlóné 1 Célok és

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Tanács Rt. ( A vállalat)

Tanács Rt. ( A vállalat) Tanács Rt. ( A vállalat) A cég bemutatása A cég (továbbiakban Tanács Rt. ) a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó szervezete. Legfőbb törekvése, hogy megoldásokat találjon azokra a bonyolult üzleti

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2011-2012 Félév: II. félév I. Általános információk

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Csapat és csapatépítés a vízilabdában

Csapat és csapatépítés a vízilabdában Csapat és csapatépítés a vízilabdában Imre Tóvári Zsuzsanna Alkalmazott sportpszichológia konferencia 2014. Április 16. 1 Csapatmunka 2 A csapattá fejlődés szakaszai Tuckman : csoport csapattá érésének

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI In.: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó, Bp. 1978. Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben