TERVEZET. a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről"

Átírás

1 1 IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/IKSZFO/1622/2010. TERVEZET a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről március

2 2 1. melléklet az IRM/IKSZFO/1622/2010. számú munkaanyaghoz TERVEZET! Az igazságügyi és rendészeti miniszter./2010. (...) IRM rendelete a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény 60. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: E rendelet 1. a) 1. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus formanyomtatványának adattartamát, b) 2. számú melléklete a fizetési meghagyás ellen előterjeszthető ellentmondás előterjesztésére szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartamát, c) 3. számú melléklete a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartamát, d) 4. számú melléklete a végrehajtás elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartamát, e) 5. számú melléklete a fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást követő biztosítási intézkedés elrendelése során előterjesztendő egyéb kérelmek benyújtásához alkalmazandó elektronikus formanyomtatvány adattartamát, f) 6. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatványát, g) 7. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatvány kitöltésénél alkalmazandó kódok listáját, h) 8. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több jogosult vagy kötelezett esetén pótlapot, i) 9. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához, illetve a kamat meghatározásához pótlapot, j) 10. számú melléklete a fizetési meghagyással szemben előterjeszthető ellentmondás formanyomtatványát, k) 11. számú melléklete a végrehajtási lap formanyomtatványát, l) 12. számú melléklete a végrehajtási laphoz, végrehajtás alá vonható vagyontárgy felsorolásához pótlapot

3 3 tartalmazza. 2. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatványát a rendelet 7. számú mellékletében foglalt listában szereplő számkódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a 7. számú melléklet számkódot tartalmaz. 3. A közjegyző a MOKK rendszere alkalmazásával megtagadja a fél által az elektronikus űrlaphoz csatolt mellékletek átvételét. 4. Valamennyi nyomtatvány tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy ha a fél a beadványát a kérelem szóbeli előterjesztését kivéve nem az eljáró közjegyzőnél nyújtja be, akkor a beadvány elkésettnek tekintendő, amennyiben a beadvány nem érkezik meg a jogszabályban előírt határidőben az eljáró közjegyzőhöz. 5. (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara) honlapján a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények kivételével közzéteszi azokat a műszaki paramétereket, amelyeket a feleknek követniük kell a MOKK rendszere igénybevételekor. (2) A közjegyzői kamara a központi rendszeren keresztül megküldhető űrlapok kivételével az elektronikus űrlapok kitöltéséhez szükséges internetes felületet biztosít a MOKK rendszerén keresztül. (3) A közjegyzői kamara honlapján közzéteszi a postai úton beküldendő, papír alapú letölthető, kinyomtatható űrlapokat. (4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett űrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható; ha a fél ilyen űrlapot küld meg elektronikus úton, annak átvételét a közjegyző megtagadja. (5) A fél papír alapú űrlapot a közjegyző irodájában is igényelhet. 6. A rendelet június 1-jén lép hatályba.

4 4 1. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus formanyomtatványának adattartama 1. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok: 1.1. a fél neve, idézési címe és eljárásbeli állása 1.2. képviselő esetében neve, idézési címe és eljárásbeli állása, nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 2. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti határozott kérelem. 3. A kötelezettel kapcsolatos adatok: 3.1. a kötelezett neve (elnevezése), idézési címe és eljárásbeli állása 3.2. annak jelzése, ha egyetemleges kötelezettekről van szó. 4. A követeléssel kapcsolatos adatok: 4.1. a követelés jogalapja szellemi alkotáshoz fűződő jog sérelme szerzői mű, illetve szomszédos jog felhasználása szerzői jog, illetve szomszédos jog díjigény tulajdonjog közös tulajdon bankgarancia szerződés óvadéki szerződés kezesi szerződés zálogszerződés értékpapír jogviszony szerződésen kívüli károkozás jogalap nélküli gazdagodás termékfelelősség adásvételi szerződés ajándékozási szerződés szállítási szerződés földgáz szolgáltatási szerződés távhő szolgáltatási szerződés villamos energia szolgáltatási szerződés vízszolgáltatási szerződés csatorna szolgáltatási szerződés kéményseprési szolgáltatási szerződés szemétszállítási szerződés telefon szolgáltatási szerződés internet szolgáltatási szerződés kábeltelevízió szolgáltatási szerződés vállalkozási szerződés (kivéve ) mezőgazdasági termékértékesítési szerződés bérleti szerződés haszonbérleti szerződés letéti szerződés

5 megbízási szerződés megbízás nélküli ügyvitel fuvarozási szerződés bizományi szerződés szállítmányozási szerződés személyszállítási szerződés úthasználati szerződés parkolási szerződés lízingszerződés faktoring szerződés ügynöki és üzletszerzői szerződés licencia szerződés hitelszerződés kölcsönszerződés fogyasztói kölcsönszerződés betétszerződés fizetési számla szerződés bankszámlaszerződés bankkártya/hitelkártya szerződés biztosítási szerződés tartási szerződés életjáradéki szerződés egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés polgári jogi társaság társasház-közösség gazdasági társasági jogviszony társadalmi szervezetbeli tagsági jogviszony munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) hagyomány öröklési szerződés kötelesrész iránti igény egyéb jogviszony (szabadon kitölthető) 4.2. az érvényesíteni kívánt jog: vételár visszavásárlási ár díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, letéti, fuvarozási, bizományi, szállítmányozási díj stb.) bér (lakbér, bérleti díj) haszonbér (haszonbérleti díj) díj és pótdíj (parkolás, úthasználat, személyszállítás) jogdíj jutalék kölcsönösszeg betétösszeg biztosítási összeg munkabér (illetmény) értékpapíron alapuló pénzkövetelés kártérítés kártalanítás jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése

6 költség költségátalány visszafizetés, visszatérítés árleszállítás kamat késedelmi kamat kötbér kötbér pénztartozás késedelmes fizetésére foglaló óvadék bánatpénz megtérítési igény tagsági jogviszonyból eredő pénzkövetelés (kivéve 71-73) tagdíj (tagi hozzájárulás) osztalék közös tulajdonnal kapcsolatos kiadás, költség (kivéve 76) társasházi közös költség kötelesrész iránti igény egyéb pénzkövetelés (szabadon kitölthető) 4.3. egyéb adat annak jelölése, ha az igény szavatossági igény annak jelölése, ha, ha a fél közhatalom gyakorlása során okozott kár (Ptk ) miatt kér kártérítést annak jelölése, ha a per tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog sérelme miatt kér kártérítést [Pp. 2. (3) bek.] annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan legfeljebb hathavi magánhasználatra történő (haszon)bérlete, és a bérlő természetes személy annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi fuvarozás annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi légifuvarozás annak jelölése, ha a szállítmányozási szerződés tárgya nemzetközi szállítmányozás annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a kötelezett a fogyasztó annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a jogosult a fogyasztó annak jelölése, ha a munkaviszonyon (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon) alapuló leltárfelelősség alapján érvényesít igényt 4.4. a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja 4.5. a követelt összeg 4.6. a követelés teljesítésének pénzneme magyar forint euro ciprusi font cseh korona észt korona

7 font sterling litván litas lett lat máltai líra lengyel zloty svéd korona szlovén tolár szlovák korona román lej USA dollár egyéb (a nemzetközi bankkód szerint), 4.7. A követelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok a kamat jogcíme ügyleti késedelmi (törvényes) késedelmi (törvényes, gazdálkodó szerv) késedelmi szerződéses a kamat jellege, amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott éves féléves negyedéves havi heti napi kamat (önálló) mértéke (%), amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott ha a kamat naptári félévet megelőző napon érvényes JBA kamat + X%, akkor X értéke (%), a jogosult által kiszámított kamatösszeg a kamat követelés időszaka 4.8. a követelést terhelő kötbér összege 4.9. a követeléssel kapcsolatos költségek a követelés beazonosításához szükséges adatok (számlatartozás esetén a számla kelte és sorszáma stb.). 5. A kérelmezővel kapcsolatos nem kötelező adatok: 5.1. annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre a követelés teljesítését elfogadja 5.2. annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre díjtúlfizetés esetében a különbözet visszautalandó. 6. A kötelezettel kapcsolatos nem kötelező adatok: 6.1. természetes személy kötelezett születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, személyi azonosítója 6.2. jogi személy, jogi személyiség nélküli, jogalanyisággal rendelkező szervezet kötelezett nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése, adószáma.

8 8 7. Perré alakulás esetére a perben illetékes bíróság megjelölése azon adatokkal együtt, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható. 8. Az űrlapon megjelenő tájékoztatások, figyelmezetések: 8.1. A közjegyző a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálja. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a közjegyzőnél ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap váltón alapuló követelés esetében 3 nap alatt kell bármely közjegyzőnél írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti A 6. pontban foglalt adatok megjelölése a követelés későbbi végrehajtását segíti elő.

9 9 2. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás ellen előterjeszthető ellentmondás előterjesztésére szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. Az ellentmondóval kapcsolatos kötelező adatok: 1.1. a fél neve (elnevezése), idézési címe és eljárásbeli állása 1.2. képviselő esetében neve, idézési címe és eljárásbeli állása, nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 2. Az ellentmondással érintett fizetési meghagyással kapcsolatos adatok: 2.1. fizetési meghagyás ügyszáma 2.2. a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző neve, székhelye. 3. Ellentmondás 3.1. a követelés teljes összegének vitatása, a járulékokkal együtt 3.2. a követelés részbeni vitatása, a járulékokkal együtt 3.3. ellentmondás arra tekintettel, hogy a követelést már a fizetési meghagyás kézhezvételét megelőzően teljesítette 3.4. ellentmondás arra tekintettel, hogy a követelésből meghatározott összeget már a fizetési meghagyás kézhezvételét megelőzően teljesítette. 4. Ha a kötelezett a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre, a bizonylat sorszámának és keltének vagy a pénzügyi művelet azonosítójának (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontjának megjelölése. 5. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 5.1. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) jogerőre emelkedik Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett csak a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kéri; ilyen kérelem előterjesztésére az ellentmondásra nyitva álló határidőn belül van lehetőség Nem minősül a fizetési meghagyás megtámadásának a kijavításra irányuló kérelem Ha a kötelezett az ellentmondásban arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően már teljesítette, a közjegyző az ellentmondásról szóló értesítés kézbesítésével egyidejűleg felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a közjegyzőnek a követelés fennállásáról. A kötelezettnek - ha a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre - az ellentmondásban meg kell jelölnie a bizonylat sorszámát és keltét, illetve a pénzügyi művelet azonosítóját (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontját.

10 10 3. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. Az adóssal kapcsolatos adatok: 1.1. neve (elnevezése), születési neve, anyja neve, születési helye és ideje 1.2. személyi igazolványának száma, személyi azonosítója 1.3. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 1.4. foglalkozása, munkahelye 1.5. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 1.6. adóazonosító jele 1.7. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése. 2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok: 2.1. a végrehajtást kérő neve (elnevezése), anyja neve, születési helye és ideje 2.2. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 2.3. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 2.4. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése 2.5. képviselő esetében neve címe telefonszáma nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 3. Biztosítási intézkedés elrendelése iránti határozott kérelem, annak meghatározása, hogy milyen típusú biztosítási intézkedést kér: 3.1. pénzkövetelés biztosítása

11 kérelem az iránt, hogy a közjegyző a biztosítási intézkedést a követelésnek a pénzkövetelés biztosítása során végrehajtás alá vont vagyontárgyakkal (biztosítási intézkedés során végrehajtás alá vont vagyontárgyak) nem fedezett részének biztosítására rendelje el. 4. A biztosítandó pénzköveteléssel kapcsolatos adatok (melyekből a közjegyző hatásköre és illetékessége megállapítható): 4.1. a kibocsátott fizetési meghagyás ügyszáma 4.2. a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 4.3. a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (melynek hiteles másolata a kérelemhez csatolandó). 5. A kérelem előterjesztését igazoló nyilatkozatok: 5.1 arra a tényre utalás, hogy a fizetési meghagyás még nem jogerős 5.2. arra a tényre utalás, hogy a fizetési meghagyás jogerős, de a teljesítési határidő még nem telt le, 5.3. arra utaló tények, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van (a tényeket alátámasztó dokumentumok hiteles másolata, amennyiben ilyen dokumentumok rendelkezésre állnak, a kérelemhez csatolandó). 6. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 6.1. Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezen felül behajtási jutalék, a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost munkadíj, költségátalány és készkiadások fedezésére szolgáló összeg illeti meg. A munkadíjat és a költséget a végrehajtást kérő előlegezi és azt, valamint a behajtási jutalékot az adós viseli. 7. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 7.1. Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj illeti meg. A munkadíjat a biztosítási intézkedést kérő előlegezi és azt, valamint a behajtási jutalékot az adós viseli A biztosítási intézkedés végrehajtásáért megfizetett munkadíj összegét be kell számítani a kielégítési végrehajtás lefolytatásáért megfizetendő költség összegébe A végrehajtó törvénysértő intézkedése, mulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül a végrehajtást foganatosító bírósághoz; a kifogást a végrehajtónál kell előterjeszteni. A végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónap eltelte után nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak (Vht ának (1)-(3) bekezdése) A biztosítási intézkedés hatálya addig tart, amíg a biztosítandó követelés teljesítése érdekében a kielégítési végrehajtást nem rendelték el, illetőleg amíg a biztosítási intézkedést meg nem szüntetik A biztosítási intézkedés végrehajtása során elvégzett foglalás hatálya kiterjed a követelés teljesítése érdekében elrendelt kielégítési végrehajtásra is A fizetési meghagyásos eljárás során elrendelt biztosítási intézkedést a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a fél kérelmére a perbíróság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felülvizsgálja, és ennek eredményeként a biztosítási intézkedés hatályát fenntartja vagy azt megszünteti. 4. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez

12 12 A végrehajtás elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. Az adóssal kapcsolatos adatok: 1.1. neve (elnevezése), születési neve, anyja neve, születési helye és ideje 1.2. személyi igazolványának száma, személyi azonosítója 1.3. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 1.4. foglalkozása, munkahelye 1.5. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 1.6. adóazonosító jele 1.7. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése. 2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok: 2.1. a végrehajtást kérő neve (elnevezése), anyja neve, születési helye és ideje 2.2. személyi igazolványának száma, 2.3. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 2.4. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 2.5. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése 2.6. képviselő esetében neve címe telefonszáma nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 3. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem. 4. A fizetési meghagyással kapcsolatos adatok: 4.1. kibocsátó közjegyző neve, székhelye 4.2. fizetési meghagyás ügyszáma

13 fizetési meghagyás végrehajtandó része a követelt összeg a követelés teljesítésének pénzneme magyar forint euro ciprusi font cseh korona észt korona font sterling litván litas lett lat máltai líra lengyel zloty svéd korona szlovén tolár szlovák korona román lej USA dollár egyéb (a nemzetközi bankkód szerint) a követelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok a kamat jogcíme ügyleti késedelmi (törvényes) késedelmi (törvényes, gazdálkodó szerv) késedelmi szerződéses a kamat jellege, amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott éves féléves negyedéves havi heti napi kamat (önálló) mértéke (%), amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott ha a kamat naptári félévet megelőző napon érvényes JBA kamat + X%, akkor X értéke (%), a jogosult által kiszámított kamatösszeg a kamat követelés időszaka a követelést terhelő kötbér összege a követeléssel kapcsolatos költségek 4.4. a pénzkövetelés jogcíme 4.5. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel) 4.6. a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napja a Pp. 99. (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés esetén a határozat jogerőre emelkedésének napja 4.7. nyilatkozat előzetes végrehajthatóságról. 5. A tartozásért felelős személyek: 5.1. egyetemleges felelősség esetén adóstárs megnevezése

14 14 felel 5.2. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e folyamatban van megindítására sor fog kerülni nem 5.3. az adóstárs vagyonának mely részével, milyen meghatározott vagyontárgyakkal a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok. 6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaival kapcsolatos adatok 6.1. fizetési számla, pénzforgalmi számla 6.2. munkabér, egyéb járandóság 6.3. ingóság 6.4. értékpapír 6.5. követelés 6.4. ingatlan címe irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám helyrajzi száma 6.5. egyéb. 7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben és sorrendben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását 7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra 7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (erre irányuló kérelemmel) 7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (erre irányuló kérelemmel). 8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő vagy jogi képviselője a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni. 9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illeti meg 9.1. költségmentesség 9.2. illetékmentesség 9.3. illetékfeljegyzési jog 9.4. illetékátalány fizetési jog. 10. Nyilatkozat arról, hogy az ügy tárgyi költségmentes, tárgyi költségfeljegyzési jogos. 11. Nyilatkozat arról, hogy az adóst költségmentesség, illetékmentesség, illetékfeljegyzési jog, illetékátalány fizetési jog illeti meg. 12. A vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog [Vht. 89. (3) bek.].

15 Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak. 14. A végrehajtással felmerült költségek állam javára behajtandó illeték végrehajtást kérő részére behajtandó illeték a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére behajtandó díj a fizetési meghagyásos eljárás díja a végrehajtási eljárás elrendelésének díja a végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó költség. 15. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által kezdeményezett végrehajtási eljárások speciális adatai az a fizetési számlaszám, amelyre a követelés összege utalandó az a fizetési számlaszám, amelyre a végrehajtási eljárás költségének összege utalandó. 16. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezen felül behajtási jutalék, a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost munkadíj, költségátalány és készkiadások fedezésére szolgáló összeg illeti meg. A munkadíjat és a költséget a végrehajtást kérő előlegezi és azt, valamint a behajtási jutalékot az adós viseli A végrehajtó törvénysértő intézkedése, mulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül a végrehajtást foganatosító bírósághoz; a kifogást a végrehajtónál kell előterjeszteni. A végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónap eltelte után nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak (Vht ának (1)-(3) bekezdése) A végrehajtást kérő köteles a követelés megszűnését és csökkenését a végrehajtónak haladéktalanul bejelenteni és a végrehajtó felhívására a végrehajtási költségek kielégítéséről gondoskodni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Vht. 40. (2) bekezdése szerint felelős Ha a kézbesítési vélelem beálltára tekintettel a határozat jogerőssé vált, a címzett, mint kérelmező a Pp. 99/A. (3) bekezdésében írt okok fennállása esetén a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet nyújthat be az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál (Pp. 99/B. (1) bekezdés).

16 16 5. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást követő biztosítási intézkedés elrendelése során előterjesztendő egyéb kérelmek benyújtásához alkalmazandó elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. A kérelem tárgya, előterjesztésének indokai, az annak alátámasztására szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával. 2. A kérelemmel érintett ügy adatai. 3. Annak jelölése, ha a fél a beadványhoz papír alapon benyújt mellékletet. 4. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 3.1. A melléklettel ellátott papír alapú kérelmet a félnek az elektronikus kezdőirat beadását követő 3 munkanapon belül kell ajánlott küldeményként postára adni az eljáró közjegyző részére A beadvány tárgyában való döntés ügyintézési határidejébe nem számít be a mellékletek beérkezéséig eltelt idő Az elektronikus formanyomtatvány kizárólag azon beadványok előterjesztésére alkalmazható, melyekre nincs rendszeresítve önálló formanyomtatvány, amennyiben a fél nem a megfelelő űrlapon terjeszti elő a kérelmét, a közjegyző hiánypótlásra, azaz a beadvány szabályszerű előterjesztésére fogja felhívni.

17 17 6. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatványa 1. Kötelezett neve: születési neve: születési helye, ideje X : anyja neve X : személyi azonosítója X : adóazonosító jele X : lakóhelye (székhelye, telephelye): irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám, telefonszám: jogi személy, jogi személyiség nélküli, jogalanyisággal rendelkező szervezet kötelezett nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése, adószáma: jelezze,ha egyetemes kötelezettekről van szó: igen nem X :a jelölt adatok kitöltése nem kötelező, a végrehajtást segítik elő 2. Jogosult neve: születési neve: lakóhelye (székhelye, telephelye): irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám, telefonszám: fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve: annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre a követelés teljesítését elfogadja X : annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre díjtúlfizetés esetében a különbözet visszautalandó X : X :a jelölt adatok kitöltése nem kötelező, a végrehajtást segítik elő neve, címe (székhelye), telefonszáma: 3. A jogosult jogi képviselője 4. A követeléssel kapcsolatos adatok a követelés jogalapja X X : az érvényesíteni kívánt jog X X : a követelés egyéb adata X X : a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja:

18 a követelt összeg: a követelés teljesítésének pénzneme X X : 5. A követelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok a kamat jogcíme X X : a kamat jellege, amennyiben a kamat ügyleti vagy késedelmi szerződéses X X : a jogosult által kiszámított kamatösszeg: a kamat követelés időszaka: a követelést terhelő kötbér összege: a követeléssel kapcsolatos költségek: 18 a követelés beazonosításához szükséges adatok (számlatartozás esetén a számla kelte és sorszáma stb.): perré alakulás esetére a perben illetékes bíróság megjelölése azon adatokkal együtt, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható: X X : megfelelő kód beírandó, amennyiben az egyéb kódjelet választja, a mező szabadon kitölthető 6. Figyelmeztetés A közjegyző a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálja. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a közjegyzőnél ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap váltón alapuló követelés esetében 3 nap alatt kell bármely közjegyzőnél írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik. Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik. Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti. Kelt.:., év hó nap. aláírás Tanú neve: Tanú neve: Tanú címe: Tanú címe:

19 19 7. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatvány kitöltésénél alkalmazandó kódok listája 1. a követelés jogalapja 1.1. szellemi alkotáshoz fűződő jog sérelme 1.2. szerzői mű, illetve szomszédos jog felhasználása 1.3. szerzői jog, illetve szomszédos jog díjigény 1.4. tulajdonjog 1.5. közös tulajdon 1.6. bankgarancia szerződés 1.7. óvadéki szerződés 1.8. kezesi szerződés 1.9. zálogszerződés értékpapír jogviszony szerződésen kívüli károkozás jogalap nélküli gazdagodás termékfelelősség adásvételi szerződés ajándékozási szerződés szállítási szerződés földgáz szolgáltatási távhő szolgáltatási szerződés szerződés villamos energia szolgáltatási szerződés vízszolgáltatási szerződés csatorna szolgáltatási szerződés kéményseprési szolgáltatási szerződés szemétszállítási szerződés telefon szolgáltatási szerződés internet szolgáltatási szerződés kábeltelevízió szolgáltatási szerződés vállalkozási szerződés (kivéve ) mezőgazdasági bérleti szerződés haszonbérleti szerződés termékértékesítési szerződés letéti szerződés megbízási szerződés megbízás nélküli ügyvitel fuvarozási szerződés bizományi szerződés szállítmányozási szerződés személyszállítási szerződés úthasználati szerződés parkolási szerződés lízingszerződés faktoring szerződés ügynöki és üzletszerzői szerződés licencia szerződés hitelszerződés kölcsönszerződés fogyasztói kölcsönszerződés betétszerződés fizetési számla szerződés bankszámlaszerződés bankkártya/hitelkártya biztosítási szerződés szerződés tartási szerződés életjáradéki szerződés 1.54.egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés polgári jogi társaság társasház-közösség gazdasági társasági jogviszony társadalmi szervezetbeli tagsági jogviszony munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) hagyomány öröklési szerződés kötelesrész iránti igény egyéb jogviszony (szabadon kitölthető) 2. az érvényesíteni kívánt jog 2.1. vételár 2.2. visszavásárlási ár 2.3. díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, letéti, fuvarozási, bizományi, szállítmányozási díj stb.) 2.4. bér (lakbér, bérleti díj) 2.5. haszonbér (haszonbérleti díj) 2.6. díj és pótdíj (parkolás, úthasználat, személyszállítás) 2.7. jogdíj 2.8. jutalék 2.9. kölcsönösszeg betétösszeg biztosítási összeg munkabér (illetmény) értékpapíron alapuló kártérítés kártalanítás pénzkövetelés jogalap nélküli gazdagodás költség költségátalány visszatérítése visszafizetés, visszatérítés árleszállítás kamat késedelmi kamat kötbér kötbér pénztartozás

20 késedelmes fizetésére foglaló óvadék bánatpénz megtérítési igény tagsági jogviszonyból eredő tagdíj (tagi hozzájárulás) pénzkövetelés (kivéve 71-73) osztalék közös tulajdonnal kapcsolatos társasházi közös költség kiadás, költség (kivéve 76) kötelesrész iránti igény egyéb pénzkövetelés (szabadon kitölthető) a követelés egyéb adata 3.1. annak jelölése, ha az igény szavatossági igény 3.2. annak jelölése, ha, ha a fél közhatalom gyakorlása során okozott kár (Ptk ) miatt kér kártérítést 3.3. annak jelölése, ha a per tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog sérelme miatt kér kártérítést [Pp. 2. (3) bek.] 3.5. annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan legfeljebb hathavi magánhasználatra történő (haszon)bérlete, és a bérlő természetes személy 3.7. annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi légifuvarozás 3.9. annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a kötelezett a fogyasztó annak jelölése, ha a munkaviszonyon (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon) alapuló leltárfelelősség alapján érvényesít igényt 3.4. annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan 3.6. annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi fuvarozás 3.8. annak jelölése, ha a szállítmányozási szerződés tárgya nemzetközi szállítmányozás annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a jogosult a fogyasztó 4. a követelés teljesítésének pénzneme 4.1. magyar forint 4.2. euro 4.3. ciprusi font 4.4. cseh korona 4.5. észt korona 4.6. font sterling 4.7. litván litas 4.8. lett lat 4.9. máltai líra lengyel zloty svéd korona szlovén tolár szlovák korona román lej USA dollár egyéb (a nemzetközi bankkód szerint) 5. a kamat jogcíme 5.1. ügyleti 5.2. késedelmi (törvényes) 5.3. késedelmi (törvényes, gazdálkodó szerv) 5.4. késedelmi szerződéses 6. a kamat jellege, amennyiben a kamat ügyleti vagy késedelmi szerződéses 6.1. éves 6.2. féléves 6.3. negyedéves 6.4. havi 6.5. heti 6.6. napi 8. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több jogosult vagy kötelezett esetén

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1061-1099 meghatalmazottak) 1011 szülő 1012 gyám 1013 gondnok 1014 eseti gondnok 1015

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1061-1099 meghatalmazottak) 1011 szülő 1012 gyám 1013 gondnok 1014 eseti gondnok 1015 A fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárás során, a papír alapú és az elektronikus űrlapok kitöltéséhez szükséges kódok teljes listája Kód

Részletesebben

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1060 kézbesítési megbízott, 1061-1099 meghatalmazottak) 1011 szülő 1012 gyám 1013 gondnok 1015

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1060 kézbesítési megbízott, 1061-1099 meghatalmazottak) 1011 szülő 1012 gyám 1013 gondnok 1015 A fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárás során, a papír alapú és az elektronikus űrlapok kitöltéséhez szükséges kódok listája (2014.10.27-i

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

A 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet rövid ismertetése. 1. A költségfeljegyzési jog engedélyezése, felülvizsgálata és megvonása

A 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet rövid ismertetése. 1. A költségfeljegyzési jog engedélyezése, felülvizsgálata és megvonása A 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet rövid ismertetése A tárgyi rendelet fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről,

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kérelem magánszemély részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA F1 JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16. ) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi.tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) 2. Születési hely és év 3. nyja leánykori neve 4. Állandó lakóhelye 5. Ideiglenes lakóhelye

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

SEGÉDLET A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN C. ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ BP22 P26 nyomtatvány

SEGÉDLET A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN C. ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ BP22 P26 nyomtatvány SEGÉDLET A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN C. ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ BP22 P26 nyomtatvány A nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Budapest, 2009. április

Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9400. számú törvényjavaslat a fizetési meghagyásos eljárásról Előadó: dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. április 2009. évi törvény a

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó Érkezett: 20. hó nap Átvette: fizetési könnyítés,mérséklés valamint költségmentesség igénylő adatlap 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:.. b) adószáma: nyilvántartási

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN ÜGYSZÁM: 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Kérelmező nem kapott elszámolást, vagy kapott elszámolást és azt nem vitatja, de sérelmezi, hogy a pénzügyi intézmény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM vonalkód helye 150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM ÜGYSZÁM: Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez Érkeztetés helye E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Gazdasági társaság

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély 1 Illetékkötelezettség lásd 4. oldal Költségmentesség 2008. lásd hó 5. oldal nap MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Érkezett: 20. hó nap Átvette: Magánszemély fizetési könnyítés, mérséklés valamint költségmentesség

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó 1 Eljárási illeték: 3.000,-, melyet csekken kell leróni Költségmentesség: lásd 5. oldal Érkezett: 20. hó nap Átvette: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó fizetési könnyítés,mérséklés valamint költségmentesség

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

ARE- III.2.F. PÓTLAP [.]

ARE- III.2.F. PÓTLAP [.] ARE- III.2.F. PÓTLAP [.] V A GYONLELTÁR ÜGYSZÁM: TARTOZÁSOK - ADÓS, ADÓSTÁRS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI (KIVÉVE ADÓTARTOZÁS!) (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 2. számú

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal

Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal MELLÉKLET: 16 Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal Kitöltés előtt kötelezően olvassa el az utasítást. Az adózó adatai (Elnevezés/családi-és utónév) (Székhely/lakcím:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben