TERVEZET. a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről"

Átírás

1 1 IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/IKSZFO/1622/2010. TERVEZET a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről március

2 2 1. melléklet az IRM/IKSZFO/1622/2010. számú munkaanyaghoz TERVEZET! Az igazságügyi és rendészeti miniszter./2010. (...) IRM rendelete a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény 60. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: E rendelet 1. a) 1. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus formanyomtatványának adattartamát, b) 2. számú melléklete a fizetési meghagyás ellen előterjeszthető ellentmondás előterjesztésére szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartamát, c) 3. számú melléklete a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartamát, d) 4. számú melléklete a végrehajtás elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartamát, e) 5. számú melléklete a fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást követő biztosítási intézkedés elrendelése során előterjesztendő egyéb kérelmek benyújtásához alkalmazandó elektronikus formanyomtatvány adattartamát, f) 6. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatványát, g) 7. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatvány kitöltésénél alkalmazandó kódok listáját, h) 8. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több jogosult vagy kötelezett esetén pótlapot, i) 9. számú melléklete a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához, illetve a kamat meghatározásához pótlapot, j) 10. számú melléklete a fizetési meghagyással szemben előterjeszthető ellentmondás formanyomtatványát, k) 11. számú melléklete a végrehajtási lap formanyomtatványát, l) 12. számú melléklete a végrehajtási laphoz, végrehajtás alá vonható vagyontárgy felsorolásához pótlapot

3 3 tartalmazza. 2. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatványát a rendelet 7. számú mellékletében foglalt listában szereplő számkódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a 7. számú melléklet számkódot tartalmaz. 3. A közjegyző a MOKK rendszere alkalmazásával megtagadja a fél által az elektronikus űrlaphoz csatolt mellékletek átvételét. 4. Valamennyi nyomtatvány tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy ha a fél a beadványát a kérelem szóbeli előterjesztését kivéve nem az eljáró közjegyzőnél nyújtja be, akkor a beadvány elkésettnek tekintendő, amennyiben a beadvány nem érkezik meg a jogszabályban előírt határidőben az eljáró közjegyzőhöz. 5. (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara) honlapján a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények kivételével közzéteszi azokat a műszaki paramétereket, amelyeket a feleknek követniük kell a MOKK rendszere igénybevételekor. (2) A közjegyzői kamara a központi rendszeren keresztül megküldhető űrlapok kivételével az elektronikus űrlapok kitöltéséhez szükséges internetes felületet biztosít a MOKK rendszerén keresztül. (3) A közjegyzői kamara honlapján közzéteszi a postai úton beküldendő, papír alapú letölthető, kinyomtatható űrlapokat. (4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett űrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható; ha a fél ilyen űrlapot küld meg elektronikus úton, annak átvételét a közjegyző megtagadja. (5) A fél papír alapú űrlapot a közjegyző irodájában is igényelhet. 6. A rendelet június 1-jén lép hatályba.

4 4 1. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus formanyomtatványának adattartama 1. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok: 1.1. a fél neve, idézési címe és eljárásbeli állása 1.2. képviselő esetében neve, idézési címe és eljárásbeli állása, nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 2. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti határozott kérelem. 3. A kötelezettel kapcsolatos adatok: 3.1. a kötelezett neve (elnevezése), idézési címe és eljárásbeli állása 3.2. annak jelzése, ha egyetemleges kötelezettekről van szó. 4. A követeléssel kapcsolatos adatok: 4.1. a követelés jogalapja szellemi alkotáshoz fűződő jog sérelme szerzői mű, illetve szomszédos jog felhasználása szerzői jog, illetve szomszédos jog díjigény tulajdonjog közös tulajdon bankgarancia szerződés óvadéki szerződés kezesi szerződés zálogszerződés értékpapír jogviszony szerződésen kívüli károkozás jogalap nélküli gazdagodás termékfelelősség adásvételi szerződés ajándékozási szerződés szállítási szerződés földgáz szolgáltatási szerződés távhő szolgáltatási szerződés villamos energia szolgáltatási szerződés vízszolgáltatási szerződés csatorna szolgáltatási szerződés kéményseprési szolgáltatási szerződés szemétszállítási szerződés telefon szolgáltatási szerződés internet szolgáltatási szerződés kábeltelevízió szolgáltatási szerződés vállalkozási szerződés (kivéve ) mezőgazdasági termékértékesítési szerződés bérleti szerződés haszonbérleti szerződés letéti szerződés

5 megbízási szerződés megbízás nélküli ügyvitel fuvarozási szerződés bizományi szerződés szállítmányozási szerződés személyszállítási szerződés úthasználati szerződés parkolási szerződés lízingszerződés faktoring szerződés ügynöki és üzletszerzői szerződés licencia szerződés hitelszerződés kölcsönszerződés fogyasztói kölcsönszerződés betétszerződés fizetési számla szerződés bankszámlaszerződés bankkártya/hitelkártya szerződés biztosítási szerződés tartási szerződés életjáradéki szerződés egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés polgári jogi társaság társasház-közösség gazdasági társasági jogviszony társadalmi szervezetbeli tagsági jogviszony munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) hagyomány öröklési szerződés kötelesrész iránti igény egyéb jogviszony (szabadon kitölthető) 4.2. az érvényesíteni kívánt jog: vételár visszavásárlási ár díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, letéti, fuvarozási, bizományi, szállítmányozási díj stb.) bér (lakbér, bérleti díj) haszonbér (haszonbérleti díj) díj és pótdíj (parkolás, úthasználat, személyszállítás) jogdíj jutalék kölcsönösszeg betétösszeg biztosítási összeg munkabér (illetmény) értékpapíron alapuló pénzkövetelés kártérítés kártalanítás jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése

6 költség költségátalány visszafizetés, visszatérítés árleszállítás kamat késedelmi kamat kötbér kötbér pénztartozás késedelmes fizetésére foglaló óvadék bánatpénz megtérítési igény tagsági jogviszonyból eredő pénzkövetelés (kivéve 71-73) tagdíj (tagi hozzájárulás) osztalék közös tulajdonnal kapcsolatos kiadás, költség (kivéve 76) társasházi közös költség kötelesrész iránti igény egyéb pénzkövetelés (szabadon kitölthető) 4.3. egyéb adat annak jelölése, ha az igény szavatossági igény annak jelölése, ha, ha a fél közhatalom gyakorlása során okozott kár (Ptk ) miatt kér kártérítést annak jelölése, ha a per tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog sérelme miatt kér kártérítést [Pp. 2. (3) bek.] annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan legfeljebb hathavi magánhasználatra történő (haszon)bérlete, és a bérlő természetes személy annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi fuvarozás annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi légifuvarozás annak jelölése, ha a szállítmányozási szerződés tárgya nemzetközi szállítmányozás annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a kötelezett a fogyasztó annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a jogosult a fogyasztó annak jelölése, ha a munkaviszonyon (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon) alapuló leltárfelelősség alapján érvényesít igényt 4.4. a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja 4.5. a követelt összeg 4.6. a követelés teljesítésének pénzneme magyar forint euro ciprusi font cseh korona észt korona

7 font sterling litván litas lett lat máltai líra lengyel zloty svéd korona szlovén tolár szlovák korona román lej USA dollár egyéb (a nemzetközi bankkód szerint), 4.7. A követelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok a kamat jogcíme ügyleti késedelmi (törvényes) késedelmi (törvényes, gazdálkodó szerv) késedelmi szerződéses a kamat jellege, amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott éves féléves negyedéves havi heti napi kamat (önálló) mértéke (%), amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott ha a kamat naptári félévet megelőző napon érvényes JBA kamat + X%, akkor X értéke (%), a jogosult által kiszámított kamatösszeg a kamat követelés időszaka 4.8. a követelést terhelő kötbér összege 4.9. a követeléssel kapcsolatos költségek a követelés beazonosításához szükséges adatok (számlatartozás esetén a számla kelte és sorszáma stb.). 5. A kérelmezővel kapcsolatos nem kötelező adatok: 5.1. annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre a követelés teljesítését elfogadja 5.2. annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre díjtúlfizetés esetében a különbözet visszautalandó. 6. A kötelezettel kapcsolatos nem kötelező adatok: 6.1. természetes személy kötelezett születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, személyi azonosítója 6.2. jogi személy, jogi személyiség nélküli, jogalanyisággal rendelkező szervezet kötelezett nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése, adószáma.

8 8 7. Perré alakulás esetére a perben illetékes bíróság megjelölése azon adatokkal együtt, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható. 8. Az űrlapon megjelenő tájékoztatások, figyelmezetések: 8.1. A közjegyző a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálja. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a közjegyzőnél ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap váltón alapuló követelés esetében 3 nap alatt kell bármely közjegyzőnél írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti A 6. pontban foglalt adatok megjelölése a követelés későbbi végrehajtását segíti elő.

9 9 2. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás ellen előterjeszthető ellentmondás előterjesztésére szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. Az ellentmondóval kapcsolatos kötelező adatok: 1.1. a fél neve (elnevezése), idézési címe és eljárásbeli állása 1.2. képviselő esetében neve, idézési címe és eljárásbeli állása, nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 2. Az ellentmondással érintett fizetési meghagyással kapcsolatos adatok: 2.1. fizetési meghagyás ügyszáma 2.2. a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző neve, székhelye. 3. Ellentmondás 3.1. a követelés teljes összegének vitatása, a járulékokkal együtt 3.2. a követelés részbeni vitatása, a járulékokkal együtt 3.3. ellentmondás arra tekintettel, hogy a követelést már a fizetési meghagyás kézhezvételét megelőzően teljesítette 3.4. ellentmondás arra tekintettel, hogy a követelésből meghatározott összeget már a fizetési meghagyás kézhezvételét megelőzően teljesítette. 4. Ha a kötelezett a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre, a bizonylat sorszámának és keltének vagy a pénzügyi művelet azonosítójának (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontjának megjelölése. 5. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 5.1. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) jogerőre emelkedik Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett csak a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kéri; ilyen kérelem előterjesztésére az ellentmondásra nyitva álló határidőn belül van lehetőség Nem minősül a fizetési meghagyás megtámadásának a kijavításra irányuló kérelem Ha a kötelezett az ellentmondásban arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően már teljesítette, a közjegyző az ellentmondásról szóló értesítés kézbesítésével egyidejűleg felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a közjegyzőnek a követelés fennállásáról. A kötelezettnek - ha a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre - az ellentmondásban meg kell jelölnie a bizonylat sorszámát és keltét, illetve a pénzügyi művelet azonosítóját (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontját.

10 10 3. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. Az adóssal kapcsolatos adatok: 1.1. neve (elnevezése), születési neve, anyja neve, születési helye és ideje 1.2. személyi igazolványának száma, személyi azonosítója 1.3. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 1.4. foglalkozása, munkahelye 1.5. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 1.6. adóazonosító jele 1.7. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése. 2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok: 2.1. a végrehajtást kérő neve (elnevezése), anyja neve, születési helye és ideje 2.2. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 2.3. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 2.4. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése 2.5. képviselő esetében neve címe telefonszáma nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 3. Biztosítási intézkedés elrendelése iránti határozott kérelem, annak meghatározása, hogy milyen típusú biztosítási intézkedést kér: 3.1. pénzkövetelés biztosítása

11 kérelem az iránt, hogy a közjegyző a biztosítási intézkedést a követelésnek a pénzkövetelés biztosítása során végrehajtás alá vont vagyontárgyakkal (biztosítási intézkedés során végrehajtás alá vont vagyontárgyak) nem fedezett részének biztosítására rendelje el. 4. A biztosítandó pénzköveteléssel kapcsolatos adatok (melyekből a közjegyző hatásköre és illetékessége megállapítható): 4.1. a kibocsátott fizetési meghagyás ügyszáma 4.2. a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 4.3. a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (melynek hiteles másolata a kérelemhez csatolandó). 5. A kérelem előterjesztését igazoló nyilatkozatok: 5.1 arra a tényre utalás, hogy a fizetési meghagyás még nem jogerős 5.2. arra a tényre utalás, hogy a fizetési meghagyás jogerős, de a teljesítési határidő még nem telt le, 5.3. arra utaló tények, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van (a tényeket alátámasztó dokumentumok hiteles másolata, amennyiben ilyen dokumentumok rendelkezésre állnak, a kérelemhez csatolandó). 6. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 6.1. Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezen felül behajtási jutalék, a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost munkadíj, költségátalány és készkiadások fedezésére szolgáló összeg illeti meg. A munkadíjat és a költséget a végrehajtást kérő előlegezi és azt, valamint a behajtási jutalékot az adós viseli. 7. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 7.1. Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj illeti meg. A munkadíjat a biztosítási intézkedést kérő előlegezi és azt, valamint a behajtási jutalékot az adós viseli A biztosítási intézkedés végrehajtásáért megfizetett munkadíj összegét be kell számítani a kielégítési végrehajtás lefolytatásáért megfizetendő költség összegébe A végrehajtó törvénysértő intézkedése, mulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül a végrehajtást foganatosító bírósághoz; a kifogást a végrehajtónál kell előterjeszteni. A végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónap eltelte után nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak (Vht ának (1)-(3) bekezdése) A biztosítási intézkedés hatálya addig tart, amíg a biztosítandó követelés teljesítése érdekében a kielégítési végrehajtást nem rendelték el, illetőleg amíg a biztosítási intézkedést meg nem szüntetik A biztosítási intézkedés végrehajtása során elvégzett foglalás hatálya kiterjed a követelés teljesítése érdekében elrendelt kielégítési végrehajtásra is A fizetési meghagyásos eljárás során elrendelt biztosítási intézkedést a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a fél kérelmére a perbíróság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felülvizsgálja, és ennek eredményeként a biztosítási intézkedés hatályát fenntartja vagy azt megszünteti. 4. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez

12 12 A végrehajtás elrendelése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. Az adóssal kapcsolatos adatok: 1.1. neve (elnevezése), születési neve, anyja neve, születési helye és ideje 1.2. személyi igazolványának száma, személyi azonosítója 1.3. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 1.4. foglalkozása, munkahelye 1.5. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 1.6. adóazonosító jele 1.7. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése. 2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok: 2.1. a végrehajtást kérő neve (elnevezése), anyja neve, születési helye és ideje 2.2. személyi igazolványának száma, 2.3. lakóhelye (székhelye, telephelye) irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám telefonszám 2.4. fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése 2.5. nem természetes személy cégjegyzékszáma adószáma nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése 2.6. képviselő esetében neve címe telefonszáma nyilatkozat a képviseleti jogosultságról. 3. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem. 4. A fizetési meghagyással kapcsolatos adatok: 4.1. kibocsátó közjegyző neve, székhelye 4.2. fizetési meghagyás ügyszáma

13 fizetési meghagyás végrehajtandó része a követelt összeg a követelés teljesítésének pénzneme magyar forint euro ciprusi font cseh korona észt korona font sterling litván litas lett lat máltai líra lengyel zloty svéd korona szlovén tolár szlovák korona román lej USA dollár egyéb (a nemzetközi bankkód szerint) a követelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok a kamat jogcíme ügyleti késedelmi (törvényes) késedelmi (törvényes, gazdálkodó szerv) késedelmi szerződéses a kamat jellege, amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott éves féléves negyedéves havi heti napi kamat (önálló) mértéke (%), amennyiben a kamat a vagy a pontban meghatározott ha a kamat naptári félévet megelőző napon érvényes JBA kamat + X%, akkor X értéke (%), a jogosult által kiszámított kamatösszeg a kamat követelés időszaka a követelést terhelő kötbér összege a követeléssel kapcsolatos költségek 4.4. a pénzkövetelés jogcíme 4.5. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel) 4.6. a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napja a Pp. 99. (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés esetén a határozat jogerőre emelkedésének napja 4.7. nyilatkozat előzetes végrehajthatóságról. 5. A tartozásért felelős személyek: 5.1. egyetemleges felelősség esetén adóstárs megnevezése

14 14 felel 5.2. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e folyamatban van megindítására sor fog kerülni nem 5.3. az adóstárs vagyonának mely részével, milyen meghatározott vagyontárgyakkal a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok. 6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaival kapcsolatos adatok 6.1. fizetési számla, pénzforgalmi számla 6.2. munkabér, egyéb járandóság 6.3. ingóság 6.4. értékpapír 6.5. követelés 6.4. ingatlan címe irányítószám helység utca házszám emelet ajtószám helyrajzi száma 6.5. egyéb. 7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben és sorrendben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását 7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra 7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (erre irányuló kérelemmel) 7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (erre irányuló kérelemmel). 8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő vagy jogi képviselője a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni. 9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illeti meg 9.1. költségmentesség 9.2. illetékmentesség 9.3. illetékfeljegyzési jog 9.4. illetékátalány fizetési jog. 10. Nyilatkozat arról, hogy az ügy tárgyi költségmentes, tárgyi költségfeljegyzési jogos. 11. Nyilatkozat arról, hogy az adóst költségmentesség, illetékmentesség, illetékfeljegyzési jog, illetékátalány fizetési jog illeti meg. 12. A vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog [Vht. 89. (3) bek.].

15 Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak. 14. A végrehajtással felmerült költségek állam javára behajtandó illeték végrehajtást kérő részére behajtandó illeték a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére behajtandó díj a fizetési meghagyásos eljárás díja a végrehajtási eljárás elrendelésének díja a végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó költség. 15. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által kezdeményezett végrehajtási eljárások speciális adatai az a fizetési számlaszám, amelyre a követelés összege utalandó az a fizetési számlaszám, amelyre a végrehajtási eljárás költségének összege utalandó. 16. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezen felül behajtási jutalék, a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost munkadíj, költségátalány és készkiadások fedezésére szolgáló összeg illeti meg. A munkadíjat és a költséget a végrehajtást kérő előlegezi és azt, valamint a behajtási jutalékot az adós viseli A végrehajtó törvénysértő intézkedése, mulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül a végrehajtást foganatosító bírósághoz; a kifogást a végrehajtónál kell előterjeszteni. A végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónap eltelte után nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak (Vht ának (1)-(3) bekezdése) A végrehajtást kérő köteles a követelés megszűnését és csökkenését a végrehajtónak haladéktalanul bejelenteni és a végrehajtó felhívására a végrehajtási költségek kielégítéséről gondoskodni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Vht. 40. (2) bekezdése szerint felelős Ha a kézbesítési vélelem beálltára tekintettel a határozat jogerőssé vált, a címzett, mint kérelmező a Pp. 99/A. (3) bekezdésében írt okok fennállása esetén a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet nyújthat be az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál (Pp. 99/B. (1) bekezdés).

16 16 5. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást követő biztosítási intézkedés elrendelése során előterjesztendő egyéb kérelmek benyújtásához alkalmazandó elektronikus formanyomtatvány adattartama 1. A kérelem tárgya, előterjesztésének indokai, az annak alátámasztására szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával. 2. A kérelemmel érintett ügy adatai. 3. Annak jelölése, ha a fél a beadványhoz papír alapon benyújt mellékletet. 4. A formanyomtatványon lévő figyelmeztetések: 3.1. A melléklettel ellátott papír alapú kérelmet a félnek az elektronikus kezdőirat beadását követő 3 munkanapon belül kell ajánlott küldeményként postára adni az eljáró közjegyző részére A beadvány tárgyában való döntés ügyintézési határidejébe nem számít be a mellékletek beérkezéséig eltelt idő Az elektronikus formanyomtatvány kizárólag azon beadványok előterjesztésére alkalmazható, melyekre nincs rendszeresítve önálló formanyomtatvány, amennyiben a fél nem a megfelelő űrlapon terjeszti elő a kérelmét, a közjegyző hiánypótlásra, azaz a beadvány szabályszerű előterjesztésére fogja felhívni.

17 17 6. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatványa 1. Kötelezett neve: születési neve: születési helye, ideje X : anyja neve X : személyi azonosítója X : adóazonosító jele X : lakóhelye (székhelye, telephelye): irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám, telefonszám: jogi személy, jogi személyiség nélküli, jogalanyisággal rendelkező szervezet kötelezett nyilvántartási száma, nyilvántartását vezető szerv elnevezése, adószáma: jelezze,ha egyetemes kötelezettekről van szó: igen nem X :a jelölt adatok kitöltése nem kötelező, a végrehajtást segítik elő 2. Jogosult neve: születési neve: lakóhelye (székhelye, telephelye): irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám, telefonszám: fizetési számlaszáma, számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve: annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre a követelés teljesítését elfogadja X : annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre díjtúlfizetés esetében a különbözet visszautalandó X : X :a jelölt adatok kitöltése nem kötelező, a végrehajtást segítik elő neve, címe (székhelye), telefonszáma: 3. A jogosult jogi képviselője 4. A követeléssel kapcsolatos adatok a követelés jogalapja X X : az érvényesíteni kívánt jog X X : a követelés egyéb adata X X : a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja:

18 a követelt összeg: a követelés teljesítésének pénzneme X X : 5. A követelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok a kamat jogcíme X X : a kamat jellege, amennyiben a kamat ügyleti vagy késedelmi szerződéses X X : a jogosult által kiszámított kamatösszeg: a kamat követelés időszaka: a követelést terhelő kötbér összege: a követeléssel kapcsolatos költségek: 18 a követelés beazonosításához szükséges adatok (számlatartozás esetén a számla kelte és sorszáma stb.): perré alakulás esetére a perben illetékes bíróság megjelölése azon adatokkal együtt, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható: X X : megfelelő kód beírandó, amennyiben az egyéb kódjelet választja, a mező szabadon kitölthető 6. Figyelmeztetés A közjegyző a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálja. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a közjegyzőnél ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap váltón alapuló követelés esetében 3 nap alatt kell bármely közjegyzőnél írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik. Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik. Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti. Kelt.:., év hó nap. aláírás Tanú neve: Tanú neve: Tanú címe: Tanú címe:

19 19 7. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem formanyomtatvány kitöltésénél alkalmazandó kódok listája 1. a követelés jogalapja 1.1. szellemi alkotáshoz fűződő jog sérelme 1.2. szerzői mű, illetve szomszédos jog felhasználása 1.3. szerzői jog, illetve szomszédos jog díjigény 1.4. tulajdonjog 1.5. közös tulajdon 1.6. bankgarancia szerződés 1.7. óvadéki szerződés 1.8. kezesi szerződés 1.9. zálogszerződés értékpapír jogviszony szerződésen kívüli károkozás jogalap nélküli gazdagodás termékfelelősség adásvételi szerződés ajándékozási szerződés szállítási szerződés földgáz szolgáltatási távhő szolgáltatási szerződés szerződés villamos energia szolgáltatási szerződés vízszolgáltatási szerződés csatorna szolgáltatási szerződés kéményseprési szolgáltatási szerződés szemétszállítási szerződés telefon szolgáltatási szerződés internet szolgáltatási szerződés kábeltelevízió szolgáltatási szerződés vállalkozási szerződés (kivéve ) mezőgazdasági bérleti szerződés haszonbérleti szerződés termékértékesítési szerződés letéti szerződés megbízási szerződés megbízás nélküli ügyvitel fuvarozási szerződés bizományi szerződés szállítmányozási szerződés személyszállítási szerződés úthasználati szerződés parkolási szerződés lízingszerződés faktoring szerződés ügynöki és üzletszerzői szerződés licencia szerződés hitelszerződés kölcsönszerződés fogyasztói kölcsönszerződés betétszerződés fizetési számla szerződés bankszámlaszerződés bankkártya/hitelkártya biztosítási szerződés szerződés tartási szerződés életjáradéki szerződés 1.54.egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés polgári jogi társaság társasház-közösség gazdasági társasági jogviszony társadalmi szervezetbeli tagsági jogviszony munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) hagyomány öröklési szerződés kötelesrész iránti igény egyéb jogviszony (szabadon kitölthető) 2. az érvényesíteni kívánt jog 2.1. vételár 2.2. visszavásárlási ár 2.3. díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, letéti, fuvarozási, bizományi, szállítmányozási díj stb.) 2.4. bér (lakbér, bérleti díj) 2.5. haszonbér (haszonbérleti díj) 2.6. díj és pótdíj (parkolás, úthasználat, személyszállítás) 2.7. jogdíj 2.8. jutalék 2.9. kölcsönösszeg betétösszeg biztosítási összeg munkabér (illetmény) értékpapíron alapuló kártérítés kártalanítás pénzkövetelés jogalap nélküli gazdagodás költség költségátalány visszatérítése visszafizetés, visszatérítés árleszállítás kamat késedelmi kamat kötbér kötbér pénztartozás

20 késedelmes fizetésére foglaló óvadék bánatpénz megtérítési igény tagsági jogviszonyból eredő tagdíj (tagi hozzájárulás) pénzkövetelés (kivéve 71-73) osztalék közös tulajdonnal kapcsolatos társasházi közös költség kiadás, költség (kivéve 76) kötelesrész iránti igény egyéb pénzkövetelés (szabadon kitölthető) a követelés egyéb adata 3.1. annak jelölése, ha az igény szavatossági igény 3.2. annak jelölése, ha, ha a fél közhatalom gyakorlása során okozott kár (Ptk ) miatt kér kártérítést 3.3. annak jelölése, ha a per tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog sérelme miatt kér kártérítést [Pp. 2. (3) bek.] 3.5. annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan legfeljebb hathavi magánhasználatra történő (haszon)bérlete, és a bérlő természetes személy 3.7. annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi légifuvarozás 3.9. annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a kötelezett a fogyasztó annak jelölése, ha a munkaviszonyon (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon) alapuló leltárfelelősség alapján érvényesít igényt 3.4. annak jelölése, ha a bérleti vagy haszonbérleti szerződés tárgya külföldi ingatlan 3.6. annak jelölése, ha a fuvarozás szerződés tárgya nemzetközi fuvarozás 3.8. annak jelölése, ha a szállítmányozási szerződés tárgya nemzetközi szállítmányozás annak jelölése, ha a szerződés fogyasztói szerződés, és a jogosult a fogyasztó 4. a követelés teljesítésének pénzneme 4.1. magyar forint 4.2. euro 4.3. ciprusi font 4.4. cseh korona 4.5. észt korona 4.6. font sterling 4.7. litván litas 4.8. lett lat 4.9. máltai líra lengyel zloty svéd korona szlovén tolár szlovák korona román lej USA dollár egyéb (a nemzetközi bankkód szerint) 5. a kamat jogcíme 5.1. ügyleti 5.2. késedelmi (törvényes) 5.3. késedelmi (törvényes, gazdálkodó szerv) 5.4. késedelmi szerződéses 6. a kamat jellege, amennyiben a kamat ügyleti vagy késedelmi szerződéses 6.1. éves 6.2. féléves 6.3. negyedéves 6.4. havi 6.5. heti 6.6. napi 8. számú melléklet a /2010. (..) IRM rendelethez Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több jogosult vagy kötelezett esetén

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 6723 Szeged, Pentelei sor 5. ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI Módosítva: 2013. április 15. Hatályba helyezve: 2013. május 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I./ Hátralékkezelés

Részletesebben

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1060 kézbesítési megbízott, 1061-1099 meghatalmazottak) 1011 szülő 1012 gyám 1013 gondnok 1015

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1060 kézbesítési megbízott, 1061-1099 meghatalmazottak) 1011 szülő 1012 gyám 1013 gondnok 1015 A fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárás során, a papír alapú és az elektronikus űrlapok kitöltéséhez szükséges kódok listája (2014.10.27-i

Részletesebben

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet. a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet. a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet A jogszabály mai napon hatályos állapota 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. a) pontjában,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 2015.01.01.

CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 2015.01.01. CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. 2015.01.01. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 1. Általános Üzleti Feltételek célja 2 2. Általános Üzleti Feltételek hatálya 2 3. Üzletfél-azonosítás, képviselet;

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 6., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XL. törvény A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS 2014. március 15. napjától A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI

Részletesebben

2014. évi XL. törvény

2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 -

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 - 2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23-2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet. 1. Cím

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet. 1. Cím 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.04.14-e után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett

Részletesebben

/ 34 2012.01.19. 13:05

/ 34 2012.01.19. 13:05 HK Jogszabály szolgáltatás / 34 2012.01.19. 13:05 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011.12.23 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat HATÁLYOS 2014. augusztus 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 1/20151/ÜN. számú Szabályzat

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 1/20151/ÜN. számú Szabályzat HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 1/20151/ÜN. számú Szabályzat HATÁLYOS 2015. február 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben

T/. számú. törvényjavaslat

T/. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/. számú törvényjavaslat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE Összeállította: Császti Ferenc Kedves Kollégák, Kolléganők! 2001. óta lassan 6 év telt el. Ekkor jelentettük meg a

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben