fine trade gmbh Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fine trade gmbh Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 fine trade gmbh Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések a szerződés hatálya 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a társaságunk (fine trade gmbh, Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis; a továbbiakban: Fine Trade ) és Ön (a továbbiakban: Megrendelő ) közötti valamennyi üzleti kapcsolatra alkalmazandók. A mindenkori szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek irányadók. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében fogyasztó a Konsumentschutzgesetz, azaz a fogyasztók védelméről szóló törvény (a továbbiakban Konsumentschutzgesetz ) 1. -a szerint fogyasztónak minősülő személy. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében vállalkozó a Konsumentschutzgesetz 1. -a szerint vállalkozónak minősülő személy. 3. Eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Szerződési Feltételek az azokról való tudomás esetén sem képezik a szerződés részét, kivéve, ha azok alkalmazásához írásban kifejezetten hozzájárultak. 2. Szerződéskötés és az útján történő információtovábbításhoz és a szerződés megerősítéséhez való hozzájárulás 1. Fine Trade nincs kötve ajánlataihoz. Fine Trade a Megrendelő számára ésszerű keretek között fenntartja magának a jogot a műszaki és egyéb jellegű módosításokra. 2. Megrendelő a megrendeléssel magára nézve kötelező szerződési ajánlatot tesz. Elektronikus úton megrendelt termék esetén Fine Trade a Megrendelő megrendelésének beérkezését elektronikus úton ( -ben) haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása nem minősül a megrendelés kötelező elfogadásának. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása kizárólag Fine Trade kifejezett ez irányú nyilatkozata esetén minősül elfogadásnak. 3. Fine Trade jogosult a megrendelésben szereplő szerződési ajánlatot egy héten belül elfogadni. Elektronikus úton történő megrendelés esetén Fine Trade jogosult a megrendelést annak beérkezését követő három munkanapon belül elfogadni. 4. Fine Trade jogosult a megrendelés elfogadását például a Megrendelő hitelképességének vizsgálatát követően elutasítani. Fine Trade jogosult a megrendelést háztartási mennyiségekre korlátozni. 5. Fine Trade a megrendelés teljes körű lebonyolításáig, azaz a megrendelt termék kiszállításáig és annak hiánytalan megfizetéséig jogosult az azt követően leadott további megrendelések visszautasítására vagy azok törlésére. 6. Fine Trade jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben részére beszállítói Fine Trade önhibáján kívül nem megfelelő határidőben szállítanak (a továbbiakban: jogfenntartás a beszállítók késedelmes teljesítése esetére ) vagy Fine Trade teljesítése önhibáján kívül vis maior, sztrájk, a munkavállalók kizárás miatti felfüggesztése vagy természeti csapás miatt lehetetlen vagy nem elvárható. A jogfenntartás a beszállítók késedelmes teljesítése esetére fogyasztókkal szemben kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha Fine Trade megfelelő helyettesítő ügyletet (kötelező, határidőben történt és kielégítő megrendelés) kötött és a termék szállításának meghiúsulásáért egyéb okból sem felelős. Ez esetben Fine Trade haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt és a már teljesített ellenszolgáltatásokat visszatéríti. 7. Amennyiben egy szolgáltatás nem vagy csak részben áll rendelkezésre, úgy Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatni kell. Az ellenszolgáltatás haladéktalanul visszatérítésre kerül. 8. Amennyiben Megrendelő a terméket elektronikus úton rendeli meg, úgy Fine Trade tárolja a szerződés szövegét és azt a szerződéskötést követően a hatályos Általános Szerződési Feltételekkel együtt útján megküldi Megrendelő részére. Fine Trade a szerződéskötést megelőzően továbbá hozzáférhetővé teszi Megrendelő részére az Általános Szerződési Feltételeket. 9. Számlák, jóváírások, stornó-számlák és fizetési felszólítások általában útján kerülnek megküldésre. Megrendelő köteles címe változását haladéktalanul bejelenteni és arról gondoskodni, hogy korábbi ismert címe törlésre kerüljön. 10. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz, azaz a távollevők között és üzleten kívül kötött ügyletekről szóló törvény (a továbbiakban: Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz ) rendelkezései szerint rendelkezésére bocsátandó információk útján kerüljenek megküldésre. 11. Fine Trade fenntartja a jogot, hogy Megrendelővel szembeni követeléseit harmadik félre engedményezze. 3. Tulajdonjog fenntartása 1. Fine Trade a vételár teljes megfizetéséig fenntartja tulajdonjogát terméken. 2. Megrendelő köteles a terméket a tulajdonjog fenntartása idején kellő gondossággal kezelni. Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Fine Tradeet harmadik fél termékhez való hozzáféréséről, így különösen végrehajtási intézkedésekről, továbbá a termék esetleges sérüléséről vagy megsemmisüléséről. Megrendelő köteles a termék birtokosának vagy Megrendelő címében bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni. Megrendelő köteles Fine Trade valamennyi, ezen kötelezettség megszegéséből és harmadik személy termékhez való hozzáférése megakadályozásához szükséges beavatkozás elmulasztásából eredő kárát és költségét megtéríteni. 3. Fine Trade jogosult Megrendelő szerződésszegő magatartása esetén, különösen késedelmes fizetése esetén, a szerződéstől elállni és a termék kiadását követelni. Fine Trade jogosult továbbá a 2. pontban meghatározott kötelezettség megszegése esetén a szerződéstől elállni és a termék kiadását követelni, amennyiben a szerződés fenntartása Fine Trade részéről nem elvárható. 4. Vállalkozó jogosult a termék általános üzletvitel keretében történő továbbértékesítésére. Vállalkozó már most engedményezi valamennyi, a termék harmadik fél részére történő továbbértékesítéséből eredő, a számla összegéig terjedő követelését és kötelezi magát ennek könyveiben és számláin történő megfelelő feltüntetésére. Fine Trade ezen engedményezést elfogadja. Vállalkozó az engedményezést követően jogosult a követelés behajtására. Fine Trade fenntartja magának a jogot a követelés behajtására azt követően, hogy vállalkozó fizetési kötelezettségének szabályszerűen nem tett eleget és késedelembe esett. 5. A termék vállalkozó általi megmunkálása és feldolgozása mindig Fine Trade nevében és megbízásából történik. A termék feldolgozása esetén Fine Trade az általa szállított termék értékének arányában az új dolgon közös tulajdont szerez. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a termék egyéb, nem Fine Trade tulajdonában álló tárgyakkal kerül feldolgozásra vagy összekeverésre. -1-

2 4.. Elállási jog távollevők közötti létrejött szerződés / teleés online-shopping szerződés A jelen elállási jog a felek eltérő megállapodása hiányában nem alkalmazható az alábbi szerződések esetében: Tájékoztatás az elállási jogról Elállási jog Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni. Az elállási jog tartama a termék Megrendelő vagy Megrendelő által kijelölt harmadik fél aki nem a fuvarozó általi átvételétől számított 14 nap. Megrendelő az őt megillető elállási jog gyakorlásához köteles Fine Trade-et (fine trade gmbh, cím: Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Österreich, telefonszám: , faxszám: , cím: egy egyértelmű nyilatkozat (például postai úton megküldött levél, telefax vagy ) útján a szerződéstől való elállási szándékáról tájékoztatni. Megrendelő e célból használhatja a mellékelt elállási mintát, amelynek alkalmazása azonban nem kötelező Az elállási határidő betartottnak tekintendő, ha Megrendelő az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt feladja. Az elállás következményei Amennyiben Megrendelő a jelen szerződéstől eláll, Fine Trade köteles valamennyi, Megrendelő által Fine Trade részére teljesített fizetéseket, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azon többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Megrendelő egy a Fine Trade által felajánlott, kedvező árú standardszállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul, azonban legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatás Fine Trade általi kézhezvételét követő tizennégy napon belül visszafizetni. Fine Trade ezen visszafizetésre a Megrendelő által az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési módot választja, kivéve, ha Megrendelővel kifejezetten eltérő megállapodást nem született; Megrendelő részére többletköltség felszámítására ezen visszafizetés okán semmilyen körülmény között nem kerül sor. Fine Trade jogosult a visszafizetést mindaddig megtagadni, ameddig Fine Trade a terméket kézhez vette vagy Megrendelő a termék visszaküldését igazolta, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Megrendelő köteles a terméket Fine Trade részére haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatást követő tizennégy napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a határidő lejárta előtt feladja a terméket. Megrendelő köteles a termék visszaküldésével járó költségeket viselni. A költségek becsült összege hozzávetőlegesen legfeljebb 1.000,- EUR. Megrendelő a termék esetleges értékcsökkenését kizárólag abban az esetben köteles megtéríteni, amennyiben ezen értékcsökkenés olyan kezelés miatt következett be, amely eltér a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől. 1. szolgáltatások abban az esetben, ha a vállalkozó a fogyasztó 10. szerinti kifejezett kérése alapján, továbbá a fogyasztó arra vonatkozó igazolása alapján, miszerint tudomással bír az elállási jognak a szerződés teljes körű teljesítése esetén való megszűnéséről a 11. szerinti elállási jog lejárta előtt a szolgáltatásnyújtást megkezdte és a szolgáltatás nyújtása ezt követően nyomban teljes körűen teljesült; 2. termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzpiacok vállalkozó által nem befolyásolható ingadozásaitól függnek, és amelyek az elállási határidő során bekövetkezhetnek; 3. termékek, amelyek a Megrendelő egyedi igényeinek megfelelően vagy egyértelműen személyre szabottan kerültek elkészítésre; 4. gyorsan romló vagy lejárt szavatossági idejű termékek; 5. lezárt csomagolású áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza, amennyiben a csomagolást a szállítást követően felbontották; 6. termékek, amelyek a szállításukat követően természetüknél fogva más termékekkel összekeveredtek; 7. alkoholtartalmú italok, amelyek árában a szerződéskötéskor egyeztek meg és amely italok szállítása csak a szerződés megkötésé után 30 nappal lehetséges és amelyek aktuális értéke a piacnak a vállalkozó által nem befolyásolható ingadozásaitól függ; 8. hang- vagy képfelvétel, vagy számítógépes szoftver, amelyet lezárt csomagolásban szállítottak, amennyiben a szállítást követően kicsomagolták; 9. hírlapok, folyóiratok és magazinok esetében, az ilyen kiadványokra vonatkozó előfizetéses szerződések kivételével; 10. szolgáltatások, amelyek tárgya szállásnyújtás a lakáscélú szolgáltatás kivételével, árufuvarozás, gépjárműkölcsönzés, valamint szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó étel-, italszállítás és szolgáltatások, amennyiben a szerződés vállalkozó általi teljesítésére a szerződésben meghatározott teljesítési időpont vagy időszak került kikötésre; 11. nem fizikai adathordozón tárolt digitális tartalmak szállítása, amennyiben a vállalkozó a fogyasztó kifejezett hozzájárulása és arra vonatkozó tájékoztatása esetén, hogy a szerződés teljesítésének idő előtti megkezdése esetén elállási joga megszűnik, továbbá azt követően, hogy az elállási jog gyakorlására a Fern- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz 11. -ban meghatározott határidőn belül rendelkezésére bocsátottak egy a Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz 5. (2) bekezdésében vagy 7. (3) bekezdésében meghatározott példányt vagy igazolást a szállítást megkezdte. 5. Fizetési feltételek 1. A következő rendelkezések egyedileg szabályozott szerződéses feltételek hiányában alkalmazandók. 2. A megadott árak és napi árak visszavonásig érvényesek. A megadott árak Fine Trade részére nem eredményeznek ajánlati kötöttséget. Az árak vállalkozók számára nettó árkent kerülnek feltüntetésre, amelyek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót Távértékesítés esetén az ár nem tartalmazza az esetleges szállítási biztosítás díját, a szállítási költséget, valamint a finetrade, ill. loviit díjakat (ld. 10. ), amennyiben ezek legkésőbb a megrendelési folyamat végéig összegszerűen feltüntetésre kerülnek. Megrendelő az árat utánvéttel, beszedési megbízással, részletfizetéssel, átutalással, PayPal útján, azonnali utalással vagy hitelkártyával egyenlíti ki. Fine Trade fenntartja a jogot egyes fizetési módok kizárására, amiről -2-

3 Fine Trade Megrendelőt a szerződéskötést megelőzően megfelelő időben tájékoztatja. 3. Megrendelő köteles a szolgáltatás átvételét követő tizennégy napon belül kiegyenlíteni a vételárat. Ezen határidő letelte után Megrendelő fizetési késedelembe esik. Ezen határidő nem alkalmazandó hitelkártyával történő fizetés esetén. Fogyasztó köteles a késedelembe esés időpontjától a pénztartozás után késedelmi kamatot fizetni, amelynek éves mértéke a mindenkori alapkamat öt százalékponttal növelt értéke. Vállalkozó köteles a késedelembe esés időpontjától a pénztartozás után késedelmi kamatot fizetni, amelynek éves mértéke a mindenkori alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Fine Trade fenntartja a jogot Vállalkozóval szemben magasabb összegű késedelmi kamatot kimutatni és érvényesíteni. Fogyasztó köteles az első, 5,00 EUR összegű, a második, 10, 00 EUR összegű és az esetleges harmadik, 15, 00 EUR összegű behajtási költségátalányt, valamint különösen a behajtás költségeit vagy egyéb megfelelő jogérvényesítés során felmerülő költségeket viselni. Vállalkozó köteles valamennyi, a követelés behajtásával összefüggő költséget és kiadást, így különösen a behajtás költségeit vagy egyéb megfelelő jogérvényesítés során felmerülő költségeket viselni. Vállalkozó kizárólag jogerősen megállapított, eldönthető vagy nem vitatott ellenkövetelés esetében élhet beszámítással. Vállalkozó ebben a körben nem jogosult kifizetéseket visszatartani. 4. Fogyasztó kizárólag Fine Trade fizetésképtelensége esetén, valamint bíróság által megállapított, eldönthető vagy nem vitatott ellenkövetelések esetében élhet beszámítással. 5. Átutalási közlemény: Megrendelő köteles az átutalások során közleményként a Fine Trade által kiállított számlán megadott felhasználási célt megadni. Amennyiben a közleményként megadott felhasználási cél nem egyezik a számlán szereplő felhasználási céllal, úgy Megrendelő a befizetés megbízható beazonosítása érdekében köteles Fine Trade erre irányuló felszólítása alapján Fine Trade részére a befizetést vagy átutalást igazoló bizonylatot -ben, faxon vagy postai útón megküldeni. A beérkezett befizetés megfelelő beazonosíthatóságáig Megrendelő fizetési kötelezettsége nem tekinthető teljesítettnek. 6. A szállítás átvétele, elállási jog meghiúsult átvétel esetén és a kárveszély átszállása 1. Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott szállítás átvételére. 2. Amennyiben Megrendelő a kézbesítés első megkísérlése alkalmával nem tartózkodik az általa megadott címen, úgy szállító a sikertelen kézbesítésről tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő köteles a szállítóval egy ismételt kézbesítési időpontot egyeztetni vagy a kézbesítési tájékoztatóban megadott ismételt kézbesítés időpontjában jelen lenni és a szerződésben meghatározott szállítást átvenni. 3. Amennyiben legkésőbb a második kézbesítési kísérlet során nem kerül sor az átvételre, úgy Fine Trade jogosult póthatáridő tűzése nélkül a szerződéstől elállni. 4. Megrendelő a termék átadását követően, távértékesítés esetén pedig a termék szállító, fuvarozó vagy a szállításért egyébként felelős személy vagy intézmény részére történt átadását követően viseli a váratlan esemény vagy váratlan romlás kárveszélyét. Utóbbi nem alkalmazandó fogyasztókkal kötött szerződések esetében. 5. Az átadással egyenértékű Megrendelő átvételi késedelme. 7. Szavatosság 1. Kellékszavatosság esetén Megrendelő választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Fine Trade ugyanakkor jogosult a Megrendelő által választott kellékszavatossági igényt megtagadni, amennyiben az lehetetlen vagy Fine Trade számára a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Fine Trade vállalkozások esetében a kellékszavatosság keretében saját választása szerint teljesíti a kijavítást vagy kicserélést. 2. Amennyiben határidőtűzés ellenére nem kerül sor a kellékszavatossági igény megfelelő teljesítésére, úgy Megrendelő saját választása szerint jogosult amennyiben a hiba nem jelentéktelen a vételár leszállítására, vagy elállhat a szerződéstől. Ezen rendelkezés nem érinti az esetleges kártérítési igényeket. 3. Vállalkozó köteles a leszállított terméket megfelelő határidőn belül annak esetleges hiányosságaira tekintettel megvizsgálni és a termék átvételét követő egy héten belül azokról Fine Trade-et írásban tájékoztatni, ellenkező esetben kizárt a kellékszavatossági igény érvényesíthetősége. 4. Megrendelő köteles a rejtett hibákat azok felfedezését követően haladéktalanul Fine Trade részére írásban jelezni. Vállalkozót terheli a bizonyítási teher különösen a hiba fennállása, a hiba megállapításának időpontja és a hiba Fine Trade részére megfelelő határidőn belül történt közlése tekintetében. 5. A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje fogyasztók esetében a termék leszállítását követő két év, míg vállalkozók esetében a termék leszállítását követő egy év, használt termékek esetében pedig a termék leszállítását követő egy év. Fine Trade Megrendelővel szemben nem vállal jótállást. 8. A felelősség korlátozása és kizárása 1. Fine Trade a Megrendelő bármely jogcímen előterjesztett kártérítési vagy költségeinek megtérítésére irányuló igényeiért teljes mértékben kizárólag a következő esetekben felel: szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozott károk; a hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén; jótállás kifejezett vállalása vagy a szolgáltatás ígért tulajdonsága és/vagy élettartama esetén; az élet, testi épség és egészség megsértéséből eredő károk esetén; termékszavatossági igények és kötelezően alkalmazandó törvényi rendelkezések esetén. 2. Lényeges szerződéses kötelezettség gondatlan megszegése esetén Fine Trade felelőssége eltekintve a fenti 1. pontban meghatározott esetektől a szerződésre jellemző, a szerződéskötés időpontjában ésszerűen előrelátható károkra korlátozott. Lényeges szerződéses kötelezettségnek tekintendő mindazon kötelezettség, amelynek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik és amelyek megsértése a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítását veszélyeztetik és amelyek betartásában a szerződő fél rendszeresen bízhat. -3-

4 3. Több káreset, amely azonos okra vezethető vissza, egy káreseménynek tekintendő (folytatólagosság, cselekményegység). 4. Adatvesztés esetén Fine Trade az 1. és 2. pontban meghatározott esetektől eltekintve mindösszesen azon kárösszegért felel, amely rendszeres adatbiztosítás esetén is bekövetkezett volna. A jelen felelősségkorlátozás ennek megfelelően kifejezetten vonatkozik arra az esetre, amikor a kár azért következett be, mert Megrendelő elmulasztotta a rendszeres adatbiztosítást végrehajtani és ezáltal biztosítani az elveszett adatok ésszerű erőfeszítések árán való helyreállíthatóságát, kivéve, ha Fine Trade Megrendelő helyett vállalta az adatbiztosítást. 5. Fine Trade a fenti eseteken túl kizárja a dologi és vagyoni károkért való felelősséget. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a törvény által megállapított felelősségi szabályokra, amennyiben azok alkalmazandók. 6. Amennyiben Fine Trade Megrendelővel szembeni felelőssége korlátozott vagy kizárt, úgy az megfelelően alkalmazandó Megrendelő törvényes képviselőire, munkavállalóira, megbízottaira és egyéb teljesítési segédeire. 7. Fine Trade kizárólag a web-áruháza honlapján fellelhető saját tartalmakért felel. Amennyiben Fine Trade linkek útján lehetővé teszi a más honlapokhoz való hozzáférést, úgy Fine Trade nem felel az idegen honlapokon található tartalmakért. Fine Trade nem tekinti sajátjának az idegen tartalmakat. Amennyiben Fine Trade tudomást szerez külső honlapokon található jogsértő tartalmakról, úgy Fine Trade az ezen honlapokhoz való hozzáférést haladéktalanul letiltja és törli az érintett linket. 9. Adatvédelem 1. Fine Trade a jelen adatvédelmi tájékoztatóval a következőkről tájékoztatja Megrendelőt: A megrendelések teljesesítéséhez és az elszámoláshoz szükséges személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának módja, terjedelme, időtartama és célja; Megrendelő anonimizált felhasználói profiljának reklám, piackutatás és Fine Trade ajánlatainak vásárlói igényeknek megfelelő kialakítása céljából történő létrehozásával és felhasználásával kapcsolatos ellentmondási joga; Fine Trade által megbízottak és a törvényi adatvédelmi előírások betartására kötelezett vállalkozások részére történő adattovábbítás a hitelképesség vizsgálata, valamint a termék szállítása céljából és annak időtartamára; Megrendelő azon joga, hogy a Fine Trade által tárolt személyes adatairól ingyenes tájékoztatást kérjen; Megrendelő joga a Fine Trade által tárolt személyes adatainak kijavítására, törlésére és letiltására. Fine Trade Megrendelővel szembeni követelése harmadik fél (engedményes) részére történő engedményezése esetén a megrendelések teljesítéséhez és az elszámoláshoz szükséges adatok engedményes részére történő átadása. 2. Megrendelő hozzájárulása szükséges személyes adatainak a fenti 1. pontban meghatározott eseteken túli gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához. Megrendelőnek a megrendelés leadását megelőzően lehetősége van ezen hozzájárulást megadni. Megrendelő jogosult a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonni (ld. adatvédelmi hozzájárulás ) valamint az általa adott hozzájárulás tartalmába bármikor betekinteni. 10. A finetrade és loviit fizetési módokra vonatkozó különös rendelkezések 1. A következő rendelkezések abban az esetben alkalmazandók, ha Megrendelő a finetrade vagy loviit fizetési módot választja. A jelen pont rendelkezéseivel ellentétes Általános Szerződési Feltételek esetében a jelen pont rendelkezései élveznek elsőbbséget, ugyanakkor nem érintik ezen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit és hatályát. 2. Fine Trade külső szolgáltatóként biztosítja Megrendelőnek, mint a web-shop ügyfelének, illetve a web-shop üzemeltetőjének a számlára történő vásárlás, Paypal, azonnali átutalás és/vagy vásárlás beszedési megbízással és hitelkártyával történő fizetés lehetőségét. A számlára, beszedési megbízással és hitelkártyával történő vásárlás lehetősége kizárólag 18 éven felüli fogyasztók részére biztosított. Fine Trade felhívja a figyelmet, hogy a szállítási címnek, lakcímnek/székhelynek és számlázási címnek egyeznie kell. 3. Megrendelő ezennel visszavonhatóan felhatalmazza Fine Trade-et, hogy a Megrendelő által a beszedési megbízással történő fizetés során teljesítendő fizetést a Megrendelő által a megrendelési folyamat során megadott pénzintézetnél vezetett és ennek során megadott bankszámlájáról beszedje. Amennyiben Megrendelő bankszámláján nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy a számlavezető pénzintézet nem köteles a beszedést teljesíteni. Részleges beszedésre nem kerül sor.. 4. Megrendelő a bankszámla megadásával megerősíti, hogy jogosult a bankszámla feletti, a beszedést érintő rendelkezésre és a szükséges fedezet fennállásáról gondoskodik. Sikertelen beszedések nagy terhet és magas költségeket eredményeznek Fine Trade részére. Sikertelen beszedés esetére (amely a szükséges fedezet hiányában, a bankszámla megszűnése vagy a bankszámla-tulajdonos jogosulatlan ellentmondása miatt következett be) Megrendelő felhatalmazza Fine Trade-et a mindenkor esedékes fizetési kötelezettségre vonatkozó beszedés ismételt benyújtására. Ilyen esetben Megrendelő köteles minden sikertelen beszedés után 32,00 EUR összegű kezelési díjat fizetni. Fine Trade fenntartja a jogot az ezen összeget meghaladó követelése tekintetében. Megrendelőnek lehetősége van igazolni, hogy a sikertelen beszedéssel kapcsolatban ténylegesen alacsonyabb költségek keletkeztek vagy egyáltalán nem keletkeztek költségek. 5. Tekintettel a sikertelen beszedéssel járó terhekre és költségekre és a kezelési költség elkerülése érdekében Fine Trade kéri Megrendelőt, hogy az adásvételtől való elállás vagy szavatossági igény érvényesítése esetén a beszedésnek ne mondjon ellent. Ilyen esetben a teljesített fizetés visszatérítésére jóváírással és megtérítéssel kerül sor. A felek egyedi esetben a visszatérítés vonatkozásában megállapodhatnak a megfelelő összeg visszautalásában. 6. KÜLÖNÖS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK / MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA ADATAINAK FELHASZNÁLÁSÁHOZ: a. Fine Trade vagy Fine Trade megbízásából a kereskedő megvizsgálja, hogy Megrendelő számlára vagy beszedési megbízással történő vásárlás iránti igénye, tekintettel az esetleges nemteljesítési kockázatokra, teljesíthető-e vagy kereskedővel történt egyeztetést követően felajánlásra kerüljön-e egy másik fizetési mód. A kereskedő a megrendelés során Fine Trade megbízásából e célból személyazonossági és hitelképességi vizsgálatot folytat le a számlára, ill. -4-

5 beszedési megbízással történő vásárlás tekintetében. b. Valamennyi adattovábbításra a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor és az adatok marketing célból harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. c. Megrendelő a jelen adatvédelmi rendelkezésekhez való hozzájárulásával beleegyezését adja, hogy Fine Trade a személyazonossági és hitelképességi vizsgálat érdekében Megrendelő adatait (vezeték- és keresztnév, utca, házszám, irányítószám, helység, születési idő, telefonszám, továbbá a beszedési megbízással történő vásárlás esetén a megadott banki adatok, személyes adatok) valamint a Megrendelő megrendelésével kapcsolatos adatokat (például a kosár, rendelési előzmények, fizetési tapasztalatok, IP-cím, a személyes információkkal együtt a személyes adatokat is) a jelen adatvédelmi rendelkezések keretében tárolja, feldolgozza és felhasználja. d. Megrendelő továbbá beleegyezését adja, hogy Fine Trade vagy Fine Trade által megbízott vállalkozás Megrendelő személyes információit a személyazonossági és hitelképességi vizsgálat céljából harmadik fél részére továbbítsa és e harmadik féltől tájékoztatást kérjen Megrendelőről vagy adott esetben matematikai-statisztikai eljárások alapján készült hitelképességi információkat szerezzen be. Fine Trade tájékoztatja Megrendelőt ellentmondási jogáról. e. Megrendelő jelen adatvédelmi rendelkezésekhez való hozzájárulásával Fine Trade és a Fine Trade által megbízott vállalkozások jogosulttá válnak továbbá esetleges nem szerződésszerű magatartásokkal (például nem vitatott, fennálló követelések) összefüggő adatok tárolására, feldolgozására, felhasználására és harmadik fél részére történő továbbítására. A harmadik fél ezen adatot tárolja és, a természetes személyek hitelképességének megítélésével összefüggő információkkal való ellátás érdekében, továbbítja szerződéses partnerei részére az EU belső piacán. Az adós felkutatása érdekében harmadik fél kiadhat címre vonatkozó adatokat. A tájékoztatásnyújtás keretében a harmadik fél jogosult kiegészítő jelleggel az adott adatállománya alapján a hitelkockázat megítélése érdekében számított valószínűségi érték közlésére (Score-eljárás). f. Megrendelő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Fine Trade a Megrendelővel kapcsolatosan gyűjtött személyes adatokat továbbítsa mindenkori merchandising-partnerei részére, akiken keresztül Megrendelő a szerződés tárgyát képező termékkel kapcsolatosan Fine Trade-nél érdeklődött. Megrendelő hozzájárulásával beleegyezését adja, hogy az adott merchandising-partner Megrendelő személyes adatait statisztikai célból valamint kínálatának fejlesztése érdekében reklám-, ill. promóciós célból felhasználja. g. A vonatkozó adatvédelmi előírások figyelembe vételével Megrendelő személyes adatai a személyazonossági és hitelképességi vizsgálaton túl kizárólag a számlára történő vásárlás, ill. beszedési megbízással történő vásárlás (ide értve a követelés behajtására irányuló eljárásokat), a Fine Trade-hez csatlakozott kereskedők ügyfélszolgálati szolgáltatásának ellátása érdekében, valamint törvényi vagy hatósági kötelezés (például csalás és pénzmosás megelőzése) alapján kerülnek felhasználásra. h. Fine Trade fenntartja a jogot, hogy személyes adatokat a fent megnevezett célokból az általa megbízott kereskedő, harmadik fél vagy pénzügyi partner részére továbbítsa, vagy ezeknek hozzáférést biztosítson, amennyiben ez feladataik ellátásához szükséges. i. Fine Trade kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Megrendelő címére vonatkozó adatokat (név, cím, születési idő) a hitelképességi vizsgálat és a fizetési mód kiválasztása céljából az infoscore Consumer Data GmbH, (Rheinstrasse 99, Baden-Baden) részére továbbítja, amelytől Fine Trade matematikai eljárások alapján és címinformációk felhasználásával információkat szerez be Megrendelő korábbi fizetési magatartásával és hitelképességével összefüggésben. A fizetési tapasztalatokat érintő adatok, különösen a nem vitatott és kifizetetlen esedékes követelések valamint a címre vonatkozó adatok a jogszerű felhasználás érdekében továbbításra kerülnek a Deltavista GmbH (Diefenbachgasse 35, 1150 Wien) és a Deltavista AG (Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich) részére. j. Megrendelő jogosult a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához, felhasználásához vagy továbbításához adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Fine Trade a hozzájárulás visszavonása esetében is jogosult Megrendelő személyes adatait feldolgozni, felhasználni és továbbítani, amennyiben ez a számlára vagy beszedési megbízással történő vásárlás szerződésszerű lebonyolításához szükséges, jogszabály így rendelkezik vagy bíróság, illetve hatóság ezt előírja. Megrendelő jogosult továbbá ingyenesen tájékoztatást kérni a Fine Trade által tárolt adatairól és ezen adatokat adott esetben helyesbíttetni, letiltatni vagy töröltetni. k. Megrendelő valamennyi hozzájárulása kiterjed Megrendelő adatainak Fine Trade kapcsolt vállalkozásai (így különösen a Docomo Deutschland Gmbh; székhely: Fritz-Vomfelde-Str , Düsseldorf, Deutschland; nyilvántartási szám HRB61341, nyilvántartást vezető hatóság: Amtsgericht Düsseldorf) általi felhasználására is. l. Megrendelő a személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával, feldolgozásával vagy továbbításával kapcsolatos, továbbá az ezen adatokat érintő tájékoztatással, helyesbítéssel, letiltással vagy törléssel kapcsolatos kérdéseivel írásban a következő elérhetőségen fordulhat az üzemi adatvédelmi megbízotthoz: fine trade gmbh, Datenschutzbeauftragter, Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Österreich. 11. Záró rendelkezések 1. A német jog irányadó a kollíziós jogszabályok kizárása mellett. Az ENSZ vételi jogának rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra. Fogyasztók esetében ezen jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelezően alkalmazandó jogszabályai által biztosított védelmet nem vonták meg tőle. 2. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is, teljesen vagy részben érvénytelenek vagy azzá válnak, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek megállapodnak, hogy ez esetben a teljesen vagy részben érvénytelen rendelkezést vállalkozóval kötött szerződés esetében olyan rendelkezéssel helyettesítik, amelynek gazdasági eredménye az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb -5-

6 áll. Ez irányadó abban az esetben is, ha a szerződés lényeges kérdés tekintetében nem tartalmaz rendelkezést. -6-

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) www. familyarchiv.hu Oldal 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.familyarchiv.hu weboldalon

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek GaranataPetShop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nádland Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403., adószám: 12762693-2-41), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

PIKI natural - ÁSZF 2015.

PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural www.pikinatural.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Space and More Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.myhome.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén.

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén. Általános Szerződési Feltételek Érvényes 2015. március 16-tól. Rövid tájékoztató Ügyfélszolgálat 06-20-396-4439 (munkanapokon 10-18) kapcsolat@ajandekferfiaknak.hu Fizetési lehetőségek: - Készpénz (utánvét)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőinek adatai: Cégnév: Nyilas Judit és Társai Bt. Székhely: 1111 Bp, Kruspér utca 1/b. Cégjegyzékszám: 01-06-411992 Adószám: 28556662-1-43,

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ScifiMarket.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben