fine trade gmbh Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fine trade gmbh Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 fine trade gmbh Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések a szerződés hatálya 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a társaságunk (fine trade gmbh, Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis; a továbbiakban: Fine Trade ) és Ön (a továbbiakban: Megrendelő ) közötti valamennyi üzleti kapcsolatra alkalmazandók. A mindenkori szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek irányadók. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében fogyasztó a Konsumentschutzgesetz, azaz a fogyasztók védelméről szóló törvény (a továbbiakban Konsumentschutzgesetz ) 1. -a szerint fogyasztónak minősülő személy. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében vállalkozó a Konsumentschutzgesetz 1. -a szerint vállalkozónak minősülő személy. 3. Eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Szerződési Feltételek az azokról való tudomás esetén sem képezik a szerződés részét, kivéve, ha azok alkalmazásához írásban kifejezetten hozzájárultak. 2. Szerződéskötés és az útján történő információtovábbításhoz és a szerződés megerősítéséhez való hozzájárulás 1. Fine Trade nincs kötve ajánlataihoz. Fine Trade a Megrendelő számára ésszerű keretek között fenntartja magának a jogot a műszaki és egyéb jellegű módosításokra. 2. Megrendelő a megrendeléssel magára nézve kötelező szerződési ajánlatot tesz. Elektronikus úton megrendelt termék esetén Fine Trade a Megrendelő megrendelésének beérkezését elektronikus úton ( -ben) haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása nem minősül a megrendelés kötelező elfogadásának. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása kizárólag Fine Trade kifejezett ez irányú nyilatkozata esetén minősül elfogadásnak. 3. Fine Trade jogosult a megrendelésben szereplő szerződési ajánlatot egy héten belül elfogadni. Elektronikus úton történő megrendelés esetén Fine Trade jogosult a megrendelést annak beérkezését követő három munkanapon belül elfogadni. 4. Fine Trade jogosult a megrendelés elfogadását például a Megrendelő hitelképességének vizsgálatát követően elutasítani. Fine Trade jogosult a megrendelést háztartási mennyiségekre korlátozni. 5. Fine Trade a megrendelés teljes körű lebonyolításáig, azaz a megrendelt termék kiszállításáig és annak hiánytalan megfizetéséig jogosult az azt követően leadott további megrendelések visszautasítására vagy azok törlésére. 6. Fine Trade jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben részére beszállítói Fine Trade önhibáján kívül nem megfelelő határidőben szállítanak (a továbbiakban: jogfenntartás a beszállítók késedelmes teljesítése esetére ) vagy Fine Trade teljesítése önhibáján kívül vis maior, sztrájk, a munkavállalók kizárás miatti felfüggesztése vagy természeti csapás miatt lehetetlen vagy nem elvárható. A jogfenntartás a beszállítók késedelmes teljesítése esetére fogyasztókkal szemben kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha Fine Trade megfelelő helyettesítő ügyletet (kötelező, határidőben történt és kielégítő megrendelés) kötött és a termék szállításának meghiúsulásáért egyéb okból sem felelős. Ez esetben Fine Trade haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt és a már teljesített ellenszolgáltatásokat visszatéríti. 7. Amennyiben egy szolgáltatás nem vagy csak részben áll rendelkezésre, úgy Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatni kell. Az ellenszolgáltatás haladéktalanul visszatérítésre kerül. 8. Amennyiben Megrendelő a terméket elektronikus úton rendeli meg, úgy Fine Trade tárolja a szerződés szövegét és azt a szerződéskötést követően a hatályos Általános Szerződési Feltételekkel együtt útján megküldi Megrendelő részére. Fine Trade a szerződéskötést megelőzően továbbá hozzáférhetővé teszi Megrendelő részére az Általános Szerződési Feltételeket. 9. Számlák, jóváírások, stornó-számlák és fizetési felszólítások általában útján kerülnek megküldésre. Megrendelő köteles címe változását haladéktalanul bejelenteni és arról gondoskodni, hogy korábbi ismert címe törlésre kerüljön. 10. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz, azaz a távollevők között és üzleten kívül kötött ügyletekről szóló törvény (a továbbiakban: Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz ) rendelkezései szerint rendelkezésére bocsátandó információk útján kerüljenek megküldésre. 11. Fine Trade fenntartja a jogot, hogy Megrendelővel szembeni követeléseit harmadik félre engedményezze. 3. Tulajdonjog fenntartása 1. Fine Trade a vételár teljes megfizetéséig fenntartja tulajdonjogát terméken. 2. Megrendelő köteles a terméket a tulajdonjog fenntartása idején kellő gondossággal kezelni. Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Fine Tradeet harmadik fél termékhez való hozzáféréséről, így különösen végrehajtási intézkedésekről, továbbá a termék esetleges sérüléséről vagy megsemmisüléséről. Megrendelő köteles a termék birtokosának vagy Megrendelő címében bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni. Megrendelő köteles Fine Trade valamennyi, ezen kötelezettség megszegéséből és harmadik személy termékhez való hozzáférése megakadályozásához szükséges beavatkozás elmulasztásából eredő kárát és költségét megtéríteni. 3. Fine Trade jogosult Megrendelő szerződésszegő magatartása esetén, különösen késedelmes fizetése esetén, a szerződéstől elállni és a termék kiadását követelni. Fine Trade jogosult továbbá a 2. pontban meghatározott kötelezettség megszegése esetén a szerződéstől elállni és a termék kiadását követelni, amennyiben a szerződés fenntartása Fine Trade részéről nem elvárható. 4. Vállalkozó jogosult a termék általános üzletvitel keretében történő továbbértékesítésére. Vállalkozó már most engedményezi valamennyi, a termék harmadik fél részére történő továbbértékesítéséből eredő, a számla összegéig terjedő követelését és kötelezi magát ennek könyveiben és számláin történő megfelelő feltüntetésére. Fine Trade ezen engedményezést elfogadja. Vállalkozó az engedményezést követően jogosult a követelés behajtására. Fine Trade fenntartja magának a jogot a követelés behajtására azt követően, hogy vállalkozó fizetési kötelezettségének szabályszerűen nem tett eleget és késedelembe esett. 5. A termék vállalkozó általi megmunkálása és feldolgozása mindig Fine Trade nevében és megbízásából történik. A termék feldolgozása esetén Fine Trade az általa szállított termék értékének arányában az új dolgon közös tulajdont szerez. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a termék egyéb, nem Fine Trade tulajdonában álló tárgyakkal kerül feldolgozásra vagy összekeverésre. -1-

2 4.. Elállási jog távollevők közötti létrejött szerződés / teleés online-shopping szerződés A jelen elállási jog a felek eltérő megállapodása hiányában nem alkalmazható az alábbi szerződések esetében: Tájékoztatás az elállási jogról Elállási jog Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni. Az elállási jog tartama a termék Megrendelő vagy Megrendelő által kijelölt harmadik fél aki nem a fuvarozó általi átvételétől számított 14 nap. Megrendelő az őt megillető elállási jog gyakorlásához köteles Fine Trade-et (fine trade gmbh, cím: Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Österreich, telefonszám: , faxszám: , cím: egy egyértelmű nyilatkozat (például postai úton megküldött levél, telefax vagy ) útján a szerződéstől való elállási szándékáról tájékoztatni. Megrendelő e célból használhatja a mellékelt elállási mintát, amelynek alkalmazása azonban nem kötelező Az elállási határidő betartottnak tekintendő, ha Megrendelő az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt feladja. Az elállás következményei Amennyiben Megrendelő a jelen szerződéstől eláll, Fine Trade köteles valamennyi, Megrendelő által Fine Trade részére teljesített fizetéseket, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azon többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Megrendelő egy a Fine Trade által felajánlott, kedvező árú standardszállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul, azonban legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatás Fine Trade általi kézhezvételét követő tizennégy napon belül visszafizetni. Fine Trade ezen visszafizetésre a Megrendelő által az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési módot választja, kivéve, ha Megrendelővel kifejezetten eltérő megállapodást nem született; Megrendelő részére többletköltség felszámítására ezen visszafizetés okán semmilyen körülmény között nem kerül sor. Fine Trade jogosult a visszafizetést mindaddig megtagadni, ameddig Fine Trade a terméket kézhez vette vagy Megrendelő a termék visszaküldését igazolta, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Megrendelő köteles a terméket Fine Trade részére haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatást követő tizennégy napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a határidő lejárta előtt feladja a terméket. Megrendelő köteles a termék visszaküldésével járó költségeket viselni. A költségek becsült összege hozzávetőlegesen legfeljebb 1.000,- EUR. Megrendelő a termék esetleges értékcsökkenését kizárólag abban az esetben köteles megtéríteni, amennyiben ezen értékcsökkenés olyan kezelés miatt következett be, amely eltér a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől. 1. szolgáltatások abban az esetben, ha a vállalkozó a fogyasztó 10. szerinti kifejezett kérése alapján, továbbá a fogyasztó arra vonatkozó igazolása alapján, miszerint tudomással bír az elállási jognak a szerződés teljes körű teljesítése esetén való megszűnéséről a 11. szerinti elállási jog lejárta előtt a szolgáltatásnyújtást megkezdte és a szolgáltatás nyújtása ezt követően nyomban teljes körűen teljesült; 2. termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzpiacok vállalkozó által nem befolyásolható ingadozásaitól függnek, és amelyek az elállási határidő során bekövetkezhetnek; 3. termékek, amelyek a Megrendelő egyedi igényeinek megfelelően vagy egyértelműen személyre szabottan kerültek elkészítésre; 4. gyorsan romló vagy lejárt szavatossági idejű termékek; 5. lezárt csomagolású áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza, amennyiben a csomagolást a szállítást követően felbontották; 6. termékek, amelyek a szállításukat követően természetüknél fogva más termékekkel összekeveredtek; 7. alkoholtartalmú italok, amelyek árában a szerződéskötéskor egyeztek meg és amely italok szállítása csak a szerződés megkötésé után 30 nappal lehetséges és amelyek aktuális értéke a piacnak a vállalkozó által nem befolyásolható ingadozásaitól függ; 8. hang- vagy képfelvétel, vagy számítógépes szoftver, amelyet lezárt csomagolásban szállítottak, amennyiben a szállítást követően kicsomagolták; 9. hírlapok, folyóiratok és magazinok esetében, az ilyen kiadványokra vonatkozó előfizetéses szerződések kivételével; 10. szolgáltatások, amelyek tárgya szállásnyújtás a lakáscélú szolgáltatás kivételével, árufuvarozás, gépjárműkölcsönzés, valamint szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó étel-, italszállítás és szolgáltatások, amennyiben a szerződés vállalkozó általi teljesítésére a szerződésben meghatározott teljesítési időpont vagy időszak került kikötésre; 11. nem fizikai adathordozón tárolt digitális tartalmak szállítása, amennyiben a vállalkozó a fogyasztó kifejezett hozzájárulása és arra vonatkozó tájékoztatása esetén, hogy a szerződés teljesítésének idő előtti megkezdése esetén elállási joga megszűnik, továbbá azt követően, hogy az elállási jog gyakorlására a Fern- und Auswärtsgeschäfte- Gesetz 11. -ban meghatározott határidőn belül rendelkezésére bocsátottak egy a Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz 5. (2) bekezdésében vagy 7. (3) bekezdésében meghatározott példányt vagy igazolást a szállítást megkezdte. 5. Fizetési feltételek 1. A következő rendelkezések egyedileg szabályozott szerződéses feltételek hiányában alkalmazandók. 2. A megadott árak és napi árak visszavonásig érvényesek. A megadott árak Fine Trade részére nem eredményeznek ajánlati kötöttséget. Az árak vállalkozók számára nettó árkent kerülnek feltüntetésre, amelyek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót Távértékesítés esetén az ár nem tartalmazza az esetleges szállítási biztosítás díját, a szállítási költséget, valamint a finetrade, ill. loviit díjakat (ld. 10. ), amennyiben ezek legkésőbb a megrendelési folyamat végéig összegszerűen feltüntetésre kerülnek. Megrendelő az árat utánvéttel, beszedési megbízással, részletfizetéssel, átutalással, PayPal útján, azonnali utalással vagy hitelkártyával egyenlíti ki. Fine Trade fenntartja a jogot egyes fizetési módok kizárására, amiről -2-

3 Fine Trade Megrendelőt a szerződéskötést megelőzően megfelelő időben tájékoztatja. 3. Megrendelő köteles a szolgáltatás átvételét követő tizennégy napon belül kiegyenlíteni a vételárat. Ezen határidő letelte után Megrendelő fizetési késedelembe esik. Ezen határidő nem alkalmazandó hitelkártyával történő fizetés esetén. Fogyasztó köteles a késedelembe esés időpontjától a pénztartozás után késedelmi kamatot fizetni, amelynek éves mértéke a mindenkori alapkamat öt százalékponttal növelt értéke. Vállalkozó köteles a késedelembe esés időpontjától a pénztartozás után késedelmi kamatot fizetni, amelynek éves mértéke a mindenkori alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Fine Trade fenntartja a jogot Vállalkozóval szemben magasabb összegű késedelmi kamatot kimutatni és érvényesíteni. Fogyasztó köteles az első, 5,00 EUR összegű, a második, 10, 00 EUR összegű és az esetleges harmadik, 15, 00 EUR összegű behajtási költségátalányt, valamint különösen a behajtás költségeit vagy egyéb megfelelő jogérvényesítés során felmerülő költségeket viselni. Vállalkozó köteles valamennyi, a követelés behajtásával összefüggő költséget és kiadást, így különösen a behajtás költségeit vagy egyéb megfelelő jogérvényesítés során felmerülő költségeket viselni. Vállalkozó kizárólag jogerősen megállapított, eldönthető vagy nem vitatott ellenkövetelés esetében élhet beszámítással. Vállalkozó ebben a körben nem jogosult kifizetéseket visszatartani. 4. Fogyasztó kizárólag Fine Trade fizetésképtelensége esetén, valamint bíróság által megállapított, eldönthető vagy nem vitatott ellenkövetelések esetében élhet beszámítással. 5. Átutalási közlemény: Megrendelő köteles az átutalások során közleményként a Fine Trade által kiállított számlán megadott felhasználási célt megadni. Amennyiben a közleményként megadott felhasználási cél nem egyezik a számlán szereplő felhasználási céllal, úgy Megrendelő a befizetés megbízható beazonosítása érdekében köteles Fine Trade erre irányuló felszólítása alapján Fine Trade részére a befizetést vagy átutalást igazoló bizonylatot -ben, faxon vagy postai útón megküldeni. A beérkezett befizetés megfelelő beazonosíthatóságáig Megrendelő fizetési kötelezettsége nem tekinthető teljesítettnek. 6. A szállítás átvétele, elállási jog meghiúsult átvétel esetén és a kárveszély átszállása 1. Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott szállítás átvételére. 2. Amennyiben Megrendelő a kézbesítés első megkísérlése alkalmával nem tartózkodik az általa megadott címen, úgy szállító a sikertelen kézbesítésről tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő köteles a szállítóval egy ismételt kézbesítési időpontot egyeztetni vagy a kézbesítési tájékoztatóban megadott ismételt kézbesítés időpontjában jelen lenni és a szerződésben meghatározott szállítást átvenni. 3. Amennyiben legkésőbb a második kézbesítési kísérlet során nem kerül sor az átvételre, úgy Fine Trade jogosult póthatáridő tűzése nélkül a szerződéstől elállni. 4. Megrendelő a termék átadását követően, távértékesítés esetén pedig a termék szállító, fuvarozó vagy a szállításért egyébként felelős személy vagy intézmény részére történt átadását követően viseli a váratlan esemény vagy váratlan romlás kárveszélyét. Utóbbi nem alkalmazandó fogyasztókkal kötött szerződések esetében. 5. Az átadással egyenértékű Megrendelő átvételi késedelme. 7. Szavatosság 1. Kellékszavatosság esetén Megrendelő választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Fine Trade ugyanakkor jogosult a Megrendelő által választott kellékszavatossági igényt megtagadni, amennyiben az lehetetlen vagy Fine Trade számára a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Fine Trade vállalkozások esetében a kellékszavatosság keretében saját választása szerint teljesíti a kijavítást vagy kicserélést. 2. Amennyiben határidőtűzés ellenére nem kerül sor a kellékszavatossági igény megfelelő teljesítésére, úgy Megrendelő saját választása szerint jogosult amennyiben a hiba nem jelentéktelen a vételár leszállítására, vagy elállhat a szerződéstől. Ezen rendelkezés nem érinti az esetleges kártérítési igényeket. 3. Vállalkozó köteles a leszállított terméket megfelelő határidőn belül annak esetleges hiányosságaira tekintettel megvizsgálni és a termék átvételét követő egy héten belül azokról Fine Trade-et írásban tájékoztatni, ellenkező esetben kizárt a kellékszavatossági igény érvényesíthetősége. 4. Megrendelő köteles a rejtett hibákat azok felfedezését követően haladéktalanul Fine Trade részére írásban jelezni. Vállalkozót terheli a bizonyítási teher különösen a hiba fennállása, a hiba megállapításának időpontja és a hiba Fine Trade részére megfelelő határidőn belül történt közlése tekintetében. 5. A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje fogyasztók esetében a termék leszállítását követő két év, míg vállalkozók esetében a termék leszállítását követő egy év, használt termékek esetében pedig a termék leszállítását követő egy év. Fine Trade Megrendelővel szemben nem vállal jótállást. 8. A felelősség korlátozása és kizárása 1. Fine Trade a Megrendelő bármely jogcímen előterjesztett kártérítési vagy költségeinek megtérítésére irányuló igényeiért teljes mértékben kizárólag a következő esetekben felel: szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozott károk; a hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén; jótállás kifejezett vállalása vagy a szolgáltatás ígért tulajdonsága és/vagy élettartama esetén; az élet, testi épség és egészség megsértéséből eredő károk esetén; termékszavatossági igények és kötelezően alkalmazandó törvényi rendelkezések esetén. 2. Lényeges szerződéses kötelezettség gondatlan megszegése esetén Fine Trade felelőssége eltekintve a fenti 1. pontban meghatározott esetektől a szerződésre jellemző, a szerződéskötés időpontjában ésszerűen előrelátható károkra korlátozott. Lényeges szerződéses kötelezettségnek tekintendő mindazon kötelezettség, amelynek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik és amelyek megsértése a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítását veszélyeztetik és amelyek betartásában a szerződő fél rendszeresen bízhat. -3-

4 3. Több káreset, amely azonos okra vezethető vissza, egy káreseménynek tekintendő (folytatólagosság, cselekményegység). 4. Adatvesztés esetén Fine Trade az 1. és 2. pontban meghatározott esetektől eltekintve mindösszesen azon kárösszegért felel, amely rendszeres adatbiztosítás esetén is bekövetkezett volna. A jelen felelősségkorlátozás ennek megfelelően kifejezetten vonatkozik arra az esetre, amikor a kár azért következett be, mert Megrendelő elmulasztotta a rendszeres adatbiztosítást végrehajtani és ezáltal biztosítani az elveszett adatok ésszerű erőfeszítések árán való helyreállíthatóságát, kivéve, ha Fine Trade Megrendelő helyett vállalta az adatbiztosítást. 5. Fine Trade a fenti eseteken túl kizárja a dologi és vagyoni károkért való felelősséget. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a törvény által megállapított felelősségi szabályokra, amennyiben azok alkalmazandók. 6. Amennyiben Fine Trade Megrendelővel szembeni felelőssége korlátozott vagy kizárt, úgy az megfelelően alkalmazandó Megrendelő törvényes képviselőire, munkavállalóira, megbízottaira és egyéb teljesítési segédeire. 7. Fine Trade kizárólag a web-áruháza honlapján fellelhető saját tartalmakért felel. Amennyiben Fine Trade linkek útján lehetővé teszi a más honlapokhoz való hozzáférést, úgy Fine Trade nem felel az idegen honlapokon található tartalmakért. Fine Trade nem tekinti sajátjának az idegen tartalmakat. Amennyiben Fine Trade tudomást szerez külső honlapokon található jogsértő tartalmakról, úgy Fine Trade az ezen honlapokhoz való hozzáférést haladéktalanul letiltja és törli az érintett linket. 9. Adatvédelem 1. Fine Trade a jelen adatvédelmi tájékoztatóval a következőkről tájékoztatja Megrendelőt: A megrendelések teljesesítéséhez és az elszámoláshoz szükséges személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának módja, terjedelme, időtartama és célja; Megrendelő anonimizált felhasználói profiljának reklám, piackutatás és Fine Trade ajánlatainak vásárlói igényeknek megfelelő kialakítása céljából történő létrehozásával és felhasználásával kapcsolatos ellentmondási joga; Fine Trade által megbízottak és a törvényi adatvédelmi előírások betartására kötelezett vállalkozások részére történő adattovábbítás a hitelképesség vizsgálata, valamint a termék szállítása céljából és annak időtartamára; Megrendelő azon joga, hogy a Fine Trade által tárolt személyes adatairól ingyenes tájékoztatást kérjen; Megrendelő joga a Fine Trade által tárolt személyes adatainak kijavítására, törlésére és letiltására. Fine Trade Megrendelővel szembeni követelése harmadik fél (engedményes) részére történő engedményezése esetén a megrendelések teljesítéséhez és az elszámoláshoz szükséges adatok engedményes részére történő átadása. 2. Megrendelő hozzájárulása szükséges személyes adatainak a fenti 1. pontban meghatározott eseteken túli gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához. Megrendelőnek a megrendelés leadását megelőzően lehetősége van ezen hozzájárulást megadni. Megrendelő jogosult a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonni (ld. adatvédelmi hozzájárulás ) valamint az általa adott hozzájárulás tartalmába bármikor betekinteni. 10. A finetrade és loviit fizetési módokra vonatkozó különös rendelkezések 1. A következő rendelkezések abban az esetben alkalmazandók, ha Megrendelő a finetrade vagy loviit fizetési módot választja. A jelen pont rendelkezéseivel ellentétes Általános Szerződési Feltételek esetében a jelen pont rendelkezései élveznek elsőbbséget, ugyanakkor nem érintik ezen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit és hatályát. 2. Fine Trade külső szolgáltatóként biztosítja Megrendelőnek, mint a web-shop ügyfelének, illetve a web-shop üzemeltetőjének a számlára történő vásárlás, Paypal, azonnali átutalás és/vagy vásárlás beszedési megbízással és hitelkártyával történő fizetés lehetőségét. A számlára, beszedési megbízással és hitelkártyával történő vásárlás lehetősége kizárólag 18 éven felüli fogyasztók részére biztosított. Fine Trade felhívja a figyelmet, hogy a szállítási címnek, lakcímnek/székhelynek és számlázási címnek egyeznie kell. 3. Megrendelő ezennel visszavonhatóan felhatalmazza Fine Trade-et, hogy a Megrendelő által a beszedési megbízással történő fizetés során teljesítendő fizetést a Megrendelő által a megrendelési folyamat során megadott pénzintézetnél vezetett és ennek során megadott bankszámlájáról beszedje. Amennyiben Megrendelő bankszámláján nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy a számlavezető pénzintézet nem köteles a beszedést teljesíteni. Részleges beszedésre nem kerül sor.. 4. Megrendelő a bankszámla megadásával megerősíti, hogy jogosult a bankszámla feletti, a beszedést érintő rendelkezésre és a szükséges fedezet fennállásáról gondoskodik. Sikertelen beszedések nagy terhet és magas költségeket eredményeznek Fine Trade részére. Sikertelen beszedés esetére (amely a szükséges fedezet hiányában, a bankszámla megszűnése vagy a bankszámla-tulajdonos jogosulatlan ellentmondása miatt következett be) Megrendelő felhatalmazza Fine Trade-et a mindenkor esedékes fizetési kötelezettségre vonatkozó beszedés ismételt benyújtására. Ilyen esetben Megrendelő köteles minden sikertelen beszedés után 32,00 EUR összegű kezelési díjat fizetni. Fine Trade fenntartja a jogot az ezen összeget meghaladó követelése tekintetében. Megrendelőnek lehetősége van igazolni, hogy a sikertelen beszedéssel kapcsolatban ténylegesen alacsonyabb költségek keletkeztek vagy egyáltalán nem keletkeztek költségek. 5. Tekintettel a sikertelen beszedéssel járó terhekre és költségekre és a kezelési költség elkerülése érdekében Fine Trade kéri Megrendelőt, hogy az adásvételtől való elállás vagy szavatossági igény érvényesítése esetén a beszedésnek ne mondjon ellent. Ilyen esetben a teljesített fizetés visszatérítésére jóváírással és megtérítéssel kerül sor. A felek egyedi esetben a visszatérítés vonatkozásában megállapodhatnak a megfelelő összeg visszautalásában. 6. KÜLÖNÖS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK / MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA ADATAINAK FELHASZNÁLÁSÁHOZ: a. Fine Trade vagy Fine Trade megbízásából a kereskedő megvizsgálja, hogy Megrendelő számlára vagy beszedési megbízással történő vásárlás iránti igénye, tekintettel az esetleges nemteljesítési kockázatokra, teljesíthető-e vagy kereskedővel történt egyeztetést követően felajánlásra kerüljön-e egy másik fizetési mód. A kereskedő a megrendelés során Fine Trade megbízásából e célból személyazonossági és hitelképességi vizsgálatot folytat le a számlára, ill. -4-

5 beszedési megbízással történő vásárlás tekintetében. b. Valamennyi adattovábbításra a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor és az adatok marketing célból harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. c. Megrendelő a jelen adatvédelmi rendelkezésekhez való hozzájárulásával beleegyezését adja, hogy Fine Trade a személyazonossági és hitelképességi vizsgálat érdekében Megrendelő adatait (vezeték- és keresztnév, utca, házszám, irányítószám, helység, születési idő, telefonszám, továbbá a beszedési megbízással történő vásárlás esetén a megadott banki adatok, személyes adatok) valamint a Megrendelő megrendelésével kapcsolatos adatokat (például a kosár, rendelési előzmények, fizetési tapasztalatok, IP-cím, a személyes információkkal együtt a személyes adatokat is) a jelen adatvédelmi rendelkezések keretében tárolja, feldolgozza és felhasználja. d. Megrendelő továbbá beleegyezését adja, hogy Fine Trade vagy Fine Trade által megbízott vállalkozás Megrendelő személyes információit a személyazonossági és hitelképességi vizsgálat céljából harmadik fél részére továbbítsa és e harmadik féltől tájékoztatást kérjen Megrendelőről vagy adott esetben matematikai-statisztikai eljárások alapján készült hitelképességi információkat szerezzen be. Fine Trade tájékoztatja Megrendelőt ellentmondási jogáról. e. Megrendelő jelen adatvédelmi rendelkezésekhez való hozzájárulásával Fine Trade és a Fine Trade által megbízott vállalkozások jogosulttá válnak továbbá esetleges nem szerződésszerű magatartásokkal (például nem vitatott, fennálló követelések) összefüggő adatok tárolására, feldolgozására, felhasználására és harmadik fél részére történő továbbítására. A harmadik fél ezen adatot tárolja és, a természetes személyek hitelképességének megítélésével összefüggő információkkal való ellátás érdekében, továbbítja szerződéses partnerei részére az EU belső piacán. Az adós felkutatása érdekében harmadik fél kiadhat címre vonatkozó adatokat. A tájékoztatásnyújtás keretében a harmadik fél jogosult kiegészítő jelleggel az adott adatállománya alapján a hitelkockázat megítélése érdekében számított valószínűségi érték közlésére (Score-eljárás). f. Megrendelő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Fine Trade a Megrendelővel kapcsolatosan gyűjtött személyes adatokat továbbítsa mindenkori merchandising-partnerei részére, akiken keresztül Megrendelő a szerződés tárgyát képező termékkel kapcsolatosan Fine Trade-nél érdeklődött. Megrendelő hozzájárulásával beleegyezését adja, hogy az adott merchandising-partner Megrendelő személyes adatait statisztikai célból valamint kínálatának fejlesztése érdekében reklám-, ill. promóciós célból felhasználja. g. A vonatkozó adatvédelmi előírások figyelembe vételével Megrendelő személyes adatai a személyazonossági és hitelképességi vizsgálaton túl kizárólag a számlára történő vásárlás, ill. beszedési megbízással történő vásárlás (ide értve a követelés behajtására irányuló eljárásokat), a Fine Trade-hez csatlakozott kereskedők ügyfélszolgálati szolgáltatásának ellátása érdekében, valamint törvényi vagy hatósági kötelezés (például csalás és pénzmosás megelőzése) alapján kerülnek felhasználásra. h. Fine Trade fenntartja a jogot, hogy személyes adatokat a fent megnevezett célokból az általa megbízott kereskedő, harmadik fél vagy pénzügyi partner részére továbbítsa, vagy ezeknek hozzáférést biztosítson, amennyiben ez feladataik ellátásához szükséges. i. Fine Trade kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Megrendelő címére vonatkozó adatokat (név, cím, születési idő) a hitelképességi vizsgálat és a fizetési mód kiválasztása céljából az infoscore Consumer Data GmbH, (Rheinstrasse 99, Baden-Baden) részére továbbítja, amelytől Fine Trade matematikai eljárások alapján és címinformációk felhasználásával információkat szerez be Megrendelő korábbi fizetési magatartásával és hitelképességével összefüggésben. A fizetési tapasztalatokat érintő adatok, különösen a nem vitatott és kifizetetlen esedékes követelések valamint a címre vonatkozó adatok a jogszerű felhasználás érdekében továbbításra kerülnek a Deltavista GmbH (Diefenbachgasse 35, 1150 Wien) és a Deltavista AG (Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich) részére. j. Megrendelő jogosult a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához, felhasználásához vagy továbbításához adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Fine Trade a hozzájárulás visszavonása esetében is jogosult Megrendelő személyes adatait feldolgozni, felhasználni és továbbítani, amennyiben ez a számlára vagy beszedési megbízással történő vásárlás szerződésszerű lebonyolításához szükséges, jogszabály így rendelkezik vagy bíróság, illetve hatóság ezt előírja. Megrendelő jogosult továbbá ingyenesen tájékoztatást kérni a Fine Trade által tárolt adatairól és ezen adatokat adott esetben helyesbíttetni, letiltatni vagy töröltetni. k. Megrendelő valamennyi hozzájárulása kiterjed Megrendelő adatainak Fine Trade kapcsolt vállalkozásai (így különösen a Docomo Deutschland Gmbh; székhely: Fritz-Vomfelde-Str , Düsseldorf, Deutschland; nyilvántartási szám HRB61341, nyilvántartást vezető hatóság: Amtsgericht Düsseldorf) általi felhasználására is. l. Megrendelő a személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával, feldolgozásával vagy továbbításával kapcsolatos, továbbá az ezen adatokat érintő tájékoztatással, helyesbítéssel, letiltással vagy törléssel kapcsolatos kérdéseivel írásban a következő elérhetőségen fordulhat az üzemi adatvédelmi megbízotthoz: fine trade gmbh, Datenschutzbeauftragter, Am Garnmarkt 4, 6840 Götzis, Österreich. 11. Záró rendelkezések 1. A német jog irányadó a kollíziós jogszabályok kizárása mellett. Az ENSZ vételi jogának rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra. Fogyasztók esetében ezen jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelezően alkalmazandó jogszabályai által biztosított védelmet nem vonták meg tőle. 2. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is, teljesen vagy részben érvénytelenek vagy azzá válnak, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek megállapodnak, hogy ez esetben a teljesen vagy részben érvénytelen rendelkezést vállalkozóval kötött szerződés esetében olyan rendelkezéssel helyettesítik, amelynek gazdasági eredménye az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb -5-

6 áll. Ez irányadó abban az esetben is, ha a szerződés lényeges kérdés tekintetében nem tartalmaz rendelkezést. -6-

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében

Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében Dr. Kóródy Dávid Országos fogyasztóvédelmi konferencia - Budapest, 2014. március 28. Aktualitás Az Európai

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések érvényesség 1.1 A következő általános szerződési feltételek vonatkoznak valamennyi szerződésre, szállításra és egyéb szolgáltatásra, amely Társaságunkkal

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek!

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek! Babavilág Webshop Szerződés (Baba-Ker Kft.) Üzemeltető: Baba-Ker Kft. (Babavilág Gyermekáruház) Székhelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Telephelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Adószám: 12826980-2-09

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1. A szerződési feltételek alapfogalmai Általános szerződési feltételek 1,A szerződési feltételek alapfogalmai 2,Webáruház szerződési feltételek célja: 3,A Webáruház-szolgáltatás: 4,A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása: 5,A vásárló

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A gumiabroncsok.net által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a

A gumiabroncsok.net által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a A gumiabroncsok.net által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a gumiabroncsok.net domain név alatt működő

Részletesebben

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.cegfejleszto.eu honlapot a Cégfejlesztői Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Cégfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Dénes Krisztián Patrik E.V. Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. Adószám: 66916686-1-31 Nyilvántartási szám: 40876088 Bejegyző: Okmányiroda,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Információ: A következő általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi árucikkére érvényesek. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben