2014-re tervezett adótörvény-módosítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-re tervezett adótörvény-módosítások"

Átírás

1 ADÓLEVÉL OKTÓBER 2014-re tervezett adótörvény-módosítások A nemzetgazdasági miniszter benyújtotta a Parlamentnek az aktuális év végi adócsomagját. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk a fontosabb és jelentősebb módosítási javaslatokat. A végleges szabályokat a parlamenti vita után, várhatóan november második felében hirdetik ki, melyről külön hírlevelünkben és adókonferenciánkon is tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket. Személyi jövedelemadó A tervezet szerint egyszerűsödnének a külföldi pénznemben megszerzett jövedelemnek az adókötelezettség megállapításához szükséges, forintra történő átszámítására vonatkozó szabályai. Megszűnne az adózói árfolyamválasztás lehetősége, a kötelezően alkalmazandó átváltási árfolyam a jövedelem utáni adó(előleg) fizetési határidejének időpontjától függene. Egyes tőkejövedelmek átváltása esetén nem lenne változás. A tervezet pontosítja az utalvány fogalmát, és kizárná a béren kívüli juttatások köréből a visszaváltható utalványokat. Emelkedne az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetések utáni adóról szóló rendelkezés felső korlátja. A biztosító pénztári számlán jóváírható kedvezmény mértéke személyenként összesen évi 150 ezer forintra nőne. Megszűnne az elismert munkavállalói értékpapírjuttatási program kötelező nyilvántartásba vétele, és egyúttal annak elnevezése is változna. Törvényben meghatároznák a program szervezőjét, amely alatt a programot működtető gazdasági társaság, fióktelep, kereskedelmi képviselet és jogutódja értendő. A feltételek egyebekben változatlanok maradnának. Kifizetőként kellene eljárnia annak a magyar társaságnak, amely a külföldi anyavállalat által a munkavállalóknak adott jövedelemre vonatkozóan az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokkal rendelkezik. Eddig erre csak lehetősége volt a magyar társaságnak, de nem volt kötelezettsége. Üzletpolitikai célú juttatást a magyar szabályok szerint kifizetőnek nem minősülő külföldi társaság is nyújthatna a magánszemélynek adómentesen. A tervezet szerint pénzügyi intézmény független féllel szemben fennálló bármilyen pénzkölcsön nyújtásából származó követelést (így nem csak a korábbi szabályozás szerinti zálogjoggal biztosított deviza alapú kölcsönszerződés szerinti kötelezettséget) belső szabályzat alapján adómentesen engedhetne el, és kamatkedvezményből származó jövedelmet sem kellene megállapítania. A munkáltatói adómentes lakáscélú vissza nem térítendő támogatás a munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez is nyújtható lenne a törvénytervezet szerint. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást nem lehetne költségként elszámolni a személyi jövedelemadó szempontjából.

2 Társadalombiztosítási járulék A családi kedvezmény személyi jövedelemadóban igénybe nem vett része levonható lenne a 7 százalék mértékű egészségbiztosítási járulékból, illetve annak felhasználása után a 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékból. Az igénybe vett családi járulékkedvezmény nem csökkentené a biztosított ellátásra való jogosultságát. A harmadik állam állampolgárai, mint kiküldöttek mentesülnének az egyéni járulékfizetés alól a két évnél hosszabb kiküldetés esetén is, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem látható okból a kiküldetés első évének letelte után kerülne sor, és erről a munkavállaló bejelentést tenne az adóhatóságnak. A tervezet szerint a 27 százalék mértékű szociális hozzájárulási adót azonban fizetni kellene. A harmadik állam állampolgárai folyamatban lévő kiküldetései esetén a két éves mentességi időtartamot január 1-jétől kellene számítani az egyéni járulékok fizetési kötelezettsége esetén. A nem biztosított magánszemélyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege forintra (napi összege 227 forintra) emelkedne. Társasági adó Már 10 százalékos részesedésszerzés esetén lehetne élni a bejelentett részesedésre vonatkozó kedvező előírásokkal, a bejelentési határidő pedig 75 napra módosulna. Egyszerűsítésként bevezetnék a nem jelentős összegű hiba fogalmát (a számviteli definícióval egyezően, de speciális mikrogazdálkodókra vonatkozó szabállyal), amellyel a korábbi évek társasági adóját nem kellene önellenőrzés keretében helyesbíteni, azt az adott év adókötelezettségének kalkulációjakor lehetne figyelembe venni. Lehetővé válna a kapcsolt vállalkozások által saját tevékenységi körben végzett, azonban adóalappal szemben még nem érvényesített k+f-projektek közvetlen költségeinek adóalap-csökkentőként történő figyelembe vétele. Ennek feltétele lenne, hogy a kapcsolt vállalkozás által kiállított, az adóévi k+f projektek közvetlen költségét, illetve az ebből érvényesíthető kedvezmény összegét tartalmazó nyilatkozat álljon rendelkezésre, és a k+f-tevékenységek az adózók vállalkozási, bevételszerző tevékenységeihez kapcsolódjanak. A továbbiakban elismert költségnek minősülne a bankkártyával, hitelkártyával teljesített éttermi szolgáltatás igénybevételéről kapott nyugta alapján elszámolt költség, feltéve, hogy a szolgáltatás reprezentációs célt szolgál. Ingatlannal rendelkező társaság minősítése során az ingatlanok mérlegfordulónapi piaci értéke helyett azok könyv szerinti értéke lenne mérvadó a továbbiakban. A telephely definíciója kibővülne a külföldi személy által megvalósított ingatlanértékesítéssel is. Az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó egyes esetekben a piaci értékre vetítve állapíthatná meg az értékcsökkenését. A kkv-k által tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására január 1-jétől felvett hitel kamata után érvényesíthető adókedvezmény mértéke 60 százalékra emelkedne. Továbbá az általuk igénybe vehető adóalap-csökkentő tételek körét a javaslat kiterjesztené a szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékére is. Általános forgalmi adó A tervezet értelmében január 1-jétől számos ponton változna az áfa szabályozása (az ettől eltérően ütemezett hatályba lépési időpontot külön jelöljük). A legfontosabb tervezett változások a következőek: A javaslat módosítaná az időszakos elszámolás ( folyamatos teljesítés ) szabályozását. Időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának az elszámolási időszak zárónapja minősülne, míg jelenleg a fizetés esedékessége határozza meg a teljesítés napját. A jelenlegi szabályozás maradna ugyanakkor érvényes a közszolgáltatási (közüzemi) szerződésekre. Az új szabályozást azon március 14-ét követően (vagyis az új Ptk. hatályba lépését követően) kezdődő elszámolási időszak esetén kellene először alkalmazni, amely esetében a fizetés esedékessége is március 14-ét követő időpont. Mivel az időszakos elszámolások fogalmát is, hasonló tartalom mellett, új szóhasználat szerint határozná meg a javaslat, fontos lehet azt is felülvizsgálni, hogy minden, korábban határozott időre szóló elszámolás vagy részletfizetés szabályai szerint kezelt ügylet az új fogalomrendszer szerint is időszakonkénti elszámolás szabályozása alá esik-e egyáltalán. A jelenlegi áfaszabályozás valóban széttagolt, és egyes esetekben nehezen alkalmazható módon szabályozza az adóalap, illetve az adó utólagos változása (például engedmények, ármódosítások, egyéb utólagos változások) esetén irányadó teendőket. A javaslat megkísérelné egységesebben és átfogóbban kezelni az ilyen utólagos változások eseteit, bár a szabályozás továbbra sem kínálna teljesen egyértelmű támpontot minden esetre. Pozitív változás, hogy a javaslat tételesen bevezetné azt az Európai Bíróság ítéleteiben kimunkált lehetőséget, hogy az adóalany nem csak közvetlen vevője részére nyújthat az áfa rendszerében is elismert árengedményt, visszatérítést, hanem harmadik fél részére is. (Így például a termék gyártója akár a végső fogyasztónak közvetlenül visszatérített összeggel is csökkenthetné utólag adóalapját). A javaslat a vagyoni értékű jogokat is bevonná az áfa rendszerének tárgyi eszköz fogalmába. Így az arányos áfalevonást végző adózóknak a jövőben például szoftverekre, ingatlanok hasznosítási, haszonélvezeti jogára, és más vagyoni értékű jogokra is alkalmazniuk kellene a tárgyi eszközökre vonatkozó 5-20 éves figyelési időszakot. Az új szabályozás csak a 2014-től szerzett jogokra vonatkozna kötelezően a már korábban megszerzett jogok esetében az adóalany dönthet, az új szabályokat kívánja-e alkalmazni visszamenőlegesen. A magyar áfaszabályozás az Európai Bíróság előtt jelenleg is vitatott egyéni sajátossága, hogy a harmadik országba irányuló export áfamentességét határidőhöz köti: a terméknek 90 napon belül el kell hagynia az Unió területét. A javaslat gyakorlati megoldást kínálna a későbbi kiszállítások áfakezelésére. A 90 napon túli kiléptetés esetében az eladó továbbra is áfás számlázásra és áfa megfizetésére lenne kötelezett. Ha azonban az értékesítéstől számított 360 napon belül a termék végül mégis elhagyja az Unió területét, az eladó a korábban kibocsátott számláját helyesbítheti, és a megfizetett adót visszaigényelheti.

3 A tervezet kiterjesztené az egyes mezőgazdasági termékek fordított adózására vonatkozó szabályok időbeli hatályát. A gabonafélék és olajos magvak vonatkozásában a fordított adózás december 31-ig hatályban maradna. Lehetővé válna nyugta elektronikusan úton történő kibocsátása, és egyszerűsödne a belépőjegyek nyugtaként való alkalmazásának lehetősége is. Jövedéki adó A tervezet jövedéki eljárásokat érintő módosításai az adminisztráció ésszerűsítését, a gazdálkodói terhek csökkentését, valamint a visszaélések visszaszorítását célozzák, melyek közül legfontosabbak az alábbiak: Megszűnne az adóraktárak vevőnyilvántartás-vezetési kötelezettsége. A gazdálkodók nyilvántartásaikban áttérhetnének a hatályos vámtarifaszámok alkalmazására július 1-jétől a jövedéki eljárásokban, illetve a jövedéki gazdálkodások nyilvántartásaiban és adatszolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos KN-kódokat kellene alkalmazni, melyeket a vámhatóság saját weboldalán nyilvánosan közzétenne. A javaslat, a korábbi évek ilyen irányú törekvéseit folytatva, további könnyítéseket vezetne be a pálinkafőzés jövedéki szabályozása tekintetében. Lehetőség nyílna a látvány-szeszfőzdékben történő értékesítésre. Tudományos és oktatási célra adómentesen lehetne alkoholterméket előállítani. A javaslat jövedéki engedélyhez kötné az 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű palackba töltött cseppfolyósított szénhidrogén és a kenőolaj forgalmazását. Módosulnának a vámtarifaszám alá tartozó, cseppfolyósított szénhidrogénnel végzett adóraktári és jövedéki engedélyes tevékenység szabályai. Többek között kedvezményesebb adómértéket kellene alapul venni a bejegyzett kereskedői engedélyhez és az eseti bejegyzett kereskedői engedélyhez szükséges biztosíték, illetve az esetleges jövedéki bírság mértékének számításához. Lehetővé válna, megfelelő feltételek mellett, szeszüzemben bioetanol benzinbe történő bekeverése. A javaslat nagymértékben emelné a fermentált, illetve szárított dohánnyal kapcsolatos jogsértések esetén kiszabható jövedéki bírság mértékét. Szigorodnának a biztosítéknyújtás szabályai. Előírnák például, hogy amennyiben a bejegyzett kereskedő vagy az alkoholtároló-adóraktár a biztosítéknyújtási szabályoknak nem tesz maradéktalanul eleget, a vámhatóság a bejegyzett kereskedői engedélyt vagy az adóraktári engedélyt felfüggesztheti, melynek következtében az engedélyes a jövedéki biztosíték megemeléséig nem tudna adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméket fogadni. A törvény az alkalmi rendezvényről megmaradt, a vendéglátóshoz visszaszállított bontott kiszerelésű alkoholtermékek és bor tárolását is rendezné törvényi szinten arra az esetre, ha a visszaszállított mennyiség meghaladná az üzlethelyiség pultjában tárolható bontott mennyiséget. Vám A tervezet vámeljárásokat érintő módosításai elsősorban ésszerűsítést, valamint az uniós iránymutatásoknak megfelelően egyes rendelkezések átültetését célozzák, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: Bevezetnék a korrekciós pótlék rendszerét az áru kiadását követő vámáru-nyilatkozat módosításának önellenőrzése kapcsán. A korrekciós pótlékot a vámhatóság állapítaná meg, mértéke ha 90 napon belül nyújtják be a kérelmet a jegybanki alapkamat 365-öd része naponta, de legalább háromezer forint, legfeljebb egymillió forint. A 90 napon túl kezdeményezett módosítás esetén ennél magasabb lenne a korrekciós pótlék. Az uniós iránymutatások alapján egyes rendelkezéseket átültetnének az adós fél számláinak kezelésével kapcsolatban. Szintén uniós harmonizációra tekintettel változnának az elévülés szabályai. Egységesítenék a fizetési halasztás és a részletfizetés szabályrendszerét. Módosulnának a vámigazgatási bírságokra vonatkozó rendelkezések is. Helyi adó A tervezetben szereplő helyi adótörvényt érintő változtatások többségében a telekadó és építményadó fogalom- és feltételrendszerét pontosítanák, módosítanák. Mentessé válna például a telekadó alól a belterületi, művelés alól kivett, egy hektárt meg nem haladó földrészlet, ha az igazoltan művelés alá van vonva. Emellett egyértelművé válna, hogy jogelőd nélkül kezdő vállalkozóknak az előleg megállapítása alóli mentesség a kezdés adóéve helyett az első előlegfizetési időszakra vonatkozik. Illeték A javaslat egyértelműen kimondaná, hogy az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, továbbá bizonyos esetekben a csődegyezség keretében, felszámolási eljárás során elengedett követelés mentesülne az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség alól. Szigorodna a gazdálkodó szervezetek közötti ingyenes eszközátadás, követelés-elengedés és tartozásátvállalás ajándékozásiilleték-mentességének feltétele. A mentesség nem lenne alkalmazható, ha a szerző felet olyan államban jegyezték be, amelyben a társasági adó mértéke vagy az effektív adókulcs nem éri el a 10 százalékot vagy a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 10 százalékos mértékű adó. Ugyanezen szigorítás lenne érvényes a kedvezményezett részesedéscsere, kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás keretében történő átruházást, továbbá ingatlan és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban meglévő részesedés kapcsolt vállalkozások közötti átruházását megillető visszterhes vagyonátruházási illeték mentességével kapcsolatban is.

4 A társaságiadó-törvényhez hasonlóan módosítanák a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát. A javaslat alapján a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése, függetlenül annak cégjegyzékben feltüntetett főtevékenységétől, minden esetben visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá esne. Egyértelművé tenné a javaslat az illetékkötelezettség fennállását ingatlan és gépjármű pénzügyi lízingje esetén is, ha az a futamidő végén tulajdonátszállást eredményez. A tervezet kiterjesztené az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet a házastársak közötti ajándékozásra, vagyonátruházásra, továbbá a házastársi vagyonközösség megszűnéséből származó vagyonszerzésre. A magánszemély az első lakásszerzésekor életkortól függetlenül kérelmezhetné a pótlékmentes részletfizetést. Enyhítenék a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzésekor alkalmazott felfüggesztett illetékmentesség feltételének igazolására vonatkozó szabályokat. Részletekben módosulnának az eljárási illetékfizetési kötelezettség és a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzéséhez fűződő illetékkötelezettségek szabályai. Adózás rendje A tervezet alapján az áfatörvény szerinti, belföldön nem letelepedett, illetve belföldön letelepedésre nem kötelezett adóalany mentesülne a bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól abban az esetben, ha belföldön kizárólag az áfatörvény szerinti adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít, feltéve, hogy a termék az értékesítés közvetlen következményeként nem kerül ki ezen eljárás hatálya alól, vagy a terméket a vámhatóság a Közösség területén kívülre kilépteti január 1-jétől már önellenőrzésnek minősülne, ha az általános forgalmi adót a vámhatóságnak a termékimportot terhelő adót megállapító határozatának módosítása miatt kell helyesbíteni. További változás, hogy az adózó már a bevallás benyújtására előírt határidő előtt is módosíthatná a bevallását, korábban erre csak a határidő letelte után volt lehetőség. Az ellenőrzésekről szóló megbízólevelet az adóhatóság a javaslat szerint elektronikusan (vélhetően Ügyfélkapun keresztül) is kézbesíthetné. Továbbá az adóhatóság az ellenőrzések során a nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat is vizsgálhatná. Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó esetében az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási rendelkezés nélküli befizetéseket az adóhatóság ezentúl meghatározott rendben számolná el a különböző adótartozásokkal szemben. Felszámolás, kényszertörlési eljárás esetén jogsértés miatt a mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel vagy ha a felszámolást, kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg a volt végelszámolóval szemben kellene megállapítani, amennyiben a jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy a volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta. A feltöltési kötelezettséghez kapcsolódó mulasztási bírság mértéke nem változna, azonban a javaslat szerint nem kellene a mulasztási bírság alapjába beszámítani azt az adóalaprészt, amely az árfolyam feltöltés napja és a mérlegforduló nap közötti változásának tudható be. A javaslat szerint az adópolitikáért felelős miniszter a feltételes adómegállapításban a korábbiakkal ellentétben nem az ügyletben közvetlenül érintett összes adózó, hanem kizárólag a kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatná meg az adókötelezettséget vagy annak hiányát. Továbbá meghosszabbodna a feltételes adómegállapításra vonatkozó kérelem elbírálási határideje, és a kérelem díja 5 millió forintra módosulna, a sürgősségi eljárásban történő elbírálás díja pedig 8 millió forint lenne. A tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem díja alapesetben 8 millió forint, míg sürgősségi eljárás esetén 11 millió forint lenne a javaslat szerint. Az adózónak lehetősége nyílna a kérelem benyújtását megelőzően személyes konzultációt kezdeményezni az adópolitikáért felelős miniszterrel, amely során a tervezett ügyletről és az eljárásról folytathatnának egyeztetést, a konzultáció díja 100 ezer forint lenne. A feltételes adómegállapítással szembeni fellebbezés lehetőségét eltörölnék, azonban az adózónak lehetősége nyílna a határozat bírósági úton történő felülvizsgálatát kezdeményezni. Környezetvédelmi termékdíj A javaslat egyik legfontosabb eleme az ipari, illetve kereskedelmi termékdíjraktárak intézményének bevezetése július 1-jétől. A termékeket a termékdíjraktárban termékdíj-mentesen lehetne előállítani, abba betárolni, készletezni, stb. A raktárak adóhatósági engedély alapján működhetnének 5 éves időtartamban, azonban a feltételek fennállása esetén az engedély újabb 5 évre meghosszabbítható lenne. A raktárak egy másfél éves átmeneti periódust követően kizárólag termékdíj-szakügyintéző közreműködésével lennének működtethetők. Változna az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételi feltétele, továbbá a termékdíjmentességet biztosító betétdíjas rendszer mellett megjelenne a bérleti rendszer is, amelyet környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötnének. Ezen túl, a nyilvántartott újrahasználható raklapok esetén szintén nem merülne fel termékdíj-kötelezettség, ha azokat a beszerzéstől számított 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként, csomagoláslétrehozása céljára használnának fel. A tervezet a reklámhordozó papírok tekintetében kiterjesztené az adókötelezettség alá vonható termékek nevesített formáit például az egyéb feltételeket teljesítő képeslapokra, poszterekre, egyéb nyomtatott üzleti anyagokra, naptárakra is. Emellett a javaslat további kisebb módosításokon túl számos helyen pontosítaná, egyértelműsítené is a termékdíjköteles termékekre vonatkozóan alkalmazandó szabályokat.

5 Népegészségügyi termékadó Pontosítaná a tervezet, hogy a kivonatalapú szörpök kivételével a hozzáadott cukrot tartalmazó és legalább 8 százalékos cukortartalmú, de alacsony gyümölcstartalmú szörpök (melynek fogalmát is pontosítanák) is adókötelesek. Energiaellátók jövedelemadója 2014-től havi vagy negyedéves előlegfizetési kötelezettség terhelné ezen adó alanyait. Energiaadó Lehetővé válna a visszaigénylési jog elévülési időn belül önellenőrzés nélkül történő érvényesítése. Regisztrációs adó Átalakítás esetén a negatív regisztrációsadó-különbözet csak akkor lenne visszaigényelhető, ha a jármű magasabb környezetvédelmi besorolásba került. Kata, kiva A helyi adóról szóló törvény módosításával lehetővé válna, hogy a kisadózó vállalkozás adóévenként dönthessen az egyszerűsített, tételes helyi iparűzési adóalap alkalmazásáról. A döntés megváltoztatására már nem csak a kata-alanyiság megszűnésekor lenne lehetőség. Emellett szabályozná a tervezet a mentességek, kedvezmények, beszámítási szabályok alkalmazásának részleteit. Szűkülne a főállású kisadózó fogalma, így egyes esetekben csökkenne a tételes adóteher. Előtársaságok is adózhatnának kisadózó vállalkozásként. Már 2013-ra visszamenőleg a minden érintett adózót (a kisadózó vállalkozásnak minősülő üzleti partnereiről) terhelő adatszolgáltatási kötelezettség külön nyomtatványon, adóévet követő március 31-ig lenne esedékes. Részben módosulnának a kisvállalati adó megállapításának szabályai. Pénzügyi szektor különadói A módosító javaslat az eddigi szabályok alapján re is kiterjesztené a pénzügyi szervezetek különadóját, a hitelintézetek különadóját, illetve a gyűjtőszámlához kapcsolódó hitelintézeti járadékot. A pénzügyi szervezetek különadójának alapját alapesetben továbbra is a évi üzleti év beszámolója alapján kellene meghatározni. A javaslat bevezetne egy egyszeri különadót hitelintézeti hozzájárulás címen. A hitelintézeti hozzájárulás alapja az általános kockázati céltartalék csökkenéseként december 31-i fordulónappal elszámolt összeg lenne, mértéke 19 százalék, a bevallási és megfizetési határideje pedig március 10. lenne. Módosulna a pénzügyi szervezetek különadója tekintetében a pénzügyi vállalkozás fogalma is január 1-jétől nem minősülne pénzügyi vállalkozásnak, így nem lenne alanya a pénzügyi szervezetek különadójának a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozás. Pénzügyi tranzakciós illeték Noha a korábbi hírek a bankkártyával és hitelkártyával történő fizetés pénzügyi tranzakciós illeték alóli mentességéről szóltak, a javaslat jelen szövege alapján ezen tranzakciókat továbbra is terhelné a pénzügyi tranzakciós illeték.

6 Vezetőség Michael Glover Szenior partner T: E: Beer Gábor Partner T: E: Alec Percival Partner T.: +36 (1) E.: Dr. László Csaba Szenior partner T: E: Közvetettadó-tanácsadás / Adóügyviteli központ (ITCC) Földes Balázs T: E: Mlinárik Tamás T: E: Adrienne McStocker T: E: Dr. Kosztolányi Tamás T: E: Molnár Ildikó T: E: Fergal Garvey T: E: Dr. Kovács Zsolt T: E: Dr. Barcsik Barbara T: E: Tomory Géza T: E: Moldoványi Kinga Enikő T: E: Szigeti Ákos T: E: Farkas Zoltán T: E: Anja Brigitte Jackson T: E: Átvilágítási és adóvizsgálati szolgáltatások Gombkötő Bálint T: E: Dr. Németh András T: E: Zachár Gábor T: E: Pongrácz Zsófia T: E: Magánszemélyek adózása csoport Dr. Nink Gabriella T: E: Dr. Boncsér Katalin T: E: Joó Gabriella T: E: Társaságiadó- és nemzetközi adózási tanácsadás Gerhát Mihály T: E: Vadon Enikő T.: E.: Garabuczi József Zsolt T: E: Transzferárképzési tanácsadás Gódor Mihály T: E: Végh Szabolcs T: E: Adótanácsadás a pénzügyi szektor számára Farkas Gábor T: E: Pethő Balázs T: E: Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International Cooperative ( KPMG International ) lajstromozott védjegye. tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22.

2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. ADÓLEVÉL 2013. NOVEMBER 2014. évi adótörvény-módosítások 2013. november 22. A Parlament elfogadta a 2014. évi adótörvény-változásokat. Jelen hírlevelünkben a fontosabb és jelentősebb módosításokat foglaljuk

Részletesebben

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2014. 2013. október 21.

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2014. 2013. október 21. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Adótörvény-változások 2014 2013. október

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

2012. október 12-én benyújtották a Parlament elé a jövő évi adóváltozások tervezetét.

2012. október 12-én benyújtották a Parlament elé a jövő évi adóváltozások tervezetét. ADÓLEVÉL 2012. OKTÓBER 2012. október 12-én benyújtották a Parlament elé a jövő évi adóváltozások tervezetét. Jelen hírlevelünkben a tervezetben foglalt fontosabb változásokra hívjuk fel ügyfeleink figyelmét.

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

wts hírlevél # 9.2013

wts hírlevél # 9.2013 2013. november wts hírlevél # 9.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban 2014-es tervezett adóváltozások (T/12792) A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

Jövő évi adóváltozások

Jövő évi adóváltozások ADÓLEVÉL 2012. NOVEMBER Jövő évi adóváltozások A Parlament tegnap elfogadta a 2013. évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Adóriadó 2014. október Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Közvetlen adók Személyi jövedelemadó 51,17 százalékos közteher

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18.

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18. 2014 KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER 2013. október 18. 1 Tartalom 2014. évi adóváltozások... 5 I. Összefoglaló... 5 II. Javasolt intézkedések... 7 1. Személyi jövedelemadó... 7 1.1. Családi járulékkedvezmény...

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2013. december 3.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2013. december 3. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2013. december 3. Aktuális Hírlevelünkben az Országgyűlés által elfogadott jövő évi adótörvény változásokat mutatjuk be. A megszavazott törvénymódosítás alapján jelentős változások továbbra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

Adótörvényváltozások 2010.

Adótörvényváltozások 2010. Adótörvényváltozások 2010. TA X A parlament 2009. november 9-én elfogadta az adójogszabályokat módosító törvénytervezetet. Jelen hírlevelünkben az általunk lényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Az elfogadott 2010. évi adótörvények A parlament június 29-én elfogadta a 2010. évre vonatkozó adójogszabályokat. Adóriadónkban az általunk leglényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel figyelmüket.

Részletesebben

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2013. 2012. október 19.

HírAdó Extra. Adótörvény-változások 2013. 2012. október 19. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben