~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS május 50. a Földművelésügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1991. május 50. a Földművelésügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről"

Átírás

1 ~IIami ~ámbrbö5?ék.. JELENTÉS a Földművelésügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről! május 50.

2 Az ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos, dr. Benkő János számvevő, dr.burján Margit számvevő, dr. Czunyi Lajos tanácsos, dr. Csapodi Pál számvevő, dr. Csemniczky Jánosné tanácsos, Csóry Györgyné tanácsos. Otto Tamás számvevő, Reich Lajos tanácsos, dr. Solymár Károlyné tanácsos, Szab6 József számvevő, Sz í járt ó Károly számvevő, Tóth István számvevő. Az ellenőrzésben közreműködtek: Angyalosi Dániel számvevő, Bacskai János számvevő, dr. Boda Sándor számvevő, Buczkó András számvevő, Horváth János számvevő, Németh Péterné számvevő, Pankucsi János számvevő, Patai Tamás számvevő, dr. Szeli Tibor számvevő. dr. Takács András számvevő. Az ellenőrzést vezette: \ Rádfai Tibor főtanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V Témaszám: 35 JELENTÉS a Földművelésügyi Minisztérium fejezet pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséről A Földművelésügyi (1989. május 24-ig Mezőgazdasági és Élelmezésügyi) Minisztérium, valamint önálió és részben önálló intézménye az években évente milliárd Ft pénzforrással gazdálkodott, ezen felül.legalább évi milliárd Ft költségvetésből és alapokból juttatott mező- és erdőgazdasági támogatás elosztásában működött közre és hozzávetőlegesen ezer főt foglalkoztatva közel milliárd Ft értékű vagyont működtetett. Az ellenőrzés célja -a fejezet gazdálkodásának, a feladatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök összhangjának (ezen belül a tervezési, feladat- ésszervezeti rendszer, a pénzellátás, a különféle befektetések és tőkekihelyezések, az állóeszköz-gazdálkodás és költségvetési ellenőrzés), továbbá -a Minisztérium szervezete gazdálkodásának (ezen belül elsősorban a személyi és dologi költségek) értékelése, végül annak megítélése, hogy -az ágazati feladatokhoz rendelkezésre bocsátott pénzforrások (ezek között elsősorban a K+F célokra, a kedvezőtlen adottságú gazdaságok támogatására, a föld- és talajvédelemre és az erdő- és vadgazdálkodás támogatására rendelkezésre bocsátott költségvetési előirányzatok és elkülönített központi alapok) felhasználásában mennyiben érvényesültek a törvényességi, célszerűségi és eredményességi követelmények. Ellenőrzésünk az évek gazdálkodására irányult.

4 -2- I. Következtetések és javaslatok A fejezet és intézményei általában szabályszerűen és célszerűen gazdálkodtak, a tartalékok feltárására azonban még csak részleges intézkedéseket tettek. Sok tekintetben a központi intézkedésekre (szabályokra) vártak, más esetekben viszont "eredményesen" használták ki a központi szabályozási hézagokat. A takarékosabb és eredményesebb gazdálkodást segíthették volna a központi irányítás részéről a fejezetekkel (Minisztériummal), illetve a Minisztérium részéről az intézményekkel szemben támasztott határozottabb és következetesebb követelmények... - A költségvetési tervezés az előírásoknak megfelelren folyt, annak megalapozottsága azonban, az adott szabályozási keretek (gazdálkodási feltételek) között, nem javulhatott A fejezet költségvetési támogatásainak összege és részaránya a vizsgált időszakban emelkedett. Ez az új feladatoknak, az automatizmusoknak, részben az intézményrendszer változásainak tulajdonítható. A bevételek óvatos tervezése is a költségvetési támogatások iránti igényt növelte, amihez a fejezetnél leülönösen nagy mértékben járult az hozzá, hogy központi forrásokból (pl. alapokból) származó bevételek tervezését a jogszabályok nem t~zik lehetövé. A rendszeresen elért többletbevételek a fejezet intézményeinek a költségvetési megszorításokkal szembeni "szabadabb", de nem mindig célszerű és takarékos döntéseit tették lehetövé. A kiadások növekedésében, a többletfeladatokon túl, többnyire az általánosan ható tényezők (inflációs terhek növekedése) játszottak szerepet. Az ésszerűbb, takarékosabb költséggazdálkodás érdekében számos, de a fejezet egésze szempontjából csak szerényebb kihatású intézkedést tettek. Eredmények az igazgatási költségeknél, a gazdasági szaigáitatás területein és az eredményérdekeltségű intézményeknél érzékelhetők. Az állami feladatok és azok támogatási szükségletének felülvizsgálatára, egy korszerübb intézményhálózat kialakítására tett részleges intézkedések hatása a fejezet egésze szempontjából még kevésbé, inkább csak néhány részterületen érzékelhető. A feladat- és szervezeti rendszer átalakításának, szelektálásának folyamata nem haladt kellően előre. Egyes esetekben a korábbi szervezések visszarendezése is megfigyelhető volt.

5 -3- Az intézményi pénzellátás általában az előírásokhoz igazodott. Az átvett pénzeszközökkel, a jelentős többletbevételekkel és a különféle alapok pénzforrásaival, kihasználva a joghézagok lehetőségeit, nem egy területen költségvetésen kivüli gazdálkodást folytattak. Az intézmények egy részénél likviditási gondok m~att hitelek igénybevételére volt szükség. Más intézményeknél és a fejezet szintjén a pénzeszközök befektetésekre, alapítványokban, új vállalkozásokban való részvételre is lehetöséget adtak. A tőkekihelyezések és befektetések több esetben szabálytalanok voltak. Azok kamat- és hozadékbevételeit esetenként a költségvetési gazdálkodáson kívül és nem mindig az eredeti előirányzatok céljával összhangban használták fel. Az állóeszköz-gazdálkodást a beszűkült lehetőségek jellemezték, az állomány állaga romlott, a ráfordítások zöme a fenntartást szolgálta. Jellemző volt az állóeszközök túlhasználása és gyakori a gazdaságtalan javítás. Új beruházás kevés volt. Ezeket részben meg nem engedett (pl. K+F) pénzforrásokból finanszírozták. A legtöbb területen az elaprózott befektetések a selejtezett állományt is alig pótolták. Több területen került sor a kincstári vagyon privatizálására. Az ellenőrzött területeken a jogszabályi ellentmondásokat, a pénzügyi szabályok sérelmét leginkább az alapítványok létrehozásánál, valamint a szolgálati és bérlakások értékesítésénél tapasztaltuk. A Minisztérium szervezetének gazdálkodása egészében kiegyensúlyozott volt ig jelentősebb létszámcsökkentést hajtottak végre. A Minisztérium és Gazdasági Hivatalának, valamint a vezetők és beosztottak kedvezőtlen létszámaránya azonban az 1990-től már letisztultabb szervezet keretei között is megmaradt. A Gazdasági Miniszteri Jutalmazási Alap, de még inkább az ezt kiegészítő külső jutalmazási keret -összesen évi 6,2 millió Ft előirányzattal -egészében célját vesztette, felhasználása - csekély kivétellel - szükségtelen és szabálytalan volt. A Minisztérium dologi költségei három év alatt 35 %-kal növekedtek, de célszerűtlen, pazarló költekezést nem tapasztaltunk. A Minisztériumnál is jellemző az állóeszközállomány fokozatos romlása, bár a halasztható befektetések aránya kedvezőbb a fejezet egészénél A költségek további mérséklésére épületek, más eszközök jobb kihasználásával, esetleges értékesítésével, a Minisztérium és Gazdasági Hivatala közötti gazdálkodási kapcsolatok további ésszerűsítésével n}'l1ik lehetőség.

6 Az ágazati feladatokra rendelkezésre álló pénzforrások alakulását és felhasználását meghatározó támogatási rendszer bonyolult és ellentmondásos, azt a pénzforrások és jogcímek szinte koordinálbatatlan sokfélesége jellemezte. A termelési, fejlesztési támogatások négy alrendszerre tagozódva több, mint harminc jogcímen kerültek szétosztásra, évben pl. 30 milliárd Ft-ot meghaladó összegben. Ezekben az összegekben nem szerepeinek a mező- és élelmiszergazdaság körén kívül, illetve keretei között kezelt különféle (K+F, kereskedelempolitikai, intervenciós, foglalkoztatáspolitikai, beruházási stb.) pénzforrások, továbbá az élelmiszeripar támogatásai, ahol pl évben egyedül az exportra több, mint 35 rnilliárd Ft támogatást juttattak. -. A sokrétü-egymással átfedésben lévő- pénzforrások és támogatási jogcímek szövevényében az eredeti célkitüzések elmosódtak és egy általános (pl. foglalkoztatási, életszínvonal-politikai) kiegyenlítő, stabilizáló funkciót töltöttek be. Napjainkra a mezögazdaság támogatási rendszere elavult, ellentmondásai az utóbbi években a romló gazdasági helyzet következtében egyre nyilvánvalóbbá váltak. Továbbélését annak a gazdasági-társadalmi környezetnek a lassú változása tette csak lehetövé, amely ilyen formában eredetileg létrehozta. A gazdálkodási feltételek (pl. földminőség, szakemberhiány) kiegyenlítése sohasem volt igazán elválasztható a gazdálkodási színvonalban tapasztalható jelentős eltérésektől (termelési szerkezet, beruházási hatékonyság stb.). E támogatások - a veszteségek kiegyenlítésével - a nagyüzemek jelentős hányadánál megmerevítették az adott struktúrákat, háttérbe szorítva a hatékonyság, a helyi adottságok, a piaci feltételek, az ésszerű termelési szerkezet és.. üzemnagyság stb. szempontjai t. Ugyancsak a támogatási rendszer eredményes múködése ellen hatottak a rendszer szeletorsemlegességének hiánya, a jogszabályok, irányelvek általános és minden helyzetre alkalmazható megfogalmazásai, a népgazdasági és ágazatpolitikai szempontok érvényesítésének és számonkérésének gyengeségei. A támogatások alapvető célkitűzései és kondíciói az elmúlt években gyakorlatilag nem és néhány lényegesebb ponton csak 1991-től változtak.... A gazdaságokra pénzforrásonként, jogcímenként és területenként szétterített, elaprózott összegek nem is orientálhattak a kívánatos agrárpolitikai célok irányába. Egyes támogatási keretek felosztásánál nem volt érzékelhető egy bármilyen agrár-, vagy fejlesztéspolitikai koncepció, de egy középtávú pénzügyi tervezés érvényesítése sem.

7 -5- A döntéseknél a többnyire helyes, de tágan értelmezhető és számon nem kért l irányelvek mellett a helyi (vállalati, intézményi) szempontok és érdekek kerültek előtérbe. A jogszabályi keretek bizonytalansága mellett az alsóbb szervezetek (pl. tanácsok) sem kaptak a prioritások, a kizáró feltételek tekintetében megfelelő eligazítást (pl. kedvezőtlen adottságú gazdaságok támogatásai). A felsőbb szerveknél (PM, FM) inkább az egyeztetési nehézségek ütköztek ki. A döntési, számonkérési és ellenőrzési rendszert széles körű jogi és hatásköri megosztottság jellemezte. A döntésekben és a lebonyolításban (ellenőrzésben) szálnos szervezet (PM, MÉM /FM/, tanácsok, APEH, földhivatalok, erdőfelügyelőségek stb.) volt érintett. E hatásköri megosztottság rniatt a döntési rendszer többnyire nehézkesen működött és az ellenőrzések hatása is csak az APEH, a földhivatalok és erdőfelügyelőségek gyakorlatában volt elfogadható. A döntések a támogatások nagy részénél egy zárt keretfelosztási mechanizmusra alapoz6dtak és nem voltak nyilvánosak. Nyilvános pályázati rend csak néhány támogatási formánál (kedvezőtlen adottságú gazdaságok, erdőtelepítési támogatások stb.) volt található, de ezeknél sein (pl. kedvezőtlen adottságú gazdaságok támogatásánál) terjedt el egységesen. Mindez azt eredményezte, hogy az egyes támogatási jogcímek a szabályozásoktól l függetlenül is fokozatosan megváltoztak., szélesedtek és az eredeti elképzelésektől eltérö irányba tolódtak. Határozott szabályok és a következetes alkalmazás hiányában egyre gyakrabbá vált a pénzforrások eredeti céloktól eltérö, vagy azokkal csak távolabbi kapcsolatban álló felhasználása. Egyes jogcímek el<? irányzatait mind nagyobb arányban a szabályozottól eltérő - bár az esetek többségében kétségtelenül szükséges- célokra is fordították. A radikálisabb költségvetési korlátozások, leülönösen 1990-től, a támogatási források többségénél fordulatot hoztak. Az előirányzatok egyrészt szűkültek, eredeti céloktól eltérő, másrészt az "aktuális" feladatokra fordították nagy részüket. Egészében a pénzforrások szorosabb kezelése nem vált jellemzővé. Célszerűen nem hasznosítható előirányzatok továbbra is előfordultak. Ezek egyik jellemző példája az Erdőfenntartási Alapnak évekre - a fapusztulások kapcsán - nyújtott évi l 00 rnillió Ft-os költségvetési támogatás, amelynek felhasználása már az első évben is alig haladta meg az 50 %-ot és kellő érdekeltség hiányában a későbbiekben sem várható nagyobb igény.

8 -6- A támogatottak felelősségét, az állami költségvetést és az alapokat terhelő kiadások l mérséklését egyaránt hangsúlyozó visszatérítési rendszer a gyakorlatban nem, vagy alig működött. A kötelezettségek előírása igen mérsékelt volt, ami az általános támogatási jelleg erősödésére. is visszavezethető. (Esetenként vállalati termelő beruházások után sem kértek pl. KMÜFA visszatérítést.) Az esedékes visszatérítendő összegek behajtásáról sem gondoskodtak, azok java részét elengedték, vagy újabb támogatásként visszahagyták, prolongálták stb. (pl. kedvezőtlen adottságú gazdaságok, melioráció, KMÜFA). A behajtási munka elégtelensége magatartási okokon túl, a szankciók általános hiányára is visszavezethető (K+F pénzforrások, Földvédelmi-, Halászatfejlesztési Alap stb.). -. A támogatási rendszer évben ugyan csak részleges, de kimutatható hatású változáson ment keresztül. Ezek a helyes irányú módosítások azonban még nem az elvek és főleg módszerek ésszerű átalakításáb61, inkább a költségvetési források szúkösségének kényszeréből fakadtak. A támogatási rendszer szerves részét képező elkülönített pénzalapok közül néhány önfenntartó képessége egyre bizonytalanabbá válik. Tapasztalataink alapján javaslatainkat a következőkben foglaljuk össze: A Kormány - teljeskörűen tekintse át a KMÜFA, az OTKA, a TKA-k, a Felsőoktatási Fejlesztési Alap stb. múködését és a piacgazdasághoz igazodva korszerűsítse a K+F célok finanszírozási rendszerét. Ennek keretében gondoskodni kell a pénzforrások, támogatási elvek egységesítéséről; a támogatási jogcímek hatékonyabb rangsorolásáról, szelektálásáról; a koordináció és kancentráció pénzügyi és szervezeti feltételeiről; a támogatások felhasználásának konzekvens ellenőrzéséről és a szakmai eredmények számonkéréséről; -. -dolgozza ki az új agrárpolitikai koncepcióhoz igazodó támogatási rendszert. Ennek keretében át kell alakítani a támogatások jogi és hatásköri rendszerét. A támogatásokat az eddigieknél koncentráltabban, normatívák alapján, körülhatárolható és számonkérhető jogcímeken, szektorsemlegesen, a nemzetgazdasági és az ágazatpolitikai célokat megfelelóen harmonizálvakell folyósítani; -vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az állami költségvetés, illetve különféle alapok fejlesztési támogatásáb61(-val) létrehozott termelőszövetkezeti vagyon esetében felszámolás, feloszlás, privatizáció, társasággá alakulás stb. esetében. miként lehetne a kincstári érdekeket következetesen érvényesíteni.

9 -7- A Pénzügyminisztérium - kezdeményezze, hogy az éves költségvetés tervezésénél számba nem vett kiadási és bevételi tartalékok (kiadásként elszámolt, de fel nem használt összegek, elő nem írt, bár szerzódés alapján behajtandó bevételek stb.) az állami költségvetés tartaléka javára kerüljenek befizetésre és az így befolyt összegekkel az Országgyűlés rendelkezzen; - a Földművelésügyi Minisztériummal, illetve más tárcákkal együttműködve törölje a tárcáknál előirányzott gazdasági miniszteri alapok és külső jutalmazási keretek előirányzatai t. A Földmüvelésügyi Minisztérium l.) a fejezet költségvetési tervező munkájának javítása érdekében a) fejezet szinten és az intézményeknél egyaránt biztosítsa a saját bevételek reálisabb megtervezését és előírását; ennek keretében a feladatok és pénzforrások jobb összhangjának megteremtéséhez gondoskodni kell a fejezet szervezeteinél feltárható tartalékok (ki nem használt bevételi lehetőségek, fel nem használt célelőirányzatok) mobilizálásáról; b) az alapok kintlevőségeit, a különféle támogatási keretekból a megyéknél, gazdálkodó szerveknél lévő kintlevőségeket (visszatérítési kötelezettségeket, fel nem használt támogatási kereteket, el nem számolt felhasználásokat stb.) indokolt haladéktalanul jogcím, adós és lejárati idő szerint felmérni, elszámaltatni és a Pénzügyminisztériummal együtt dönteni arról, hogy a követelések mikor, hová kerüljenek vissza térítésre; befizetésre. Ezzel összefüggésben többek között gondoskodni kell - a meliorációs beruházások támogatására visszafizetési kötlezettséggel folyósított mintegy 770 millió Ft kintlevőség felméréséről, szerzódés szerinti visszatérítéséről, az államkincstár érdekeit sértő szabálytalan {pl. Békés megyében 34 millió Ft értékű) engedmények ellentételezéséről; -az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Felügyeletnél elfekvő 40,9 millió Ft támogatási maradvány befizetéséről;

10 -8- -a "Barátság" és a "Silvanus" vadásztársaságoknak folyósított és még viszssza nem fizetett 5 millió Ft, továbbá egyes gazdaságoknak nyújtott hitelek egy részének és kamatainak (kb. 2 millió Ft) behajtásáról; - a Tervgazdasági Bizottság 5018/ sz. határozata alap ján létrehozott Árkiegyenlítő Alap megelőlegezésére októberében átutalt 130 millió Ft visszafizetéséről az állami költségvetésbe. Ehhez az Alap bevételeit a szőlő- és borforgalmazóktól pótlólag be kell szedni;. -a mezőgazdasági nagyüzemek szakember-ellátását segítő támogatások évi mintegy 62 millió Ft maradványából az évi kötelezettségek teljesítéséhez szükségtelen kb millió Ft elszámolásáról és befizetéséről; - a központi intézmények által értékesített lakások állami költségvetést megillető és be nem fizetett bevételeinek felméréséről és befizettetéséről; c) meg kell gyorsítani az államilag ellátott feladatok és az intézményrendszer felülvizsgálatát, a finanszírozott célokat csökkenteni indokolt. A feladatok, célok felmérésébe és értékelésébe célszerű bevonni a szakterületeket; az állami feladatok szelektálása során külön figyelmet indokolt fordítani a párhuzamos és a hatósági feladatok, szervezetek és a különféle kedvezményes díjtételek révén a vállalkozói szférának nyújtott rejtett költségvetési támogatások kiiktatására (vagy ny11ttá tételére). 2.) A költségvetésen kívüli, illetve az érvényes előirányzat-, vagy pénzkezelési szabályokkal összhangban nem álló gazdálkodást meg kell szüntetni. Ennek keretében intézkedni kell.... a) az eredményérdekeltségű intézményekre vonatkozó minisztériumi érdekeltségi és alapképzési szabályozás felülvizsgálatáról és az FM Központi Fejlesztési Alapjába elvont, innen átcsoportosított pénzeszközök szabálytalan ;_ felhasználásának megszüntetéséről; b) az AGROBANK-nál vezetett ún. kamatszámla felszámolásáról és annak biztosításáról, hogy a szabályszerűen elért bevételek a megfelelő pénzforrás javára kerüljenek elszámolásra és az eredeti szabályok szerint használják azokat fel.

11 -9- c) A különféle alapok, költségvetési előirányzatok pénzeszközeit minden esetben l az előírt MNB számlákon kell kezelni és a költségvetési pénzforrások vállalkozási hitelként való kihelyezésének megakadályozása érdekében is lépéseket indokolt tenni.. d) Az alapítványok támogatását a 3457/1990. Korm. sz. határozat, illetve a 4/1991. (II. l 3.) PM sz. rendelet értelmében egészében be kell szüntetni; -az eddig nem rendeltetésnek megfelelő pénzforrásokból, illetve szabálytalanul átutalt összegek esetében a döntésekért való felelősséget a Minisztérium állapítsa meg és kezdeményezzen felelősségre vonást; - a Minisztérium gondoskodjon arról, hogy a Pro Rekreatione Alapítványba adózatlan ul bevitt pénzeszközök után (9,5 millió Ft) a MÉM NAK jogutódai a nyereségadót fizessék meg; - a Minisztérium a jövőben alaposabban és hatékonyabban lássa el az alapítványok kincstári eredetű tulajdonrészei alapján a kuratóriumi képviseletet. e) A pénzügyi műveleteket és vagyonmo:z;gásokat a fejezet mérlegében és az intézmények költségvetési nyilvántartásaiban szabályszerűen kell tükröztetni. 3.) A fejezetnél kezelt kincstári vagyon nemzetgazdasági szempontból előnyös, a 3457/1990. Korm. sz. határozattal összhangban álló privatizációja érdekében biztosítani kell az értékesítés, vállalkozásba vitel folyamatos és utólagos ellenőrzésének feltételeit. 4.) A Minisztérium felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrző szervezetét a feladatokhoz és a szfuvonalas, hatékony ellenőrzési követelményekhez kell igazítani. Az újonnan létesülő megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok pénzügyi ellenőrzésének feltételeit is rendezni kell. 5.) A Minisztérium Gazdálkodó Szervezetének és ezzel összefüggésben a Gazdasági Hivatal szervezési és működési szabályzatainak korszerűsítését és elfogadását célszerű lenne meggyorsítani. Ezzel párhuzamosan a) a Gazdasági Hivatal szervezetében és létszámában racionálisabb - a Minisztérium létszámával és a kapcsolatos feladatokkal arányosabb - megoldásokat

12 10- indokolt alkalmazni; a Gazdasági Hivatal és a Minisztérium által ellátandó l feladatokat és létszámot határozottan és áttekinthetően kell elhatárolni; b) a Gazdasági Hivatal által végzett tevékenységeket, nyújtott szolgáltatásokat szerződések (megrendelések) alapján indokolt számlázni és költségvetési támogatás helyett bevételként elszámolni. 6.) Folytatni indokolt a Minisztérium a) szervezetének egyszerűsítését, a létszámarányok javítását; b) a nemzetközi szervezeti tagságok évben kilátásba helyezett felülvizsgálatát; c) költséggazdálkodásának, elsősorban a hivatali székház, az üdülők, pihenőházak kihasználtságának javítását és a személygépkocsi gazdálkodás racionalizálását. 7.) Haladéktalanul meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a mezőgazdasági attasék részére külön valutaellátmányt helyeznek ki. A korábban kihelyezett l összegekkel az attasékat pontosan el kell siámoltatni. 8.) A Minisztérium letéti számláján folytatott gazdálkodást szabályszerűbb alapokra indokolt helyezni. Ennek során a) elejét kell venni annak, hogy a letéti számlán gazdálkodás folyjon, onnan finanszírozást végezzenek és a számla a költségvetésen kívüli gazdálkodás eszköze legyen; b) biztosítani indokolt, hogy év végével a letéti számlán egyenleg ne mutatkozzék, az összegek számlára utalt rendeltetési helyükre kerüljenek és ott bevételként, maradványként kerüljenek elszámolásra... 9.) Az ágazati kutatási-fejlesztési tevékenységek célszerűbb és hatékonyabb finanszírozása (támogatása) érdekében biztosítani szükséges, hogy a) az eddig jelentős összegekkel támogatott agrár K+F információs rendszer núelőbb működjön, alkalmazható legyen a támogatások koordinálására, az

13 -lleredmények számbavételére. Ehhez tisztázni és egyeztetni kell a Minisztérium, a ST AGEK és a MÜSZI szerepét, kiiktatva a vállalatgazdasági körre vonatkozó párhuzamos, esetenként mégis eltérő adatállományok ellentmondásait. b) A K+F támogatások szerződéskötési, nyilvántartási és beszámoltatási rendszerének egységes kereteit ki kell alakítani, s új alapokon célszerű szabályozni. A rendszer működését ellenőriztetni szükséges, a hibás, pontatlan nyilvántartásokért és adatszolgáltatásokért a felelősséget határozottabban kell érvényesíteni. l O.) A szűk körre lehatároiható állandó jellegű K+F feladatok mellett a támogatások odaítélését egy nyi1t, a jelenleginél szélesebb körben alkalmazott pályázati rendszer keretében, független szakértők elbírálására indokolt alapozni. a) A K+F pénzforrások felhasználása során a jövőben a kutat6intézeti dominanciát mérsékelve a téma (feladat-)finanszírozás jellemzőit, követelményeit szükséges erősíteni. b) A visszatérítési kötelezettségek eddiginél határozottabb érvényesítésére van szükség. A behajtást is következetesebbé kell tenni. Ezekhez differenciált irányelveket, a szankcionálás keretszabályait is célszerű kidolgozni. c) A témák állását menet közben is (nem feltétlenül év végén és formálisan) ellenőrizni kell tudományos és gazdasági szempontokból Az ellenőrzés következtetéseit a további támogatások odaítélésénél érvényesíteni kell. d) A célszerütlen, szabálytalan célok finanszírozását meg kell szüntetni. Különösen a beruházások és ezen belül is az építések, telepfejlesztések, termelési beruházások, vállalkozások, alapítványok stb. támogatásánál kell összehasonlíthatatlanul szigorúbban eljárni. A szabálytalan felhasználásért felelősökkel szemben, az előterjesztőket és a jóváhagyókat is ide sorolva, személyes felelősségre vonást kell alkalmazni. Meg kell gátolni - a sokszor szélsőséges - intézeti igények érvényesülését is. ll.) A mezőgazdasági üzemek részére költségvetési előirányzatokból és különféle alapokból nyújtott támogatások kapcsán a következő intézkedések javasolhatók:

14 - 12- a) A viszatérítések, egyéb követelések teljesítését a megyei mezőgazdasági hivatalok útján folyamatosan ellenőrizni kell. Ennek nyilvántartási feltételeit haladéktalanul meg kell teremteni. A hivatalok az önkormányzatoktól tételes átvizsgálással vegyék át a támogatásokkal kapcsolatos kimutatásokat és elszámolásokat. Ahol visszafizetési kötelezettség jogszabályellenes elengedése történt, ott tegyenek intézkedést a jogszerű állapot helyreállítására és a befizetési kötelezettség érvényesítésére... b) Felül kell vizsgálni a Minisztérium kezelésébe tartozó egyes alapok szükségességét, önfenntartó képességét, nem utolsó sorban az azokból finanszírozott (támogatott) feladatok célszerűségét, a vállalati és költségvetési érdekek esetleges átfedéseit meg kell szüntetni. 12.) A Földvédelmi Alap konstrukció ja a bekövetkezett gazdaságpolitikai (és társadalmi) változások következtében korszerútienné vált. Az Alap fenntartása indokolt lehet, de a) a földtörvény módosítása során szükséges annak kezelését és felhasználási szabályait módosítani, az új követelményekhez igazítani, ezen belül az eddigi mennyiségi és kizárólag szántócentrikus támogatási rendszert a földminőség, a gazdaságosság, a piaci igények és a tulajdonviszonyok változásaihoz igazítani; b) a jelenlegi csere-rekultivációs rendszert, ~lsősorban a fő célokkal ellentétes hatásai miatt, szükséges lenne megszüntetni. Ezzel egy észerűbb, racionálisabb felhasználási rendszer műk:ödtetésének feltételei is bővülnének; '. c) az Alapból és más pénzforrásokból (pl. meliorációs előirányzatokból, Erdőfenntartási Alapból) finanszírozott feladatokat pontosan el kell határolni és a különféle alapok szabályozással ellentétes felhasználását meg kell szüntetni. d) Gondoskodni kell arról, hogy a földhivatalokhoz befizetendő földvédelmi járulékok behajtása tovább javuljon és a járulékokat az Alapba haladéktalanul (esetleg havonta) fizessék be. A befizetések elkülönített kezeléséről (zárolt számla) haladéktalanul intézkedni kell. 13.) Az Erdőfenntartási Alapnál is egy olyan egységes, szektorsemleges bevételi és felhasználási rendszert lenne helyes kialakítani, amely jobban igazodna a

15 13 - gazdálkodás sajátosságaihoz. Az erdőfenntartási l felül kell vizsgálni. járulék számítási módszerét a) Az Alap számláinak rendszerét egyszerűsíteni indokolt. Biztosítani kell a pontos adatszolgáltatások és elszámolások rendjét. Vizsgálják felül az erdőtelepítések és felújítások ellenőrzési rendszerét és gondoskodjanak annak javításáról b) Tegyenek hathatós intézkedéseket a meglévő befejezetlen erdőállomány csökkentésére. Intézkedjenek az Erdőrendezési Szolgálat helyzetének megoldásáról és kezdeményezzék az erdőrendezési tervek megfizettetésének törvényi szintű szabályozását. c) Az Alap jogszabályellenes bírság elengedései, a céltól eltérő felhasználások esetében a Minisztérium alkalmazzon személyes felelősségre vonást és téríttessen vissza az Alapnak minden olyan összeget, amely azt jogosan megilleti: -rendezzék az Országos Trófeabíráló Bizottság részére nyújtott és határidőig vissza nem fizetett kölcsön ügyét; l - téríttessék meg a négy állami erdőgazdaságnak adott kölcsönök elmaradt kamatát, valamint -a Barátság és Silvanus vadásztársasággal a részükre jogtalanul kiutal t összegeket. d) Szüntessék meg a Parkerdőgazdasági és Vadgazdálkodási költségvetési lebonyolítási számlákat.

16 14- II. Az ellenörzés megállapításai A) A fejezet rendelkezésére álló pénzforrások alakulása és felhasmálása A Minisztérium és a fejezet intézményei rendelkezésére álló összes költségvetési pénzforrás az években évi milliárd Ft között alakult. (l. sz. táblázatok) Ezen felül a fejezet elkülönített állami pénzalapokból és egyéb forrásokból (átvett pénzeszközök, letéti számla, FM Központi Fejlesztési Alap stb.) további évi 2,3-2,6 milliárd Ft pénzeszköz felett is rendelkezett, nem számítva egyes ágazati feladatok támogatására szolgáló - több tíz milliárd Ft nagyságrendű - speciális forrásokat. l) A pénzforrások alakulása és a tervezési rendszer. A feladat- ésszervezeti rendszer átalakítása A fejezet költségvetési támogatásai az elmúlt években növekedtek és 1990-ben 3,7 milliárd Ft-tal (81 %-kal) haladták,.meg az évit, miközben a költségvetési kiadások mintegy 5,5-6,0 milliárd Ft-tal emelkedtek. A fejezet gazdáikadását az években még %-ban fedezték a saját források, de ezek részaránya 1990-re már %-ra mérséklődött. Az eredményérdekeltség köre - ugyancsak az intézményrendszer átalakulása miatt - szűkült a fejezetnél A támogatások növekvő részarányát döntően olyan tényezó'k okozták, mint a földhivatali feladatok ellátásának évi átvétele (20 intézmény), a bér- és dologi automatizmusok, az oktatási, kutatási előirányzatok 16 %-<ls bérfejlesztési többletei (1,7 milliárd Ft), valamint az intézményrendszerben bekövetkezett változások, főleg a vállalattá történő átminösítések számottevő bevételcsökkentő hatása (2,3 milliárd Ft). Az években a tényleges kiadások fejezet szinten mintegy 31 %-kal haladták meg az eredeti előirányzatot A működési kiadások l 0-12 %-kal voltak magasabbak. A növekedés pl ban még 56 %-ban, az évben már csak 20 %-ban függött össze központi intézkedésekkel.

17 - 15- Az intézmények éves előirányzataik Icialakításánál az előírásokat általában figyelembe vették. A reálisabb előirányzatok tervezését azonban - a törekvések elégtelensége mellett - a gazdálkodási szabályok gyakori módosulása és az. intézmények szervezeti változásai nehezítették. A költségvetési előirányzatok kialakítását továbbra is az elsősorban bázisadatokra támaszkodó intézményfinanszírozás és a bevételekkel csak óvatosan számoló tervezés jellemezte. Az eredeti bevételi előirányzatok azonban nem csak a bázis szemléletú és laza tervezés, de az érvényes szabályok miatt sem tükrözhették a tényleges bevételi lehetőségeket. Az években pl az intézmények ár- és díjbevételei 1,3-1,6 milliárd Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot (szolgáltatások. hatósági díjtételek emelése, a pályázati és szerződéses lrutatási tevékenység fokozása stb.). A többletbevételek tették lehetővé, hogy a kiadási előirányzatokat kétharmad részben az intézmények saját hatáskörben módosították és a módosított előirányzatokat %-ra teljesítették. A fejezet éves pénzmaradványai sem voltak számottevők. A fejlesztési kiadásokra pl. az intézmények az eredetileg tervezett évi millió Ft-tal szemben mintegy millió Ft-ot fordítottak. Ezek mintegy harmadát fedezték költségvetési támogatások. a többire különféle elkülönített (elsősorban K+F) alapokból, a bevételi többletekből biztosítottak forrást. Az érdekejtségi alapok szerepe kisebb volt. A feladatok és a reálértékben csökkenő pénzforrások feszültségeinek oldására számos esetben, de viszonylag szűk körben tettek intézkedéseket A Minisztérium egyes főosztályai és az intézmények ugyan folyamatosan foglalkoztak e kérdésekkel, a feladatok érdemi felülvizsgálatára mégsem került sor. A szervezeti változások, korszerüsítések nem az államilag ellátandó feladatok meghatározására, szelektátására és a szükséges pénzforrások (pl. bevételek) megteremtésére irányultak. A szervezeti változások eredményeként évben a fejezethez 14 önálló és egy részben önálló intézménnyel több tartozott. Néhány területen elvégezték az állami hatósági és a szolgáltatási feladatok elválasztását (pl. állat- és növényegészségügy, állattenyésztés és növénytermesztés intézményei). Más intézményeket (pl. megyei állatkórházak) vállalkozási formában működtetnek. A megvalósított átszervezések rendszerint létszám- és bérmegtakarítással jártak, amit bérfejlesztésekre fel is használtak. Más esetekben a költségvetés jelentős veszteségektől mentesült.

18 - 16- Így pl. pozitív kezdeményezésnek számítanak az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Felügyelet Költségvetési Iroda által tett lépések. amelyek a veszteségesen működő területeket vállalkozásba adással számolták fel. Az állatkórházak évi vesztesége 34,1 millió Ft volt. Az évektól 4-4 megyei állatkórházat vállalkozási (kft) formában működtetoek. E megoldással 200 fő létszámot is megtakaritot~ Az állami feladatok szélesebb körű felülvizsgálásában és szelektálásában, vagy a vállalkozói szférába terelésében azonban a Minisztérium és az intézmények szakmai résziegei csak igen visszafogottan múködtek közre. (Az érdekellentétek nyilvánvalóak.) A gazdasági-pénzügyi részlegek szakmai megalapozással és együttműködéssei bátrabban nyúlhattak volna az eddig ingyenes (vagy támogatott) feladatok díjtételessé alakításához, a díjak további felülvizsgálatához, vagy a nagyobb horderejű szervezeti lépésekhez. A hatósági feladatok szűkítése, a feladatok vállalkozásba adása jónéhány rejtett költségvetési támogatást is megszüotetoe (állatorv05i ellátás stb.) és segítené a feladatkoordinációt, a párhuzamosságok kiiktatását (pl. hatósági élelmiszervizsgála tok). A fejezet intézményhálózatának korszerűsítését elsősorban összevonás jellemezte. Olykor mamutintézmények keletkeztek (pl. Agrártudományi Egyetem /Gödöllő/ l O részben önálló szervezeti egységénél több mint főt foglalkoztatnak). Vállalattánagy bevétellel rendelkező intézményeket szerveztek (pl. erdő- és vadgazdaságok, Repülőgépes Szolgálat). Ezek az intézmények 1989-ben pl. minimalis (87 millió Ft) támogatást kaptak. saját bevétejük viszont meghaladta a 2,3 milliárd Ft-ot. A szervezeti változásoknak azonban egy ellenkezö irányú folyamata is érzékelhetö. A korábbi években vállalattá, társasággá átminösített szervezeteket - életképtelenségük, vagy gazdasági nehézségeik esetén - újból költségvetési intézménnyé minösítettek (pl. a BIOTEQI Állattenyésztő és Kutatási Fejlesztési Társaság Üllő-Dóra majori kísérteti telepe, a Dél-Dunántúli Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet /Pécs/)..

19 - 17-2) Pénzellátás, költségvetésen kívüli gazdálkodás A támogatásokat a pénzellátás központi előírásaihoz igazodva bocsátották rendelkezésre. A pótelőirán~tok is - konkrét feladathoz kapcsolódva - többségükben igazadtak a várható teljesítésekhez. Néhányszor ideiglenes jellegű zárolást és átcsoportosítást is eszközöltek, sőt a támogatást visszapótlási kötelezettséggel bocsátották az intézmény rendelkezésére, megelőlegezve egyéb forrásokat. A visszapótlást azonban több esetben nem a költségvetés, hanem valamilyen alap, vagy költségvetésen kívüli pénzforrás javára számolták el. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont fejlesztésére 1989-ben juttatott 60 millió Ft -{)t, a Haltenyésztési Kutató Intézetnek az 1988-ban adott támogatás egy részét, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Szölészeti, Borászali Intézetének nyújtott évi támogatásából években együtt 4 millió Ft-{)t, az Agrártudományi Egyetem (Debrecen) kísérteti telepe 2 millió Ft támogatását a Tárca Kutatási Alap javára kellett (illetve kell) visszafizetol A fejezetnél a költségvetésen kívüli gazdálkodás más formái is tapasztalhatók voltak. Az eredményérdekeltségű intézmények - a /1981. sz. és az ezt módosító október 1-i MÉM utasítás értelmében - adózott eredményük 30 %-át egy Központi Fejlesztési Alapba voltak kötelesek befizetni. Az Alapot évekkel ezelőtt kísérletként hozták létre, de éveken át folyamatosan múködtették. Az években pl. összesen 426,3 millió Ft állt itt a tárca rendelkezésére. A számlán kezelt pénzeszközöket a fejezet költségvetési gazdálkodásának részeként nem mutatták ki, azok összegét az éves mérlegadatok sem tartalmaz ták. Az Alap a költségvetésen kívüli gazdálkodás megvalósítása mellett vitatható szerepet töltött be a beruházások finanszírozásában és gyengítette az intézményi eredményérdekeltség szerepét is. A szabályozás értelmében a Központi Fejlesztési Alap pénzeszközeit abefizető intézmények fejlesztési forrásainak kiegészítésére használhatták fel. Ezzel szemben a vizsgált időszakban az Alap forrásainak mintegy egyharmada elhagyta az államháztartás körét és vállalatok beruházásaihoz járult hozzá. Évente mintegy 60 millió Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatást nyújtottak különbözö célokra állami gazdaságoknak, termelöszövetkezeteknek, tanácsoknak (pl. sörpalackozó üzem, sertéstelep építése, baromfitelep, libaágazat fejlesztése).

20 - 18 A Magyar Lóverseny Vállalat részére 1988-ban 3.2 millió Ft-ot utaltak át pl. a Sportistálló (fattersall) évi kaibantartási költségeinek megtérítésére azzal összefüggésben, hogy a Vállalat az Állatorvostudományi Egyetemnek adta azt át. Idegenforgalom fejlesztése címén a Balatonnagybereki Állami Gazdaság 43,5 millió Ft-ot kapott. - Innen rendeztek kutatóintézeti veszteségeket (pl. Agrárgazdasági és Kutató Intézet évi vesztesége), ebből támogattak alapítványokat, vállalkozásokat. A Minisztérium az Alapból között összesen 20,0 millió Ft-ot, mint saját forrást utalt át a Pro Rekreatione Alapítvány javára. További 2,0-2,0 millió Ft-ot pedig olyan címen folyósított az Alapból két intézményének (a MÉM Repülőgépes Szolgálat és a MÉM NAK részére), hogy azok kötelesek voltak ezen forrásokat az Alapítvány részére továbbítani. Az Alap számláját az állami költségvetést és a szabályozott előirányzat -átcsoportosítási gyakorlatot kikerülö megoldásokra is felhasználták. Így pl. a kistermelői szarvasmarha-tenyésztés támogatásának évi megszüntetését követően a támogatási előirányzat maradványát novemberében e számla közbeiktatásával használták fel más célra (156,1 millió Ft-ot így juttattak a földhivatalok költségvetéseinek egyébként indokolt kiegészítésére). A Minisztérium 1989-től összevonta az,. addig több betétre kihelyezett, a Központi Műszaki Fejlesztési Alap (KMÜFA)-ból származó pénzforrásait és ezek kamatait egy ún. kamatszámlán gyűjtötte az AGROBANK-kal kötött februári szerződés alapján. E vagyonmozgásokat és vagyonrészeket számvitelében, mérlegeikben ugyancsak nem szerepeltették. (E pénzforrások felhasználásáról később még részletesebben szólunk.) A költségvetésen kívüli, bár "államilag szabályozott" gazdálkodás tipikus példája volt a Minisztérium Vadgazdálkodási, valamint a Tanulmányi- és Parkerdőgazdasági lebonyolítási szárnlákon kezelt bevételek költségvetési elszámolásokat megkerülő felhasználása.... A két számlát az említett gazdaságok speciális feladatainak lebonyolítására nyitották meg. A hat intézmény közill négy vadgazdaság kormány szintü vadászati- és vadgazdálkodási teendó'ket látott el, két gazdaság a Budapest környéki parkerdő gondozását, illetve a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem és a Technikum hallgatóinak gyakorlati oktatását biztosította. A vadgazdaságok gazdálkodásukat az álalános vállalati szabályozók szerint számolták el. (M~ödési feltételeiket utoljára a 4/B/ MÉM sz. utasítás

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben