Idıpont: október Helyszín: 1068 Budapest, Szondi u I. emeleti tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idıpont: 2002. október 25. 13.00 Helyszín: 1068 Budapest, Szondi u. 100. I. emeleti tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık."

Átírás

1 Emlékeztetı a Pest megyei Orvosi Kamara küldöttgyőlésérıl Idıpont: október Helyszín: 1068 Budapest, Szondi u I. emeleti tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık. Napirendi pontok: 1) Elnöki beszámoló az elmúlt ciklusról 2) Az Etikai és a Felügyelı Bizottság elnökeinek beszámolója 3) Levezetı elnök, szavazatszámláló bizottság és jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása 4) Tisztségviselık választása 5) Nem tisztségviselık választása országos szervbe, megyei Etikai és megyei Felügyelı Bizottságba 6) Új elnökség alakuló ülése Dr. Kováts Attila elnök megnyitja az ülést. Elmondja, hogy az új megyei küldöttgyőlés taglétszáma 71 fı, amely még módosulni fog, mivel a Monori helyei Orvosi Kamaránál a választások még nem zajlottak le. Ahhoz, hogy a küldöttgyőlés határozatot hozzon, legalább 36 fınek jelen kell lennie. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévık létszáma 49 fı. Ezután ismerteti a napirendet, melynek egy pontján változtatást javasol. A választás tényleges megkezdése elıtt 2-2 percet adna minden jelenlévı jelöltnek a bemutatkozásra. Az új napirendi ponttal kibıvített napirendet a küldöttgyőlés tagjai egyhangúan elfogadják. 1. napirendi pont: Elnöki beszámoló az elmúlt ciklusról Kedves Kolléganık/ Kollégák! Tisztelettel köszöntöm Önöket/ Benneteket választó megyei küldöttgyőlésünk alkalmából. Mint a Pest Megyei Orvosi Kamara második ciklusát befejezı elnöke kívánok néhány gondolatot megosztani Önökkel/Veletek. Megyei kamaránk- egyesületi elızmény nélkül október 7-én alakult meg azt követıen, hogy az elsı szabadon választott országgyőlés elfogadta a MOK- ról szóló évi XXVIII. törvényt. Az alakuló küldöttgyőlés az alábbi összetételő elnökséget választotta: Dr. Kováts Attila elnök Dr. Békássy Koppány alelnök, akit dr. Bányai Ildikó alelnök Asszony váltott fel, mert Koppányt országos titkárnak választották Dr. Huszágh Hedvig titkár Dr. Szentléleki Károly, dr. Nagy Péter, dr. Gógucz Attila, dr. Bodó Ágnes elnökségi tagok. Dr. Nagy Pétert késıbb dr. Balogh László Csaba váltotta fel. Az Etikai bizottság elnöke dr. Bojtos Attila, a Felügyelı bizottság elnöke dr. Opitz Viktória, majd dr. Schriffert András lett októberében kezdte megyei kamaránk a második ciklusát a következı felállással: (dia képekkel)

2 dr. Kováts Attila elnök dr. Bányai Ildikó alelnök dr. Huszágh Hedvig titkár dr. Szentléleki Károly, dr. Verbényi Márta, dr. Újhelyi László és dr. Csáki Gábor elnökségi tagok. Az Etikai Bizottság elnöke dr. HalmosLászló, a Felügyelı bizottságé dr. Ecsedy Gábor lett. A megyei irodát mintegy 6 éven keresztül az Érdi OK irodai helyiségében mőködtettük az érdi Szakorvosi Rendelıintézetben. Az elnökségi üléseket nagyrészt a Szt. Rókus kórház tanácstermében tartottuk, idınként külsı helyszínen ( pl. Astra gyógyszergyár Törökbálinti irodaházában) A küldöttgyőlések rendes helyszíne a Tárogató úti kórház nagyterme volt, egy alkalommal Cegléden a Kossuth étteremben tartottuk a megyei küldöttgyőlést. Megyei irodánk végsı elhelyezését vásárolt ingatlanban terveztük megvalósítani, de az ingatlanárak erısebben növekedtek, mint megyei kamaránk megtakarított pénzeszközei, így iroda vásárlására ez ideig nem került sor. Az elmúlt évben a MOK a Szondi utcai irodaházat vette meg, így korábbi központja- a Balassi B. u. 15. alatti ingatlan megüresedett, melyet a MOK országos elnöksége határozata alapján használatunkra bízott. Az irodaház teljesen lelakott volt, ezért halaszthatatlan volt felújítása, melyet megvalósítottunk. A felújítás költségét a MOK központi pénzalapjára történı pályázat eredményeképp visszanyertük. Sajnálatosan a Fıvárosi Közgyőlés Ingatlanhasznosítási bizottsága ez év augusztusi szemléjét követıen felszólította a MOK-ot, hogy 15 napon belül állítsa vissza az eredeti állapotot: nevezetesen az ingatlant- melyet a Fıvárosi Közgyőlés adott használatba a MOK-nak a MOK központi irodái elhelyezése céljából- csak a MOK használhatja, ott más kamarai szervezet nem lehet. Ellenkezı esetben a Közgyőlés azonnali hatállyal felmondja a bérleményt. A MOK elnökségével azonnal tárgyaltunk, és az a megállapodás született, hogy tekintettel arra, hogy a MOK meg kívánja tartani a Balassi 15-öt-, hogy oda költözteti központi irodáinak egy részét, melynek helyére megyei irodánk beköltözhet ide a Szondi utcába. A MOK az iroda használatáért nem kér bérleti díjat tekintettel arra, hogy megyei kamaránk felújította a Balassi 15. alatti irodát, így mintegy lelakhatjuk azt. Természetesen a rezsiköltséget fizetnünk fel. Az Etikai bizottság az elsı ciklusban elnöke ceglédi lévén- Cegléden tartotta üléseit, a második ciklusban a Szt. Rókus kórház tanácstermében, mivel dr. Halmos kolléga ott dolgozik és ott tudott ingyen helyet biztosítani a bizottságnak. Megyei kamaránk kialakította saját információs rendszerét és elısegítette, hogy a helyi kamarák is használják belsı információs rendszerünket, az Adatát. A Soros alapítvány jóvoltából a C3-as szerveren 1996-ban megjelenthetett honlapunk, amely most már az axeleron is megtalálható. A helyi kamarák nem használják az ADATA rendszert és a MOKREG-et. Irodánkat az elsı hat évben másodállású adminisztrátor szolgálta ki, pénzügyeinket egyéni vállalkozó könyvelı intézte. Mivel a MOK törvény 1999-ben történt módosítása megnövelte a megyei kamarák feladatait és a kamara hatósági tevékenységeinek javarészét a megyei kamarák feladatává tette, valamint a mőködési nyilvántartás kialakítása szükségessé tette fıállású irodavezetı alkalmazását. Jelenlegi irodavezetınk Vendriczki Jánosné- Tünde- aki az irodában minden nap megtalálható ügyfélfogadás céljából 8-12 óráig. Pénzügyeinket egy könyvelı cég- az Oxer Kft.- könyveli és ellenırzi. A MOK törvény módosítását követıen az országgyőlés a MOK hatósági feladatai ellátása támogatására pénzügyi támogatást szavazott meg az ágazati minisztérium költségvetése

3 keretében, melyet havi bontásban a MOK-nak átutal. A MOK KT döntése alapján a megyei hatósági feladatok ellátása biztosítása érdekében minden megyei kamara havi mintegy Ft-ot kap, melyet szigorúan bér és bérjellegő költségekre fordíthatunk. Ez többek között azt is lehetıvé tette, hogy az EB mellé mellékállású irodai alkalmazottat biztosítsunk. Megyei küldöttgyőlésünk ez év február 22-én ügyrendjében elfogadta a MOK törvény és a MOK Alapszabálya által létrehozott megyei ügyviteli vezetıi feladatkört, melyet az elnökség megbízása alapján én töltök be. Az ehhez szükséges közigazgatási vizsgát letettem. Az ügyviteli vezetı feladatköre a hatósági ügyek intézése, a mőködési nyilvántartás vezetése, a megyei kamara elnöksége és egyéb szervei mőködésének és mőködési feltételeinek a biztosítása. Az elmúlt ciklus nagy feladata volt a MOK mőködési nyilvántartásának a megtervezése, kialakítása, adatokkal való feltöltése és mőködtetése. Örömmel tudom jelenteni a küldöttgyőlésnek, hogy mőködési nyilvántartásunk csaknem 100 %-os. Sajnálatos, hogy a mőködési nyilvántartáshoz szorosan kapcsolódó mőködési nyilvántartási igazolványok elkészíttetése és kiadása vonatkozásában megyei kamaránknak semmi hatásköre nincs, ezért itt a néha jelentkezı késedelmes ügyintézésre érdemi befolyást nem tudunk gyakorolni. Igen nagy feladatot jelent a praxistörvény elfogadása óta a mőködtetési joggal kapcsolatos teendık ellátása. Ennek érzékeltetésére vetítem fel az alábbi táblázatot: Hatóság i bizonyít vány ter.köte lez. Hatóság i bizonyít vány ter.köt. nélk. Mőköd tetési jog adásvét el Mőköd tetési jog betöltés Mőköd tetési jog új körzet Határ ozat módo sítás Felleb ezés Mők. jog. eng.f elt. igazo lás Eluta sitó határ ozat Mők. jog vissz a- voná s Össze sen Össz esen Általánosságban elmondható, hogy megyei kamaránk elnöksége az elmúlt négy évben havonta ülésezett, és tárgyalta meg az aktualitásokat. Két ülést kivéve elnökségünk mindig határozatképes volt és az üléseken nagyrészt részt vettek a helyi kamarák elnökei is. Az elnökség üléseirıl, a megtárgyalt témákról részletesen nem számolok be, minden elnökségi ülés emlékeztetıje-jegyzıkönyve azonnal felkerült Adata információs rendszerünkre, valamint megyei kamaránk honlapjára. Az emlékeztetıket mindig megkapták a helyi elnökök is, így azok is értesülhettek a történésekrıl, akik esetleg nem tudtak részt venni a megyei elnökség ülésén. Az elnökségi ülések közötti idıszakban történtekrıl mindig beszámoló készült az elnökség számára, ahol a szükséges esetekben az elnökség megerısítette az elnök intézkedéseit, döntéseit. Sajnálatos az, hogy egy elnökségi tagunk immáron két éve nem vesz részt az üléseken. Javasolom a küldöttgyőlésnek, és a jelenlevı jelölteknek, hogy gondolják át- mit vállalnak- és megválasztásuk esetén végezzék tevékenységüket.

4 A küldöttek az elnöki beszámolót hallgatják Megyei kamaránk képviselıtestületi tagjaiként- az elnök- alelnök- titkár- rendszeresen részt vettünk a MOK KT ülésein, ahol aktívan megpróbáltuk befolyásolni a KT döntéseit, többkevesebb sikerrel. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy több ad hoc bizottság munkájában is igényt tartott ránk a MOK országos elnöksége, így legutóbb a törvényelıkészítı bizottságban, valamint a MOK központi pénzalapját felosztó bizottságban. Az elmúlt években az állandó bizottságaink tevékenysége nem volt kielégítı, volt bizottság, mely egyáltalán nem ülésezett. Így elnökségünk saját kútfejére volt kénytelen hagyatkozni. Nagy segítséget jelentett az a tény, hogy a helyi elnökök tevékenyen részt vettek mindig a döntéshozatalban, így valamelyest pótolták a bizottságok hiányát. Itt is kérem a leendı bizottságokat, hogy aktívan, kezdeményezıen kezdjenek dolgozni felállásukat követıen, hogy a megyei kamara hatékonyabban tudja végezni feladatát. Az elmondottak nem vonatkoznak a megye Etikai és felügyelı bizottságára, tevékenységükrıl elnökeik beszámolnak a küldöttgyőlésnek. Öröm volt számomra az, hogy 2000-ben ismételten sikerült megszervezni a XV. Pest megyei orvosnapokat, melyet nemzetközivé tett az a tény, hogy egyben a VII. Erdély Pest megye orvos-kongresszus is volt. A háromnapos rendezvényen 155 elıadás hangzott el. A rendezvényt utólag sikerült akkreditáltatni, így a regisztrált résztvevık 3-40 credit pontot kaptak a részvételért. Hogy melyik szakma képviselıje mennyi pontot kapott, azt megtalálhatja a SOTE honlapján. Az akkreditáció során leadtuk a regisztrált résztvevık és elıadók névsorát, pecsétszámát, így elviekben már nevükhöz nyilvántartást nyertek a pontok. A tudományos munka, valamint a továbbképzések szervezése érdekében megyei kamaránk

5 küldöttgyőlése ügyrendjében létrehozta a Tudományos Tanácsadó Testületet, melyet a megyében dolgozó tudományos fokozattal rendelkezı kollégák alkotnak. Sajnálatosan kell megállapítanom, hogy a TTT eddig nem töltötte be azt a feladatot, melyet megyei kamaránk a testületnek szánt. Remélem, hogy a jövıben ez jó irányban változni fog, hiszen jövıre aktuális lesz a XVI. Megyei orvosnapok megszervezése, melyben tevékenyt részt kívánunk biztosítani a TTT-nek. Sajnálatos az is, hogy az elképzelt továbbképzési projektet a testület nem készítette el. Továbbra is meggyızıdésem, hogy a megyében dolgozó orvosok továbbképzésének nagy részét a megye szakmai tekintélyei el tudnák végezni, mely mind az orvosoknak jó lenne, mert nem kellene utazniuk, mind a továbbképzést végzıknek elınyös lenne, mert közhasznú alapítványunkon keresztül tudnánk a tiszteletdíjukat folyósítani. Tájékoztatom a küldöttgyőlést arról, hogy a helyi kamarák által létrehozott Pest megyei Orvosokért Alapítvány közhasznúsági bejegyzést nyert. Meg kívánom itt is köszönni azon kollégáknak a támogatását, akik adójuk 1 %-át az alapítványnak ajánlották fel, így az alapítványt Ft-al gazdagították. Az alapítvány közhasznú tevékenysége az oktatástovábbképzés végzése, támogatása, melyet mint a kuratórium elnöke- itt is fel kívánok ajánlani tagságunk számára. Beszámolómat nem akarom végletekig nyújtani, fentiek az elmúlt nyolc évbıl apró szemelvények. Kötelességem ugyanakkor az, hogy röviden információt nyújtsak megyei kamaránk anyagi helyzetérıl, az idei költségvetés idıarányos teljesítésérıl: Tervezet I-III. negyed év % Összes kiadás Összes bevétel Különbözet Jelenleg kamarai folyószámlánkon 1,5 millió Ft van, lekötött betéteink értéke 2,4 millió Ft. Még egy táblázatot vetítenék, a helyi kamarák tagdíjbefizetései teljesítését: Befizetett tagdíj %-ban i állapot 50 Kistarcsai OK 90 Pilisi OK 46 Dunakeszi OK 68 Gödöllıi OK 43 Érdi OK 46 Dunakanyar OK 36 Váci OK 109 Monori OK 91 Dabasi OK 48 Szigetszentmiklósi OK 47 Ceglédi OK 68 Nagykırösi OK 64 Szt.Rókus OK 82 Nagykátai OK 58 Összesen

6 Fentiek után már csak annyi a tisztem, hogy megköszönjem a megye orvosainak, küldötteinek, hogy két cikluson keresztül bizalommal voltak elnökségünk iránt és irántam. Úgy érzem, hogy lehetıségeinket képességeinkhez mérten kihasználtuk. Meg kell köszönnöm elnökségünk tagjainak azt, hogy a kamara képviseletében támogattak és velem együtt dolgoztak. Külön megköszönöm a helyi kamarák elnökeinek, hogy aktívan részt vettek a megyei kamara munkájában és elısegítették javaslataikkal a döntéseket. Külön meg kívánom köszönni megyei Etikai bizottságunk igen nehéz és sok munkáját, és külön munkájuk kiváló minıségét. Külön kell megköszönnöm Felügyelı bizottságunknak is a tevékenységét, hogy ebben a ciklusban egy kivételével, minden helyi kamaránk ellenırzését elvégezte. Az egy kivétel nem az FB hibája. Ezt részletesen ismertetni fogja dr. Ecsedy elnök Úr. Hippokratész emlékéremre felterjesztés- tiszteletdíj elfogadásáról vagy felajánlásáról nyilatkozat.kérem a küldöttgyőlést, hogy beszámolómat fogadja el. Dr. Huszágh Hedvig tájékoztatja a küldötteket, hogy a Pest megyei Orvosokért Alapítvány kuratóriumának elnöksége a mindenkori megyei elnökség tagjaiból tevıdik össze. Egyúttal megköszöni Dr. Kováts Attilának az elmúlt két ciklusban nyújtott tevékenységét. A beszámolót a küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta. 2. napirendi pont: Az Etikai Bizottság elnökének és a Felügyelı Bizottság elnökének beszámolója Dr. Halmos László az Etikai Bizottság elnöke elmondja, hogy munkájuk októberétıl indult. Ezalatt a négy év alatt 128 ügy érkezett a bizottsághoz, ami meglehetısen nagy szám. A bizottság folyamatosan üzemel, már az elızı bizottságtól is kaptak ügyet és ez most is így lesz, hiszen a folyamatban lévı ügyeket át kell majd adni az újonnan megválasztásra kerülı bizottságnak. A jövı héten még tartanak egy utolsó ülést. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a bizottság mindig határozatképes volt és ezért köszönetet is mond a bizottság tagjainak. Javasolja, hogy mérje fel az elnökség, hogy a megyében az ügyek számát tekintve elegendı-e egy Etikai Bizottság? Elmondja, hogy több olyan ügy volt, amely többször napirendre került, pl. meghallgatás miatt. A 128 ügybıl 17 esetben történt fellebbezés májusában kapott a bizottság számítógépet, mely nagyban megkönnyítette munkájukat. Elmondja még, hogy minden évben tavasszal volt etikai továbbképzés, melyet hasznosnak tart és reméli, hogy a leendı bizottság is élni fog ezzel a lehetıséggel. Köszönetet mond az országos és a megyei vezetésnek az elmúlt ciklusban nyújtott segítségért és eredményes munkát kíván az új Etikai Bizottságnak. Hozzászólások: Dr. Gógucz Attila azt kérné, hogy a bizottsági meghallgatások hangulata nem kihallgatásjellegő legyen. Dr. Halmos László elmondja, hogy van egy forma, melyet be kell tartani. Dr. Kováts Attila tájékoztatást ad arról, hogy a bizottság munkáját egy szabályzat határozza meg, amelytıl eltérni nem lehet. Elı van írva, hogy milyen módon kell a tevékenységet végezni. Dr. Ulbing István elmondja, hogy ez egy hivatalos tevékenység. A bizottságnak

7 elfogulatlannak kell lennie, nem szabad sem az orvost, sem a panaszost megkülönböztetni. Jobbnak tartaná mindkét fél részérıl, ha ezt a fajta munkát jogász végezné, nem pedig orvos. Dr. Mádi-Szabó László megkérdezi, hogy milyenek voltak a leggyakoribb etikai vétségek a négy év alatt? Dr. Halmos László tájékoztatja, hogy általában beteg panaszolt be orvost. A paraszolvencia kérdése nem volt napirenden, inkább az ellátással kapcsolatban panaszkodtak a betegek. Elmondja, hogy a panaszos részérıl nincs visszatartó erı, hiszen neki akkor sem kell eljárási költséget fizetnie, ha az orvost nem marasztalják el. Az orvosnak viszont, ha a panasz jogos, meg kell fizetnie az eljárási költséget. A beszámolót a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Dr. Ecsedy Gábor a Felügyelı Bizottság elnökének beszámolója jelen emlékeztetı mellékleteként floppy lemezen szerepel. Dr. Ecsedy Gábor FB elnök a beszámolóját mondja A beszámolót a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Dr. Kováts Attila tájékoztatja a jelenlévıket, hogy jelenleg hol áll a Monori Kamara ügye. Dr. Újhelyi László megkérdezi, hogy milyen alapon kell léteznie a helyi szervezeteknek, kelle léteznie egy ilyen helyi szervezetnek. Dr. Kováts Attila elmondja, hogy 50 fınél lehet helyi szervezet, 300 fınél pedig kell lennie. Dr. Ulbing István szerint minden tisztségviselınek vannak kötelezettségei és ha azt önkéntesen elvállalja, akkor teljesítenie is kell. Úgy gondolja, hogy ezt megyei szinten kellene elintézni, akár etikai eljárást is lehetne az elnök ellen indítani. Hangsúlyozza, hogy alapvetı kérdésekben kamarai szabályzatokat kellene készíteni. Ezek a szabályzatok adnának súlyt és tekintélyt a kamarának.

8 Dr. Kováts Attila bízik abban, hogy megoldódik a Monori Kamara helyzete. 3. napirendi pont: Levezetı elnök, szavazatszámláló bizottság és jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása Dr. Huszágh Hedvig javasolja, hogy levezetı elnök Dr. Kováts Attila legyen. A levezetı elnök személyét a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Dr. Bodó Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy jelölését az érdekvédelmi bizottság elnöki tisztére visszavonja. Dr. Kováts Attila levezetı elnök javasolja, hogy - Jegyzıkönyv hitelesítı: Dr. Bajkó Éva legyen, - A szavazatszámláló bizottság tagjai: Dr. Bodó Ágnes, Dr. Nagy Vilmos, Dr. Kovács Anna legyenek. A küldöttek a jelöléseket egyhangúlag elfogadták. 4. napirendi pont: A jelöltek bemutatkozása 2-2 percben A jelöltek akik jelen vannak a küldöttgyőlésen bemutatkoznak, akik nincsenek itt, azokról kollegáik mondanak pár szót. 5. napirendi pont: Választások Levezetı elnök a szavazólapok kiosztása után kéri a küldötteket, hogy együtt nézzék végig az összes szavazólapot, és az esetleges módosításokat a szavazás megkezdése elıtt hajtsák végre. A listák áttekintése után az alábbi módosulások történtek: - Dr. Krémer Ildikó lemond a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki, valamint az Etikai Bizottság Elnöki jelölésérıl, - Dr. Bodó Ágnes is kihúzásra kerül, mivel korábban visszavonta jelölését az Érdekvédelmi Bizottság Elnöki tisztérıl, - Dr. Banai Zoltán visszavonja jelölését a PMOK Etikai Bizottságába, így kikerül a listából. A listák kijavítása után kezdıdik a tényleges szavazás, miután a szavazatszámláló bizottság visszavonul a szavazatok összeszámlálására.

9 A küldöttek szavaznak Szavazatok ismertetése, eredményhirdetés: Elnök: 49 szavazattal Dr. Zsámberger György Általános alelnök: 49 szavazattal Dr. Kováts Attila Titkár: 43 szavazattal Dr. Bajkó Éva Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnök: második fordulót kell tartani Járóbeteg Szakellátásért Felelıs Alelnök: 33 szavazattal Dr. Saliba Gebrail Háziorvosi Ellátásért Felelıs Alelnök: 49 szavazattal Dr. Huszágh Hedvig Fogorvosi Ellátásért Felelıs Alelnök: 49 szavazattal Dr. Reichard Éva

10 Új elnökség: dr. Ecsedy Gábor, dr. Bajkó Éva,dr. Zsámberger György,dr. Huszágh Hedvig, dr. Reichard Éva, dr. Ulbing István(EB elnök), dr.kováts Attila Ennek megfelelıen a Magyar Orvosi Kamara Képviselı-testületébe delegált tagok: - Dr. Zsámberger György elnök, - Dr. Kováts Attila általános alelnök, - Dr. Bajkó Éva titkár. Etikai Bizottság Elnöke: 28 szavazattal Dr. Ulbing István Felügyelı Bizottság Elnöke: 47 szavazattal Dr. Ecsedy Gábor Érdekvédelmi Bizottság Elnöke: 25 szavazattal Dr. Erıs József Jogi Bizottság Elnöke: 33 szavazattal Dr. Molnár Csaba Tájékoztatási, Informatikai és Dokumentációs Bizottság elnöke: 27 szavazattal Dr. Makkos Gyula Közgazdasági Bizottság Elnöke: 48 szavazattal Dr. Doffek János Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Elnöke: 37 szavazattal Dr. Újhelyi László Országos Etikai Bizottság Tagja: második fordulót kell tartani Etikai Kollégium Tagja: 39 szavazattal Dr. Ulbing István PMOK Felügyelı Bizottságának Tagjai: Dr. Domán József (46), Dr. Ecsedy Gábor (48), Dr. Farkas József (46), Dr. Szelepcsényi János (48) PMOK Etikai Bizottságának Tagjai: Dr. Bányai Ildikó (42), Dr. Deáki Jenı (47), Dr. Eiben Annamária (46), Dr. Jancsy György (36), Dr. Kollár Ágnes (47), Dr. Kovács Zsolt (42), Dr. Krémer Ildikó (33), Dr. Lázár Sándor (41), Dr. Lontai Péter (44), Dr. Mohay András (43), Dr. Oroszi Sándor (46), Dr. Radvánszky Ida (43), Dr. Smidéliusz László (38) és Dr. Tamás Györgyi (47) Az eredményhirdetés után megtörténik a második fordulóhoz szükséges szavazólapok

11 kiosztása, ahol a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki posztra indulhatott: Dr. Ecsedy Gábor, Dr. Marik József, Dr. Ulbing István. Az Országos Etikai Bizottság Tagja posztra indulhatott: Dr. Bányai Ildikó, Dr. Kollár Ágnes, Dr. Varsányi László. Ezen a szavazáson 39 küldött vett részt. Eredményhirdetés: Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnök: 22 szavazattal Dr. Ecsedy Gábor Országos Etikai Bizottság Tagja: 22 szavazattal Dr. Varsányi László lett. Az eredményhirdetés után Dr. Ecsedy Gábornak nyilatkoznia kell, hogy a Felügyelı Bizottság elnöki posztját, vagy a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki posztot kívánja-e betölteni a továbbiakban. Dr. Ecsedy Gábor a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki posztot választja, így a Pest megyei Orvosi Kamarának jelen választással megválasztott Felügyelı Bizottsági elnöke nincs. Ezt a tisztséget ügyvezetıként a továbbiakban is Dr. Ecsedy Gábor fogja ellátni. Dr. Kováts Attila átadja a szót az új elnöknek, Dr. Zsámberger Györgynek, aki megköszöni a küldötteknek a bizalmat, majd bezárja az ülést. K. m. f. Dr. Zsámberger György Dr. Kováts Attila Dr. Bajkó Éva elnök levezetı elnök jegyzıkönyv hitelesítı A jegyzıkönyvet készítette: Vendriczki Jánosné irodavezetı

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-5/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. július 2. napján tartott ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 26-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3.

3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. 3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben