Idıpont: október Helyszín: 1068 Budapest, Szondi u I. emeleti tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idıpont: 2002. október 25. 13.00 Helyszín: 1068 Budapest, Szondi u. 100. I. emeleti tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık."

Átírás

1 Emlékeztetı a Pest megyei Orvosi Kamara küldöttgyőlésérıl Idıpont: október Helyszín: 1068 Budapest, Szondi u I. emeleti tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık. Napirendi pontok: 1) Elnöki beszámoló az elmúlt ciklusról 2) Az Etikai és a Felügyelı Bizottság elnökeinek beszámolója 3) Levezetı elnök, szavazatszámláló bizottság és jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása 4) Tisztségviselık választása 5) Nem tisztségviselık választása országos szervbe, megyei Etikai és megyei Felügyelı Bizottságba 6) Új elnökség alakuló ülése Dr. Kováts Attila elnök megnyitja az ülést. Elmondja, hogy az új megyei küldöttgyőlés taglétszáma 71 fı, amely még módosulni fog, mivel a Monori helyei Orvosi Kamaránál a választások még nem zajlottak le. Ahhoz, hogy a küldöttgyőlés határozatot hozzon, legalább 36 fınek jelen kell lennie. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévık létszáma 49 fı. Ezután ismerteti a napirendet, melynek egy pontján változtatást javasol. A választás tényleges megkezdése elıtt 2-2 percet adna minden jelenlévı jelöltnek a bemutatkozásra. Az új napirendi ponttal kibıvített napirendet a küldöttgyőlés tagjai egyhangúan elfogadják. 1. napirendi pont: Elnöki beszámoló az elmúlt ciklusról Kedves Kolléganık/ Kollégák! Tisztelettel köszöntöm Önöket/ Benneteket választó megyei küldöttgyőlésünk alkalmából. Mint a Pest Megyei Orvosi Kamara második ciklusát befejezı elnöke kívánok néhány gondolatot megosztani Önökkel/Veletek. Megyei kamaránk- egyesületi elızmény nélkül október 7-én alakult meg azt követıen, hogy az elsı szabadon választott országgyőlés elfogadta a MOK- ról szóló évi XXVIII. törvényt. Az alakuló küldöttgyőlés az alábbi összetételő elnökséget választotta: Dr. Kováts Attila elnök Dr. Békássy Koppány alelnök, akit dr. Bányai Ildikó alelnök Asszony váltott fel, mert Koppányt országos titkárnak választották Dr. Huszágh Hedvig titkár Dr. Szentléleki Károly, dr. Nagy Péter, dr. Gógucz Attila, dr. Bodó Ágnes elnökségi tagok. Dr. Nagy Pétert késıbb dr. Balogh László Csaba váltotta fel. Az Etikai bizottság elnöke dr. Bojtos Attila, a Felügyelı bizottság elnöke dr. Opitz Viktória, majd dr. Schriffert András lett októberében kezdte megyei kamaránk a második ciklusát a következı felállással: (dia képekkel)

2 dr. Kováts Attila elnök dr. Bányai Ildikó alelnök dr. Huszágh Hedvig titkár dr. Szentléleki Károly, dr. Verbényi Márta, dr. Újhelyi László és dr. Csáki Gábor elnökségi tagok. Az Etikai Bizottság elnöke dr. HalmosLászló, a Felügyelı bizottságé dr. Ecsedy Gábor lett. A megyei irodát mintegy 6 éven keresztül az Érdi OK irodai helyiségében mőködtettük az érdi Szakorvosi Rendelıintézetben. Az elnökségi üléseket nagyrészt a Szt. Rókus kórház tanácstermében tartottuk, idınként külsı helyszínen ( pl. Astra gyógyszergyár Törökbálinti irodaházában) A küldöttgyőlések rendes helyszíne a Tárogató úti kórház nagyterme volt, egy alkalommal Cegléden a Kossuth étteremben tartottuk a megyei küldöttgyőlést. Megyei irodánk végsı elhelyezését vásárolt ingatlanban terveztük megvalósítani, de az ingatlanárak erısebben növekedtek, mint megyei kamaránk megtakarított pénzeszközei, így iroda vásárlására ez ideig nem került sor. Az elmúlt évben a MOK a Szondi utcai irodaházat vette meg, így korábbi központja- a Balassi B. u. 15. alatti ingatlan megüresedett, melyet a MOK országos elnöksége határozata alapján használatunkra bízott. Az irodaház teljesen lelakott volt, ezért halaszthatatlan volt felújítása, melyet megvalósítottunk. A felújítás költségét a MOK központi pénzalapjára történı pályázat eredményeképp visszanyertük. Sajnálatosan a Fıvárosi Közgyőlés Ingatlanhasznosítási bizottsága ez év augusztusi szemléjét követıen felszólította a MOK-ot, hogy 15 napon belül állítsa vissza az eredeti állapotot: nevezetesen az ingatlant- melyet a Fıvárosi Közgyőlés adott használatba a MOK-nak a MOK központi irodái elhelyezése céljából- csak a MOK használhatja, ott más kamarai szervezet nem lehet. Ellenkezı esetben a Közgyőlés azonnali hatállyal felmondja a bérleményt. A MOK elnökségével azonnal tárgyaltunk, és az a megállapodás született, hogy tekintettel arra, hogy a MOK meg kívánja tartani a Balassi 15-öt-, hogy oda költözteti központi irodáinak egy részét, melynek helyére megyei irodánk beköltözhet ide a Szondi utcába. A MOK az iroda használatáért nem kér bérleti díjat tekintettel arra, hogy megyei kamaránk felújította a Balassi 15. alatti irodát, így mintegy lelakhatjuk azt. Természetesen a rezsiköltséget fizetnünk fel. Az Etikai bizottság az elsı ciklusban elnöke ceglédi lévén- Cegléden tartotta üléseit, a második ciklusban a Szt. Rókus kórház tanácstermében, mivel dr. Halmos kolléga ott dolgozik és ott tudott ingyen helyet biztosítani a bizottságnak. Megyei kamaránk kialakította saját információs rendszerét és elısegítette, hogy a helyi kamarák is használják belsı információs rendszerünket, az Adatát. A Soros alapítvány jóvoltából a C3-as szerveren 1996-ban megjelenthetett honlapunk, amely most már az axeleron is megtalálható. A helyi kamarák nem használják az ADATA rendszert és a MOKREG-et. Irodánkat az elsı hat évben másodállású adminisztrátor szolgálta ki, pénzügyeinket egyéni vállalkozó könyvelı intézte. Mivel a MOK törvény 1999-ben történt módosítása megnövelte a megyei kamarák feladatait és a kamara hatósági tevékenységeinek javarészét a megyei kamarák feladatává tette, valamint a mőködési nyilvántartás kialakítása szükségessé tette fıállású irodavezetı alkalmazását. Jelenlegi irodavezetınk Vendriczki Jánosné- Tünde- aki az irodában minden nap megtalálható ügyfélfogadás céljából 8-12 óráig. Pénzügyeinket egy könyvelı cég- az Oxer Kft.- könyveli és ellenırzi. A MOK törvény módosítását követıen az országgyőlés a MOK hatósági feladatai ellátása támogatására pénzügyi támogatást szavazott meg az ágazati minisztérium költségvetése

3 keretében, melyet havi bontásban a MOK-nak átutal. A MOK KT döntése alapján a megyei hatósági feladatok ellátása biztosítása érdekében minden megyei kamara havi mintegy Ft-ot kap, melyet szigorúan bér és bérjellegő költségekre fordíthatunk. Ez többek között azt is lehetıvé tette, hogy az EB mellé mellékállású irodai alkalmazottat biztosítsunk. Megyei küldöttgyőlésünk ez év február 22-én ügyrendjében elfogadta a MOK törvény és a MOK Alapszabálya által létrehozott megyei ügyviteli vezetıi feladatkört, melyet az elnökség megbízása alapján én töltök be. Az ehhez szükséges közigazgatási vizsgát letettem. Az ügyviteli vezetı feladatköre a hatósági ügyek intézése, a mőködési nyilvántartás vezetése, a megyei kamara elnöksége és egyéb szervei mőködésének és mőködési feltételeinek a biztosítása. Az elmúlt ciklus nagy feladata volt a MOK mőködési nyilvántartásának a megtervezése, kialakítása, adatokkal való feltöltése és mőködtetése. Örömmel tudom jelenteni a küldöttgyőlésnek, hogy mőködési nyilvántartásunk csaknem 100 %-os. Sajnálatos, hogy a mőködési nyilvántartáshoz szorosan kapcsolódó mőködési nyilvántartási igazolványok elkészíttetése és kiadása vonatkozásában megyei kamaránknak semmi hatásköre nincs, ezért itt a néha jelentkezı késedelmes ügyintézésre érdemi befolyást nem tudunk gyakorolni. Igen nagy feladatot jelent a praxistörvény elfogadása óta a mőködtetési joggal kapcsolatos teendık ellátása. Ennek érzékeltetésére vetítem fel az alábbi táblázatot: Hatóság i bizonyít vány ter.köte lez. Hatóság i bizonyít vány ter.köt. nélk. Mőköd tetési jog adásvét el Mőköd tetési jog betöltés Mőköd tetési jog új körzet Határ ozat módo sítás Felleb ezés Mők. jog. eng.f elt. igazo lás Eluta sitó határ ozat Mők. jog vissz a- voná s Össze sen Össz esen Általánosságban elmondható, hogy megyei kamaránk elnöksége az elmúlt négy évben havonta ülésezett, és tárgyalta meg az aktualitásokat. Két ülést kivéve elnökségünk mindig határozatképes volt és az üléseken nagyrészt részt vettek a helyi kamarák elnökei is. Az elnökség üléseirıl, a megtárgyalt témákról részletesen nem számolok be, minden elnökségi ülés emlékeztetıje-jegyzıkönyve azonnal felkerült Adata információs rendszerünkre, valamint megyei kamaránk honlapjára. Az emlékeztetıket mindig megkapták a helyi elnökök is, így azok is értesülhettek a történésekrıl, akik esetleg nem tudtak részt venni a megyei elnökség ülésén. Az elnökségi ülések közötti idıszakban történtekrıl mindig beszámoló készült az elnökség számára, ahol a szükséges esetekben az elnökség megerısítette az elnök intézkedéseit, döntéseit. Sajnálatos az, hogy egy elnökségi tagunk immáron két éve nem vesz részt az üléseken. Javasolom a küldöttgyőlésnek, és a jelenlevı jelölteknek, hogy gondolják át- mit vállalnak- és megválasztásuk esetén végezzék tevékenységüket.

4 A küldöttek az elnöki beszámolót hallgatják Megyei kamaránk képviselıtestületi tagjaiként- az elnök- alelnök- titkár- rendszeresen részt vettünk a MOK KT ülésein, ahol aktívan megpróbáltuk befolyásolni a KT döntéseit, többkevesebb sikerrel. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy több ad hoc bizottság munkájában is igényt tartott ránk a MOK országos elnöksége, így legutóbb a törvényelıkészítı bizottságban, valamint a MOK központi pénzalapját felosztó bizottságban. Az elmúlt években az állandó bizottságaink tevékenysége nem volt kielégítı, volt bizottság, mely egyáltalán nem ülésezett. Így elnökségünk saját kútfejére volt kénytelen hagyatkozni. Nagy segítséget jelentett az a tény, hogy a helyi elnökök tevékenyen részt vettek mindig a döntéshozatalban, így valamelyest pótolták a bizottságok hiányát. Itt is kérem a leendı bizottságokat, hogy aktívan, kezdeményezıen kezdjenek dolgozni felállásukat követıen, hogy a megyei kamara hatékonyabban tudja végezni feladatát. Az elmondottak nem vonatkoznak a megye Etikai és felügyelı bizottságára, tevékenységükrıl elnökeik beszámolnak a küldöttgyőlésnek. Öröm volt számomra az, hogy 2000-ben ismételten sikerült megszervezni a XV. Pest megyei orvosnapokat, melyet nemzetközivé tett az a tény, hogy egyben a VII. Erdély Pest megye orvos-kongresszus is volt. A háromnapos rendezvényen 155 elıadás hangzott el. A rendezvényt utólag sikerült akkreditáltatni, így a regisztrált résztvevık 3-40 credit pontot kaptak a részvételért. Hogy melyik szakma képviselıje mennyi pontot kapott, azt megtalálhatja a SOTE honlapján. Az akkreditáció során leadtuk a regisztrált résztvevık és elıadók névsorát, pecsétszámát, így elviekben már nevükhöz nyilvántartást nyertek a pontok. A tudományos munka, valamint a továbbképzések szervezése érdekében megyei kamaránk

5 küldöttgyőlése ügyrendjében létrehozta a Tudományos Tanácsadó Testületet, melyet a megyében dolgozó tudományos fokozattal rendelkezı kollégák alkotnak. Sajnálatosan kell megállapítanom, hogy a TTT eddig nem töltötte be azt a feladatot, melyet megyei kamaránk a testületnek szánt. Remélem, hogy a jövıben ez jó irányban változni fog, hiszen jövıre aktuális lesz a XVI. Megyei orvosnapok megszervezése, melyben tevékenyt részt kívánunk biztosítani a TTT-nek. Sajnálatos az is, hogy az elképzelt továbbképzési projektet a testület nem készítette el. Továbbra is meggyızıdésem, hogy a megyében dolgozó orvosok továbbképzésének nagy részét a megye szakmai tekintélyei el tudnák végezni, mely mind az orvosoknak jó lenne, mert nem kellene utazniuk, mind a továbbképzést végzıknek elınyös lenne, mert közhasznú alapítványunkon keresztül tudnánk a tiszteletdíjukat folyósítani. Tájékoztatom a küldöttgyőlést arról, hogy a helyi kamarák által létrehozott Pest megyei Orvosokért Alapítvány közhasznúsági bejegyzést nyert. Meg kívánom itt is köszönni azon kollégáknak a támogatását, akik adójuk 1 %-át az alapítványnak ajánlották fel, így az alapítványt Ft-al gazdagították. Az alapítvány közhasznú tevékenysége az oktatástovábbképzés végzése, támogatása, melyet mint a kuratórium elnöke- itt is fel kívánok ajánlani tagságunk számára. Beszámolómat nem akarom végletekig nyújtani, fentiek az elmúlt nyolc évbıl apró szemelvények. Kötelességem ugyanakkor az, hogy röviden információt nyújtsak megyei kamaránk anyagi helyzetérıl, az idei költségvetés idıarányos teljesítésérıl: Tervezet I-III. negyed év % Összes kiadás Összes bevétel Különbözet Jelenleg kamarai folyószámlánkon 1,5 millió Ft van, lekötött betéteink értéke 2,4 millió Ft. Még egy táblázatot vetítenék, a helyi kamarák tagdíjbefizetései teljesítését: Befizetett tagdíj %-ban i állapot 50 Kistarcsai OK 90 Pilisi OK 46 Dunakeszi OK 68 Gödöllıi OK 43 Érdi OK 46 Dunakanyar OK 36 Váci OK 109 Monori OK 91 Dabasi OK 48 Szigetszentmiklósi OK 47 Ceglédi OK 68 Nagykırösi OK 64 Szt.Rókus OK 82 Nagykátai OK 58 Összesen

6 Fentiek után már csak annyi a tisztem, hogy megköszönjem a megye orvosainak, küldötteinek, hogy két cikluson keresztül bizalommal voltak elnökségünk iránt és irántam. Úgy érzem, hogy lehetıségeinket képességeinkhez mérten kihasználtuk. Meg kell köszönnöm elnökségünk tagjainak azt, hogy a kamara képviseletében támogattak és velem együtt dolgoztak. Külön megköszönöm a helyi kamarák elnökeinek, hogy aktívan részt vettek a megyei kamara munkájában és elısegítették javaslataikkal a döntéseket. Külön meg kívánom köszönni megyei Etikai bizottságunk igen nehéz és sok munkáját, és külön munkájuk kiváló minıségét. Külön kell megköszönnöm Felügyelı bizottságunknak is a tevékenységét, hogy ebben a ciklusban egy kivételével, minden helyi kamaránk ellenırzését elvégezte. Az egy kivétel nem az FB hibája. Ezt részletesen ismertetni fogja dr. Ecsedy elnök Úr. Hippokratész emlékéremre felterjesztés- tiszteletdíj elfogadásáról vagy felajánlásáról nyilatkozat.kérem a küldöttgyőlést, hogy beszámolómat fogadja el. Dr. Huszágh Hedvig tájékoztatja a küldötteket, hogy a Pest megyei Orvosokért Alapítvány kuratóriumának elnöksége a mindenkori megyei elnökség tagjaiból tevıdik össze. Egyúttal megköszöni Dr. Kováts Attilának az elmúlt két ciklusban nyújtott tevékenységét. A beszámolót a küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta. 2. napirendi pont: Az Etikai Bizottság elnökének és a Felügyelı Bizottság elnökének beszámolója Dr. Halmos László az Etikai Bizottság elnöke elmondja, hogy munkájuk októberétıl indult. Ezalatt a négy év alatt 128 ügy érkezett a bizottsághoz, ami meglehetısen nagy szám. A bizottság folyamatosan üzemel, már az elızı bizottságtól is kaptak ügyet és ez most is így lesz, hiszen a folyamatban lévı ügyeket át kell majd adni az újonnan megválasztásra kerülı bizottságnak. A jövı héten még tartanak egy utolsó ülést. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a bizottság mindig határozatképes volt és ezért köszönetet is mond a bizottság tagjainak. Javasolja, hogy mérje fel az elnökség, hogy a megyében az ügyek számát tekintve elegendı-e egy Etikai Bizottság? Elmondja, hogy több olyan ügy volt, amely többször napirendre került, pl. meghallgatás miatt. A 128 ügybıl 17 esetben történt fellebbezés májusában kapott a bizottság számítógépet, mely nagyban megkönnyítette munkájukat. Elmondja még, hogy minden évben tavasszal volt etikai továbbképzés, melyet hasznosnak tart és reméli, hogy a leendı bizottság is élni fog ezzel a lehetıséggel. Köszönetet mond az országos és a megyei vezetésnek az elmúlt ciklusban nyújtott segítségért és eredményes munkát kíván az új Etikai Bizottságnak. Hozzászólások: Dr. Gógucz Attila azt kérné, hogy a bizottsági meghallgatások hangulata nem kihallgatásjellegő legyen. Dr. Halmos László elmondja, hogy van egy forma, melyet be kell tartani. Dr. Kováts Attila tájékoztatást ad arról, hogy a bizottság munkáját egy szabályzat határozza meg, amelytıl eltérni nem lehet. Elı van írva, hogy milyen módon kell a tevékenységet végezni. Dr. Ulbing István elmondja, hogy ez egy hivatalos tevékenység. A bizottságnak

7 elfogulatlannak kell lennie, nem szabad sem az orvost, sem a panaszost megkülönböztetni. Jobbnak tartaná mindkét fél részérıl, ha ezt a fajta munkát jogász végezné, nem pedig orvos. Dr. Mádi-Szabó László megkérdezi, hogy milyenek voltak a leggyakoribb etikai vétségek a négy év alatt? Dr. Halmos László tájékoztatja, hogy általában beteg panaszolt be orvost. A paraszolvencia kérdése nem volt napirenden, inkább az ellátással kapcsolatban panaszkodtak a betegek. Elmondja, hogy a panaszos részérıl nincs visszatartó erı, hiszen neki akkor sem kell eljárási költséget fizetnie, ha az orvost nem marasztalják el. Az orvosnak viszont, ha a panasz jogos, meg kell fizetnie az eljárási költséget. A beszámolót a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Dr. Ecsedy Gábor a Felügyelı Bizottság elnökének beszámolója jelen emlékeztetı mellékleteként floppy lemezen szerepel. Dr. Ecsedy Gábor FB elnök a beszámolóját mondja A beszámolót a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Dr. Kováts Attila tájékoztatja a jelenlévıket, hogy jelenleg hol áll a Monori Kamara ügye. Dr. Újhelyi László megkérdezi, hogy milyen alapon kell léteznie a helyi szervezeteknek, kelle léteznie egy ilyen helyi szervezetnek. Dr. Kováts Attila elmondja, hogy 50 fınél lehet helyi szervezet, 300 fınél pedig kell lennie. Dr. Ulbing István szerint minden tisztségviselınek vannak kötelezettségei és ha azt önkéntesen elvállalja, akkor teljesítenie is kell. Úgy gondolja, hogy ezt megyei szinten kellene elintézni, akár etikai eljárást is lehetne az elnök ellen indítani. Hangsúlyozza, hogy alapvetı kérdésekben kamarai szabályzatokat kellene készíteni. Ezek a szabályzatok adnának súlyt és tekintélyt a kamarának.

8 Dr. Kováts Attila bízik abban, hogy megoldódik a Monori Kamara helyzete. 3. napirendi pont: Levezetı elnök, szavazatszámláló bizottság és jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása Dr. Huszágh Hedvig javasolja, hogy levezetı elnök Dr. Kováts Attila legyen. A levezetı elnök személyét a küldöttek egyhangúlag elfogadták. Dr. Bodó Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy jelölését az érdekvédelmi bizottság elnöki tisztére visszavonja. Dr. Kováts Attila levezetı elnök javasolja, hogy - Jegyzıkönyv hitelesítı: Dr. Bajkó Éva legyen, - A szavazatszámláló bizottság tagjai: Dr. Bodó Ágnes, Dr. Nagy Vilmos, Dr. Kovács Anna legyenek. A küldöttek a jelöléseket egyhangúlag elfogadták. 4. napirendi pont: A jelöltek bemutatkozása 2-2 percben A jelöltek akik jelen vannak a küldöttgyőlésen bemutatkoznak, akik nincsenek itt, azokról kollegáik mondanak pár szót. 5. napirendi pont: Választások Levezetı elnök a szavazólapok kiosztása után kéri a küldötteket, hogy együtt nézzék végig az összes szavazólapot, és az esetleges módosításokat a szavazás megkezdése elıtt hajtsák végre. A listák áttekintése után az alábbi módosulások történtek: - Dr. Krémer Ildikó lemond a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki, valamint az Etikai Bizottság Elnöki jelölésérıl, - Dr. Bodó Ágnes is kihúzásra kerül, mivel korábban visszavonta jelölését az Érdekvédelmi Bizottság Elnöki tisztérıl, - Dr. Banai Zoltán visszavonja jelölését a PMOK Etikai Bizottságába, így kikerül a listából. A listák kijavítása után kezdıdik a tényleges szavazás, miután a szavazatszámláló bizottság visszavonul a szavazatok összeszámlálására.

9 A küldöttek szavaznak Szavazatok ismertetése, eredményhirdetés: Elnök: 49 szavazattal Dr. Zsámberger György Általános alelnök: 49 szavazattal Dr. Kováts Attila Titkár: 43 szavazattal Dr. Bajkó Éva Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnök: második fordulót kell tartani Járóbeteg Szakellátásért Felelıs Alelnök: 33 szavazattal Dr. Saliba Gebrail Háziorvosi Ellátásért Felelıs Alelnök: 49 szavazattal Dr. Huszágh Hedvig Fogorvosi Ellátásért Felelıs Alelnök: 49 szavazattal Dr. Reichard Éva

10 Új elnökség: dr. Ecsedy Gábor, dr. Bajkó Éva,dr. Zsámberger György,dr. Huszágh Hedvig, dr. Reichard Éva, dr. Ulbing István(EB elnök), dr.kováts Attila Ennek megfelelıen a Magyar Orvosi Kamara Képviselı-testületébe delegált tagok: - Dr. Zsámberger György elnök, - Dr. Kováts Attila általános alelnök, - Dr. Bajkó Éva titkár. Etikai Bizottság Elnöke: 28 szavazattal Dr. Ulbing István Felügyelı Bizottság Elnöke: 47 szavazattal Dr. Ecsedy Gábor Érdekvédelmi Bizottság Elnöke: 25 szavazattal Dr. Erıs József Jogi Bizottság Elnöke: 33 szavazattal Dr. Molnár Csaba Tájékoztatási, Informatikai és Dokumentációs Bizottság elnöke: 27 szavazattal Dr. Makkos Gyula Közgazdasági Bizottság Elnöke: 48 szavazattal Dr. Doffek János Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Elnöke: 37 szavazattal Dr. Újhelyi László Országos Etikai Bizottság Tagja: második fordulót kell tartani Etikai Kollégium Tagja: 39 szavazattal Dr. Ulbing István PMOK Felügyelı Bizottságának Tagjai: Dr. Domán József (46), Dr. Ecsedy Gábor (48), Dr. Farkas József (46), Dr. Szelepcsényi János (48) PMOK Etikai Bizottságának Tagjai: Dr. Bányai Ildikó (42), Dr. Deáki Jenı (47), Dr. Eiben Annamária (46), Dr. Jancsy György (36), Dr. Kollár Ágnes (47), Dr. Kovács Zsolt (42), Dr. Krémer Ildikó (33), Dr. Lázár Sándor (41), Dr. Lontai Péter (44), Dr. Mohay András (43), Dr. Oroszi Sándor (46), Dr. Radvánszky Ida (43), Dr. Smidéliusz László (38) és Dr. Tamás Györgyi (47) Az eredményhirdetés után megtörténik a második fordulóhoz szükséges szavazólapok

11 kiosztása, ahol a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki posztra indulhatott: Dr. Ecsedy Gábor, Dr. Marik József, Dr. Ulbing István. Az Országos Etikai Bizottság Tagja posztra indulhatott: Dr. Bányai Ildikó, Dr. Kollár Ágnes, Dr. Varsányi László. Ezen a szavazáson 39 küldött vett részt. Eredményhirdetés: Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnök: 22 szavazattal Dr. Ecsedy Gábor Országos Etikai Bizottság Tagja: 22 szavazattal Dr. Varsányi László lett. Az eredményhirdetés után Dr. Ecsedy Gábornak nyilatkoznia kell, hogy a Felügyelı Bizottság elnöki posztját, vagy a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki posztot kívánja-e betölteni a továbbiakban. Dr. Ecsedy Gábor a Kórházi Ellátásért Felelıs Alelnöki posztot választja, így a Pest megyei Orvosi Kamarának jelen választással megválasztott Felügyelı Bizottsági elnöke nincs. Ezt a tisztséget ügyvezetıként a továbbiakban is Dr. Ecsedy Gábor fogja ellátni. Dr. Kováts Attila átadja a szót az új elnöknek, Dr. Zsámberger Györgynek, aki megköszöni a küldötteknek a bizalmat, majd bezárja az ülést. K. m. f. Dr. Zsámberger György Dr. Kováts Attila Dr. Bajkó Éva elnök levezetı elnök jegyzıkönyv hitelesítı A jegyzıkönyvet készítette: Vendriczki Jánosné irodavezetı

Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara Küldöttgyőlésérıl

Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara Küldöttgyőlésérıl Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara Küldöttgyőlésérıl Idıpont:2006.szeptember 29. 13 óra Helyszín: Pest Megyei OK Tárgyalója, Budapest, Balassi u. 15. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplı

Részletesebben

Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara 2007. 06. 20-án 15 órakor megtartott alakuló, tisztségviselı választó küldöttgyőlésén

Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara 2007. 06. 20-án 15 órakor megtartott alakuló, tisztségviselı választó küldöttgyőlésén Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara 2007. 06. 20-án 15 órakor megtartott alakuló, tisztségviselı választó küldöttgyőlésén Helyszín: Budapest, Balassi u. 15. PMOK Tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara küldöttgyőlésérıl

Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara küldöttgyőlésérıl Jegyzıkönyv a Pest Megyei Orvosi Kamara küldöttgyőlésérıl Idıpont: 2006. március 24. péntek 13 óra Helyszín: Balassi 15. a PMOK tárgyalója Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplı küldöttek (a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2007. szeptember 16-án a Körmendi DMTE, Városi Sportcsarnokban megtartott rendkívüli közgyőlésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a tagok és Baranyai Sándor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1146 B u d a p e s t, Erzsébet királyné útja 1/c. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E m l é k e z t e t ő a 2011. március 30-i Elnökségi ülésről

E m l é k e z t e t ő a 2011. március 30-i Elnökségi ülésről MOK Pest megyei Területi Szervezete 1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. fszt. 3. /fax: 06-1/312-4040 : pmokiroda@pmok.axelero.net Honlap: http://www.pmok.hu Elnök: dr. Kováts Attila Alelnök: dr. Csernus Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZİKÖNYV amely készült az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009. december 8. napján, Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. alatt megtartott tisztújító közgyőlésén Jelen vannak: 16 fı, a szövetség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete. Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések. 1)A köztestület neve: MOK Pest megyei Területi Szervezete (Rövidített neve: PMOK) Székhelye:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Napirendi pontok 1) Dr. Elek Attila Jávorszky Ödön váci kórház igazgatójának beszámolója 2) Pest megyei Orvosnapok 3) KT ülés 4) Aktuális problémák

Napirendi pontok 1) Dr. Elek Attila Jávorszky Ödön váci kórház igazgatójának beszámolója 2) Pest megyei Orvosnapok 3) KT ülés 4) Aktuális problémák Ikt. sz.: 2 14 / 2003. Emlékeztetı a Pest megyei Orvosi Kamara elnökségi ülésérıl Idıpont: 2003. október 24. (péntek) 16.00 Helyszín: Avar Hotel Mátrafüred - Tárgyaló Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5.

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara. elnökségi ülésérıl

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara. elnökségi ülésérıl Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara elnökségi ülésérıl Idıpont: 2005. március 16., szerda 15.00 Helyszín: PMOK tárgyaló, 1055 Budapest, Balassi B. u. 15. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplık

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a)

Jegyzıkönyv. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a) Jegyzıkönyv, amely készült a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban: Nftv.) szerinti Doktoranduszok Országos Szövetsége Alakuló Küldöttgyőlésén, 2012. decembere 19-én Helyszín:

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Bodor Ádám hozzászólásában vázolta az MK külföldi kapcsolatait, illetve regionális szervezethez való csatlakozás elınyeit.

Jegyzıkönyv. Bodor Ádám hozzászólásában vázolta az MK külföldi kapcsolatait, illetve regionális szervezethez való csatlakozás elınyeit. Jegyzıkönyv amely készült Budapesten a VI. Ker. Eötvös u. XXX. sz. alatt 2006 július 8 napján 14 órától, a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi Szabadidısport és Turisztikai Szolgáltató Klub közgyőlésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. október 12-én megtartott alakuló üléséről Hozott határozatok: 54/2006.(10.12.) 55/2006.(10.12.)

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı Készült: a 2009. április 03- i Küldöttgyőlésrıl

E m l é k e z t e t ı Készült: a 2009. április 03- i Küldöttgyőlésrıl MOK Pest megyei Területi Szervezete 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15. /fax: 06-1/312-4040 : pmokiroda@pmok.axelero.net Honlap: http://www.c3.hu/~pmok Elnök: dr. Kováts Attila Alelnök: dr. Csernus Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben