Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008."

Átírás

1 Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

2 Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN ALKALMAZO MÓDSZEREK... 4 A SZAKÉRTŐI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK, ADATOK... 4 BEZETÉS... 5 NELÉSI PROGRAM... 6 A pedagógiai alapelvek megvalósulása... 6 Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása... 8 Összefoglaló a célokról A nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően HELYI TANTERV ) Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanórai foglalkozások, óraszámok (óraterv) megvalósulása ) A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének megvalósulása ) Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeinek megvalósulása ) Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái ) A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei ) Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 27 7) A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek EGYÉB, SZABÁLYOZO TERÜLETEK ) Az egészségnevelési program megvalósulása ) A környezeti nevelési program megvalósulása ÖSSZEGZÉS Tartalom és terjedelem kérdése A pedagógiai program, mint az értékelés alapja

3 Az értékelés célja Szakmai munka megítélése. a pedagógiai program beválásának vizsgálata Átláthatóvá tenni, hogy az intézményvezető irányítása mellett milyen hatékonysággal és eredményességgel működik a szervezet Összefüggő és hiteles kép felrajzolása a nevelőtestület és az intézményvezető tevékenységéről A képviselőtestület fenntartói, munkáltatói döntéseinek előkészítése Az értékelés területei 1. Nevelési program 1.1 Pedagógiai alapelvek megvalósulása 1.2 Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása 1.3 Nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányokat segítő tevékenység Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái Pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések javulása 2. Helyi tanterv 2.1 Óratervek megvalósulása 2.2 Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének megvalósulása 2.3 Magasabb évfolyamára lépés feltételeinek megvalósulása 2.4 Iskolai beszámoltatás és számonkérés követelményeinek megvalósulása 2.5 A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei 2.6 Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 2.7 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 3

4 3. Egyéb tartalmak 3.1 Egészségnevelési program megvalósulása 3.2 Környezeti nevelési program megvalósulása Az értékelés időtartama május- június Az értékelés során alkalmazott módszerek Önértékelő kérdőíves felmérés a intézményvezetés, középvezetők, pedagógusok körében. Dokumentumelemzés Adatok elemzése A szakértői jelentés elkészítéséhez felhasznált dokumentumok, adatok Pedagógiai program Kitöltött kérdőívek adatbázisai 4

5 Bevezetés Az értékelés a pedagógia program - jogszabály által meghatározott - kötelező tartalmi elemei megvalósulásának vizsgálatára terjedt ki. A pedagógiai program megvalósulásának vizsgálata a kérdőívek felvételével kapott adatok elemzése során valósult meg. A kérdőívet három csoport, (iskolavezetés, középvezetők, tantestület) töltötte ki. A csoportok képviselőinek elmondása alapján, az önértékelés során konszenzust sikerült kialakítani a csoporttagok között az egyes területek megítélését illetően. A kérdőív az iskola pedagógiai programja alapján készült; az abban foglalt alapelvek, célok, feladatok, folyamatok és területek megvalósulásának mértékére vonatkoztak a kérdések. A megvalósulás mértékét százalékban fejeztem ki, és szemléletességet szem előtt tartva grafikonnal szemléltettem. Külön kiemeltem azokat a területeket, ahol az értékelő csoportok véleménye között kétegységnyi különbség tapasztalható, ami további egyeztetést igényel az érintettektől. A táblázatokban alkalmazott rövidítések: : iskolavezetés : középvezetők : tantestület 5

6 Nevelési program A pedagógiai alapelvek megvalósulása A pedagógiai program korábbi felülvizsgálata során a nevelőtestület végiggondolta alapelveit, és azokat meg is fogalmazta elkészült programjában. A nevelési-oktatási alapelvek olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és a nevelési-oktatási tapasztalatokra alapozódva biztosítják a nevelés eredményességét. Iránymutatóul szolgálnak pedagógusnak és iskolának a nevelés-oktatás komplex folyamatában. Alapelvek 1. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele a tanulók fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. (86%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : egyénre, életkorra szabott munkamódszerek, felmérők összeállítása, szöveges értékelés az alsó tagozaton, elegendő idő biztosítása az ismeretek feldolgozására : maximálisan törekszünk rá, de az összevonások miatt nem valósul meg teljesen (csoportmunka, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás : életkorhoz szabott módszerek, felmérők összeállítása, szöveges értékelés, óvodai gondozás, szocializáció, eltérő testi-lelki szükségletek figyelembevétele, szolfézscsoportok kis létszámban 2. Differenciált fejlesztés egyéni adottságok figyelembe vétele (80%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : differenciált feladatadás, differenciált számonkérés, fejlesztő órák biztosítása, tehetségfejlesztés, szakkörök, levelezős versenyek, logopédiai fejlesztés : fejlesztési terv, napló az egyéni foglalkoztatottaknak, tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, külföldi tanulmányutak, könyvtári foglalkozások : fejlesztő foglalkozások, korrepetálás, egyéni foglalkozás, tehetséggondozás, szakkör, sport, művészeti ágak, páros munka, kooperatív munka, önállóság, gyermeki szabadság biztosítása, elmaradt részképességek fejlesztése, hangszeres és szolfézsórák összhangja 3. Kulcskompetenciák fejlesztése komplexen az oktatás és nevelés területein. (80%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : adott tudásanyag sokrétű megközelítése, nevelési-oktatási helyzetbe illesztése, törekvés az egységes követelmény normarendszerre : tanulás tanítása, anyanyelvi kompetencia, idegen nyelvi kompetencia, önálló, hatékony tanulás : változatos, az előbb felsorolt tevékenységi formák, módszerek alkalmazása 6

7 4. A kultúra teljességével való szembesítés a kultúra teljes rendszerére történő építkezés. (100%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : a magyar kultúrkörben, nemzetiségi hagyományokban való eligazodás segítése ünnepélyeinkkel, viselkedés és normarendszer elvárások, eligazodás segítése az intézményben és a társadalomban (házirend, illemszabályok) : hagyományőrzés, helytörténet, művészeti nevelés, ünnepkörök, német nemzetiségi megemlékezések, műemlékek, kiállítások megtekintése, színházlátogatás, hangversenyek : népmese, mondóka, népi játékok megismerése, ünnepkörökhöz igazodó ünnepélyek, megemlékezések szervezése, nemzetiségi nap, könyvtár, irodalmi vetélkedő, pályázat, rajzkiállítás, hangversenyek 5. Tapasztalatszerzés lehetőség teremtése a nevelés oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. (86%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : tanórai kísérletek, üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, közösségi feladatok : tanulmányi séták, történelmi emlékhelyek megtekintése, órai kísérletek, üzemlátogatások, eszközök készítése technikaóra keretében, kertészkedés, főzés : üzemlátogatás, élményszerző séta, beszélgető-körök, gyűjtések, kézműves foglalkozások, játszóház, ünnepváró 6. Motiváció a tanulók érdeklődésének felkeltése. (80%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : személyes példamutatás, plakátok, hirdetések, jutalmazási célok kitűzése, színes munkára hangolás, többféle választási lehetőség biztosítása : közvetlen tapasztalatszerzés, személyes példamutatás, dicséretek, jutalmazások, érdekes feladatok, játékok : hirdetés, plakát, személyes példa, faliújság, jutalomkirándulás, internet-könyvtár 7. Beavatás közvetlen partneri kapcsolat fejlesztése. (86%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : kezdő pedagógusok segítése, szabályzatok, alapdokumentumok megismertetése, rendszeres kapcsolattartás, nyílt hét, szülői értekezlet, fogadóóra, közös programszervezés : szülői értekezlet, nyíltnap, mini-suli, ruhaosztás, kóstoló, fogadóóra, kezdő pedagógusok segítése (némely partner érdektelensége miatt nem valósul meg) : házirend, kóstoló, 5-ös avató, óvodalátogatás, gyakornoki rend, beszoktatás, szabályzatok, nyílt hét, szülők klubja, nyitott óvoda 7

8 1. sz. ábra A pedagógiai programban megfogalmazott alapelveknek megfelelő működés Alapelvek megvalósulása % 86% 86% % % 80% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Az alapelveknek megfelelő működést az értékelők százalékosan kifejezve % között minősítették. Az értékelő csoportok véleménye az egyes területekről teljesen, illetve megközelítőleg azonos (2., 3., 4., 6. alapelv esetében azonos). Kétegységnyi különbség nem is figyelhető meg. Az alapelvek általában tartós, hosszabb időszakra szóló értékkifejezései az iskolának, ezért kicsi a valószínűsége a gyakori módosításnak. A pedagógiai program megvalósulásának értékelése azonban alkalmat ad arra, hogy a korábbi gyakorlat alapján a tantestület megvizsgálja az alapelvek érvényességét. A felülvizsgálat alkalmával pedig szükség esetén módosítsa azokat. Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása A pedagógiai program lehetővé teszi, hogy az intézmények önállóan a közoktatási törvény, a tartalmi szabályozás (NAT 2007) által meghatározott (és tág mozgásteret kínáló) keretek között a környezet igényeire is tekintettel fogalmazzák meg céljaikat. 8

9 A következő táblázat tartalmazza - az intézmény összetettsége folytán - az óvoda, az általános iskola, a kijelölt iskola továbbá a zeneiskola céljait. A célok megvalósítása érdekében elvégzendő feladatok, sikerkritériumok teljesülése is értékelésre került. 1. Cél (Óvoda) Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, tekintettel a különleges gondozást igénylő gyermek ellátására is (100%) Cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése feladatonként 1. szeretetteljes légkör megteremtése (100%) 2. testi és lelki szükségletek kielégítése (93%) 3. játék kiemelt időkeret biztosítása (100%) 4. mese minden nap (100%) 5. népdalok, néptáncok és népi játékok mindennapos tevékenység (86%) 6. ábrázoló tevékenységekre egész nap folyamán teret, eszközt, lehetőséget biztosítani (93%) 7. a játékos mozgásokat a gyermeknek napi tevékenységei között minden nap biztosítani (100%) 8. környezet tevékeny megismerésének biztosítása (93%) 9. munka és munka jellegű tevékenységek biztosítása (93%) 10. a tanulás lehetőségének, a játékos, spontán tapasztalatszerzésnek biztosítása. (100%) 11. nemzetiségi foglalkozást keretében a kisebbségi önazonosság megőrzése. (86%) 12. a részképességek hiányaival küszködő gyermekek fejlesztése (80%) 13. hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek helyzetén javítani (86%) 9

10 14. gyengébb képességű, magatartási zavarokkal küszködő, értelmileg elmaradottabb gyermekek felzárkóztatása (80%) 2. Cél (Ált. Iskola, a két cél globális értékelése) Célunk, hogy a helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink megfeleljenek a kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek (93%) Célunk, hogy tanulóink egyéni képességüknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát (93%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladatok: A helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. (80%) Sikerkritérium: A középiskola felvételi követelményeinek és bemeneti követelményeinek való megfelelés. (80%) 3. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív módon tudják alkalmazni a gyakorlatban. (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladatok: Tanórai és tanórán kívüli tevékenységeink során, valamint tanulásirányítási módszereinkben a feltételek megteremtése az alkotóvá neveléshez. (73%) Sikerkritérium: Az alkalmazásképes tudás megszerzése. (60%) 4. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy tanulóinknál elősegítsük az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetségek felismerését és fejlesztését, a hátrányok kompenzálását. (93%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése 10

11 Feladatok: A differenciált személyiségfejlesztés alkalmazása az egyéni adottságok figyelembevételének elve alapján. Énkép, önismeret fejlesztése. (80%) Sikerkritérium: Valamilyen területen sikerélmény megtapasztalása a tanulók teljesítményében. (80%) 5. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a társadalmi együttélés megváltozott szerepére (érdekérvényesítés, kapcsolatteremtés, kommunikáció, stb.) (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladatok: Meg kell teremteni a gyakoroltatás színtereit és feltételrendszerét. (100%) Sikerkritérium: Az iskolai és iskolán kívüli életben való eredményes és sikeres részvétel; felelősség önmagukért és társaikért. (80%) 6. Cél (Ált. iskola) Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal az egészséges életmód szabályait. (100%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladat: A prevenció kiszélesítése (tanulók, szülők körében). (86%) Sikerkritérium: Az ismeretek belső motiváltságának kialakulása. (80%) 7. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy a helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre álljanak. (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként 11

12 Feladat: A NAT és kerettantervi szabályozás által meghatározott műveltségterületekhez szükséges pedagógus szakképesítés megszerzése; hiányzó feltételrendszer folyamatos pótlása. (80%) Sikerkritérium: A feltételek megteremtése. (80%) 8. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy tanulóink esztétikus, biztonságos környezetben végezhessék tanulmányaikat. (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladat: A feltételrendszer biztosítása. (80%) Sikerkritérium: A visszajelzések igazolják fenti célunk megvalósulását. (80%) 9. Cél (Kijelölt Iskola. A megjelenő célok globális értékelése) - Alapkészségek fejlesztése és a differenciált képességfejlesztés. Általános műveltség alapozása az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelően. - Alapvető ismeretek elsajátíttatása a tanulókkal, építve a tanórán és az iskolán kívül szerzett tapasztalatokra. - Felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése. (100%) Cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése feladatonként 1. Ismeretszerzési igény, készség és képesség maximális fejlesztése, a tanulás motivációjának erősítésével és helyes technikájának megalapozásával. (80%) 2. Tanuló képességeihez igazodó segítségnyújtás. (100%) 3. Önálló életvezetési technikák elsajátítása. (80%) 12

13 4. Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel, az értékekkel. (60%) 5. Olyan viselkedési formák kialakítása, melyek otthoni elsajátítására a tanulók szociális helyzetéből adódóan különböző egyéb okok miatt nincs lehetőség (100%) 6. Az egészségvédelem és a környezetvédelem ismerete és szokásrendszerének gyakoroltatása. Hangsúlyt helyezünk a személyi higiéné fontosságára és a káros szenvedélyek veszélyeire. (100%) 7. Tanulóink esztétikai érzékének, igényességének fejlesztése, a szépség megóvására nevelés. Esztétikai élmények, ismeretek és tevékenységek biztosítása. (100%) 8. Az iskola környékének rendezésével, tantermeink tisztaságának megőrzésével próbáljuk tanulóinkat munkára nevelni. (80%) Sikerkritérium: El kell érnünk, hogy képesek legyenek egyszerű társas kapcsolatok fenntartására, munkafolyamatokat eredményesen végre tudjanak hajtani, elemi munkavégzésre képesek legyenek (100%) 10. Cél (Zeneiskola, a megjelenő célok globális értékelése) - Fejlesztjük tanulóink zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét, zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket és érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. Zeneiskolánk rendszerezett zenei ismereteket ad, az általános zenei műveltség megalapozásával. Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel olyan érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon. (100%) Cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése feladatonként 1. Óvodáskorú gyermekek zenei nevelése zeneovi. (100%) 13

14 2. Megtanítjuk tanulóinkat a zenei írás-olvasás alapjaira; fejlesztjük az alapfokot meghaladó készségeket, képességeket. (100%) 3. Rávezetjük tanulóinkat a zene logikájára, formai összefüggéseire. (100%) 4. Megismertetjük őket a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zeneirodalom nagy korszakaival, népünk zenéjével, a zene történetével és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek munkásságával. (100%) 5. Ösztönözzük tanulóinkat életkoruknak megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, kialakítjuk társművészetek iránti nyitottságukat. (100%) 6. Tanulóinkat hatékony gyakorlással rendszeres és céltudatos munkára szoktatjuk. (100%) 7. Iskolánk különös figyelmet fordít arra, hogy növendékeink az életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot kottahűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassák meg. (100%) 8. Ösztönözzük növendékeinket rendszeres hangverseny és operalátogatásra, a rádió és televízió zenei műsorainak meghallgatására, a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelőtt aktív társas muzsikálásra. (100%) 9. Zeneiskolánk tanárai az új zenetanítási módszerek kidolgozásában és elsajátításában aktívan vesznek részt. (80%) 10. Zenei pályára alkalmas tanítványokat tehetséggondozásban részesítjük, és lehetőséget biztosítunk a sok szereplésre, versenyeken való részvételre. (100%) 11. Támogatjuk az amatőr muzsikálás működését, amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő aktív részvételre ösztönözzük őket. (100%) 12. Külföldi cserekapcsolatainkat ápoljuk (100%) 13. A zeneiskola kamarakórusa és fúvószenekara aktívan tevékenykedik városunk zenei életében. (100%) 14

15 14. Zeneiskolánkban minden hónapban növendék hangversenyt rendezünk, ezáltal a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekük zenei fejlődését. (100%) 15.Fontos feladatnak tartjuk iskolai hagyományaink megőrzését, gazdagítását (Fusz János emléknap, Megyei Négykezes Találkozó és a Megyei Fuvolás Találkozó). (100%) Sikerkritérium: Szeretnénk továbbra is megőrizni iskolánk családias, nyugodt légkörét. (100%) 2. sz. ábra Az óvodai cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése Megjelölt feladatok elvégzésének mértéke 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A megjelölt feladatok többségét elvégezte az óvoda, ezt mutatják a % közötti értékek, csupán két hasonló feladat marad el valamivel a többitől (12. a részképességek hiányaival küszködő gyermekek fejlesztése, 14. gyengébb képességű, magatartási zavarokkal küszködő, értelmileg elmaradottabb gyermekek felzárkóztatása). Némileg ellentmondásként értelmezhető, hogy a megjelölt cél teljesülését az értékelők 100%- ra minősítették, miközben a cél teljesülése érdekében elvégzett feladatok átlaga csak 92%. 15

16 3. sz. ábra Az általános iskolai célok teljesülésének megítélése Általános iskolai célok teljesülésének mértéke 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Az általános iskolai célok időarányos teljesülését az értékelő csoportok % közé tették. Az egészséges életmód szabályainak megismertetése (6. cél) 100%-os megítélése arra utal, hogy az egészségnevelés területén nincs hiányérzet az intézményben. Érdekes, hogy a célok megvalósulásának mértékét magasabbra tartják az értékelők, mint a célok elérését, támogató feladatokat, sikerkritériumokat. A célok teljesülése, feladatok elvégzésének megítélése továbbra is nagy hasonlóságot mutat az értékelő csoportok között. 4. sz. ábra A célok elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése a Kijelölt Iskolában Megjelölt feladatok elvégzésének mértéke a Kijelölt Iskolában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17 Az értékelő csoportok tagjai (vezetés, középvezetők, tantestületi képviselők) teljesen egyformán vélekednek a Kijelölt Iskolában az elvégzett feladatokról. Négy 100%-os feladatteljesítés mellett három 80%-os és egy 60%-os található. Az önértékelés során a leggyengébb minősítést az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása feladat kapta, ez azt jelenti, hogy ezen a területen lesz még tennivaló a jövőben. A feladatok elvégzésének átlaga 88%, ezért kissé meglepő a célok teljesítésének 100%-os minősítése a Kijelölt Iskolában. 5. sz. ábra A célok elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése a Zeneiskolában Megjelölt feladatok elvégzésének mértéke a Zeneiskolában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Az önértékelés alapján a Zeneiskola működése egy sikertörténet az intézményen belül, ezt igazolja, hogy valamennyi megjelölt feladatot egy kivételével maximálisan teljesítette a művésztanár közösség. Összefoglaló a célokról A célok teljesülésének vizsgálata nem könnyű feladat. Egy célról csak akkor lehet eldönteni, hogy teljesült-e, ha valamilyen módon rendelődött a teljesítéshez számszerű mutató. Ebből a szempontból a folyamat és az eredmény célok másként viselkednek. Mind a folyamat, mind az eredmény célokhoz rendelhetők különböző indikátorok. Az eredmény céloknál meg lehet adni az indikátoroknak azt a mértékét, szintjét, ami az iskola számára elfogadható. A folyamat céloknál az indikátorok mellé nem igazán lehet teljesítési kritériumot rendelni, az indikátorok bizonyos időközönkénti vizsgálata azt mutatja meg, hogy a kitűzött irányt tartja-e az iskola, arra halad-e, amerre tervezte. 17

18 Továbbiakban a célok értékelhetőségének, teljesíthetőségének, ellentmondás-mentességnek, érthetőségének és a tevékenységekkel való kapcsolatának értékelésére kerül sor. Értékelhetőség (A jó célról eldönthető, hogy teljesítette-e vagy sem az iskola.) A pedagógiai program összeállítói a célok többségénél megfogalmazták, hogy mikor tekintik a kitűzött célt elértnek (sikerkritérium). Ez nem volt törvényi előírás, de rendkívül hasznos. E nélkül ugyanis nem lehet eldönteni, hogy egy adott időpontban az intézmény ott van-e, ahová el akart jutni, azaz nem lehet a program alapján az intézmény működését értékelni. A célokat többféleképpen lehet kategorizálni, a lenti táblázat is erre vállalkozik. Jól látható, hogy az intézményben többségében folyamatcélokat fogalmaztak meg a programban. Folyamatcélok Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, tekintettel a különleges gondozást igénylő gyermek ellátására is Célunk, hogy tanulóink egyéni képességüknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát Célunk, hogy tanulóinknál elősegítsük az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetségek felismerését és fejlesztését, a hátrányok kompenzálását Célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a társadalmi együttélés megváltozott szerepére (érdekérvényesítés, kapcsolatteremtés, kommunikáció, stb.) Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal az egészséges életmód szabályait Eredménycélok Célunk, hogy a helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink megfeleljenek a kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek Célunk, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív módon tudják alkalmazni a gyakorlatban Célunk, hogy a helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre álljanak 18

19 - Alapkészségek fejlesztése és a differenciált képességfejlesztés. Általános műveltség alapozása az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelően. - Alapvető ismeretek elsajátíttatása a tanulókkal, építve a tanórán és az iskolán kívül szerzett tapasztalatokra. - Felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése - Fejlesztjük tanulóink zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét, zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket és érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. - Zeneiskolánk rendszerezett zenei ismereteket ad, az általános zenei műveltség megalapozásával. - Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel olyan érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon Célunk, hogy tanulóink esztétikus, biztonságos környezetben végezhessék tanulmányaikat A folyamatcélok nagyon sokat elárulnak az iskola értékrendjéről, törekvéseiről. Tejesítéséről azonban nem lehet egy egyszerű méréssel, megfigyeléssel meggyőződni, sokszor egy egész életpálya ad visszajelzést e célok teljesültségéről. A pedagógiai program célrendszerének lehetőség szerint eredménycélokat kell tartalmaznia, mert ezek teljesülését lehet egzakt módon értékelni, ezekhez lehet szabatos teljesítési kritériumokat (sikerkritériumokat) rendelni. (pl.: A tanulók 90%-a minden évben hall egészségmegőrzéssel, drog-prevencióval kapcsolatos tájékoztatót, vagy részt vesz ilyen programban vagy egy másik példa: A tanév végi olvasásfelmérésen minden első évfolyamos tanuló hangosan, hiba nélkül elolvas legalább öt mondatot.) A folyamatcélok esetében hosszabb időszakban folytatott vizsgálódás után az ítélhető meg, hogy céljai irányába halad-e az iskola. Stratégiai szempontból természetesen ennek hasonló jelentősége van, mint az eredménycélok rendszeres értékelésének. A célrendszerben egy felülvizsgálat után olyan célkitűzések maradjanak, amelyek megvalósíthatósága megítélhető, vagyis megfelelő adatok, mérések, módszerek felhasználásával meggyőződhetnek arról, hogy hol tartanak valóra váltásukban. 19

20 Teljesíthetőség (A cél akkor jó, ha elérése, teljesítése alapvetően az iskolától függ) A pedagógiai program célkitűzései akkor hatnak a tényleges intézményi gyakorlatra, ha teljesíthetőségük az iskolán, a nevelőtestületen múlik. A célokról összességében elmondható, hogy azokon múlik a megvalósítása, akik megfogalmazták. A jövőben segít eldönteni, hogy a nevelőtestületen áll-e az adott cél teljesítése, ha felteszik a következő kérdéseket: - közülünk kinek, mivel kell hozzájárulnia a cél teljesítéséhez (feladatok)? - teljesül-e a célunk, ha részünkről mindenki megteszi a tőle elvárhatót? Ellentmondás-mentesség Megállapítható, hogy a célok között nincs ellentmondás. Nincsenek ellentétbe pedagógiai alapfelfogásunkkal, megfogalmazott jövőképpel, küldetéssel, alapelvekkel. Érthetőség, nyelvi megformáltság A célok írásos rögzítésekor ügyeltek a jól érthetőségre, a pozitív megfogalmazásra (arról szólnak, hogy mit akarnak). Elkerülték a jelszavak szintjét, kerek mondatokban, kijelentő módban fogalmaztak. A feladatokkal való kapcsolat A megjelölt és értékelt tevékenységek, feladatok célokkal való kapcsolata jónak mondható. Valamennyi cél elérését feladatok támogatják. Vannak olyan feladatok is, amelyek több cél teljesülését támogatják. Amennyiben az iskolában vannak olyan tevékenységek, amelyek egyetlen cél elérését sem támogatják, akkor azoknak a végzését át kell gondolni, felül kell bírálni. Máshogy kell a továbbiakban végezni, de az is lehet, hogy ez a tevékenység feleslegessé, szükségtelenné vált az idők során. Javaslat az értékelési eljárás folytatására a jövőben A kiindulópont adott, a célok, teljesítésének, feladatok elvégzésének globális megítélése megtörtént (jelen jelentés). Az értékelésben résztvevő csoportok osztályzatai alapján készített diagrammokban ábrázoltam, hogy milyen arányúnak ítélik a célok, feladatok teljesítését. A következő lépés a céllal kapcsolatba hozható erős és gyenge pontok vizsgálata, a javítandó területek azonosítása és fejlődési mutatóinak (indikátorainak) meghatározásán keresztül a cél elérését jelző kritériumok meghatározása és ezek forrásainak definiálása. Javaslom, hogy a csoportok konkrét értékelést végezzenek az adott témában, a következő táblázatban bemutatott szempontok szerint. A csoportok eredményeit mindenki számára 20

21 látható módon rögzítsék, szükség szerint értelmezzék, pontosítsák. A kialakult helyzetkép alapján keressék a még javítandó, fejlesztendő elemeket, konkrét javaslatokat dolgozzanak ki, s tervezzék meg ezek megvalósítását. Pedagógiai programban megfogalmazott cél: Célunk, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív módon tudják alkalmazni a gyakorlatban Erősségeink (amit már elértünk) Itt tartunk (%): 80% Az eredményt jelzi (indikátorok) Amit javítani kell (ahol még tenni kell): Az eredményt jelzi (majd): Elsősorban a következőket javasoljuk elvégezni: A cél elérését jelzi: (teljesítési kritérium) Ki? Meddig? Ki vesz rész benne? Honnan tudjuk? (teljesítési kritériumok forrásai) Az ilyen típusú értékelés egy tanulási folyamat, az itt nyert tudás, eredmény visszahat az intézmény működésére. A bekövetkező változások sokfélék és eltérő súlyúak lehetnek; javíthatja a tanári együttműködés intenzitását, közös üggyé teheti az iskolafejlesztés stratégiai kérdéseit, növelheti az iskolai tevékenységek valamelyike iránti figyelmet. A nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően Folyamatok 1. Személyiségfejlesztés általában/globálisan pp 3. fejezet (fejlesztés területei: értelem fejlesztése, segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés, egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés Erkölcsi nevelés, Esztétikai nevelés, Munkára nevelés, Testi nevelés) (80%) Konkrét tevékenységek (Mit valósítottunk meg a leírtakból, mit tettünk eddig?): : a leírtaknak megfelelően dolgozunk : a leírtaknak megfelelően dolgozunk : a fent leírtak áthatják az egész tevékenységünket, az oktató-nevelő munkánkat, DÖK, osztály- és faliújság dekorálás, papírgyűjtés 21

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz

1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Sorszám végzettség 1. osztálytanító, ének-zene szakkollégium szakvizsga 2. könyvtár-pedagógia szakos általános iskolai tanár,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ÉS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3 OM azonosító: 201470. e-mail: erossisk@gmail.com Tel.: 54-610 895 Gyakornoki Szabályzat Készítette: Borsosné

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2015 Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi hatálya... 2 4. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Pedagógia programjáról

Pedagógia programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Pedagógia programjáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április 21. A pedagógiai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Kivonat az iskola Pedagógiai Programjának Ellenőrzési és értékelési rendszer c. fejezetéből) 1. A nevelőtestület által elfogadott folyamatos

Részletesebben