Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008."

Átírás

1 Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

2 Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN ALKALMAZO MÓDSZEREK... 4 A SZAKÉRTŐI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK, ADATOK... 4 BEZETÉS... 5 NELÉSI PROGRAM... 6 A pedagógiai alapelvek megvalósulása... 6 Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása... 8 Összefoglaló a célokról A nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően HELYI TANTERV ) Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanórai foglalkozások, óraszámok (óraterv) megvalósulása ) A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének megvalósulása ) Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeinek megvalósulása ) Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái ) A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei ) Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 27 7) A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek EGYÉB, SZABÁLYOZO TERÜLETEK ) Az egészségnevelési program megvalósulása ) A környezeti nevelési program megvalósulása ÖSSZEGZÉS Tartalom és terjedelem kérdése A pedagógiai program, mint az értékelés alapja

3 Az értékelés célja Szakmai munka megítélése. a pedagógiai program beválásának vizsgálata Átláthatóvá tenni, hogy az intézményvezető irányítása mellett milyen hatékonysággal és eredményességgel működik a szervezet Összefüggő és hiteles kép felrajzolása a nevelőtestület és az intézményvezető tevékenységéről A képviselőtestület fenntartói, munkáltatói döntéseinek előkészítése Az értékelés területei 1. Nevelési program 1.1 Pedagógiai alapelvek megvalósulása 1.2 Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása 1.3 Nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányokat segítő tevékenység Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái Pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések javulása 2. Helyi tanterv 2.1 Óratervek megvalósulása 2.2 Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztási rendjének megvalósulása 2.3 Magasabb évfolyamára lépés feltételeinek megvalósulása 2.4 Iskolai beszámoltatás és számonkérés követelményeinek megvalósulása 2.5 A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei 2.6 Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 2.7 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 3

4 3. Egyéb tartalmak 3.1 Egészségnevelési program megvalósulása 3.2 Környezeti nevelési program megvalósulása Az értékelés időtartama május- június Az értékelés során alkalmazott módszerek Önértékelő kérdőíves felmérés a intézményvezetés, középvezetők, pedagógusok körében. Dokumentumelemzés Adatok elemzése A szakértői jelentés elkészítéséhez felhasznált dokumentumok, adatok Pedagógiai program Kitöltött kérdőívek adatbázisai 4

5 Bevezetés Az értékelés a pedagógia program - jogszabály által meghatározott - kötelező tartalmi elemei megvalósulásának vizsgálatára terjedt ki. A pedagógiai program megvalósulásának vizsgálata a kérdőívek felvételével kapott adatok elemzése során valósult meg. A kérdőívet három csoport, (iskolavezetés, középvezetők, tantestület) töltötte ki. A csoportok képviselőinek elmondása alapján, az önértékelés során konszenzust sikerült kialakítani a csoporttagok között az egyes területek megítélését illetően. A kérdőív az iskola pedagógiai programja alapján készült; az abban foglalt alapelvek, célok, feladatok, folyamatok és területek megvalósulásának mértékére vonatkoztak a kérdések. A megvalósulás mértékét százalékban fejeztem ki, és szemléletességet szem előtt tartva grafikonnal szemléltettem. Külön kiemeltem azokat a területeket, ahol az értékelő csoportok véleménye között kétegységnyi különbség tapasztalható, ami további egyeztetést igényel az érintettektől. A táblázatokban alkalmazott rövidítések: : iskolavezetés : középvezetők : tantestület 5

6 Nevelési program A pedagógiai alapelvek megvalósulása A pedagógiai program korábbi felülvizsgálata során a nevelőtestület végiggondolta alapelveit, és azokat meg is fogalmazta elkészült programjában. A nevelési-oktatási alapelvek olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és a nevelési-oktatási tapasztalatokra alapozódva biztosítják a nevelés eredményességét. Iránymutatóul szolgálnak pedagógusnak és iskolának a nevelés-oktatás komplex folyamatában. Alapelvek 1. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele a tanulók fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. (86%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : egyénre, életkorra szabott munkamódszerek, felmérők összeállítása, szöveges értékelés az alsó tagozaton, elegendő idő biztosítása az ismeretek feldolgozására : maximálisan törekszünk rá, de az összevonások miatt nem valósul meg teljesen (csoportmunka, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás : életkorhoz szabott módszerek, felmérők összeállítása, szöveges értékelés, óvodai gondozás, szocializáció, eltérő testi-lelki szükségletek figyelembevétele, szolfézscsoportok kis létszámban 2. Differenciált fejlesztés egyéni adottságok figyelembe vétele (80%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : differenciált feladatadás, differenciált számonkérés, fejlesztő órák biztosítása, tehetségfejlesztés, szakkörök, levelezős versenyek, logopédiai fejlesztés : fejlesztési terv, napló az egyéni foglalkoztatottaknak, tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, külföldi tanulmányutak, könyvtári foglalkozások : fejlesztő foglalkozások, korrepetálás, egyéni foglalkozás, tehetséggondozás, szakkör, sport, művészeti ágak, páros munka, kooperatív munka, önállóság, gyermeki szabadság biztosítása, elmaradt részképességek fejlesztése, hangszeres és szolfézsórák összhangja 3. Kulcskompetenciák fejlesztése komplexen az oktatás és nevelés területein. (80%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : adott tudásanyag sokrétű megközelítése, nevelési-oktatási helyzetbe illesztése, törekvés az egységes követelmény normarendszerre : tanulás tanítása, anyanyelvi kompetencia, idegen nyelvi kompetencia, önálló, hatékony tanulás : változatos, az előbb felsorolt tevékenységi formák, módszerek alkalmazása 6

7 4. A kultúra teljességével való szembesítés a kultúra teljes rendszerére történő építkezés. (100%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : a magyar kultúrkörben, nemzetiségi hagyományokban való eligazodás segítése ünnepélyeinkkel, viselkedés és normarendszer elvárások, eligazodás segítése az intézményben és a társadalomban (házirend, illemszabályok) : hagyományőrzés, helytörténet, művészeti nevelés, ünnepkörök, német nemzetiségi megemlékezések, műemlékek, kiállítások megtekintése, színházlátogatás, hangversenyek : népmese, mondóka, népi játékok megismerése, ünnepkörökhöz igazodó ünnepélyek, megemlékezések szervezése, nemzetiségi nap, könyvtár, irodalmi vetélkedő, pályázat, rajzkiállítás, hangversenyek 5. Tapasztalatszerzés lehetőség teremtése a nevelés oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. (86%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : tanórai kísérletek, üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, közösségi feladatok : tanulmányi séták, történelmi emlékhelyek megtekintése, órai kísérletek, üzemlátogatások, eszközök készítése technikaóra keretében, kertészkedés, főzés : üzemlátogatás, élményszerző séta, beszélgető-körök, gyűjtések, kézműves foglalkozások, játszóház, ünnepváró 6. Motiváció a tanulók érdeklődésének felkeltése. (80%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : személyes példamutatás, plakátok, hirdetések, jutalmazási célok kitűzése, színes munkára hangolás, többféle választási lehetőség biztosítása : közvetlen tapasztalatszerzés, személyes példamutatás, dicséretek, jutalmazások, érdekes feladatok, játékok : hirdetés, plakát, személyes példa, faliújság, jutalomkirándulás, internet-könyvtár 7. Beavatás közvetlen partneri kapcsolat fejlesztése. (86%) Konkrét tevékenységek (Hogyan valósul meg, mit teszünk érte?): : kezdő pedagógusok segítése, szabályzatok, alapdokumentumok megismertetése, rendszeres kapcsolattartás, nyílt hét, szülői értekezlet, fogadóóra, közös programszervezés : szülői értekezlet, nyíltnap, mini-suli, ruhaosztás, kóstoló, fogadóóra, kezdő pedagógusok segítése (némely partner érdektelensége miatt nem valósul meg) : házirend, kóstoló, 5-ös avató, óvodalátogatás, gyakornoki rend, beszoktatás, szabályzatok, nyílt hét, szülők klubja, nyitott óvoda 7

8 1. sz. ábra A pedagógiai programban megfogalmazott alapelveknek megfelelő működés Alapelvek megvalósulása % 86% 86% % % 80% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Az alapelveknek megfelelő működést az értékelők százalékosan kifejezve % között minősítették. Az értékelő csoportok véleménye az egyes területekről teljesen, illetve megközelítőleg azonos (2., 3., 4., 6. alapelv esetében azonos). Kétegységnyi különbség nem is figyelhető meg. Az alapelvek általában tartós, hosszabb időszakra szóló értékkifejezései az iskolának, ezért kicsi a valószínűsége a gyakori módosításnak. A pedagógiai program megvalósulásának értékelése azonban alkalmat ad arra, hogy a korábbi gyakorlat alapján a tantestület megvizsgálja az alapelvek érvényességét. A felülvizsgálat alkalmával pedig szükség esetén módosítsa azokat. Pedagógiai célok, feladatok megvalósulása A pedagógiai program lehetővé teszi, hogy az intézmények önállóan a közoktatási törvény, a tartalmi szabályozás (NAT 2007) által meghatározott (és tág mozgásteret kínáló) keretek között a környezet igényeire is tekintettel fogalmazzák meg céljaikat. 8

9 A következő táblázat tartalmazza - az intézmény összetettsége folytán - az óvoda, az általános iskola, a kijelölt iskola továbbá a zeneiskola céljait. A célok megvalósítása érdekében elvégzendő feladatok, sikerkritériumok teljesülése is értékelésre került. 1. Cél (Óvoda) Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, tekintettel a különleges gondozást igénylő gyermek ellátására is (100%) Cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése feladatonként 1. szeretetteljes légkör megteremtése (100%) 2. testi és lelki szükségletek kielégítése (93%) 3. játék kiemelt időkeret biztosítása (100%) 4. mese minden nap (100%) 5. népdalok, néptáncok és népi játékok mindennapos tevékenység (86%) 6. ábrázoló tevékenységekre egész nap folyamán teret, eszközt, lehetőséget biztosítani (93%) 7. a játékos mozgásokat a gyermeknek napi tevékenységei között minden nap biztosítani (100%) 8. környezet tevékeny megismerésének biztosítása (93%) 9. munka és munka jellegű tevékenységek biztosítása (93%) 10. a tanulás lehetőségének, a játékos, spontán tapasztalatszerzésnek biztosítása. (100%) 11. nemzetiségi foglalkozást keretében a kisebbségi önazonosság megőrzése. (86%) 12. a részképességek hiányaival küszködő gyermekek fejlesztése (80%) 13. hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek helyzetén javítani (86%) 9

10 14. gyengébb képességű, magatartási zavarokkal küszködő, értelmileg elmaradottabb gyermekek felzárkóztatása (80%) 2. Cél (Ált. Iskola, a két cél globális értékelése) Célunk, hogy a helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink megfeleljenek a kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek (93%) Célunk, hogy tanulóink egyéni képességüknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát (93%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladatok: A helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. (80%) Sikerkritérium: A középiskola felvételi követelményeinek és bemeneti követelményeinek való megfelelés. (80%) 3. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív módon tudják alkalmazni a gyakorlatban. (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladatok: Tanórai és tanórán kívüli tevékenységeink során, valamint tanulásirányítási módszereinkben a feltételek megteremtése az alkotóvá neveléshez. (73%) Sikerkritérium: Az alkalmazásképes tudás megszerzése. (60%) 4. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy tanulóinknál elősegítsük az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetségek felismerését és fejlesztését, a hátrányok kompenzálását. (93%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése 10

11 Feladatok: A differenciált személyiségfejlesztés alkalmazása az egyéni adottságok figyelembevételének elve alapján. Énkép, önismeret fejlesztése. (80%) Sikerkritérium: Valamilyen területen sikerélmény megtapasztalása a tanulók teljesítményében. (80%) 5. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a társadalmi együttélés megváltozott szerepére (érdekérvényesítés, kapcsolatteremtés, kommunikáció, stb.) (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladatok: Meg kell teremteni a gyakoroltatás színtereit és feltételrendszerét. (100%) Sikerkritérium: Az iskolai és iskolán kívüli életben való eredményes és sikeres részvétel; felelősség önmagukért és társaikért. (80%) 6. Cél (Ált. iskola) Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal az egészséges életmód szabályait. (100%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladat: A prevenció kiszélesítése (tanulók, szülők körében). (86%) Sikerkritérium: Az ismeretek belső motiváltságának kialakulása. (80%) 7. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy a helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre álljanak. (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként 11

12 Feladat: A NAT és kerettantervi szabályozás által meghatározott műveltségterületekhez szükséges pedagógus szakképesítés megszerzése; hiányzó feltételrendszer folyamatos pótlása. (80%) Sikerkritérium: A feltételek megteremtése. (80%) 8. Cél (Ált. Iskola) Célunk, hogy tanulóink esztétikus, biztonságos környezetben végezhessék tanulmányaikat. (80%) Cél elérését támogató feladat elvégzésének megítélése feladatonként Feladat: A feltételrendszer biztosítása. (80%) Sikerkritérium: A visszajelzések igazolják fenti célunk megvalósulását. (80%) 9. Cél (Kijelölt Iskola. A megjelenő célok globális értékelése) - Alapkészségek fejlesztése és a differenciált képességfejlesztés. Általános műveltség alapozása az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelően. - Alapvető ismeretek elsajátíttatása a tanulókkal, építve a tanórán és az iskolán kívül szerzett tapasztalatokra. - Felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése. (100%) Cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése feladatonként 1. Ismeretszerzési igény, készség és képesség maximális fejlesztése, a tanulás motivációjának erősítésével és helyes technikájának megalapozásával. (80%) 2. Tanuló képességeihez igazodó segítségnyújtás. (100%) 3. Önálló életvezetési technikák elsajátítása. (80%) 12

13 4. Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel, az értékekkel. (60%) 5. Olyan viselkedési formák kialakítása, melyek otthoni elsajátítására a tanulók szociális helyzetéből adódóan különböző egyéb okok miatt nincs lehetőség (100%) 6. Az egészségvédelem és a környezetvédelem ismerete és szokásrendszerének gyakoroltatása. Hangsúlyt helyezünk a személyi higiéné fontosságára és a káros szenvedélyek veszélyeire. (100%) 7. Tanulóink esztétikai érzékének, igényességének fejlesztése, a szépség megóvására nevelés. Esztétikai élmények, ismeretek és tevékenységek biztosítása. (100%) 8. Az iskola környékének rendezésével, tantermeink tisztaságának megőrzésével próbáljuk tanulóinkat munkára nevelni. (80%) Sikerkritérium: El kell érnünk, hogy képesek legyenek egyszerű társas kapcsolatok fenntartására, munkafolyamatokat eredményesen végre tudjanak hajtani, elemi munkavégzésre képesek legyenek (100%) 10. Cél (Zeneiskola, a megjelenő célok globális értékelése) - Fejlesztjük tanulóink zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét, zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket és érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. Zeneiskolánk rendszerezett zenei ismereteket ad, az általános zenei műveltség megalapozásával. Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel olyan érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon. (100%) Cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése feladatonként 1. Óvodáskorú gyermekek zenei nevelése zeneovi. (100%) 13

14 2. Megtanítjuk tanulóinkat a zenei írás-olvasás alapjaira; fejlesztjük az alapfokot meghaladó készségeket, képességeket. (100%) 3. Rávezetjük tanulóinkat a zene logikájára, formai összefüggéseire. (100%) 4. Megismertetjük őket a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zeneirodalom nagy korszakaival, népünk zenéjével, a zene történetével és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek munkásságával. (100%) 5. Ösztönözzük tanulóinkat életkoruknak megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, kialakítjuk társművészetek iránti nyitottságukat. (100%) 6. Tanulóinkat hatékony gyakorlással rendszeres és céltudatos munkára szoktatjuk. (100%) 7. Iskolánk különös figyelmet fordít arra, hogy növendékeink az életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot kottahűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassák meg. (100%) 8. Ösztönözzük növendékeinket rendszeres hangverseny és operalátogatásra, a rádió és televízió zenei műsorainak meghallgatására, a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelőtt aktív társas muzsikálásra. (100%) 9. Zeneiskolánk tanárai az új zenetanítási módszerek kidolgozásában és elsajátításában aktívan vesznek részt. (80%) 10. Zenei pályára alkalmas tanítványokat tehetséggondozásban részesítjük, és lehetőséget biztosítunk a sok szereplésre, versenyeken való részvételre. (100%) 11. Támogatjuk az amatőr muzsikálás működését, amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő aktív részvételre ösztönözzük őket. (100%) 12. Külföldi cserekapcsolatainkat ápoljuk (100%) 13. A zeneiskola kamarakórusa és fúvószenekara aktívan tevékenykedik városunk zenei életében. (100%) 14

15 14. Zeneiskolánkban minden hónapban növendék hangversenyt rendezünk, ezáltal a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekük zenei fejlődését. (100%) 15.Fontos feladatnak tartjuk iskolai hagyományaink megőrzését, gazdagítását (Fusz János emléknap, Megyei Négykezes Találkozó és a Megyei Fuvolás Találkozó). (100%) Sikerkritérium: Szeretnénk továbbra is megőrizni iskolánk családias, nyugodt légkörét. (100%) 2. sz. ábra Az óvodai cél elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése Megjelölt feladatok elvégzésének mértéke 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A megjelölt feladatok többségét elvégezte az óvoda, ezt mutatják a % közötti értékek, csupán két hasonló feladat marad el valamivel a többitől (12. a részképességek hiányaival küszködő gyermekek fejlesztése, 14. gyengébb képességű, magatartási zavarokkal küszködő, értelmileg elmaradottabb gyermekek felzárkóztatása). Némileg ellentmondásként értelmezhető, hogy a megjelölt cél teljesülését az értékelők 100%- ra minősítették, miközben a cél teljesülése érdekében elvégzett feladatok átlaga csak 92%. 15

16 3. sz. ábra Az általános iskolai célok teljesülésének megítélése Általános iskolai célok teljesülésének mértéke 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Az általános iskolai célok időarányos teljesülését az értékelő csoportok % közé tették. Az egészséges életmód szabályainak megismertetése (6. cél) 100%-os megítélése arra utal, hogy az egészségnevelés területén nincs hiányérzet az intézményben. Érdekes, hogy a célok megvalósulásának mértékét magasabbra tartják az értékelők, mint a célok elérését, támogató feladatokat, sikerkritériumokat. A célok teljesülése, feladatok elvégzésének megítélése továbbra is nagy hasonlóságot mutat az értékelő csoportok között. 4. sz. ábra A célok elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése a Kijelölt Iskolában Megjelölt feladatok elvégzésének mértéke a Kijelölt Iskolában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17 Az értékelő csoportok tagjai (vezetés, középvezetők, tantestületi képviselők) teljesen egyformán vélekednek a Kijelölt Iskolában az elvégzett feladatokról. Négy 100%-os feladatteljesítés mellett három 80%-os és egy 60%-os található. Az önértékelés során a leggyengébb minősítést az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása feladat kapta, ez azt jelenti, hogy ezen a területen lesz még tennivaló a jövőben. A feladatok elvégzésének átlaga 88%, ezért kissé meglepő a célok teljesítésének 100%-os minősítése a Kijelölt Iskolában. 5. sz. ábra A célok elérését támogató feladatok elvégzésének megítélése a Zeneiskolában Megjelölt feladatok elvégzésének mértéke a Zeneiskolában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Az önértékelés alapján a Zeneiskola működése egy sikertörténet az intézményen belül, ezt igazolja, hogy valamennyi megjelölt feladatot egy kivételével maximálisan teljesítette a művésztanár közösség. Összefoglaló a célokról A célok teljesülésének vizsgálata nem könnyű feladat. Egy célról csak akkor lehet eldönteni, hogy teljesült-e, ha valamilyen módon rendelődött a teljesítéshez számszerű mutató. Ebből a szempontból a folyamat és az eredmény célok másként viselkednek. Mind a folyamat, mind az eredmény célokhoz rendelhetők különböző indikátorok. Az eredmény céloknál meg lehet adni az indikátoroknak azt a mértékét, szintjét, ami az iskola számára elfogadható. A folyamat céloknál az indikátorok mellé nem igazán lehet teljesítési kritériumot rendelni, az indikátorok bizonyos időközönkénti vizsgálata azt mutatja meg, hogy a kitűzött irányt tartja-e az iskola, arra halad-e, amerre tervezte. 17

18 Továbbiakban a célok értékelhetőségének, teljesíthetőségének, ellentmondás-mentességnek, érthetőségének és a tevékenységekkel való kapcsolatának értékelésére kerül sor. Értékelhetőség (A jó célról eldönthető, hogy teljesítette-e vagy sem az iskola.) A pedagógiai program összeállítói a célok többségénél megfogalmazták, hogy mikor tekintik a kitűzött célt elértnek (sikerkritérium). Ez nem volt törvényi előírás, de rendkívül hasznos. E nélkül ugyanis nem lehet eldönteni, hogy egy adott időpontban az intézmény ott van-e, ahová el akart jutni, azaz nem lehet a program alapján az intézmény működését értékelni. A célokat többféleképpen lehet kategorizálni, a lenti táblázat is erre vállalkozik. Jól látható, hogy az intézményben többségében folyamatcélokat fogalmaztak meg a programban. Folyamatcélok Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, tekintettel a különleges gondozást igénylő gyermek ellátására is Célunk, hogy tanulóink egyéni képességüknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát Célunk, hogy tanulóinknál elősegítsük az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetségek felismerését és fejlesztését, a hátrányok kompenzálását Célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a társadalmi együttélés megváltozott szerepére (érdekérvényesítés, kapcsolatteremtés, kommunikáció, stb.) Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal az egészséges életmód szabályait Eredménycélok Célunk, hogy a helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink megfeleljenek a kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek Célunk, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív módon tudják alkalmazni a gyakorlatban Célunk, hogy a helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre álljanak 18

19 - Alapkészségek fejlesztése és a differenciált képességfejlesztés. Általános műveltség alapozása az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelően. - Alapvető ismeretek elsajátíttatása a tanulókkal, építve a tanórán és az iskolán kívül szerzett tapasztalatokra. - Felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése - Fejlesztjük tanulóink zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét, zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket és érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. - Zeneiskolánk rendszerezett zenei ismereteket ad, az általános zenei műveltség megalapozásával. - Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel olyan érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon Célunk, hogy tanulóink esztétikus, biztonságos környezetben végezhessék tanulmányaikat A folyamatcélok nagyon sokat elárulnak az iskola értékrendjéről, törekvéseiről. Tejesítéséről azonban nem lehet egy egyszerű méréssel, megfigyeléssel meggyőződni, sokszor egy egész életpálya ad visszajelzést e célok teljesültségéről. A pedagógiai program célrendszerének lehetőség szerint eredménycélokat kell tartalmaznia, mert ezek teljesülését lehet egzakt módon értékelni, ezekhez lehet szabatos teljesítési kritériumokat (sikerkritériumokat) rendelni. (pl.: A tanulók 90%-a minden évben hall egészségmegőrzéssel, drog-prevencióval kapcsolatos tájékoztatót, vagy részt vesz ilyen programban vagy egy másik példa: A tanév végi olvasásfelmérésen minden első évfolyamos tanuló hangosan, hiba nélkül elolvas legalább öt mondatot.) A folyamatcélok esetében hosszabb időszakban folytatott vizsgálódás után az ítélhető meg, hogy céljai irányába halad-e az iskola. Stratégiai szempontból természetesen ennek hasonló jelentősége van, mint az eredménycélok rendszeres értékelésének. A célrendszerben egy felülvizsgálat után olyan célkitűzések maradjanak, amelyek megvalósíthatósága megítélhető, vagyis megfelelő adatok, mérések, módszerek felhasználásával meggyőződhetnek arról, hogy hol tartanak valóra váltásukban. 19

20 Teljesíthetőség (A cél akkor jó, ha elérése, teljesítése alapvetően az iskolától függ) A pedagógiai program célkitűzései akkor hatnak a tényleges intézményi gyakorlatra, ha teljesíthetőségük az iskolán, a nevelőtestületen múlik. A célokról összességében elmondható, hogy azokon múlik a megvalósítása, akik megfogalmazták. A jövőben segít eldönteni, hogy a nevelőtestületen áll-e az adott cél teljesítése, ha felteszik a következő kérdéseket: - közülünk kinek, mivel kell hozzájárulnia a cél teljesítéséhez (feladatok)? - teljesül-e a célunk, ha részünkről mindenki megteszi a tőle elvárhatót? Ellentmondás-mentesség Megállapítható, hogy a célok között nincs ellentmondás. Nincsenek ellentétbe pedagógiai alapfelfogásunkkal, megfogalmazott jövőképpel, küldetéssel, alapelvekkel. Érthetőség, nyelvi megformáltság A célok írásos rögzítésekor ügyeltek a jól érthetőségre, a pozitív megfogalmazásra (arról szólnak, hogy mit akarnak). Elkerülték a jelszavak szintjét, kerek mondatokban, kijelentő módban fogalmaztak. A feladatokkal való kapcsolat A megjelölt és értékelt tevékenységek, feladatok célokkal való kapcsolata jónak mondható. Valamennyi cél elérését feladatok támogatják. Vannak olyan feladatok is, amelyek több cél teljesülését támogatják. Amennyiben az iskolában vannak olyan tevékenységek, amelyek egyetlen cél elérését sem támogatják, akkor azoknak a végzését át kell gondolni, felül kell bírálni. Máshogy kell a továbbiakban végezni, de az is lehet, hogy ez a tevékenység feleslegessé, szükségtelenné vált az idők során. Javaslat az értékelési eljárás folytatására a jövőben A kiindulópont adott, a célok, teljesítésének, feladatok elvégzésének globális megítélése megtörtént (jelen jelentés). Az értékelésben résztvevő csoportok osztályzatai alapján készített diagrammokban ábrázoltam, hogy milyen arányúnak ítélik a célok, feladatok teljesítését. A következő lépés a céllal kapcsolatba hozható erős és gyenge pontok vizsgálata, a javítandó területek azonosítása és fejlődési mutatóinak (indikátorainak) meghatározásán keresztül a cél elérését jelző kritériumok meghatározása és ezek forrásainak definiálása. Javaslom, hogy a csoportok konkrét értékelést végezzenek az adott témában, a következő táblázatban bemutatott szempontok szerint. A csoportok eredményeit mindenki számára 20

21 látható módon rögzítsék, szükség szerint értelmezzék, pontosítsák. A kialakult helyzetkép alapján keressék a még javítandó, fejlesztendő elemeket, konkrét javaslatokat dolgozzanak ki, s tervezzék meg ezek megvalósítását. Pedagógiai programban megfogalmazott cél: Célunk, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív módon tudják alkalmazni a gyakorlatban Erősségeink (amit már elértünk) Itt tartunk (%): 80% Az eredményt jelzi (indikátorok) Amit javítani kell (ahol még tenni kell): Az eredményt jelzi (majd): Elsősorban a következőket javasoljuk elvégezni: A cél elérését jelzi: (teljesítési kritérium) Ki? Meddig? Ki vesz rész benne? Honnan tudjuk? (teljesítési kritériumok forrásai) Az ilyen típusú értékelés egy tanulási folyamat, az itt nyert tudás, eredmény visszahat az intézmény működésére. A bekövetkező változások sokfélék és eltérő súlyúak lehetnek; javíthatja a tanári együttműködés intenzitását, közös üggyé teheti az iskolafejlesztés stratégiai kérdéseit, növelheti az iskolai tevékenységek valamelyike iránti figyelmet. A nevelő-oktató munka folyamatainak megvalósulása a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően Folyamatok 1. Személyiségfejlesztés általában/globálisan pp 3. fejezet (fejlesztés területei: értelem fejlesztése, segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés, egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés Erkölcsi nevelés, Esztétikai nevelés, Munkára nevelés, Testi nevelés) (80%) Konkrét tevékenységek (Mit valósítottunk meg a leírtakból, mit tettünk eddig?): : a leírtaknak megfelelően dolgozunk : a leírtaknak megfelelően dolgozunk : a fent leírtak áthatják az egész tevékenységünket, az oktató-nevelő munkánkat, DÖK, osztály- és faliújság dekorálás, papírgyűjtés 21

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben