Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Füle Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (XI.26.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás és a köztisztaság szabályairól Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -a és 88. (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Füle község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, használójára, illetve kezelőjére természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, szervezetére - terjed ki. (2) Füle Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, lerakó helyen történő elhelyezésére, és a tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 2. A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását, elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását az önkormányzattal megkötött szerződés alapján a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) (a továbbiakban Szolgáltató) végzi. 3. Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni. II. fejezet Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 4. Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai különösen: a. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet, miniszteri rendeletben foglaltak alapján közszolgáltatási szerződés megkötése, b. az Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken hagyott, vagy azokon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és annak kezelése közszolgáltatási szerződés alapján Az ingatlantulajdonos települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 5. (1) Az ingatlantulajdonos köteles

2 a. az ingatlanán keletkező szilárd hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természet és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, b. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani c. a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtőedényben gyűjteni, és azt a rendeletben meghatározottak szerint a Szolgáltatónak átadni d. az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten található gyűjtőedényben elhelyezni, vagy a Szolgáltató által szervezett gyűjtőnapokon annak elszállítását a Szolgáltató részére lehetővé tenni e. a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni, f. a veszélyes hulladékokat elkülönítetten gyűjteni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, és hulladéka nem keletkezik. (4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet, cégnyilvántartásban bejegyzett, illetve egyéni vállalkozó székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. III. fejezet A közszolgáltatás A közszolgáltatás tartalma 6. A közszolgáltatás kiterjed a. az ingatlantulajdonos által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladékának gyűjtése és a hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő szállítására, b. a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező, lomtalanítási körbe tatozó lom gyűjtésére és hulladékkezelő létesítménybe történő szállítására, c. hulladékgyűjtő szigetek létesítésére, azok üzemeltetésére, az ott gyűjtött hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő szállítására. 7. A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat is tartalmaznia kell: a. a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait b. a közszolgáltatás teljesítése érdekében alvállalkozó igénybe vételének módját, mértékét, az alvállalkozók által végezhető tevékenységeket c. a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésének szabályait d. annak biztosítékait, hogy a Szolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztetheti e. a Szolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működésének hatósági engedélyben, vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait

3 A Szolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai, kötelezettségei 8. (1) A Szolgáltató a közszolgáltatás folyamatos ellátáshoz szükséges a. engedélyeket, minősítéseket megszerzi, b. rekultivációs és jogszabályban, vagy hatósági határozatban előírt egyéb pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja c. mennyiségű és minőségű gépjárművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza d. fejlesztéseket, karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert mértékig (2) A Szolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséhez kapcsolódó közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonostól a rendeletben foglaltak szerint beszedi. (3) A Szolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartam alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonosok Ht-ben meghatározott személyes adatait. (4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles értesíteni, tájékoztatni. 9. (1) A hulladék begyűjtését és elszállítását a Szolgáltató az alábbiak szerint végzi: a. heti egy alkalommal, szerdai napokon kommunális hulladékgyűjtés és szállítás b. évi 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés és szállítás c. évi 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és szállítás (2) A Szolgáltató változás esetén az ingatlantulajdonosokat köteles értesíteni. (3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban, vagy hirdetmény útján köteles értesíteni. Az ingatlantulajdonos közszolgáltatással kapcsolatos jogai, kötelezettségei 10. Az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást a rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi, és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Szolgáltató részére rendszeresen átadja. 11. Az ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás igénybe vételéért díjat fizet. 12. Az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónak a változást követő 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik, vagy kötelezettsége megszűnik. 13. (1) A közszolgáltatás felfüggeszthető azokon az ingatlanokon (beleértve az üdülőingatlanként nyilvántartott ingatlanokat is), amelyeken előre láthatólag legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni, és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a Szolgáltatónak a kívánt felfüggesztési időtartam kezdete előtt legalább 30 nappal. (3) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul bejelenti a Szolgáltatónak. (4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt az ingatlanról közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett

4 a Szolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a felfüggesztett időtartamra vonatkozóan köteles megfizetni. IV. fejezet A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 14. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített-, a (2) bekezdés szerinti gyűjtőedényt köteles igénybe venni. (2) A települési szilárd hulladék elszállításához szabványosított műanyag, vagy fém edény használata kötelező, háztartásonként legalább l db. (3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege: a) 80 literes gyűjtőedényben 24 kg b) 110 literes gyűjtőedényben 40 kg c) 120 literes gyűjtőedényben 45 kg d) 240 literes gyűjtőedényben 90 kg e) 770 literes gyűjtőedényben 320 kg f) 1100 literes gyűjtőedényben 450 kg g) 80 literes emblémázott zsák (4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében, rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. (5) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a szerződésben meghatározott gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult megemelni a gyűjtőedények számát. (6) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni. (7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, és súlya a szokásos mennyiséget meghaladja (a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladék, vagy a gyűjtőedénybe beleférne, de ez által az edény túlsúlyos lenne) a többlet háztartási szemetet a tulajdonos a szolgáltatótól igényelhető, alkalmilag bérelt szabvány gyűjtőedénybe teheti. A bérleti díj tartalmazza az elszállítás díját. A többletszolgáltatás tényéről, és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. (8) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos köteles megvásárolni.

5 A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 15. (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. (2) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a) a Szolgáltató által megjelölt időpontban-, b) közterületen a szállítási útvonal szélén-, c) a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. 16. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza, a begyűjtő gépkocsit ne rongálhassa meg. Műszaki károsodás esetén az edényzet tulajdonosa kártérítési felelősséggel tartozik. 17. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 18. A tárolóedények megfelelő mennyiségű beszerzéséről, javításáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, vagy megrendelheti ezeket a Szolgáltatótól. 19. A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról és megőrzéséről, a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 20. (1) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. (2) A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyet útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. 21. (1) Amennyiben települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez köti. (2) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél/akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett. (3) Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. Az egyéb szilárd hulladékot a Szolgáltató megrendelés esetén díjazás ellenében elszállíthatja. 22. (1) A hulladék szállítását végző jármű személyzete csak a szabványosított tárolóedényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni. (2) Tilos a tárolóedénybe mérgező, robbanó, folyékony, izzó vagy egyéb olyan anyagot (állati hullát) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, testi épségét.

6 (3) Ha a Szolgáltató dolgozói, illetve alvállalkozója azt észlelik, hogy a tárolóedénybe olyan anyagot (kiálló tárgyat, nagyobb méretű bútordarabot) helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak vagy az edényzet súlya háztartási hulladékkal együtt meghaladja az előírt mértéket, a hulladék elszállítását ideiglenesen az előírt szállítási feltételek megvalósulásáig megtagadhatják. Ezt a körülményt a Szolgáltató dolgozói kötelesek az ingatlan tulajdonosának tudomására hozni, és egyidejűleg a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. (4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos, illetve használó köteles a tárolóedényt használhatóvá tenni. Ha emiatt a meghatározott gyűjtési napon a hulladékot nem lehet elszállítani, úgy a tulajdonos köteles azt a következő gyűjtési napig saját ingatlanán tárolni. 23. (1) A tárolóedények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék eltakarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni az ürítéssel egy időben. (2) Amennyiben a tárolóedények ürítése során a Szolgáltató munkatársai akár az edényzetben, akár más tulajdonban kárt okoznak, a kártérítéséről a Szolgáltató köteles gondoskodni. Lomtalanítás 24. (1)A közszolgáltatás keretében a Szolgáltató évente egy alkalommal-, az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást végez, melynek időpontjáról a lakosságot az Önkormányzat köteles értesíteni. (2) A lomtalanítás keretében kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban keletkezett, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lom hulladékot szállítja el. (3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék b) gumiabroncs hulladék c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható bármiféle jármű d) az ipari, mezőgazdasági- vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék e) veszélyes hulladék f) kerti bio hulladék (4) A lom hulladékot az ingatlantulajdonos elszállítás céljából az előzetes értesítésben foglaltaknak megfelelő időpontban, módon és helyen helyezheti ki. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 25. (1) A szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás részét képezi. (2) Az ingatlan tulajdonosa lehetőségeihez mérten az ingatlanán keletkező papír és műanyag palack hulladékot elkülönítetten gyűjti, és az a Szolgáltató által meghirdetett és üzemeltetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a Szolgáltató által meghatározott gyűjtési napon és módon az ingatlana elé kihelyezi. (3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot lehetőségeihez mérten és a Szolgáltató tájékoztatójában szereplő módon gyűjtheti, és évente 8 alkalommal, maximum 100 liter, vagy 0,1 m 3 mennyiségben elszállításra átadhatja. Lakossági veszélyes hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása 26. (1) A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles elkülönítve, a

7 környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni (2) Veszélyes hulladék kezelése csak a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően, a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Hulladékgyűjtő szigetek 27. (1) A hulladék hulladékgyűjtő szigetekre történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik (2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek és a környezetet ne szennyezzék. (3) A hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett edények ürítéséről a Szolgáltató hetente egy alkalommal, csütörtökön gondoskodik. (4) Az edények karbantartásáról, a hulladékgyűjtő sziget tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az Önkormányzat gondoskodik. V. fejezet A szolgáltatás díja 28. (1) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért díjat kell fizetni. (2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján-, számla ellenében, negyedévente és utólag köteles megfizetni a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. VI. fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 29. (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. (2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik. (3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. (4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. (5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.

8 Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. (6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. (7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyagot az önkormányzat biztosítja. (8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 30. (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 31. (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. (2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. (3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. (4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. (5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterülethasználati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. (6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 32. (1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a

9 terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. (2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani. 33. (1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. (2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos! 34. (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. (2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 35. (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni. (2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. (3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. 36. (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos! (2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani. 37. (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. (2) A település területén lévő élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 38. (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. (2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: a gyalogos közlekedési útvonalon, az útkereszteződésben, az úttorkolatban, a kapubejárat elé, annak szélességében,

10 a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között, a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. (3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. VII. fejezet Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 39. (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). (3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető. (7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 40. A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község területén lévő parkok, terek, sorfák, sövények gondozását. 41. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését a Közszolgáltató és Füle Község jegyzője végzik. VIII. fejezet Záró rendelkezések 42. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2004. (IV. 30.)K. számú rendelete, s az azt módosító 10/2012. (XII. 17.). és 14/2004. (XI. 22.) számú rendeletei. Gubicza József polgármester Frankné Gőcze Zita jegyző

11 Záradék: Ezen rendeletet Füle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel november 26-án kihirdettem. Füle, november 26. Frankné Gőcze Zita jegyző

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról Pécsely Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,

Részletesebben

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati RENDELETE A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben a 8/2004.(V.1.);

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a község lakói életminőségének fenntartása és

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagykereki Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

2. A közszolgáltatás tartalma

2. A közszolgáltatás tartalma Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (III.31.)) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sárrétudvari

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben