Bevezetés az Európai Unió politi1 1 10/17/ :34:47 PM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés az Európai Unió politi1 1 10/17/2011 12:34:47 PM"

Átírás

1 7.FEJEZET Közbeszerzési politika 1. Bevezetés Az Európai Közösség közbeszerzési szabályozásának kialakulása, rendszere A hatályos közbeszerzési irányelvek szabályai A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat A közbeszerzési irányelvek hatálya alá nem tartozó szerzdések, beszerzések A közbeszerzési politika egyéb aspektusai A jövben várható változások A közösségi közbeszerzési szabályok magyarországi átültetése 394 Bevezetés az Európai Unió politi1 1 10/17/ :34:47 PM

2 1. Bevezetés 1.1. A közbeszerzési politika célja A közbeszerzések közösségi szint szabályozását, az uniós szint közbeszerzési politika kialakulását alapveten két tényez befolyásolta. Egyrészrl az állam különböz feladatainak ellátásához széles kör szolgáltatásokat vesz igénybe, különböz árubeszerzési és építési beruházási szerzdéseket köt, vagyis aktív piaci szereplként jelenik meg. Az állami megrendelések nagyságára tekintettel könnyen érthetvé válik, hogy az állam milyen nagymértékben képes bevásárlásain", megrendelésein keresztül a piacot befolyásolni, így a közösségi célkitzések megvalósítása szempontjából sem lehetett közömbös, hogy az egyes tagállami hatóságok milyen vállalkozásokat, milyen kiválasztási mechanizmuson keresztül és milyen feltételek mellett bíznak meg ezeknek a feladatoknak az elvégzésével. (2010-ben az Európai Unió 27 tagállamában a közbeszerzések", állami megrendelések becsült összértéke 2 406, milliárd euro volt, ami az Európai Unió GDP-jének 19,7%-át tette ki. 1 ) Az egyik tényez tehát az állami (köz)beszerzési politika lehetséges versenykorlátozó hatása, ami az egységes bels piac kialakulására és mködésére is veszélyt jelenthet. A másik mozgatórugó pedig az, hogy a közbeszerzések révén az állam igen hatékonyan képes a nemzeti piacot a külföldi vállalkozókkal szemben levédeni és a piacot saját vállalkozói számára fenntartani, vagyis a közbeszerzés könnyen protekcionista gazdaságpolitikai eszközzé válhat, amely ugyancsak a valódi közös piac létrejöttét és zavartalan mködését hiúsíthatja meg. A nemzeti közbeszerzési szabályokkal ellentétben a közbeszerzés közösségi szint szabályozása elsdlegesen tehát nem a korrupció, illetleg a gazdasági és politikai szféra összefonódása elleni küzdelem eszköze, hanem a piaci integráció célkitzését (a közös/ egységes bels piac megteremtését és fenntartását) megvalósító politika része. Közvetetten ugyanakkor a tisztességtelen üzleti magatartások, visszaélések ellen is hatnak a közbeszerzési eljárások átláthatóságára vonatkozó szabályok, st a közbeszerzési politika fejldése során fokozatosan eltérbe került a korrupció elleni küzdelemhez való fokozottabb hozzájárulás igénye. 2 Az Európai Unió az állami közbeszerzés egyes területeit - úgymint árubeszerzések, építési beruházások, szolgáltatások megrendelése - egységes alapelvek mentén a nemzeti közbeszerzési szabályokra építve szabályozza. A keresleti oldal, vagyis az állam mozgásterének szabályozásával pedig azt reméli elérni, hogy a közszférában olyan megrendeli magatartás alakul ki, amely a nyitottságon, az átláthatóságon, a diszkrimináció tilalmán és az ipari struktúraváltáson keresztül olyan hatékony piacot teremt, amely alacsonyabb áron, jobb minség termékekhez, hatékonyabb allokációs rendszerhez és nagyobb megtakarításhoz segíti az államot. A közösségi piac ilyen típusú integrálása azonban a piac koncentrációjához vezethet, amely a kis- és középvállalatokat a versenybl kiszorítja, és egyben egynéhány nagyvállalat uralta oligopolisztikus piaccá válhat. Az uniós szabályozás ezt a két - adott esetben egymás ellen dolgozó - elvet igyekszik összebékíteni, vagyis egyrészt a hatékony állami bevásárlások, megrendelések megteremtését a közszférában, másrészt pedig a kis- és középvállalatok piacra jutásának biztosítását A közbeszerzési politika más uniós közpolitikák szolgálatában A közbeszerzési politika fejldése során további társadalmilag-gazdaságilag hasznos szempontok (pl. környezetvédelmi, szociális szempont) érvényesíthetsége is eltérbe került, és mára általánossá vált az a felfogás, hogy a közbeszerzési politika egyes felmerül társadalmi problémák hatékony kezeléséhez is eszközként szolgálhat és a különböz szakpolitikák támogatója lehet. Az állami szervek ugyanis komolyan hozzájárulhatnak az Európai Unió más politikái által elirányzott egyes célkitzések eléréséhez, amennyiben vásárlóerejüket arra használják, hogy magasabb társadalmi érték termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak az innováció elsegítése, a környezet tiszteletben tartása és a klímaváltozás elleni küzdelem, az energiafogyasztás csökkentése, a foglalkoztatás, a közegészség és a társadalmi 1 Az összeg magában foglalja azoknak a beszerzéseknek az értékét is, amelyeket a tagállamok nem közbeszerzési eljárás útján valósítanak meg, vagyis a kivételi körbe tartozó vagy értékhatár alatti beszerzéseket is. A Bizottság november 4-én tette közzé a évre vonatkozó hivatalos közbeszerzési adatokat: Sajnálatos módon 2011-re vonatkozó összesített adatok nem állnak rendelkezésre, ezeket nem publikálta az Európai Bizottság, ugyanakkor az Európai Bizottság október 11-én els alkalommal éves jelentést tett közzé a közbeszerzési szabályok alkalmazásáról. Az Európai Bizottság Bels Piaci és Szolgáltatási Figazgatósága (DG MARKT) úgy tervezte, hogy ezentúl minden évben elkészíti a jelentést. Újabb jelentést azonban azóta sem készült el. A jelentés itt érhet el: 321 Bevezetés az Európai Unió politi2 2 10/17/ :34:49 PM

3 feltételek javítása és a hátrányos helyzet csoportok bevonásának javítása mellett az egyenlség támogatása érdekében. Az állami szervek zöldebb", alacsony szén-dioxid-kibocsátású, innovatívabb és szociális szempontokra nyitottabb áruk és szolgáltatások iránti jelents kereslete meghatározhatja az elkövetkez évek termelését és fogyasztását. Természetesen a társadalmi kihívások kezelése nem csökkentheti a közbeszerzés hatékonyságát és nem korlátozhatja az európai szint piacokhoz való hozzáférést. (Ez utóbbi annál is inkább fontos, mert sajnos még mindig viszonylag alacsony a más tagállam vállalkozójának odaítélt közbeszerzési szerzdések aránya, különösen a magánszektor piacain való jelenléttel öszszehasonlítva. A határokon átnyúló közbeszerzési eljárások a 2009-ben odaítélt szerzdéseknek csak mintegy 1,5%-át tették ki.) Az elmúlt években már számos fontos intézkedés került elfogadásra, kidolgozásra uniós szinten annak érdekében, hogy a tagállamokat és a közbeszerzési eljárásokat lefolytató ajánlatkérket (és természetesen bizonyos tekintetben a potenciális ajánlattevket) ösztönözzék az említett szakpolitikai célkitzések közbeszerzési eljárások útján történ elsegítésére, így különösen a Zöld Közbeszerzés támogatásával, 2 a társadalmi-szociális szempontok közbeszerzési eljárásokban való érvényesítésével, 3 valamint az innováció közbeszerzésekben való érvényre juttatásával. 4 A közbeszerzési politika - az átláthatóságra és a versenyegyenlségre vonatkozó követelményeivel - a korrupció elleni küzdelemhez is hozzá tud járulni. Az állami és magánszektor szoros kölcsönhatása a közbeszerzést mára a tisztességtelen üzleti magatartás (a részrehajlás és a korrupció) egyik kockázati területévé tette. Emiatt a közbeszerzésben elforduló tisztességtelen üzleti magatartás hatékony megelzése nemcsak azért szükséges, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt és garantálja az adófizetk pénzének hatékony felhasználását, hanem azért is, mert jelentsen hozzájárulhat a gazdasági bnözés elleni általános küzdelem sikeréhez. Az Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája 1 is kulcsszerepet szán a közbeszerzésnek, mint piaci alapú eszköznek. A stratégia megvalósítására irányuló, az Európai Bizottság által 2011 áprilisában közzétett Egységes piaci intézkedéscsomagban megjelölt, a növekedés serkentését és az egységes bels piacba vetett bizalom növelését szolgáló - az érintett piaci és tagállami szereplkkel folytatott konzultációt követen beazonosított - tizenkét mozgatórugó" egyike a közbeszerzési politika és szabályozás területére vonatkozik, és a következ végéig megvalósítandó - kulcsintézkedést irányozta el: a közbeszerzésre vonatkozó jogi keret felülvizsgálata és korszersítése olyan kiegyensúlyozott közbeszerzési politika megteremtése érdekében, amely a környezetkímél, társadalomtudatos és innovatív termékek, szolgáltatások és építési beruházások iránti keresletet támogatja. A felülvizsgálatnak az ajánlatkérk számára egyszerbb és rugalmasabb eljárásokat is kell kínálnia, továbbá könnyebbé kell tennie a közbeszerzéseken való részvételt a vállalkozások, és különösen a kkv-k számára." s A más politikákkal kapcsolatos megfontolásokat azonban úgy kell tekintetbe venni a közbeszerzésben, hogy elkerülhet legyen az ajánlatkérket terhel adminisztrációs terhek aránytalan növekedése és a verseny torzítása a beszerzési piacokon. A közbeszerzési politika az egységes bels piac kiemelt területe, tekintettel arra, hogy az állami beszerzések aránya az Európai Unión belül kiemelkeden magas, és a közbeszerzések jelents arányt képviselnek a tagországok GDP-jében is; 2 Lásd pl.: a Bizottság Környezetvédelmi szemlélet közbeszerzés" cím közleményét (COM(2008) 400), amely célul tzte ki a Zöld Közbeszerzés (GPP) felvételét a tagállamokban és megkezdte a közös önkéntes európai GPP kritériumok kidolgozásának folyamatát. Továbbá: A környezetvédelmi szemlélet közbeszerzés kézikönyve (Zöld közbeszerzés)", 3 Lásd e téren a legutóbbi fejleményt: Társadalmi szemlélet beszerzés - Útmutató a társadalmi szempontok figyelembevételére a közbeszerzésben" cím kézikönyv, SEC(2010) Az Innovatív Unióra" vonatkozó közlemény 17. kötelezettségvállalása szerint az Európai Bizottság jelenleg figyelemmel kísér egy (2010 novemberétl 2011 novemberéig tartó) tanulmányt, amely új támogatási mechanizmust akar kialakítani az innovatív közbeszerzésekre. A rendszer útmutatással és (pénzügyi) támogatási mechanizmus létrehozásával segíti az ajánlatkérket e közbeszerzési eljárások megkülönböztetéstl mentes és nyílt lebonyolításában, az igények összegyjtésében, közös specifikációk kidolgozásában és a kkv-k részvételének megkönnyítésében. Lásd még: a kereskedelmi hasznosítást megel beszerzés témakörében a Bizottság Kereskedelmi hasznosítást megel beszerzés: az innováció serkentése a fenntartható, minségi európai közszolgáltatások érdekében" cím közleményét - COM(2007) Lásd pl. a Stockholmi programot, amely a közbeszerzést olyan területként említi, amelyre különös figyelmet kell fordítani a korrupció elleni harc összefüggésében. - Az Európai Tanács által december 10/11-én elfogadott 17027/09 tanácsi dokumentum. 3 A kkv-k részvételi lehetségeinek elsegítése érdekében a Bizottság több - jogi kötelez ervel nem bíró - útmutatást, közleményt is kiadott, legutóbb 2008 nyarán A legjobb gyakorlatok európai kódexe a kkv-k közbeszerzési eljárásokban való részvételének megkönnyítésérl" cím munkadokumentumot. A kódex számos gyakorlatot kiemel és kialakít az EU szabályozási keretén belül, amelyek optimalizálják a pályázatokat a kkv-k részvételéhez, és egyenl esélyeket biztosítanak a pályázók e csoportjának. - A Bizottság szolgálati munkadokumentuma SEC(2008) Bevezetés az Európai Unió politi3 3 10/17/ :34:49 PM

4 az egységes bels piac kialakításának és zavartalan mködésének eszköze; elsdlegesen a tagállamok állami megrendelések terén elforduló protekcionista és versenykorlátozó gyakorlatainak megakadályozására irányul; célja olyan versenyhelyzet teremtése, amelyben megkülönböztetésmentesen és objektív feltételek alapján kerül sor állami megrendelések, a közszféra által kötend szerzdések odaítélésére, és a legjobb ajánlat kiválasztásával ésszer módon történik a közpénzek felhasználása; más uniós célkitzések, szakpolitikák megvalósításához és támogatásához is eszközként szolgál. 2. Az Európai Közösség közbeszerzési szabályozásának kialakulása, rendszere A közbeszerzés szabályozásának kérdése közösségi idszámítással mérve is lassú folyamat eredménye. Ez elssorban azzal magyarázható, hogy a diszkriminatív és preferenciális állami bevásárlásokkal a tagállamok igen gyorsan képesek válaszolni a fizetési mérleget, a stratégiai iparágakat és a foglalkoztatást érint kérdésekre, ezért ennek a piacnak a szabályozását nem egykönnyen adták/adják fel. A tagállamok kezdetben a közbeszerzést lényegében nem tekintették a bels piac elemének, ezért ers nemzeti piacvédelmi szabályokat alkalmaztak a közbeszerzés területén. A közösségi szint szabályozás kialakítását kezdetben tovább nehezítették az állami monopóliumok és azok akadozó privatizációja, a különböz szabványok és az eltér tagállami jogintézmények megfeleltetése. Ráadásul a Római Szerzdés a közbeszerzés tekintetében semmilyen rendelkezést nem tartalmazott, ezt a kérdést sem kifejezett, sem közvetett módon nem érintette. Ugyan a Szerzdés egyes, a diszkrimináció tilalmára, a vámjelleg korlátozások eltörlésére, a szolgáltatás szabadságára és a közüzemekre vonatkozó cikkei értelmezhetk úgy is, mint az állami megrendeléseket szabályozó rendelkezések, de ezek az elsdleges szabályok a közbeszerzés kérdését egyedül nem tudták volna rendezni. 9 Mivel maga a Római Szerzdés külön jogalkotási alapot nem kínált, a közbeszerzést a jogharmonizáció keretében a közös piac céljainak megvalósítására hivatkozva szabályozták. A közbeszerzések szabályozására az uniós intézmények az irányelvi formát választották. Ez lehetséget biztosított arra, hogy a nemzeti jogba való átültetéskor figyelembe lehessen venni a tagállami jogrendszerek érzékeny kérdéseit és sajátosságait. Az els közbeszerzési irányelvek elfogadására az 1970-es években került sor azzal a céllal, hogy összehangolják és koordinálják a nemzeti közbeszerzési eljárások szabályait. Ezek kimondták, hogy az állam vagy más közjogi személy által kiírt tendereken a más tagállamban letelepedett ajánlattevk és a f- vagy alvállalkozóként résztvev külföldiek kizárása, részvételük korlátok közé szorítása és külön feltételekhez kötése kereskedelmi korlátnak minsül, ezért az ilyen tagállami szabályokat és gyakorlatokat meg kell szüntetni. A közbeszerzési irányelvek igen sok tekintetben kapcsolódnak az alapszerzdés diszkriminációt tiltó, valamint szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseihez és versenyszabályaihoz. Azonban a hivatkozott alapszerzdésbeli rendelkezésekkel szemben, amelyek dönt részben nem tevést" írnak el, a közbeszerzési szabályok legfbb törekvése az volt, hogy minél szélesebb körben, minél pontosabb tevleges", pozitív kötelezettséget rójanak a tagállami hatóságokra. Az els közbeszerzési irányelvek tehát már az 1970-es években napvilágot láttak, 10 azonban az Egységes Európai Okmányt elkészít Fehér Könyv járta els ízben körül a közbeszerzések átfogó, közösségi szint szabályozásának problémakörét, és a Közösség közbeszerzési politikájának lehetséges irányait. 11 Az elzmények közé tartozik, hogy a Bizottság a közbeszerzési irányelvek végrehajtásáról a Tanács számára készített 1984-es közleményében lesújtónak minsítette az egységes közbeszerzési piac" kialakítása terén elért elrehaladást. A legfbb gondot az okozta, hogy a tagállami hatóságok a szerzdések feldarabolásával kivonták magukat a közösségi rezsim alól (ugyanis az csak meghatározott összeghatár feletti beszerzésekre vonatkozott), és így a szerzdések nagy részét meg sem hirdették közösségi szinten, azaz a Hivatalos Lapban. 12 Általában véve a közbeszerzési szabályokat szándékosan vagy egyszeren csak hanyagságból nem vették figyelembe, a pályázók számára olyan diszkriminatív feltételeket szabtak, amelyeknek 9 A közbeszerzési irányelvek elfogadása eltt a közbeszerzési szerzdések mindössze 2%-át kötötték más tagállamban letelepedett ajánlattevkkel. 10 Tulajdonképpen a hetvenes évek elején egy rendkívüli szabályozási hullám vette kezdetét, és irányelvek egész sora született a témában (például: a 71/305/EGK irányelv a kormányzati beruházási beszerzésekrl, a 77/62/EGK irányelv a kormányzati árubeszerzésekrl stb.), melyeket 1980-ban, majd 1988-ban is módosítottak, míg végül a 93/36/EGK irányelv egységes szerkezetbe foglalta az összes közbeszerzéssel foglalkozó irányelvet. 11 ABizottság Fehér Könyve a Bels piacról, COM(85) COM(84)717 és COM(84) A Bizottság április 13-i közleménye Egységes piaci intézkedéscsomag - Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez - Együtt egy újfajta növekedésért" (COM (2011) 206 végle ges) 20. old. Bevezetés az Európai Unió politi4 4 10/17/ :34:49 PM

5 csak a hazai szállítók feleltek meg, a tenderekbl jogellenesen zártak ki egyes ajánlattevket. A Bizottság erre tekintettel az egységes bels piac megteremtésérl szóló Fehér Könyvben a közbeszerzések megfelelen kidolgozott szabályozását nélkülözhetetlen és sürgs feladatként jelölte meg. A Fehér Könyv fektette le azokat a célkitzéseket és elveket, amelyek mind a mai napig meghatározzák az uniós szint közbeszerzési politika irányait. A közbeszerzések szabályozásával elérni kívánt célok: átláthatóság és jobb piaci tájékoztatás teremtése; valódi és zavartalan verseny biztosítása; olyan objektív keretrendszer kialakítása, amely biztosítja, hogy a szerzdéseket mindenfajta diszkrimináció nélkül a legjobb ajánlatot tev vállalkozás nyerje el, az, akinek ajánlata leginkább eleget tesz a pénzért valódi értéket" (best value for money) elvnek, és aki az ajánlatkér valódi igényeinek leginkább megfelel terméket vagy szolgáltatást tudja szállítani, illetve nyújtani. A fenti célkitzések elérése érdekében a közbeszerzési szabályokat a következ kiindulási pontok mentén alkották meg: 1. Meghatározott összeghatár feletti állami megrendeléseket az Európai Unió szintjén meg kell hirdetni annak érdekében, hogy a más tagállamokban letelepedett vállalkozásoknak valódi esélye legyen azokat megpályázni (de minimis szabály). 2. A lehetséges ajánlattevk diszkriminálása céljából nem lehet meghatározott szaki elírások alkalmazását kötelezvé tenni A pályáztatási eljárás és az odaítélés során objektív és elre pontosan meghatározott és meghirdetett feltételrendszert kell alkalmazni. 4. A Közösség közbeszerzési jogát megsért beszerzk (ajánlatkérk) döntéseinek hatékony és gyors felülvizsgálatát kell biztosítani. A Fehér Könyv által kijelölt úton haladt tovább a közösségi jogalkotás, számos irányelv került kidolgozásra mind a nyolcvanas, mind a kilencvenes években. A közbeszerzések részletes közösségi szint szabályozása ellenére azonban a Bizottság 1998-ban kiadott közbeszerzési politikáról szóló Közleményében 6 (ismételten) arra a következtetésre jutott, hogy a közbeszerzés egyike azoknak az egységes bels piac kulcselemét képez területeknek, ahol a várakozások nem teljesültek teljes mértékben. A közösségi szabályozás és a közösségi közbeszerzési politika hozzájárult ugyan a nemzeti közbeszerzési piacok megnyitásához, de az elért eredmények még mindig messze elmaradtak a kívánatostól. A tagállamok egy része nem ültette át megfelelen az irányelveket (egy 1997 novemberében készített felmérés azt mutatta, hogy a közbeszerzés egyike azoknak a területeknek, ahol az ún. transzpozíciós deficit a legmagasabb: az irányelvi rendelkezéseknek mindössze 55,6%-át ültették át nemzeti jogukba megfelelen a tagállamok.) Az Európai Bizottság - a fenti célkitzések alapján ben kidolgozta azt a szabályozási csomagtervezetet, amely a területet addig szabályozó közbeszerzési irányelvek 7 felülvizsgálatára irányult. Az elsdleges cél a szabályozás egyszersítése, korszersítése és egységesítése, továbbá a szabályozás érthetségének növelése volt. (Ennek megfelelen pl. csökkentették az irányelvek számát, egyszersítették az értékhatárrendszert.) A meglehetsen hosszúra nyúlt jogalkotási folyamat 2004 tavaszán zárult le, március 31-én került elfogadásra 5 Az Európai Bíróság diszkriminatív mszaki leírások alkalmazása miatt marasztalta el azt a holland közbeszerzési eljárást, amelyben egy meteorológiai állomás számítógépes rendszerének beszerzésekor pontosan meghatározták, hogy milyen típusú rendszert szeretnének. A Bíróság azt kifogásolta, hogy a pályázati kiírás mszaki leírásában nem szerepelt egy olyan fordulat, amely lehetvé tette volna más, egyenérték rendszerek beszállítását. 359/93. Bizottságv. Hollandia [1995] I-157. o. 6 COM (98) A Tanács június 18-i 92/50/EGK irányelve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, OJ L 209, , 1. o. A Tanács június 14-i 93/36/EGK irányelve az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerzdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, OJ L 199, , 1. o. A Tanács június 14-i 93/37/EGK irányelve az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, OJ L 199, , 54. o. A fenti 3 irányelvet utóbb módosította az Európai Parlament és a Tanács október 13-i 97/52/EK irányelve a szolgáltatás nyújtására irányuló, illetleg az árubeszerzésre irányuló, illetleg az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK, illetleg 93/36/EGK, illetleg 93/37/EGK irányelv módosításáról, OJ L 328, , 1. o. A Tanács június 14-i 93/38/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban mköd vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról, OJ L 199, , 84. o. Módosította az Európai Parlament és a Tanács február 16-i 98/4/EK irányelve, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban mköd vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38/EGK irányelv módosításáról, OJ L 101, , 1. o. Bevezetés az Európai Unió politi5 5 10/17/ :34:49 PM

6 az a két irányelv, amely felváltotta a kilencvenes évek elején született irányelveket, és amelyek jelenleg is szabályozzák a területet: az Európai Parlament és a Tanács március 31-i 2004/17/EK irányelve a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban mköd szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról, 8 az Európai Parlament és a Tanács március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról. 9 A közösségi szabályok tehát továbbra is irányelv formájában jelennek meg, amely a tagállami jogalkotóra hagyja azt a feladatot, hogy a nemzeti jogot az irányelvben kitzött elvek és célok fényében a közösségi joghoz igazítsa. 10 Az irányelveket január 31-éig kellett a tagállamoknak bels jogukba átültetniük. A Bizottság átfogó utólagos értékelést végzett az EU jelenlegi közbeszerzési szabályainak eredményességérl és költséghatékonyságáról. 11 A vizsgálat elssorban a beszerzési eljárások költségére és hatékonyságára, a határokon átnyúló beszerzésre, a kkv-k közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésére és a közbeszerzés Európán belüli stratégiai alkalmazására irányult. Az értékelés rámutatott arra, hogy a 2004/17/EK és a 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek segítettek megalapozni az átláthatóság és az eredményorientált beszerzés kultúráját, ezáltal megtakarításokat és a beszerzések minségi fejldését eredményezték. Ezek az elért elnyök jelentsen meghaladják a közbeszerzk és a szállítók közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségeit. Az értékelés azt is megállapította, hogy az irányelvek végrehajtásában és alkalmazásában fennálló eltérések a különböz tagállamokban különböz eredményekre vezettek. Az eljárások befejezéséhez szükséges id és a közbeszerzk költségei jelents mértékben eltérek a különböz tagállamokban. Rámutat arra is, hogy a határon átnyúló közbeszerzés közvetlen formáinak aránya nem ntt olyan mértékben, ahogyan azt várták. Számos gazdasági szerepl még mindig ódzkodik attól, hogy más tagállamokban meghirdetett közbeszerzési eljárásban elinduljon. Az irányelvek által bevezetett szabályozási garancia szükséges, de nem elégséges feltétele a határon átnyúló részvételnek a közbeszerzési piacon. Az értékelés megersítette azt is, hogy a közösségi közbeszerzési szabályozás eredeti célkitzései, úgymint a más tagállambeli közbeszerzési eljárásban való részvétel eltti jogi és adminisztratív akadályok lebontása, egyenl bánásmód biztosítása, a diszkriminatív feltételek kiszrése és a transzparencia biztosítása továbbra is érvényesek. Az Unió közbeszerzési joga csak meghatározott összeghatár feletti állami megrendelések esetében alkalmazandó, az ennél kisebb tétel megrendelésekre - az EUMSZ vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett - továbbra is az adott tagállam közbeszerzési szabályai az irányadók. A közösségi jog nem egységesen szabályozza a jogterületet, hanem szektoronként. Önálló irányelvek szabályozzák ugyanis az ún. kormányzati szervezetek (vagy más néven klasszikus beszerz szervezetek) 12 árubeszerzéseit, építési beruházásait és szolgáltatás megrendeléseit, továbbá a közszolgáltatók (a víz-, az energia, a tömegközlekedési és a postai ágazatokban mköd közszolgáltatók) közbeszerzéseit, ez utóbbiak tekintetében bizonyos mértékben rugalmasabb szabályokat rögzítve. A közbeszerzési irányelvek sikeres alkalmazása és a közpiacok valódi liberalizációja szempontjából dönt volt, hogy a különböz közbeszerzési eljárásokban résztvev személyek hatékony és megkülönböztetés nélküli jogorvoslatban részesüljenek, amennyiben a közbeszerzési eljárást lefolytató hatóság a közösségi szabályokat megsértette. A kellen gyors és hatékony jogorvoslati lehetségek hiánya ugyanis elrettentheti a cégeket az ajánlattételtl más tagállamokban, és ezzel veszélyezteti az egységes közösségi közbeszerzési piacot. Mivel a 8 OJ L 134, OJ L 134, Az újabb másodlagos közösségi jogszabályok között ugyanakkor rendeletek is találhatóak (pl.: a közbeszerzési hirdetmény egységes formanyomtatványáról). Jóllehet ezek a vonatkozó irányelvek felhatalmazása alapján kiadott rendeletek, és alapveten végrehajtási jellegek, ugyanakkor megtörték azt az elvet, hogy kizárólag a tagállamoktól szabályozási lépéseket igényl irányelvek szabályozzák a közbeszerzések területét. 11 A Bizottság június 24-én tette közzé értékel jelentését: A kormányzati" jelz összefoglalóan utal a központi kormányzati szervekre, a helyi és regionális hatóságokra, közjogi szervezetekre. Bevezetés az Európai Unió politi6 6 10/17/ :34:49 PM

7 tagállamok bels szabályai nagyfokú eltérést mutattak a jogorvoslat szabályozása tekintetében, a közösségi jogalkotó a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat tagállami szabályait is fontosnak tartotta harmonizálni. E kérdésben a közösségi jogalkotásra csak a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején került sor. Külön-külön irányelv került elfogadásra a kormányzati szervezetek és a közszolgáltatók esetében a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok megsértése esetén igénybe vehet jogorvoslatokról. A klasszikus ajánlatkérk közbeszerzési eljárásaival összefügg jogorvoslati szabályokat a 89/665/EGK irányelv, a közszolgáltatók közbeszerzéseivel kapcsolatos jogorvoslatot a 92/13/EGK irányelv szabályozza. 13 A közbeszerzési jog között lezajlott - fent hivatkozott - általános felülvizsgálata ugyanakkor nem érintette ezeket a jogorvoslati irányelveket, azok revíziója csak 2005-ben kezddött meg, 14 és másfél éves döntéshozatali eljárást követen 2007 novemberében fogadta el az Európai Parlament és a Tanács a jogorvoslati irányelveket módosító 2007/66/EK irányelvet. 15 A közösségi jog fejldése azonban nem zárult le: jelenleg éppen egy újabb felülvizsgálat eltt állnak a közösségi közbeszerzési szabályok. (A lehetséges fejldési irányokról részletesebben a 7. alfejezetben lesz szó.) A közösségi közbeszerzési szabályozás kialakulása, rendszere az alapszerzdések kifejezett rendelkezéseket nem tartalmaznak a közbeszerzésre, a közbeszerzési politikára vonatkozóan, ugyanakkor a bels piac alapelvei irányadóak a közbeszerzési szerzdések odaítélése során, úgy mint az áruk szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a megkülönböztetés-mentesség, az egyenl bánásmód, az átláthatóság, az arányosság és a kölcsönös elismerés elve; a területet szabályozó - alapveten irányelvi formában megjelen - másodlagos közösségi jog is a fenti elvekre épült; a hatályos közbeszerzési irányelvek az 1971-ben elkezddött hosszú fejldés eredményeként jöttek létre; az EU közbeszerzési szabályai olyan szerzdés-odaítélési (más szóval versenyeztetési) eljárásokat írnak el, amelyek egy bizonyos összeghatár feletti közbeszerzési szerzdésekre vonatkozóan átláthatóságot, egyenl hozzáférést és tisztességes versenyt biztosítanak az európai beszerzési piacon; a közösségi irányelvek három alapvet elve: 1.a közbeszerzések uniós szint meghirdetése (a közbeszerzési hirdetmények uniós szint közzététele), 2.olyan mszaki feltételek meghatározásának a tilalma, mely lehetséget teremt a potenciális ajánlatkérk közötti megkülönböztetésre, valamint 3. a közbeszerzési eljárásokban való részvétel feltételeként és az ajánlatok elbírálásának szempontjaként objektív, elre meghatározott és meghirdetett követelmények meghatározása. külön irányelv szabályozza az ún. klasszikus ajánlatkérk (jelenleg: 2004/18/EK irányelv) és a közszolgáltatók (jelenleg: 2004/17/EK irányelv) közbeszerzéseit; a közszolgáltatókra vonatkozóan rugalmasabb szabályozást kialakítva; a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályainak közösségi szint koordinációja is szükségessé vált (jogorvoslati irányelvek: 89/665/EGK irányelv és 92/13/EK irányelv; módosította: 2007/66/EK irányelv); ugyanakkor a tagállamok feladata, hogy nemzeti intézményrendszerük keretében biztosítsák a jogellenes közbeszerzési eljárásokkal szembeni hatékony jogorvoslat lehetségét. 3. A hatályos közbeszerzési irányelvek szabályai 3.1. Az irányelvek által szabályozott kérdések köre A hatályos közbeszerzési irányelvek (2004/17/EK irányelv és 2004/18/EK irányelv) nem szabályozzák a közbeszerzések témakörét teljes terjedelemben és mélységben, különösen két szempont miatt. Egyfell a közösségi szabályozás célja elsdlegesen a közös (egységes) piac megteremtésének és mködésének biztosítása, ennél fogva az irányelvek hatálya nem terjed ki az egységes piac mködése szempontjából relevanciával nem bíró 13 A Tanács december 21-i 89/665/EGK irányelve az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzdések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, OJ L 395, , 30. o. és a Tanács február 25-i 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban köd vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, OJ L 76, , 7. o. 14 SEC(2006) A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerzdések odaítélésére vonatkozójogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történ módosításáról szóló, december 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. 328 Bevezetés az Európai Unió politi7 7 10/17/ :34:49 PM

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK. (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához)

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK. (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához) A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ADATOK (Frissítés és kiegészítés a könyv 321. oldalához) A Bizottság 2011. november 4-én tette közzé a 2010. évre vonatkozó hivatalos közbeszerzési adatokat: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/65 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az EU közbeszerzési piaca számokban Az Európai Unió közbeszerzési politikája 2013. április 20. Bozzay Erika a 2010. évre vonatkozó hivatalos közbeszerzési adatok szerint: az EU 27 tagállamában a közbeszerzésekre

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS RÖVID HAZAI TÖRTÉNETE...6

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS RÖVID HAZAI TÖRTÉNETE...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 1. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS RÖVID HAZAI TÖRTÉNETE...6 2. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS INDOKAI...7 2.1. A NYILVÁNOSSÁG ELVE...7 2.2. A VERSENY TISZTASÁGÁNAK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. BEVEZETŐ GONDOLATOK, A TÉMAVÁLASZTÁS OKA, A DOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA... 1 1.2. A HIPOTÉZIS KIFEJTÉSE 3 2. A KÖZBESZERZÉS, KÖZBESZERZÉSI ANOMÁLIÁK... 4 2.1. A KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

TARTALOM. BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3

TARTALOM. BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3 TARTALOM BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3 STAVICZKY PÉTER Az Altmark-ítélet negyedik feltételének teljesülése az

Részletesebben

ÁLOM ÉS RÉMÁLOM (A TÁMOGATÁSI JOGVISZONYRÓL)

ÁLOM ÉS RÉMÁLOM (A TÁMOGATÁSI JOGVISZONYRÓL) ÁLOM ÉS RÉMÁLOM (A TÁMOGATÁSI JOGVISZONYRÓL) Civil szervezetek államháztartási forrású támogatásaira vonatkozó jogi környezet (jogszabályok, támogatási szerzdések, bírósági gyakorlat, jogirodalom) jogrendszeren

Részletesebben

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hamvas Mihály Rozgonyi Eszter Szabó Imre Szabó Tibor VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-FISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

Részletesebben

In-house (köz)beszerzés

In-house (köz)beszerzés In-house (köz)beszerzés Kivétel vagy kibúvó? Juhász Ágnes Bevezetés közös piac megvalósítása során az Európai Közösségnek számos nehézséggel kellett szembenéznie. A piac egységességét akadályozó korlátok

Részletesebben

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók európa füzetek Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Budapest, 2007. 1. kiadás AZ EURÓPA FÜZETEK SOROZAT KÖTETEI AZ ITDH EURO

Részletesebben

Érd, Alsó u. 1. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint ezen eljárások során a környezetvédelmi szempontok érvényre TANULMÁNY

Érd, Alsó u. 1. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint ezen eljárások során a környezetvédelmi szempontok érvényre TANULMÁNY ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Érd, Alsó u. 1. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint ezen eljárások során a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása TANULMÁNY

Részletesebben

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Elzmények... 3 1.2. A projekt bemutatása... 3 1.2.1. A projekt megnevezése... 3 1.2.2. A projekt célja... 3 1.2.3. A projekt fázisai... 4 2. A felülvizsgálatok tapasztalatai...

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV VÁLASZOK Szerencsejáték Zrt.

ZÖLD KÖNYV VÁLASZOK Szerencsejáték Zrt. (1) Ismer-e olyan adatokat vagy tanulmányokat az EU online szerencsejáték piacáról, amelyek segítséget nyújtanának az uniós és nemzeti szint szakpolitikák kialakításában? Amennyiben igen, ezek az adatok

Részletesebben

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN (KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN HISTORICAL BACKGROUND TO THE FORMATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT

Részletesebben