Szakmai felelősségbiztosítás Felszámolók részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai felelősségbiztosítás Felszámolók részére"

Átírás

1 Szakmai felelősségbiztosítás Felszámolók részére A biztosítási díj megfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a biztosított részére az alábbiakban rögzített módon és mértékben biztosítási szolgáltatást nyújt: 1. Fejezet - Biztosítási szolgáltatás A RÉSZ SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A biztosító megtéríti a biztosított helyett mindazt a kártérítést, amely olyan kárigény miatt fizetendő, amely kárigényt (1) a biztosított által végzett szakmai szolgáltatás során bármilyen - jogellenes károkozó magatartás formájában elkövetett - szakmai kötelezettségszegés miatt a biztosítás tartama alatt nyújtanak be első ízben a biztosítottal szemben és (2) amelyet ugyanezen időtartam alatt a jelen szerződés 6.8. pontja szerint a biztosítónak bejelentenek. A biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján kizárólag abban az esetben terheli az itt írt helytállási kötelezettség, ha (1) a kárigény alapjául szolgáló jogellenes károkozó magatartás elsőként a visszaható hatályú időpont napján vagy azt követően, és (2) kizárólag a biztosított által az ajánlatban megjelölt szakmai szolgáltatás nyújtása (vagy azzal kapcsolatos mulasztása) során történt. B RÉSZ JOGI VÉDELEM, A VÉDEKEZÉS KÖLTSÉGEINEK ÉS KIADÁSAINAK VISELÉSE A biztosítót a jelen biztosítási szerződés rendelkezései alapján megilleti annak a joga, hogy ellássa a biztosított védelmét bármely olyan kárigény vonatkozásában, amelyben azt állítják, hogy a biztosított jogellenes károkozó magatartás formájában bármilyen szakmai kötelezettségszegést követett el, akkor is, ha az ilyen kárigény alaptalan, hamis vagy csalárd. Ha a biztosító e jogával élve gondoskodik a biztosított védekezéséről, akkor a biztosítási részletezőn megjelölt térítési limit összegén belül téríti a jogi védelem költségeit is. 2. Fejezet - Kiegészítő szolgáltatások Felfedezési időszak Ha a biztosító úgy dönt, hogy a jelen biztosítási szerződést felmondja vagy nem újítja meg, akkor a biztosított az utolsó teljes éves díj 125%-ának megfelelő pótdíj ellenében a szerződés megszűnésének időpontjától számított 12 hónapos felfedezési időszakra jogosult, kivéve, ha a biztosító felmondására a díj meg nem fizetése miatt, vagy amiatt került sor, mert a biztosított megsértette a jelen biztosítási szerződés valamely rendelkezését. Ha a biztosító a szerződést nem újítja meg, akkor a biztosított 30 napos - automatikusan járó - felfedezési időszakra jogosult, minden további pótdíjfizetési kötelezettség nélkül. Ha a biztosított úgy dönt, hogy pótdíjfizetés ellenében 12 hónapos felfedezési időszakot vásárol, akkor a 30 napos automatikusan járó felfedezési időszak a pótdíjfizetés ellenében megvásárolt 12 hónapos felfedezési időszak részét képezi és nem azon felül értendő. A felfedezési időszakot a biztosítottnak a biztosítási szerződés megszűnésének időpontját megelőző 15 napon belül írásban kell igényelnie és az azért járó pótdíjat a szerződés megszűnésének napját követő 30 napon belül meg kell fizetnie. A felfedezési időszak ellenértékeként fizetett pótdíj nem téríthető vissza. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

2 3. Fejezet - Meghatározások 3.1. A biztosító kockázatviselésének időtartama: A biztosítási részletezőn feltüntetett visszaható hatályú időponttól a biztosítási szerződés megszűnéséig terjedő időtartam A biztosítás tartama: a biztosítási szerződésnek a biztosítási részletezőn feltüntetett kezdőnapjától a részletezőn szintén feltüntetett lejárati időpontig, vagy (a biztosítási szerződés felmondása esetén) a felmondás hatályba lépésének napjáig terjedő időtartam. Ha a biztosítási szerződés megújításra kerül, akkor a biztosítás tartama a szerződés eredeti kezdőnapjától a megújításkor megállapított új lejárati időpontig, vagy (felmondás esetén) a felmondás hatályba lépéséig tart Biztosítási időszak: a biztosítási szerződésnek a biztosítási részletezőn rögzített kezdőnapjától számított 365 (szökőév esetén 366) naptári napos időszak. Ha a biztosítási szerződés megújításra került, akkor az új biztosítási időszakot a megelőző biztosítási időszak utolsó napját követő naptól kell számítani Szerződő: a Biztosítási Részletező 1. pontjában megjelölt jogi személy Biztosító: a CHARTIS Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe, 3.6. Biztosított: (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Budapest, Váci út 76. a biztosítási részletezőn Szerződőként megnevezett olyan társaság, amelyet felvettek a felszámolók névjegyzékébe és amely megfelel a 167/1993 (XI.30) sz. Korm. r ában és annak módosításában a 14/ 2006.(V. 12. ) Korm. Rendeletben ( a jelenleg hatályos tartalommal) foglalt követelményeknek, bármely olyan természetes személy, aki a biztosító kockázatviselésének időtartama alatt a fenti pontban jelzett társaság igazgatója vagy vezető tisztségviselője, illetve aki az volt vagy az lesz, addig az időpontig, amíg az említett tisztséget betölti, de legfeljebb a biztosító kockázatviselésének időtartama végéig, amíg és amennyiben a fenti pontban jelzett társaság által végzett szakmai szolgáltatás körén belül jár el, bármely olyan természetes személy, aki a biztosító kockázatviselésének időtartama alatt a fenti pontban jelzett társasággal munkaviszonyban áll vagy állt, a munkaviszony tartama alatt, de legfeljebb a biztosító kockázatviselésének időtartama végéig, amíg és amennyiben a fenti pontban jelzett társaság által végzett szakmai szolgáltatás körén belül jár el, bármely olyan természetes személy, aki a biztosító kockázatviselésének időtartama alatt a fenti pontban jelzett társasággal megbízási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy állt, az adott jogviszony tartama alatt, de legfeljebb a biztosító kockázatviselésének időtartama végéig, amíg és amennyiben a fenti pontban jelzett társaság által végzett szakmai szolgáltatás körén belül jár el, a fenti -(iii) pontokban jelzett személy halála vagy megszűnése esetén a jogutód, A fenti (ii)-(iii) pontokban jelzett személy cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselő. A biztosítási fedezet azonban csak és kizárólag azon munkákra terjed ki, amelyek a Szerződő nevében eljáró azon felszámolók végeztek/végzenek /végezni fognak, akiket a Szerződő a Biztosítási Nyilatkozatban név szerint felsorolt és utánuk a biztosítási díjat megfizette Díj: a biztosítási időszak végét közvetlenül megelőzően érvényes éves díjszint Első Díj: Az a díj, amely a szerződés létrejöttekor fizetendő. Ha a díjfizetés a felek kifejezett írásbeli megállapodása alapján részletekben történik, úgy az első díjrészlet tekintendő első díjként Folytatólagos Díj: minden olyan díj, amely nem minősül első díjnak, így például: Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

3 - a megújítás során fizetendő díj; vagy - a díj részletekben történő fizetése esetén a második vagy ezt követő díjrészlet(ek) Felfedezési időszak: A 2. Fejezetben (Kiegészítő szolgáltatások) megállapított, közvetlenül a biztosítási szerződés megszűnésének időpontját követően kezdődő azon időtartam, amely alatt a biztosított a jelen biztosítási szerződés megszűnését követően bejelentheti a biztosítónak azokat a jelen szerződés alapján egyébként fedezetben lévő - kárigényeket, amelyeket ezen időtartam alatt nyújtanak be vele szemben első ízben az általa a biztosítás tartama alatt elkövetett jogellenes károkozó magatartás(ok) miatt Jogellenes károkozó magatartás: a szakmai szolgáltatás nyújtása vagy végzése során a biztosított által ténylegesen, vagy állítólagosan elkövetett bármely kötelességszegés, hanyagság vagy hiba Kárigény: 1. a biztosított ellen bármely személy vagy szervezet által indított peres- vagy egyéb eljárás pénzbeni kártérítés vagy egyéb jogorvoslat (ideértve a nem vagyoni kártérítést is) érdekében, 2. bármilyen személy vagy szervezet által tett írásbeli követelés, amely jelzi az adott személy vagy szervezet abbéli szándékát, hogy felelőssé kívánja tenni a biztosítottat az általa elkövetett jogellenes károkozó magatartás következményeiért, 3. a biztosított által nem szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt a biztosított ellen emelt vád. A jelen biztosítási szerződés alkalmazása szempontjából egyetlen kárigénynek minősülnek mindazok a kárigények, amelyek ugyanazon okból és/vagy egyetlen jogellenes károkozó magatartásból erednek, vagy ugyanazon okon és/vagy egyetlen jogellenes károkozó magatartáson alapulnak vagy annak tulajdoníthatóak Kártérítés: bármilyen olyan összeg, melynek megfizetésére a biztosított a vele szemben hozott marasztaló bírói ítélet, vagy a biztosító által a biztosított írásbeli egyetértése mellett létrehozott egyezség alapján köteles Önrészesedés: a biztosítási részletezőn feltüntetett azon összeg, amelynek erejéig elsőként a biztosított felelős minden egyes kárigény vonatkozásában. Az ugyanazon eredeti okból eredő több, a jelen szerződés szempontjából egyetlen kárigénynek minősülő kárigény esetében az önrészesedés ezek egybefoglalt összege vonatkozásában alkalmazandó Szakmai szolgáltatás: a biztosított által az évi XLIX. tv. és az EU Tanácsának a 1346/2000 EK Rendelete rendelkezéseinek megfelelően, gazdasági társaságok felszámolójaként, vagyonkezelőjeként vagy végelszámolójaként végzett tevékenység Visszaható hatályú időpont: a biztosítási részletező 7. pontjában megjelölt időpont. Ha a biztosítási részletező a visszaható hatályú időpont vonatkozásában semmilyen időpontot nem jelöl meg, akkor az január 1., vagy az az időpont, amikor a biztosító és a biztosított között ezt követően létrejött biztosítási szerződés hatályba lép. 4. Fejezet - Kizárások A biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn az alábbiak esetében: 4.1 Társ- / Anya- / Leányvállalat a biztosítottal szembeni bármely olyan kárigény, melyet a biztosított társ-, anya- vagy leányvállalata, vagy olyan társaság, személy vagy szervezet érvényesít, akinek (amelynek) a biztosított tevékenységében anyagi érdekeltsége vagy irányítási jogosultsága van, kivéve, ha az érvényesített kárigény valamely olyan kárigény folyománya, amelyet a biztosított által végzett szakmai szolgáltatással kapcsolatban valamely független harmadik személy nyújtott Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

4 be a biztosított társ- anya- vagy leányvállalata, vagy a biztosított működésében anyagi érdekeltséggel, vagy irányítási jogosultsággal bíró társaság, személy vagy szervezet ellen. 4.2 Testi sérülés / Dologi kár (ii) bármely olyan kárigény, amelyet halál, testi sérülés vagy bármely vagyontárgy elveszése, megsemmisülése vagy az abban bekövetkezett dologi kár miatt érvényesítenek, kivéve, ha az ilyen kárigény abból ered, hogy a biztosított a szakmai szolgáltatás végzése vagy nyújtása során nem felelt meg az irányadó jog alapján megkövetelt gondossági és szakértelmi követelményeknek, vagy bármely olyan kárigény, amelyet a biztosítottat terhelő olyan felelősség alapján érvényesítenek, amelyet az valamely szerződésben vállalt magára halál, testi sérülés vagy bármely vagyontárgy elveszése, megsemmisülése vagy az abban bekövetkezett dologi kár miatt. 4.3 Szerződéses felelősség a biztosítottat harmadik személy(ek) irányában - terhelő szerződéses kötelezettség(ek) tényleges vagy állítólagos nem teljesítése miatt érvényesített bármilyen kárigény, akár a szakmai szolgáltatás ellenértékeként járó díj(ak) visszakövetelése formájában, akár más formában érvényesítik azt, kivéve, ha: a szerződéses kötelezettsége(ek) tényleges vagy állítólagos nem teljesítése valamely jogellenes károkozó magatartás következménye, és (ii) a biztosítottat az ilyen kárigény miatti felelősség az adott szerződéses kikötés hiányában is terhelné. 4.4 Kártérítés garanciavállalások, büntetések, adók, bírságok bármely olyan kárigény, amely (1) garanciavállaláson, szerződéses büntetési, kötbérfizetési klauzulán alapul, vagy (2) bármely biztosítottat terhelő adó, a biztosítottra kirótt bírság, büntetés megfizetésére irányul, vagy (3) olyan üggyel áll kapcsolatban, amely a jelen szerződésre irányadó jog szerint nem minősül biztosíthatónak, és bármilyen olyan kárigény, amely olyan kártalanítási összeg megfizetésének kötelezettségén alapul vagy abból ered, amely összeg megfizetéséért a biztosított jogi felelősséggel tartozik amiatt, mert az általa nyújtott szakmai szolgáltatás teljesítése vagy nem teljesítése során részben vagy egészben nem nyújtotta az ellenértéknek megfelelő ellenszolgáltatást Bűncselekmény, szándékos károkozás, súlyos gondatlanság A biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, amelyeket 1. a Biztosított által elismert, vagy a bíróság által jogerősen megállapított bűncselekmény miatt érvényesítenek a Biztosított ellen. Ilyen esetben a Biztosított köteles a Biztosítónak a jogerős ítélet meghozataláig felmerült, és a Biztosító által megfizetett összes Jogvédelmi költséget visszatéríteni. 2. a Biztosított által szakmai tevékenysége során elkövetett szándékos károkozás, illetve súlyosan gondatlan kötelezettségszegés miatt okozott károkból adódnak. A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában a Biztosított súlyosan gondatlan magatartásának minősül különösen, ha a Biztosított(at): hatósági engedélyhez, bejelentéshez, vagy egyéb kötelezettség teljesítéséhez kötött tevékenységet engedély, vagy bejelentés nélkül illetve az ezekben meghatározott feltételek hiányában végzett, Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

5 a jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte a tevékenységét, a kárt a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár bekövetkezte előtt a szükséges intézkedéseket annak ellenére sem tette meg, hogy a Biztosító, illetve más természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany a káresemény bekövetkezésének veszélyére írásban figyelmeztette, és a levélben foglalt indokok alapján az adott helyzetben elvárható lett volna a szükséges intézkedések megtétele. 4.6 Igazgatók és vezető tisztségviselők bármely olyan kárigény, amely valamely biztosítottnak bármely gazdasági társaságban betöltött igazgatói vagy vezető tisztségviselői minőségében végzett tevékenységéből ered, kivéve az olyan felelősségi igényeket, amelyek abból származnak, hogy a biztosított valamely gazdasági társaság felszámolójaként, vagyonkezelőjeként vagy végelszámolójaként szakmai szolgáltatást végzett, vagy ezt elmulasztotta Egyéb biztosítás(ok) alapján térítendő igények bármiféle olyan kárigény, amelynek vonatkozásában a biztosított bármilyen más biztosítás alapján térítésre jogosult, kivéve azt az összeget, amely meghaladja az ilyen egyéb biztosítás alapján járó azon összeget, amely abban az esetben lenne térítendő, ha a jelen biztosítási szerződés nem létezne Korábbi biztosítások alapján már bejelentett kárigények bármilyen olyan kárigény, amely olyan körülmény(ek)ből származik, amely(ek)et a jelen biztosítási szerződés hatályba lépését megelőzően más biztosítás(ok) alapján bár bejelentettek Külföldi kárigények bármilyen olyan kárigény vagy per, amelyet a Magyar Köztársaság területén kívül kezdeményeznek vagy indítanak és / vagy (ii) olyan tényleges vagy állítólagos jogellenes károkozó magatartás miatt kezdeményeznek vagy indítanak, amelyet Magyar Köztársaság határain kívül és/vagy nem Magyarországon bejegyzett társaság felszámolójaként, vagyonkezelőjeként vagy végelszámolójaként követtek el Gazdasági szankciók A biztosító nem téríti meg a jelen szerződés szerinti károkat, amennyiben a kifizetés bármely alkalmazandó jogszabályba vagy szabályozásba ütközne, illetve gazdasági vagy kereskedelmi szankciót sértene. Továbbá a biztosított, vagy bármely más kedvezményezett részére nem teljesíthető kifizetés, amennyiben a szerződésre irányadó jog vagy szabályozás szerint ezek a személyek nem részesülhetnek semmiféle gazdasági juttatásban. 5. Fejezet - A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések Általános rendelkezések, a díj megszolgálttá válása 5.1. A biztosítási részletező 6. pontjában feltüntetett díj a biztosítás tartamára vonatkozik, akkor is, ha ez az időtartam esetleg több biztosítási időszakra oszlik A megújításért fizetendő díj arra az időszakra vonatkozik, amely a megújítás kezdőnapjától a megújításban rögzített új lejárati időpontig terjed, akkor is, ha ez az időszak esetleg több biztosítási időszakra oszlik, kivéve, ha a megújításról szóló megállapodás ettől eltérően rendelkezik. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

6 5.3. Ha a biztosítás tartama egy évnél hosszabb, vagy a szerződés egy évnél hosszabb időtartamra kerül megújításra, akkor a díj időarányosan válik megszolgálttá, kivéve, ha a jelen biztosítási szerződéshez csatolt külön függelék ettől eltérően rendelkezik Ha a biztosítási szerződés az eredetileg megállapított lejárati időpont előtt szűnik meg (ideértve a díjnemfizetés miatti rendkívüli felmondás esetét is), akkor biztosító a meg nem szolgált díjat visszatéríti. Esedékesség, fizetési határidő 5.5. A biztosítási díjak annak az időszaknak az első napján esedékesek, amely időszakra a díj vonatkozik. A díj megfizetésének határideje az esedékes díjszámlán szereplő fizetési határidő. A szerződés megszűnése díjnemfizetés esetén 5.6. Ha a biztosított az első díjat az esedékességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, vagy a biztosító a díj megfizetésére írásban további halasztást nem ad, a biztosítási szerződés megszűnik. Ha a díjszámlán szereplő fizetési határidő tovább tart, mint az esedékességtől számított 30 nap, úgy a szerződés a fizetési határidő lejártáig nem szűnik meg. A kockázatviselés szünetelése díjnemfizetés esetén 5.7. Ha a biztosító a folytatólagos díjat a díjszámlán megállapított fizetési határidőig nem kapja meg, a biztosító kockázatviselése a díj esedékességének napjától a díj beérkeztének napjáig szünetel. A biztosító a kockázatviselést a biztosított által tett írásbeli kármentességi nyilatkozat alapján később írásban visszamenőlegesen kiterjesztheti a szünetelés időtartamára is, ha a biztosított a díjtartozásait rendezte. Rendkívüli felmondás díjnemfizetés esetén 5.8. Ha a biztosított a díjat a biztosító írásbeli felszólítása ellenére az esedékességtől számított három (3) hónapig nem fizeti meg, a biztosító a harmadik hónap végén jogosult a szerződést rendkívüli felmondással 30 napra írásban felmondani. Ha a biztosított a díjtartozást ezen felmondási idő alatt rendezi, a biztosító csak akkor köteles a díjat elfogadni és a szerződést hatályban tartani, ha írásban kifejezetten ilyen irányú nyilatkozatot tett A biztosító a díjfizetés iránti felszólításban köteles a biztosítottat a fenti következményekre figyelmeztetni A kockázatviselés szüneteléséről rendelkező fenti 5.7. pont akkor is alkalmazandó, ha a fenti pontok is alkalmazásra kerülnek. A díjkövetelés érvényesítésének lehetőségei A biztosító jogosult a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíteni Ha a biztosítottnak díjtartozása van és a biztosító a díjtartozás ellenére is teljesíteni köteles (pl. mert a jogellenes károkozó magatartás olyan időpontban következett be, amikor a biztosító még viselte a kockázatot), úgy a biztosító jogosult az őt megillető díjat az általa teljesítendő összegből visszatartani és a díjtartozás kiegyenlítésére fordítani, feltéve, hogy (1) a teljesítendő összeg nem harmadik személy károsultnak fizetendő és (2) a díjat bírósági úton még nem követelte. 6. Fejezet - Általános rendelkezések 6.1. Adatközlések A biztosító a kockázatot a Biztosítási Nyilatkozatban, az Ajánlatban és annak esetleges mellékleteiben szereplő, a lényeges körülményekre vonatkozóan tett állítások és egyéb Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

7 kijelentések, valamint a szolgáltatott egyéb információ alapján bírálta el és ezen információk ismeretében és birtokában döntötte el, hogy a biztosított részére biztosítási szolgáltatást nyújt. Ezek az állítások, mellékletek, valamint információk a biztosítási fedezet alapját képezik és azokat a biztosítási szerződés szerves részének kell tekinteni A szerződés tartama, lejárata A jelen biztosítási szerződés kizárólag határozott időtartamra köthető. A szerződés tartamát a biztosítási részletező 3. pontja rögzíti. A szerződés a biztosítás tartamának végén automatikusan megszűnik, kivéve ha a felek a szerződés megújításáról a biztosítás tartamának vége előtt írásban megállapodnak. Megújításra kizárólag mindkét fél kifejezett, egybehangzó és írásbeli akaratnyilvánítása alapján kerülhet sor, ennek hiányában szerződés a biztosítás tartamának végével megszűnik. Ha a biztosító a biztosított megújításra irányuló ajánlatára/kérelmére nem válaszol, akkor a biztosító hallgatása nem eredményezi a megújításba való hallgatólagos beleegyezést A biztosítás megszűnése nem érinti azoknak az igényeknek az elbírálását, amelyeket még a biztosítás megszűnése előtt jelentettek be a biztosítónak A szerződés megújítása A felek a biztosítás tartamának vége előtt írásban megállapodhatnak a szerződés megújításáról. A megújítás során a felek a jövőre nézve - mind a szerződés feltételeit, mind a térítési limiteket, mind pedig az önrészesedés összegét módosíthatják. Megújításra csak díjfizetés ellenében kerülhet sor és a megújítás kizárólag újabb határozott tartamra szólhat. Ha a szerződés a felek megállapodása alapján megújításra kerül, akkor erről a biztosító fedezetigazolást állít ki, melyet a szerződéshez csatol Térítési limit A biztosító térítési kötelezettségének felső határa bármely olyan kártérítés vonatkozásában, amely a biztosítottal szemben valamely biztosítási időszak alatt első ízben benyújtott és a biztosítónak ugyanezen időszak alatt bejelentett kárigény folyományaként fizetendő, nem haladhatja meg az adott biztosítási időszakra vonatkozó térítési limit összegét (vagy annak a még rendelkezésre álló részét) Eltérő kikötés hiányában a biztosítási részletezőn feltüntetett térítési limit a biztosítás tartamának teljes idejére vonatkozik akkor is, ha a biztosítás tartama több biztosítási időszakra oszlik Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, akkor a biztosítási szerződés megújításra esetén a felek által a megállapított és a megújításért megfizetett díj ellenében nyújtott térítési limit arra a teljes időtartamra vonatkozik, amely időtartamra a biztosítási szerződés megújításra került Bármilyen olyan kifizetés, amelyet a biztosító az 1. Fejezet (Biztosítási szolgáltatás) A része (szakmai felelősségbiztosítás) alapján teljesít, csökkenti azt az összget, amely rendelkezésre áll annak a biztosítási időszaknak a vonatkozásában, amelyik biztosítási időszak alatt a kifizetés alapjául szolgáló kárigényt első ízben benyújtották a biztosítottal szemben és amely alatt a kárigény a biztosítónak bejelentésre került A biztosító maximális kártérítési kötelezettsége minden esetben azon biztosítási időszakra vonatkozó limitösszeg, amely a károkozó magatartás elkövetésének időpontjában volt hatályos, a biztosító által fizetendő térítés azonban semmilyen esetben sem lehet több a kárigény érvényesítés időpontjában hatályos limitösszegnél. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

8 6.6. A térítési kötelezettség halmozódásának kizárása A biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján bármilyen kárigény vonatkozásában terhelő térítési kötelezettség összege nem halmozódik évről évre vagy időszakról időszakra, függetlenül: a. attól, hogy a jelen biztosítási szerződés hány évig volt vagy marad még hatályban, és b. attól, hogy hány díj került már megfizetésre illetve fizetendő még, vagy c. bármely egyéb körülménytől Ha a biztosítási szerződés több biztosítottra is vonatkozik egyszerre, akkor az adott szerződés biztosítottjainak bármelyikével vagy mindegyikével szemben benyújtott kárigény(ek) vonatkozásában a biztosító térítési kötelezettségének felső határa nem haladhatja meg azt az összeget, amelynek megtérítésére a biztosító abban az esetben lenne köteles, ha az összes kárigényt egyetlen biztosítottal szemben nyújtották volna be. 6.7 Önrészesedés A biztosító térítési kötelezettsége minden egyes kárigény vonatkozásában a fizetendő összegnek (beleértve a kárigény kivizsgálása, az azzal szembeni jogi védelem és az ügy rendezése során felmerült költségeket is) csupán arra a részére vonatkozik, amely meghaladja a biztosítási részletezőn feltüntetett önrészesedés összegét Valamely konkrét kárigényre azt az önrészesedést kell alkalmazni, amely arra a biztosítási időszakra volt érvényes, amely biztosítási időszak alatt a kárigényt a biztosítottal szemben első ízben benyújtották és amely alatt azt a biztosítónak bejelentették Ha a biztosító bármilyen olyan összeget térít(ett) meg vagy visel(t), amelyet a jelen 6.7. pont szerint a biztosítottnak kell(ett volna) viselnie, akkor az ilyen összeget a biztosított köteles haladéktalanul visszatéríteni a biztosító részére. 6.8 A kárigények bejelentésére vonatkozó szabályok A kárigényeket vagy az esetlegesen kárigényhez vezető körülményeket írásban (levélben vagy fax útján) kell bejelenteni az alábbi címen vagy fax számon: CHARTIS Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: (36-1) Fax: (36-1) Ha a kárbejelentés postai úton történik, akkor a postai feladás dátumát kell a kárbejelentés dátumának tekinteni. A postára adás bizonyítéka a kárbejelentés megtételét megfelelő módon bizonyítja A biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján terhelő térítési kötelezettség előfeltétele, hogy a biztosított a lehető leghamarabb írásban értesítse a biztosítót a vele szemben benyújtott kárigényről: (ii) vagy bármikor a biztosítás tartama vagy a felfedezési időszak alatt, vagy a biztosítás tartamának vagy a felfedezési időszaknak végét követő harminc (30) napon belül, abban az esetben, ha a biztosítottal szemben a kárigényt a biztosítás tartamának vagy a felfedezési időszaknak a lejáratát megelőző harminc (30) napon belül, vagy ezen időszakok lejártát követően nyújtják be első ízben a biztosítottal szemben, feltéve minden esetben, hogy a biztosított az ilyen kárigényt ezt követően legkésőbb harminc (30) napon belül bejelenti a biztosítónak. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

9 6.8.4 Ha a biztosított a biztosítás tartama vagy a felfedezési időszak alatt a jelen biztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően írásban értesíti a biztosítót a vele szemben benyújtott kárigényről, akkor minden olyan későbbi kárigényt, amely (ii) ugyanabból a tényből ered, ugyanazon a tényen alapul vagy ugyanamazon ténynek tulajdonítható, mint amelyet a biztosítónak előzőleg már bejelentett kárigényben állítottak, vagy olyan jogellenes károkozó magatartás elkövetését állítja, amely megegyezik a korábban már bejelentett kárigényben hivatkozott jogellenes károkozó magatartással vagy ahhoz kapcsolódik, úgy kell tekinteni, mint amelyet az első bejelentés idején nyújtottak be a biztosított ellen és jelentettek be a biztosítónak Ha a biztosítottnak a biztosítás tartama vagy a felfedezési időszak alatt olyan körülmények jutnak a tudomására, amelyekről ésszerű előrelátás mellett várható, hogy a biztosítottal szemben benyújtandó kárigényhez vezethetnek és a biztosított írásban értesíti a biztosítót az ilyen körülményekről, valamint azokról az indokokról, amelyeknek alapján a kárigény benyújtását valószínűsíti (megjelölve az összes részletet, mint pl. a vonatkozó időpontokat és az érintett személyek neveit), akkor minden, ezt követően a biztosítottal szemben benyújtott és a biztosítónak bejelentett olyan kárigényt, amelyik (1) a már bejelentett körülményekből ered, azokon alapul vagy azoknak tulajdonítható, vagy (2) amelyik olyan jogellenes károkozó magatartás elkövetését állítja, amely megegyezik a korábban már bejelentett kárigényben állított jogellenes károkozó magatartással vagy ahhoz - illetve a korábban már bejelentett körülményekhez - kapcsolódik, úgy kell tekinteni, mint amelyet az első bejelentés idején nyújtottak be a biztosított ellen és jelentettek be a biztosítónak. 6.9 A kárigények rendezésére vonatkozó szabályok A biztosított a biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül (1) nem ismerheti el a felelősségét, (2) nem rendezhet semmilyen kárigényt, valamint (3) semmilyen kárigénnyel kapcsolatban sem viselhet vagy vállalhat magára semmilyen költséget vagy kiadást. A jelen rendelkezésnek való megfelelés előfeltételét képezi annak, hogy a biztosított a jelen biztosítási szerződés alapján jogosult legyen a biztosító által nyújtott szolgáltatás(ok)ra. A biztosító jogosult a biztosítottól átvenni és a biztosított nevében folytatni a bármely kárigénnyel kapcsolatos védekezést és/vagy bármely kárigény rendezését Ha a biztosító jogosulttá válik a jelen biztosítási szerződést a létrejöttétől, vagy a biztosítási fedezetben bekövetkezett változás időpontjától számítva érvénytelennek nyilvánítani, akkor a biztosító a saját döntése alapján jogosult úgy határozni, hogy a szerződést teljesen hatályban tartja, DE KIZÁRJA azokat a következményeket és az olyan kárigényeket, amelyek bármely olyan körülménnyel vannak kapcsolatban, amelyet a biztosítási szerződés létrejövetelekor vagy a biztosítási fedezet megváltozásakor közölni kellett volna A biztosító semmilyen peres eljárásban nem köteles a védekezésre mindaddig, amíg a biztosított és a biztosító kölcsönös megállapodása alapján kiválasztott jogi tanácsadó nem nyilatkozik úgy, hogy megfelelő esélye van a perben való sikeres védekezésnek, vagy annak, hogy a fizetendő kártérítés összegét a peren kívül elérhető egyezség összegénél alacsonyabb összegre lehessen csökkenteni Valamely kárigény bejelentését követően a biztosító bármikor jogosult arra, hogy kifizesse a biztosítottnak az adott kárigényre vonatkozó térítési limit összegét. Az ilyen kifizetés megtörténtét követően a biztosítót az adott kárigény vonatkozásában terhelő minden felelősség megszűnik, ideértve a költségek megtérítésének és a védelem ellátásának a kötelezettségét is. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

10 6.9.5 A biztosított valamely kárigény vagy esetlegesen kárigényhez vezető körülmény bejelentésekor köteles a saját költségén minden ésszerűen elvárható segítséget megadni a biztosítónak és azzal együttműködni az adott kárigénnyel szembeni jogi védekezés során A biztosító jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentett kárügyben a felszámolási eljárást végző személy az adott biztosítási időszakban nevesítve volt e a biztosítási szerződésben illetve utána biztosítási díjat fizetett-e a Szerződő Kárigény esetén a kárrendezéshez a következőket kell a biztosítónak értelemszerűen benyújtani: a Biztosítottal szembeni kárigény-bejelentés másolata, vagy azon dokumentum, amelyből következtetni lehet arra, hogy ilyen igényt kívánnak vele szemben érvényesíteni, a Kárigénnyel kapcsolatos levelezés másolata, írásbeli összefoglaló leírás arról, hogy a Biztosítottnak mikori magatartása, mulasztása vezethet(ett) vagy vezetett a kár bekövetkezéséhez, hogyan, mikor, mi módon derült ki / fedezték fel a kárt és mikor, miben jelentkezhet / jelentkezett, milyen összegben a kár, írásbeli összefoglaló a Biztosított saját értékeléséről felelősségének fennállásával kapcsolatban, a Biztosított megbízására, megbízás megszűnésére, ellátandó feladatok, tevékenységi körök, megrendelések specifikációja, díjazás elszámolás leírására vonatkozó dokumentumok, levelezések másolatai, a tevékenység ellátásához előírt szakmai és egyéb képzettségek meglétének igazolása diploma vagy más okirat másolatával, projekt terv, ill. igényfelmérési jegyzőkönyv, ütemterv a tervezésre, kidolgozásra, implementációra, tesztelésre, átvételre, a károkozó magatartás / mulasztás igazolása. Pl. kifogásolt tevékenység, helytelen tanács, software vagy más hiba, megbízás hibás teljesítésének, károkozó magatartás dokumentumai, saját tesztelések jegyzőkönyvei, megrendelő tesztelésének jegyzőkönyvei, átadás-átvételek, reklamáció, kifogás, panasz dokumentumai, az üggyel kapcsolatos hatósági és egyéb vizsgálatok (büntető eljárás, adóhatóság, vámés pénzügyőrség, etikai, kamarai, belső ellenőrzési, igazgatósági, felügyelő bizottsági, könyvvizsgálói, számvevőszéki, polgári jogi eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási stb.) dokumentumai, jegyzőkönyvek, határozatok, nyilatkozat hogy kíván-e maga kíván gondoskodni jogi védelméről, ha igen kit bízna meg vagy a Biztosítóra bízza a jogi képviselő kijelölését, a kárigény összegszerűségét alátámasztó dokumentumok: kimutatások, nyilvántartások, átadás- átvételi jegyzőkönyvek, mérlegek, beszámolók, könyvelések kivonatai, szakértői vélemények, számlák, értékbecslések, szerződések, megbízási díj kifizetésének vagy más módon való elszámolásának, visszatartásának igazolásai, hatósági határozatok, jegyzőkönyvek, annak dokumentumai, hogy az adott károkozó magatartáshoz / mulasztáshoz hasonló előfordult-e korábban, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, valamint azon dokumentumok, szerződések, amelyek igazolják, hogy a kár megelőzése és enyhítése érdekében milyen intézkedéseket milyen eredménnyel foganatosítottak, pl. javítás, csere, egyéb kompenzáció igazolása, hibajavítás tesztelése, átadás-átvétele, a károsult kárenyhítő intézkedéseinek megtételére vonatkozó dokumentumok és ennek eredményét igazoló iratok, elszámolások, bizonylatok. A Biztosító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben nem kerül megküldésre valamely dokumentum vagy a beküldött dokumentumok ellentmondásosak vagy további tisztázandó kérdéseket vetnek fel, úgy a fentiekben nem szereplő, egyéb dokumentumot, információt, más bizonyító eszközt kérjen be. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

11 A fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre tekintettel a Biztosító ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan egyedi káresemény történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges dokumentumok, bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen kár esetén a csatolandó dokumentumokat, egyéb bizonyító eszközöket a bejelentéstől számított 8 napon belül megadja a biztosítottnak / károsultnak vagy képviselőiknek Csalárd kárigények Ha a biztosított olyan kárigényt jelent be, amelyről tudja, hogy összegszerűségében vagy más módon hamis vagy csalárd, akkor fenntartva a biztosítót a pont szerinti döntési jogot - a jelen biztosítási szerződés érvénytelenné válik és a szerződés alapján benyújtott minden igény elévültnek tekintendő Visszkereset Ha a biztosító a jelen biztosítási szerződés alapján bármilyen kifizetést teljesített, akkor a kifizetett összeg erejéig a biztosítót illet meg minden olyan jog, amely a biztosítottat illetné meg az adott kifizetésre okot adó eseményért vagy cselekményért felelős bármely személlyel, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel szemben. A biztosított köteles a biztosító visszkereseti jogának biztosítása céljából szükséges minden okmányt kiállítani és minden intézkedést megtenni, ideértve az olyan okmányok kiállítását is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a biztosító a biztosított és/vagy a saját nevében hatékonyan pert indíthasson a felelős személyekkel, társaságokkal vagy egyéb szervezetekkel szemben A biztosító nem gyakorolja az őt a fenti pont szerint megillető visszkereseti jogát az olyan alkalmazottakkal szemben, akik a biztosított fogalma alá tartoznak, kivéve, ha a kárigényt az adott alkalmazott által elkövetett tisztességtelen vagy csalárd cselekmény, vagy az általa szándékosan elkövetett bűncselekmény (ideértve a mulasztásos bűncselekményeket is) vagy rosszindulatú cselekmény illetve mulasztás okozta, vagy az a kárigényhez hozzájárult A kötelezettségek pontos betartása A biztosított köteles megfelelően teljesíteni a jelen biztosítási szerződés alapján őt terhelő kötelezettségeket, valamint köteles megfelelni a szerződés minden olyan feltételének, rendelkezésének vagy a szerződésben szereplő szavatosságnak, amely valaminek a megtételét vagy valamilyen előírásnak való megfelelést ír elő. Ezen kötelezettségek megfelelő teljesítése a biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján terhelő bármilyen felelősség előfeltételét képezi Átruházás A jelen biztosítási szerződés és az abból eredő bármilyen kötelezettség a biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházható át és/vagy nem engedményezhető Adatvédelem A biztosító a biztosított adatait, valamint a jelen szerződésre vonatkozó információkat beleértve a szerződés létezésének tényét - kizárólag saját nyilvántartási céljaira használja fel és azokat a biztosított hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki E titoktartási kötelezettség nem áll fenn az Évi XCVI. törvényben meghatározott szervezetekkel szemben, az alábbiak szerint: a) a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben, b) az ügyészséggel, valamint a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény felderítése érdekében eljáró és az ügyész előzetes jóváhagyásával rendelkező rendészeti nyomozóhatóság vezetőjével szemben, Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

12 c) a büntetőügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal szemben, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel szemben, e) adóügyben, ha az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, és az adóhatósággal szemben e szervek biztosítóhoz intézett írásbeli megkeresése alapján, f) a főigazgató eseti engedélye alapján a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben, g) a biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben, h) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal szemben A biztosító a nyomozóhatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is haladéktalanul tájékoztatást ad, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy d) a pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben A biztosító biztosítási titoknak minősülő adatot a fentiektől eltérő egyéb harmadik személyek részére kizárólag a biztosító ügyfelének vagy annak törvényes képviselőjének, a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölő írásbeli hozzájárulása esetén ad ki A biztosító biztosított adatait és az ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés egyéb adatait a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a biztosítási szerződés megkötése, a szerződésből származó jogok és kötelezettségek érvényesítése, ill. a biztosítási szolgáltatások teljesítése érdekében a szerződés érvényességi tartama, a szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ill. a jogszabályban meghatározott időtartam alatt tartja nyilván ill. használja fel. A biztosító az adatokat a kockázatelbírálás és a szolgáltatási igény elbírálása során és annak érdekében a a külföldre történő adattovábbítás szabályainak figyelembe vételével jogosult a külföldi székhelyű vagy viszontbiztosítója részére, az anyavállalat ill. a viszontbiztosító székhelye szerinti országokba továbbítani A biztosítási szerződés aláírásával a biztosított feljogosítja a biztosítót arra, hogy a valamely kárügy rendezése szempontjából érdemi információnak minősülő adatokat külső szakértő(k) és/vagy kárbiztos(ok) részére átadja, feltéve hogy: a) kárügy rendezése során külső szakértő vagy kárbiztos bevonására van szükség, és b) a külső szakértő és/vagy a kárbiztos a személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tett A biztosítási szerződésre irányadó jog A jelen biztosítási szerződést a magyar jog szabályainak megfelelően kel alkalmazni és értelmezni Jogviták A jelen biztosítási szerződésből vagy annak bármilyen módosításából eredő bármilyen jogvitát a biztosítási szerződés kiállításának helye szerinti megfelelő hatáskörrel rendelkező - illetékes bíróság elé kell terjeszteni. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

13 6.17. Elévülés A jelen biztosításból eredő igények elévülési ideje a szolgáltatás esedékességétől számított egy (1) év Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervek A biztosítással kapcsolatos fogyasztói panaszokat a) egyrészt az CHARTIS Hungary, CHARTIS Europe, S. A. Magyarországi Fióktelepe igazgatójának (1133 Budapest, Váci út 76., Tel: , Fax: ), b) másrészt a Pénzügyi Szervetek Állami Felügyeletének Ügyfélkapcsolati, Nyilvántartási és Panaszügyintézési Igazgatósága részére (központi cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központi postacím: 1535 Budapest 114. Pf. 777.) lehet küldeni Többes szám és címek, aláhúzással jelölt kifejezések A jelen biztosítási szerződésben a bekezdések címei kizárólag az áttekinthetőség megkönnyítését szolgálják és a szerződés alkalmazása szempontjából nem hordoznak jelentést. A jelen szerződésben egyes számban előforduló kifejezések ugyanúgy jelentik a kifejezés többes számát is és viszont, kivéve, ha a szövegösszefüggésből más következik. Az aláhúzással jelölt kifejezések speciális jelentést hordoznak és meghatározásuk a 3. Fejezetben található. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

Szakmai Felelősségbiztosítási keretszerződés Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. A keretszerződés kötvényszáma: Szerződő:

Szakmai Felelősségbiztosítási keretszerződés Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. A keretszerződés kötvényszáma: Szerződő: Szakmai Felelősségbiztosítási keretszerződés Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara A keretszerződés kötvényszáma: Szerződő: Biztosító: Biztosított: Biztosítási alkusz: Magyar Növényvédő Mérnöki

Részletesebben

xxx Kft/ZRt. részére

xxx Kft/ZRt. részére BusinessGuard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása Biztosítási kötvény xxx Kft/ZRt. részére Kötvényszám: Biztosítási időszak: 1/23 A biztosítási kötvény száma: Kötvény

Részletesebben

CyberEdge Adatvédelmi felelősségbiztosítás

CyberEdge Adatvédelmi felelősségbiztosítás CyberEdge Adatvédelmi felelősségbiztosítás SZERZŐDŐ: KÖTVÉNYSZÁM: Biztosítási részletező Kötvényszám: 1. Szerződő 2. Szerződő székhelye 3. A kockázatviselés kezdete 4. Biztosítási időszak 5. Kártérítési

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA Biztosítási időszak: Kötvényszám: MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TAGJAINAK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA Fontos figyelmeztetés! A JELEN BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEKRE

Részletesebben

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása Hatályos: 2013. december 13. Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása Nysz.: 16123 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................3

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. Biztosítottak...5. III. Biztosított tevékenységek...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. Biztosítottak...5. III. Biztosított tevékenységek...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

Ha a Szerződés bármilyen speciális szolgáltatású egészségbiztosítást is tartalmaz, vagy arra a későbbiekben kiterjesztik úgy

Ha a Szerződés bármilyen speciális szolgáltatású egészségbiztosítást is tartalmaz, vagy arra a későbbiekben kiterjesztik úgy CSOP-ÁSZF-2014-2 I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Munkavállalói felelősségbiztosítás

Munkavállalói felelősségbiztosítás Munkavállalói felelősségbiztosítás nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozás könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottaira Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17609 Tartalomjegyzék

Részletesebben

szakmai felelõsségbiztosítása

szakmai felelõsségbiztosítása Igazságügyi felcím szakértõk szakmai felelõsségbiztosítása Általános ALCÍMszerzõdési feltételek AHE 12310/2 1/10 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosítási Zrt. a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2015) FORDÍTÓIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/15

ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2015) FORDÍTÓIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/15 ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2015) FORDÍTÓIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/15 ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 1. BEVEZETÉS 1.1.A QBE

Részletesebben

Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása

Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása felcím Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása Kiegészítõ biztosítás a termékfelelõsség-biztosításhoz ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/11 I. A biztosítás

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (ÁFF KFF)

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (ÁFF KFF) Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (ÁFF KFF) Hatályos: 2012. június 29-étől Nysz.: 15147 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Általános felelősségbiztosítási

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, bérszámfejtők

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Készítette: Mezey Rita Közreműködött: Dr. Poór Rita, Tuskán Mária,

Részletesebben

KÖBE. Személytaxis Felelôsségbiztosítás. Hatályos: 2014. november 1-tôl

KÖBE. Személytaxis Felelôsségbiztosítás. Hatályos: 2014. november 1-tôl KÖBE Személytaxis Felelôsségbiztosítás Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE SZEMÉLYTAXIS

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz. Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17614 Tartalomjegyzék Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek Genertel casco biztosítási ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek 1/17 Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Részletesebben

TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco biztosítottak körében! Bár, a Tesco Maraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban: Biztosítás, Biztosítási szerződés)

Részletesebben

Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira

Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira I. fejezet Biztosítási esemény 1. A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése,

Részletesebben

ALLIANZ VÉDELEM Vezető tisztségviselők és felügyelőbiztottsági tagok felelősségbiztosítása (társasági értékpapír-kibocsátási fedezet nélkül)

ALLIANZ VÉDELEM Vezető tisztségviselők és felügyelőbiztottsági tagok felelősségbiztosítása (társasági értékpapír-kibocsátási fedezet nélkül) ALLIANZ VÉDELEM Vezető tisztségviselők és felügyelőbiztottsági tagok felelősségbiztosítása (társasági értékpapír-kibocsátási fedezet nélkül) Különös biztosítási feltételek A jelen biztosítás érvényesített

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 2010 AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. MKB CASCO GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS 4CA20140315_1 Hatályos: 2014. 03. 15-tôl MKB CASCO BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK Ügyféltájékoztató Az

Részletesebben