Szakmai felelősségbiztosítás Felszámolók részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai felelősségbiztosítás Felszámolók részére"

Átírás

1 Szakmai felelősségbiztosítás Felszámolók részére A biztosítási díj megfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a biztosított részére az alábbiakban rögzített módon és mértékben biztosítási szolgáltatást nyújt: 1. Fejezet - Biztosítási szolgáltatás A RÉSZ SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A biztosító megtéríti a biztosított helyett mindazt a kártérítést, amely olyan kárigény miatt fizetendő, amely kárigényt (1) a biztosított által végzett szakmai szolgáltatás során bármilyen - jogellenes károkozó magatartás formájában elkövetett - szakmai kötelezettségszegés miatt a biztosítás tartama alatt nyújtanak be első ízben a biztosítottal szemben és (2) amelyet ugyanezen időtartam alatt a jelen szerződés 6.8. pontja szerint a biztosítónak bejelentenek. A biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján kizárólag abban az esetben terheli az itt írt helytállási kötelezettség, ha (1) a kárigény alapjául szolgáló jogellenes károkozó magatartás elsőként a visszaható hatályú időpont napján vagy azt követően, és (2) kizárólag a biztosított által az ajánlatban megjelölt szakmai szolgáltatás nyújtása (vagy azzal kapcsolatos mulasztása) során történt. B RÉSZ JOGI VÉDELEM, A VÉDEKEZÉS KÖLTSÉGEINEK ÉS KIADÁSAINAK VISELÉSE A biztosítót a jelen biztosítási szerződés rendelkezései alapján megilleti annak a joga, hogy ellássa a biztosított védelmét bármely olyan kárigény vonatkozásában, amelyben azt állítják, hogy a biztosított jogellenes károkozó magatartás formájában bármilyen szakmai kötelezettségszegést követett el, akkor is, ha az ilyen kárigény alaptalan, hamis vagy csalárd. Ha a biztosító e jogával élve gondoskodik a biztosított védekezéséről, akkor a biztosítási részletezőn megjelölt térítési limit összegén belül téríti a jogi védelem költségeit is. 2. Fejezet - Kiegészítő szolgáltatások Felfedezési időszak Ha a biztosító úgy dönt, hogy a jelen biztosítási szerződést felmondja vagy nem újítja meg, akkor a biztosított az utolsó teljes éves díj 125%-ának megfelelő pótdíj ellenében a szerződés megszűnésének időpontjától számított 12 hónapos felfedezési időszakra jogosult, kivéve, ha a biztosító felmondására a díj meg nem fizetése miatt, vagy amiatt került sor, mert a biztosított megsértette a jelen biztosítási szerződés valamely rendelkezését. Ha a biztosító a szerződést nem újítja meg, akkor a biztosított 30 napos - automatikusan járó - felfedezési időszakra jogosult, minden további pótdíjfizetési kötelezettség nélkül. Ha a biztosított úgy dönt, hogy pótdíjfizetés ellenében 12 hónapos felfedezési időszakot vásárol, akkor a 30 napos automatikusan járó felfedezési időszak a pótdíjfizetés ellenében megvásárolt 12 hónapos felfedezési időszak részét képezi és nem azon felül értendő. A felfedezési időszakot a biztosítottnak a biztosítási szerződés megszűnésének időpontját megelőző 15 napon belül írásban kell igényelnie és az azért járó pótdíjat a szerződés megszűnésének napját követő 30 napon belül meg kell fizetnie. A felfedezési időszak ellenértékeként fizetett pótdíj nem téríthető vissza. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

2 3. Fejezet - Meghatározások 3.1. A biztosító kockázatviselésének időtartama: A biztosítási részletezőn feltüntetett visszaható hatályú időponttól a biztosítási szerződés megszűnéséig terjedő időtartam A biztosítás tartama: a biztosítási szerződésnek a biztosítási részletezőn feltüntetett kezdőnapjától a részletezőn szintén feltüntetett lejárati időpontig, vagy (a biztosítási szerződés felmondása esetén) a felmondás hatályba lépésének napjáig terjedő időtartam. Ha a biztosítási szerződés megújításra kerül, akkor a biztosítás tartama a szerződés eredeti kezdőnapjától a megújításkor megállapított új lejárati időpontig, vagy (felmondás esetén) a felmondás hatályba lépéséig tart Biztosítási időszak: a biztosítási szerződésnek a biztosítási részletezőn rögzített kezdőnapjától számított 365 (szökőév esetén 366) naptári napos időszak. Ha a biztosítási szerződés megújításra került, akkor az új biztosítási időszakot a megelőző biztosítási időszak utolsó napját követő naptól kell számítani Szerződő: a Biztosítási Részletező 1. pontjában megjelölt jogi személy Biztosító: a CHARTIS Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe, 3.6. Biztosított: (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Budapest, Váci út 76. a biztosítási részletezőn Szerződőként megnevezett olyan társaság, amelyet felvettek a felszámolók névjegyzékébe és amely megfelel a 167/1993 (XI.30) sz. Korm. r ában és annak módosításában a 14/ 2006.(V. 12. ) Korm. Rendeletben ( a jelenleg hatályos tartalommal) foglalt követelményeknek, bármely olyan természetes személy, aki a biztosító kockázatviselésének időtartama alatt a fenti pontban jelzett társaság igazgatója vagy vezető tisztségviselője, illetve aki az volt vagy az lesz, addig az időpontig, amíg az említett tisztséget betölti, de legfeljebb a biztosító kockázatviselésének időtartama végéig, amíg és amennyiben a fenti pontban jelzett társaság által végzett szakmai szolgáltatás körén belül jár el, bármely olyan természetes személy, aki a biztosító kockázatviselésének időtartama alatt a fenti pontban jelzett társasággal munkaviszonyban áll vagy állt, a munkaviszony tartama alatt, de legfeljebb a biztosító kockázatviselésének időtartama végéig, amíg és amennyiben a fenti pontban jelzett társaság által végzett szakmai szolgáltatás körén belül jár el, bármely olyan természetes személy, aki a biztosító kockázatviselésének időtartama alatt a fenti pontban jelzett társasággal megbízási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy állt, az adott jogviszony tartama alatt, de legfeljebb a biztosító kockázatviselésének időtartama végéig, amíg és amennyiben a fenti pontban jelzett társaság által végzett szakmai szolgáltatás körén belül jár el, a fenti -(iii) pontokban jelzett személy halála vagy megszűnése esetén a jogutód, A fenti (ii)-(iii) pontokban jelzett személy cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselő. A biztosítási fedezet azonban csak és kizárólag azon munkákra terjed ki, amelyek a Szerződő nevében eljáró azon felszámolók végeztek/végzenek /végezni fognak, akiket a Szerződő a Biztosítási Nyilatkozatban név szerint felsorolt és utánuk a biztosítási díjat megfizette Díj: a biztosítási időszak végét közvetlenül megelőzően érvényes éves díjszint Első Díj: Az a díj, amely a szerződés létrejöttekor fizetendő. Ha a díjfizetés a felek kifejezett írásbeli megállapodása alapján részletekben történik, úgy az első díjrészlet tekintendő első díjként Folytatólagos Díj: minden olyan díj, amely nem minősül első díjnak, így például: Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

3 - a megújítás során fizetendő díj; vagy - a díj részletekben történő fizetése esetén a második vagy ezt követő díjrészlet(ek) Felfedezési időszak: A 2. Fejezetben (Kiegészítő szolgáltatások) megállapított, közvetlenül a biztosítási szerződés megszűnésének időpontját követően kezdődő azon időtartam, amely alatt a biztosított a jelen biztosítási szerződés megszűnését követően bejelentheti a biztosítónak azokat a jelen szerződés alapján egyébként fedezetben lévő - kárigényeket, amelyeket ezen időtartam alatt nyújtanak be vele szemben első ízben az általa a biztosítás tartama alatt elkövetett jogellenes károkozó magatartás(ok) miatt Jogellenes károkozó magatartás: a szakmai szolgáltatás nyújtása vagy végzése során a biztosított által ténylegesen, vagy állítólagosan elkövetett bármely kötelességszegés, hanyagság vagy hiba Kárigény: 1. a biztosított ellen bármely személy vagy szervezet által indított peres- vagy egyéb eljárás pénzbeni kártérítés vagy egyéb jogorvoslat (ideértve a nem vagyoni kártérítést is) érdekében, 2. bármilyen személy vagy szervezet által tett írásbeli követelés, amely jelzi az adott személy vagy szervezet abbéli szándékát, hogy felelőssé kívánja tenni a biztosítottat az általa elkövetett jogellenes károkozó magatartás következményeiért, 3. a biztosított által nem szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt a biztosított ellen emelt vád. A jelen biztosítási szerződés alkalmazása szempontjából egyetlen kárigénynek minősülnek mindazok a kárigények, amelyek ugyanazon okból és/vagy egyetlen jogellenes károkozó magatartásból erednek, vagy ugyanazon okon és/vagy egyetlen jogellenes károkozó magatartáson alapulnak vagy annak tulajdoníthatóak Kártérítés: bármilyen olyan összeg, melynek megfizetésére a biztosított a vele szemben hozott marasztaló bírói ítélet, vagy a biztosító által a biztosított írásbeli egyetértése mellett létrehozott egyezség alapján köteles Önrészesedés: a biztosítási részletezőn feltüntetett azon összeg, amelynek erejéig elsőként a biztosított felelős minden egyes kárigény vonatkozásában. Az ugyanazon eredeti okból eredő több, a jelen szerződés szempontjából egyetlen kárigénynek minősülő kárigény esetében az önrészesedés ezek egybefoglalt összege vonatkozásában alkalmazandó Szakmai szolgáltatás: a biztosított által az évi XLIX. tv. és az EU Tanácsának a 1346/2000 EK Rendelete rendelkezéseinek megfelelően, gazdasági társaságok felszámolójaként, vagyonkezelőjeként vagy végelszámolójaként végzett tevékenység Visszaható hatályú időpont: a biztosítási részletező 7. pontjában megjelölt időpont. Ha a biztosítási részletező a visszaható hatályú időpont vonatkozásában semmilyen időpontot nem jelöl meg, akkor az január 1., vagy az az időpont, amikor a biztosító és a biztosított között ezt követően létrejött biztosítási szerződés hatályba lép. 4. Fejezet - Kizárások A biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn az alábbiak esetében: 4.1 Társ- / Anya- / Leányvállalat a biztosítottal szembeni bármely olyan kárigény, melyet a biztosított társ-, anya- vagy leányvállalata, vagy olyan társaság, személy vagy szervezet érvényesít, akinek (amelynek) a biztosított tevékenységében anyagi érdekeltsége vagy irányítási jogosultsága van, kivéve, ha az érvényesített kárigény valamely olyan kárigény folyománya, amelyet a biztosított által végzett szakmai szolgáltatással kapcsolatban valamely független harmadik személy nyújtott Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

4 be a biztosított társ- anya- vagy leányvállalata, vagy a biztosított működésében anyagi érdekeltséggel, vagy irányítási jogosultsággal bíró társaság, személy vagy szervezet ellen. 4.2 Testi sérülés / Dologi kár (ii) bármely olyan kárigény, amelyet halál, testi sérülés vagy bármely vagyontárgy elveszése, megsemmisülése vagy az abban bekövetkezett dologi kár miatt érvényesítenek, kivéve, ha az ilyen kárigény abból ered, hogy a biztosított a szakmai szolgáltatás végzése vagy nyújtása során nem felelt meg az irányadó jog alapján megkövetelt gondossági és szakértelmi követelményeknek, vagy bármely olyan kárigény, amelyet a biztosítottat terhelő olyan felelősség alapján érvényesítenek, amelyet az valamely szerződésben vállalt magára halál, testi sérülés vagy bármely vagyontárgy elveszése, megsemmisülése vagy az abban bekövetkezett dologi kár miatt. 4.3 Szerződéses felelősség a biztosítottat harmadik személy(ek) irányában - terhelő szerződéses kötelezettség(ek) tényleges vagy állítólagos nem teljesítése miatt érvényesített bármilyen kárigény, akár a szakmai szolgáltatás ellenértékeként járó díj(ak) visszakövetelése formájában, akár más formában érvényesítik azt, kivéve, ha: a szerződéses kötelezettsége(ek) tényleges vagy állítólagos nem teljesítése valamely jogellenes károkozó magatartás következménye, és (ii) a biztosítottat az ilyen kárigény miatti felelősség az adott szerződéses kikötés hiányában is terhelné. 4.4 Kártérítés garanciavállalások, büntetések, adók, bírságok bármely olyan kárigény, amely (1) garanciavállaláson, szerződéses büntetési, kötbérfizetési klauzulán alapul, vagy (2) bármely biztosítottat terhelő adó, a biztosítottra kirótt bírság, büntetés megfizetésére irányul, vagy (3) olyan üggyel áll kapcsolatban, amely a jelen szerződésre irányadó jog szerint nem minősül biztosíthatónak, és bármilyen olyan kárigény, amely olyan kártalanítási összeg megfizetésének kötelezettségén alapul vagy abból ered, amely összeg megfizetéséért a biztosított jogi felelősséggel tartozik amiatt, mert az általa nyújtott szakmai szolgáltatás teljesítése vagy nem teljesítése során részben vagy egészben nem nyújtotta az ellenértéknek megfelelő ellenszolgáltatást Bűncselekmény, szándékos károkozás, súlyos gondatlanság A biztosítási fedezet nem terjed ki azon kártérítési igényekre, amelyeket 1. a Biztosított által elismert, vagy a bíróság által jogerősen megállapított bűncselekmény miatt érvényesítenek a Biztosított ellen. Ilyen esetben a Biztosított köteles a Biztosítónak a jogerős ítélet meghozataláig felmerült, és a Biztosító által megfizetett összes Jogvédelmi költséget visszatéríteni. 2. a Biztosított által szakmai tevékenysége során elkövetett szándékos károkozás, illetve súlyosan gondatlan kötelezettségszegés miatt okozott károkból adódnak. A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában a Biztosított súlyosan gondatlan magatartásának minősül különösen, ha a Biztosított(at): hatósági engedélyhez, bejelentéshez, vagy egyéb kötelezettség teljesítéséhez kötött tevékenységet engedély, vagy bejelentés nélkül illetve az ezekben meghatározott feltételek hiányában végzett, Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

5 a jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte a tevékenységét, a kárt a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár bekövetkezte előtt a szükséges intézkedéseket annak ellenére sem tette meg, hogy a Biztosító, illetve más természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany a káresemény bekövetkezésének veszélyére írásban figyelmeztette, és a levélben foglalt indokok alapján az adott helyzetben elvárható lett volna a szükséges intézkedések megtétele. 4.6 Igazgatók és vezető tisztségviselők bármely olyan kárigény, amely valamely biztosítottnak bármely gazdasági társaságban betöltött igazgatói vagy vezető tisztségviselői minőségében végzett tevékenységéből ered, kivéve az olyan felelősségi igényeket, amelyek abból származnak, hogy a biztosított valamely gazdasági társaság felszámolójaként, vagyonkezelőjeként vagy végelszámolójaként szakmai szolgáltatást végzett, vagy ezt elmulasztotta Egyéb biztosítás(ok) alapján térítendő igények bármiféle olyan kárigény, amelynek vonatkozásában a biztosított bármilyen más biztosítás alapján térítésre jogosult, kivéve azt az összeget, amely meghaladja az ilyen egyéb biztosítás alapján járó azon összeget, amely abban az esetben lenne térítendő, ha a jelen biztosítási szerződés nem létezne Korábbi biztosítások alapján már bejelentett kárigények bármilyen olyan kárigény, amely olyan körülmény(ek)ből származik, amely(ek)et a jelen biztosítási szerződés hatályba lépését megelőzően más biztosítás(ok) alapján bár bejelentettek Külföldi kárigények bármilyen olyan kárigény vagy per, amelyet a Magyar Köztársaság területén kívül kezdeményeznek vagy indítanak és / vagy (ii) olyan tényleges vagy állítólagos jogellenes károkozó magatartás miatt kezdeményeznek vagy indítanak, amelyet Magyar Köztársaság határain kívül és/vagy nem Magyarországon bejegyzett társaság felszámolójaként, vagyonkezelőjeként vagy végelszámolójaként követtek el Gazdasági szankciók A biztosító nem téríti meg a jelen szerződés szerinti károkat, amennyiben a kifizetés bármely alkalmazandó jogszabályba vagy szabályozásba ütközne, illetve gazdasági vagy kereskedelmi szankciót sértene. Továbbá a biztosított, vagy bármely más kedvezményezett részére nem teljesíthető kifizetés, amennyiben a szerződésre irányadó jog vagy szabályozás szerint ezek a személyek nem részesülhetnek semmiféle gazdasági juttatásban. 5. Fejezet - A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések Általános rendelkezések, a díj megszolgálttá válása 5.1. A biztosítási részletező 6. pontjában feltüntetett díj a biztosítás tartamára vonatkozik, akkor is, ha ez az időtartam esetleg több biztosítási időszakra oszlik A megújításért fizetendő díj arra az időszakra vonatkozik, amely a megújítás kezdőnapjától a megújításban rögzített új lejárati időpontig terjed, akkor is, ha ez az időszak esetleg több biztosítási időszakra oszlik, kivéve, ha a megújításról szóló megállapodás ettől eltérően rendelkezik. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

6 5.3. Ha a biztosítás tartama egy évnél hosszabb, vagy a szerződés egy évnél hosszabb időtartamra kerül megújításra, akkor a díj időarányosan válik megszolgálttá, kivéve, ha a jelen biztosítási szerződéshez csatolt külön függelék ettől eltérően rendelkezik Ha a biztosítási szerződés az eredetileg megállapított lejárati időpont előtt szűnik meg (ideértve a díjnemfizetés miatti rendkívüli felmondás esetét is), akkor biztosító a meg nem szolgált díjat visszatéríti. Esedékesség, fizetési határidő 5.5. A biztosítási díjak annak az időszaknak az első napján esedékesek, amely időszakra a díj vonatkozik. A díj megfizetésének határideje az esedékes díjszámlán szereplő fizetési határidő. A szerződés megszűnése díjnemfizetés esetén 5.6. Ha a biztosított az első díjat az esedékességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, vagy a biztosító a díj megfizetésére írásban további halasztást nem ad, a biztosítási szerződés megszűnik. Ha a díjszámlán szereplő fizetési határidő tovább tart, mint az esedékességtől számított 30 nap, úgy a szerződés a fizetési határidő lejártáig nem szűnik meg. A kockázatviselés szünetelése díjnemfizetés esetén 5.7. Ha a biztosító a folytatólagos díjat a díjszámlán megállapított fizetési határidőig nem kapja meg, a biztosító kockázatviselése a díj esedékességének napjától a díj beérkeztének napjáig szünetel. A biztosító a kockázatviselést a biztosított által tett írásbeli kármentességi nyilatkozat alapján később írásban visszamenőlegesen kiterjesztheti a szünetelés időtartamára is, ha a biztosított a díjtartozásait rendezte. Rendkívüli felmondás díjnemfizetés esetén 5.8. Ha a biztosított a díjat a biztosító írásbeli felszólítása ellenére az esedékességtől számított három (3) hónapig nem fizeti meg, a biztosító a harmadik hónap végén jogosult a szerződést rendkívüli felmondással 30 napra írásban felmondani. Ha a biztosított a díjtartozást ezen felmondási idő alatt rendezi, a biztosító csak akkor köteles a díjat elfogadni és a szerződést hatályban tartani, ha írásban kifejezetten ilyen irányú nyilatkozatot tett A biztosító a díjfizetés iránti felszólításban köteles a biztosítottat a fenti következményekre figyelmeztetni A kockázatviselés szüneteléséről rendelkező fenti 5.7. pont akkor is alkalmazandó, ha a fenti pontok is alkalmazásra kerülnek. A díjkövetelés érvényesítésének lehetőségei A biztosító jogosult a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíteni Ha a biztosítottnak díjtartozása van és a biztosító a díjtartozás ellenére is teljesíteni köteles (pl. mert a jogellenes károkozó magatartás olyan időpontban következett be, amikor a biztosító még viselte a kockázatot), úgy a biztosító jogosult az őt megillető díjat az általa teljesítendő összegből visszatartani és a díjtartozás kiegyenlítésére fordítani, feltéve, hogy (1) a teljesítendő összeg nem harmadik személy károsultnak fizetendő és (2) a díjat bírósági úton még nem követelte. 6. Fejezet - Általános rendelkezések 6.1. Adatközlések A biztosító a kockázatot a Biztosítási Nyilatkozatban, az Ajánlatban és annak esetleges mellékleteiben szereplő, a lényeges körülményekre vonatkozóan tett állítások és egyéb Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

7 kijelentések, valamint a szolgáltatott egyéb információ alapján bírálta el és ezen információk ismeretében és birtokában döntötte el, hogy a biztosított részére biztosítási szolgáltatást nyújt. Ezek az állítások, mellékletek, valamint információk a biztosítási fedezet alapját képezik és azokat a biztosítási szerződés szerves részének kell tekinteni A szerződés tartama, lejárata A jelen biztosítási szerződés kizárólag határozott időtartamra köthető. A szerződés tartamát a biztosítási részletező 3. pontja rögzíti. A szerződés a biztosítás tartamának végén automatikusan megszűnik, kivéve ha a felek a szerződés megújításáról a biztosítás tartamának vége előtt írásban megállapodnak. Megújításra kizárólag mindkét fél kifejezett, egybehangzó és írásbeli akaratnyilvánítása alapján kerülhet sor, ennek hiányában szerződés a biztosítás tartamának végével megszűnik. Ha a biztosító a biztosított megújításra irányuló ajánlatára/kérelmére nem válaszol, akkor a biztosító hallgatása nem eredményezi a megújításba való hallgatólagos beleegyezést A biztosítás megszűnése nem érinti azoknak az igényeknek az elbírálását, amelyeket még a biztosítás megszűnése előtt jelentettek be a biztosítónak A szerződés megújítása A felek a biztosítás tartamának vége előtt írásban megállapodhatnak a szerződés megújításáról. A megújítás során a felek a jövőre nézve - mind a szerződés feltételeit, mind a térítési limiteket, mind pedig az önrészesedés összegét módosíthatják. Megújításra csak díjfizetés ellenében kerülhet sor és a megújítás kizárólag újabb határozott tartamra szólhat. Ha a szerződés a felek megállapodása alapján megújításra kerül, akkor erről a biztosító fedezetigazolást állít ki, melyet a szerződéshez csatol Térítési limit A biztosító térítési kötelezettségének felső határa bármely olyan kártérítés vonatkozásában, amely a biztosítottal szemben valamely biztosítási időszak alatt első ízben benyújtott és a biztosítónak ugyanezen időszak alatt bejelentett kárigény folyományaként fizetendő, nem haladhatja meg az adott biztosítási időszakra vonatkozó térítési limit összegét (vagy annak a még rendelkezésre álló részét) Eltérő kikötés hiányában a biztosítási részletezőn feltüntetett térítési limit a biztosítás tartamának teljes idejére vonatkozik akkor is, ha a biztosítás tartama több biztosítási időszakra oszlik Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, akkor a biztosítási szerződés megújításra esetén a felek által a megállapított és a megújításért megfizetett díj ellenében nyújtott térítési limit arra a teljes időtartamra vonatkozik, amely időtartamra a biztosítási szerződés megújításra került Bármilyen olyan kifizetés, amelyet a biztosító az 1. Fejezet (Biztosítási szolgáltatás) A része (szakmai felelősségbiztosítás) alapján teljesít, csökkenti azt az összget, amely rendelkezésre áll annak a biztosítási időszaknak a vonatkozásában, amelyik biztosítási időszak alatt a kifizetés alapjául szolgáló kárigényt első ízben benyújtották a biztosítottal szemben és amely alatt a kárigény a biztosítónak bejelentésre került A biztosító maximális kártérítési kötelezettsége minden esetben azon biztosítási időszakra vonatkozó limitösszeg, amely a károkozó magatartás elkövetésének időpontjában volt hatályos, a biztosító által fizetendő térítés azonban semmilyen esetben sem lehet több a kárigény érvényesítés időpontjában hatályos limitösszegnél. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

8 6.6. A térítési kötelezettség halmozódásának kizárása A biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján bármilyen kárigény vonatkozásában terhelő térítési kötelezettség összege nem halmozódik évről évre vagy időszakról időszakra, függetlenül: a. attól, hogy a jelen biztosítási szerződés hány évig volt vagy marad még hatályban, és b. attól, hogy hány díj került már megfizetésre illetve fizetendő még, vagy c. bármely egyéb körülménytől Ha a biztosítási szerződés több biztosítottra is vonatkozik egyszerre, akkor az adott szerződés biztosítottjainak bármelyikével vagy mindegyikével szemben benyújtott kárigény(ek) vonatkozásában a biztosító térítési kötelezettségének felső határa nem haladhatja meg azt az összeget, amelynek megtérítésére a biztosító abban az esetben lenne köteles, ha az összes kárigényt egyetlen biztosítottal szemben nyújtották volna be. 6.7 Önrészesedés A biztosító térítési kötelezettsége minden egyes kárigény vonatkozásában a fizetendő összegnek (beleértve a kárigény kivizsgálása, az azzal szembeni jogi védelem és az ügy rendezése során felmerült költségeket is) csupán arra a részére vonatkozik, amely meghaladja a biztosítási részletezőn feltüntetett önrészesedés összegét Valamely konkrét kárigényre azt az önrészesedést kell alkalmazni, amely arra a biztosítási időszakra volt érvényes, amely biztosítási időszak alatt a kárigényt a biztosítottal szemben első ízben benyújtották és amely alatt azt a biztosítónak bejelentették Ha a biztosító bármilyen olyan összeget térít(ett) meg vagy visel(t), amelyet a jelen 6.7. pont szerint a biztosítottnak kell(ett volna) viselnie, akkor az ilyen összeget a biztosított köteles haladéktalanul visszatéríteni a biztosító részére. 6.8 A kárigények bejelentésére vonatkozó szabályok A kárigényeket vagy az esetlegesen kárigényhez vezető körülményeket írásban (levélben vagy fax útján) kell bejelenteni az alábbi címen vagy fax számon: CHARTIS Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: (36-1) Fax: (36-1) Ha a kárbejelentés postai úton történik, akkor a postai feladás dátumát kell a kárbejelentés dátumának tekinteni. A postára adás bizonyítéka a kárbejelentés megtételét megfelelő módon bizonyítja A biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján terhelő térítési kötelezettség előfeltétele, hogy a biztosított a lehető leghamarabb írásban értesítse a biztosítót a vele szemben benyújtott kárigényről: (ii) vagy bármikor a biztosítás tartama vagy a felfedezési időszak alatt, vagy a biztosítás tartamának vagy a felfedezési időszaknak végét követő harminc (30) napon belül, abban az esetben, ha a biztosítottal szemben a kárigényt a biztosítás tartamának vagy a felfedezési időszaknak a lejáratát megelőző harminc (30) napon belül, vagy ezen időszakok lejártát követően nyújtják be első ízben a biztosítottal szemben, feltéve minden esetben, hogy a biztosított az ilyen kárigényt ezt követően legkésőbb harminc (30) napon belül bejelenti a biztosítónak. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

9 6.8.4 Ha a biztosított a biztosítás tartama vagy a felfedezési időszak alatt a jelen biztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően írásban értesíti a biztosítót a vele szemben benyújtott kárigényről, akkor minden olyan későbbi kárigényt, amely (ii) ugyanabból a tényből ered, ugyanazon a tényen alapul vagy ugyanamazon ténynek tulajdonítható, mint amelyet a biztosítónak előzőleg már bejelentett kárigényben állítottak, vagy olyan jogellenes károkozó magatartás elkövetését állítja, amely megegyezik a korábban már bejelentett kárigényben hivatkozott jogellenes károkozó magatartással vagy ahhoz kapcsolódik, úgy kell tekinteni, mint amelyet az első bejelentés idején nyújtottak be a biztosított ellen és jelentettek be a biztosítónak Ha a biztosítottnak a biztosítás tartama vagy a felfedezési időszak alatt olyan körülmények jutnak a tudomására, amelyekről ésszerű előrelátás mellett várható, hogy a biztosítottal szemben benyújtandó kárigényhez vezethetnek és a biztosított írásban értesíti a biztosítót az ilyen körülményekről, valamint azokról az indokokról, amelyeknek alapján a kárigény benyújtását valószínűsíti (megjelölve az összes részletet, mint pl. a vonatkozó időpontokat és az érintett személyek neveit), akkor minden, ezt követően a biztosítottal szemben benyújtott és a biztosítónak bejelentett olyan kárigényt, amelyik (1) a már bejelentett körülményekből ered, azokon alapul vagy azoknak tulajdonítható, vagy (2) amelyik olyan jogellenes károkozó magatartás elkövetését állítja, amely megegyezik a korábban már bejelentett kárigényben állított jogellenes károkozó magatartással vagy ahhoz - illetve a korábban már bejelentett körülményekhez - kapcsolódik, úgy kell tekinteni, mint amelyet az első bejelentés idején nyújtottak be a biztosított ellen és jelentettek be a biztosítónak. 6.9 A kárigények rendezésére vonatkozó szabályok A biztosított a biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül (1) nem ismerheti el a felelősségét, (2) nem rendezhet semmilyen kárigényt, valamint (3) semmilyen kárigénnyel kapcsolatban sem viselhet vagy vállalhat magára semmilyen költséget vagy kiadást. A jelen rendelkezésnek való megfelelés előfeltételét képezi annak, hogy a biztosított a jelen biztosítási szerződés alapján jogosult legyen a biztosító által nyújtott szolgáltatás(ok)ra. A biztosító jogosult a biztosítottól átvenni és a biztosított nevében folytatni a bármely kárigénnyel kapcsolatos védekezést és/vagy bármely kárigény rendezését Ha a biztosító jogosulttá válik a jelen biztosítási szerződést a létrejöttétől, vagy a biztosítási fedezetben bekövetkezett változás időpontjától számítva érvénytelennek nyilvánítani, akkor a biztosító a saját döntése alapján jogosult úgy határozni, hogy a szerződést teljesen hatályban tartja, DE KIZÁRJA azokat a következményeket és az olyan kárigényeket, amelyek bármely olyan körülménnyel vannak kapcsolatban, amelyet a biztosítási szerződés létrejövetelekor vagy a biztosítási fedezet megváltozásakor közölni kellett volna A biztosító semmilyen peres eljárásban nem köteles a védekezésre mindaddig, amíg a biztosított és a biztosító kölcsönös megállapodása alapján kiválasztott jogi tanácsadó nem nyilatkozik úgy, hogy megfelelő esélye van a perben való sikeres védekezésnek, vagy annak, hogy a fizetendő kártérítés összegét a peren kívül elérhető egyezség összegénél alacsonyabb összegre lehessen csökkenteni Valamely kárigény bejelentését követően a biztosító bármikor jogosult arra, hogy kifizesse a biztosítottnak az adott kárigényre vonatkozó térítési limit összegét. Az ilyen kifizetés megtörténtét követően a biztosítót az adott kárigény vonatkozásában terhelő minden felelősség megszűnik, ideértve a költségek megtérítésének és a védelem ellátásának a kötelezettségét is. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

10 6.9.5 A biztosított valamely kárigény vagy esetlegesen kárigényhez vezető körülmény bejelentésekor köteles a saját költségén minden ésszerűen elvárható segítséget megadni a biztosítónak és azzal együttműködni az adott kárigénnyel szembeni jogi védekezés során A biztosító jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentett kárügyben a felszámolási eljárást végző személy az adott biztosítási időszakban nevesítve volt e a biztosítási szerződésben illetve utána biztosítási díjat fizetett-e a Szerződő Kárigény esetén a kárrendezéshez a következőket kell a biztosítónak értelemszerűen benyújtani: a Biztosítottal szembeni kárigény-bejelentés másolata, vagy azon dokumentum, amelyből következtetni lehet arra, hogy ilyen igényt kívánnak vele szemben érvényesíteni, a Kárigénnyel kapcsolatos levelezés másolata, írásbeli összefoglaló leírás arról, hogy a Biztosítottnak mikori magatartása, mulasztása vezethet(ett) vagy vezetett a kár bekövetkezéséhez, hogyan, mikor, mi módon derült ki / fedezték fel a kárt és mikor, miben jelentkezhet / jelentkezett, milyen összegben a kár, írásbeli összefoglaló a Biztosított saját értékeléséről felelősségének fennállásával kapcsolatban, a Biztosított megbízására, megbízás megszűnésére, ellátandó feladatok, tevékenységi körök, megrendelések specifikációja, díjazás elszámolás leírására vonatkozó dokumentumok, levelezések másolatai, a tevékenység ellátásához előírt szakmai és egyéb képzettségek meglétének igazolása diploma vagy más okirat másolatával, projekt terv, ill. igényfelmérési jegyzőkönyv, ütemterv a tervezésre, kidolgozásra, implementációra, tesztelésre, átvételre, a károkozó magatartás / mulasztás igazolása. Pl. kifogásolt tevékenység, helytelen tanács, software vagy más hiba, megbízás hibás teljesítésének, károkozó magatartás dokumentumai, saját tesztelések jegyzőkönyvei, megrendelő tesztelésének jegyzőkönyvei, átadás-átvételek, reklamáció, kifogás, panasz dokumentumai, az üggyel kapcsolatos hatósági és egyéb vizsgálatok (büntető eljárás, adóhatóság, vámés pénzügyőrség, etikai, kamarai, belső ellenőrzési, igazgatósági, felügyelő bizottsági, könyvvizsgálói, számvevőszéki, polgári jogi eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási stb.) dokumentumai, jegyzőkönyvek, határozatok, nyilatkozat hogy kíván-e maga kíván gondoskodni jogi védelméről, ha igen kit bízna meg vagy a Biztosítóra bízza a jogi képviselő kijelölését, a kárigény összegszerűségét alátámasztó dokumentumok: kimutatások, nyilvántartások, átadás- átvételi jegyzőkönyvek, mérlegek, beszámolók, könyvelések kivonatai, szakértői vélemények, számlák, értékbecslések, szerződések, megbízási díj kifizetésének vagy más módon való elszámolásának, visszatartásának igazolásai, hatósági határozatok, jegyzőkönyvek, annak dokumentumai, hogy az adott károkozó magatartáshoz / mulasztáshoz hasonló előfordult-e korábban, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, valamint azon dokumentumok, szerződések, amelyek igazolják, hogy a kár megelőzése és enyhítése érdekében milyen intézkedéseket milyen eredménnyel foganatosítottak, pl. javítás, csere, egyéb kompenzáció igazolása, hibajavítás tesztelése, átadás-átvétele, a károsult kárenyhítő intézkedéseinek megtételére vonatkozó dokumentumok és ennek eredményét igazoló iratok, elszámolások, bizonylatok. A Biztosító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben nem kerül megküldésre valamely dokumentum vagy a beküldött dokumentumok ellentmondásosak vagy további tisztázandó kérdéseket vetnek fel, úgy a fentiekben nem szereplő, egyéb dokumentumot, információt, más bizonyító eszközt kérjen be. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

11 A fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre tekintettel a Biztosító ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan egyedi káresemény történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges dokumentumok, bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen kár esetén a csatolandó dokumentumokat, egyéb bizonyító eszközöket a bejelentéstől számított 8 napon belül megadja a biztosítottnak / károsultnak vagy képviselőiknek Csalárd kárigények Ha a biztosított olyan kárigényt jelent be, amelyről tudja, hogy összegszerűségében vagy más módon hamis vagy csalárd, akkor fenntartva a biztosítót a pont szerinti döntési jogot - a jelen biztosítási szerződés érvénytelenné válik és a szerződés alapján benyújtott minden igény elévültnek tekintendő Visszkereset Ha a biztosító a jelen biztosítási szerződés alapján bármilyen kifizetést teljesített, akkor a kifizetett összeg erejéig a biztosítót illet meg minden olyan jog, amely a biztosítottat illetné meg az adott kifizetésre okot adó eseményért vagy cselekményért felelős bármely személlyel, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel szemben. A biztosított köteles a biztosító visszkereseti jogának biztosítása céljából szükséges minden okmányt kiállítani és minden intézkedést megtenni, ideértve az olyan okmányok kiállítását is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a biztosító a biztosított és/vagy a saját nevében hatékonyan pert indíthasson a felelős személyekkel, társaságokkal vagy egyéb szervezetekkel szemben A biztosító nem gyakorolja az őt a fenti pont szerint megillető visszkereseti jogát az olyan alkalmazottakkal szemben, akik a biztosított fogalma alá tartoznak, kivéve, ha a kárigényt az adott alkalmazott által elkövetett tisztességtelen vagy csalárd cselekmény, vagy az általa szándékosan elkövetett bűncselekmény (ideértve a mulasztásos bűncselekményeket is) vagy rosszindulatú cselekmény illetve mulasztás okozta, vagy az a kárigényhez hozzájárult A kötelezettségek pontos betartása A biztosított köteles megfelelően teljesíteni a jelen biztosítási szerződés alapján őt terhelő kötelezettségeket, valamint köteles megfelelni a szerződés minden olyan feltételének, rendelkezésének vagy a szerződésben szereplő szavatosságnak, amely valaminek a megtételét vagy valamilyen előírásnak való megfelelést ír elő. Ezen kötelezettségek megfelelő teljesítése a biztosítót a jelen biztosítási szerződés alapján terhelő bármilyen felelősség előfeltételét képezi Átruházás A jelen biztosítási szerződés és az abból eredő bármilyen kötelezettség a biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházható át és/vagy nem engedményezhető Adatvédelem A biztosító a biztosított adatait, valamint a jelen szerződésre vonatkozó információkat beleértve a szerződés létezésének tényét - kizárólag saját nyilvántartási céljaira használja fel és azokat a biztosított hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki E titoktartási kötelezettség nem áll fenn az Évi XCVI. törvényben meghatározott szervezetekkel szemben, az alábbiak szerint: a) a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben, b) az ügyészséggel, valamint a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény felderítése érdekében eljáró és az ügyész előzetes jóváhagyásával rendelkező rendészeti nyomozóhatóság vezetőjével szemben, Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

12 c) a büntetőügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal szemben, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel szemben, e) adóügyben, ha az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, és az adóhatósággal szemben e szervek biztosítóhoz intézett írásbeli megkeresése alapján, f) a főigazgató eseti engedélye alapján a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben, g) a biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben, h) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal szemben A biztosító a nyomozóhatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is haladéktalanul tájékoztatást ad, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy d) a pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben A biztosító biztosítási titoknak minősülő adatot a fentiektől eltérő egyéb harmadik személyek részére kizárólag a biztosító ügyfelének vagy annak törvényes képviselőjének, a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölő írásbeli hozzájárulása esetén ad ki A biztosító biztosított adatait és az ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés egyéb adatait a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a biztosítási szerződés megkötése, a szerződésből származó jogok és kötelezettségek érvényesítése, ill. a biztosítási szolgáltatások teljesítése érdekében a szerződés érvényességi tartama, a szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ill. a jogszabályban meghatározott időtartam alatt tartja nyilván ill. használja fel. A biztosító az adatokat a kockázatelbírálás és a szolgáltatási igény elbírálása során és annak érdekében a a külföldre történő adattovábbítás szabályainak figyelembe vételével jogosult a külföldi székhelyű vagy viszontbiztosítója részére, az anyavállalat ill. a viszontbiztosító székhelye szerinti országokba továbbítani A biztosítási szerződés aláírásával a biztosított feljogosítja a biztosítót arra, hogy a valamely kárügy rendezése szempontjából érdemi információnak minősülő adatokat külső szakértő(k) és/vagy kárbiztos(ok) részére átadja, feltéve hogy: a) kárügy rendezése során külső szakértő vagy kárbiztos bevonására van szükség, és b) a külső szakértő és/vagy a kárbiztos a személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tett A biztosítási szerződésre irányadó jog A jelen biztosítási szerződést a magyar jog szabályainak megfelelően kel alkalmazni és értelmezni Jogviták A jelen biztosítási szerződésből vagy annak bármilyen módosításából eredő bármilyen jogvitát a biztosítási szerződés kiállításának helye szerinti megfelelő hatáskörrel rendelkező - illetékes bíróság elé kell terjeszteni. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

13 6.17. Elévülés A jelen biztosításból eredő igények elévülési ideje a szolgáltatás esedékességétől számított egy (1) év Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervek A biztosítással kapcsolatos fogyasztói panaszokat a) egyrészt az CHARTIS Hungary, CHARTIS Europe, S. A. Magyarországi Fióktelepe igazgatójának (1133 Budapest, Váci út 76., Tel: , Fax: ), b) másrészt a Pénzügyi Szervetek Állami Felügyeletének Ügyfélkapcsolati, Nyilvántartási és Panaszügyintézési Igazgatósága részére (központi cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központi postacím: 1535 Budapest 114. Pf. 777.) lehet küldeni Többes szám és címek, aláhúzással jelölt kifejezések A jelen biztosítási szerződésben a bekezdések címei kizárólag az áttekinthetőség megkönnyítését szolgálják és a szerződés alkalmazása szempontjából nem hordoznak jelentést. A jelen szerződésben egyes számban előforduló kifejezések ugyanúgy jelentik a kifejezés többes számát is és viszont, kivéve, ha a szövegösszefüggésből más következik. Az aláhúzással jelölt kifejezések speciális jelentést hordoznak és meghatározásuk a 3. Fejezetben található. Chartis Szakmai Felelősségbiztosítása Felszámolók részére /13

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás

Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás felcím Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság által a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelősségbiztosításról Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált általános felelősségbiztosítási szerződésről

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált általános felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált általános felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunknak a biztosítottak

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére Fontos információ! (A részletező a feltétellel együtt értelmezendő) A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG AZON KÁROKKAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEKRE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk az állatorvosok részére

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került Az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai felelősségbiztosításának minimumfeltételeiről Az egészségügyi szolgáltatók és a szabadfoglalkozású orvosok kártérítési felelősségének

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, illetve az általunk kínált környezetszennyezési felelősségbiztosítási terméket.

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, illetve az általunk kínált környezetszennyezési felelősségbiztosítási terméket. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált környezetszennyezési felelősségbiztosításról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, illetve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

I. A BIZTOSÍTOTT, A KEDVEZMÉNYEZETT II. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG III. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK TERJEDELME ÉS MÓDJA

I. A BIZTOSÍTOTT, A KEDVEZMÉNYEZETT II. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG III. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK TERJEDELME ÉS MÓDJA 1 A DIMENZIÓ BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK HALASZTOTT KEZDETŰ NYUGDÍJKIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A jelen halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosításra szóló biztosítási

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Rt. GENERALI PROVIDENCIA Biztosító 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Független Biztosításközvetítők és Biztosítási Szaktanácsadók részére

Független Biztosításközvetítők és Biztosítási Szaktanácsadók részére Szakmai Felelősségbiztosítás Független Biztosításközvetítők és Biztosítási Szaktanácsadók részére Független Biztosításközvetítők és Biztosítási szaktanácsadók Szakmai Felelősségbiztosítása 2011.01. 1/15

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási

Részletesebben

Közúti Árufuvarozók Kezesi Biztosításának Feltételei

Közúti Árufuvarozók Kezesi Biztosításának Feltételei Feltételek Közúti Árufuvarozók Kezesi Biztosításának Feltételei NY. SZ.: 1-10109/00 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük megtisztelõ bizalmát, hogy biztosítási szerzõdés megkötésére irányuló ajánlatával a Generali-

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező és mint adós Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi szabályok

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által az egészségügyi szolgáltatóknak kínált felelősségbiztosítási szerződésről

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által az egészségügyi szolgáltatóknak kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által az egészségügyi szolgáltatóknak kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014)

Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014) Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014) Bevezető rendelkezések A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen Általános Biztosítási

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben