Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, Fehérvári út 85. -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -"

Átírás

1 Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - - I. Az Általános Szerződési Feltételek fogalma; alanyi és tárgyi hatály II. Általános információk III. A egészségügyi szolgáltatásai IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei V. Díjszabás és fizetési feltételek VI. Panaszok kezelése; jogérvényesítés VII. Adatvédelmi szabályok VIII. Egyéb június

2 I. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogalma; alanyi és tárgyi hatály Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a (, a továbbiakban: MMEC) által folytatott egészségügyi szolgáltatási tevékenységre, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekre terjed ki. Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (az MMEC és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt ide értve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 201 évi V. törvény (Ptk.), - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, - az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 200 évi LXXXIV. törvény, - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.), - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eatv.), - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/200 (VII.15.) Korm. rendelet, - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/200 (X.20.) ESzCsM rendelet. Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, valamint az MMEC által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok. Az MMEC saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körülírt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Páciensek számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi. 4. A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed az MMEC mindazon ügyfeleire, pácienseire, akikkel az MMEC és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak az MMEC egészségügyi szolgáltatásaival összefüggésben kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek. 5. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az MMEC által nyújtott magán-egészségügyi 2

3 szolgáltatásokra, illetőleg az ezen szolgáltatások nyújtása kapcsán létrejött jogviszonyokra. II. Általános információk A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak: Cégnév: Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely (postacím): Cégjegyzékszám: (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: +36 (1) Telefax szám: +36 (1) cím: Az MMEC kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ide értve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is. A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az MMEC az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára. III. A egészségügyi szolgáltatásai Az MMEC 2007-ben alakult; főtevékenysége a járóbeteg-ellátás. Az MMEC az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) nem szerződéses partnere. A járóbeteg ellátás főprofilja a reproduktív endokrinológia és belgyógyászat, ezzel párhuzamosan pedig a labordiagnosztika. Az MMEC egészségügyi szolgáltatásain belül további kapcsolódó szolgáltatásként van jelen a dietetikai szakrendelés, ultrahangos szakrendelés, meddőségi szakrendelés (nőgyógyászat), általános nőgyógyászat és bőrgyógyászat. Az MMEC kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. Fentiekre tekintettel a Páciensek az MMEC szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában 3

4 és mértékben nem jogosultak igénybe venni. IV. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei Az MMEC egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. A Páciensek az MMEC egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére az alábbi módon és elérhetőségeken keresztül jelentkezhetnek be: Online módon (az címen keresztül): labor ultrahang belgyógyászati kontroll Inbody testösszetétel mérés alap diétás oktatás diétás kontroll és konzultáció csoportos nőgyógyászati ultrahang nőgyógyászati kontroll (kivéve dr. Szakács Zoltán) andrológia-urológia bőrgyógyászat gyermek endokrinológia Online bejelentkezés esetén a számítástechnikai rendszer kizárólag a legkésőbb 16 óráig leadott bejelentkezések esetén fogad el a következő rendelési napra vonatkozó bejelentkezést. Az MMEC az online úton leadott bejelentkezéseket munkaidőben (8 és 17 óra között) dolgozza fel, amelyről a feldolgozást követően sms üzenetben megerősítést küld a Páciensnek. Telefonon (a +36 (1) telefonszámon keresztül, munkanapokon óra között): belgyógyászokhoz első vizitre nőgyógyászokhoz első vizitre biológus A Páciensek a lefoglalt időpontokat a és pontban rögzített elérhetőségeken keresztül mondhatják le. 4. A Páciensek az MMEC egyes egészségügyi szolgáltatásait az alábbi címeken vehetik igénybe: 4

5 - II. emelet (bejárat a Kocsis utca felől!) Budapest, Fehérvári út II. emelet (bejárat a Kocsis utca felől, átlósan szemben a régi rendelővel!) 5. A Páciensek kötelesek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg, még a szolgáltatások teljesítésének megkezdését megelőzően, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni az MMEC-t, illetőleg az MMEC részéről eljáró személyeket (pl.: kezelőorvosokat) valamennyi, az MMEC egészségügyi szolgáltatása és a gyógykezelés szempontjából releváns körülményről, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a korábbi betegségeikre, gyógykezeléseikre, valamint egészségi állapotukra vonatkozó információkat. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezményekért az MMEC semmilyen felelősséget nem vállal. A mulasztásból fakadó jogkövetkezményeket a Páciens köteles viselni. Abban az esetben, ha a Páciens a fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az MMEC jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti. 6. A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, az MMEC részéről eljáró személyek (különösen a kezelőorvos) utasításait, valamint az MMEC által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani. Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, az MMEC jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti. 7. A Páciensek tudomásul veszik, hogy az MMEC-t szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán az MMEC bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően a Páciens az elvégzett szolgáltatásokra eső arányos díjazásnál magasabb összegű díjazást teljesített, az MMEC köteles a különbözeti összeget haladéktalanul visszatéríteni a Páciensnek. V. Díjszabás és fizetési feltételek Az MMEC által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos (aktuális) díjjegyzéke az MMEC hivatalos internetes honlapján, a oldalon érhető el. Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén az MMEC munkatársai megfelelő időben, előzetesen 5

6 tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról. Az MMEC által nyújtott egészségügyi szolgáltatások díját a Páciensek a IV.4. pontban megjelölt rendelőkben kizárólag készpénzben tudják kiegyenlíteni. A szolgáltatások díját a Páciensek a közvetlenül a szolgáltatások igénybevételét követően kötelesek az MMEC pénztárába befizetni. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség. Az MMEC fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor a hatályos díjtáblázat az MMEC hivatalos internetes oldalán (az V. pontban megjelölt címen) közzétételre kerül. VI. Panaszok kezelése; jogérvényesítés Az MMEC által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek a II. pontban feltüntetett elérhetőségeken (postacím, telefonszám, telefax szám, cím) jogosultak bejelenteni. A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles az MMEC felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség. A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát az MMEC felé bemutassa. 4. Az MMEC munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra az MMEC 8 (nyolc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott elektronikus levélcímre ( címre), ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el. VII. Adatvédelmi szabályok Az MMEC az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben önálló belső adatvédelmi eljárásrendet (adatvédelmi szabályzatot) alakított ki, amelynek hatályos szövegét az általa üzemeltetett címen elérhető internetes oldalon közzétette/nyilvánosságra hozta, így az bárki számára teljes egészében hozzáférhető. A belső adatvédelmi eljárásrend hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: 6

7 A Páciensek a fentieken túl a jogviszony létrejöttével egyidejűleg külön okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot tesznek, amelynek hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: Az MMEC fenntartja a jogát a belső adatvédelmi eljárásrend (adatvédelmi szabályzat), valamint a hozzájáruló nyilatkozat jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor az adatvédelmi szabályzat és a hozzájáruló nyilatkozat hatályos szövege az MMEC hivatalos internetes oldalán (http://mensmentis.hu) közzétételre kerül. VIII. Egyéb Jelen ÁSZF június napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó. Az MMEC által eseti jelleggel megszervezett programokra vonatkozó általános szerződési feltételek amennyiben az MMEC ilyen általános szerződési feltételek alkalmazása mellett határoz az MMEC hivatalos internetes oldalán (http://mensmentis.hu) valamennyi alkalommal előzetesen közzétételre kerülnek. Az MMEC fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatályba lépéskor az MMEC hivatalos internetes oldalán (http://mensmentis.hu) közzétételre kerül. Kelt Budapesten, június napján:. a képviseletében: Tarjánné Sári Nóra ügyvezető 7

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-09-710532,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek képzési szolgáltatás nyújtására ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek Ferenczi Team Kft. - Sikercentrum.hu - Székhely:1073 Budapest, Erzsébet körút 16. Fsz.3. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGRESSY DENTAL KFT. FOGORVOSI JÁRÓBETEG, FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGRESSY DENTAL KFT. FOGORVOSI JÁRÓBETEG, FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGRESSY DENTAL KFT. FOGORVOSI JÁRÓBETEG, FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25. Általános Szerződési Feltételek az Egressy Dental Kft. fogorvosi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek és tájékoztató

Általános szerződési feltételek és tájékoztató Általános szerződési feltételek és tájékoztató Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis mint ÁSZF ) tartalmazzák a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó, mint szolgáltató által (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 1 Tartalomjegyzék 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. Bevezetés Az online ügyfélszolgálati felület tulajdonosa és üzemeltetője a Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-692609,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Oleander Informatikai Kft. Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.keparuhaz.hu/aszf.pdf)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.keparuhaz.hu/aszf.pdf) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.keparuhaz.hu/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete 3. Kiszállítás,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A webáruház üzemeltetője: Medostore Trade Kft. Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 7. E mail: info@medostore.hu Telefon: 06 (1) 510 0988 Székhely: 1037, Budapest Montevideo u. 7. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Angel Sex Shop webáruház (a továbbiakban: webáruház) az internet hálózatán a www.angelsexshop.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos

Részletesebben