Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre"

Átírás

1 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! január 1-jétől kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetniük. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 t napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! A jelen díjtarifával meghirdetett díjak a baleseti adót nem tartalmazzák! A enertel iztosító Zrt. (a továbbiakban biztosító vagy társaság) és a szerződő között a jelen díjtarifa alapján létrejövő biztosítási szerződésekre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény (a továbbiakban fbt.), a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (V. 10.) NM rendelet (a továbbiakban onus-malus rendelet), a gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet (a továbbiakban Kategória rendelet), valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő egyéb alacsonyabb szintű jogszabályok az irányadóak. A jelen díjtarifában használt fogalmak értelmezése során, amennyiben a díjtarifa eltérő meghatározást nem tartalmaz, elsődlegesen a fbt. fogalom meghatározásai, annak hiányában a fbt. felhatalmazása alapján kibocsátott alacso nyabb szintű jogszabályok, ilyenek hiányában a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), illetve a mindenkori polgári törvénykönyv fogalmai, illetve ez előbbiek hiányában a szavak általános jelentése az irányadó. Társaságunk a biztosítási díjat minden esetben az itt meghirdetett díjtarifa alapján, a kockázatviselés kezdetének időpontjában fennálló tényleges állapotnak, valós adatoknak megfelelően köteles kialakítani. ogalmak Természetes : az ember (nő, férfi) mint jogalany, aki fogamzásának időpontjától kezdve jogképes (Ptk. 8., 9. ), azaz saját jogán, magánként jogok és kötelezettségek alanya lehet, ide értve azt a gazdasági szereplőt is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes nek minősül (pl.: egyéni vállalkozó). Nem természetes : mindazon gazdasági vagy társadalmi egység, illetve szerveződés, amely az azt alkotó természetes (ek)től elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevő ember(ek)től, mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket és ezen elkülönült jogalanyiságát jogszabály állapítja meg. A tarifálás folyamata Alapdíj meghatározása 1. A Terület meghatározó táblát a gépkocsik, tehergépkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetén kell figyelembe venni. Kivételt képeznek ez alól a gépkocsikra, tehergépkocsikra és motorkerékpárokra kötendő határozott tartamú szerződések (fbt. 16. (2) bekezdés). A Terület meghatározó táblából a természetes szerződő állandó lakhelye, míg nem természetes szerződő esetén a gépjármű telephelye szerinti területi kódot kell alkalmazni. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő állandó lakhelye vagy a gépjármű telephelye, úgy annak területi kódja K lesz. 2. A szerződő életkorát csak természetes szerződő esetén és gépkocsira, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, motorkerékpárra továbbá segédmotoros kerékpárra kötött szerződés esetén szükséges meghatározni. A természetes szerződő életkorát úgy kell kiszámítani, hogy 2014-ből le kell vonni a szerződő születési évszámát. 3. Személygépkocsi és motorkerékpár esetén meg kell határozni a gépjármű forgalmi engedélyéből a biztosítandó gépjármű teljesítményét és hengerűrtartalmát, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömeget, busz esetén a férőhelyek számát. Amennyiben gépkocsi esetén a gépjármű forgalmi engedélyében 20 kw alatti teljesítmény, motorkerékpár esetén 10 kw alatti teljesítmény szerepel, akkor a Korrekciós tábla segítségével a járműfajtának megfelelően a forgalmi engedély szerinti hengerűrtartalomnak megfelelő ccm értékhez tartozó kw adat alapján kell meghatározni a teljesítménynek megfelelő alapdíjtáblát. 4. Valamennyi gépjármű esetén ki kell választani a forgalmi engedély szerinti gépjármű kategória alapján az Alapdíjtáblák közül a megfelelőt. 5. Valamennyi gépjármű esetén a megfelelő Alapdíjtáblából kell meghatározni a szerződéshez tartozó éves alapdíjat. 6. A gépkocsik esetén utásteljesítmény díjszorzót kell alkalmazni. A január 1. vagy azt követő kockázatviselésű szerződések esetén az éves átlagos futásteljesítmény alapján alkalmazandó díjszorzót a utásteljesítmény díjszorzó táblából kell kivá lasztani, a futásteljesítmény és a hajtóanyag függ vényében, melylyel a korábban meghatározott alapdíjat meg kell szorozni. A január 1-jét megelőző kockázatviselésű szerződések ese tén az előző biztosítási időszakban rögzített futásteljesít mény alapulvételével, ill. a hajtóanyag függvényében kell a utásteljesítmény díjszorzó táblából a utástel jesítmény díjszorzót meghatározni, mely- Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre lyel a korábban meghatározott alapdíjat meg adószáma: ; továb biakban: orensis) által fenntartott kedvezmény rendszer- kell szorozni. Amennyiben az így figyelembe vett futásteljesítménytől a szerződő megítélése szerint a következő évi várható éves futásteljesítmény tyatulajdonos e azonos. nek, azaz a szerződő és a orensis tagsági kár- eltér, úgy a szerződő a biztosítóhoz legkésőbb előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a Partner. kedvezményre a a szerződés évfordulóját megelőzően eljuttatott nyilatkozatával jogosult nyilatkozni a várható szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben következő éves futásteljesítményről. a szerződése a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. Az a gépkocsi minősül a jelen díjtarifa sze rint diesel hajtóanyagú gépkocsinak, A Partner. és a Partner. kedvezmény együttesen nem vehető igénybe. amely csak gázolajjal üzemeltethető. Nem diesel hajtóanyagú gépkocsi az, amelynek A Partner. kedvezmény esetében alkalmazandó működtetését a gázolajon kívüli egyéb hajtóanyag vagy a gázolaj mellett alternatív energia- 12. Partner. kedvezmény szorzószám: 0,95. forrásként más hajtóanyag is biztosítja. Éves átlagos futásteljesítmény alatt a biztosítani kívánt vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szer- Partner. kedvezményre a szerződő a gépjárműnek az elmúlt években elért futásteljesítményének éves átlagos értékét kell érteni. amennyiben ződések esetén abban az esetben jogosult, lőzmény adat hiányában ez a szerződő által a szerződés a biztosító internetes díjszámító becsült érték. A szerződéskötéskor az ajánlaton és szerződéskötő weboldalán erre a célra vagy a szerződésben fel kell tüntetni a gépjármű üzemeltetett felületen (vip.genertel.hu) keresztül jön létre, és szerződéskötéskori aktuális kilométeróra állását. 7. A gépkocsik és a 3,5 tonnát meg nem a szerződő olyan természetes, aki haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik esetén gépjármű használati időre nek időpontjában igazoltan munkaviszony- az ajánlattétel vagy a szerződés megkötésé- vonatkozó díjszorzót kell alkalmazni. A használati ban, közvetlen megbízási vagy tagsági jogviszonyban áll az alább felsorolt gazdálkodó időt úgy kell kiszámítani, hogy 2014-ből kivonjuk azt az évet, amikor a szerződő a gépjármű üzemben tartását megkezdte. A használati idő alapján természetes nek egy háztartás- szervezetek valamelyikével vagy az ilyen alkalmazandó díjszorzót a asználati idő díjszorzó táblából kell kiválasztani, mellyel a korábban hozzátartozója (együttesen: jogosulti kör). A ban élő (Ptk b) pontja szerinti) közeli meghatározott alapdíjat szintén meg kell szorozni. kedvezmény csak egyszeresen vehető igénybe, abban az esetben is, ha a szerződő a fel- 8. A bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó járművek esetén a forgalmi engedélyben szereplő sorolásban szereplő szervezetek közül egy jármű kategória alapján ki kell választani a megfelelő bonus-malus táblát és meg kell határozni, időben többel is jogviszonyban áll. hogy melyik bonus-malus osztályba tartozik a AUTOTÁL iztosítási Szolgáltató Kft. (székhelye: 1107 szerződés a következő biztosítási időszak ban. udapest, ízlaló tér 1.; adószáma: ) zt követően a onus-malus díjfaktor táblából, urop Assistance Magyarország efektetési és a megadott bonus-malus fokozat alapján ki kell Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 udapest, évai u. választani a szerződéshez tartozó bonus-malus ; adószáma: ) díjfaktort. Az így kapott szorzószám segítségével urópai Utazási iztosító Zrt. (székhelye: 1132 udapest, Váci út ; adószáma: ) érvényesül a bonus-malus besorolás a szerződés éves díjának megállapítása során. amillio efektetési és Tanácsadó Korlátolt elelősségű Társaság (székhelye: 1134 udapest, évai 9. Amennyiben a szerződésre kedvezmény és/ vagy pótdíj (ide értve a bonus-malus díjfaktort is) utca ; adószáma: ) kerül alkalmazásra, akkor a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás magyar forintban fizetendő undamenta-lakáskassza Lakástakarék-pénztár éves díja az 1 7. pontok szerint kiszámított díj és Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 udapest, Váci u ; adószáma: az alkalmazandó valamennyi kedvezmény, pótdíj és a bonus-malus díjfaktor szorzószámának ) együttes szorzataként számolandó ki. Amennyiben a szerződő kiegészítő biztosítási fedezetet Teréz krt ; adószáma: ) enerali Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1066 udapest, is választott, úgy az így kapott éves díjhoz hozzá enertel iztosító Zrt. (székhelye: 1134 udapest, kell adni a kiegészítő biztosítási fedezet(ek) éves évai u ; adószáma: ) díját, és ezek összege képezi a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás és a kiegészítő biztosítási enerali gészségpénztár (székhelye: 1066 udapest, Teréz krt ; adószáma: ) fedezet(ek) magyar forintban fizetendő éves díját. Az így kiszámított díjak a baleseti adót nem tartalmazzák. Váci út ; adószáma: ) enerali ngatlan Kft. (székhelye: 1132 udapest, atározott időtartamú szerződések esetén, a segédmotoros kerékpárokra kötött szerződések kivételével, udapest, Teréz krt ; adószáma: enerali Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhelye: 1066 a atározott időre szóló szerződések díjai táblában 1-42) meghatározott összegek képezik a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás magyar forintban fizetendő havi enerali-providencia iztosító Zrt. (székhelye: 1066 udapest, Teréz krt ; adószáma: díját. zen díjak a baleseti adót nem tartalmazzák. 4-44) Kedvezmények/Pótdíjak P onsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 udapest, évai u ; adószáma: 10. Éves díjfizetési kedvezmény ) Éves díjfizetési kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő éves TMPO gészségpénztár (székhelye: 1025 udapest, Nagybányai út 92.; adószáma: ) díjfizetési ütemet választ vagy választott. Éves díjfizetési kedvezmény esetében alkalmazandó ző dések esetén a Partner. kedvezményre a előtti kockázatviselési kezdetű szer- 11. Partner. kedvezmény szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben Partner. kedvezményre a szerződő a a szerződése a biztosítási évfordulón Partner. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén abban az esetben jogosult, Partner. és a Partner. kedvezmény együttesen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. A amennyiben nem vehető igénybe. a szerződés a biztosító internetes díjszámító A Partner. kedvezmény esetében alkalmazandó és szerződéskötő weboldalán erre a célra üzemeltetett felületen (www.genertel.hu/smart) vagy 13. izetési mód kedvezmény társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán keresztül jön létre, és a szerződő az ajánlattétel vagy vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szer- izetési mód kedvezményre a szerződő a szerződés kötés időpontjában a lubsmart ződések esetén abban az esetben jogosult, amenykártyájának azonosító számával igazoltan tagja nyiben a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés során fizetési módként beszedési meg- a Shell ungary Zrt. által szervezett lubsmart Programnak nevezett vásárlói pontgyűjtő és bízást választ vagy választott. pontbeváltó rendszernek, azaz a szerződő és a előtti kockázatviselésű szerződések lubsmart kártyatulajdonos e azonos, esetén izetési mód kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben rendelkezik vagy a szerződés az OV Vermögensberatung Kft. a beszedési megbízásra vonatkozó hatályos felhatalmazással, és azt a számláját vezető hitelinté- (székhelye: 1043 udapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b. 3. em.; adószáma: ) zet vagy a szerződő a biztosító felé igazolta. (többes ügynök) közvetítésével, annak internetes weboldalán erre a célra üzemeltetett fe- izetési mód kedvezmény esetén alkalmazandó lületen keresztül jön létre, vagy 14. -kommunikációs kedvezmény a szerződés a biztosító internetes díjszámító -kommunikációs kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben és szerződéskötő weboldalán erre a célra üzemeltetett felületen (www.genertel.hu/forensis) megadja(ta) címét és a telefonszámát, vagy társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán továbbá a biztosítási ajánlat vagy a létrejövő/ keresztül jön létre és a szerződő az ajánlattétel fennálló biztosítási szerződés elektronikus kommunikációs záradékot (KZ) vagy az annak al- vagy a szerződéskötés időpontjában a klubtagsági azonosító számával igazoltan tagja az lső kalmazására vonatkozó hivatkozást tartalmaz, Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. (székhelye: udapest, Reményi de utca 1 3.; a szerződő megadja(ta) címét és vagy hozzájárult, hogy a biztosító az értesítéseit részére elektronikus úton küldje meg. Az -kommunikációs kedvezmény esetén alkalmazandó 15. Lakás alapterület megadása kedvezmény Lakás alapterület megadása kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő megadja(ta) annak a lakóingatlannak az alapterületét, amelyben életvitelszerűen lakik. A Lakás alapterület megadása kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, Utánfutó kedvezmény Az Utánfutó kedvezmény a 0,75 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsikra kötött biztosítási szerződések esetén vehető igénybe. Utánfutó kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő gépkocsira vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira is rendelkezik társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy azt a pótkocsira vonatkozó szerződés hatálybalépéséig megköti jét megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések és az olyan szerződések, melyek esetében a gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi szerződését a pótkocsira vonatkozó szerződés megkötését követően kötötték meg, a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a szerződő a kedvezményt a biztosító ügyfélszolgálatánál a szerződés évfordulóját megelőzően igényelje. Az Utánfutó kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: éve nem váltók kedvezménye 5 éve nem váltók kedvezményére a előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amenynyiben a szerződés a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. Az 5 éve nem váltók kedvezménye esetén alkalmazandó 18. enerali csoport kedvezmény enerali csoport kedvezményre a vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a enerali-providencia iztosító Zrt.-nél érvényes biztosítási szerződéssel, vagy a szerződő az urópai Utazási iztosító Zrt.-nél a 2013-as vagy es év során rendelkezik/rendelkezett bármilyen biztosítási szerződéssel, és a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a másik szerződés kötvényszámát a biztosítási ajánlaton vagy a szerződésen feltüntették előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a enerali csoport kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződése a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. A enerali csoport kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, Többszerződéses ügyfélkedvezmény Többszerződéses ügyfélkedvezményre a vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi vagy motorkerékpár és a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában már rendelkezik társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel és az új ajánlat vagy szerződés a már fennálló szerződéssel biztosított gépjárműtől különböző további gépjármű biztosítására irányul és a szerződő korábbi szerződését is gépkocsira vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vagy motorkerékpárra kötötte előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a Többszerződéses ügyfélkedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződése a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. A Többszerződéses ügyfélkedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, Welcome kedvezmény Welcome kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződés kockázatviselésének kezdete vagy azt követő időpont és a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi. Évfordulós biztosítóváltás szerződéskötési ok esetén a Welcome kedvezmény esetében alkalmazandó szorzószám 0,99.

2 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! épjármű tulajdon- vagy üzembentartói jogának megszerzése, előzményszerződés közös megegyezéssel történt megszüntetését követő szerződéskötés, forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése szerződéskötési ok esetén a Welcome kedvezmény esetében alkalmazandó szorzószám 0, Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezmény Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezményt azon előtti kockázatviselési kezdetű szerződésekre kell alkalmazni, melyek a biztosítási évforduló időpontjában Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezmény alkalmazása mellett vannak hatályban. A Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezmény esetében alkalmazandó szorzószám: 0, éven túl váltók kedvezménye 3 éven túl váltók kedvezményére a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződés kockázatviselésének kezdete vagy azt követő időpont és a szerződéskötés oka évfordulós biztosítóváltás és az előzmény szerződés kockázatviselésének kezdete vagy azt megelőző időpont volt. A 3 éven túl váltók kedvezménye esetében alkalmazandó szorzószám: 0, Autós balesetbiztosítás kedvezmény Autós balesetbiztosítás kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződést Autós balesetbiztosítás kiegészítő biztosítási szerződéssel együtt köti meg vagy azok megkötésére együtt tesz ajánlatot. Az Autós balesetbiztosítás kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, áztartás átlagkeresete A vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a szerződő megadja(ta) a háztartásában egy főre jutó nettó átlagkereset mértékét, az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: jutó nettó átlagkeresete t alatti, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; jutó nettó átlagkeresete t és t között van, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; jutó nettó átlagkeresete t és t között van, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; jutó nettó átlagkeresete t felett van, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; amennyiben a szerződő nem nyilatkozik a háztartásának egy főre jutó nettó átlagkeresetéről, úgy az alkalmazandó szorzószám: Legmagasabb végzettség A vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően, az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: amennyiben a szerződő legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános iskolai osztály, az alkalmazandó szorzószám: 1,02; szakmunkás iskola, az alkalmazandó szorzószám: 1,01; érettségi, az alkalmazandó szorzószám: 1; főiskola, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; egyetem, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be, úgy az alkalmazandó szorzószám: saládi állapot kezdetű szerződések esetén a szerződő családi állapotának megfelelően, az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: amennyiben a szerződő egyedülálló és 12 év alatti gyermekével él egy háztartásban, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; amennyiben a szerződő egyedülálló és nem nevel 12 év alatti gyermeket, az alkalmazandó szorzószám: 1,02; amennyiben a szerződő házastársi vagy élettársi kapcsolatban él és 12 év alatti gyermekkel lakik egy háztartásban, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; amennyiben a szerződő házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, de 12 év alatti gyermeket nem nevel, az alkalmazandó szorzószám: 1,01. amennyiben a szerződő nem tartozik a fenti kategóriák egyikébe sem, úgy az alkalmazandó szorzószám: 1. A és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, a szerződéskötéskor alkalmazott saládi állapot szorzószámot kell alkalmazni. 27. iztosító által felmondott előzményszerződésűek pótdíja A vagy azt követő kockázatviselé si kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a iztosító által felmondott előzményszerződésűek pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a szerződő előzményszerződését a szerződő biztosítója az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjáig a biztosítási évfordulóra felmondta. A biztosító által felmondott előzményszerződésűek pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíja A onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíjának alkalmazása szempontjából új belépőnek a bonus-malus rendszerbe az a szerződő minősül, aki a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó szerződés megkötését vagy az ilyen szerződésre vonatkozó ajánlattételt megelőző két éven belül nem volt szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű-felelősségbiztosításnak. kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő a onus-malus rendszerbe újonnan belépőnek minősül. A onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíja esetében a) ha a szerződő természetes és rendelkezik kategóriás jogosítvánnyal, melynek első megszerzésének időpontja jét megelőző időpont, akkor az alkalmazandó szorzószám: 1,3. b) ha a szerződő nem természetes vagy természetes és nem rendelkezik kategóriás jogosítvánnyal vagy rendelkezik, de azt először vagy későbbi időpontban szerezte meg, akkor az alkalmazandó szorzószám: 2, N-es előzményűek pótdíja kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a N-es előzményűek pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a szerződő a biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában, a jelen díjtarifa alapján megkötni kívánt biztosítási szerződés kockázatviselési kezdetét megelőző 1 éven belül rendelkezett olyan kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, amely ezen időszak alatt díjnemfizetés miatt megszűnt. A N-es előzményűek pótdíja nem alkalmazandó a fbt. 5. (2) és (3) bekezdésekben foglaltak alapján létrejövő szerződésekre. A N-es előzményűek pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: éven belül váltók pótdíja A es kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a 3 éven belül váltók pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a szerződő előzmény szerződésének kockázatviselési kezdete vagy azt követő időpont volt és a szerződéskötés oka évfordulós biztosítóváltás és az előzmény szerződés kockázatviselésének kezdete január 1. volt és a szerződő előzmény szerződése nem társaságunknál állt fenn. A 3 éven belül váltók pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: 1, Párhuzamos üzemeltetők pótdíja kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a Párhuzamos üzemeltetők pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő a szerződéskötés időpontjában legalább egy további azonos gépjármű kategóriába tartozó gépjárművet tart üzemben (párhuzamos üzemeltető), melyre nem társaságunknál rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel és a szerződéskötés oka a gépjármű tulajdon- vagy üzembentartói jogának megszerzése és a társaságunknál megkötendő szerződés bonusmalus besorolása A00 lesz a onus-malus rendelet 4. (5) bekezdés első fordulata alapján. A Párhuzamos üzemeltetők pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: 1, Üzemeltetési pótdíj A biztosítási szerződés díját az üzemeltetési pótdíjjal növelten kell megállapítani a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek, a repülőtéri kiszolgáló, nemzetközi közúti árufuvarozást végző, a tűzés robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító és a kétéltű járművek esetén. Az üzemeltetési pótdíj esetében alkalmazandó szorzószám: 1,5. Záró rendelkezések 33. íjfizetési gyakoriság sak negyedéves, féléves és éves díjfizetési gyakoriság választható t éves díj alatt csak éves díjfizetés választható t-ot meg nem haladó éves díjú szerződések csak az -kommunikációs záradék (KZ) alkalmazása mellett köthetők. 34. Kiegészítő fedezetekre vonatkozó szabályok A kiegészítő fedezetek esetén lehetőség van a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjfizetési kötelezettség elkülönült (önálló) rendezésére is. lőbbieknek megfelelően a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási fedezet díja elkülönülten is megállapítható és rendezhető, illetve önmagában a kiegészítő biztosítás díja megfizetésének elmulasztása nem jár a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet megszűnésével. Korrekciós tábla Személygépkocsi (M1 gépjármű-kategória) ccm kategória kw besorolás ccm kategória kw besorolás 850 ccm lökettérfogatig 0-37 kw 1501 ccm-től 2000 ccm-ig kw 851 ccm-től 1150 ccm-ig kw 2001 ccm-től 3000 ccm-ig kw 1151 ccm-től 1500 ccm-ig kw 3001 ccm lökettérfogat és a fölött kw Magyarázat: Amennyiben a gépkocsi forgalmi engedélyében 20 kw alatti teljesítmény szerepel, abban az esetben a ccm táblából a jármű lökettérfogatának megfelelő kw kategóriát kell alkalmazni. Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) ccm kategória kw besorolás ccm kategória kw besorolás 150 ccm lökettérfogatig 12 kw 351 ccm-től 550 ccm-ig 70 kw 151 ccm-től 350 ccm-ig 35 kw 551 ccm lökettérfogat és a fölött 71 kw Magyarázat: Amennyiben a motorkerékpár forgalmi engedélyében 10 kw alatti teljesítmény szerepel, abban az esetben a ccm táblából a jármű lökettérfogatának megfelelő kw kategóriát kell alkalmazni. onus-malus táblák onus-malus osztályba sorolás gépkocsi esetén Megfigyelési időszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár M M M M A00 M M01 M A00 M02 M M01 M03 M A00 M02 M04 M M01 M03 M04 M04 A00 01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Kiindulás ajtóanyag km Kiindulás utásteljesítmény díjszorzó tábla < km < km onus-malus osztályba sorolás motorkerékpár esetén Megfigyelési időszak kártörténeti adata alapján 4 vagy 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár több kár M M M M A00 M M01 M A00 M02 M M01 M03 M A00 M02 M04 M M01 M03 M04 M04 A00 01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M < km < km km > Nem diesel 0,85 0,93 1 1,06 1,12 1,18 iesel 0,95 1,04 1,12 1,19 1,25 1,32 onus-malus osztályba sorolás autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató esetén Megfigyelési időszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár A A00 M A00 M01 M A00 M01 M02 M03 A00 01 M01 M02 M03 M04 M01 A00 M02 M03 M04 M04 M02 M01 M03 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Kiindulás asználati idő díjszorzó tábla épjármű használati idő (években) íjszorzó 0 1, ,85 onus-malus díjfaktor tábla íjfaktor onus fokozat esetén Kockázatviselés kezdete január 1. egyéb 10 0,51 0, ,58 0, ,62 0, ,66 0, ,71 0, ,76 0, ,81 0, ,87 0, ,93 0, ,00 0,93 A00 4,38 1,00 M01 5,14 4,38 M02 6,10 5,14 M03 7,62 6,10 M04 8,00 7,62 A tábla segítségével ellenőrizni tudja a következő biztosítási időszakra szóló bonus-malus besorolást. A tábla Kiindulás oszlopa a korábbi biztosítási időszakra vonatkozó besorolást tartalmazza. A 2 6. oszlopban az új biztosítási időszakra vonatkozó új besorolása látható a korábban okozott és a következő biztosítási időszakra vonatkozó besorolás során figyelembe veendő károk alapján.

3 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! Terület meghatározó tábla Aba Abaliget Abda Abony Acsa Adásztevel Agárd Agyagosszergény Ajak Alacska Albertirsa Algyő Alibánfa Alsógöd Alsónána Alsónémedi Alsónemesapáti Alsónyék Alsóörs Alsópáhok Alsótold Alsózsolca Anarcs Andornaktálya Andráshida Annavölgy Apagy Apátszállás Apátvarasd Aranyosapáti Aranyosgadány Arló Arnót Aszód Ádánd Ág Ágfalva Áporka Ászár Áta abosdöbréte abót ag aglyasalja agod agola aj aja ajaszentistván ajna ajót akonya akonybánk akonybél akonygyirót akonyjákó akonykoppány akonypéterd akonyság akonysárkány akonyszentiván akonyszentkirály akonyszentlászló akonyszombathely akonyszücs akonytamási aksa aktalórántháza alatonakarattya alatonaliga alatonalmádi alatonendréd alatonfőkajár alatonfűzfő alatonkenese alatonkiliti alatonszabadi alatonszéplak alatonvilágos alf alinka allószög alogunyom arabás aracs azsi ánd ánfa ánhalma ánk ánk (ebrecen) ánréve ánszállás áránd árdudvarnok ársonyos áta átaapáti átaszék ekölce eloiannisz elsőbáránd enk ercel eregdaróc eregsurány erente erkesd ernecebaráti esenyőd ezenye ezi éb ékéscsaba ér iatorbágy icsérd icske isse ocfölde ocska ocskaikert oda odajk odolyabér odroghalom ogács ogád ogádmindszent ogyiszló oldog oldva oncodfölde onyhád orbánya orsodnádasd orsodszentgyörgy orsosberény orsosgyőr orzavár osta öde ököny örcs örgönd őszénfa rennbergbánya ucsu udajenő udakalász udakeszi udaörs udapest A uják utykatelep úcsúszentlászló ükkaranyos ükkmogyorósd ükkszentkereszt ükkszentlászló egléd eglédbercel igánd ikó sabdi sabrendek sajág sarnóta saroda satár serdi serénfa serkút sernely serszegtomaj sesznek sécse sévharaszt sobánka solnok somád sonkamindszent sopak sorna sókakő sór sót söde sömör sörög sővár abas arnózseli ág ámóc ány ebrecen ecs emjén encsháza élegyháza innyeberki innyés iósd iósjenő obogókő ombori omony orog ozmat öge ömös ömsöd régelypalánk unaalmás unabogdány unaföldvár unaharaszti unakeszi unakiliti unaremete unaszeg unaszentgyörgy unaszentmiklós unasziget unaújváros unavarsány unavecse bergőc bes cseg cser ger gerág gerszalók gervár gyházasdengeleg nese perjeske plény pöl rcsi rdőkertes rdőkürt rdőtarcsa rzsébet szény szteregnye sztergom tyek Écs Érd Érdliget Érd-parkváros Érpatak add arád arkasgyepű arkaslyuk ábiánháza ácánkert egyvernek ehérgyarmat ehértó ehérvárcsurgó eketeerdő elnémet elsőegerszeg elsőgöd elsőlajos elsőörs elsőpáhok elsőpakony elsősima elsőzsolca enyőfő ertőboz ertőd ertőendréd ertőhomok ertőrákos ertőszentmiklós ertőszéplak ertőújlak ényeslitke ót öldsziget űzfőgyártelep űzvölgy algagyörk algahévíz algamácsa aré álosfa árdony elénes else elsesziget emzse encsapáti erde ergelyiugornya erjen erla esztenyés ic ige omba öd ödöllő önyű örcsöny örömböly ősfa rábóc yál yálarét yenesdiás yermely yirmót yód yón yömrő yöngyös yöngyösfalu yöngyöshalász yöngyössolymos yörköny yőr yőrasszonyfa yőröcske yőrság yőrszentiván yőrtelek yőrújbarát yőrújfalu yőrzámoly yulafirátót yüre agyárosbörönd ajdúdorog ajdúhadház ajdúnánás ajdúsámson ajdúszoboszló ajdúszovát ajmás ajmáskér aláp alászi alászi - arak alásztelek angony arc arka arkány asznos atvan ánta egyeshalom egykő ejőcsaba elesfa erceghalom erend erény ernád etényegyháza éhalom éreg ét évíz évízgyörk idas idegség ird omokbödöge omokkomárom ont orány osszúhetény osszúvölgy ottó ódmezővásárhely ódoscsépány övej usztót harosberény klad krény lk nárcs nota polydamásd polytölgyes polyvece saszeg szkaszentgyörgy akabszállás ánd ánossomorja árdánháza ármi ászberény ászfelső-szentgyörgy ászfényszaru éke obbágyi ózsa uta Kaba Kacorlak Kacsóta Kadarkút Kajdacs Kakasd Kakucs Kaposfő Kaposfüred Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposmérő Kaposújlak Kaposvár Kaposszerdahely Kapuvár Karácsond Karcag Karcsa Karmacs Karos Kartal Katádfa Kazincbarcika Kádárta Kálló Kántorjánosi Káptalanfüred Kárász Károlyháza Kátoly Kávás Kecskemét Kehidakustány Kemence Keménfa Kenderes Kerekharaszt Kerepes Kerékteleki Keszthely Keszthely-fenékpuszta Kesztölc Keszü Kékcse Kékesd Kékestető Kérsemjén Kéttornyúlak Kilimán Kimle Királyegyháza Királyszentistván Kisapostag Kisasszond Kisbágyon Kisbajcs Kisbér Kisbodak Kisbucsa Kisherend Kiskundorozsma Kiskunlacháza Kiskutas Kismányok Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kispáli Kisrozvágy Kistarcsa Kisújszállás Kisvarsány Kisvaszar Kisvárda Kisvásárhely Klotildliget Kocsord Komló Komoró Kondó Kosd Kovácsszénája Kozárd Kozármisleny Kóka Kóny Kópháza Kóspallag Kökény Kőkút Kőszárhegy Kőszegpaty Kővágószőlős Kővágótöttös Kunsziget Lajosmizse Lakhegy Lábatlan Lácacséke Lázi Leányfalu Leányvár Lemezgyár Letkés Levél Levelek Lébénymiklós Lénárddaróc Liget Ligetfalva Lillafüred Lipótfa Liszó Litér Lothárd Lovas Lovászhetény

4 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! Lovászpatona Lónya Lövő Lövőpetri Lukácsháza Maglód Magy Magyaralmás Magyaregregy Magyarhertelend Magyarsarlós Magyarszék Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Majos Majosháza Maklár Martonfa Martonvásár Mályi Mándok Mánfa Mány Máriahalom Máriakálnok Márianosztra Márkó Márokpapi Mátészalka Mátrafüred Mátraháza Mátrakeresztes Mátyus Máza Mecsekjánosi Mecseknádasd Mecsekpölöske Medina Mende Meződ Mezőladány Mezőmegyer Mezőörs Ménfőcsanak Méntelek Mérk Mihályfa Mikepércs Miklósfa Mindszentpuszta Miskolc Miskolc-mád Mogyoród Mogyorósbánya Moha Monor Monori erdő Monorierdő Mosonmagyaróvár Mosonszentjános Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mosonudvar Mosonújhely Mór Mórágy Mór-felsődobos Mözs Mőcsény Nagybajcs Nagybörzsöny Nagycenk Nagycserkesz Nagydém Nagydorog Nagyecsed Nagyesztergár Nagygyimót Nagykanizsa Nagykanizsa-bagola Nagykáta Nagykovácsi Nagykozár Nagykökényes Nagykőrös Nagykutas Nagylengyel Nagylózs Nagymacs Nagymaros Nagyoroszi Nagypáli Nagypeterd Nagyrozvágy Nagysáp Nagytálya Nagytarcsa Nagytevel Nagyvarsány Nagyváty Nagyvenyim Napkor Narda Nábrád Nádasdladány Nádudvar Nemesbük Nemescsó Nemeshetés Nemessándorháza Nemesvámos Nemesszentandrás Neszmély Németbánya Novaj Nóráp Nyalka Nyárliget Nyergesújfalu Nyékládháza Nyirád Nyírbátor Nyírcsaholy Nyíregyháza Nyíregyháza. Nyíribrony Nyírlövő Nyírpazony Nyírszőlős Nyírtura Nyugotszenterzsébet Nyúl Orci Orfű Ormándlak Oros Oroszló Osli Ostoros Óbánya Óbarok Ócsa Ófalu Ófehértó Ózd Ózdfalu Ököritófülpös Öntésmajor Örkény Öskü Öttevény Őcsény Őr Őrbottyán Palé Palin Palotás Paloznak Pannonhalma Pap Parád Parádfürdő Parádsasvár Pácin Pákozd Pálhalma Pápa Pápakovácsi Pápateszér Pásztó Páty Pázmándfalu Pellérd Penc Perbál Pereces Pereked Pereszteg Perkáta Perőcsény Pethőhenye Petőháza Pécel Pécs Pécsbagota Pécsudvard Pécsvárad Pénzesgyőr Pér Péteri Pétfürdő Pilis Pilisborosjenő Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisvörösvár Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisszentlélek Pinnye Pogány Pogányszentpéter Pomáz Porcsalma Portelek Porva Pócsmegyer Pölöske Pölöskefő Pörböly Pusztacsó Pusztahencse Pusztakisfalu Pusztamonostor Pusztasomorja Pusztazámor Putnok Püski Püspökhatvan Püspökladány Püspökszilágy Rajka Ravazd Rábapatona Rábatamási Rácalmás Ráckeresztúr Rád Rám Recsk Regenye Remeteszőlős Rezi Réde Rétközberencs Rétság Révleányvár Ricse Rigyác Rinyakovácsi Rohod Románd Romhány Romonya Rózsafa Röjtökmuzsaj Sajóbábony Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólászlófalva Sajónémeti Sajópálfala Sajópüspöki Sajószentpéter Sajóvárkony Salgóbánya Salgótarján Salomvár Sarród Ságvár Sánc Sántos Sáránd Sárhida Sári Sárisáp Sárkeresztes Sárkeszi Sárpentele Sárpilis Sárszentmihály Sásd Semjén Seregélyes Serényfalva Sé Sényő Sikátor Simonfa Sinatelep Sióagárd Siófok Siójut Solymár Somoskőújfalu Somsálybánya Sopron Sopronkőhida Sopronkövesd Sormás Sóly Sóskút Sóstó Sóstófürdő Sóstóhegy Söpte Söréd Sukoró Surány Surjány Susa Sülysáp Sümeg Sümegprága Süttő Szabadbattyán Szabadszentkirály Szabolcsbáka Szabolcsveresmart Szada Szajol Szalánta Szalapa Szalkszentmárton Szamoskér Szandaszőlős Szapárfalu Szarvasgede Szarvaskő Szava Szálka Szántód Szár Szárföld Szárliget Szászvár Százhalombatta Szedres Szeged Szekszárd Szellő Szemely Szendehely Szentbalázs Szentdénes Szentdomonkos Szentegát Szentendre Szentkirály (Szombathely) Szentkirályszabadja Szentlőrinc Szentlőrinckáta Szentmártonkáta Szentmihály Szentsimon Szepetnek Szécsény Székesfehérvár Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmiklós Szikáncs Szilágy Szilasliget Szilvás Szirák Szirma Szirmabesenyő Szob Szokolya Szolnok Szombathely Szomód Szomolya Szomor Sződ Sződliget Szőke Szőkéd Szőlőhegy Szőreg Szurdokpüspöki Tahi Tahitótfalu Taksony Tapolcafő Tapolcafürdő Tardos Tarján Tarjánpuszta Tass Taszár Tatabánya Táborfalva Tákos Táp Tápé Tápiósáp Tápiósüly Tápiószecső Táplánszentkereszt Tápszentmiklós Tárnok Tát Tedej Telki Tengelic Tengeri Teskánd Téglás Tékes Tésa Téseny Tilaj Tinnye Tiszaadony Tiszabezdéd Tiszacsermely Tiszakanyár Tiszakarád Tiszakerecseny Tiszamogyorós Tiszapüspöki Tiszaszalka Tiszaszentmárton Tiszaújváros Tiszavid Tokod Tokodaltáró Tolmács Tolna Toponár Tornyospálca Torony Tóalmás Tök Tököl Töltéstava Törökbálint Törökszentmiklós Tőzeggyármajor Tunyogmatolcs Tura Tuzsér Túrony Ugod Ukk Uraj Újbarok Újfehértó Újhartyán Újkenéz Újrónafő Újudvar Úny Úrhida Úri Üllő Üröm Üszögpuszta Vaja Vajdácska Valkó Vanyarc Vanyola Varga Vasad Vasas Vasasszonyfa Vasboldogasszony Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Vállus Vámosatya Vámosmikola Vámosszabadi Váralja Várbalog Várdomb Várpalota Várvölgy Vásárosnamény Vázsnok Vecsés Velence Velencefürdő Velény Veresegyház Verőce Verseg Veszkény Veszprém Veszprémfajsz Veszprémvarsány Vékény Vének Vértestolna Vértesszőlős Vindornyafok Vindornyalak Viscosa Visegrád Visegrád-izellatelep Vitka Vitnyéd Völcsej Vörösberény Zagyvapálfalva Zagyvarékas Zagyvaróna Zalaboldogfa Zalacsány Zalacséb Zalaegerszeg Zalagyömörő Zalaháshágy Zalaköveskút Zalaszántó Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentlőrinc Zamárdi Záhony Zebegény Zemplénagárd Zengővárkony Zichyújfalu Ziliz Zirc Zomba Zók Zsámbék Zsámbok Zselickislak Zselicszentpál Zsurk Minden olyan település, amely nem került felsorolásra K

5 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! Alapdíjtáblák Személygépkocsi teljesítmény 0 37 KW között Személygépkocsi teljesítmény KW között engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k Személygépkocsi teljesítmény KW között Személygépkocsi teljesítmény KW között engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k Személygépkocsi teljesítmény KW között Személygépkocsi teljesítmény KW között engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k

6 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! Alapdíjtáblák (folytatás az előző oldalról) Személygépkocsi teljesítmény KW között Személygépkocsi teljesítmény 180 KW felett engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k engerűrtartalom SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK ccm A SZK ccm SZK ccm,, SZK ccm, SZK ccm, SZK ccm,k SZK 2001 ccm felett A SZK 2001 ccm felett SZK 2001 ccm felett,, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett, SZK 2001 ccm felett,k Tehergépkocsi (max 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg) 29 év 30 év A ,, ,,, ,, K Tehergépkocsi (3,5 tonna felett max. 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg) Természetes A, ,,,,,,,, K gyéb Tehergépkocsi (12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg felett) Természetes Motorkerékpár és segédmotoros kerékpárok A, ,,,,,,,, K USZ Minden magyarországi terület íj férőhely férőhely férőhely férőhelytől Minden magyarországi terület íj Lassú jármű Munkagép M frsz-mal ellátott jármű Pótkocsi max. 0,75 tonna Pótkocsi 0,75 tonna felett max. 10 tonna Pótkocsi 10 tonna megengedett össztömeg felett Mezőgazdasági vontató A, Teljesítmény Természetes életkora 29 év 30 év 0 12 kw kw kw kw felett SMKP kw Vontató K kw kw kw felett SMKP atározott időre szóló szerződések díjai épjármű kategória avidíj épjármű kategória avidíj Személygépkocsi Lassú jármű Motorkerékpár Pótkocsi, félpótkocsi Négykerekű segédmotoros kerékpár Mezőgazdasági vontató Autóbusz Munkagép Tehergépkocsi Próba "P" rendszám Vontató Trolibusz

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012 Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012 Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerzõdõ között létrejövõ biztosítási jogviszonyra a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást szabályozó

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. január 1-jétõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról

Részletesebben

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre enertel iztosító Zrt. 2012. i kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjai elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2011. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerződő között létrejövő biztosítási jogviszonyra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 201. március 21-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. február 2-ától érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2014. március 18-án vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. június 25-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2012. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII.

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII. 1 / 16 Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasutegészségügyi Központ) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám)

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: július 1. Nysz.: 17751

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: július 1. Nysz.: 17751 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2015. július 1. Nysz.: 17751 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. július 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: augusztus 1. Nysz.: 17802

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: augusztus 1. Nysz.: 17802 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2015. augusztus 1. Nysz.: 17802 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. augusztus 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: november 1. Nysz.: 17991

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: november 1. Nysz.: 17991 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2015. november 1. Nysz.: 17991 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: január 1. Nysz.: 19644

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: január 1. Nysz.: 19644 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. január 1. Nysz.: 19644 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: február 1. Nysz.: 19736

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: február 1. Nysz.: 19736 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. február 1. Nysz.: 19736 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 20013

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 20013 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. május 1. Nysz.: 20013 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. május 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 19860

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 19860 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. április 1. Nysz.: 19860 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. április 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: szeptember 1. Nysz.: 19328

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: szeptember 1. Nysz.: 19328 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 19328 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. szeptember 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: december 1. Nysz.: 19643

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: december 1. Nysz.: 19643 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2016. december 1. Nysz.: 19643 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. április 2-ától alkalmazandó kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjtarifája elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. január 1-jétől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület 1 / 27 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV.

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: március 1. Nysz.: 17536

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: március 1. Nysz.: 17536 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. március 1. Nysz.: 17536 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. március 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: június 1. Nysz.: 17729

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: június 1. Nysz.: 17729 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. június 1. Nysz.: 17729 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. június 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 17625

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 17625 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. május 1. Nysz.: 17625 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. május 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 17571

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 17571 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. április 1. Nysz.: 17571 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. április 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak 201. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 2011-es és azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire, melyek következô

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. -a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 18336

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 18336 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. április 1. Nysz.: 18336 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. április 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 18415

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 18415 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. május 1. Nysz.: 18415 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. május 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben