Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre"

Átírás

1 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! január 1-jétől kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetniük. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 t napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! A jelen díjtarifával meghirdetett díjak a baleseti adót nem tartalmazzák! A enertel iztosító Zrt. (a továbbiakban biztosító vagy társaság) és a szerződő között a jelen díjtarifa alapján létrejövő biztosítási szerződésekre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény (a továbbiakban fbt.), a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (V. 10.) NM rendelet (a továbbiakban onus-malus rendelet), a gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet (a továbbiakban Kategória rendelet), valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő egyéb alacsonyabb szintű jogszabályok az irányadóak. A jelen díjtarifában használt fogalmak értelmezése során, amennyiben a díjtarifa eltérő meghatározást nem tartalmaz, elsődlegesen a fbt. fogalom meghatározásai, annak hiányában a fbt. felhatalmazása alapján kibocsátott alacso nyabb szintű jogszabályok, ilyenek hiányában a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), illetve a mindenkori polgári törvénykönyv fogalmai, illetve ez előbbiek hiányában a szavak általános jelentése az irányadó. Társaságunk a biztosítási díjat minden esetben az itt meghirdetett díjtarifa alapján, a kockázatviselés kezdetének időpontjában fennálló tényleges állapotnak, valós adatoknak megfelelően köteles kialakítani. ogalmak Természetes : az ember (nő, férfi) mint jogalany, aki fogamzásának időpontjától kezdve jogképes (Ptk. 8., 9. ), azaz saját jogán, magánként jogok és kötelezettségek alanya lehet, ide értve azt a gazdasági szereplőt is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes nek minősül (pl.: egyéni vállalkozó). Nem természetes : mindazon gazdasági vagy társadalmi egység, illetve szerveződés, amely az azt alkotó természetes (ek)től elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevő ember(ek)től, mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket és ezen elkülönült jogalanyiságát jogszabály állapítja meg. A tarifálás folyamata Alapdíj meghatározása 1. A Terület meghatározó táblát a gépkocsik, tehergépkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetén kell figyelembe venni. Kivételt képeznek ez alól a gépkocsikra, tehergépkocsikra és motorkerékpárokra kötendő határozott tartamú szerződések (fbt. 16. (2) bekezdés). A Terület meghatározó táblából a természetes szerződő állandó lakhelye, míg nem természetes szerződő esetén a gépjármű telephelye szerinti területi kódot kell alkalmazni. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő állandó lakhelye vagy a gépjármű telephelye, úgy annak területi kódja K lesz. 2. A szerződő életkorát csak természetes szerződő esetén és gépkocsira, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, motorkerékpárra továbbá segédmotoros kerékpárra kötött szerződés esetén szükséges meghatározni. A természetes szerződő életkorát úgy kell kiszámítani, hogy 2014-ből le kell vonni a szerződő születési évszámát. 3. Személygépkocsi és motorkerékpár esetén meg kell határozni a gépjármű forgalmi engedélyéből a biztosítandó gépjármű teljesítményét és hengerűrtartalmát, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömeget, busz esetén a férőhelyek számát. Amennyiben gépkocsi esetén a gépjármű forgalmi engedélyében 20 kw alatti teljesítmény, motorkerékpár esetén 10 kw alatti teljesítmény szerepel, akkor a Korrekciós tábla segítségével a járműfajtának megfelelően a forgalmi engedély szerinti hengerűrtartalomnak megfelelő ccm értékhez tartozó kw adat alapján kell meghatározni a teljesítménynek megfelelő alapdíjtáblát. 4. Valamennyi gépjármű esetén ki kell választani a forgalmi engedély szerinti gépjármű kategória alapján az Alapdíjtáblák közül a megfelelőt. 5. Valamennyi gépjármű esetén a megfelelő Alapdíjtáblából kell meghatározni a szerződéshez tartozó éves alapdíjat. 6. A gépkocsik esetén utásteljesítmény díjszorzót kell alkalmazni. A január 1. vagy azt követő kockázatviselésű szerződések esetén az éves átlagos futásteljesítmény alapján alkalmazandó díjszorzót a utásteljesítmény díjszorzó táblából kell kivá lasztani, a futásteljesítmény és a hajtóanyag függ vényében, melylyel a korábban meghatározott alapdíjat meg kell szorozni. A január 1-jét megelőző kockázatviselésű szerződések ese tén az előző biztosítási időszakban rögzített futásteljesít mény alapulvételével, ill. a hajtóanyag függvényében kell a utásteljesítmény díjszorzó táblából a utástel jesítmény díjszorzót meghatározni, mely- Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre lyel a korábban meghatározott alapdíjat meg adószáma: ; továb biakban: orensis) által fenntartott kedvezmény rendszer- kell szorozni. Amennyiben az így figyelembe vett futásteljesítménytől a szerződő megítélése szerint a következő évi várható éves futásteljesítmény tyatulajdonos e azonos. nek, azaz a szerződő és a orensis tagsági kár- eltér, úgy a szerződő a biztosítóhoz legkésőbb előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a Partner. kedvezményre a a szerződés évfordulóját megelőzően eljuttatott nyilatkozatával jogosult nyilatkozni a várható szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben következő éves futásteljesítményről. a szerződése a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. Az a gépkocsi minősül a jelen díjtarifa sze rint diesel hajtóanyagú gépkocsinak, A Partner. és a Partner. kedvezmény együttesen nem vehető igénybe. amely csak gázolajjal üzemeltethető. Nem diesel hajtóanyagú gépkocsi az, amelynek A Partner. kedvezmény esetében alkalmazandó működtetését a gázolajon kívüli egyéb hajtóanyag vagy a gázolaj mellett alternatív energia- 12. Partner. kedvezmény szorzószám: 0,95. forrásként más hajtóanyag is biztosítja. Éves átlagos futásteljesítmény alatt a biztosítani kívánt vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szer- Partner. kedvezményre a szerződő a gépjárműnek az elmúlt években elért futásteljesítményének éves átlagos értékét kell érteni. amennyiben ződések esetén abban az esetben jogosult, lőzmény adat hiányában ez a szerződő által a szerződés a biztosító internetes díjszámító becsült érték. A szerződéskötéskor az ajánlaton és szerződéskötő weboldalán erre a célra vagy a szerződésben fel kell tüntetni a gépjármű üzemeltetett felületen (vip.genertel.hu) keresztül jön létre, és szerződéskötéskori aktuális kilométeróra állását. 7. A gépkocsik és a 3,5 tonnát meg nem a szerződő olyan természetes, aki haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik esetén gépjármű használati időre nek időpontjában igazoltan munkaviszony- az ajánlattétel vagy a szerződés megkötésé- vonatkozó díjszorzót kell alkalmazni. A használati ban, közvetlen megbízási vagy tagsági jogviszonyban áll az alább felsorolt gazdálkodó időt úgy kell kiszámítani, hogy 2014-ből kivonjuk azt az évet, amikor a szerződő a gépjármű üzemben tartását megkezdte. A használati idő alapján természetes nek egy háztartás- szervezetek valamelyikével vagy az ilyen alkalmazandó díjszorzót a asználati idő díjszorzó táblából kell kiválasztani, mellyel a korábban hozzátartozója (együttesen: jogosulti kör). A ban élő (Ptk b) pontja szerinti) közeli meghatározott alapdíjat szintén meg kell szorozni. kedvezmény csak egyszeresen vehető igénybe, abban az esetben is, ha a szerződő a fel- 8. A bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó járművek esetén a forgalmi engedélyben szereplő sorolásban szereplő szervezetek közül egy jármű kategória alapján ki kell választani a megfelelő bonus-malus táblát és meg kell határozni, időben többel is jogviszonyban áll. hogy melyik bonus-malus osztályba tartozik a AUTOTÁL iztosítási Szolgáltató Kft. (székhelye: 1107 szerződés a következő biztosítási időszak ban. udapest, ízlaló tér 1.; adószáma: ) zt követően a onus-malus díjfaktor táblából, urop Assistance Magyarország efektetési és a megadott bonus-malus fokozat alapján ki kell Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 udapest, évai u. választani a szerződéshez tartozó bonus-malus ; adószáma: ) díjfaktort. Az így kapott szorzószám segítségével urópai Utazási iztosító Zrt. (székhelye: 1132 udapest, Váci út ; adószáma: ) érvényesül a bonus-malus besorolás a szerződés éves díjának megállapítása során. amillio efektetési és Tanácsadó Korlátolt elelősségű Társaság (székhelye: 1134 udapest, évai 9. Amennyiben a szerződésre kedvezmény és/ vagy pótdíj (ide értve a bonus-malus díjfaktort is) utca ; adószáma: ) kerül alkalmazásra, akkor a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás magyar forintban fizetendő undamenta-lakáskassza Lakástakarék-pénztár éves díja az 1 7. pontok szerint kiszámított díj és Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 udapest, Váci u ; adószáma: az alkalmazandó valamennyi kedvezmény, pótdíj és a bonus-malus díjfaktor szorzószámának ) együttes szorzataként számolandó ki. Amennyiben a szerződő kiegészítő biztosítási fedezetet Teréz krt ; adószáma: ) enerali Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1066 udapest, is választott, úgy az így kapott éves díjhoz hozzá enertel iztosító Zrt. (székhelye: 1134 udapest, kell adni a kiegészítő biztosítási fedezet(ek) éves évai u ; adószáma: ) díját, és ezek összege képezi a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás és a kiegészítő biztosítási enerali gészségpénztár (székhelye: 1066 udapest, Teréz krt ; adószáma: ) fedezet(ek) magyar forintban fizetendő éves díját. Az így kiszámított díjak a baleseti adót nem tartalmazzák. Váci út ; adószáma: ) enerali ngatlan Kft. (székhelye: 1132 udapest, atározott időtartamú szerződések esetén, a segédmotoros kerékpárokra kötött szerződések kivételével, udapest, Teréz krt ; adószáma: enerali Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhelye: 1066 a atározott időre szóló szerződések díjai táblában 1-42) meghatározott összegek képezik a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás magyar forintban fizetendő havi enerali-providencia iztosító Zrt. (székhelye: 1066 udapest, Teréz krt ; adószáma: díját. zen díjak a baleseti adót nem tartalmazzák. 4-44) Kedvezmények/Pótdíjak P onsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 udapest, évai u ; adószáma: 10. Éves díjfizetési kedvezmény ) Éves díjfizetési kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő éves TMPO gészségpénztár (székhelye: 1025 udapest, Nagybányai út 92.; adószáma: ) díjfizetési ütemet választ vagy választott. Éves díjfizetési kedvezmény esetében alkalmazandó ző dések esetén a Partner. kedvezményre a előtti kockázatviselési kezdetű szer- 11. Partner. kedvezmény szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben Partner. kedvezményre a szerződő a a szerződése a biztosítási évfordulón Partner. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén abban az esetben jogosult, Partner. és a Partner. kedvezmény együttesen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. A amennyiben nem vehető igénybe. a szerződés a biztosító internetes díjszámító A Partner. kedvezmény esetében alkalmazandó és szerződéskötő weboldalán erre a célra üzemeltetett felületen (www.genertel.hu/smart) vagy 13. izetési mód kedvezmény társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán keresztül jön létre, és a szerződő az ajánlattétel vagy vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szer- izetési mód kedvezményre a szerződő a szerződés kötés időpontjában a lubsmart ződések esetén abban az esetben jogosult, amenykártyájának azonosító számával igazoltan tagja nyiben a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés során fizetési módként beszedési meg- a Shell ungary Zrt. által szervezett lubsmart Programnak nevezett vásárlói pontgyűjtő és bízást választ vagy választott. pontbeváltó rendszernek, azaz a szerződő és a előtti kockázatviselésű szerződések lubsmart kártyatulajdonos e azonos, esetén izetési mód kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben rendelkezik vagy a szerződés az OV Vermögensberatung Kft. a beszedési megbízásra vonatkozó hatályos felhatalmazással, és azt a számláját vezető hitelinté- (székhelye: 1043 udapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b. 3. em.; adószáma: ) zet vagy a szerződő a biztosító felé igazolta. (többes ügynök) közvetítésével, annak internetes weboldalán erre a célra üzemeltetett fe- izetési mód kedvezmény esetén alkalmazandó lületen keresztül jön létre, vagy 14. -kommunikációs kedvezmény a szerződés a biztosító internetes díjszámító -kommunikációs kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben és szerződéskötő weboldalán erre a célra üzemeltetett felületen (www.genertel.hu/forensis) megadja(ta) címét és a telefonszámát, vagy társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán továbbá a biztosítási ajánlat vagy a létrejövő/ keresztül jön létre és a szerződő az ajánlattétel fennálló biztosítási szerződés elektronikus kommunikációs záradékot (KZ) vagy az annak al- vagy a szerződéskötés időpontjában a klubtagsági azonosító számával igazoltan tagja az lső kalmazására vonatkozó hivatkozást tartalmaz, Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. (székhelye: udapest, Reményi de utca 1 3.; a szerződő megadja(ta) címét és vagy hozzájárult, hogy a biztosító az értesítéseit részére elektronikus úton küldje meg. Az -kommunikációs kedvezmény esetén alkalmazandó 15. Lakás alapterület megadása kedvezmény Lakás alapterület megadása kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő megadja(ta) annak a lakóingatlannak az alapterületét, amelyben életvitelszerűen lakik. A Lakás alapterület megadása kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, Utánfutó kedvezmény Az Utánfutó kedvezmény a 0,75 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsikra kötött biztosítási szerződések esetén vehető igénybe. Utánfutó kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő gépkocsira vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira is rendelkezik társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy azt a pótkocsira vonatkozó szerződés hatálybalépéséig megköti jét megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések és az olyan szerződések, melyek esetében a gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi szerződését a pótkocsira vonatkozó szerződés megkötését követően kötötték meg, a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a szerződő a kedvezményt a biztosító ügyfélszolgálatánál a szerződés évfordulóját megelőzően igényelje. Az Utánfutó kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: éve nem váltók kedvezménye 5 éve nem váltók kedvezményére a előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amenynyiben a szerződés a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. Az 5 éve nem váltók kedvezménye esetén alkalmazandó 18. enerali csoport kedvezmény enerali csoport kedvezményre a vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a enerali-providencia iztosító Zrt.-nél érvényes biztosítási szerződéssel, vagy a szerződő az urópai Utazási iztosító Zrt.-nél a 2013-as vagy es év során rendelkezik/rendelkezett bármilyen biztosítási szerződéssel, és a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a másik szerződés kötvényszámát a biztosítási ajánlaton vagy a szerződésen feltüntették előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a enerali csoport kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződése a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. A enerali csoport kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, Többszerződéses ügyfélkedvezmény Többszerződéses ügyfélkedvezményre a vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi vagy motorkerékpár és a szerződő az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjában már rendelkezik társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel és az új ajánlat vagy szerződés a már fennálló szerződéssel biztosított gépjárműtől különböző további gépjármű biztosítására irányul és a szerződő korábbi szerződését is gépkocsira vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vagy motorkerékpárra kötötte előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a Többszerződéses ügyfélkedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződése a biztosítási évfordulón ezen kedvezmény alkalmazása mellett van hatályban. A Többszerződéses ügyfélkedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, Welcome kedvezmény Welcome kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződés kockázatviselésének kezdete vagy azt követő időpont és a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi. Évfordulós biztosítóváltás szerződéskötési ok esetén a Welcome kedvezmény esetében alkalmazandó szorzószám 0,99.

2 enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról szóló évi LX. törvény 10.. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet első oldalán a részletes tájékoztatót! épjármű tulajdon- vagy üzembentartói jogának megszerzése, előzményszerződés közös megegyezéssel történt megszüntetését követő szerződéskötés, forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése szerződéskötési ok esetén a Welcome kedvezmény esetében alkalmazandó szorzószám 0, Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezmény Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezményt azon előtti kockázatviselési kezdetű szerződésekre kell alkalmazni, melyek a biztosítási évforduló időpontjában Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezmény alkalmazása mellett vannak hatályban. A Korábbi kedvezményeket átörökítő kedvezmény esetében alkalmazandó szorzószám: 0, éven túl váltók kedvezménye 3 éven túl váltók kedvezményére a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a szerződés kockázatviselésének kezdete vagy azt követő időpont és a szerződéskötés oka évfordulós biztosítóváltás és az előzmény szerződés kockázatviselésének kezdete vagy azt megelőző időpont volt. A 3 éven túl váltók kedvezménye esetében alkalmazandó szorzószám: 0, Autós balesetbiztosítás kedvezmény Autós balesetbiztosítás kedvezményre a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben a biztosított gépjármű gépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződést Autós balesetbiztosítás kiegészítő biztosítási szerződéssel együtt köti meg vagy azok megkötésére együtt tesz ajánlatot. Az Autós balesetbiztosítás kedvezmény esetén alkalmazandó szorzószám: 0, áztartás átlagkeresete A vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a szerződő megadja(ta) a háztartásában egy főre jutó nettó átlagkereset mértékét, az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: jutó nettó átlagkeresete t alatti, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; jutó nettó átlagkeresete t és t között van, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; jutó nettó átlagkeresete t és t között van, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; jutó nettó átlagkeresete t felett van, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; amennyiben a szerződő nem nyilatkozik a háztartásának egy főre jutó nettó átlagkeresetéről, úgy az alkalmazandó szorzószám: Legmagasabb végzettség A vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a szerződő legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően, az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: amennyiben a szerződő legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános iskolai osztály, az alkalmazandó szorzószám: 1,02; szakmunkás iskola, az alkalmazandó szorzószám: 1,01; érettségi, az alkalmazandó szorzószám: 1; főiskola, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; egyetem, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be, úgy az alkalmazandó szorzószám: saládi állapot kezdetű szerződések esetén a szerződő családi állapotának megfelelően, az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: amennyiben a szerződő egyedülálló és 12 év alatti gyermekével él egy háztartásban, az alkalmazandó szorzószám: 0,99; amennyiben a szerződő egyedülálló és nem nevel 12 év alatti gyermeket, az alkalmazandó szorzószám: 1,02; amennyiben a szerződő házastársi vagy élettársi kapcsolatban él és 12 év alatti gyermekkel lakik egy háztartásban, az alkalmazandó szorzószám: 0,98; amennyiben a szerződő házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, de 12 év alatti gyermeket nem nevel, az alkalmazandó szorzószám: 1,01. amennyiben a szerződő nem tartozik a fenti kategóriák egyikébe sem, úgy az alkalmazandó szorzószám: 1. A és közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, a szerződéskötéskor alkalmazott saládi állapot szorzószámot kell alkalmazni. 27. iztosító által felmondott előzményszerződésűek pótdíja A vagy azt követő kockázatviselé si kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a iztosító által felmondott előzményszerződésűek pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a szerződő előzményszerződését a szerződő biztosítója az ajánlattétel vagy a szerződéskötés időpontjáig a biztosítási évfordulóra felmondta. A biztosító által felmondott előzményszerződésűek pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíja A onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíjának alkalmazása szempontjából új belépőnek a bonus-malus rendszerbe az a szerződő minősül, aki a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó szerződés megkötését vagy az ilyen szerződésre vonatkozó ajánlattételt megelőző két éven belül nem volt szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű-felelősségbiztosításnak. kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő a onus-malus rendszerbe újonnan belépőnek minősül. A onus-malus rendszerbe újonnan belépők pótdíja esetében a) ha a szerződő természetes és rendelkezik kategóriás jogosítvánnyal, melynek első megszerzésének időpontja jét megelőző időpont, akkor az alkalmazandó szorzószám: 1,3. b) ha a szerződő nem természetes vagy természetes és nem rendelkezik kategóriás jogosítvánnyal vagy rendelkezik, de azt először vagy későbbi időpontban szerezte meg, akkor az alkalmazandó szorzószám: 2, N-es előzményűek pótdíja kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a N-es előzményűek pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a szerződő a biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában, a jelen díjtarifa alapján megkötni kívánt biztosítási szerződés kockázatviselési kezdetét megelőző 1 éven belül rendelkezett olyan kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, amely ezen időszak alatt díjnemfizetés miatt megszűnt. A N-es előzményűek pótdíja nem alkalmazandó a fbt. 5. (2) és (3) bekezdésekben foglaltak alapján létrejövő szerződésekre. A N-es előzményűek pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: éven belül váltók pótdíja A es kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a 3 éven belül váltók pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a szerződő előzmény szerződésének kockázatviselési kezdete vagy azt követő időpont volt és a szerződéskötés oka évfordulós biztosítóváltás és az előzmény szerződés kockázatviselésének kezdete január 1. volt és a szerződő előzmény szerződése nem társaságunknál állt fenn. A 3 éven belül váltók pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: 1, Párhuzamos üzemeltetők pótdíja kezdetű szerződések esetén a biztosítási szerződés díját a Párhuzamos üzemeltetők pótdíjával növelten kell megállapítani, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű gépkocsi vagy 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő a szerződéskötés időpontjában legalább egy további azonos gépjármű kategóriába tartozó gépjárművet tart üzemben (párhuzamos üzemeltető), melyre nem társaságunknál rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel és a szerződéskötés oka a gépjármű tulajdon- vagy üzembentartói jogának megszerzése és a társaságunknál megkötendő szerződés bonusmalus besorolása A00 lesz a onus-malus rendelet 4. (5) bekezdés első fordulata alapján. A Párhuzamos üzemeltetők pótdíja esetében alkalmazandó szorzószám: 1, Üzemeltetési pótdíj A biztosítási szerződés díját az üzemeltetési pótdíjjal növelten kell megállapítani a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek, a repülőtéri kiszolgáló, nemzetközi közúti árufuvarozást végző, a tűzés robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító és a kétéltű járművek esetén. Az üzemeltetési pótdíj esetében alkalmazandó szorzószám: 1,5. Záró rendelkezések 33. íjfizetési gyakoriság sak negyedéves, féléves és éves díjfizetési gyakoriság választható t éves díj alatt csak éves díjfizetés választható t-ot meg nem haladó éves díjú szerződések csak az -kommunikációs záradék (KZ) alkalmazása mellett köthetők. 34. Kiegészítő fedezetekre vonatkozó szabályok A kiegészítő fedezetek esetén lehetőség van a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjfizetési kötelezettség elkülönült (önálló) rendezésére is. lőbbieknek megfelelően a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási fedezet díja elkülönülten is megállapítható és rendezhető, illetve önmagában a kiegészítő biztosítás díja megfizetésének elmulasztása nem jár a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet megszűnésével. Korrekciós tábla Személygépkocsi (M1 gépjármű-kategória) ccm kategória kw besorolás ccm kategória kw besorolás 850 ccm lökettérfogatig 0-37 kw 1501 ccm-től 2000 ccm-ig kw 851 ccm-től 1150 ccm-ig kw 2001 ccm-től 3000 ccm-ig kw 1151 ccm-től 1500 ccm-ig kw 3001 ccm lökettérfogat és a fölött kw Magyarázat: Amennyiben a gépkocsi forgalmi engedélyében 20 kw alatti teljesítmény szerepel, abban az esetben a ccm táblából a jármű lökettérfogatának megfelelő kw kategóriát kell alkalmazni. Motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória) ccm kategória kw besorolás ccm kategória kw besorolás 150 ccm lökettérfogatig 12 kw 351 ccm-től 550 ccm-ig 70 kw 151 ccm-től 350 ccm-ig 35 kw 551 ccm lökettérfogat és a fölött 71 kw Magyarázat: Amennyiben a motorkerékpár forgalmi engedélyében 10 kw alatti teljesítmény szerepel, abban az esetben a ccm táblából a jármű lökettérfogatának megfelelő kw kategóriát kell alkalmazni. onus-malus táblák onus-malus osztályba sorolás gépkocsi esetén Megfigyelési időszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár M M M M A00 M M01 M A00 M02 M M01 M03 M A00 M02 M04 M M01 M03 M04 M04 A00 01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Kiindulás ajtóanyag km Kiindulás utásteljesítmény díjszorzó tábla < km < km onus-malus osztályba sorolás motorkerékpár esetén Megfigyelési időszak kártörténeti adata alapján 4 vagy 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár több kár M M M M A00 M M01 M A00 M02 M M01 M03 M A00 M02 M04 M M01 M03 M04 M04 A00 01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M < km < km km > Nem diesel 0,85 0,93 1 1,06 1,12 1,18 iesel 0,95 1,04 1,12 1,19 1,25 1,32 onus-malus osztályba sorolás autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató esetén Megfigyelési időszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár A A00 M A00 M01 M A00 M01 M02 M03 A00 01 M01 M02 M03 M04 M01 A00 M02 M03 M04 M04 M02 M01 M03 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Kiindulás asználati idő díjszorzó tábla épjármű használati idő (években) íjszorzó 0 1, ,85 onus-malus díjfaktor tábla íjfaktor onus fokozat esetén Kockázatviselés kezdete január 1. egyéb 10 0,51 0, ,58 0, ,62 0, ,66 0, ,71 0, ,76 0, ,81 0, ,87 0, ,93 0, ,00 0,93 A00 4,38 1,00 M01 5,14 4,38 M02 6,10 5,14 M03 7,62 6,10 M04 8,00 7,62 A tábla segítségével ellenőrizni tudja a következő biztosítási időszakra szóló bonus-malus besorolást. A tábla Kiindulás oszlopa a korábbi biztosítási időszakra vonatkozó besorolást tartalmazza. A 2 6. oszlopban az új biztosítási időszakra vonatkozó új besorolása látható a korábban okozott és a következő biztosítási időszakra vonatkozó besorolás során figyelembe veendő károk alapján.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2012. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. augusztus 11-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. április 15-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves fi gyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Jelen díjszabást kell alkalmazni minden 2014. január 1-i vagy azt követő kockázatviselési kezdetű új biztosítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2014.02.11-től hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjai A tarifában használatos fogalmak meghatározása: új szerződés: jelen díjtarifa szempontjából

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

T/4449. számú. törvényjavaslat

T/4449. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4449. számú törvényjavaslat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. július 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA az országgyűlési egyéni és területi választókerületekről szóló többször módosított 2/1990.(I.11.)MT rendeletben foglaltak szerint BUDAPEST FŐVÁROS Területe:

Részletesebben

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája

A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája A Magyar Posta Biztosító Zrt. PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának 2015. január 1-jétől alkalmazandó tarifája Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 (H 8:00-20:00, K-P 8:00-18:00) Fax: 06 1 423

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI É S AGROT URIZMUS ORSZÁGOS SZÖVET SÉG ÉNEK KIADVÁ N YA 16. évfolyam 2008/3. szám A falusi agroturisztikai szolgáltatásokról A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

Az UNION Biztosító 2014.01.01-től érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a gépjármű üzembentartójának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004. FEBRUÁR 14. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Hátrányos helyzetű kistérségek... 4 Dél-Alföld... 6 Dél-Dunántúl... 7 Észak-Alföld...

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben