Árubeszerzés Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Dokumentáció minta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árubeszerzés Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Dokumentáció minta"

Átírás

1 Árubeszerzés Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Dokumentáció minta 1 / 28

2 A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott közbeszerzési eljárások előkészítéséhez. A minta elkészítésekor beépítésre kerültek a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály gyakorlatban felmerült észrevételei, valamint az Európai Unió Bizottsága által végzett auditok tapasztalatai alapján olyan javaslatokat tartalmaz a minta, amely konkrét közbeszerzési eljárások kiírásához javasolt. A minta szövegét az útmutató magyarázatokkal egészíti ki, melyek alapján az ajánlatkérő által készítendő közbeszerzési kiírás megfelelően előkészíthető. Az útmutató javaslatokat, valamint jó- és rossz gyakorlatokat is tartalmaz az egyes pontok kapcsán, ezek segítik eligazodni az ajánlatkérőket az eljárások előkészítése során. A jelen minta elkészítésekor nem vállalkozhattunk teljes körűségre, ezért minden egyedi ügyben mérlegelés tárgya, hogy pontosan milyen feltételeket alkalmaz az ajánlatkérő, illetve, hogy hogyan alakítja ki a saját szabályozását. Erre tekintettel felhívjuk a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy végleges felhívásaikat és dokumentációikat minden alkalommal az egyedi ügy által megkívánt körülményeknek megfelelően készítsék elő. A jelen minta és a hozzá tartozó útmutató alapján konkrét szövegszerű megfogalmazásra is találnak javaslatot, valamint ezek alapján ellenőrizhetik saját dokumentumaikat. Az eljárások előkészítése során kiemelten fontos a hatályos jogszabályok, valamint a joggyakorlat ismerete és betartása is. Erre tekintettel a jelen minta és a hozzá tartozó útmutató önmagában nem elégségesek a megfelelő eljárások előkészítéséhez. Kérjük, hogy folyamatosan kövessék nyomon a jogértelmezési kérdések változását, ezzel lehetővé téve, hogy az eljárások előkészítése és ellenőrzése minden esetben megfeleljen a hatályos követelményeknek. A jelen minta hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi szakaszához készült. Kérjük az ajánlatkérőket, hogy a dokumentáció előkészítése során legyenek figyelemmel azokra a feltételekre is, melyeket az ajánlatkérő az eljárás részvételi szakaszában, valamint az ajánlattételi felhívásban meghatározott. Bízunk abban, hogy az elkészített minta és a hozzá tartozó útmutató elősegíti a gördülékeny ellenőrzést és az európai uniós szempontból is elfogadható eljárások előkészítését. 2 / 28

3 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KAPCSOLATTARTÁS AZ ELJÁRÁS SORÁN KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT RÉSZLETEZÉSE BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE II. MŰSZAKI LEÍRÁS III. SZERZŐDÉSTERVEZET IV. AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK / 28

4 DOKUMENTÁCIÓ A(Z) AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL INDÍTOTT A(Z) TÁRGYÚ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÉV/HÓ/NAP 4 / 28

5 I. ÚTMUTATÓ 1. A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti közbeszerzési eljárást indított, a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában iktatószámon, tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg iktatószámon. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi felhívását közvetlenül küldte meg az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők számára. Jelen dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt értelmezendő. A felhívás és a dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak irányadók. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek a jelen dokumentáció kiadásával nem célja a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlése. Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és szükség esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt a alapján érvénytelennek minősülhet. 2. KAPCSOLATTARTÁS AZ ELJÁRÁS SORÁN 2.1. Ajánlatkérő, illetve adott esetben az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elérhetőségei az ajánlattételi felhívás 1. pontjával összhangban Hivatalos név: Cím: 5 / 28

6 Kapcsolattartó személy: Telefon: Fax: Kapcsolattartás szabályai Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. (1) bekezdésére, amelynek megfelelően az eljárás során a kapcsolattartás írásban történik, ennek megfelelően Ajánlatkérő nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni. A megfelelő kapcsolattartás érdekében a közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: - Ajánlatkérő megnevezése - Közbeszerzési eljárás elnevezése - Közbeszerzési eljárás iktatószáma (TED ) - A dokumentumot benyújtó/beküldő neve és elérhetőségei (székhely, cím, fax) Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elsősorban a Kbt. 35. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő útján küldi meg a gazdasági szereplőknek. Amennyiben az ben történő megküldés nem jár sikerrel másodsorban fax útján, amely fax megküldését legfeljebb három alkalommal kísérli meg Ajánlatkérő. A fentiek szerint megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az 6 / 28

7 ajánlatok elbírálása és értékelése során. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítás készíttetésére. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során valamennyi dokumentum ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatért ellenérték nem igényelhető, ajánlattevőnek kizárólag a Kbt (2) bekezdése szerint van joga a meghatározott feltételek fennállása esetén - az ajánlatkérővel szemben az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követelni. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 34. (2) bekezdése alapján nem tudja sem részben, sem egészben visszaszolgáltatni az ajánlattevőnek, tekintettel a fenti jogszabályhelyre, amely szerint az ajánlatot az ajánlatkérőnek öt évig meg kell őriznie. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a benyújtott ajánlatát. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli Az ajánlattal kapcsolatos általános információk Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, így 7 / 28

8 különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. Továbbá, hogy megbizonyosodott a felhívásban és a dokumentációban megadott, illetve a szerződéstervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a teljesítéshez szükséges. Ajánlattevő felelőssége, hogy valamennyi, a felhívásban és dokumentációban előírt, az ajánlat érvényességéhez szükséges nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. E körben felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. (1) bek. j) pontja szerinti hamis adatszolgáltatás következményeire. Ajánlatkérő a felhívásban foglaltak szerint biztosítja a Kbt. 67. szerinti hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét. Ha az ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt a szerinti hiánypótlást, felvilágosítást, vagy a szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el, amely adott esetben érvénytelennek minősülhet. Kérjük, amennyiben az ajánlattevők rendelkeznek a műszaki leírással, a szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételekkel, esetleges módosítási javaslatokkal, azokat szíveskedjenek konkrét szövegszerű javaslatként az ajánlatban csatolni (lehetőség szerint elektronikus adathordozón, szerkeszthető *.doc formátumban változáskövető korrektúra alkalmazásával) a tárgyalások gyorsabb lebonyolítása érdekében. (Ezek csatolása nem kötelező az ajánlatban.) 3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL A Kbt. 25. (7) bekezdése alapján az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Erre tekintettel kizárólag azon gazdasági szereplők tehetnek közösen ajánlatot, akik közösen nyújtottak be részvételi jelentkezést. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt ai szerinti előírásoknak. 8 / 28

9 A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, Ajánlatkérő kizárólag a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. Felhívjuk a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok amennyiben az szükséges valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. A Kbt. 27. alapján Ajánlatkérő a felhívásban foglaltakkal megegyezően, nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Kbt. 45. (1) bekezdése alapján az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében a felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb idő álljon az ajánlatkérő által megadott válaszok figyelembevételére, kérjük az ajánlattevőket, hogy lehetőleg ne késlekedjenek az esetleges kérdéseik megküldésével. Kérjük, hogy kizárólag a Kbt ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, az eljárással, így különösen szerződéstervezettel és műszaki leírással kapcsolatban Ajánlatkérő nem fogad el módosítási javaslatokat az ajánlattevőktől, azok megtételére a tárgyalás(ok) során van lehetőség. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül vagy postai úton küldött levélben vagy telefaxon vagy a Kbt. 35. (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. A postai 9 / 28

10 küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli. A kiegészítő tájékoztatás során kérjük az ajánlattevőt, hogy a könnyebb feldolgozhatóság érdekében szerkeszthető, *.doc formátumban is szíveskedjenek megküldeni kérdéseiket. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban (fax, a Kbt. 35. (4) bekezdésének megfelelő útján) történik, továbbá a felhívásban megadott címen személyes átvétel útján is elérhető. A Kbt a szerint feltett kérdések és az ajánlatkérő által adott kiegészítő tájékoztatás is a dokumentáció részévé válik, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 5. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 5.1. Általános követelmények Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelő példányszámban kell benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak. Amennyiben Ajánlatkérő a felhívásban előírta az eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány/példányok benyújtását, azt az ajánlattal együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges benyújtani a felhívásban megjelölt időpontig és időintervallumban. Az ajánlatot be kell kötni, vagy össze kell fűzni, vagy össze kell tűzni. Ajánlatkérő tehát nem ír elő egyéb kötelezettséget az ajánlat összekötésével kapcsolatosan, az ajánlattevőknek azonban értelemszerűen lehetőségük van a saját ajánlatukat olyan kötésben benyújtani, amely nem teszi lehetővé az ajánlat lapjainak különválását. Az ajánlatban az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 10 / 28

11 Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel a Kbt. 35. (1) bekezdésére is az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás hiányában joghatás kiváltására nem alkalmasak, így azt minden esetben kérjük a megfelelő helyen és a megfelelő személy által cégszerűen aláírva benyújtani. Olyan ajánlattevő esetén, akire nem értelmezhető a cégszerű aláírás előírása, megfelelő, ha a rá vonatkozó jognyilatkozat-tételi szabályoknak megfelelő, saját kezű aláírását alkalmazza. Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott Csomagolással kapcsolatos követelmények Az ajánlatot, annak minden példányával együtt, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: - Az ajánlattevő nevét és székhelyét - Az ajánlatkérő nevét - Az eljárás megnevezését - Továbbá az alábbi feliratot: AJÁNLAT. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel! A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli Az ajánlat benyújtása Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, a felhívásban megadott címre és időintervallumban. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a az ajánlatok bontásának megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő 11 / 28

12 csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja elbírálni és értékelni. Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor. Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. Kérjük, hogy erre futárszolgálat igénybevétele esetén fokozott figyelemmel járjanak el. 6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT RÉSZLETEZÉSE 6.1. Az ajánlatok elbírálása A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat. Minden, a felhívásban és a dokumentációban, így különösen a szerződéstervezetben vagy műszaki leírásban foglalt előírással ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 12 / 28

13 6.2. Értékelési szempont Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontja szerint [Kbt. 71. (2) bek. a) pont] értékeli. Vagy: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontja szerint [Kbt. 71. (2) bek. a) pont] értékeli. Az ajánlatkérő elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki a nyertes ajánlattevőt a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés a) pontja alapján. Az elektronikus árlejtés alkalmazására a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, kerül sor. Információk arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetőek az elektronikus árlejtés során: Az elektronikus árlejtés menete: Információk azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat (ideértve az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat): Információk az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. (3) bekezdés] során ismerteti. Vagy: 13 / 28

14 Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja szerint [Kbt. 71. (2) bek. b) pont] értékeli. Az ajánlatkérő elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki a nyertes ajánlattevőt a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés b) pontja alapján. Az elektronikus árlejtés alkalmazására a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, kerül sor. Elektronikus árlejtésre az alábbi részszempontok esetében kerül sor: Információk arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetőek az elektronikus árlejtés során: Az elektronikus árlejtés menete: Információk azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat (ideértve az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat): Információk az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. (3) bekezdés] során ismerteti. Vagy: Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja szerint [Kbt. 71. (2) bek. b) pont] értékeli. A részszempontok és súlyszámok a részvételi felhívásnak megfelelően az alábbiak: 14 / 28

15 Részszempont: Súlyszám: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 1- pont A pontszámok számításának módszere 1 : Például: 1. részszempont (Ajánlati ár) Fordított arányosítás. A legjobb, az mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint: P=A legjobb /A vizsgált (P max - P min )+ P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont (Meghiúsulási kötbér) Egyenes arányosítás. A legjobb, az mind közül a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat 1 A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról ( , Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám) 15 / 28

16 pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint: P= A vizsgált/ A legjobb (P max - P min )+ P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A részszempontokkal kapcsolatos előírások Például: Meghiúsulási kötbér A meghiúsulási kötbért pozitív, egész számokban, összegszerűen, magyar forintban (HUF) kifejezve kell megadni és a Felolvasólapon feltüntetni. A meghiúsulási kötbér mértékének megadásakor kérjük, vegyék figyelembe az ajánlati felhívásban foglaltakat, amely szerint Ajánlatkérő meghatározta a Kbt. 71. (7) bekezdése alapján a megajánlható minimális és maximális mértéket Az ajánlati ár Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. A nettó ajánlati átalányárat a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet) kell megadni. Az árat magyar forintban kell megadni. Az átalányárnak tartalmaznia kell a valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget. Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat táblázat kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. A felolvasólapon a 16 / 28

17 részletes árajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni közbeszerzési részenként külön-külön az Összesített nettó ajánlati ár rovatban. A részletes árajánlat táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, az egyes tételekhez tartozó mennyiséget, mennyiségi egységet megváltoztatni. A részletes árajánlat táblázat valamennyi tételét be kell árazni Döntés és értesítés az eljárás eredményéről Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően az ajánlattevőket az írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja a közbeszerzési eljárás eredményéről. Az összegezés megküldését követően Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot az eljárás nyertesével/nyerteseivel a szerződéskötéssel kapcsolatos teendők érdekében. 7. BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE Ajánlatkérő a Kbt. 49. (2) bekezdése szerint az alábbiakban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtani. A nyilatkozatok megtételéhez segítségül Ajánlatkérő a dokumentációban nyilatkozatmintákat készített az ajánlattevők számára, amely minták használata nem kötelező, azonban javasoljuk azok használatát a nyilatkozatok megfelelő tartalommal történő benyújtása érdekében. 1. Felolvasólap A Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti információkat szükséges tartalmaznia, azaz az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Kérjük, hogy a fedőlapot követően csatolják az ajánlatba! 2. Adatlap A kapcsolattartásra szánt adatok és egyéb releváns információkat szükséges tartalmaznia az ajánlattevőkről (közös ajánlattevőkről), mint: név, székhely, adószám, képviselő neve, kapcsolattartó személy neve, telefon- és fax száma, címe. 17 / 28

18 3. A Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (eredeti példányban) A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatában benyújtott valamennyi nyilatkozatot az arra jogosult személy írta alá. 4. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a részvételi jelentkezéshez a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan már csatolt igazolások, vagy nyilatkozatok alkalmasak-e az ajánlattételi szakaszban az előírtak igazolására. Amennyiben valamely igazolás, vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak igazolására, úgy az ajánlatba csatolni kell a kizáró ok hiányára vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot. 5. A felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok mintái Az ajánlatban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot az arra jogosult személy írta alá; Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján nyilatkozni kell a Kbt (4) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt biztosíték határidőre történő nyújtásáról; Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatában megadott és a céginformációs szolgálat elektronikus nyilvántartásában közölt adatok között található-e ellentmondás. Amennyiben igen, úgy kérjük megjelölni a tévesen szereplő adatokat és az eltérés okát. stb. 6. Valamennyi egyéb, a felhívásban előírt nyilatkozat és dokumentum, pl. kitöltött részletes árajánlat táblázat, szakmai ajánlat, stb. Kérjük, ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melyet a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő kifejezetten nem írt elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet, stb.). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja az ajánlattól elkülönítve tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon 18 / 28

19 elkülönített dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása és értékelése során nem veszi figyelembe. 19 / 28

20 II. MŰSZAKI LEÍRÁS 20 / 28

21 III. SZERZŐDÉSTERVEZET 21 / 28

22 IV. AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK 22 / 28

23 FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek az 1. számú közbeszerzési rész tekintetében: Nettó ajánlati ár: Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek a 2. számú közbeszerzési rész tekintetében: Nettó ajánlati ár: Kelt.: cégszerű aláírás 23 / 28

24 ADATLAP Ajánlattevő adatai 2 : Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Belföldi adószáma: Képviselő neve: A kapcsolattartó adatai 3 : Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó személy címe: Kelt.: cégszerű aláírás 2 Közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan meg kell adni, szabadon másolható a szükséges számban. 3 Közös ajánlattétel esetén kérjük, egyetlen kapcsolattartót megadni szíveskedjenek. 24 / 28

25 A KBT. 60. (3) 4 BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT Alulírott, mint a(z) (név) (székhely) képviselője, a(z) mint Ajánlatkérő által kiírt tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) (név) (székhely) közös ajánlattevő képviseletében 5 nyilatkozom a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján, hogy a fent hivatkozott felhívás és dokumentáció feltételeit megvizsgáltuk, azokat változtatás nélkül elfogadjuk, és a fenti, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését. Kelt.: cégszerű aláírás 4 A Kbt. 36. (3) alapján eredetiben szükséges benyújtani 5 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő, szükség szerint bővíthető vagy törölhető. 25 / 28

26 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOSAN 6 Alulírott, mint a(z) (név) (székhely) képviselője, a(z) mint Ajánlatkérő által kiírt tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő az eljárás ajánlattételi szakaszában sem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. nyilatkozat, hogy a részvételi jelentkezéshez a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan már csatolt igazolások, vagy nyilatkozatok alkalmasak az előírtak igazolására vagy 7 nyilatkozat, hogy a részvételi jelentkezéshez a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan már csatolt igazolások, vagy nyilatkozatok nem alkalmasak az előírtak igazolására, erre tekintettel az ajánlatunkba az alábbi kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozatokat és igazolásokat csatoljuk: Kelt.: cégszerű aláírás 6 Közös ajánlattevők esetén ajánlattevőnként külön-külön benyújtandó. 7 A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem alkalmazandó rész törlendő. 26 / 28

27 EGYÉB, A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK 8 Alulírott, mint a(z) (név) (székhely) képviselője, a(z) mint Ajánlatkérő által kiírt tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) (név) (székhely) közös ajánlattevő képviseletében 9 Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van/ nincs 10 folyamatban. Tekintettel arra, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ajánlatommal egyidejűleg csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nyilatkozom, hogy a Kbt (4) bekezdés szerinti biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk. Nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok megegyeznek a céginformációs szolgálat elektronikus nyilvántartásában közölt adatokkal. Vagy 11 : Nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok és a céginformációs szolgálat elektronikus nyilvántartásában közölt adatok között az alábbiak szerint eltérés található: 8 A felhívásban előírt nyilatkozatokkal összhangban kérjük törölni vagy adott esetben bővíteni. 9 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő, szükség szerint bővíthető vagy törölhető. 10 A megfelelő aláhúzandó. 11 A megfelelő válasz szerint a nem releváns rész törölhető. 27 / 28

28 - A fenti eltérések oka az alábbi: - Nyilatkozom, hogy 12 Kelt.: cégszerű aláírás 12 Az előírt nyilatkozatoknak megfelelően tovább bővíthető. 28 / 28

Árubeszerzés Meghívásos eljárás Dokumentáció minta

Árubeszerzés Meghívásos eljárás Dokumentáció minta Árubeszerzés Meghívásos eljárás Dokumentáció minta 1 / 25 A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott közbeszerzési eljárások előkészítéséhez. A

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Mennyiségi adatok: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (2017. december 31-ig ) nettó Ft összegben kíván keretszerződést kötni.

Mennyiségi adatok: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (2017. december 31-ig ) nettó Ft összegben kíván keretszerződést kötni. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

VÉGSŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

VÉGSŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÉGSŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges I. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) a továbbiakban ajánlatkérő

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

A KBT. 24. SZAKASZ SZERINTI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT MINTA 1 / 5

A KBT. 24. SZAKASZ SZERINTI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT MINTA 1 / 5 A KBT. 24. SZAKASZ SZERINTI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT MINTA 1 / 5 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő: Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. december 06-i ülésére Újszász Város Önkormányzata részére

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:442579-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S 243-442579 Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő:

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.)

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés Miskolc,

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás 2016 - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Magyar Turizmus Zrt. részére a 2016. évi külföldi turisztikai és agrárjellegű kiállítások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 9. számú melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Fénytechnikai eszközök karbantartása /2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bekezdés c) pontja szerint

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bekezdés c) pontja szerint Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4148 f. 06 1 373 0079 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.) Név és címek Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Postai cím: Üllői út 43. II. em.. Város: Budapest Postai irányítószám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em.

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben