GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL BARTOSIEWICZ László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL BARTOSIEWICZ László"

Átírás

1 GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL BARTOSIEWICZ László ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszék Bevezetés A ló, minden háziállatok legelőkelőbbike, háziasítása óta az érdeklődés középpontjában áll. Ennek következtében a rá vonatkozó írásos és képi források tömkelege máig sem mentes a túlzásoktól és torzításoktól. Ráadásul, népszerűsége okán a lóhoz mindenki ért, így a legkülönbözőbb műkedvelő elképzelések is lépten-nyomon beszivárognak a köztudatba. Mindebben évezredek óta folytonos értékítélet tükröződik. A jómódú országokban lovas klubok, versenyszövetségek, a Lajtától keletre a Kaukázuson túlig a számos vetélkedő lovas nemzet (hazánkon kívül pl. Irán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Örményország) nagyközönsége, sőt ideológusai tanúsítanak megkülönböztetett érdeklődést e háziállat iránt. Az indoeurópai azonosságtudat és a lovas hagyomány vélt vagy valós összefüggéseit régóta megkülönböztetett tudományos és laikus érdeklődés kíséri (1. ábra, Bökönyi 1994). A lófélék csontjainak pontos meghatározása nem mindig könnyű. A lovat a gazdaságilag fontosabb óvilági haszonállatoknál (szarvasmarha, juh, kecske, sertés) később háziasították, feltehetőleg a vadló természetes elterjedésének déli, a korai fémművesség kialakulásának pedig északi határövezetében. Itt találkozhatott ugyanis a gyors közlekedés, a hatékony hadviselés megnövekedett igénye az erre legalkalmasabb állatfaj vad ősének előfordulásával. A lóháziasítás egyik színhelyét eddig Dél-Ukrajnában feltételezték, időpontként pedig a Kr. e. IV. évezred tűnt a legvalószínűbbnek (Benecke 1994: 294). A ló háziasításával kapcsolatban a tisztánlátást két körülmény nehezíti: 1. Legtöbb háziállatunk korai változatáról tudjuk, hogy a természetes kiválasztás háttérbe szorítása miatt kezdetben vad ősénél kisebbé vált. A lovon azonban nem tapasztalunk ilyen egyértelmű, a csontleleteken megállapítható méretcsökkenést. 2. A háziló viszonylag ritka húshasznosítása miatt maradványai kis számban fordulnak elő az őskori lelőhelyek többségén, így a vad- és házilovak közötti méretkülönbségek amúgyis csekély különbség statisztikai értékelésére gyakorlatilag alkalmatlanok. 1. ábra A hagyomány úgy tartja, a germán harcosoknak egykor hat lovat kellett próbatételként átugraniuk. Gyakorlat egy német laktanyában az 1930-as években (Eipper 1938: 129). Figure 1 According to German mythology, warriors had to jump across six horses as a test of their provess. Military excercise in Germany during the 1930s (Eipper 1938: 129). Tekintettel arra, hogy a csonttani bélyegek kis változatosságuk és a vázmaradványok általában ritka volta miatt meglehetősen bizonytalanok, különös jelentőségű, hogy a kazahsztáni Botaiban Kr. e ból származó, rézkori cseréptöredékeken kancatej maradványait sikerült azonosítani. Ez a felfedezés egyértelműen fejhető, azaz háziasított lovak jelenlétét bizonyítja, független forrás alapján igazolva a lelőhely lómaradványaival kapcsolatban korábban tett csont alaktani és patológiás esetekre vonatkozó feltételezéseket (Outram et al. 2009). A ma élő házilovak közös ősének az eurázsiai vadlovat (Equus przewalskii Poljakoff 1881) tekintjük, amely az Európa szerte vadasparkokban, természetvédelmi területeken (pl. a Hortobágyon) tartott törzskönyvezett méneseket leszámítva Belső-Mongólia félreeső pusztáira szorult vissza (Bökönyi 2006). A XIX. század második felében Dél-Oroszországban elejtett tarpán nevű lovakat Antonius 1912-ben önálló vadló fajként írta le, a házilovak másik ősének vélve azokat. Az elmélet 1

2 BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ hitelét gyengíti, hogy a fajleírás mindössze két tarpán csontvázán alapul, amelyek a kétkedők szerint elvadult házilovakból származnak (Matolcsi 1975: 176). A ló jelentősége a nomádok életében A ló háziasításának legfontosabb haszna az emberi közösségek mobilitásának mérhetetlen növekedése lett. A lovak ezért szinte elválaszthatatlanok a köztudatban a nomád életmódtól. Hérodotosz a Kr. e. V. században írta le a sztyepp szkíta nomádjait, olyan sztereotípiákat teremtve, amelyek alapján a sztyeppi népeket azóta is mossák össze mint nomádokat, tekintet nélkül a különböző korok és földrajzi területek pásztorközösségeinek alapvető kulturális különbségeire. Míg az állattartás valóban központi helyet foglal el számos nép életében, a letelepedettség mértéke, a vándorlások iránya, távolsága és évszakossága igen sokféle lehet. Szoros értelemben a nomád, azaz vándorlegeltető állattartásra a nyájakkal vándorló közösség legeltetési lehetőségekhez alkalmazkodó mozgása jellemző. Az eurázsiai sztyeppen ezek a vándorlások nem feltétlenül ismétlődő, gyakran a szélességi körökkel párhuzamos útvonalat követtek. A nomádok jóléte attól függ, mennyire tudják hasznosítani a természeti környezet adottságait. Ez a vándorlás sebességén, a legelők méretén és minőségén egyaránt múlik. A nomád világképben a tér, idő és táj fogalmai emiatt sajátosan alakultak. A szarmaták, kazahok és a kalmükök nagyobb csoportjai nomádként éltek (Khazanov 1994). A legtöbb sztyeppi közösség azonban (pl. a szkíták is) letelepedett, földművelő életmódot is folytatott, a legjobb esetben is csak félnomádnak tekinthető. E szóhasználatnak azonban sajátos íze volt a XIX. század második felének magyar őstörténet kutatásában. Egyesek csupán a becsmérlő kicsengésű nomád kifejezés szépítését gyanították mögötte. Ennek ismeretelméleti háttere, hogy a korabeli tudományos gondolkodás a kultúra egyenes vonalú, előre mutató fejlődését feltételezte, nem számolt párhuzamos vagy másodlagosan fellépő jelenségekkel, a fejlődés vargabetűivel. Az finnugor eredet akkortájt kezdett kutatása is részben a primitív és fejlett kultúrák leegyszerűsített fejlődési sorába nehezen illeszthető eredményei miatt ütközött ellenállásba (Fodor 1997). A lóáldozat például egyes, egyáltalán nem nomád életmódot folytató, nyugat-szibériai népek életében is ismert. A vándorlegeltető életmód számos analóg vonást alakított ki egymástól olykor igen különböző pásztorközösségekben: hasonlóságokon alapuló alaki és működésbeli egyezés jött létre fejlődésükben eltérő társadalmi jelenségek között (Bartosiewicz 2004: 368). Ennek egyik oka a nomád életmód lovaknak köszönhető nagyfokú és állandó mozgékonysága. Azonban nem egyszerűen a népesség mozgása gyorsult fel, hanem mai fogalmaink szerint az információ áramlása is. E közösségekben az újítások, stílusok, divatok hamar terjedtek, keveredtek, egységesítve az anyagi kultúra több elemét. Más vonások viszont, amelyek az egyes csoportok azonosságtudatával szorosabb kapcsolatban voltak, fokozott jelentőségüknél fogva fennmaradtak, sőt erősödtek. E két dialektikusan összefonódó, ellentétes jelenség gyakran külsődleges megnyilvánulásai a dilettáns tévhitek legfontosabb forrásai. A lépten-nyomon felbukkanó felületes hasonlóságokat ugyanis sokkal könnyebb értelmezni, mint a részletekben rejlő finom különbségeket (Bartosiewicz 2003). A közérdeklődés homlokterében álló ló valóban az eurázsiai és észak-afrikai nomád életmód és műveltség legfontosabb közös nevezője. Emiatt azonban a ló nem ragadható ki egyetlen népcsoport kizárólagos jellemzőjeként sem. Lovak a hadviselésben A ló a nomád pásztorkodás mellett a portyázó hadviselés nélkülözhetetlen eszköze is volt. A szoros értelemben vett, V VIII. századi népvándorlás kort megelőzően és jóval utána is, összesen legalább másfél évezreden keresztül különböző népek hullámai torlódtak egymásra a Kárpát-medencében (2. ábra). Élcsapataik általában azok a lovas harcosok 2. ábra Nagyobb népvándorlás kori csoportok feltételezett jelenlétének időtartamai a mai Magyarország területén. Figure 2 The approximate presence of major Migration Period groups int he territory of present-day Hungary. 2

3 GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL voltak, akik mély, de rendkívül kedvezőtlen benyomást tettek a Nyugat-Európa akkori krónikásaira (Bóna 1993, Daim 1996). A hódító népek gyalogos vagy otthonülő tagjai nem voltak szem előtt, a források inkább a harcosokról szóltak. A lovas nomádként számon tartott iráni eredetű szarmaták például segédkeztek a germán kvádok lovasságának taktikai kiképzésében, Kr. u. 175-ben pedig, amikor a rómaiak vereséget mértek rájuk, hadisarcként 8000 lovast kellett a birodalom szolgálatába állítaniuk (Barkóczi 1980: 96). Száz évvel később, amikor a szarmata, vandál és szvéb szövetség ismét csatát vesztett a rómaik ellen, kétezer lovas harcost kellett a rendelkezésükre bocsátaniuk. A feljegyzésekben a lovas harcomodorral rablóportyázó népcsoportok neve is nem egyszer összekeveredett és a róluk alkotott kép egyre inkább összemosódott. Az általánosítások jellemző középkori példája a Thuróczy Krónika 1488-as brünni kiadásának az a fametszete (Thuróczy 1988), amely a hét vezért ábrázolja lóháton, keleties viseletben (3. ábra). A nyilvánvalóan anakronisztikus megjelenítés mellett feltűnő, hogy a mű ugyancsak 1488-as augsburgi kiadása csaknem azonos, színezett illusztrációjának latin nyelvű felirata: A tatárjárás Magyarországon IV. Béla idején (Monok 2002: ). Az utóbbi képen csupán a lovas vezérek lobogóinak jelképei hiányosabbak, a gyalogos harcosok pedig furkósbot helyett szablyát, sőt visszacsapó íjat is viselnek. 4. ábra A keszthelyi germán ló összenőtt csigolyáinak elhelyezkedése. Figure 4 The location of fused vertebrae in the horse skeleton recovered from a Germanic burial in Keszthely. A gyakorlati-gazdasági okok mellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a lovak mindenkor jelentős szerepet játszottak az emberek hit- és érzelemvilágában. Áldozati állatként, harcostársként és státuszjelzőként egyaránt jelentősek voltak. Különleges az a Keszthelyen talált, feltehetőleg V VI. századi germánok által harmadmagával eltemetett ló (Vörös 1999), amelynek nem kevesebb mint 17 csigolyája forrt össze egyetlen merev, bambuszrúdra emlékeztető csővé (4 5. ábra). Elgondolkodtató, miért tartottak sokáig életben egy idült betegségben szenvedő, mozgásában korlátozott állatot? Sámánló lett volna életében, amint azt egykor Bökönyi Sándor fejtegette (Bökönyi 1974: 291), vagy csak valakinek kiöregedett kedvenc hátasa? Lóáldozat céljára tartották volna életben a másra alig használható jószágot? Annyi bizonyos, hogy ez a jószág lóként már használhatatlan volt (Bartosiewicz és Bartosiewicz 2002). A pontos választ soha nem tudjuk meg, de ez a lelet fontos bi- 3. ábra A hét vezér a Thuróczy Krónika brünni kiadásában. Figure 3 The Seven Chieftains of the 10th century Hungarian Conquest, shown in the 15th century, Brünn edition of the Thuróczy Chronicle. A lóval kapcsolatos hiedelmek A ló nagy egyedi értékének gazdasági oka egyet ellő volta, ami az állomány utánpótlását lassítja. A csikó átlagosan 11 havi vemhesség után jön a világra, ami a kancák évenkénti elletését lehetetlenné teszi. Az ikerellés ugyancsak ritka kivétel. 5. ábra Az összenőtt csigolyák középső, megvastagodott szakaszának röntgenképe (bal oldali nézet). A nyilak a hátcsigolyákra csontosodott különösen vaskos réteget jelzik. Figure 5 X-ray picture of the central section of the fused horse vertebrae (left side aspect. The especially thick bony crust is indicated by arrows. 3

4 zonyítéka annak, hogy a ló és az ember kapcsolatát régen sem kizárólag gyakorlati szempontok határozták meg. A világ modern ipari országaiban minden bizonnyal éppen ez a jelképes, érzelmi kötődés a ló teljes kipusztulásának egyik legfontosabb akadálya. Bökönyi Sándor egyik iráni útja során lett figyelmes a lókoponyák kiaggatásának helyi szokására (6. ábra), amelynek párhuzamait Árpád-kori lelőhelyeken, illetve a hazai néprajzi irodalomban is megtalálta (Bökönyi 1978). Szarmata és középkori településeken azóta is kerültek elő magányos, de ép lókoponyák. Kérdés azonban, mennyire nomád szokással van dolgunk? Ahol lovat tartottak, a megbecsült állat gyakran jutott rituális szerephez. A feltehetőleg bajelhárító céllal kihelyezett lókoponya ismert volt például Németalföldön és a középkori Angliában is (7. ábra, Takács 1996). BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ 7. ábra Fészer tetejére kirakott lókoponya id. Pieter Bruegel Szent György napi vásár című XVI. századi képén. Figure 7 Horse skull on displayed on top of a shed in the 16th century picture by Pieter Bruegel the Elder entitled St. George Day s fair. A nomád lovak külleme 6. ábra Kiaggatott lókoponya Iránban. Bökönyi Sándor felvétele. Figure 6 Horse skull on display in modern-day Iran. (Photo: Sándor Bökönyi). A Kárpát-medencében elsősorban az avar-kori lovas temetkezések szolgáltatnak értékes régészeti állattani adatokat, mert ellentétben a konyhahulladékként fennmaradt más állatcsontokkal teljes csontvázakat tartalmaznak, így az embertani kutatásokhoz hasonló, statisztikailag megalapozott sorozatvizsgálatokra alkalmasak. Más keleti lovasnépek (köztük a honfoglaló magyarok) sírjaiban olykor csak a ló fejének és lábvégeinek csontjai ta- 4

5 GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL 8. ábra Lóábrázolás egy Kr. e. IV. századi szibériai aranylemezen. Figure 8 Horses shown on a 4th century BC gold plate from Siberia. lálhatók. Ezeket a temetéskor feláldozott lovak sírba helyezett bőréből származó maradványaiként sikerült azonosítani (Vörös 2000). A nagyszámú csontleletből az állatok marmagassága is becsülhető, amely cm között ingadozott az avar és a honfoglalás korban egyaránt. Ez mai mércével semmiképpen sem mondható nagynak. A temetkezések százával vizsgált lovai a 160 cm körüli marmagasságú mai versenylovak helyett inkább egy zebra méreteit közelítették meg. A szemfogak fejlettségéből, a medencecsont alakjából és a végtagcsontok arányaiból megállapítható, hogy többségük harcosok mellé temetett csődör vagy paripa volt. A méretbeli hasonlóság azonban nem értelmezhető az avar- és magyar lóállomány folytonosságának bizonyítékaként. Ennek felméréséhez DNS vizsgálatokra lenne szükség. Feltehetőleg éppen a lovas életmódra jellemző hosszú távú mozgások során a lóállományok évszázadokon át keveredtek a kereskedelem, tolvajlások és a hadviselés miatt. A nomád életmód szigorú követelményei mellett, ez vezethetett ahhoz, hogy a népvándorlás kor lovainak testalkata sokban hasonlít egymáshoz. Minden bizonynyal ennek a következménye az is, hogy jelentősebb háziállataink közül éppen a lovak említett DNS vizsgálata mutatja a legszövevényesebb képet (Zeder 2004). Hazai ásatásokból keveset tudunk a hunok lovairól. Az Avar Birodalom VI IX. századi fennállásához, illetve a X. századi honfoglaló időszakhoz képest az ő emberöltőnyi jelenlétük az V. századi Kárpát-medencében kevés állattani leletet hagyott hátra. Ezek híján a római Vegetius Renatus leírására hagyatkozunk: A hun lovak nagyfejűek, horgasan kosorrúak, kiülő szemekkel és szűk orrlyukakkal. Állkapcsuk széles és erős, nyakuk merev. Sörényük térdig ér, bordáik nagyok, gerincük görbe, farkuk lompos. Lábszáraik erősek, de lábaik kicsik, patáik szélesek, talpuk homorú. Testük szögletes, farukon semmi zsír, izmaik sem duzzadnak. Törzsük inkább hosszú mint magas, dongás, csontjaik erősek. Feltűnően véznák. De mindezt a csúfságot feledteti számos jó tulajdonságuk: józanságuk, okosságuk és az, hogy bármiféle sérülést könnyen elviselnek. Ez a leírás nemcsak a szentpétervári Ermitázsban őrzött, Kr. e. IV. századi szibériai aranylemezek nagyfejű és csapott farú, stilizáltságukban is élethű lovacskáira illik (8. ábra), hanem a hazai lovas temetkezésekben lelt, évszázadokkal későbbi egyedek többségére is. A Feszty Árpád által Árpád fejedelem nyerge alá álmodott fehér ló a maga idejében legalábbis ritkaságnak számíthatott, semmiképpen sem felel meg a keleti nomád lovak típusának (9. ábra). Ugyanakkor a XIII. századi, csengelei kun vezér sírjában Vörös Istvánnak már mai elképzeléseink szerint is előkelő, kb. 145 cm marmagasságú, arab-jellegű ló maradványait sikerült azonosítania (Vörös 2001: 347). 9. ábra Árpád fejedelem a száztíz éve átadott Feszty-körképről készült kiadvány fedőlapján. Figure 9 Grand Duke Árpád on the cover of an Album by Árpád Feszty, published over a century ago. A régi lovak küllemének rekonstrukciójában meg kell értenünk az időtávlatokat. A lovas portyáikkal Közép- és Nyugat-Európát rettegésben tartó hunok (Kr. u ) és a kedélyesen ka- 5

6 BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ landozóként emlegetett magyarok ( ) viselt dolgait csaknem fél évezred választja el egymástól. A csengelei kun vezér lovát mintegy 800 esztendő a Vegetius Renatus által leírt hun lovaktól! Ez még a lassú szaporodású lovak esetében is legalább 150 nemzedék. Ennyi idő alatt bármely háziállat folyamatosan és elkerülhetetlenül változik, akár céltudatosan tenyésztik, akár nem. Tovább bonyolítja a képet, hogy a sokféle nép által tartott lovak nem egyetlen ízlés mentén tökéletesedtek. Itt sem töretlen ívű fejlődéssel van tehát dolgunk, legfeljebb a nomádok napi életének követelményei voltak nagyjából azonosak. A csontleletek hasonlóságai azt a kistermetű, mozgékony és feltehetően igénytelen alakot jellemzik, amelyet az analóg módon fejlődő nomád életmód kialakított. A lovas harcmodor tovább szűkíthette a hazai lovas sírokból ismert lovak megjelenését: legjobban a hasonló korú és termetű, szabvány katonalovak, csődörök és paripák maradványait ismerjük szinte valamennyi korból. A lóhúsevésről A lóhús fogyasztása ugyancsak bonyolult kérdéskör. A gazdag régészeti leletanyagukból jól ismert iráni eredetű szarmaták, évszázadokig éltek az Alföldön a Római Birodalom árnyékában az első évezred elején. Ételhulladékukban eleinte kevés a letelepedett életmóddal összefüggésbe hozható sertés- és baromficsont. A ló fontosságát táplálkozásukban viszont aránylag sok szétszórt, vágásnyomokkal tarkított csont bizonyítja. Ugyanakkor már a Gilgames eposzban van utalás arra, hogy az értékes ló húsát nem eszik. Nem hasított patájú állat lévén a ló húsa a vallásos zsidó közösségekben is tiltott. Noha Mohamed próféta nem evett lóhúst, maga nem helyezte törvényen kívül e szokást. Az iszlám későbbi irányzatai azonban a lóhúsevés ellen fordultak. A lóhúsevő nomádok között élő mohamedán tadzsikok például vallásos meggyőződésből tartózkodnak úgy a lóhús mint a kancatej fogyasztásától. Az Európa északi részén élt germán törzsek közül a kvádok és vandálok lóhús fogyasztására vannak írásos utalások. A keresztény Európában a lovak húsától kezdetben egészségügyi okokra hivatkozva óvták a lakosságot. Erre vonatkozik Winfried Bonifatius angol misszionárius, későbbi püspök, 715-ben kelt tilalma, aki éppen a germán törzsek térítésén fáradozott. III. Gergely pápa ( ) első intézkedéseinek egyike volt, hogy 732-ben tovább szigorított ezen a tiltáson, hogy a lóáldozat pogány szokását megtörje (Becker 1994: 31). Mai, gyakorlatias értelmezés szerint a lóállomány védelme az iszlám terjeszkedésnek ellenállni képes, erős lovas hadseregek létrehozását segítette, de erre a feltételezésre semmiféle bizonyítékunk nincs. A magyar államalapítás idején ez a tilalom ugyancsak a lóáldozat pogány hagyományának felszámolását célozhatta, de erre utaló közvetlen adataink nincsenek. Csak annyi bizonyos, hogy a lóáldozat, lovas temetkezés valóban része volt a korabeli magyar kultúrának. A XIV. század végi Bécsi Képes Krónika gyakran idézett sorai szerint az 1046-os Vata-féle lázadás mintegy politikai gesztusaként Vata átkos és kárhozatos biztatására mind a nép az ördögnek szentelte magát, lóhúst ettek és mindenféle gonosz bűnt cselekedtek (Matolcsi 1982: 252). Nem tudni, magát a lóhúsevést menynyire szigorúan torolta meg az egyház. Annyi bizonyos, hogy Árpád kori falvainkban a lócsont leletek nem annyira ritkák a konyhahulladékban, mint várnánk (Biller 2007: 52 53). A Kárpát-medencébe a tatárjárás idején érkező, fokozatosan megtérített ázsiai eredetű kunok a csontleletek tanúsága a XVI. századig hódoltak e szokásnak (Takács ). A lóhúsfogyasztás Európába a Felvilágosodás idején tér vissza, első sorban Franciaországban. Nehezen megállapítható mennyire serkentette ezt a kor antiklerikális szelleme, de komoly tudósok érveltek a lóhús egészséges volta mellett. Larry báró, Napóleon tábori sebésze lóból főzött erőlevessel állította talpra a sérült katonákat. A XIX. század végére a lóhús fogyasztása, a chevaline mellett szabályszerű kampány bontakozott ki. Franciaországban és Belgium vallon területein a lóhúsevés mindmáig talán a legelterjedtebb egész Európában. Budapesten, a második világháború magyar borzalmait tetőző ostrom idején az életmentő lóhúsevés nemzedékekkel később is a teljes kiszolgáltatottság jelképeként él tovább. Ez azonban nemcsak hazai sajátság: Európa szerte lóhúsra évszázadokig csak éhínségek idején fanyalodtak (10. ábra, Becker 1994: 31). A hazai felfogásra jellemző, hogy több mint negyedszázada a szépreményű pecsenyecsikó export komoly felvásárlási nehézségekkel küzdött. Akkor még sok gazda szemében elvetemültségnek tűnt volna a vágólovak hízlalása. E jelenkori példákban sokrétűen nyilvánul meg a lovak spontán szeretete valamint a lovas nemzet és a nomád hagyomány számos forrásból táplálkozó mítosza. 6

7 GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL 10. ábra Lóvágás és -feldolgozás Prága 1742-es ostroma során F. Geyer rézmetszetén. Figure 10 Slaughtering and processing horses during the 1742 siege of Prague. Copper etching by F. Geyer. Nomád hagyomány az újkori Magyarországon Vándorlegeltetés (a ló szerepétől függetlenül) kialakulhatott közvetlenül, az úgynevezett követéses vadászatból, amint ezt például a rénszarvas háziasításával kapcsolatban feltételezik. Nomadizálásba torkollhatott olyan közösségek sorsa is, amelyek letelepült életmódjukat feladva, peremterületekre szorulva, másodlagosan fogtak vándorló állattartásba. Magyar vonatkozásban a képet tovább színezi, hogy az újkori ridegpásztorkodás ránézésre, külsőségei miatt, könnyen rokonítható a nomád állattartással. A rideg pásztorkodás azonban csak felhalmozott tudásában, módszereiben hasznosította végeláthatatlan pásztornemzedékek hagyományait. Működésében már a tőkés gazdálkodás tulajdonviszonyai érvényesülnek. A letelepedett közösségtől külön élő pásztor gyakran az egyes állatfajok gondozására szakosodott alkalmazott (11. ábra). A ridegpásztorok a földműveléssel nem hasznosítható pusztákra, mocsarakba, sűrű erdőségekbe (azaz a régi "nomádok" által is gyakran lakott peremterületekre) húzódtak vissza a rájuk bízott állatokkal. Az ősi nomád hagyomány és a lovas ridegpásztorkodás hasonló munkamódszereinek, technikai elemeinek összemosásában nem kis szerepe volt a XIX. század elején lábra kapó puszta mítosznak. A romantika évtizedeiben a magyar Alföld az urbanizált Európa számára ugyanazt jelentette, amit jóval később az amerikai nagyvárosok lakosságának a Vadnyugat (Hollander 1975: 320). A magyar témák, noha többnyire a tömegízlés területén, az 1830-as évektől kezdve valósággal elárasztották a német irodalmat, képzőművészetet, illetve a sokszorosító műfajokat (Sáfrány 2000). E giccsbe hajló kép szerint a magyarok zömmel állattartással foglalatoskodnak, a pásztoremberek pedig az ázsiai ősök közvetlen leszármazottai. Régészetileg beleillik a lovas nemzet közhely akkori megerősödésébe, hogy Kecskemét határában, Benepusztán, 1834-ben felfedezik az első honfoglalás kori lovas temetkezést (Fodor 1997). A régészet és a lovas kultúra imázsának összefonódását finoman érzékelteti, hogy a magyar régészet atyjának, Rómer Flórisnak pozsonyi mellszobrát négy lókoponya díszíti (12. ábra). A millenniumi ünnepségek idejére a régészeti, történeti és néprajzi ismeretek felnagyított, kiszínezett elegye már szervesen beépült a 7

8 csaknem hivatalosság szintjére emelkedő nemzeti romantika vonulatába. BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ 11. ábra A csikós, az újkori nagyállattartó gazdaságok bérmunkása, mindmáig a hortobágyi puszta eleven jelképe. Figure 11 Most horseherds ( csikós ), worked as a hired laborers in Modern Age range herding enterprises. They remained a living symbol of the Hortobágy puszta in Hungary. Következtetések Mindezek után talán érthetőbb, miért keltett akkora érdeklődést, hogy a lovas nomád hagyományt képviselő avar kagán valóban öszvérháton közlekedett-e? Ha a Kárpát-medencét érintő nagy népmozgások mintegy ezer esztendejét vizsgáljuk, az itt megfordult sokféle eredetű nomád nép életét meghatározta a ló. A hódítók élcsapatai olyan népcsoportok esetében is lovas harcosok voltak, amelyek lakossága esetleg nem is folytatott teljes mértékben vándorlegeltető gazdálkodást. A minden kultúrában megbecsült ló jelenléte azonban csak szükséges, de nem elégséges feltétele a nomád életmód igazolásának, amelynek mindig is 12. ábra Rómer Flóris mellszobra Pozsonyban (Stróbl Alajos alkotása). Figyelemre méltó a talapzatot díszítő négy lókoponya (Judith A. Rasson felvétele). Figure 12 The bust of Flóris Rómer, Father of Hungarian archaeology by Alajos Stróbl in his native town Bratislava (Slovakia). Note the horse skulls decorating the pedestal, a romantic reminder of the ancient Hungarian past (Photo: Judith A. Rasson). számos változata létezett. A ló leglényegesebb szerepe a hosszú távú mozgások, a hadviselés felgyorsítása volt, ami megsokszorozott erőszakosságával az érintett kultúrák keveredésének egységesülésének irányába hatott. A háziállat az ember által létre hozott, kultúrára jellemző termék. A régészeti ásatásokon lelt állatmaradványok ezért tükrözik az adott kor és kultúra gyakorlati igényeit, értékítéletét, ízlését. Az eurázsiai nomád pásztorkodással összefüggésbe hozható lótípus, úgy tűnik, alapvetően kis termetű volt, s nemigen felelt meg a mai szépségeszménynek. Tökéletesen alkalmazkodott viszont a mindenkori vándorló életmód igényeihez, megpróbáltatásaihoz. Az itt tárgyalt másfél évezrednyi időszakban azonban szinte bizonyosan ki- 8

9 GONDOLATOK A LOVAS NOMÁD HAGYOMÁNYRÓL alakultak és el is tűntek helyi változatok, talán fajták is. Ha a tudós feladata valóban az, hogy a lényegest a lényegtelentől megkülönböztesse, a kárpát-medencei lovas nomád hagyományok tanulmányozásával a lehető legnagyobb fába vágja a fejszéjét. ABSTRACT THOUGHTS ABOUT THE EQUESTRIAN NOMADIC TRADITION László BARTOSIEWICZ Institute of Archaeological Sciences Loránd Eötvös University This paper begins with a short discussion about the historical importance of horses. Unfortunately, identifying the first domestic horses is difficult, since this is a domesticate whose skeletal dimensions did not spectacularly increase during early domestication. In addition, owing to the relatively rare meat exploitation of these valuable animals, their bones do not consistently occur in the food refuse. At prehistoric sites, it is usually impossible to tell whether horse bones represent a rare game animal or a precious domesticate. The importance of horses in nomadic lifeways is reviewed. It is also emphasized that this animal was not only important in herding but in successful warfare as well way beyond the conventional 5 8th century chronological limits of the Migration Period. Archaeozoological evidence of horse related beliefs ( shaman horses, horse skulls on display, ritual horse meat consumption) are also briefly discussed. Touched upon, Modern Day urban mythology, confusing nomadic tradition with 16-19th century open range herding in the Great Hungarian Plain (on purely functional grounds) is discussed. IRODALOM Barkóczi, L History of Pannonia. In: A. Lengyel G. T. B. Radan eds.: The Archaeology of Roman Pannonia. Lexington Budapest: The University Press of Kentucky Akadémiai Kiadó, Bartosiewicz, L A millennium of migrations: Protohistoric mobile pastoralism in Hungary. In F. Wayne King Charlotte M. Porter, eds.: Zooarchaeology: Papers to Honor Elizabeth S. Wing. Bulletin of the Florida Museum of Natural History vol. 44, Bartosiewicz, L Animal Husbandry. In P. Bogucki P. J. Crabtree, eds.: Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: An Encyclopedia of the Barbarian World. New York: Schribners' Sons, Bartosiewicz, L Lovak a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt. História 2005/1 2, Bartosiewicz, L. Bartosiewicz, G "Bamboo spine" in a Migration Period horse from Hungary. Journal of Archaeological Science 29.8, Becker, C Pferdefleisch Notnahrung oder Gaumenfreude? Das Altertum 4, Biller A. Zs Vecsés környéki árpád-kori települések csontanyagának állattani vizsgálata. Archeometriai Műhely 1, Bóna I A hunok és nagykirályaik. Budapest: Corvina Kiadó. Bökönyi, S History of Domestic Animals in Central and Eastern Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó. Bökönyi S Árpádkori magyar szokás analógiája: kiaggatott lókoponyák közelkeleti falvakban (Analogy of a custom from the Period of the Árpád Dynasty: horse skulls stuck up on poles in Near Eastern villages). Archeológiai Értesítő 105/1, Bökönyi, S Das domestizierte Pferd in den asiatischen Steppen. In: B. Hänsel S. Zimmer eds.: Die Indogermanen und das Pferd. Budapest: Archaeolingua, Bökönyi S A Przewalski-ló. Budapest: Archaeolingua. Daim, F. ed Reitervölker aus dem Osten: Hunnen+Awaren. Schloss Halbturn, Austria: Burgenländischen Landesausstellung. Eipper, P Das Haustierbuch. Vom Wesen der Schönheit und dem Nutzen unserer Tier-Ka- 9

10 BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ meraden. Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft. Fodor I A honfoglalók műveltsége. Ómagyar Kultúra X, Separatum, Hollander, A. N. J. den A magyar Alföld és Turnier frontier hipotézise. Ethnographia LXXXVI, Khazanov, A. M Nomads and the Outside World. 2d ed. Madison: University of Wisconsin Press. Matolcsi J A háziállatok eredete. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó. Matolcsi J Állattartás őseink korában. Gondolat Kiadó, Budapest. Monok I Kincsek a Nemzet Könyvtárából. Budapest: Magyar Könyvklub. Outram, A. K. Stear, N. A. Bendrey, R. Olsen, S. Kasparov, A. Zaibert, V. Thorpe, N. Evershed, R. P The Earliest Horse Harnessing and Milking. Science 323, 6 March, Sáfrány Zs Művészek gulyásábrázolásai gulyások művészkedése. In: A magyar szürke marha eredete. Budapest: Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete. Takács I Szentkirály középkori falu zoológiai leletei (Zoological finds from the Medieval village of Szentkirály). Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei : Takács, I Horse skulls on display: Archaeological evidence of a widespread custom from Hungary. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 48, Thuróczy J [1980]. A magyarok krónikája (Horváth János fordítása). Budapest: Európa Könyvkiadó. Vörös I Germán ló-kutya kettős sírok Keszthely avar kori temetőjében (Germanische Pferde-Hunde Doppelgräber im awarenzeitlichen Gräberfeld von Keszthely). Zalai Múzeum 9, Vörös I Az algyői honfoglalás-kori temető archaeozoológiai vizsgálata. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Studia Archaeologica VI, Vörös I Egy arab ló a 13. századi Magyarországon. In: Horváth F. szerk. A csengelei kunok ura és népe. Budapest: Archaeolingua, Zeder, M Recent advances in documenting animal domestication. Előadás a What is the hottest in zooarchaeological sciences right now? című konferencián, Koppenhága augusztus

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak nevezték

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Daróczi-Szabó Márta Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Székely Gábor DSc,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 209 A HAZAI ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI A HONFOGLALÁSTÓL-NAPJAINKIG

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN Rácz Zsófia, Daróczi-Szabó Márta A szarvas szemfogból készült ékszerek a felső paleolitikumtól kezdve tűnnek fel a különböző korszakok temetkezési

Részletesebben

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Bencsik Péter Borbély László A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Litér-Gödöllő, 2014. Bevezetés A Magyar Íj szimbólum! Elválaszthatatlanul kötődik a Kárpát-medencében letelepedett elődeink életmódjához. Mindezt

Részletesebben

Ravenna építészete V-VI. sz.

Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete I. A Nyugat-Római Császárság építészete (395-476) Ravenna és Classis ikervárosa (402-körül ) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ravenna építészete (V-VI.

Részletesebben

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE GÖDÖLLŐ, 2008. DECEMBER 11-12. BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI A HAZAI RÉGIÓK KOMPLEX FEJLETTSÉGI SZINTJE 1990 ÉS 2007

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

Készítette: Toma Kornélia főiskolai docens Sárospatak, 2015

Készítette: Toma Kornélia főiskolai docens Sárospatak, 2015 Készítette: Toma Kornélia főiskolai docens Sárospatak, 2015 A magyar művelődéstörténet korszakai I. Korai szakasz (előmagyar kor, ősmagyar kor, a honfoglalás kora) II. A magyarok és a X. századi Európa

Részletesebben

AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA

AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA ACTA MUSEI DE JÁNOS ARANY NOMINATI X. AZ ARANY JÁNOS MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI AZ ALFÖLD GAZDÁLKODÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS TRADITIONAL RURAL ECONOMY IN THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN ANIMÁL KEEPING SZERKESZTETTE REDITED

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Szakfolyóiratunk 2008/12. számában Kogutowicz

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

Gyoma és Endrőd története a régészeti leletek tükrében.

Gyoma és Endrőd története a régészeti leletek tükrében. Gulyás András Gyoma és Endrőd története a régészeti leletek tükrében. (előadás) A neolitikum kezdetétől Gyomaendrőd környéke lakott volt. I. e. 6000-től nem volt olyan időszak, amikor ezen a rendkívül

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 TÖRTÉNETI DOLGOZATOK MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 LACZKA SÁNDORNÉ A rendszeres mezőgazdasági statisztikai adatszolgáltatás Magyarországon közel kétszáz éves, de a mezőgazdasági adatgyűjtések

Részletesebben

A TISZÁNTÚL HONFOGLALÁS- ÉS ÁRPÁD-KORI

A TISZÁNTÚL HONFOGLALÁS- ÉS ÁRPÁD-KORI A TISZÁNTÚL HONFOGLALÁS- ÉS ÁRPÁD-KORI NÉPESSÉGÉNEK SZOCIODEMOGRÁFIÁJA Doktori (PhD) értekezés Hüse Lajos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2003 5 Ezen értekezést a Debreceni Egyetem TTK

Részletesebben

ANIMAL GRAVES IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD IN THE CARPATHIAN BASIN

ANIMAL GRAVES IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD IN THE CARPATHIAN BASIN 237 ANIMAL GRAVES IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD IN THE CARPATHIAN BASIN Abstract NÉPVÁNDORLÁSKORI ÁLLATSÍROK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ZOLTÁN TÓTH Dobó Castle Museum, 3300 Eger, Vár 1, Hungary. E-mail: tothz27@freemail.hu

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

VECSÉS KÖRNYÉKI ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSEK CSONTANYAGÁNAK ÁLLATTANI VIZSGÁLATA

VECSÉS KÖRNYÉKI ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSEK CSONTANYAGÁNAK ÁLLATTANI VIZSGÁLATA 45 VECSÉS KÖRNYÉKI ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSEK CSONTANYAGÁNAK ÁLLATTANI VIZSGÁLATA BILLER ANNA ZSÓFIA ELTE Régészettudományi Intézet 1088 Budapest, Múzeum körút 4/B e-mail: stegonid@freemail.hu Abstract This

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Magyar óriásnyúl tenyésztésének története

Magyar óriásnyúl tenyésztésének története Magyar óriásnyúl tenyésztésének története A nyúl háziasítása és elterjedése Lepus europeus Oryctolagus cunyculus Az üregi nyúl Az üregi nyúl mintegy ezer évvel ezelőtt az Ibériai félszigetről terjedt el

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Baromfifélék domesztikációja

Baromfifélék domesztikációja Baromfifélék domesztikációja Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Dr. Konrád Szilárd egyetemi tanársegéd Domesztikáci ció Domesztikáció = háziasítás

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a szaktanárok által összeállított, a tételek tartalmához illeszkedő mellékletet, képanyagot.

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a szaktanárok által összeállított, a tételek tartalmához illeszkedő mellékletet, képanyagot. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve:

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról

Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról Pályázati azonosító: 204106/02077 (3506/02083) Pályázó: Szabadkai Városi Múzeum A megvalósult kiállítás címe: Korok és emberek a Szabadka környéki

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest 2003 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 5 A szerkesztők előszava 7 Lectori salutem 9 I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. kaptafa alakú balta Bakonynána Csiszolt kőeszközök 1. Deposit

Részletesebben

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Régészet Doktori Program Gál Szilárd Sándor Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Doktori disszertáció tézisei Budapest

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása DR. MOLNÁR MELINDA A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása A Gödöllői-dombság népesedési és foglalkozásszerkezeti átalakulását Budapest agglomerációs folyamatai alapvetően

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

A Nyírtura Várrét közelében (Nyíregyháza, keleti elkerülô út 37. lelôhely) feltárt szarmata településrészlet állatcsont leletei.

A Nyírtura Várrét közelében (Nyíregyháza, keleti elkerülô út 37. lelôhely) feltárt szarmata településrészlet állatcsont leletei. A Nyírtura Várrét közelében (Nyíregyháza, keleti elkerülô út 37. lelôhely) feltárt szarmata településrészlet állatcsont leletei Berendi Erzsébet A Nyírtura Várrét közelében, a Nyíregyházát keletrõl elkerülõ

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra F b S v S G b E y Emb j B R - y y vv b m F Ku ó A Fó um m j Mi végre a tudomány? m v -. 1 A y u m y v m ó um - m v. A v bó u ó m v m m m v - m. A y y m u v ju u m - m j, m y ü b u m y v v yu v, m y v ü

Részletesebben

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult.

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult. Dr. Böő István: Őshonos nevezéktan változás Milyen gondolatokat ébreszt, milyen érzelmeket válthat ki az emberben egy tekintélyt parancsoló szürke marha gulya vagy egy békésen legelésző, nyugalmat árasztó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok:

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok: Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek BSc alapok: http://www.ace.hu/curric/eltearcheometria/2010-03-30.pdf Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

AZ ÁLLATGENETIKAI EROFORRÁSOKRA VONATKOZÓ GLOBÁLIS CSELEKVÉSI TERV és AZ INTERLAKENI NYILATKOZAT

AZ ÁLLATGENETIKAI EROFORRÁSOKRA VONATKOZÓ GLOBÁLIS CSELEKVÉSI TERV és AZ INTERLAKENI NYILATKOZAT AZ ÁLLATGENETIKAI EROFORRÁSOKRA VONATKOZÓ GLOBÁLIS CSELEKVÉSI TERV és AZ INTERLAKENI NYILATKOZAT ÉLELMEZÉSI ÉS MEZOGAZDASÁGI CÉLÚ GENETIKAI EROFORRÁSOK BIZOTTSÁGA AZ ÁLLATGENETIKAI ERŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE MÓDSZEREK KÖZVETLEN Régészet Térképészet Térképészet 1526 előtt 1526 után ELŐTTE KEZDETLEGES TÉRKÉPEK Lázár deák Térképezési munkálatok Mikoviny Sámuel (1700-1750) legelső

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kulturális gyakorlat és reprezentáció Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR, 2013 Kiadja a KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

ELÉG! Első lecke. szóljunk csupán a tényeket nézzük, melyekre Lenin elvtárs is. a csíkos zászló (Nicolae Jancso kétszeres Kossuthdíjas

ELÉG! Első lecke. szóljunk csupán a tényeket nézzük, melyekre Lenin elvtárs is. a csíkos zászló (Nicolae Jancso kétszeres Kossuthdíjas ELÉG! Szeptember 18.-a óta próbáljuk megértetni a hatalomgyakorlókkal a csíkos zászló (Nicolae Jancso kétszeres Kossuthdíjas filmrendező egy SZDSZ gyűlésen) és a nyilas zászló közötti alapvető különbségeket.

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben