/1 fold gombalaku es nem all egy helyben, hanem forog, meg pedig l<etfele iranyba. ivlegfordul "'inden 24 6rllban sajat tengelye koriil es 365 nap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/1 fold gombalaku es nem all egy helyben, hanem forog, meg pedig l<etfele iranyba. ivlegfordul "'inden 24 6rllban sajat tengelye koriil es 365 nap"

Átírás

1

2

3 I. Altalimos ismeretek. /1 fold gombalaku es nem all egy helyben, hanem forog, meg pedig l<etfele iranyba. ivlegfordul "'inden 24 6rllban sajat tengelye koriil es 365 nap ajatt egyszer a nap koriil. Az el6bbi a napot, az ut6bbi pedig az evet kepezi. FoldtengeJy az az egycnes vonal, melyet a fold k6zeppontjan keresztiil kepzellink es a mely koriil a nap forog. J<;nnek a vonalnak' a ket veget sa1' kolmak nevezziik. T gyik az eszaki, masik a deli sark. A vilagternek azon resze, mel yet szemlinkkel' eg'yszerre attekinthetlink: sze",hatd,. (horizont). A szemhataron negy f6i1'anyt kiiliinbiiztetiink meg. Ha arczunkkal azon irany fele fordulunk, a a napot felkelni latjuk, akkor e16ttiink van J,e/et, t6lunk jobbra: del, m6g6ttiink ny"gat es 'llalra eszale. E negy jj'any kepezi a fi!vildgtdjalcat. K6nnyebh tajekozas vege!t meg mellektajakat is kiil6nhiiztetnek meg. Igy eszak es kelet koz6tt van' eszakkelet, kelet es del koz6tt ctelkelet, del es nyuga! kiizott delny"pat, nyugat es eszak koz6tt eszak- 1ty",qat. p

4 -.; A fold feliiletim tobb yonalat kepzoltinlt. Azl a vonalat, mely a folde! kozepen, egyen16 tavolsagra a sarkokt61 kiirti1veszi, epyenlit6nelc (aoquator), mig azokat a vonalakat, melyek a foldet a sarkokon keresztiil veszik koriii: delkii,. iknek (meridian) n8- vezziik. Az elahbi, ilietve az egyenlitavel parhuzamos. vonalakat meg szelessegi, az ut6bbiakat hosszusagi k6roknek is nevgzik. Ezek a vanalak 360 egyenla reszre lesznek felosztva es minden ilyen resz egy fokot kepez. A fold feliiletenek baromnegyod resze viz 6s csak egynegyed resze szarazfold. A szarazfold tobh fareszre oszlik, melyeket nagyobb vizek (tengerok, oezecin) valasztanak el egymast6l: Ezek a foldreszek: Etw0l'n, A zsia, Afrika, Anszh'dlia es A mcrika. A foldrciszelmek azon resze, mely a tengerbe nyulik: felszipet, azon kisebb foldteriilet pedig, mely vizzel van koroskoriil veve: szipct. A tenger-. nek az a resze, mely benynlik a szarazfoldbe: iib il. A tengertai elzart es szarazfolddel l<6riuvett all6viz: to. Keskeny szarazfold, moly ket oldalon van viz :iltal osszeszoritva: fiilclszoros. Az a keskeny tengerresz, mely Mt szomszedos szarazf6ld' koze van fogva: tengarszoros. Azt a belyet, a hoi a szarazf61d es a tenger. szelei tai,i.lkoznak, part-nak nevezik. A tenger feiszinet 0 m. magassaggal je161jiik. Az a f6idresz, mely onnei is alaesonyabban fekszik: ho']j(,dds. Az a, foldteriilet, mely nem magasabb, raint 300 m. "lfiilcl, ha ennei magasabb: felfsld. A nagyobb emelkedesek: hegyek. A hegy azon resze, a hoi I,iemelkedik a sikteriiletb6i: a hepy ldba, a hegy aldala: lejtg, felso vege pedig: csues, i[[et61eg kii IOmbozQ alakuhisa szerint: teto, O1"OJn, vagy szcwv. A szarazfoldon tahuhat6 foly6vizek forrasokb61 erednek. Tobb forras egyesiueseh6l lesz a cse,. mely, tob]) csermelyh61: jjcdak, tobb patakh6l: folyo es tobh foly6b61: folyam. A foly6v;z azon reszet, a boi mas fol1'6ba, t6ba, vagy a tengerbe omlik: IOTlcolal-nalt hivjilk. Az a melyedes, melyet a foly6 dfoglal: meclet. II. M agyaro rszag. Magyarorszag Kozepeur6pa delkeleti reszen fckszik es terulete i5854 O-mertf6ld vagyis B km2 Lakosainak szama: 19 muli6. Az orszagnak majdnem mindeniitt termeszeti (hegy es foly6) hatara van. Ezekct a hatarokat a Morva, Lajta, Szilva es Duna foly6k, az Adriaitenger ris a Karpathegyseg kepezik. Hegys6gei a Kd,. pdtok es az Alpole agai. A Karpatok felhold alakban veszik koriil az orszagot es feloszlanak: 1. eszalmyugati, 2. eszakkemi es 3. delkeleti Karpatokra. Az eszalcnyt,gati Kdrpdlok Pozsonyt61 a Hernad Tareza v61gyeig terjednek. Ide tartoznak: az eszaknyugati hatarhegylancz, a Feherhegyseg, a magyarmorva hatarhegyseg, a Beszkidek, a kis- es nagy Tatra, az Osztroszki-Vepor hegycsoport. (ennek egyik agat Magyar-erczhegysegnek nevezik), az alacsony es magas Tatra (ez ut6bbin van a I<'erimcz Jilzsof es a Lomniczi-csucs), a 15ese-lubI6i es bra-

5 - -f-i - nyiszk6i hegycsopol;t, a Szepes-gomori erczhegyseg, a tornai meszkohegyek, a Matra, mely utobbinak reszei! a BlHdrhegyseg es a Cserhat kepezik. Az &sze<lckeleti Kat'JJlito7ca Tarcza s a. Hernite! VGIgyelOl a Tisza forras vie!ekeig vonulnak. Ide tartoznak: az Erdos-Karpatok, az Eperjes-tokaji hegylancz, a hires Hegyalja-val es a Vihorl"tgutini hegylancz. A delkeleli Karpatok majdnem negyszog alaicban veszik koriil Magyarorsztig Kinilyhag6n tuli reszet. Ide tartoznak: az eszaki hatirlanczolat (Unaka, Pietrosz, CZiblesz), a keleti hatarl<inczolat (gyergy6i, csiki, htiromszeld. hegyek), az erdelyi havasok, a bansagi hegyseg, az erdelyi Erczhegyseg, a Biharhegyseg es a Meszeshegyseg.. Az Alpok az orszag delnyugati videkein terillnek e1. Ide tartoznak: a Lajta-,Rozitlia- s BorostyankO-hegyek, a Bakony, a Vertesnek legkeletibb {tgai: a Pilisi-hegyek (ezekhez tartoznak a budai hegyek is), a somogy-baran),ai hegyseg es a horvat-szlavon hegyseg. Folyok. Az orszag leg-nagyohh foly6ja a D",w, moly Pozsonyon fewl, ])ev8nynel lep az orszagha s Orsovan(tl hagyja el az orszag hatarat. A ])ulltlnak loghatalmasahb melleltfoly6ja: a 1'isza, moly illaramarosmegyeben ered. Nevezetesebb foly6kmeg: a Drava, SZ{Lva, Szamos, Zagl'va, Vag, Feher-, Fekete S. Sebes-Koros, luba, Mura, HerMtd, Saj6, Maros. Tc,vak. A Balaton, Zala-, Somogy-' es Veszpremmegyek kozott, a FertJ, Sopron- es lvlosonmegyekben;a Palesi-to Szahadka mellett, a Velenczei-t6, Fehermegyeben es a Szb'lcnna megyeben. '1 t i 'J;" 1 J i i i, W l' 7 Csatorncik. A Fe1-'encz-csutMTla, mely a Tiszat koti ossze a Dunaval, a _Ferencz J 6zsef-csatorna mely a Verenoz-osatorn(Lt kapcsolja iissze a DunttvalJ tovabjnl a B6ga-, Si'o- 68 Sarviz-csatorna. Magyarorszag kiizigazgatasi beosztasa. Magyarorszag kozigazgatasi tckintetben 63 vtirmegyere van felosztva. A magyar allam teriiletehez tartozik meg Horvat- es Szlavon01'szag, moly Ii megyeb61 tm os Ji'iulJ1w, mely szin!en kiilon kerluetet kepez. A magyarorszagi varmogyek es ezeir 8z61<helyei a kovetkeziik: A) A Duna balpar1jj,1n. 1. A",'a va,-,nc.qye. SzeIrhelye: Alsolc%bin (1674 laltg ) ; 2. Bm's va,.,negye. Szekhelye: Amnyos-ll1a"ot (2786 lalms); 3. Esztergom vcirnwgye. Szekhelye: Esztergom (17,909 lakos); 4. Hont 1.'arm qye. Szekhelye: Il'olysag (3720 lalws) ; 5. Lipt6 varinegye. Szekhelyo: Lipt6-Szt-l11iklos (2993 lakos); 6. N q1'ad varnwgye. Szekhelyo: Be<lassa.qyarmut (8580 lakos);, 7. Nyitm rmme[!ye. Szekhelye :Xyitm (15,169' lakos) ;. 8. Pozsony vdnnc.r;ye. Szekhelye: Pozsony (65,867 lakos); 9. Trenesen va1'lneqye. Szekholye.: Trenesen (7011 Jakos);

6 - B TUI'6cz vannegye. Szekhelye: T1.wocz-SztffIat ton (3357 lakos) ; 11. Z6lyom vc', megye. SzekheJye: Beszterczebanya (9264 la)ms). B) A Duna jobb par jan. 12. Ba,'anya varmegye. Szekhelye : Pees (413,982 lakos) ; 13. Fojervc'rmegye. Szekhelye: Szekesfejervdr - (32,167 lakos) ; 14. Gyo1' vdrmegye. SzekheJye: Gyor (28,989 Jakos) ;. 15. Komaron,. vat megye. Szekhelye: KomMo", (19,996 lakos) ;. 16. Moson va, megye. SzekheJye: 1.Iagyar6vd>' (3669 Iakos) ; 17. Somogy va, megye. SzekheJye: Kaposva,' (18,218 Jakos) ;. 18. Sop"on varmegye. SzekheJye: Sopron (33,478 Jakos) ; 19. Tolna va,.megye. SzekheJye : Szegzlird (13,895 lakos) ; 20. Vas varmegye. Szekhelye: Szombathely (24,751 lakos) ; 21. Veszpn,m varmegye. SzekheJye: Veszp"em (14114 lakos) ; 22. Zala varme.gye. SzekheJye: Zalaegerszeg (9782 Jakos). C) Duna-'l'isza kiize. 23. Baes-Bodrog va,.,negye. SzekheJye: Zombm' (29,609 Jakos); 24. CS01 grad vlit megye. SzekheJye: Szentes (31,308 Jakos) ; } } "'" 25. Heves vritmegye. Szekhelye: E.ge,. (25,8911 Jakos) ; 26. Jasz-Nagykun-Szolnok vannegye. SzekheJye: Szolno7c (25,379 Jalms) ; 27. Pest-Pilis-Solt-Kislcun varrnegye. Szekhelye: Budapest (732,322 Jakos). D) A 1'isza,jobb part jan. 28. Abauj-Torna va1'11wgye. Szekhelye: Kassa (40,102 Jakos) ; 29. Bereg varmegye. SzekheJye: BeregszaJ3z (9627 Jakos) ; 30. Borsod uarrnepye. Szekhelye: lviiskolcz ( lakos) ; 31. Glima,- cis Kis-Hont vdrmepye. Szekhelye: Rimaszombat (5849 Jakos) ;. 32. Sa,'os varmegye. Szekhelye: El'erjes (14,447 Jakos) ; 33. Szepes vlirmegye. SzekheJye: Loese (7866 lakos) ; 34. Ung vli1'1negye. SzekheJye: Ungvar (14,723 Jakos) ; 35. Zeml'len varrnegye. SzekheJye: Sdtom(jaujhely (16,886 lalms). E) A 'l'isza baipal'tjan Be7ces 'ra, megye. SzekheJye: Gyula (22,445 Jakos) ; 37. Biha,' varmegye. Szekhelye: l'{aqyvmad (50,177 lakos); 38. Hajdu "Mmegye. SzekheJye: Dob"eczen (7D,OOG Jakos):

7 - 10-3U. IVIam1nMOS vlirmeqye. Szekhelye : JIlin"na "os$ziqet (17,445 lakos); 40. S&abolcs vrirmeqye. Szekheiye : lvyiteqyhciza (33,088 lakos); 41. Szatmri, vomneqye. Szekhelye : Naqykrirollj (15,382 lakos); lakos) ; 42. Szildqy vdrmeqye. Szekhelye : Zilah ( Uqocsa vli1"lneqye. Szekhelye : Naqysz6llo$ (5750 lakos). Ie) 'L'isza-Dlaros szogen. 44. Amd vdrrneqye. Szekhelye : An(d (M5,2GO lakos) ; 45. Csanrid vdnneqye. Szekhelye : lvlak6 (38,722 lakos) ; 46. Krass6-8zo;'eny vdrmeqye. Szekhelye : Lnpos (Hi,126 1akos); 47. 1'ern8$,'drmeqye. Szekhelyc : Temesuir (53,033 lakos);. 48. Torontdl vdtmegye. Szekhelyc : Na,qybecskere7c (26,407 lakos), G) IUralyJu1gon tul. 4U, Als6 Feher' vrirmeqqe, Szekhelye : Naqyenyed (7494 lakos); 50. Besztercze,Nc,sz6cL vrirmeqye, Szej(helye: Besztercze (12,081 lakos); lakos) ; lakos) ; 51. Brasso vd1"lnepyc. Szekhelye : Brass6 (36,f54f5 52. Csilc vrirmeqye. Szekhelye : Csiksze''BCla ( J;'oqaras vr.ijnn gye. Szekhelye : Foga""s (6407 lakos); Hdromszek rcit'megye, Szekhelye : Bepsiszentpyorgy (7131 lakos); 55. Hunyael veirmeyye. Szekhelye : Deve, (70S9 lakos) ; 56. Kis-Kiikiill6 varmeqye. Szekhelye : Dicsoszentma,'ton (3360 lajws); G 7. Kolozs vrinneqye, Szekhelye: Kolozs,xir (49,295 lalms); 58. l,icwos-torcla vd, megye. Szekhelye : :J1MOS Vliseirhel!! (19,522 lakos); 59. Naqy-Kiikiillo vcit'meqye, Szekhelye : 8eqeSt,d1' (10,86S lakos); 60, Szeben vrirmeqye. Szekhelye : Napyszeben (2D,577 lakos); 61. Szolnok-Dobolca vcinnepye. Szekhelye Des (9888 lakos); 62. Torda-Aranyos vdnnepye, Szekhelye : Torila (12,1l7 lakos); 63. Uclvlwhely Va1'1neqye, Szekhelye : Szekelyndvarhely (8045 lakos). Ill. Leirasok. A haza. Tudjatok'e, mi a haza, a hon? Hogyne tnetm'ttok, ugy-e? Mikol' esendes tlizhelyetek fele inetnltok, azt mondjatok : haza megyiink es mikor odaertek, azt mondj,uok : 11ala Istennek, itthon vagyunk. Tehitt ti ngy ertitek, hogy a haza, a hon nem egyeh, mint az a lak6hely, a mely titeket az id6 viszon-

8 tagsagai ellen vedelmez, vagy legfolehh az a falu, az a vfiros, melyben nevelkedtetek es 6ltek..Legyen ugy; a haza nem mas, mint az az egyszerii hajlek, melylyel az isteni gondviseies bennetcket megaldott; a haza nem mas, mint Ii magatok, rokonaitok. Szel'etitek-e hat a hazat '! Hogyne szeretnok hajlekunkat, taplalo faldeinket, hogyne szeretn6k mimagunkat s Mes mieinket! Hogyne szeretnilk a helyseget, melyhen sziilettiink, melyben meghalni ohajtunk, hogy csontjaink elhunyt apaink poraval egyesuljenek! Ezt feleii kerdesemre, kiben csak egy szikra erzes van is. N emcsak szova! feleii: tettel is megmutatja. Ha hajlekat, folde termeset vagy esaladjat veszedelem fenyegeti: kesz azokat.elete kooz IGiztatasilval is oltalmazni. Mit is mondananak az olyan emherrol, a ki mid6n hl:tza eg, elszaladna es veszni hagymi a,rtat: Ian Jdsdedeit, noha meg volna mod mindazokat megszabaditani? Azt mondal11ik, hogy alabbvalo a7 o],talan allatmil A farkas es medve utols6 esepp vel'ig oltalmazza feszmt, barlangj{lt, a hoi nostenye eskblykei tartozkodnak. Probltlja csak valaki a sas feszket haborgatni, midon az anya-sas jelon van! Egy haszontalan kotlos tyuk ragadoz6 madal'aj,kal szitll szembe esil'keiiel't! Az ember tobb a haromnal, az.ember Isten kepere van teremtve, okos lelekkel van felrllhazva. A vad:matball csak az erzes dolgozik, az emberhen erzesen kiviil ertelem is lakik. Hozzad sz6lok, Isten kepere alkotott ertelrnes ember! Ha folded termeset "a1aki eroszakosan elrabolna, mit esimumu? - 1:l - En felelek helyetted. Szembeszallnek a rabloval eletre-halajra es vcrem hullasaval vedelmeznem h:izamat, kedvesoimet, a ftildet, mely ezelmek taphilekol nyujt. Eddig renden van. De hatha a szomszed haza egne, hatha tavolabb a helysegben tiiz iitne ki; oltanad-e azt es mieri? OItanam, eloszar felebarati katelessegbol;' masodszor azert, hogy a tiiz tovabb ne terjedjen s valahogy az en hazam is meg ne gyuljon. Es igy, ha a magad hilzat meg akarod menteni, a mas hazat is oltalmaznod kell a faluban. Hazad nemcsak a magad kis I\izhelye, hazad az egesz falu; a mit annak jobb volutert eselekszel, azt magad Ott teszed; midon azt vmed, magadat, keclveseidet 01talmazod. Tovahb menjiink. Valahol a Karas menten tortent. A Karas foly6 partja egy helyen alaesonyabb volt, mint egyebiitt, s ha a viz :lradt, mindjart kicsapott rajta s elontotte vagy tiz falu hatarlit. A falukhan becsiiletes, j6 emberek laktak, szorgalmatos nep, a ki nem restelte megfogni a kaszakapa nyelel. De sokszor dugaba dolt minden faradsliga :.neki jott az arviz s elvitte bllzakorosztjeit vagy tomi kimosta zald veteset. Iparkodott ugyan min denik szabaditani, a mit lehetett; minden gazda csonakot tartott os ha jott a viz, dete veszelyeztetesevel sietett osszehordani gabomijat; vagy ha a viz oil' nagy volt, hogy lakohazaba is berontott, haj6ba ra!rla <ides aveit, hogy ezeket legalabb szamz helyre vihesse. Ez, mondom, a Koras menten torlent, de megtortenhetett volna szax helyen is', mert Magyarorszagon minden folyoviz arra megy,

9 " - H a merre 6 akarja. A tiz falu nepe koldusbotra,illtott, hiaba volt mind szorgalmas, beesliletes embel'; hiaba szanta el eietet mindenik vagyominak oltalmazasara. gyszer egynek eszebe etiott, hogy jo volna az alaesony partot gattal felt6lteni. l'\[egmondta szomszedjimak, de ez azt felelte, neki nines ra sziiksege, ma,id biz 6 Wltest csinal masmill Megmondta a helyseg el6ljaroinak, de ezek azt feleltek : majd bizony egy helyseg dolgozik IlileneznelL Vegre bejarta mind a tiz helyseget, de czek egy darabig egymasra ntaltak; de ez az egy okos ember addig sarkalta oket, mig megfogadtak lanaesat. A gat kozer6b61 elkesziilt, t6bbe az arviz' hataraikat el nem boritotta. No lam!.tiz falut kellett az arvizt61 megmenteni, hogy egy-egy hajlek, egy-egy buzakereszt meg legyen mentv8. Addig, mig kiki csak magar61 gondoskodott, semmire scm. mehettek; tiz falunak kellett osszefogni, hogy 1>01- doguljanak. Tiz falu volt egy haza, melyet kozel'ovel, eletiik elszanasaval oltalmazniok kellett. Menjiink tovahb. Tiz fain helyett kepzeljiink egy orszagot; ltrviz helyott kepzeljiink valamely pusztito veszedelmet, pelda111 ellenseget. Peter gazda, a, ki egyebirant 'hecsuletes ember, igy gondolkozik: En nagyon szeretem felosegemet es gyermekeimet. Kesz vagl'ok eket utolso esepi' veremig oltalmazni. Van hazam, foldem, van okrom, juhom, ezek az en- hazam : ezeket, akarom en vedelmezni. Minden ember tegyen igy, mentse meg a magaet,.a hogy, tndja, en masert egy ta-: podlat sem lepek, egy garast. sem fizetek. Ez a Peter gazda nagyon okos embornek ItHe szik! De (;sak. latszik. Ugy tesz, mint a czigillly katona, ki midon haboruba vittek : monnyl'e-feldre.kbl'te a I{(iplart, mutassa meg, molyik torok az 6 ellensege, mert neki szornyu kedve volmi avval kibekiilni. Pet r gazda olyan okos ember, mint a korosmentiek. A gat el tawl szakadni, az arviz kitor, aztan 3.llhat kend elebe, Peter gazda, akar vasvilliival, al«;r ovez61apattal. Jobb lett vain a il1k(tbh a ko (js gcitat tartani.16 cthapothan. A k6zqs g{lt a haza; ezt kel1 yedelm8zni. A haza nomesak az en hazam, foldem es hlizi cseledem; hanem- a szomszedome is, a falume is,. a videkeme is, a megyeme is; egyszoval az orszttgomhan leva minden hajlek 6s tlizhely, minden fold es barom, minden gyenge femr csel8d es ne-. velctlen gyermek. Ezek a haza, mit 1<iizel'iivel' veclelmczni kell. Mert csak egyesl,lt erii nz, mit megtiirni nem Jehel. Egy szit! vekony vessziit a gyermek is el hir torni, de k6ssiink ossze egy l{( ve vesszot s az apja sem tori el. Ezert kozos Brovel kell vedcniink.a hazlit. E:gycsitsiik oronket a szel'etett haza boldogitasara.,kit boldogitunk1 ha a haza jav11.ra mun InUkodunk? Magunkat, Mes minclnyajunkat, Hac zat epitlink, melyben mindnyajan enyhitest talalunk, mely minclny,\junkat meg6v a kiilsii viszontagsagok ellen, melyet orokiil hagyhatunk fiainkra,. hogy,ildjak erette emlekezetiinket. Szeressiik a. hazat.. Aldozzunk erette vagyonunklml, Jiainkkal, vel'unkkej, eletiinkkel. A ki. azt mondja :. "En a hazat-,nem szeretem,- vele nom gondolok('_l az 1\aromhist szol Isten es ember ellen, mintha azt mondana: En nem szeretem a falut, a h,izat, a mely-

10 ben lakom, a [aldet, a marhat, mely ulan olek; el hagyom veszni olell1edett apamat, apr6 gyermekeimet, felosegemet, kilmek Islon gy'lmol6ul rendelt. Kesz vagyok gyalazatosan elfutni inmbb, mintsem a kazas haza vedelmere felmljak. Kesz vagyok inlnwh minden vagyonom nelktil o11onni, mintsem abba I valamicsl"it a haza javclra fordilsak. " Ket hajll uszott a nagy lengeren, mindenik terhelve aranynyal, eziisttel. Csunya ido tamadt rajok. A szelvesz oly nagy hullamokat hajtott, mint a Matra hegye s egyik pillanatban a fellegekig emelte a haj6t, masiic perczben lesiilyesztette. A haj6kban 'lev6 nep ketsegbe esve jajgatott, soh'se hittek, hogy megszabaduljanak. A haj6k kezdtek sfllyedni. Ekkor kapja magat az egyik haj6 kapillmya, parancsolja, hogy minden portekat, aranya!, eziista!, a mi nehez volt a haj6n, a tengerbe kell hanyni. Sokan sajnmtak dniga kincsaket, de megis sz6t fogadtak. Mi lett belole? Az egyik haj6 megszabadult, a nep 61etben maradt, elveszett kincso helyett mast kereshote; a masik haj6 aranyostul, nepesliil elmerult. Melyik jart jobban? ivielyik tett okosabban? Haj6 a haza; tenger a veszely, mely a hazlit sokszor karnyekozni szokta; a kapititny az orszagbeli fohatalom, a kiraly es korm{myzo tanacsosok, kiket miniszterelmek hivnak: vegre a haj6- beli utaz6 a nep. Az arany es eziist jelenti a vagyont, melylyel az orszag nepe bir. Szent az aldozat, molyet a haza oltarara teszilnk, diososeges a halal, midon a haza oltalma-' z{lsaban eslink 01. A""'V!J,J linos. I! I A puszta, tejen. Hejh, JllOstan puszta am igadlll a puszta! Mert ax. az 5s:!. olyan gondatlan rossz gazda, A mit a. kikelet Es a n1'a1' gyiijwgct, 1 z nagy konnyelmuen mind elfecsereli, A sok ki;ncsnek a tel csak hiilt helyet leli. Nines ott kinn a juhnyij,me1a kolompjaval, Scm a p{tsztorlegeny kescl'go sipjayul, S a dalos' madal'ak. 1hnd elnemultanaj" Nem 5z61 a harsog6 haris' a fii k6ztil, j\-ieg esak egy kicsiny kis priicsok scm hegedtil. A haza. Tuclj<Uok-c, :ini a haza? Az a hajl6k, hoi szulettlink, HoI a dajka altatoan Dndolgatott dalt felelwnk ; HoI az akacz lombja horul Ablak alatt az el'eszre, S cresz aljim csicscl'eg a VilIasfarkn vidor feeske. ' - Bcirhovu. visz - szerencs6tek Ezt a haz,u szeressetck! Tltdj{ttok-e, mi,1., haza? Az az udvar, hoi tipegttink, S gyange - kezzel a h0111okh61 Aranyvarat epitettunk; Az a kis kert, hoi viragot K6tozgettunk hokretaba, S bokretasan szenderegtilnk Hozsabokor a,rnyekaba. - Barhova visz szerencs6tek, EzL a haz{tt szcressetek I 2

11 D TildjaJok-e, mi a huza? Az,a. templom, lsten haza, Hal az cnek szal'llyain szalit Lelktink fel a mennyorszagba, A hoi egytitt imadkoztunk) Szul6, gyel'mek, testver, rokod, Hallgattuk a pap hesz6d6t,,..., S hit ragyogott az arczokon. - Barhova visz szcl'encsetek, Ezt a hrzat szcrcssetek! Tudjatok-e, mi a haza? Az a jitszohely a domhon, HoI labdaztunk:, kergewztilnk. A haza az odes otthon, Az a fain, az a v"aros, A hal vessz6n lovagoltunk; 1\z a. habir, hal kala.ppa.l Tarka szarnyu " lepket fogtunk. Barhova visz szerencs6tel, Ezt a hazitt sze1'0ssetek [ TudjiLtok-e, mi a haza? K6kl6 hegyek koszoruja, Ifol a pasztor ful'ulyajat Edesbusan fujja, fujja; HoI a t61gyek 111ohos aijiul Kek iboly<ik illatoznak, GyOngyoket sz6r li:ristaiy\'ize A zuhog6 patakoknak. - Barhova visz szerencsetek, Ezt a hazat szeressetek 'l'udjittok e, mi a haza? Delibcl.bos arany rona, HoI a sze1l6 messze sikon Sarga kalasz l'ingat6ja ;,Hal a nepnek veritek6t lszsza be a mid gor(jngye, S kenvel'et ad, itld{tst terem M1.lnkijimak hun6 gyongye. I I B[u'ho-ra vlsz szel'cncsetrk, Ezt a haz{tt szeressetek! Tudjatok-e, mi a haza? Erda, mezo, berek, liget, A mormo16 habok kc'iziil Hank mosolygo tundersziget; KUl'pitoknak buszke bel'c2c, A Tisza es Duna i<lja, nnden kicsi Ids l'6g()cske: Arp.ad Yere hullott raja.,,- Bal'ho\"a 'Yisz szerencsolek, Ezt a hazat szcl'essetek. Tudjatok 'e, mi a haza? it1indnyajunimak szent hiilcs6je, Oseinknck pihentew Szep viragos temetoje; Alindnyajunlmak odes anyja, Hi-vcn 01e1 kebelcre. J1:rte eljhnk, ba kell, haljunk! Ald<is minden porszemere! - J3itrhova yisz szerencsetek, A hazilt hi-in szeressetek 1 P6.sa. L( jo.<;. A magyar Alfold. A nagy magyar Alfiild az orsz;'g l<ozepen tertii el, a Karpatok eszaki hegykoszorujat61 delre a Dunaig. Alakja hosszul!l\s negysz6g, mely eszakon l,isse keletnek csucsosodik ki. A Tisza e negyszoget majdnem a k6zepen szeli at. Az Alf6ld egeszben veve eszakrol delnek lejtosmik, de keleti es nyugati szmei fel6l is loillen a J!ozepe fele. Legmelyelolo vonahit epen f6foly6j,\. nak, a Tiszanak, a medre je16li meg. Ugyanazon szelesseg alatt a Duna medre joval magasahb, 2'

12 mint a Tiszae ;') kj tese is nagyobb, azert a Duna j(ival. sebesebben f01yik, mint a 10mMn ide-oda csavargo Tisza. Nagyjab61 tekintve ugy hitszik, n:iintha az Alf01d sima, egyhangu sii{sag valna. De vai6jaban nines ugy. Legmelyebben az a sik. fekszik, melyen a Tisza, BereUy6, Harmas, K6ros es az also Temes oly feltiino lassusaggal kigy6znak v gig. Ezt a legalacsonyabb sikot magasabb, ezt ismet magasabb sill: veszi k6rlil, mig vegre C az Alf01d szelein a legmagasabb 5ikok kovetkeznek. Az egyes sikok kozt azonban az. atmene!. oly szelid, hogy alig lehet eszrevenni. AUag veve az. Alfold eszaki videkeinek kozepes magassaga a tenger szing folott 120 meter, a deli videkeie. pedig 80 l,l1eter. De vannak olyan videkei is, amelyelmek magass{tga70 meter sines, egyes magasabb reszei pedig a 200 metert is meghaladjak. Ha a hegyes videkek felol a TiS:\ja volgye fete mcgyiink, akkor elsoben alacsony, tobbnyire hoszszan elnyulo, torlaszforma f6ldhatakra akadunk, melyek az AlfOld szeleit hullamzatossa, valtozatossa teszik. Fuzes pusztak; zoldel6 retck, kop{lr homokbuczkak, teknoalaku meiyedesek, midasok es fel-felcsillano toesal" hu1lamzo gabonafiildek, 8z6110k,. gyiimiilcs6sok, helylyel kozzel kisebb na gyobb erdok valtogatjak egl'mast. az Alf61dneke hahirszeli videkein. Es e tajak sz6pseget meg a latohat'tron keltlo. hegysorok korrajzai is nov6lik. Minel jobban kozelediink. a Tisz,ihoz, anmtl la, *) A magassagot rendszcl'inl a tenger - felszinetgl szumit-" j'-lk os mcrn6k6k Mlapilj{Lk meg honyodalmas lejt6mcre-... sekkcl. I I posabbak a dombhulhill10k, annal egyhanguhb a t,ijek. A tavoli lathataron a hegyek inar csak mint fclh6k kodlenek, vegre egeszen alameriilnek' a huhatar ala. Kor6ski:iriil a veglelen, sima, erdotlen siksag teriil el, melynek szeleire az eg roppant mennyezete holm1. Ez mar aztan a va16di puszta, a tavoli' oczeanr61,i1modoz6 puszla:) melyet Petofi legszebb koltemenyeiben dicsoitett. Az alfi:ildi nagy ronas{tg kepe csak az utols6. negy'6t evtized ota is nagyot valtozotl. A hajdan nagy -ldterjedesii mocsarak ugyan meg nem tuntck el egeszen, a belvizeket meg nem sikeriil! mind levezetni, sot nedves esztcndoben a f6ld,irja most 'olyan helyeken is folfalmd, a hoi azelott. alloviznek hire sem volt. De a roppant. kiterjedesulegel6ket legnagyobb reszt f6lszantouak, k6ruhirlwltak es el6fakkal szegelyeztek. MegnepcsiHtek a pusztak, uj meg uj tanyak es szallasok keletkeztek rajta. A tanyakon gazdasagi epiiletek es esinos lakohazak epiiltck. A szeriiskerten kiviii, hoi az asztagok, kazalok es boglyak allanak, vetemenyes, vir,igos 68 gyum61csos kertek is gyonyorkodtetik a szemel. A fol)'ok partjait magas Wltesek szegelyezik. Az utak - nagyreszt ugyan meg ma is olyanok, mint azelott : nedves idoben jctrhatatlanok. Mert ko az Alf61don niocsen, a messzefcldrol hordott ko es kavies pedig a f6lazott, laza foldben nyom nelkiil elmeriil. De ma mar a vas- ") A puszta az oczeanr61 almodozik: olyan vegtclen nagy siksitg szel'elne lenni. Pusztfmak tnlajdonkep cgy egy Osszetartozo. {jhallo f6ldtcl'iiletet neveznek az Alf6ld6n, mehr yalaha. kihon kiszseg tcl'iilete volt. Nelia gazdas;:\g, SZttll{lS, tanya 6rtdmcn'l hir.

13 - ; a - utak potoljt'tk a k6z6nseges utakat: azok {tt- meg atszelik az Alfoldet minden iranyban. Tiiniifelben van a futohomok *) is. A sivilr homokterlileteket, melyeken azelott a sze! kenye-kedve szerint nyargalazott vegig es hordta egyik helyral a masikl'a a homokot, most mill' miiveles ala fogjuk, foldal'aboljak, fiilsz<lntjilk, erd6kkel <is. szollokkel iiltetik hel es a lwpal\ termeketlen sivatagot viragz6 gazdas{tgokkii alakitjttk at. Helys<ig aranylag keyes van az A!fo!don. Gyakran tobb mertfoldnyire sem tal,unnk v,"rost vag)' falut. Regen tobb lehetett a helysegek szama, de a tati"trja.rtls meg a torok Ul'alom idejen sorhan pusztultak e! a kozsegejr, foleg a kisebbek. Lakosaikat rabszijra fiizte va,;y legyilkolta a tatar, torok, esak a nagy b helyek tudtak magukat megvedelmezni vagy megvultani. Az elpusztult kozsegek helyen a (6rok kitakprodusa utan legfeljebb pusztilk keletkeztek gazdasagi epiiletekkel es baromtenyeszto, fiildmivel6 cselectseggel. De ma mar a pusztai< mind jobban es jobban nepeslilnek, s lassanldnt omm6 kozsegekke lesznek. A hoi meg nem regen csak vegtelen legel6k teriiltek el, mo 'lyeken menesek, glllyak, juh- es sertesnyajak koboroltak es a melyeken csak imitt-amott lehetett l{ttni egy-egy rozzant kunyh6tl csardatj allast meg gemes kulat: ott most jol miivelt szant6foldek, dusan termo gyiimolcsosok, nyajas tanyak integetnek felenk. Sot talan mar. nagyon is megszori- tottalr a legel6ket, kevesebb marhat tartanak, mint kellene. Az cgykor oil' hires alfoldi pasztorok: a csikosok, j uhaszok, gulyasok es kondasok mindinkabb fogynak. A csardak torzsvendegei pedig, 8. betyarok es szegenylegenyek, mar csak a mesekben elnek. 11Z AlfOld mind gazdagabba, miiveltebm lesz, de ezzel egyuttal mind jobhan kivetkozik regenyes, kolt6i szepsegeimj is, bar maradt meg rajta eleg sok el'edeti, megragad6 szepseg igy is. Az Alfold. Mit neli:ein te, zol'don I(;irp aoknak Fcnyvesekkel vadrcg6nycs tbja! Tim csodiljiak, amde nem szereuek, S k6pzetem hegy-vihgyedct nem jitl'ja. Loun az Alfi>ld tengersik vid6k6n, Ott vagyok h011n, ott az en vilagom; BOl'toneh61 szabadult sas lclkcm, Ea a ronak vegtelenjet litom. F61rcplilok ekko1' gondolatban TnI H. Wldon, felhak kozelebe; 1fosolyogva llez ram a Dnnat61 A Tiszaig nyulo rona kepe. Delib,'tbos eg alatt kolompol Kis-Kunsagnak sziz k6ver gulyaja; Delelcskor hosszu gcmti kutnal Szeles v8,lyu kcttds aga vitrja. *) Futbhomok. Nemely h01yon egy sztil fh, cgy boko1' cscl'je nem terem 11 homokos fi}ldi)l1, a mi megkotne a homokot. Ilyen hclyeken a 5z61 {)ssze-yissza hordja a homoli::ot, cgyik helyr{:il i\icneseknek nyargalb futasa Zug a szelben, lu>1'meik dobognak, S a esikbsok kurjantitsa hallik, S pauogasa hangos ostoroknak. a masikra fut a hornok

14 ill> A tanyikn,u szelwk -higy 616hen Ringatozik a kalitszos buza, S -a sinaragdnak cleven sziney 1 A kiirny6ket 'vigan k08zo1'1.1z2a.. Ide Jarnak szomsz6a nadasokb()l A vadludak esb szurkuletben, Es ijedve kelnek legi utra, Hogyha - a mid a szc!wi meglolben. 1}- tanyitkon tul, a puszta m61ycn, All maganyos, dolt kemenyu csal'da; Latogatjak a szomjas betyarok, Kecskemetre me:q.vcjl a vas,i.rra. A csardamlj torpe nyal'facl'd6 S<il'gul a l{il'alyclinny6s _homokban: Oda f6szkel. a visit6 'lerese, Gyermekcktol nem haborgatottan. Ott tenyeszik a bus {tl'va.lanyhaj S b k viraga a szamarkenyernek; Hus tov6hez dedi nap hev6bclt Megpihenni tatka gyikok iambic lviessze, hal az 6g " a folde!: eri, A homaiyb61 kek gyumolcsf,ik Ol'lna Nez, s megett6k" mint halvimy kodoszlop, Egy egy varos templomimak tornya. Szep vagy, AlfOld,.legaUlhb. nekem sze l '! Itt ringattcik b01csom, itt szthettem; Itt bol'uljon ram a szemfod61,. itt Domborodj6k a sir is f<iliittem.!.l:',;'tlif - 8dnrlor. I t : A Vag volgye.. Yanna7c vid6leek, l1ielyeknek gezo hatasa az embe>'i keclely,'e el nem tagadhato es melyelmek muhja. belesugall a jelenbe. Pozsonyt61 fiilfele haladva elenk tarul az elrag'ad6 szep Vag-v6Igy. Minden fordulata egy-egy Hj, megkap6, festiii panoramat mutat elenk. Eqy szeszelyesen kanya"go folyoviz ii"iikke valtozrf mederrel, a mit hoi elhagy, hoi vissza{oglal; ket 01- elahin erdopalasttal fedett hegyhatak. Partjain az orsz{tg leg6donszeriibb v{trosai, egesz. k6zepkori jelleggel, nemelyik meg kiifallal keritve; a lombfeelte hegyoldalakban (tdakta osi varkastelyok, kiviil harc:zi v<idelemre szant sanczmiivek koze feszkelve s benn franczia izl6sli pomptival bercndezve. Kii- 1--iiliittiik csodaszep parleok; 1niniJket csa7c _na,c;y'ltri bokezii8eg alkothatott vazaha, hattyus ta vakkal, tuncieri barlangokkal, vizesesekkel, damvad-csordakka!. TaroZaM az '<1'anyJciklbe bur7cozt hegyelc o1'1na ;n emelked6,'oppant vci1'rom07c, mezye7cbijl csale nenn'ey halt lei az olet. Amott hajlik ki a folyam [Ole a maganyosan itilo bercz, mint egy 6riasi szilda, molynek tetejen Stibor vajda egy Beozk6 nevii "bolond" szavara emeltotett vtirat. (Boczk6 v'ira,) Ott littszik az orom, melyrol a ven vajda alt'tbukott, ott a kerti kopad, mel yen aludt, midon a vipera szemeit kimarta. Aztan It6zeledik felenk a negyedik rom; nem Val', egy egbsz varos az (Trencsen); itten uralkodott fer IHagyul'orszag fblatt a videk ura, Csitk, ki vit1:1ssa tetto R6bert Kal'olynak a koronat s ha.rczolt vele az nralomert, mint egyonlo rangll ellenfe!. my"n

15 - 26 /",talmce volt, hoyy. tndott l"ibo""et v'iselni egyszlyrre leet kiraly,. a magyar es c8eh cllen S ketten sem b'urtak vele. Ez a romokban gazdag videk -volt a magyar fuggetjcnscgi harez legzajosabb kiiid6 tere. Varait minden ida ben hatalmas dinaszt<ik lakt,ik, birt0kaikra nezve Idskiralyok a felfoldon. Itt vetettek meg labukat a nemzeti fejedelmek, ide vettek be magukat a tronkavetelak, itt gyiijtek assze hadaik t, ttt halmoztak fel hadszereiket, itt vivtak dant6 csat<likat. Agyuik dargese athangzott a hat,\ron. V,\raik ormairol szep deriilt idaben odamutogattak a varurak a lathat,\ron kimagas16 beesi Szent Istvan tornyara: "ada megyunk!" De nemcsak a nagyurak hagytak maguk utan siremleldhjelseges v;irromokat; a koldns remetemek is ott ltll a siremleke s romnak a koldlls h,\za is olyan szep, mint a herczege. Az clpusztult zarda kafalai ott tiikrozodnek vissza a zmonyos, sima viztiikorbol; csak a rem etc barlangja alattuk maradt meg epen. Olt van a pcneszes szobor is egy oduba lwporodva. A nel' azt hiszi, hogy 6 ",aya u,z, ({, 8f3ent, 7ciJV6 vdlv t u hossz'l& idotol. Olyan dn fa6riasolmt sehol az orszagban nem talitlni m{lsutt. - S azokhoz is mennyi emlek van Mlve. - Az c, t ilgyfa, ",ely a "Olm!!ei leis tcmplornot egesze-n betalca1-ja; Lorantffy Zsuzsdnna- 1'01 ") snsog; -- amottan RiikOczi M.rsfai hullajljiik a foldre hajdani gazdajllk izonetet s,\rgult falevelben. ") LorantlIy Zsuzstmna. ( ) I. Hc\,k6czi - GyOl'gy cl'd6lyi fejcdelcm nagy j6tokonysagarol 6s vallaso"ssagarbl ismcrctcs fclcs6gc, - 27 Csodillatos nepfaj lakik e vidcken! Szegenyehb <is szaporabb, mintsem hogy megelhesson az isten-. adta foldb61: kenytelen szetvandorolni a szdes vilagba. -- De nem koldulni jar, mint a dervis: *) nem swlgalatba allni, mint a svajczi, hanem dolgozni, kereskeclni., A vihg minden nagy v(lrosaban ave - az ulcza, kesz szallasa - a hazkiiszob.**) Ismeri e vandoralakokat Paris ugy, mint Sztambul;. az egyik ismeri az utat Londonig, a masik 1'ehoranig meg Asztrahanig. - A mi penzt iisszeszereznelc 'idegen orszdgokban, azt ham hozzdle az 5si. / zsuptetii ala es javitnak vele a SOl'S mostohastigan. A nagy vilagban szerteszet bolyongva megtanultak angolul, francziaul, nemetul, toriikiil, per-. zsau! annyit, a meill1yivel a bejiirt orszagban erthetiive tudjak magukat tenni. li:s' epen annyit tndnak a sajat orszitguk urnak va16 nyelvebiil is_ J genis, ez a t6tok nepe. Hanem azert al: 6 apflili: harczoltak Rak6czival vegsa esatai alkonyat,\ig s az 0 [jaik ostromoltak meg 1848-ban a legelso S'lIlczot Szent-1'am'ls ***) elsa megrohan{lsamu. - Beszelni nem igen tttdna7c -magyantl, hanem etezni " haza szerelmbt nagyon jol tndjdk s verzeni is tndnak ezert. Meg Wbbet is: tiimi es dolgozni is tudnak erle_. 'IYljekulmt krulllpli- es pohilllka-foideik, szilvasaik, ]niposztas-ker\jeik, kender- es lentablacskaik, pirosviritgu, paszulylyal igen siirtln befuttatott Dervis = mohamed{m szerzetcs. Ezek a vitndor dr6los-totok. Szent-Tamas nagykozseg a. Ferencz-csatorna. mellett, Dilcsmcgyeben; ncvezctcsse lett a.rr61 a hal'czr61, melyet elsa honvcddnk vlvtak a simczait vcd6 szerhek ellell.

16 28 - zsupfedelii bazikoik egeszitik ki. Tengeri es s2010 ott mal' nem terem. Ezen a f6ldon tiszta b1m\! nem aratnak mar. Azert megis vjg dal hangzik vegig a mez6:n. Most mar vasut kanyarog -at a volgyon. Mikol' a vagtat6 vonatroi az elragad6 panof(;lman vegig teldnwnk, a SZeH} csai6dilsa azt a kaprclzatot jlltszsza vehink, mintha a tavol hegybatak rengeteg erd6ikkel mind futminak egymas eliil tornyos epiileteikkel, varaikkal; a sik lapaiy pedig csendesen bontakoznek azalatt boglyarakta sik mezoiblji, zold vetes-szalagjaib61, a miken jokedvii nep hangya-munlnlja foly, - egy orokke ugyanazon k6ppe. J6kai 1116,. Az aggteleki barlangban. I. N6gyezer olnyi ulat lenni melyen a fold alatt, koszikllikkal borilolt hegyek gyomniban; jal'lli napfenyt soha nem latott barlangiiregekben, melyek iszonyuan kiszelosednek s boltozaluldont a magashan OS5zo-vissza ekelt, f6iolmes, ivezetet alkolo sziklakbol all; bamulni a termeszetnek egy e50- (blatos munkaja.t, a termeszet folytonos mtlkod6 erejet, a vil,igallrotonak egy megfoghatatlannl nagyszcrii alkotasat; - es imadkozni a fold alau az Istennek rcmektemplom'ihan, hoi minden pillanatban a legfobb Jora, e kifogyhatlan josagu TeremtO atyara gondolllnk: nemde valam! rendkiviili,valami kep7.,e.lhetlen vagyakozas '? Tekintsd meg az aggteleki barlangot s ezen v'lgyad sokszoros mertelrbon teljesli!. Es konnyen 2B - teheted ezt, merf a termeszet c nagy ritkasaga edes hazanirban van. Szep G6mormegyenek.ogyiIr batar,hegysegeben nyulik el az a remseges nagy barlang, melynel nagyobb sehol a vilagon nincsen, PeIs6cz nevii varostol, moly egyiror GomorneIr a f6vlirosa vala, par 6ranyira feirszik Aggtelok. KicsiIre Iris magyar falu ez, nepe f61dmive!esb61 s meszegetesb61 Cl szegenyesen ugyan, de megis elegedetten.. Pelso.czig >;yasutoll_ Iehet menni, Innen aztan vagy. gyalog. vagy lrocsin teheto meg a szep ligetek s hegyek'volgyek kozt vezetb kellemes ul. Az utas nem allhatja meg, hogy 1"8lsoezol meg ne nezze; olyan baratsagos, olyan vonzo tekintete van 0 varoslr(mak. Igen szep fekvesii s nagy epiiletei s diszes.. varmogyehaza hirdetiir, hogy hajdanta a megye szekhelye volt, iviost azonban iiresek az epiiletelr, esendes minden, a megye odahagyta az osi feszket s H.imaszombatban litott tanyal. glhagyva e csinos varoskitt, kedves!repel mutato hegy-volgyes lejt6kon visz utunk a.ezelpont fele, AggteleIrre, ZNd n6venyzet horitotta lrisehbszorii hegyek!rozt haladunk, s a volgyekben mindeniitt munkas kezek nyomai szemlelhet6k, aldas horitja a hegyet, a romit s. a kerteket. Mikol' 01- crjiilr azt a kjs falut; melynok kinesehez oly messze f61dr61 zarandokoltunk el: a hegyekr6l e1tiintek a. zold takaro/{, s. latni engedik.meztelen, kop;lr sziklaikal. Ezen kopar m6szhegyseghen agazik 01 az. aggteleki barlang, vagy mikent itt nev.ezik, a Baradla. Kozel a falucskaboz halra az uttol megszakad a hegy, s egyenesen lesieto sziklafalak

17 '11 tlllllogatj"k a k<itiimegeket. KocsiS-unk gepileg mutat e sziklafalra, figyelmeztetven, hogy ott van a barlang nyilasa. Vligyakozo tekintettel vizsgaljuk a jelzett pontot, azonban a bej(,ratot nom lathatjuk, mert a koosis uj abb felvilagositasa szerin! az lenyulik a szildafal toveben. A leis falucska egyszert., baratsagos }ulzik6ival vegre el6ttiink :ill, s mi dobogo kebellel kerestiik fel a vezet6t, kinel kilenez faklyara tettiink megrendeles!. A vezet6 elhozta a harlang konyvet is, melybe a latogat6k neveiket heszokta.l( irni. Nagy konyv ez, telve nevekkel. Orszagos emherek, nagy ferfiak nevei tiind5kolnek e konyv sargul6 lapjain ben kezdtek beirni a neveket s az6ta foil" tatjak. Miutlm a barlangi uthoz alkalmas oltozetet vettem fei, delutan harom 6rakor elindultunk. A vezet6vef egyiitt harom tagb61 allott kis ll'rsas[tgom. A falu alatti szant6foldek kozt haladva, csakhamal' ele1'tiik a sziklafalat, melynek aljaban van a barlang nyilasa. Csak most, hogy e16tte alltam, Il,thattam teljes pompajaban a felseges pontot, mely egymaga megerdemelne az idefaradast. Ketszaz labnyi magassagu e sziklafal, fiiggolegeseu mered fel, s. szelesen fut ala. Ezen szikiafallal egy m"sik, mely oldalvast j6 kifele, szegletet kepez. I bben, a 'Jnit sziklafal altai I"lpezett szegletben van a barlang nyilasa. Egy Ids lejt5n kell lemenni az egyszerii faajt6ig, mely elzarja. a barlangba valll bejaratot. Vegre feharul az ajto, s mi a barlangban vagyunk. J 15I, a bejaratnal, pinezeszerii a barlang. Nem igcn szeles es nom nagyon magus (ireghen haladtunk lerele. Semmi kiilonos, semmi figyelemremolt6 itt meg nincsen. A szemet csiklandoz%a a badangi sotetseg, a kiviileol behato vihlgossu.g s a fliklya fenye. Meg akkor sem- l;itunk tiszt6n, mikol' a barlang elsi) kiszelesedesebez jutunk, mely felet! egy magas tolcserformllju ireg alakjanal fogva kemenl'uek neveznek. Innen kezdve m(" folyv"st szelesedik a barlang s nem is megyiink tohbc eszrevehet6leg lefele, s mire a nagy pitvar nevezetii reszhez jutunk, mar szemiink is mcgszokja a f,'klyafenyt s a boltozaton itt-ott eszrevcszsziik az elso esepegok6-kepzodmenyt, melyek mint aped p;,lczikak, esiingenek lerele. A barlang ezen 1'eszebiil, a nagy pitva1'b61, nyilik egy.kis mellemg, mely esonthaznak neveztetik es pedig azert, mert ezen meuekagban igen sok esont talalhat6. A rege azt mondja, hogy a torok', tatarpusztitlls idejeben a k6rnyekbeli lakossag ide menekiilt s itt lelte halalat. A csonthazban egy kis patakocska fakad, az Acheronpatakja, mely aztan az egesz barlangot vegig futja. E patak men ten folytatva utunkat, csakbamar sz5rnyii nagy,. leomlott szikladarabokartalalunk. Ugy 1atsz1k, hogy ezen 6ri,tsi nagy koszirtek valami. f61drenges k6vetkezteben szakadoztak Ie. Legnagyobb ez omladekok kozt az ngynevezett OrSZl\g tablaja, mely a barjang oldalahoz van tamaszkodva s felenk forditotl sima lapjara tome1' dek nev van,lmrczolva. A k6omladekon tul mar mindig siiriibben tahhjuk a csepegoko-kepzodmenyeket. A barlang oldala mellett egy kis emelvenyed, egy vizmedencze tlinik szemlinkbe, mejyben

18 02 - csakugyan kristalytiszta viz van. Ez a medencze esepeg6k6-kepzodmeny s olyan form,\ja van,. mint a fesiicsigalhijnak. A medenezebe egy Ids vizeeske sziv,\rog a barlang olda),\b6l A viz krist1ilytiszta es jeghideg s -az utasok nen1 mlllasztjuk e1 mcgk6stolni a "Kir,tlykut" vizet - mikent azt elneveztek Innen kezdve igen sok a latnivalo. Itt van az elso nagyobb csepeg6k6-kepzodmeny, a Mozes olb,ira. Egy szeles talapzaton- igen - magas es szeles k6osziop ez,- ldczifrazva 8z<:lmos apr6hh' k6osz1opocskakkal A barlang e reszeben.itt is, ott is lehet latni ilyen k60szlopokat,, ferit a magasban pedig a boltozatrol szinten. ilyen kohasabok fiiggnek Ie, egyik vastagabb, masik vekonyabb. Nemelyik oly nagy es. nelhiz, hogy szinte fel az ember alalta illlani, gondolvim, hatha lezuhan a szornyii k6tomeg?! A mint e kiuanas tiinemenyeket, ezen szep k6alakzatokat vizsgalgatja az ember, azon elmelkedven, hogy ugyan mikent ullouak e16, honnan veltek eredetiiket: egyszer esak egy hideg vizcseppecsket erez arezara hullani s ha figyelmesen kemlelodik a, nema esandben, tabb belyr61 hallja az ilyen lehu1l6 vizcseppecskek locscsamisut. TeMt ezek a perezenkent lehullo esoppek volna." na,k e szarnyli nagy l<5oszlopoknak alkot6i?... Igenis, ezen paranyi vizcsoppek alkotjak a barlang gyiiny6rii nagy kol<epzodmenyeit. Mikent? A barlang egy meszhegyben agazik. A hegy nom valami borzalmas magas, sem nem meredek,. I (: - as inh\bb lehetne halomnak, mint hegynek nevezni, teteje esaknem egyenes siksag. A barlangot redo vastag retegr6i, vagyis a hegytetorol a viz lassankent utszivarog es becsurog a barlangba. A mint az egyes vizcseppek elerik a barlangot, mar utjokban a meszhegysegb61 egy keyes meszet felolvasztoltak, magukba felvettek. Mikor cieri egy-egy ilyen csepp a barlangot, termeszetesen lecseppen a barlang aljura. Ebb61 a lecseppent vizb61 lassankent elparolog a viz es ott marad az a keyes mesz, a mi benne volt. Most. erre a kis megszilardult meszre ismet racseppen egy masik csepp viz s az hason16kepen elparolog, egy bizonyos id6 alatt s ott marad belole a mesz, igy most mar a ket csepp vizmi kivalt meszhez jo a harmadik esepp viz s annak mesztartalma ismet noveli azt, majd a negyedik, atiidik s szuzezredik kovetkezik, mid6n vegrp sok-sok lehullolt vizcseppb61 a kivalt mesz egymasra tapadvan, egy koosilop all e16, mely a hegyire hu1l6 vizcseppecskek altai folytonosan novekszik es vastagodik. Ezek a kaoszlopok gyonyariiek, neha vekonyak mint egy rud, muskor vastagok, s hasonlitanak egy derekban kelte tiirt toronyhoz s ismet maskor agbogasak, mint a fa. Tormeszotesen hosszu, nagyon hosszu id6, talun szliz vagy ezer ev alalt kepzodhetik egy olyan nagy, oly vastag oszlop, mint. a M6zes oltara. Hat azok a magasb61 leesugg6 kat'-, husangfavagy lefele a1l6 oszlopalaku kepzodmenyek hogy jattek letre? Mikor a leszivargo vizcseppek nem jiinnek gyorsan, s6t oly lassan es esendesen szivarog Ie 3

19 Bo a cseppecske, hogy meg Ie se hir cseppenni a foldre: akkor belole a viztartalom ott fent a magasban, a hoi fiiggve mm'ad, parolog el s ott marad a megszihirdult ffiesz is. Most azttin, az ezutan erkezo cseppek szinten oly lassan szivarogv \Jt lefele, nem bil'l1ak lecseppenni, tehat hasonl6 m6don ott fent parolog el beioliik a viz, s ott inaradnak a meszreszecskek, melyek ekkent egymast novelik felulrol lefeie. 19y kopzodnek fent azok a szep alakzatok, azok a lefeie cstiggo OS2- lopok. Ily bamulatos a vizcsepp munkaja! iviegertve ekkent a Baradla cseppko-kepzodmenyeinek szarmazasi titmt, most mar sokkal tanulsagosabban folytathatjuk utunkat, s szemlelhetjtik azokat a bamulatosan nagyszerii kokepzodmenyeket, inelyek ugy csepegtek ki, s melyeknek csodalas"ra messze f6ldrol, idegbn orszagokmi eljarnak a tel' meszet nagyszerti munmiban gy6nyorkodni szeret6k. II. De folytassuk utunkat s ahitattal vegyes csodal' kozassal 'lzemleljtik a "Nagy oltar"-t, szamtalan lrepzodmenyeivel, sa" Szoszek",et, mely hatalmas ()szlop:,ataimil es kti16nos alalmhisainal fogva meglepoeu hasonlit egy templomi szoszekhez, Mint nagyszerti rojtos MpzOdmenyti oszlopot megemiitern meg a "Szent Istvan tornyut", lll"elynek magas csucsam(tr-mar a tetot erinti.. Meltan almelkodhatik az ember azon, hogy mily lassan, mennyi ido, tal<\n ezredevek alatt (t1lhatott elo ez oszlop, Eddig tett utunkban, a barlang minden resze- hen igen nagy terjedelmii szeles es magas; a "N agytemplom" -mil pedig o1'iasilag kiszelesedik, ugy, hogy a7, itt elstitiitt fegper siketit6 s perczekig tarto durranast okoz, De most, mikor a barlang leirhatatlanul nagyszerii reszebe a "Paradi- 9somba" erunk, a barlang falai osszeszol'ulnak \is egy nehezen jarhato ut marad csak, s ezt ezen tulajdonsaganal fogva "P urgatorium "-nak neveztek el Ezen sztik es keskeny nyilason Mtret gornyedve jutunk a "Szechenyi emlek"-hez, mely az "E I6- csarnok" -bari egyediil all Gyonyorti magas, 16bb labnyi atmerojii kepzodmeny ez. Es most feltarul elottlink a legszebb latvanyok egyike, Egy aranylag nem felette nagy tiregben vagyunk, mely rakva van mindenfele alaku es kepz6ctesii oszlopokkal, szobrokkal es tornyocskakkal Egy korivel alkotva, 13 kisebb <is nagyobb alakot olvasunk meg, mely csoportozatot epen azert az "A radi tizenharom vertanu"-nak neveztek el Ott van az "A bel koporsoja", "K iti!, bunkos botja", mely egyetlen a maga nemeben. Oriclsi magas, vekony oszlop, -osszeforrva mindket vegen a talajjal, s fent hatalmas bunko nehezedik a vekony szarra. Botja mellett termeszetesen ott,ui "Kain" is egy barna oszlop kepeben, Ezen Mp70dmenyeken kiviil meg szai11- lalan szebbnei-szebb alakzat van ott egy esoporthan, a mennyezetrol pedig stirti fodrokhan eslingnek ala az ujabb kepzodmenyek, teljesse teve a ltinder; latvanyt. A "P aradicsom"-nak meg egy mas iirege is van, hoi szinten a legnagyobb valto ato$sagban. talaljuk a kepzodmenyeket. Ott all "Adam." es "Eva«( szobra a "T iltott faval", ott van "David harfaja" <is az elbajol6 szepsegti ;,Veres 3'

20 :l6 -- _. 37 torony" az 6 szaz meg szaz aprahb kepz6dmenye ve!. A )Paradicsom"-b6t az "O-ag" vegcig nagy ut van s a ),Nadar utczajan \ a "Virago,s I<erten" es "Kerekv;lgason" at a legszebb k6kepz6dmenyeket jobbra s balra hagpa, kenyelmesen es faradsag neikiil elerjiik az' "O-fig" veget, mely eros sziklafalakkal ivolt, lefele siot6 boltozatot mutat, termeszetesen megrakva ezer es ezer fi5liratta!. Az "O-ag" nem felette nagy, egy kis merfoldnyi hosszusagu negy mellekagaval: a "esont"-, "Denever"-, "R6ka"- es "Retek('-aggal egytitt. (A "Denever-ag"-ban hajdan rendkiviil sok denever tanyazott, de mi6ta a barlang zarhat6 ajtaval van ellatva, kipusztultak a barlang -ezeu egyediili lami. A "Retek-ag"-ban pedig igen sok reiekhez hasonl6 kepz6dmeny van.) A szazad elejen fedeztetett fel a Baradla "Uj aga'(, mely az,,6-ag"-nal haromszor is hqsszabh. Igen nagy kiterjedesii es nemely reszeiben nehezen jarhat6, s6t epen veszedelmes, uttalan zegzligos iireg. Szaz es szazfele termeszetben elmordul6- alakot, szobrot, tornyot, oszlopot, gulat, fa agat mutate kepz6dmenyek, Mfeher es alab:istrom szinben tiindokolve, eddig soha sem tapasztalt benyomast tesznek rank. Itt van a "Galambhiiz," a "Feher hegy," az "Ezer ranczu szoknya," a "Szultan-szobor" stb. nemi reszben jeuegezve a nevezetiik altal felvett hasonlatot. Gyonyor(i az "Olympus" is, mely egy 120 hibnyi magassagu hegy, megrakva szamtalan kisebb-nagyobb oszloppa!. Az "Olympus" hegy tetejere maszva, a vezet6 I 1 \ I 1 erdekesen tudja cl6tiintetni a nap felkeltet. Ugyanis a tet6n elrejt6zve, lassankint vilagitja meg a te1't es mr lent festai latviinyban gyonyorkodhetiink, a mint a szamtalan oszlop mogul szetlovelnek a sugarak. epen ugy, mint a kelo nap bibor-fenye. Egyszersmind meghitjuk a hegytet6n azokat a esodiis alaku gulakat es oszlopokat, melyek mint erdo boritjak el a magaslatot. Tlinderi latv{ll1y... Toyabb haladva a patak,ilt l beiszapolt saros uton, a legszebb kepz6dmenyeket hagyva hittra, egy kitagulasban ele1'juk a "Vasyarat" s a 30 labnyi magass,igu. "Torok mecsetet," melynel szehbet, gyonyorl1bbet, azt hittem nem mutat fel a hm'lang. l>edig csa16dtam, mort a "Szemiramis fugg6 kertje" minden eddig latottakat foliilmul szepsegben es nagyszeriisegben. Szeszelyes eseppkovek s kaprazatos alakulasu Mpz6dmenyek tomege vesz koriil, itt-ott 6rias-alakzatokkal tarkalva. Azt veljl1k, tl1nelerek t81'm&ben' vagyunk; azl veljuk, hogy az ezer ponton csillog6 alakzatok csupa mero gyemantk6vek. Pedig meszk6 az egesz, jege. czesedett cseppk6-kepzodmenyek 16velik felenk valdte sugaraika.t. Most uj szepseg, uj nagyszeriiseg. Egy szaz fodorral &kesitett ariasi "Papi palast" fiigg ala, bamulatba ejtve csodalatos voltaval a nez6t. Itt kovetkezik a "Mehes," mely oly esodalatos alakulast mutat, mintha mehes kerthen lobb kas allana ej6ttiink. A l) Nagy zongora ({ az 0 egymas me. lle sorakozott orgonasip-alaku kepz6dmenyeivel, -!HelyeI< kovel utve zengzetes harang-hangot adnak - ta _ Ull1 minden eddigi kepz6dmenynel szebb. Nem, a

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika

Természettudományi vetélked 2009/2010-es tanév Béri Balogh Ádám Tagintézmény I. forduló. Matematika Matematika Anya esti iskolába jár. Tanítási napokon autóbusszal és gyalogosan megy az iskolába. Az órák után apa gépkocsival hozza haza. A grafikon alapján válaszolja a következ kérdésekre: (8 pont) 1.

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

A fa természetes szárításának a meggyorsítása.

A fa természetes szárításának a meggyorsítása. 52 A fa természetes szárításának a meggyorsítása. Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. A fűrészáru szárítását fürésztelepünkön ú- n. rakatokban vagy deszkamáglyákban végezzük. Ezeket 2 4 m szélességben és több

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

Magyarország vízrajza

Magyarország vízrajza Magyarország vízrajza Magyarország felszíni vízkészletének 90%- át a szomszéd országokból érkező folyók hozzák hazánk területére. A behozatal kedvezőtlen hatása, hogy a vizekkel együtt jelentős mennyiségű

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 25 elnevezésű

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

BORNEÓ. Esõerdõk õse. Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS VILÁGJÁRÓ UTAZÁSI MAGAZIN

BORNEÓ. Esõerdõk õse. Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS VILÁGJÁRÓ UTAZÁSI MAGAZIN VILÁGTÁJ BORNEÓ Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS Esõerdõk õse BORNEÓ NEVE HALLATÁN LEGTÖB- BÜNKNEK EGY ÁTHATOLHATATLAN DZSUNGELLEL BORÍTOTT TRÓPUSI SZIGET KÉPE RÉMLIK FEL. VALÓ IGAZ, ITT TALÁLHATÓ A VILÁG

Részletesebben

Versrészletek színekről

Versrészletek színekről Versrészletek színekről Devecsery László: Kék-játék Kék az ég és kék a zöld, kék a fa és kék a föld Kék a madár, kék a tó, kéken kék a kék folyó. Kék a ház és kék a lány, kék a hegy és kék az árny Kék

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott.

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. TÖRETLEN ÖREGÚR. I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. «Igy szaporodik a vagyon!» mosolyogta és örömmel tiporta

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ta r t a l o m. 9 Előszó. 14 Észak ösvényein. 150 Jegyzetek. 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道

Ta r t a l o m. 9 Előszó. 14 Észak ösvényein. 150 Jegyzetek. 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道 Ta r t a l o m 9 Előszó 14 Észak ösvényein 150 Jegyzetek 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道 Előszó Macuo Basó (1644 1694) Észak ösvényein című verses útinaplóját tartja kezében az olvasó kétnyelvű kiadásban.

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Babits Mihály verseinek elemzése

Babits Mihály verseinek elemzése Babits Mihály verseinek elemzése 1. A lírikus epilógja 2. Jónás imája 3. Mint különös hírmondó 4. Ősz és tavasz között 5. Esti kérdés 6. Fortissimo 1. A lírikus epilógja (1903) A vers költői utószóként

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

BARÁTUNK A TERMÉSZET 2015-2016

BARÁTUNK A TERMÉSZET 2015-2016 BARÁTUNK A TERMÉSZET 2015-2016 SZIKES PUSZTÁK, HOMOKBUCKÁK, VADREGÉNYES VÍZI VILÁG Alföldi séta 7-8. osztályosok feladatai 1. JÁTÉK A FÖLDRAJZI NEVEKKEL Alföldi barangolásunk kezdetén játsszunk a földrajzi

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd

Faluújság Bakonypéterd Aktualitások KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa www.bakonypeterd.hu Szent Márton Egészségközpont Pannonhalma Azzal is szeretnénk segíteni a Tisztelt Lakosságnak,

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben