/1 fold gombalaku es nem all egy helyben, hanem forog, meg pedig l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/1 fold gombalaku es nem all egy helyben, hanem forog, meg pedig l

Átírás

1

2

3 I. Altalimos ismeretek. /1 fold gombalaku es nem all egy helyben, hanem forog, meg pedig l<etfele iranyba. ivlegfordul "'inden 24 6rllban sajat tengelye koriil es 365 nap ajatt egyszer a nap koriil. Az el6bbi a napot, az ut6bbi pedig az evet kepezi. FoldtengeJy az az egycnes vonal, melyet a fold k6zeppontjan keresztiil kepzellink es a mely koriil a nap forog. J<;nnek a vonalnak' a ket veget sa1' kolmak nevezziik. T gyik az eszaki, masik a deli sark. A vilagternek azon resze, mel yet szemlinkkel' eg'yszerre attekinthetlink: sze",hatd,. (horizont). A szemhataron negy f6i1'anyt kiiliinbiiztetiink meg. Ha arczunkkal azon irany fele fordulunk, a a napot felkelni latjuk, akkor e16ttiink van J,e/et, t6lunk jobbra: del, m6g6ttiink ny"gat es 'llalra eszale. E negy jj'any kepezi a fi!vildgtdjalcat. K6nnyebh tajekozas vege!t meg mellektajakat is kiil6nhiiztetnek meg. Igy eszak es kelet koz6tt van' eszakkelet, kelet es del koz6tt ctelkelet, del es nyuga! kiizott delny"pat, nyugat es eszak koz6tt eszak- 1ty",qat. p

4 -.; A fold feliiletim tobb yonalat kepzoltinlt. Azl a vonalat, mely a folde! kozepen, egyen16 tavolsagra a sarkokt61 kiirti1veszi, epyenlit6nelc (aoquator), mig azokat a vonalakat, melyek a foldet a sarkokon keresztiil veszik koriii: delkii,. iknek (meridian) n8- vezziik. Az elahbi, ilietve az egyenlitavel parhuzamos. vonalakat meg szelessegi, az ut6bbiakat hosszusagi k6roknek is nevgzik. Ezek a vanalak 360 egyenla reszre lesznek felosztva es minden ilyen resz egy fokot kepez. A fold feliiletenek baromnegyod resze viz 6s csak egynegyed resze szarazfold. A szarazfold tobh fareszre oszlik, melyeket nagyobb vizek (tengerok, oezecin) valasztanak el egymast6l: Ezek a foldreszek: Etw0l'n, A zsia, Afrika, Anszh'dlia es A mcrika. A foldrciszelmek azon resze, mely a tengerbe nyulik: felszipet, azon kisebb foldteriilet pedig, mely vizzel van koroskoriil veve: szipct. A tenger-. nek az a resze, mely benynlik a szarazfoldbe: iib il. A tengertai elzart es szarazfolddel l<6riuvett all6viz: to. Keskeny szarazfold, moly ket oldalon van viz :iltal osszeszoritva: fiilclszoros. Az a keskeny tengerresz, mely Mt szomszedos szarazf6ld' koze van fogva: tengarszoros. Azt a belyet, a hoi a szarazf61d es a tenger. szelei tai,i.lkoznak, part-nak nevezik. A tenger feiszinet 0 m. magassaggal je161jiik. Az a f6idresz, mely onnei is alaesonyabban fekszik: ho']j(,dds. Az a, foldteriilet, mely nem magasabb, raint 300 m. "lfiilcl, ha ennei magasabb: felfsld. A nagyobb emelkedesek: hegyek. A hegy azon resze, a hoi I,iemelkedik a sikteriiletb6i: a hepy ldba, a hegy aldala: lejtg, felso vege pedig: csues, i[[et61eg kii IOmbozQ alakuhisa szerint: teto, O1"OJn, vagy szcwv. A szarazfoldon tahuhat6 foly6vizek forrasokb61 erednek. Tobb forras egyesiueseh6l lesz a cse,. mely, tob]) csermelyh61: jjcdak, tobb patakh6l: folyo es tobh foly6b61: folyam. A foly6v;z azon reszet, a boi mas fol1'6ba, t6ba, vagy a tengerbe omlik: IOTlcolal-nalt hivjilk. Az a melyedes, melyet a foly6 dfoglal: meclet. II. M agyaro rszag. Magyarorszag Kozepeur6pa delkeleti reszen fckszik es terulete i5854 O-mertf6ld vagyis B km2 Lakosainak szama: 19 muli6. Az orszagnak majdnem mindeniitt termeszeti (hegy es foly6) hatara van. Ezekct a hatarokat a Morva, Lajta, Szilva es Duna foly6k, az Adriaitenger ris a Karpathegyseg kepezik. Hegys6gei a Kd,. pdtok es az Alpole agai. A Karpatok felhold alakban veszik koriil az orszagot es feloszlanak: 1. eszalmyugati, 2. eszakkemi es 3. delkeleti Karpatokra. Az eszalcnyt,gati Kdrpdlok Pozsonyt61 a Hernad Tareza v61gyeig terjednek. Ide tartoznak: az eszaknyugati hatarhegylancz, a Feherhegyseg, a magyarmorva hatarhegyseg, a Beszkidek, a kis- es nagy Tatra, az Osztroszki-Vepor hegycsoport. (ennek egyik agat Magyar-erczhegysegnek nevezik), az alacsony es magas Tatra (ez ut6bbin van a I<'erimcz Jilzsof es a Lomniczi-csucs), a 15ese-lubI6i es bra-

5 - -f-i - nyiszk6i hegycsopol;t, a Szepes-gomori erczhegyseg, a tornai meszkohegyek, a Matra, mely utobbinak reszei! a BlHdrhegyseg es a Cserhat kepezik. Az &sze<lckeleti Kat'JJlito7ca Tarcza s a. Hernite! VGIgyelOl a Tisza forras vie!ekeig vonulnak. Ide tartoznak: az Erdos-Karpatok, az Eperjes-tokaji hegylancz, a hires Hegyalja-val es a Vihorl"tgutini hegylancz. A delkeleli Karpatok majdnem negyszog alaicban veszik koriil Magyarorsztig Kinilyhag6n tuli reszet. Ide tartoznak: az eszaki hatirlanczolat (Unaka, Pietrosz, CZiblesz), a keleti hatarl<inczolat (gyergy6i, csiki, htiromszeld. hegyek), az erdelyi havasok, a bansagi hegyseg, az erdelyi Erczhegyseg, a Biharhegyseg es a Meszeshegyseg.. Az Alpok az orszag delnyugati videkein terillnek e1. Ide tartoznak: a Lajta-,Rozitlia- s BorostyankO-hegyek, a Bakony, a Vertesnek legkeletibb {tgai: a Pilisi-hegyek (ezekhez tartoznak a budai hegyek is), a somogy-baran),ai hegyseg es a horvat-szlavon hegyseg. Folyok. Az orszag leg-nagyohh foly6ja a D",w, moly Pozsonyon fewl, ])ev8nynel lep az orszagha s Orsovan(tl hagyja el az orszag hatarat. A ])ulltlnak loghatalmasahb melleltfoly6ja: a 1'isza, moly illaramarosmegyeben ered. Nevezetesebb foly6kmeg: a Drava, SZ{Lva, Szamos, Zagl'va, Vag, Feher-, Fekete S. Sebes-Koros, luba, Mura, HerMtd, Saj6, Maros. Tc,vak. A Balaton, Zala-, Somogy-' es Veszpremmegyek kozott, a FertJ, Sopron- es lvlosonmegyekben;a Palesi-to Szahadka mellett, a Velenczei-t6, Fehermegyeben es a Szb'lcnna megyeben. '1 t i 'J;" 1 J i i i, W l' 7 Csatorncik. A Fe1-'encz-csutMTla, mely a Tiszat koti ossze a Dunaval, a _Ferencz J 6zsef-csatorna mely a Verenoz-osatorn(Lt kapcsolja iissze a DunttvalJ tovabjnl a B6ga-, Si'o- 68 Sarviz-csatorna. Magyarorszag kiizigazgatasi beosztasa. Magyarorszag kozigazgatasi tckintetben 63 vtirmegyere van felosztva. A magyar allam teriiletehez tartozik meg Horvat- es Szlavon01'szag, moly Ii megyeb61 tm os Ji'iulJ1w, mely szin!en kiilon kerluetet kepez. A magyarorszagi varmogyek es ezeir 8z61<helyei a kovetkeziik: A) A Duna balpar1jj,1n. 1. A",'a va,-,nc.qye. SzeIrhelye: Alsolc%bin (1674 laltg ) ; 2. Bm's va,.,negye. Szekhelye: Amnyos-ll1a"ot (2786 lalms); 3. Esztergom vcirnwgye. Szekhelye: Esztergom (17,909 lakos); 4. Hont 1.'arm qye. Szekhelye: Il'olysag (3720 lalws) ; 5. Lipt6 varinegye. Szekhelyo: Lipt6-Szt-l11iklos (2993 lakos); 6. N q1'ad varnwgye. Szekhelyo: Be<lassa.qyarmut (8580 lakos);, 7. Nyitm rmme[!ye. Szekhelye :Xyitm (15,169' lakos) ;. 8. Pozsony vdnnc.r;ye. Szekhelye: Pozsony (65,867 lakos); 9. Trenesen va1'lneqye. Szekholye.: Trenesen (7011 Jakos);

6 - B TUI'6cz vannegye. Szekhelye: T1.wocz-SztffIat ton (3357 lakos) ; 11. Z6lyom vc', megye. SzekheJye: Beszterczebanya (9264 la)ms). B) A Duna jobb par jan. 12. Ba,'anya varmegye. Szekhelye : Pees (413,982 lakos) ; 13. Fojervc'rmegye. Szekhelye: Szekesfejervdr - (32,167 lakos) ; 14. Gyo1' vdrmegye. SzekheJye: Gyor (28,989 Jakos) ;. 15. Komaron,. vat megye. Szekhelye: KomMo", (19,996 lakos) ;. 16. Moson va, megye. SzekheJye: 1.Iagyar6vd>' (3669 Iakos) ; 17. Somogy va, megye. SzekheJye: Kaposva,' (18,218 Jakos) ;. 18. Sop"on varmegye. SzekheJye: Sopron (33,478 Jakos) ; 19. Tolna va,.megye. SzekheJye : Szegzlird (13,895 lakos) ; 20. Vas varmegye. Szekhelye: Szombathely (24,751 lakos) ; 21. Veszpn,m varmegye. SzekheJye: Veszp"em (14114 lakos) ; 22. Zala varme.gye. SzekheJye: Zalaegerszeg (9782 Jakos). C) Duna-'l'isza kiize. 23. Baes-Bodrog va,.,negye. SzekheJye: Zombm' (29,609 Jakos); 24. CS01 grad vlit megye. SzekheJye: Szentes (31,308 Jakos) ; } } "'" 25. Heves vritmegye. Szekhelye: E.ge,. (25,8911 Jakos) ; 26. Jasz-Nagykun-Szolnok vannegye. SzekheJye: Szolno7c (25,379 Jalms) ; 27. Pest-Pilis-Solt-Kislcun varrnegye. Szekhelye: Budapest (732,322 Jakos). D) A 1'isza,jobb part jan. 28. Abauj-Torna va1'11wgye. Szekhelye: Kassa (40,102 Jakos) ; 29. Bereg varmegye. SzekheJye: BeregszaJ3z (9627 Jakos) ; 30. Borsod uarrnepye. Szekhelye: lviiskolcz ( lakos) ; 31. Glima,- cis Kis-Hont vdrmepye. Szekhelye: Rimaszombat (5849 Jakos) ;. 32. Sa,'os varmegye. Szekhelye: El'erjes (14,447 Jakos) ; 33. Szepes vlirmegye. SzekheJye: Loese (7866 lakos) ; 34. Ung vli1'1negye. SzekheJye: Ungvar (14,723 Jakos) ; 35. Zeml'len varrnegye. SzekheJye: Sdtom(jaujhely (16,886 lalms). E) A 'l'isza baipal'tjan Be7ces 'ra, megye. SzekheJye: Gyula (22,445 Jakos) ; 37. Biha,' varmegye. Szekhelye: l'{aqyvmad (50,177 lakos); 38. Hajdu "Mmegye. SzekheJye: Dob"eczen (7D,OOG Jakos):

7 - 10-3U. IVIam1nMOS vlirmeqye. Szekhelye : JIlin"na "os$ziqet (17,445 lakos); 40. S&abolcs vrirmeqye. Szekheiye : lvyiteqyhciza (33,088 lakos); 41. Szatmri, vomneqye. Szekhelye : Naqykrirollj (15,382 lakos); lakos) ; 42. Szildqy vdrmeqye. Szekhelye : Zilah ( Uqocsa vli1"lneqye. Szekhelye : Naqysz6llo$ (5750 lakos). Ie) 'L'isza-Dlaros szogen. 44. Amd vdrrneqye. Szekhelye : An(d (M5,2GO lakos) ; 45. Csanrid vdnneqye. Szekhelye : lvlak6 (38,722 lakos) ; 46. Krass6-8zo;'eny vdrmeqye. Szekhelye : Lnpos (Hi,126 1akos); 47. 1'ern8$,'drmeqye. Szekhelyc : Temesuir (53,033 lakos);. 48. Torontdl vdtmegye. Szekhelyc : Na,qybecskere7c (26,407 lakos), G) IUralyJu1gon tul. 4U, Als6 Feher' vrirmeqqe, Szekhelye : Naqyenyed (7494 lakos); 50. Besztercze,Nc,sz6cL vrirmeqye, Szej(helye: Besztercze (12,081 lakos); lakos) ; lakos) ; 51. Brasso vd1"lnepyc. Szekhelye : Brass6 (36,f54f5 52. Csilc vrirmeqye. Szekhelye : Csiksze''BCla ( J;'oqaras vr.ijnn gye. Szekhelye : Foga""s (6407 lakos); Hdromszek rcit'megye, Szekhelye : Bepsiszentpyorgy (7131 lakos); 55. Hunyael veirmeyye. Szekhelye : Deve, (70S9 lakos) ; 56. Kis-Kiikiill6 varmeqye. Szekhelye : Dicsoszentma,'ton (3360 lajws); G 7. Kolozs vrinneqye, Szekhelye: Kolozs,xir (49,295 lalms); 58. l,icwos-torcla vd, megye. Szekhelye : :J1MOS Vliseirhel!! (19,522 lakos); 59. Naqy-Kiikiillo vcit'meqye, Szekhelye : 8eqeSt,d1' (10,86S lakos); 60, Szeben vrirmeqye. Szekhelye : Napyszeben (2D,577 lakos); 61. Szolnok-Dobolca vcinnepye. Szekhelye Des (9888 lakos); 62. Torda-Aranyos vdnnepye, Szekhelye : Torila (12,1l7 lakos); 63. Uclvlwhely Va1'1neqye, Szekhelye : Szekelyndvarhely (8045 lakos). Ill. Leirasok. A haza. Tudjatok'e, mi a haza, a hon? Hogyne tnetm'ttok, ugy-e? Mikol' esendes tlizhelyetek fele inetnltok, azt mondjatok : haza megyiink es mikor odaertek, azt mondj,uok : 11ala Istennek, itthon vagyunk. Tehitt ti ngy ertitek, hogy a haza, a hon nem egyeh, mint az a lak6hely, a mely titeket az id6 viszon-

8 tagsagai ellen vedelmez, vagy legfolehh az a falu, az a vfiros, melyben nevelkedtetek es 6ltek..Legyen ugy; a haza nem mas, mint az az egyszerii hajlek, melylyel az isteni gondviseies bennetcket megaldott; a haza nem mas, mint Ii magatok, rokonaitok. Szel'etitek-e hat a hazat '! Hogyne szeretnok hajlekunkat, taplalo faldeinket, hogyne szeretn6k mimagunkat s Mes mieinket! Hogyne szeretnilk a helyseget, melyhen sziilettiink, melyben meghalni ohajtunk, hogy csontjaink elhunyt apaink poraval egyesuljenek! Ezt feleii kerdesemre, kiben csak egy szikra erzes van is. N emcsak szova! feleii: tettel is megmutatja. Ha hajlekat, folde termeset vagy esaladjat veszedelem fenyegeti: kesz azokat.elete kooz IGiztatasilval is oltalmazni. Mit is mondananak az olyan emherrol, a ki mid6n hl:tza eg, elszaladna es veszni hagymi a,rtat: Ian Jdsdedeit, noha meg volna mod mindazokat megszabaditani? Azt mondal11ik, hogy alabbvalo a7 o],talan allatmil A farkas es medve utols6 esepp vel'ig oltalmazza feszmt, barlangj{lt, a hoi nostenye eskblykei tartozkodnak. Probltlja csak valaki a sas feszket haborgatni, midon az anya-sas jelon van! Egy haszontalan kotlos tyuk ragadoz6 madal'aj,kal szitll szembe esil'keiiel't! Az ember tobb a haromnal, az.ember Isten kepere van teremtve, okos lelekkel van felrllhazva. A vad:matball csak az erzes dolgozik, az emberhen erzesen kiviil ertelem is lakik. Hozzad sz6lok, Isten kepere alkotott ertelrnes ember! Ha folded termeset "a1aki eroszakosan elrabolna, mit esimumu? - 1:l - En felelek helyetted. Szembeszallnek a rabloval eletre-halajra es vcrem hullasaval vedelmeznem h:izamat, kedvesoimet, a ftildet, mely ezelmek taphilekol nyujt. Eddig renden van. De hatha a szomszed haza egne, hatha tavolabb a helysegben tiiz iitne ki; oltanad-e azt es mieri? OItanam, eloszar felebarati katelessegbol;' masodszor azert, hogy a tiiz tovabb ne terjedjen s valahogy az en hazam is meg ne gyuljon. Es igy, ha a magad hilzat meg akarod menteni, a mas hazat is oltalmaznod kell a faluban. Hazad nemcsak a magad kis I\izhelye, hazad az egesz falu; a mit annak jobb volutert eselekszel, azt magad Ott teszed; midon azt vmed, magadat, keclveseidet 01talmazod. Tovahb menjiink. Valahol a Karas menten tortent. A Karas foly6 partja egy helyen alaesonyabb volt, mint egyebiitt, s ha a viz :lradt, mindjart kicsapott rajta s elontotte vagy tiz falu hatarlit. A falukhan becsiiletes, j6 emberek laktak, szorgalmatos nep, a ki nem restelte megfogni a kaszakapa nyelel. De sokszor dugaba dolt minden faradsliga :.neki jott az arviz s elvitte bllzakorosztjeit vagy tomi kimosta zald veteset. Iparkodott ugyan min denik szabaditani, a mit lehetett; minden gazda csonakot tartott os ha jott a viz, dete veszelyeztetesevel sietett osszehordani gabomijat; vagy ha a viz oil' nagy volt, hogy lakohazaba is berontott, haj6ba ra!rla <ides aveit, hogy ezeket legalabb szamz helyre vihesse. Ez, mondom, a Koras menten torlent, de megtortenhetett volna szax helyen is', mert Magyarorszagon minden folyoviz arra megy,

9 " - H a merre 6 akarja. A tiz falu nepe koldusbotra,illtott, hiaba volt mind szorgalmas, beesliletes embel'; hiaba szanta el eietet mindenik vagyominak oltalmazasara. gyszer egynek eszebe etiott, hogy jo volna az alaesony partot gattal felt6lteni. l'\[egmondta szomszedjimak, de ez azt felelte, neki nines ra sziiksege, ma,id biz 6 Wltest csinal masmill Megmondta a helyseg el6ljaroinak, de ezek azt feleltek : majd bizony egy helyseg dolgozik IlileneznelL Vegre bejarta mind a tiz helyseget, de czek egy darabig egymasra ntaltak; de ez az egy okos ember addig sarkalta oket, mig megfogadtak lanaesat. A gat kozer6b61 elkesziilt, t6bbe az arviz' hataraikat el nem boritotta. No lam!.tiz falut kellett az arvizt61 megmenteni, hogy egy-egy hajlek, egy-egy buzakereszt meg legyen mentv8. Addig, mig kiki csak magar61 gondoskodott, semmire scm. mehettek; tiz falunak kellett osszefogni, hogy 1>01- doguljanak. Tiz falu volt egy haza, melyet kozel'ovel, eletiik elszanasaval oltalmazniok kellett. Menjiink tovahb. Tiz fain helyett kepzeljiink egy orszagot; ltrviz helyott kepzeljiink valamely pusztito veszedelmet, pelda111 ellenseget. Peter gazda, a, ki egyebirant 'hecsuletes ember, igy gondolkozik: En nagyon szeretem felosegemet es gyermekeimet. Kesz vagl'ok eket utolso esepi' veremig oltalmazni. Van hazam, foldem, van okrom, juhom, ezek az en- hazam : ezeket, akarom en vedelmezni. Minden ember tegyen igy, mentse meg a magaet,.a hogy, tndja, en masert egy ta-: podlat sem lepek, egy garast. sem fizetek. Ez a Peter gazda nagyon okos embornek ItHe szik! De (;sak. latszik. Ugy tesz, mint a czigillly katona, ki midon haboruba vittek : monnyl'e-feldre.kbl'te a I{(iplart, mutassa meg, molyik torok az 6 ellensege, mert neki szornyu kedve volmi avval kibekiilni. Pet r gazda olyan okos ember, mint a korosmentiek. A gat el tawl szakadni, az arviz kitor, aztan 3.llhat kend elebe, Peter gazda, akar vasvilliival, al«;r ovez61apattal. Jobb lett vain a il1k(tbh a ko (js gcitat tartani.16 cthapothan. A k6zqs g{lt a haza; ezt kel1 yedelm8zni. A haza nomesak az en hazam, foldem es hlizi cseledem; hanem- a szomszedome is, a falume is,. a videkeme is, a megyeme is; egyszoval az orszttgomhan leva minden hajlek 6s tlizhely, minden fold es barom, minden gyenge femr csel8d es ne-. velctlen gyermek. Ezek a haza, mit 1<iizel'iivel' veclelmczni kell. Mert csak egyesl,lt erii nz, mit megtiirni nem Jehel. Egy szit! vekony vessziit a gyermek is el hir torni, de k6ssiink ossze egy l{( ve vesszot s az apja sem tori el. Ezert kozos Brovel kell vedcniink.a hazlit. E:gycsitsiik oronket a szel'etett haza boldogitasara.,kit boldogitunk1 ha a haza jav11.ra mun InUkodunk? Magunkat, Mes minclnyajunkat, Hac zat epitlink, melyben mindnyajan enyhitest talalunk, mely minclny,\junkat meg6v a kiilsii viszontagsagok ellen, melyet orokiil hagyhatunk fiainkra,. hogy,ildjak erette emlekezetiinket. Szeressiik a. hazat.. Aldozzunk erette vagyonunklml, Jiainkkal, vel'unkkej, eletiinkkel. A ki. azt mondja :. "En a hazat-,nem szeretem,- vele nom gondolok('_l az 1\aromhist szol Isten es ember ellen, mintha azt mondana: En nem szeretem a falut, a h,izat, a mely-

10 ben lakom, a [aldet, a marhat, mely ulan olek; el hagyom veszni olell1edett apamat, apr6 gyermekeimet, felosegemet, kilmek Islon gy'lmol6ul rendelt. Kesz vagyok gyalazatosan elfutni inmbb, mintsem a kazas haza vedelmere felmljak. Kesz vagyok inlnwh minden vagyonom nelktil o11onni, mintsem abba I valamicsl"it a haza javclra fordilsak. " Ket hajll uszott a nagy lengeren, mindenik terhelve aranynyal, eziisttel. Csunya ido tamadt rajok. A szelvesz oly nagy hullamokat hajtott, mint a Matra hegye s egyik pillanatban a fellegekig emelte a haj6t, masiic perczben lesiilyesztette. A haj6kban 'lev6 nep ketsegbe esve jajgatott, soh'se hittek, hogy megszabaduljanak. A haj6k kezdtek sfllyedni. Ekkor kapja magat az egyik haj6 kapillmya, parancsolja, hogy minden portekat, aranya!, eziista!, a mi nehez volt a haj6n, a tengerbe kell hanyni. Sokan sajnmtak dniga kincsaket, de megis sz6t fogadtak. Mi lett belole? Az egyik haj6 megszabadult, a nep 61etben maradt, elveszett kincso helyett mast kereshote; a masik haj6 aranyostul, nepesliil elmerult. Melyik jart jobban? ivielyik tett okosabban? Haj6 a haza; tenger a veszely, mely a hazlit sokszor karnyekozni szokta; a kapititny az orszagbeli fohatalom, a kiraly es korm{myzo tanacsosok, kiket miniszterelmek hivnak: vegre a haj6- beli utaz6 a nep. Az arany es eziist jelenti a vagyont, melylyel az orszag nepe bir. Szent az aldozat, molyet a haza oltarara teszilnk, diososeges a halal, midon a haza oltalma-' z{lsaban eslink 01. A""'V!J,J linos. I! I A puszta, tejen. Hejh, JllOstan puszta am igadlll a puszta! Mert ax. az 5s:!. olyan gondatlan rossz gazda, A mit a. kikelet Es a n1'a1' gyiijwgct, 1 z nagy konnyelmuen mind elfecsereli, A sok ki;ncsnek a tel csak hiilt helyet leli. Nines ott kinn a juhnyij,me1a kolompjaval, Scm a p{tsztorlegeny kescl'go sipjayul, S a dalos' madal'ak. 1hnd elnemultanaj" Nem 5z61 a harsog6 haris' a fii k6ztil, j\-ieg esak egy kicsiny kis priicsok scm hegedtil. A haza. Tuclj<Uok-c, :ini a haza? Az a hajl6k, hoi szulettlink, HoI a dajka altatoan Dndolgatott dalt felelwnk ; HoI az akacz lombja horul Ablak alatt az el'eszre, S cresz aljim csicscl'eg a VilIasfarkn vidor feeske. ' - Bcirhovu. visz - szerencs6tek Ezt a haz,u szeressetck! Tltdj{ttok-e, mi,1., haza? Az az udvar, hoi tipegttink, S gyange - kezzel a h0111okh61 Aranyvarat epitettunk; Az a kis kert, hoi viragot K6tozgettunk hokretaba, S bokretasan szenderegtilnk Hozsabokor a,rnyekaba. - Barhova visz szerencs6tek, EzL a haz{tt szcressetek I 2

11 D TildjaJok-e, mi a huza? Az,a. templom, lsten haza, Hal az cnek szal'llyain szalit Lelktink fel a mennyorszagba, A hoi egytitt imadkoztunk) Szul6, gyel'mek, testver, rokod, Hallgattuk a pap hesz6d6t,,..., S hit ragyogott az arczokon. - Barhova visz szcl'encsetek, Ezt a hrzat szcrcssetek! Tudjatok-e, mi a haza? Az a jitszohely a domhon, HoI labdaztunk:, kergewztilnk. A haza az odes otthon, Az a fain, az a v"aros, A hal vessz6n lovagoltunk; 1\z a. habir, hal kala.ppa.l Tarka szarnyu " lepket fogtunk. Barhova visz szerencs6tel, Ezt a hazitt sze1'0ssetek [ TudjiLtok-e, mi a haza? K6kl6 hegyek koszoruja, Ifol a pasztor ful'ulyajat Edesbusan fujja, fujja; HoI a t61gyek 111ohos aijiul Kek iboly<ik illatoznak, GyOngyoket sz6r li:ristaiy\'ize A zuhog6 patakoknak. - Barhova visz szerencsetek, Ezt a hazat szeressetek 'l'udjittok e, mi a haza? Delibcl.bos arany rona, HoI a sze1l6 messze sikon Sarga kalasz l'ingat6ja ;,Hal a nepnek veritek6t lszsza be a mid gor(jngye, S kenvel'et ad, itld{tst terem M1.lnkijimak hun6 gyongye. I I B[u'ho-ra vlsz szel'cncsetrk, Ezt a haz{tt szeressetek! Tudjatok-e, mi a haza? Erda, mezo, berek, liget, A mormo16 habok kc'iziil Hank mosolygo tundersziget; KUl'pitoknak buszke bel'c2c, A Tisza es Duna i<lja, nnden kicsi Ids l'6g()cske: Arp.ad Yere hullott raja.,,- Bal'ho\"a 'Yisz szerencsolek, Ezt a hazat szcl'essetek. Tudjatok 'e, mi a haza? it1indnyajunimak szent hiilcs6je, Oseinknck pihentew Szep viragos temetoje; Alindnyajunlmak odes anyja, Hi-vcn 01e1 kebelcre. J1:rte eljhnk, ba kell, haljunk! Ald<is minden porszemere! - J3itrhova yisz szerencsetek, A hazilt hi-in szeressetek 1 P6.sa. L( jo.<;. A magyar Alfold. A nagy magyar Alfiild az orsz;'g l<ozepen tertii el, a Karpatok eszaki hegykoszorujat61 delre a Dunaig. Alakja hosszul!l\s negysz6g, mely eszakon l,isse keletnek csucsosodik ki. A Tisza e negyszoget majdnem a k6zepen szeli at. Az Alf6ld egeszben veve eszakrol delnek lejtosmik, de keleti es nyugati szmei fel6l is loillen a J!ozepe fele. Legmelyelolo vonahit epen f6foly6j,\. nak, a Tiszanak, a medre je16li meg. Ugyanazon szelesseg alatt a Duna medre joval magasahb, 2'

12 mint a Tiszae ;') kj tese is nagyobb, azert a Duna j(ival. sebesebben f01yik, mint a 10mMn ide-oda csavargo Tisza. Nagyjab61 tekintve ugy hitszik, n:iintha az Alf01d sima, egyhangu sii{sag valna. De vai6jaban nines ugy. Legmelyebben az a sik. fekszik, melyen a Tisza, BereUy6, Harmas, K6ros es az also Temes oly feltiino lassusaggal kigy6znak v gig. Ezt a legalacsonyabb sikot magasabb, ezt ismet magasabb sill: veszi k6rlil, mig vegre C az Alf01d szelein a legmagasabb 5ikok kovetkeznek. Az egyes sikok kozt azonban az. atmene!. oly szelid, hogy alig lehet eszrevenni. AUag veve az. Alfold eszaki videkeinek kozepes magassaga a tenger szing folott 120 meter, a deli videkeie. pedig 80 l,l1eter. De vannak olyan videkei is, amelyelmek magass{tga70 meter sines, egyes magasabb reszei pedig a 200 metert is meghaladjak. Ha a hegyes videkek felol a TiS:\ja volgye fete mcgyiink, akkor elsoben alacsony, tobbnyire hoszszan elnyulo, torlaszforma f6ldhatakra akadunk, melyek az AlfOld szeleit hullamzatossa, valtozatossa teszik. Fuzes pusztak; zoldel6 retck, kop{lr homokbuczkak, teknoalaku meiyedesek, midasok es fel-felcsillano toesal" hu1lamzo gabonafiildek, 8z6110k,. gyiimiilcs6sok, helylyel kozzel kisebb na gyobb erdok valtogatjak egl'mast. az Alf61dneke hahirszeli videkein. Es e tajak sz6pseget meg a latohat'tron keltlo. hegysorok korrajzai is nov6lik. Minel jobban kozelediink. a Tisz,ihoz, anmtl la, *) A magassagot rendszcl'inl a tenger - felszinetgl szumit-" j'-lk os mcrn6k6k Mlapilj{Lk meg honyodalmas lejt6mcre-... sekkcl. I I posabbak a dombhulhill10k, annal egyhanguhb a t,ijek. A tavoli lathataron a hegyek inar csak mint fclh6k kodlenek, vegre egeszen alameriilnek' a huhatar ala. Kor6ski:iriil a veglelen, sima, erdotlen siksag teriil el, melynek szeleire az eg roppant mennyezete holm1. Ez mar aztan a va16di puszta, a tavoli' oczeanr61,i1modoz6 puszla:) melyet Petofi legszebb koltemenyeiben dicsoitett. Az alfi:ildi nagy ronas{tg kepe csak az utols6. negy'6t evtized ota is nagyot valtozotl. A hajdan nagy -ldterjedesii mocsarak ugyan meg nem tuntck el egeszen, a belvizeket meg nem sikeriil! mind levezetni, sot nedves esztcndoben a f6ld,irja most 'olyan helyeken is folfalmd, a hoi azelott. alloviznek hire sem volt. De a roppant. kiterjedesulegel6ket legnagyobb reszt f6lszantouak, k6ruhirlwltak es el6fakkal szegelyeztek. MegnepcsiHtek a pusztak, uj meg uj tanyak es szallasok keletkeztek rajta. A tanyakon gazdasagi epiiletek es esinos lakohazak epiiltck. A szeriiskerten kiviii, hoi az asztagok, kazalok es boglyak allanak, vetemenyes, vir,igos 68 gyum61csos kertek is gyonyorkodtetik a szemel. A fol)'ok partjait magas Wltesek szegelyezik. Az utak - nagyreszt ugyan meg ma is olyanok, mint azelott : nedves idoben jctrhatatlanok. Mert ko az Alf61don niocsen, a messzefcldrol hordott ko es kavies pedig a f6lazott, laza foldben nyom nelkiil elmeriil. De ma mar a vas- ") A puszta az oczeanr61 almodozik: olyan vegtclen nagy siksitg szel'elne lenni. Pusztfmak tnlajdonkep cgy egy Osszetartozo. {jhallo f6ldtcl'iiletet neveznek az Alf6ld6n, mehr yalaha. kihon kiszseg tcl'iilete volt. Nelia gazdas;:\g, SZttll{lS, tanya 6rtdmcn'l hir.

13 - ; a - utak potoljt'tk a k6z6nseges utakat: azok {tt- meg atszelik az Alfoldet minden iranyban. Tiiniifelben van a futohomok *) is. A sivilr homokterlileteket, melyeken azelott a sze! kenye-kedve szerint nyargalazott vegig es hordta egyik helyral a masikl'a a homokot, most mill' miiveles ala fogjuk, foldal'aboljak, fiilsz<lntjilk, erd6kkel <is. szollokkel iiltetik hel es a lwpal\ termeketlen sivatagot viragz6 gazdas{tgokkii alakitjttk at. Helys<ig aranylag keyes van az A!fo!don. Gyakran tobb mertfoldnyire sem tal,unnk v,"rost vag)' falut. Regen tobb lehetett a helysegek szama, de a tati"trja.rtls meg a torok Ul'alom idejen sorhan pusztultak e! a kozsegejr, foleg a kisebbek. Lakosaikat rabszijra fiizte va,;y legyilkolta a tatar, torok, esak a nagy b helyek tudtak magukat megvedelmezni vagy megvultani. Az elpusztult kozsegek helyen a (6rok kitakprodusa utan legfeljebb pusztilk keletkeztek gazdasagi epiiletekkel es baromtenyeszto, fiildmivel6 cselectseggel. De ma mar a pusztai< mind jobban es jobban nepeslilnek, s lassanldnt omm6 kozsegekke lesznek. A hoi meg nem regen csak vegtelen legel6k teriiltek el, mo 'lyeken menesek, glllyak, juh- es sertesnyajak koboroltak es a melyeken csak imitt-amott lehetett l{ttni egy-egy rozzant kunyh6tl csardatj allast meg gemes kulat: ott most jol miivelt szant6foldek, dusan termo gyiimolcsosok, nyajas tanyak integetnek felenk. Sot talan mar. nagyon is megszori- tottalr a legel6ket, kevesebb marhat tartanak, mint kellene. Az cgykor oil' hires alfoldi pasztorok: a csikosok, j uhaszok, gulyasok es kondasok mindinkabb fogynak. A csardak torzsvendegei pedig, 8. betyarok es szegenylegenyek, mar csak a mesekben elnek. 11Z AlfOld mind gazdagabba, miiveltebm lesz, de ezzel egyuttal mind jobhan kivetkozik regenyes, kolt6i szepsegeimj is, bar maradt meg rajta eleg sok el'edeti, megragad6 szepseg igy is. Az Alfold. Mit neli:ein te, zol'don I(;irp aoknak Fcnyvesekkel vadrcg6nycs tbja! Tim csodiljiak, amde nem szereuek, S k6pzetem hegy-vihgyedct nem jitl'ja. Loun az Alfi>ld tengersik vid6k6n, Ott vagyok h011n, ott az en vilagom; BOl'toneh61 szabadult sas lclkcm, Ea a ronak vegtelenjet litom. F61rcplilok ekko1' gondolatban TnI H. Wldon, felhak kozelebe; 1fosolyogva llez ram a Dnnat61 A Tiszaig nyulo rona kepe. Delib,'tbos eg alatt kolompol Kis-Kunsagnak sziz k6ver gulyaja; Delelcskor hosszu gcmti kutnal Szeles v8,lyu kcttds aga vitrja. *) Futbhomok. Nemely h01yon egy sztil fh, cgy boko1' cscl'je nem terem 11 homokos fi}ldi)l1, a mi megkotne a homokot. Ilyen hclyeken a 5z61 {)ssze-yissza hordja a homoli::ot, cgyik helyr{:il i\icneseknek nyargalb futasa Zug a szelben, lu>1'meik dobognak, S a esikbsok kurjantitsa hallik, S pauogasa hangos ostoroknak. a masikra fut a hornok

14 ill> A tanyikn,u szelwk -higy 616hen Ringatozik a kalitszos buza, S -a sinaragdnak cleven sziney 1 A kiirny6ket 'vigan k08zo1'1.1z2a.. Ide Jarnak szomsz6a nadasokb()l A vadludak esb szurkuletben, Es ijedve kelnek legi utra, Hogyha - a mid a szc!wi meglolben. 1}- tanyitkon tul, a puszta m61ycn, All maganyos, dolt kemenyu csal'da; Latogatjak a szomjas betyarok, Kecskemetre me:q.vcjl a vas,i.rra. A csardamlj torpe nyal'facl'd6 S<il'gul a l{il'alyclinny6s _homokban: Oda f6szkel. a visit6 'lerese, Gyermekcktol nem haborgatottan. Ott tenyeszik a bus {tl'va.lanyhaj S b k viraga a szamarkenyernek; Hus tov6hez dedi nap hev6bclt Megpihenni tatka gyikok iambic lviessze, hal az 6g " a folde!: eri, A homaiyb61 kek gyumolcsf,ik Ol'lna Nez, s megett6k" mint halvimy kodoszlop, Egy egy varos templomimak tornya. Szep vagy, AlfOld,.legaUlhb. nekem sze l '! Itt ringattcik b01csom, itt szthettem; Itt bol'uljon ram a szemfod61,. itt Domborodj6k a sir is f<iliittem.!.l:',;'tlif - 8dnrlor. I t : A Vag volgye.. Yanna7c vid6leek, l1ielyeknek gezo hatasa az embe>'i keclely,'e el nem tagadhato es melyelmek muhja. belesugall a jelenbe. Pozsonyt61 fiilfele haladva elenk tarul az elrag'ad6 szep Vag-v6Igy. Minden fordulata egy-egy Hj, megkap6, festiii panoramat mutat elenk. Eqy szeszelyesen kanya"go folyoviz ii"iikke valtozrf mederrel, a mit hoi elhagy, hoi vissza{oglal; ket 01- elahin erdopalasttal fedett hegyhatak. Partjain az orsz{tg leg6donszeriibb v{trosai, egesz. k6zepkori jelleggel, nemelyik meg kiifallal keritve; a lombfeelte hegyoldalakban (tdakta osi varkastelyok, kiviil harc:zi v<idelemre szant sanczmiivek koze feszkelve s benn franczia izl6sli pomptival bercndezve. Kii- 1--iiliittiik csodaszep parleok; 1niniJket csa7c _na,c;y'ltri bokezii8eg alkothatott vazaha, hattyus ta vakkal, tuncieri barlangokkal, vizesesekkel, damvad-csordakka!. TaroZaM az '<1'anyJciklbe bur7cozt hegyelc o1'1na ;n emelked6,'oppant vci1'rom07c, mezye7cbijl csale nenn'ey halt lei az olet. Amott hajlik ki a folyam [Ole a maganyosan itilo bercz, mint egy 6riasi szilda, molynek tetejen Stibor vajda egy Beozk6 nevii "bolond" szavara emeltotett vtirat. (Boczk6 v'ira,) Ott littszik az orom, melyrol a ven vajda alt'tbukott, ott a kerti kopad, mel yen aludt, midon a vipera szemeit kimarta. Aztan It6zeledik felenk a negyedik rom; nem Val', egy egbsz varos az (Trencsen); itten uralkodott fer IHagyul'orszag fblatt a videk ura, Csitk, ki vit1:1ssa tetto R6bert Kal'olynak a koronat s ha.rczolt vele az nralomert, mint egyonlo rangll ellenfe!. my"n

15 - 26 /",talmce volt, hoyy. tndott l"ibo""et v'iselni egyszlyrre leet kiraly,. a magyar es c8eh cllen S ketten sem b'urtak vele. Ez a romokban gazdag videk -volt a magyar fuggetjcnscgi harez legzajosabb kiiid6 tere. Varait minden ida ben hatalmas dinaszt<ik lakt,ik, birt0kaikra nezve Idskiralyok a felfoldon. Itt vetettek meg labukat a nemzeti fejedelmek, ide vettek be magukat a tronkavetelak, itt gyiijtek assze hadaik t, ttt halmoztak fel hadszereiket, itt vivtak dant6 csat<likat. Agyuik dargese athangzott a hat,\ron. V,\raik ormairol szep deriilt idaben odamutogattak a varurak a lathat,\ron kimagas16 beesi Szent Istvan tornyara: "ada megyunk!" De nemcsak a nagyurak hagytak maguk utan siremleldhjelseges v;irromokat; a koldns remetemek is ott ltll a siremleke s romnak a koldlls h,\za is olyan szep, mint a herczege. Az clpusztult zarda kafalai ott tiikrozodnek vissza a zmonyos, sima viztiikorbol; csak a rem etc barlangja alattuk maradt meg epen. Olt van a pcneszes szobor is egy oduba lwporodva. A nel' azt hiszi, hogy 6 ",aya u,z, ({, 8f3ent, 7ciJV6 vdlv t u hossz'l& idotol. Olyan dn fa6riasolmt sehol az orszagban nem talitlni m{lsutt. - S azokhoz is mennyi emlek van Mlve. - Az c, t ilgyfa, ",ely a "Olm!!ei leis tcmplornot egesze-n betalca1-ja; Lorantffy Zsuzsdnna- 1'01 ") snsog; -- amottan RiikOczi M.rsfai hullajljiik a foldre hajdani gazdajllk izonetet s,\rgult falevelben. ") LorantlIy Zsuzstmna. ( ) I. Hc\,k6czi - GyOl'gy cl'd6lyi fejcdelcm nagy j6tokonysagarol 6s vallaso"ssagarbl ismcrctcs fclcs6gc, - 27 Csodillatos nepfaj lakik e vidcken! Szegenyehb <is szaporabb, mintsem hogy megelhesson az isten-. adta foldb61: kenytelen szetvandorolni a szdes vilagba. -- De nem koldulni jar, mint a dervis: *) nem swlgalatba allni, mint a svajczi, hanem dolgozni, kereskeclni., A vihg minden nagy v(lrosaban ave - az ulcza, kesz szallasa - a hazkiiszob.**) Ismeri e vandoralakokat Paris ugy, mint Sztambul;. az egyik ismeri az utat Londonig, a masik 1'ehoranig meg Asztrahanig. - A mi penzt iisszeszereznelc 'idegen orszdgokban, azt ham hozzdle az 5si. / zsuptetii ala es javitnak vele a SOl'S mostohastigan. A nagy vilagban szerteszet bolyongva megtanultak angolul, francziaul, nemetul, toriikiil, per-. zsau! annyit, a meill1yivel a bejiirt orszagban erthetiive tudjak magukat tenni. li:s' epen annyit tndnak a sajat orszitguk urnak va16 nyelvebiil is_ J genis, ez a t6tok nepe. Hanem azert al: 6 apflili: harczoltak Rak6czival vegsa esatai alkonyat,\ig s az 0 [jaik ostromoltak meg 1848-ban a legelso S'lIlczot Szent-1'am'ls ***) elsa megrohan{lsamu. - Beszelni nem igen tttdna7c -magyantl, hanem etezni " haza szerelmbt nagyon jol tndjdk s verzeni is tndnak ezert. Meg Wbbet is: tiimi es dolgozni is tudnak erle_. 'IYljekulmt krulllpli- es pohilllka-foideik, szilvasaik, ]niposztas-ker\jeik, kender- es lentablacskaik, pirosviritgu, paszulylyal igen siirtln befuttatott Dervis = mohamed{m szerzetcs. Ezek a vitndor dr6los-totok. Szent-Tamas nagykozseg a. Ferencz-csatorna. mellett, Dilcsmcgyeben; ncvezctcsse lett a.rr61 a hal'czr61, melyet elsa honvcddnk vlvtak a simczait vcd6 szerhek ellell.

JÓKAI MOR \GYARHON SZÉPSÉGEI FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA, BUDAPEST

JÓKAI MOR \GYARHON SZÉPSÉGEI FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA, BUDAPEST JÓKAI MOR \GYARHON SZÉPSÉGEI FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA, BUDAPEST ^^^u^^^^ Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by GEORGE BISZTRAY MAGYARHON SZÉPSÉGEI. A LEGVITÉZEBB HUSZÁR, IKTA JÓKAI MOR.

Részletesebben

fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA.

fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. V, FERENC 2 SZÍNES TÉRKÉPPEL ÉS 150 KÉPPEL ELSŐ (MAGYAR) KIADÁS RÉSZVÉNYNYOMDfl

Részletesebben

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MA6~A!J2GAG#GMG!J2Gr G5GGDnGZr5~ GzAMAteA t

Részletesebben

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

%fj^' ERDÉLYI JÖZSEF ^ ^ VILLÁM ES VIRÁG VERSEK TURUL KIADÁS ERDÉLYI 3ÓZSEF: VILLÁM ÉS VIRÁG TURUL SZÖVETSÉG KÖNYV- ÉS LAPTERJESZT KFT KIADÁSA LEKTOR : KOVÁCH ALADÁR A BORlíÖLAP RA3ZA ILLÉS ÁRPÁD MUNKÁ3A

Részletesebben

Cholnoky Jenő BALATON. Budapest, Franklin 1936. TARTALOM

Cholnoky Jenő BALATON. Budapest, Franklin 1936. TARTALOM Cholnoky Jenő BALATON Budapest, Franklin 1936. TARTALOM BEVEZETÉS ELSŐ FEJEZET. Mekkora a Balaton? MÁSODIK FEJEZET. A Balaton eredete. HARMADIK FEJEZET. Balaton környékének kövei. NEGYEDIK FEJEZET. A balatoni

Részletesebben

):m'n^0l. ,^. JiiiiMiiiiiiliiigiiiig. iilll. ipiltiiiíi., liiiiii. '<í<^%a-^c

):m'n^0l. ,^. JiiiiMiiiiiiliiigiiiig. iilll. ipiltiiiíi., liiiiii. '<í<^%a-^c ,^. ):m'n^0l. iilll ipiltiiiíi., liiiiii JiiiiMiiiiiiliiigiiiig '

Részletesebben

S Z E B B J O V O T!

S Z E B B J O V O T! I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I.

Részletesebben

J ü 4H JÓKAI MÓR NOVELLÁI. ÁRNYKÉPEK. MICH PEST, GUSZTÁV TULAJDONA. 1856. ÁRNYKÉPEK. I. KÖTET. " GYYED ' PEST..S I C H GUSZTÁV r L' I. A J I) N A. Hü 2 01973 VANDNROLJÁTOK KI! A nagy TiUgon e kirfll nincien

Részletesebben

i Pannónia Books 9^2 Spadina Road ^orontu 4, Canada

i Pannónia Books 9^2 Spadina Road ^orontu 4, Canada i Pannónia Books 9^2 Spadina Road ^orontu 4, Canada ph Mi JJ O Q ^ O c) MAGYAR REMEKÍRÓK A MAGYAR IRODALOM FMVEI Sajtó alá rendezik Alexander Bernát Angyal Dávid Badics Ferencz Bánóczi József Bayer József

Részletesebben

BAz. A SZEKELY. .30 faragott alakban a farkasfogba vagas, vagy feoskefarku gerezd

BAz. A SZEKELY. .30 faragott alakban a farkasfogba vagas, vagy feoskefarku gerezd A SZEKELY BAz. A ssekely haznak tigy elrendezeseben,.mint konstruktiv felepite- -seben, azon egyeni sajatsagokat talaljuk, melyek a szekely embert jeuemzik: egyszerii, praktikus as esinos. Belso beosztasat

Részletesebben

Arany János - Toldi. Arany János: Toldi

Arany János - Toldi. Arany János: Toldi Arany János: Toldi Nádorispán látja Toldit a nagy fával, És elámul rajta mind egész hadával... "Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki? Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat, Amellyel mutatja e

Részletesebben

« HALASY^ b. JÓKAT MOH ÖSSZES MÜVEI NEMZETI KIADÁS XXXIV. KÖTET FELFORDULT VILÁG * ÉSZAK HÓNÁBÓL A PEBIíECZENI LÜNÁTIKÜS BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA 1895 FELFOEDULT YILAG ÉSZAK HONABüL t t A DEBRECZENI

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 357 5. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 357 5. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 357 5 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA

A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA A KORSZERŰ MAGYAR FÖLDRAJZTUDOMÁNY MEGTEREMTŐJE HUNFALVY JÁNOS FÖLDRAJZI MUNKÁSSÁGA HEVESI ATTILA (Miskolci Egyetem, Bányamémöki Kar, Földraj z-kömyezettani Tanszék) A címbéli idézet Véber Károlytól való,

Részletesebben

A délmagyarországi szerbek.

A délmagyarországi szerbek. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben A délmagyarországi szerbek. Hadzsics Antaltól A szerbek egyik ágát képezik a nagy szláv törzsnek, mely ősidőkben általánosan is szerbnek nevezte magát, de

Részletesebben

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK K/SS JÓZSEF rmrntó RÉPKILOK A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai xiv. ' - Lektorálta: Olavai lore Borítóterv: Valent Ede Rajz: Eada Iatvánné éa Szolnoki Andráané Szappanos Erzsébet közreműködésevei

Részletesebben

http://www.archive.org/details/keletiutamemlkoowosi

http://www.archive.org/details/keletiutamemlkoowosi $m Wl asi ívi i liftül Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa http://www.archive.org/details/keletiutamemlkoowosi KELETI UTAM EMLÉKEI. IRTA : WOSINSKY MÓR, apai'i

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Kedves Hölgyek és Urak, drága Barátaim, Piacosok!

Kedves Hölgyek és Urak, drága Barátaim, Piacosok! h e t i l a p h ö l g y e k n e k uraink szebb mindennapjaiért I V. évf o l ya m 5. s z á m A l a p í t ó f ő s z e r k e s z t ő : H a r m a t h y I l d i k ó Kedves Hölgyek és Urak, drága Barátaim, Piacosok!

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

ZÁL, RUSZTEM ATYJA. FÍRDUSZI SÁHNÁMÉ-jából. Zál születése.

ZÁL, RUSZTEM ATYJA. FÍRDUSZI SÁHNÁMÉ-jából. Zál születése. ZÁL, RUSZTEM ATYJA. FÍRDUSZI SÁHNÁMÉ-jából. Zál születése. Mesélek én most egy meginditó regét, Melyet krónikások könyveiből vevék. Elmondom, hogy Számmal 1 ) hogyan játszott sorsa, Hallgasd meg csak,

Részletesebben

^ MAGYAR REGÉNYIRQK. S Ki ADÁS. MIK M KALM i

^ MAGYAR REGÉNYIRQK. S Ki ADÁS. MIK M KALM i ** ^ MAGYAR REGÉNYIRQK S Ki ADÁS MIK M KALM i MAGYAR REGÉNYÍRÓK KÉPES KIADÁSA Szerkeszti és bevezetésekkel ellátja MIKSZÁTH KÁLMÁN 58. KÖTET ELNÉMULT HARANGOK RÁKOS J Irta VIKTOR BUDAPEST FRANKLIN

Részletesebben

felolvasó ülés. (1903. április 4.)

felolvasó ülés. (1903. április 4.) V. felolvasó ülés. (1903. április 4.) 1. Orgona-ábránd............... 2.»Ének a szelitikhöz. Lohengrin operából, ej6a:dja kiséri 8. Ima.................... 4.»Erzsébet imája«tannhliuser operáb61. előadja

Részletesebben

TARTALOM KUTHY LAJOS.

TARTALOM KUTHY LAJOS. TARTALOM KUTHY LAJOS. HAZAI REJTELMEK I. (Hortobágy.) II. (A csikós.) III. (A hortobágyi csárda.) IV. (Szállító parasztok.) V. (Kátay, Kopogó, Nyul Iczik, Pisze Pista, Harangi talyigás.) VI. (Dudás Juhász.

Részletesebben

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s VÉRZŐ MAGYARORSZÁG M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t M á s o d i k k i a d á s Ezt a k ö n y v e t K o s z t o l á n y i De z s ő s z e r k e s z t e t t e B u d a p e s t,

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 325 7. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 325 7. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 325 7 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

^:^ p f. Pannónia Books. 2 Spadlna Road Toronto 4, Canada. i!^

^:^ p f. Pannónia Books. 2 Spadlna Road Toronto 4, Canada. i!^ ^:^ p f ^ Pannónia Books 2 Spadlna Road Toronto 4, Canada i!^ ph hat. 5'

Részletesebben

Állattani, vadászati és halászati folyóirat.

Állattani, vadászati és halászati folyóirat. IX ÉVFOLYAM. XXIII. SZAM. 1V06. XII. 1. A Természet" előfizetési ára egy évre 6 korona, díszes bekötési tábla hozzá 2 korona. Állattani, vadászati és halászati folyóirat. Megjelenik minden hő l-én és 15-én.

Részletesebben