BLAHA LUJZA A NÉPSZÍNHÁZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BLAHA LUJZA A NÉPSZÍNHÁZ"

Átírás

1

2 VERŐ GYÖRGY BLAHA LUJZA A NÉPSZÍNHÁZ ÉS BUDAPEST SZÍNI ÉLETÉBEN RÁKOSI JENŐ ELŐSZAVÁVAL BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA

3 FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

4 ELŐSZÓ október 15-én telt be kerek ötven esztendeje, hogy a Népszínház fölépült és megnyitotta kapuit a fővárosi közönség előtt. Verő György jeles írótársunk, aki mint színműíró is és mint zeneszerző is, annak idején részese volt a Népszínház dicsőséges napjainak, ez alkalomra megírta jelen könyvét a Népszínház történetéről. Amikor azonban ezt a könyvet írta, akkor még élt az a tüneményes asszony, akinek dicsősége össze van forrva a Népszínház emlékével. Míg azonban e könyv sajtó alatt volt, meghalt Blaháné s most már, mint a Népszínház, ő is csak árnyék és emlék és múlt. Erről szépen beszámol a könyv szerzője külön fejezetekkel. En itt a könyvről beszélek csak. Mert ez a munka nagyon fényesen kiemelkedik a szokásos alkalmi művek sorából, fenntartás nélkül joggal mondhatjuk a fővárosi magyar, sőt az országos színészet monográfiájának. A könyv gazdag tartalma, a szerzőnek megírására való kétségtelen hivatása és illetékessége, írói készsége, a színházak, a színészet, a színműírás érdekeivel szoros kapcsolatban lefolyt élete, tárgyának ismerete és rajongó szeretete, tapasztalatainak gazdag tárháza, mind tiltakozik az ellen, hogy könyve értékét és érdekességét korlátozza az a körülmény, hogy a Népszínház épülete ma immár nem szorosabban vett eredeti hivatását szolgálja. Ennek a színháznak a főváros kultúrai életében, nemzeti érzésének felgyújtásában, magyarosságában oly korszakos szerepe volt, hogy ha soha sem is találna (quod Deus avertat) eredeti rendeltetése értelmében feltámadni, hatása, szolgálata e nemzet életéből soha ki nem lesz törülhető. Azok az érdemes férfiak, akik munkája varázsolta elő úgyszólván semmiből ezt a gyönyörű intézményt, mind nagy szerepet játsztak vagy a főváros, vagy az ország, némelyik mind a kettőnek a dolgában, de életük nagy cselekedetének tartom, hogy a Népszínházat létrehozták. Ezek egy népgyűlés megbízásából nyervén a mandátumukat: Steiger Gyula, Lipthay Béla báró, Tavaszy András, Podmaniczky Frigyes, akik a költségeket előteremtették, az építést vezették, igazgatót állítottak az élére, a felügyeletet gyakorolták rajta, amíg át nem adták a fővárosnak.

5 4 Az én jogcímem ahhoz, hogy e szép és derék könyvhöz előszót írjak, az, hogy én voltam hat éven át a színház első igazgatója. En vettem át mint új feladatot egy fővárosi Népszínház megszervezését s megindítását. Átvettem úgyszólván pólyáiban, átvezettem gyermekbetegségein, tanítottam járni s mikor felserdült, mint gyönyörűen megtermett, serdült ifjat átadtam első utódomnak, Evva Lajosnak, akinek kezében csodás virágzásnak indult s azt lehet mondani, a színészvilágban európai hírre és becsületre tett szert. Ez a könyv elmondja azt is, a mi Evva Lajos utódai alatt történt. Verő Györgynek ez a könyve méltó emléke a Népszínház intézményének, azoknak, akiknek részük volt aránylag rövid, de annál dicsőbb pályafutásában és méltó emléke lett magának Verő Györgynek, aki maga is tényezője volt e ház dicsőségének. Budapest, 1926 február havában. Rákosi Jenő.

6 BLAHA LUJZA EMLÉKÉNEK

7 BLAHA LUJZA ÉLETE. A csalogány elnémult, a géniusz a halhatatlanságba feslett át porhüvelyéből: Blaha Lujza befejezte földi életét. Sokszor és sokan írtak róla hosszú élete folyamán. A színésznek, közismertsége révén, minden mozdulása érdekli a közönséget s az élelmes riport siet kielégíteni ezt a kíváncsiságot. Hogy úgy mondjam: naplót vezet olvasói számára a közéleti ember életéről is, apróra beszámol minden mozzanatról, találó mondásról, tréfás megjegyzésről, amely személyével kapcsolatos vagy azzá tehető. Ez mindig a népszerűség jele. Még akkor is, ha ez a nappali híresség s ez nem ritka eset fordított arányban áll az estelivel: midőn a művészről vezetett napló csak szórványosan talál följegyezni vagy épp dicsérni valót. Hja, ezt a másik naplót a komolyabb kritika vezeti, amelyet inkább tárgyias meglátások, semmint személyes tekintetek irányítanak közlendői megírásánál. És itt dől el a kétféle híresség értékének fémjelző megkülönböztetése: kiről írnak s ennek nyomán beszélnek többet: az emberről-e vagy a művészről? Kinek jár ki a riport ezüst garasa s kinek a kritika pengő aranya? Ki bírja tovább népszerűséggel: az ember-e, aki elvégre is kivénül belőle vagy a művész, aki belehalhatatlanul? Úgy vélem: kérdésben a felelet. Blaha Lujzáról írtak így is, úgy is. De amíg köteteket megtöltenének a művészetét méltató kritikák: a köznapi életéről megjelent riportok egy füzetkében is bőven elférnének. Magánéletének csak jelentősebb mozzanatairól találunk híreket a folyó idő napi krónikáiban: holmi csip-csupságok, locsifecsi tereferék ellen egyaránt tiltakozott volna az ő művészi nagysága és emberi szerénysége. A tartozó tisztelet s a köteles tartózkodás vezette a mi tollúnkat is, midőn a Népszínházról írott könyvünben elsősorban és legbővebben vele foglalkoztunk. És amíg művészi oeuvrejének, bízvást elmondhatjuk, teljes képét adtuk, lépésről-lépésre kísérve színészi fejlődését, szereprőlszerepre méltatva hatása jelentőségét: személyéről csak azt mondtuk el, amivel jellemző adatot véltünk nyújthatni akár az ő művészi minéműsége, akár a színi élet különösségei könnyebb megismeréséhez. S bár tudtuk, hogy így hiányos lesz az ő monográfiája s következésképpen művünk is csonka

8 8 marad: mégis inkább az alapos kritika s nem a felületes riport módszerével kívántunk érdeklődést kelteni s kielégíteni. S még valami tartóztatott, hogy élve a kínálkozó alkalommal, Blaha Lujzáról ne csak művészi, hanem teljes emberi életrajzot is adjunk említett könyvünkben. Nekünk ugyanis az az érzésünk, hogy minden életrajznak valamelyes nekrológ-íze van. Amily helyénvaló ez a befejezett élet után: éppoly gyöngédtelen az élővel szemben. Elparentálás a halál előtt. Elhallgattuk tehát még azt is, hogy mikor s hol született. S kívántuk volna, hogy még nagyon sokáig hallgathassunk. A sors másképp akarta s a nagy Szerző idő előtt odatette egyik legszebb műve végére a zárópontot. Most már, sajnos, beszélhetünk Blaha Lujza emberi életéről is: most már kipótolhatjuk művünk hiányát. S hogy ezt hozzá méltóan tehessük: ünnepi köntösbe öltöztetve művünk újabb kiadását, halhatatlan emlékének szenteljük a Népszínházról írott s az ő életrajzával kiegészült könyvünket. S hogy ezt már a külsején is kifejezésre juttassuk: könyvünk homlokára az ő nagy nevét is odaírtuk címül a Népszínház mellé. Ezzel mindjárt azt is jelezni kívánjuk, hogy Blaha Lujza a Népszínházzal szervesen együvé tartozik, mint virág az edényével, amelynek humuszából merít színt és illatot szirmai pompájához. Ezúttal sem lesz sok mondanivalónk, mert csudálatosképpen, amily tüneményes Blaha Lujza művészi pályafutásának lezajlása s az azt kísérő elismerések és hódolatok százféle megnyilatkozása: éppoly bensőségesen egyszerű, szinte igénytelen magánéletének zajtalan lefolyása s a világtól való diszkrét elszigeteltsége. De még ez a kevés is elég lesz arra, hogy magyar lelkének nemességéről s emberi értékének kiválóságáról döntő tanúságot tegyen.

9 SZÜLETÉSE. GYERMEKÉVEI Színészi vándorúton, tüstént Rimaszombatba való megérkezésük után, Manczel József csizmadiamester zsindelyes kis házában, 1850 szeptember 8-án végszóra születik Várai-Reindl Sándor és Ponti Lujza vidéki színészpár első gyermeke, aki utóbb édesanyja Lujza nevével cseréli föl az anyakönyvezett Ludovikát. Atyja énekes színész, anyja társalgási színésznő. A közönség kedveli s igazgatójuk ehhez képest fizeti őket, ha van miből. De akár van, akár nincs: pár heti játék után tovább egy házzal, azaz hogy városkával s a pöttöm Lujzika hamar megtanulja, mi az: ekhós szekéren róni a nemzet napszámosai vándorútját. (Majd elmondjuk utóbb.) Persze a gyermeknek, mint minden, ez is csak játék, kivált amíg a szekér rázását sem érzi anyja lágy ölén. Víg is mindig s mindenütt s a gyorsan fejlődő, kedvesen csecse Lujzikát egyaránt becézik otthon s a színháznál, ahova legtöbbször magával viszi az anyja, mert otthon nincs kire bíznia. Így szokik össze a színészékkel s a kulisszákkal s úgyszólván tagja lesz a társulatnak, ha nincs is róla íráskája. Szinte természetes, hogy első adódó alkalommal «fölléptetik» valami gyermekszerepben s még négyesztendős se múlt, midőn Klizsnik majomszínész mellől a színre kell ugrania a hordóból. De ez még nem számít, mert nem beszél hozzá. Csak statisztálás, de még nem színjátszás. Első «föllépése» négy évvel utóbb, 1858 január 5-én

10 10 «zajlik le» Győrött, «A komédiás» című darabban, amikor is lelkes tapsokat arat debûjével s a szigorú (?) kritika is dicséri a nyolcéves gyermek értelmes beszédét s ügyes játékát. Honnét ez a korai tudás? Hja, színészgyermek! Szülei nemcsak betűre s, a tudás elemeire oktatják rendszeres tanításban, pár havi zárdai iskolázáson kívül, alig volt része, hanem dalokra, versikékre is tanítgatják s utóbb már úgy ragad fülébe a nóta, ajkára a színi beszéd, hogy akár egymaga előadhatná a társulat egész műsorát. És hallja szüleit otthon szerepet tanulni, gyakorolni; látja a beszédeket kísérő arcjátékukat, taglejtéseiket s mindezt a gyermek majomösztönével utánozva, hovatovább maga is így beszél s ágál hozzá, megtanítja gyerekpajtásait is az ellesett művészkedésre s térül]-fordulj: már valóságos előadásokat rögtönöz velük a maguk mulattatására. Megfigyelő- és utánzóképessége annyira kifejlődik így a gyakorlat révén, hogy már idegenek beszédében, mozgásában is meglátja a jellegzetest s egy téli vándorútjuk alkalmával, éjtszakára az útszéli csárdába szorultan, még a rajtuk ütő betyártól való ijedezése közben is eszébe rögzíti a szolgáló csárdáslány cifra ruházatát, különös hajállását, ringó járását, zamatos beszédét: hogy majdan, sok, sok évek múltán, a «Betyár kendője» Buzi Zsófijában adja vissza az eredeti minta hű mását s arassa vele egyik legnagyobb művészi diadalát. S így gyűjt össze s raktároz el emlékezetében más egyéb meglátásokat: feltűnő alakok különös mozgását, jellegzetes beszédmódját, viseletbeli különösségeit is; így telíti fantáziáját a mások egyéni színeivel is, hogy majdan készen kínálkozzanak alakításaihoz s úgy adhassa vissza azokat, mintha nem is másolna, hanem a magáét adná. És épp ez az ő példátlan közvetlenségének a titoknyitó magyarázata. A színészgyermekbe öntudatlan beleszivárog s szinte vérré válik benne az, amihez a színésznövendék csak tudatos megfigyelés s hosszas gyakorlat útján juthat el, hogy soká megérződjék rajta a többé-kevésbbé ügyes másoló. Persze-persze, egyet még sem tudott így gazdagítani a színészgyermek: az éneke bűbáját. Ezt is csak azért nem, mert az már vele született és csupán fejlődött vele, akár a szépsége. A kanárit kitaníthatod ilyen-amolyan füttyre, de zárd a csalogányt száz dalos madár közé, akkor se lesz se szebb, se más az éneke. Miért? Mert csalogány.

11 A SZÍNPAD. Közben észre sem veszi, hogy korafejlett lánykává serdült s mostohaatyja édese meghalt 1865-ben Kölesi Antal színházi festő neve alatt, mint Kölesi Lujza már rendszeresen dalolgat, játszogat a színen szülővárosában is, Vácon is, másutt is: míg végre 1862-ben, vagyis 12 éves korában, Molnár György budai népszínházához szerződik a karba s addig fújja a többiekkel a kórust, míg egy szép estén egérutat nem nyit neki a véletlen vagy a szükség: s a «Szép juhász» népszínmű Piroska szerepében tőrőlmetszett népdalaival egyszerre kelt figyelmet s érdemel ki újabb szerepeket s elismerést. íme, máris túl lenne a kezdet nehézségein s a főváros kulturáltabb légkörében érlelhetné ki tehetségeit: ha Molnár meg nem buknék s ő társaival együtt vissza nem zökkenne az imént elhagyott vidékre. Szabadka az első állomás. Szerepről-szerepre emelkedik a közönség kegyében s kivált népdalaival erősen fűti a jóvérű bácskai ifjak magyaros hevületét. Kezd primadonnává kigubódzni s a legjobb úton halad, hogy azzá is legyen. Lényegesen elő- BLAHA segíti ebbeli törekvésében Blaha Já- LUJZA nos, a dzsidások zenekarának katonakarmestere, aki hamarosan fölfedezi, hogy ennek a bájos leánykának kincs van a torkában és siet azt onnan, módszeres énekoktatással, kicsiszoltan kiemelni. Kissé bajos az ügy, mert Lujzika németül, János mester pedig magyarul nem tud egy szót se. Végül is annyira megértik egymást, hogy egy leckeóra végén Blaha mester con brio szerelmet vall

12 12 meglepett tanítványának s attacca meg is kéri a kezét. A tapasztalatlan növendék úgy véli, ez is a leckéhez tartozik s 15, mondd: tizenöt éves korában nőül megy a derék és szimpatikus, de nálánál jóval idősebb Blaha János karmesterhez s tandíj fejében halhatatlanná teszi a nevét. Szabó József már párosan szerződteti őket debreceni színházához: Lujzát énekesnőnek, kiválóan népszínművekhez, Blahát pedig karmesternek a zenésdarabokhoz a népszínművet kivéve. S ezt igen-igen jól teszi, mert a csehnémet Blaha mindenáron német filomélát akarna nevelni a magyar csalogányból; Bécsbe is fölviszi s ott Suppéval s más jelesekkel is taníttatja: de az ízig-vérig magyar menyecske akkor sem cserél hazát s később sem, midőn azzal csábítgatják oda, hogy külön színházat építenek számára, ha a meglevőkben nem találná otthonos helyét. S útra kél, hogy 1867 őszén átvegye szerepkörét a kálomista Rómában. Debrecennek van akkor legnagyobb színháza s legjobb társulata a vidéken. Operákat is adnak s a tagok névsorát olyan nevek díszítik, mint: Tannerné operaénekesnő, utóbb a Nemzeti művésznője, Krecsányi Sarolta, operettprimadonna, Gerecs tenorista, Odry bariton, Foltényi, Újházi, Vízvári, Rónai, Zöldi stb. színészek. Ezek közt nehéz lesz a fiatal kezdőnek érvényesülni! S lám mégis mindjárt a «Varázshegedű»beli első föllépésével kivívja a közönség osztatlan kegyét, amelyet négy év alatt a bálványozásig fokoz operettbeli s kivált népszínműi szerepeivel. Mint megy híre ennek a tüneményes közszeretetnek s mint jut e hírek nyomán a közben özveggyé lett Blaháné a Nemzeti s onnét a Népszínházhoz: könyvünk második és harmadik szakaszában mondjuk el apróra. Beszéljünk inkább olyan dolgokról itt, amelyek onnét, az említett okok folytán, kimaradtak.

13 BLAHÁNÉ SZÍVREGÉNYE. A 15 éves Kölesi Lujza kezét nyújthatta, hálás vonzalomból a javakorabeli Blaha karmesternek, becsülhette, kedvelhette is jóságáért, meg is sirathatta a derék ember halálát, de szerelem...?! Ó, az már valami! Még gyűlöletből is előbb fakad, mint hálából vagy a szívnek más, értelmi okokkal is támogatott, csöndes érzéséből. Pedig minden szív, kivált minden leányszív úgy van megalkotva, hogy legalább egyszer át kell vergődnie ennek az isteni lángnak a tisztító tüzén, hogy tudjon a mennyről vagy a pokolról. S ennek a tisztító válságnak drámai hőse a legszebb álomalak: az Ideál. Ε körül szövődik a szív regénye: boldog, boldogtalan véggel a szerint, amint föllelhette vagy sem, magáévá tehette vagy sem ezt az Ideálját. S épp Blaha Lujza nagyszerű szívének ne lett volna ilyen Ideálja, aki után ábrándozva epedjen s akit a valóságban föltalálva magának elkívánjon? Ha a víg nótáját hallod, kiblaha érzed belőle, hogy aki dalija: talujza lálkozott valaha a megálmodott Eggyel s ivott a boldogság örömpoharából. De hallga csak a bús dalát is s menten megesküszöl, hogy fenékig ürítette a boldogtalanság ürömkelyhét is. Ilyen méla hangok csak csalódott, könnyekben ázott szívből találnak utat az ajkra: Blaha Lujza is átélte a maga szomorúra fordult szívregényét föllelte, de meg el is vesztette az Ideálját. Talán úgy volt, hogy az ifjúnak választania kellett szerelme s a gazdag-

14 14 ság közt s egy gyönge pillanatában az utóbbit választotta? Volt, ahogy volt; annyi bizonyos, hogy Blaháné, már mint a Nemzeti Színház ünnepelt művésznője, 1875 nyarán szinte menekül Pestről le, le Egerbe! És játszik és mulat, nem is kedvvel, hanem vad szenvedéllyel, mintha feledni, temetni akarna BLAHA LUJZA FÉRJÉVEL: BÁRÓ SPLÉNYI ÖDÖNNEL valami nagyon, nagyon fájót vagy mintha mutatni akarná: azértsem fáj! azértis boldog leszek! S harmadnapra már menyasszonya legvígabb mulattatójának s rá két hétre felesége runyai Soldos Sándor címzetes földbirtokosnak. Kár volt ennyire sietni, szegény jó asszonyka, mert hátha Ideálod még-

15 15 sem bírt erőszakot tenni a szívén, hű maradt hozzád s várt vissza, hogy oltár elé vezessen...? Ha igaz is: már késő! Most már az életben is játszani kell s adni az így is boldogat: csalni a világot s csalni enmagadat. Nehéz sor s úgy-e föllélegzettél, midőn négy év múltán válással szerezhettél újabb özvegyi szabadságot? Közben, úgy lehet, elhalt az Ideál vagy anélkül is behegedt a fájó seb... S oly sivár, üres az élet megértő társ, osztályos pár nélkül...! Kivált mikor valaki alig múlt 30 esztendős s ez a valaki Blaháné: még mindig körülrajongott kedvence fiatalnak, vénnek... S addig-addig töpreng így magában, mígnem 1881-ben harmadszor is oltár elé áll s örök hűséget esküszik báró Splényi Ödönnek. Boldog most? Ő tudja. Mi csak azt láttuk rajta, hogy elégedett. S ez is valami ennyi megpróbáltatás után. Sajnos, ez az állapota sem végig tartós. Harmadszor is özvegy lesz a báróférj halála folytán s a regénynek nincs több folytatása. Vége. A hősnő szöghaja deresen ezüstös: lejárt a szív ideje. S ezentúl már csak emlékein át dobog: csöndes, kiengesztelődött dobbanással. Öreg gazdája már nem vádol senkit, nem panaszkodik semmiért, még csak nem is beszél erről a múltjáról. De ha észrevétlen meglesnéd a matrónát a Margit-sziget fái alatt, amint ott ül a magános padon, ölén a nyitott könyvvel s merengő szemekkel a semmibe bámul: hamar megértenéd, kire gondol. Így csak az Ideálra nézünk vissza, mikor már nincsenek ideáljaink. Íme, a bűbájos asszony, a «színésznő», akiért annyi szív dobogott emésztő vággyal; aki egy nézésével lángragyújtotta, egy mozdulatával felforralta ifjak, öregek vérét; akihez versben és prózában szinte ömlött a szerelmes levelek özöne; aki a színen mindig csak lángolt, szeretett, magával ragadott boldogsága örömujjongásával, vagy megríkatott boldogtalansága elsírt keserveivel: a szerelemnek ez az elhívatott mímelője az életben csak egyszer szeretett! És csalódottan is hű maradt lelkében, utolsó lehelletéig, az elvesztett Egyhez. Én így tudom róla. És a nagy művésznőnél is magasabban látom a hű asszonyt. A legfönségesebb szimbólum az ember fején mégsem a babér, hanem a töviskoszorú.

16 A SAJÁT HÁZ. Blaháné családias természet s mód felett szereti az otthonát. Még a színpadon sem időzik szívesebben, mint odahaza. De hogy itt se feledkezzék meg arról a másik otthonáról: színi diadalainak trófeumaival díszíti lakása falait. Láthatsz ott ízléses alkalmazásban szalagokat, arany-, ezüst- és babérkoszorúkat, festett és fotografált arcképeket, albumokat: egész kis múzeumot dicsősége emléktárgyaiból. (Azaz hogy csak láthattál, mert azok legjava már évek előtt a Székesfőváros Múzeumába vándorolt, hogy annak majdan, ha berendezik, legvonzóbb objektuma a Blaha-szoba legyen.) Még bérelt nyári lakásaiba is visz belőlük díszül s így esik, hogy néhai Erzsébet királynénk Gödöllőn sétálgatva, a nyitott ablakon át figyelmessé lesz a falon lógó színes szalagokra, megkérdezi, ki lakik itt? s midőn értesül, hogy Blaháné: bemegy, tövirol-hegyire megnéz mindent s kedvesen köszönteti a legszélesebb szalagról leolvasott Török Zsófit. (A «Piros bugyelláris» felejthetetlen bírónéját.) Ennyi minden holmival: leégéssel határos csapás a BLAHA LUJZA ÉDESANYJA hurcolkodás; családi s egyéb körülmények következtében, néha mégis elkerülhetetlen. Hogy ezt a «mégist» egyszersmindenkorra kitörölje a szótárából: gondol merészet s nagyot s megvesz egy csinos, emeletes palotácskát a régi Vásár-, ma Tisza Kálmán-téren s ott helyezkedik el véglegesen. A háznak szép kis udvarkertje is van: még a nyaralást is megspórolhatja vele. Meg oszt minek fizessen ő másnak házbért, mikor magának is fizethet? No nem?

17 17 Úgyszólván ingyen lakik s a földszinti két lakás béréből bőven kitelik a ház fönntartásának minden költsége. Még tán a spórba is rakhat belőle valamicskét. No nem? Itt lát bennünket is vendégül ebédre s itt tűnik csak igazán szemünkbe, amit pedig addig is észrevehettünk volna: milyen perfekt úrinő ez a mi bájos szubrettünk. Ahogy ő az asztalfőn ül, ahogy eszik, mindenre szinte észrevétlen figyel, a társalgást vezeti, kínál és kér s állandó derűvé temperálja a fakadó jókedvet; aztán a gazdagon terített asztal, a ragyogó edények, semmi hivalkodó bőség, csak választékos elégség, a zajtalan tálalás, sima kiszolgálás: teringettét, itt báróéknál vagyunk! Ezt nem lehet tanulni, evvel születni kell. És hogy mennyire a lelki valójához tartozik ez az úri finomság: egy másik perfekt úriasszony így világította meg előttünk: «Negyven év intim barátsága fűzblahánéhoz; sok mindenről és mindenkiről beszélgettünk e hosszú idő alatt: de soha, egy rossz szót sem hallottam tőle pályatársnőire». Nos, kisül, hogy az udvarkertben mégsem lehet kinyaralni; a lakóknak pedig nem akaródzik házbért fizetni. «Csak nem pörlöm be őket?» Nem, hanem eladja fejük fölött a házat s a körútsarki Szelényi-udvarba költözködik, most már igazán véglegesen. Ám hogy ház nélkül mégse maradjon: a palotácska árából Balatonfüreden vesz villát s évek során át ott tölti a nyarat. De utóbb innen is elüldözi a fátum. Nagynehezen rábírják ugyanis egy yacht-parthiera. Már a tó közepén siklanak, mikor nagy hirtelenséggel rájuk nyargal a bakonyi tájfun; ide-oda dobálja a könnyű dióhéjat s végül is nekivágja a siófoki kőmólónak; Blaháné kiesik a yachtból s véresre zúzza arcát és kezét az irdatlan köveken. Hát ő erre a vízre többet rá nem megy még páncélhajón sem! Tovább járja a magyar fürdőket s találkozunk vele Szliácson, Tátrafüreden s legutóbb a Margit-szigeten: a tavalyi nyár utóján utolsó nyarán...!

18 18 Külföldre csak elvétve járt üdülni, utazni meg épp nem szeretett. Türr István mégis kivitte egyszer Párizsba s végigkalauzolta a modern Babylonon. Sok szépet látott s tapsolt Judicnek: a francia Blahánénak is. Judic, évek múlva, viszonozta ezt a látogatást Budapestnek; sőt eljátszotta a Népszínházban is hajdan híres szerepét: Nebántsvirágot (Mamzelle Nitouche). A Jani-Juci kupiét mozdulatlan állva, ölén összekulcsolt kezekkel s csak szemjátékkal kísérve adta elő. Másnap a lapok nekiestek a mi díváinknak: «Tanuljatok! Bezzeg ez nem rugódozik minden strófa után, csak a szemével pislant egyet s kész a hatás». Olvassák Blahánénak. «Dejszen» felel ő «láttam én Judic Nebántsvirágát, mondjuk... X év előtt Párizsban. Bezzeg rugódozott őkelme is a Jani-Jucihoz. Csakhogy akkor még nem volt (mutatja) ekkora (hasonlíthatatlan franciássággal) embonpointja». Pedig Blaháné sohse játszotta Nebántsvirágot csak nem hagyta a magyart. Otthoniasságát bizonyítja az is, hogy nem szeret cifrálkodni az utca számára. Egyszerű ruhákban jelenik meg a nagy nyilvánosság előtt s csak a színpadon szab divatot ízléses toilettejeivel, ha azt szerepe megkívánja vagy legalább megengedi. Ékszert alig hord, de amit az ujjára, karjára érdemesít: az mindig kis műremek, értékes antikvitás. Egy ilyen karkötőt pillant meg Szliács fürdőhelyen a főúri ízlésű Atzél Lajos báró az ablakán kikönyöklő művésznő karján s bár nem látja az arcát, spontán megjegyzi: «Ez valaki odafönn». Persze, nagy az öröme, mikor megtudja, hogy ez a valaki - Blaháné. És hiszik, nem hiszik: sohasem kereste a nyilvánosságot, sőt valósággal kerülte a feltűnésre kínálkozó alkalmakat. Innen van, hogy bálokba ritkán járt s lóversenyeken is csak elvétve lehetett látni. Csak színházba járt szívesen, legszívesebben az ő kedves Népszínházába, ahol állandó saját páholyából gyönyörködött pályatársai művészkedésén, mulatott a komikusok mókáin s viszonzások nélkül viselte a feléje irányzott látócsövek pergőtüzet. Vagyis: mindig és mindenütt a kifogástalan úriasszony mintaképe volt.

19 KITÜNTETÉSEK, JUBILEUMOK. Blaháné a legjobb szívű asszony a világon. Ahogy őt mindenki: ő is mindenkit szeret. Persze legjobban a családját. Édesanyját sokáig magánál élteti s halála után siet helyét betölteni kedves mostohahúgával, a korán özvegységre jutott Benedekné Kölesi Mariskával. Ha közelebbi nincs kéznél: valamelyik távoli nőrokonát veszi házához s hűséges Vilma komornája is ott öregszik meg nála. Hát még a két gyermekét! Alig akarja őket szárnyra bocsátani s ha mégis elszálltak: azt kívánná, hogy egy-két órát mindennap körülte legyenek: menyestül, unokástul, dédunokástul. Ott is vannak sűrűn s becézik, óvják, mulattatják, ápolják: ahogy a körülmények megengedik vagy megkívánják. Kivált derék s fényes polcra emelkedett Sándor fiára büszke s ez is úgy ragaszkodik anyjához, mintha még mindig ölben ülő kisdede lenne. Gyönyörűség így együtt látni őket. Híven, odaadással szereti barátait, kollégáit is és van szíve azokhoz is, akik rászorultak a mások támogatására. Abból a pénzből, amit ő jótékony célra összeénekelt: meg lehetne venni az egész Szelényi-udvart, amelyben neki csak egy szerény lakás jutott. A mellékelt levél bizonyítja, hogy inkább lemond a maga tiszteletdíjáról is, ha a kitűzött s csak tévedésből meg nem hirdetett jótékony cél jövedelmét biztosítottnak nem látja. Így fizet ő a megtisztelés és kedveskedés ezernyi megnyilatkozásáért, amellyel nemzete, évek hosszú során át, elhalmozta. Mondom, valóságos kis múzeum gyűlt már egybe értékes emléktárgyakból és kitüntetéseinek se szeri, se száma. Koronás arany érdemkereszt a királytól; elismerő, hálálkodó okiratok kormánytól, városoktól. Örökös tagjai sorába iktatta a Nemzeti Színház s dísztagjává választotta egy tucat egyesület. Kapott szerenádot, járultak eléje fáklyásmenettel s ünneplő küldöttségekkel; nevéről nevezték el a teret kedvelt Népszínháza előtt s kértére a Székesfőváros még életében kiutalta díszsírhelyét a kerepesi temetőben, koszorús költőnk: Jókai Mór sírja tőszomszédságában. Legszebb ajándékait mégis pályatársaitól, azokban a jubileumi ünneplésekben kapta, amelyekkel iránta való szeretetüket, elismerésüket kívánták kifejezésre juttatni. Különösen két ilyen jubileum zajlott le felejthetetlen hatással a Népszínházban. Az egyik 1896 május 6-án, Blaháné Nemzeti Színházbeli első föllépésének 25-ik évforduló napján, a «Tündérlak» népszínmű keretében.

20 20 A darabban Gyuri obsitos kedvese, Marcsa (Blaháné), azzal vádolja a házbelieket, hogy őt megboszorkányozták. Ezek nevében Lóra kisasszony, Marosához fordultan, ezzel a rögtönzéssel felel a vádra: Maga a boszorka! Nem oly ósdi-fajta töpörödött néne, Ki seprűn lovagol s ül a Lucza-székre; Éppen megfordítva: az a talizmánja, Hogy nem vénül soha örök ifjúsága. Pedig huszonötször cserélt a fa zöldet, Mőte babonázza ezt a magyar földet. Látják itt is, ott is, százféle alakban, Szívverését hallják szebbnél-szebb dalokban. Ma falusi kislány, üde, mint a bimbó: Holnap meg menyecske, észbontón kacsintó. Egyszer megnevettet együgyű szavával: Másszor könnybe lábbaszt tenger fájdalmával. Bomlik is utána nem egy falu népe, Kackiás legénye, ezüsthajú vénje: Ő meg szeret százat, szőkét is, barnát is, Sándort, Lacit, Bandit, Gyuricát is, mást is. Mégis ezért soha senki meg nem rója, Sőt ó Uram bocsa! még meg is tapsója. De ez még nem minden; van még több is vétke! Vagy nem ő tanított mást is e mesterségre? Egyre-másra nőttek nyomán a boszorkák, Akik az országot mint ő babonázzák. Bizonyságul fölvonultatja erre Blaháné leghíresebb szerepeiben (Török Zsófi, Hanka, Bakaj Erzsi, Buzi Zsófi) a Népszínház legjelesebb művésznőit (Hegyi, Komáromi, V. Margó, Lukács Juliska); mindenik hoz valami kedves emléktárgyat, amivel vallomásra szeretné bírni a vádlottat. BlahánéMarcsa persze mitsem sejt erről a «betét»-ről s szerep híján felelni se tud nekik. A házbeliek konok tagadássá minősítik ezt a hallgatását s döntő tanúul fölvonultatják Finum Rózsit (Küry). Ez bizakodva mondja: Hiszen ha csak az kell: ide vigyázzanak, Kiugratom rögtön bokorból a nyulat. Maga köré gyűjti erre a többieket s az egyikök karján díszlő babérkoszorúra mutatva, így szól Marcsához: Itt van egy koszorú: babérból kötöttük, Kik művészetedből az ihletet vettük; Levelei közé fontuk szíveinket: Utasítsad vissza, mondd nem ismersz minket. De már erre Blaháné szerep nélkül is tudott felelni: könnyel, öleléssel a közönség pedig zúgó tapsorkánnal.

21 21 Még mélyebb hatást vált ki a Népszínház alapításának 50-ik évfordulója megünneplésére 1922 december 7-én előadott «Török bíróné portája» című alkalmi darabka. Szereplői: a Népszínház még élő tagjai, BLAHA LUJZA 70 éves korában tartalma röviden ez: Aranylakodalmát ülő Török bírónét (Blaháné) köszönteni, megjelennek a portáján hajdani jóemberei is: megvénhedt alakjai régi népszínműveink fiatal hőseinek. Nevökben az öreg Bandi csikós (Pintér Imre) így fogadja a botos vőfélyek kezén kilépő aranyfőkötős nagyasszonyt:

22 22 Ha tanút ember vónék, virágokbul fonnám a szívem szózatját. De minek cifrázzam? Az ékességedhez, Török Zsófi, én már mitsem adhatok: teljes az, mint a teljes violáé. A tavaszunk vótál, vidám, dalos kikeletünk: legyík ezír őszöd derűs, napsugaras s hosszan, hosszantartó. Viseljed épségben aranyfőkötődet illik az, de nagyon, ezüstös fejedre amíg majd újra találkozunk itt, hogy megünnepeljük gyémántlakodalmad. Éljen! Ujabb vendég érkezik: őszhajú Feledi Boriska (Rákosi Szidi). Szeretettel öleli öreg barátnéját s biztatja: Mink együtt láttuk a nagy virulást, együtt örültünk a fakadó tavasznak, a bohó fiatalságunknak... S külön-külön, szépen megöregedtünk szakítja félbe az arany menyasszony. Soha, Zsófi, soha! vág vissza Boriska. A mi tavaszunkból sarjadt ki azoké is, 'akik utánunk gyüttek. Mink adtuk nekik a példát, mint kell virágzani és ha mit elérnek: nekünk is van abba részünk, az ő tavaszuk nagyrészt a mienk is. Bennük vagyunk fiatalok ma is s ez a fiatalság nem múlik el soha. Ez, Zsófi, az elsők örök ifjúsága. S most jönnek csak a váratlan kedves vendégek! Az elcsatolt részekről a tót Misu, a sváb Szepp s a székely Balánka jelentkezik, hogy a közös múlthoz való törhetetlen ragaszkodásáról tanúságot tegyen. Erre már a megcsonkított hazája jövőjét féltő Török bíró (Szirmai) is kezd remélni. S midőn a falun épp átvonuló cserkészcsapat is föl vonul, hogy meghajtsa zászlaját az «élő legenda» előtt s lelkes tartásával biztatást nyújtson a jobb jövő felé: a megtért Török bíró is lelkesen vallja: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban: Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen rebegi rá Zsófi a többiekkel. S ez az amen: legyen, ez a félig hitvallás, félig imádság az utolsó szó, amely Blaha Lujza ajkáról a színen elhangzott. Ezzel búcsúzott el magyar hazájától.

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt ISMERED NYÍREGYHÁZÁT? című pályázat BLAHA LUJZA Pályázat beküldője:

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08.

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. búsak, bíborak (Ady) füstösek, furcsák, BÚCSÚ Nehéz a pakkom, és a gépre túlsúllyal szállni nem lehet. Zanzásítom hát, amit érzek, kőbe vésse a képzelet. Átnéznek

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

ÁPRILISI NAPLÓ Az életkort mi vagy ki határozza meg? Ha nem érem meg a 86-ot, nem kerülök egy fényképre a dédunokáimmal

ÁPRILISI NAPLÓ Az életkort mi vagy ki határozza meg? Ha nem érem meg a 86-ot, nem kerülök egy fényképre a dédunokáimmal ÁPRILISI NAPLÓ 2015 Az életkort mi vagy ki határozza meg? Elalvás előtt olvasgatom a protestánsok Magyarázatos Bibliáját. Főként a magyarázatokat. Most éppen a végénél nyílt ki, a Személyek, helyek, fogalmak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben