BMW Klubélet 2003/3. - a BMW barátainak lapja - ÁRA: 100 Ft. A tartalomból: I. évfolyam 3. szám december. Megújul egy 02-es

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMW Klubélet 2003/3. - a BMW barátainak lapja - ÁRA: 100 Ft. A tartalomból: I. évfolyam 3. szám 2003. december. Megújul egy 02-es"

Átírás

1 ÁRA: 100 Ft BMW Klubélet A tartalomból: - a BMW barátainak lapja - A három betû Milyen BMW évfordulók voltak 2003-ban? Eredeti BMW alkatrészek - klub tagoknak Vezetéstechnika - elkülö nül ni Tihanyban lesz má ju - sában a BMW klubok 42. Európa Találkozója Haris Testvérek Autó Múze u - ma Hírek a BMW házatájáról Ülésezett a BMW Clubok Nemzetközi Tanácsa Újra jégre megyünk január 31-én Jön a nagy BMW könyv új díszkiadása A négy BMW klub hírei, eseményei I. évfolyam 3. szám december Megújul egy 02-es Az új 5-ös BMW lett az Év Autója az USÁ-ban 2003/3. A motorkerékpár 80 éve kiállításon

2 Rack Autó

3 BMW Klubélet 3 A három betû Mit jelent az, hogy BMW? - Ezzel a kér - dés sel kezdte a nagy érdek lõ - déssel kisért e- lõ adását Barna Bé la, a Wallis Mo tor Kft. ügy - vezetõ igaz gatója a novemberi klub napon. Bayerische Moto ren Werke, a BMW márkájú jármûveket gyártó bajor cég ne vé - nek rövidítése - hangzott az egyik hallgató válasza. - A mi szeretett kék-fehér emb lé - mán kon szereplõ három betû - így a má sik. - Egy kitûnõ autómárka - mondja a har ma - dik. Én is elgondolkoztam a kérdésen, mit jelent nekem ez a három betû, akinek 41 éve csak olyan autói voltak, melyek elején, hátulján a BMW embléma díszlett. Hát a B mindenképpen BIZTON SÁ - GOT. Ezekben az autókban mindig volt annyi erõ és gyorsaság, hogy a nem kí vá na - tos helyzetekbõl épséggel kihozzon, vagy ha kell, még idejében megálljon. A M szá - momra a MEGBÍZHATÓSÁGOT jelenti. A 41 év alatt egyik BMW autóm sem hagyott cserben. Mindig odaértem vele ahová in dul - tam és cserébe csak annyi törõdést kért, amennyit az üzemeltetési utasítása elõírt. Végül mit jelent számomra a W betû, ami egy magyar embernek V hangzót jelent. Hát VIDÁMSÁGOT. Mert ugye a BMW a vezetés öröme és ez nem csak jó szlo - gen, de tapasztalatból mondom, így is van. Sok vidám órát szerzett, amikor Európa szép helyeire röpített, vidám és boldog vol - tam, amikor rali- vagy túraverseny zõ ként, a BMW autóm segítségével álhattam a dobogó legfelsõ fokán, vagy vehettem át a legü- gyesebb gépkocsi vezetõ címért járó kupát. Mindezekért jelenti számomra, és min - den magyar BMW tulajdonos számára ez a három betû a BIZTONSÁGOT, a MEGBÍZ - HATÓSÁGOT és a VIDÁMSÁGOT! De most, Karácsony elõtt gondoljunk a kapukon, ajtók felett feltûnõ másik három betûre is. A G-M-B-re a Gáspár, Menyhért, Boldizsárra, a három királyokra, akik a kis Jézus megszületésén örvendeztek. Örvend - jünk velük együtt mi is! Tartalom BMW Klubélet 2003/3. A három betû 3 A BMW motorkerékpár 80 éve 4 Milyen BMW évfordulók voltak? 5 Eredeti BMW alkatrészek 6 Vezetéstechnika 8 Elõzetes az európai BMW klubok évi találkozójáról Frankfurti Autókiállítás Az én autóm (02BCH) 12 Haris Testvérek Auto Museum A BMW márka Magyarországon Boldog, békés Karácsonyt, kellemes ünnepeket kívánunk minden Kedves Ol va sónk nak! Olvassanak bennünket jövõre is! 9 13 Égig érõ csipkék között (BMTM) 14 V. Balatoni BMW Találkozó (MBA) Tihanyi BMW találkozó IX BMW gyár- és múzeumlátogatás A BMCB találkozója Évzáró túra (BMCB) BMW Club Európa-találkozó 22 Fejtörõ, Elõzetes már ci usi számunkból, Elõfizetési szelvény 23 Ezt írta 40 évvel ezelõtt az AM 24 Hírek a BMW házatájáról 25 Jégre megyünk ! 26 Muzeális jellegû jármûvek minõsítési rendje A BMW Clubok Nemzetközi Tanácsának határozatai Mûszaki Lexikon 29 Hogyan lehetek klubtag; Belépési nyilatkozat, Media ajánlat 30 Dr. Bernáth Zoltán a szerkesztõbizottság elnöke

4 4 BMW Klubélet A BMW motorkerékpár 80 éve 3. rész A 80 éves áttekintéssel 1972-ig jutot - tunk. BMW 1973 óta használ tárcsa féket és öt - se bes séges váltót és 76 között épült az egyik leg meg bízhatóbb modell, az R90S 900-as motorral ban a terepversenyeken való si ke - res szereplés érdekében kijön az el sõ soro - zat ban gyártott enduró motor kerékpár verzió, a 87-ig gyártott, 50 LE, R80GS, elõ - ször a világon egykarú hátsó vil lával és köz - ponti rugótaggal õszén a BMW egy teljesen új fej - lesz tés sel áll elõ: ez a K-sorozat. Az elek - troni kus gyúj tású és befecskendezésû négy hengeres soros K100- asból 10 év a latt darabot gyártottak. Ekkor kicsit háttérbe szorult a hagyományos boxer fejlesztés ben jött ki a háromhengeres K75, mely a 120 fokos gyújtásleosztással egy na - gyon jó tulajdonságú motort produkált ben jelent meg Kölnben az IFMA- n korának avantgárd fejlesztése, a 100 R90S, az egyik legmegbízhatóbb lóerõs, 987 cm 3 -es K1, amely a K100-as nagyteljesítményû variánsa volt. 93-ig gyártották ra világossá vált a BMW számára, hogy a boxergyártást nem tudja leállítani, jobb nak látszott tehát a hagyományos és mo dern technikát ötvözni: ez eredmé nyezte a 95 LE, 1085 cm 3 -es R1100RS-t, amely ismét meg tudott újulni, ki hoz ván az új, egyedi elsõ kerék felfüg gesztést, a BMW telelevert. Az ergo nómi ára mindig nagy súlyt fektetõ gyár ennél a modellnél egész csomaggal jelentkezett. A szélvédõt, a kormányt és az ülést a vezetõnek leg job ban K1, az avntgarde fejlesztés megfelelõ pozícióba lehet állítani. Kö vet kezõ évben megjelent ennek GS változata. A 1987 óta hasz nált para lever rendszer csök - kenti az ún. kar dánhatást (gázadásnál jelentkezõ bil len tõ reakció), javítja a hátsó kerék érint kezését a talajjal, a teleleverrel együtt fé ke zéskor nem térdepel le a motorkerékpár ezáltal nõ a stabilitása óta használ a BMW a világon szintén elõször ABS-t. Most már csak a német-olasz-osztrák kö zös projekt eredményeképpen meg szü le - tett négyszelepes, egyhengeres, lánc haj tá - sú F650-rõl kell szót ejteni, melynek Dakar változata látványos sikereket hozott a Pa - ris- Dakaron. De a sportster kedvelõket sem hagyta a BMW kiszolgálatlanul, gondolok itt a szemre is tetszetõs 1200-as Cruiserre. A BMW R 1150 GS volt eddig a legna - gyobb túraendúró. Elöl telelever, hátul pa - ra lever rugózással és még terepen is na - gyon jó menettulajdonságokkal ben a BMW kihozta a 125 cm 3 -es C1-et, ami kabinszerû tetejével és 4 pontos biztonsági övével bukósisak nélkül, öl tö - nyösen is használható. Most már van nagy luxus túragép, kis és nagy endurok, sportster. De már kerin ge - nek a hírek egy 1200-as endúró géprõl, ami a nagyobb teljesítménye ellenére 30 kg-mal könnyebb lesz. Vértessy Zsolt

5 BMW Klubélet 5 Milyen BMW évfordulók voltak 2003-ban? 20 éve készült az elsõ BMW dieselmo torral, a BMW 524td. A 2,4 literes mo dell - be 115 LE szorult, km/ó rára 13 mp alatt gyor - sult fel, és végsebessége 180 km/ó volt. 30 éves a híres négy - cilinder, a BMW igazga tósá - gi épülete és a BMW Mú - zeum. 30 éve nyitott a BMW új gyá rat Dingol fing ban. A gyár elsõ ter méke a BMW 520-as modellje volt. A Zeppelin-vonat június 21-én Hamburgból Ber linbe a 257 km- es távol - ságot 98 perc alatt tette meg. Egy 12 km hosszú pá - lya részen el érte a 230 km/óra sebességet. Meg - haj tása a 46,9 literes és 580 A Zeppelin vonat 25 éves a BMW egyik legemlékezetesebb sportautója, a BMW M1. Olyan ne - ves piló ták verse nyeztek ve - le, mint Jac ques Lafitte, Di - dier Pironi, Alan Jones, Nelson Piquet, Carlos Reute - mann, Hans-Georg Bürger és Hans- Joachim Stuck. BMW M1 -akár 950 Le-s motorral 70 éve tûnt fel az elsõ hathengeres BMW autó, a BMW 303 és 70 éves a BMW 132, az elsõ nagy csillag - motor, mely 27,7 literes volt és 1200 LE-t teljesített. A Jun kers Ju 52- ben az egyik legfon tosabb civil repülõ - gép motor. LE-s BMW VI repülõgép mo - tor, fogyasz tá sa 71,5 liter. Azért nem honosodott meg, mert a korabeli fékrend szer - rel nem le hetett a vasút - hálózatba in tegrálni és a légcsavar-meghajtás veszé - lyes volt. 75 éve vette át a BMW AG az eisenach-i autó gyá - rat, amely késõbb DIXI- Mûvek néven vált ismertté. 80 éve készült a BMW R32, az elsõ soro zatban gyár tott motor ke rék pár. Kü lön cikk fog lal kozik ennek elõzményeivel (BK 2003/1.) és a nyolcvan év tör té neté - vel. 85 éve indult az elsõ sorozatban gyár tott BMW termék, a BMW IIIa repü - lõgépmotor. 90 éve alapították a Rapp Moto renwerke GmbH- t, a BMW elõd jét.

6 6 BMW Klubélet Eredeti BMW alkatrészek klubtagoknak Interjú Módly Lászlóval A motorkerékpár- és sze mélygépkocsi-eladás nem lehet sikeres megbízható alkat rész ellátás nélkül. Egy év alatt körül be lül 1,8 mil liárd forint a magyar importõr alkat rész-forgalma. Módly Lászlót, a Wallis Mo tor Kft. alkatrész-kereskedelmi igazga tó ját kérdeztük. Elõször tisztázzuk: mit értünk ponto - san alkatrész alatt? Természetesen a dugattyút, a henger - fej tömítést is, de minden olyan más felsze - re lési vagy lifestyle-cikket, amely a BMWtulajdonosok igényeit hivatott kielégíteni. Vagyis ide tartoznak a BMW-s aján dék tár - gyak és a motorosoknál különösen fontos ru há zati termékek is, ezek teszik ki a forga - lom ötödét. Amikor alkatrészekrõl beszé - lünk, ezekre is gondolunk. Miért lényeges az eredeti BMW alkat ré - szek beépítése? Akár a BMW, az eredeti BMW alkat - rész is fogalom. Ezeket a gyár szállítja, min degyiken feltüntetik a BMW márka jel - zést. Speciális minõségellenõrzési rendsze - ren kell átjutniuk, ezért biztosak lehetünk ben ne, a hivatalos úton beszerzett gyári al - kat rész teljes értékû, az eredetileg be épí tet - tel azonos. Ezekért a gyár két éves jótállást vállal. Hogyan biztosítják a magyarországi BMW autók és motorkerékpárok alkat részellátást? Elsõsorban a saját raktárunk mintegy 8600 tételébõl, ezekkel az igények 73%-át tud juk kielégíteni. A készletet úgy állítottuk össze, hogy minden olyan alkatrészbõl le - gyen raktáron, amelybõl 12 hónap alatt legalább három darab fogy, vagy prog - nosztizálható a keresettsége. A teljes cikk - törzs 170 ezer alkatrészbõl áll, amibõl nincs kész letünk, azt Németországból kapjuk. A gyár szállítóképessége 96%-os. Hogyan jut el az alkatrész a gyárból a rak tára, majd onnan a kereskedõhöz? Közvetlenül a gyárból he tente há rom - szor érkezik a kamion az al kat ré szek kel. A - mit ma megrendelünk, holnapután meg kap - juk. A magyarországi kereskedõk na pon ta adják le a rendelést, vagy átveszik az á rut, vagy éjszaka kiszállítjuk nekik. Más nap munkakezdésre biztosan megkapják. Egy új vagy néhány éves BMW-hez min den alkatrész rendelkezésre áll. De mi a hely zet a régebbi típusokkal? Jogszabályi elõírás, hogy egy típus gyár tá sának a befejezésétõl 8-10 évig bizto sí ta ni kell az alkatrész-ellátást. A BMW üzleti fi lo zó fiája szerint viszont ennél akár évti ze dek kel tovább is elõállítja azt, amire keres let mutatkozik. Nincs minden, elõ for - dul hat hosszabb szállítási határidõ, de az alkat rész- katalógusban számos alkatrész van pél dául a 02-es BMW-khez. Milyen kedvezményt biztosít az im por - tõr a magyar BMW márkaklubok tagjainak? A felszerelési cikkekre, így a ruhá zat - ra, autós és motoros kiegészítõkre 10%, a mo tor, karosszéria, futómû stb. alkat ré - szek re 15% a kedvezmény. Ennyivel támo - gat ja a Wallis Motor a márkakereskedõket, a kik további kedvezményeket nyújthatnak. Hogyan vehetõek ezek igénybe? A vásárlónak be kell mutatnia érvé - nyes BMW Club Europa e.v. vagy Magyar BMW Autó klub tagsági kártyáját. A már ka - ke res ke dõk erre automatikusan megadják a ked vez ményt, erre a 147. számú körlevél köte lezi õket. Rendszeresek a különbözõ alkatrész vagy felszerelés akciók. Mi aktuális éppen? Akár 40 ezer forint alatt kapható téli ke rék, vagyis gyári BMW felni kiváló minõ - sé gû téli gumival. Hasonlóan népszerû az E39-es sorozatú 5-ös BMW tulajdonosainak körében, hogy jelentõs árengedménnyel cse rél tethetik le a 2000 szeptembere elõtt gyártott autójuk lámpatesteit a mo dell fris sí - tés utáni, LED-es hátsó és gyûrûs fényû elsõ fényszórókra, munkadíjjal együtt mind - össze Ft-ért. Féjja Zsolt

7 Wallis Pest

8 8 BMW Klubélet Elkülönülni (lehetõleg egyedül manõverezz) Gondoljon ar ra: VEZETÉS- TECHNIKA 3. rész Az a vezetõ, aki gépko csijával be - hajt a forgalomba, megfordulni vagy to lat ni akar, a töb bi vezetõt nem a ka - dá lyoz hat ja: övék az el sõbb ség. A vezetõ ke rül je az út pá lyán tör té - nõ meg fordulást. Beláthatatlan he lyen és e rõs for ga - lomnál ne forduljon meg. Ha tolatásnál a gép ko csiból hátra felé korlátozott kilátási lehetõsége van és a ve szély nem zárható ki, kérjen segítséget. Minden manõverezés (jobbra ka nya ro dás, balra ka - nya rodás, par ko ló - helyre való beállás, par kolóból való ki - állás, utánfutó fel - tevés és le emelés stb.) csök kenti a vezetés biz tonságát. A part nerrel történõ ma nõverezés sok kal veszé lye sebb, mint ha azt az ember e gye - dül hajtja végre. Lehetõség van: kivárni, amíg a másik a utó elmegy, vagy úgy igye kez zünk, hogy az még ne érjen oda. A másik gépjármû sebességét, tá vol - ságát gyakran tévesen becsülik meg. Sötétben különösen nehéz a távol ság és a sebesség meghatározása. (A svájci autóklub kiadványából fordította: Kaszó Endre) Praktikus tanácsok Ha elindulásnál a mo tor még hideg, a gép jár mû vagy a pótkocsi te le van, a jármûvek kö zötti tá vol ságnak kü lönösen nagynak kell lennie. Aki nem biztos ab ban, hogy a hely zet vál toz - tatást a jobb oldali út - test fe lén végre tudja hajtani, várjon addig, amíg az egész útpálya fel szabadul. Közvetlen balra ka nya - rodás elõtt még egy szer bizonyo sod junk meg, hogy való ban nem elõz minket sen ki. Jobbra kanyarodás e lõtt nagyon figyel jünk arra, hogy mo to ros vagy ke - rék pá ros jobb ol da lon nem tartózkodik-e. Különösen jól tartsuk szemmel a közle ke dést a visszapillantóból elin - dulás elõtt és után. Álló kocsisor esetén gondoljunk arra, hogy a kétkerekû jár mûvek (motor, ke rékpár) jobb ról e lõzhetnek. Aki lemond az el sõbb - ségérõl, az vilá gosan érthetõ intés sel jelez ze a másik nak. A ket tõs manõvert lehetõség sze rint kerüljük el (ne elõzzünk, ha ugyan ak - kor le is kell ka nya - rodnunk).

9 BMW Klubélet BMW CLUB EUROPA MEETING Tihany RENDEZÕBIZOTTSÁGA Elõzetes az európai BMW klubok évi találkozójáról Amint az a Klubtársainknál közismert, a Magyarországon hivatalosan bejegyzett négy magyar BMW klub tagja a BMW klubok világszervezetének (IC) és közvetlenül a mün cheni székhelyû BMW Club Europa e.v-hez (BCE) tartozik. Ez a szervezet 1962 óta minden évben egy Európa-találkozót (angolul: meeting) ren dez, amelynek rendezési jogát pá lyá zat - tal lehet elnyerni. A 2004 májusában sorra kerülõ 42. Európa Találkozó megrendezésére a fran ci - ák és mi magyarok pályáztunk, és mi nyer - tünk! Most alaposan fel kell készülnünk, ha azt akarjuk, hogy ez az Európa Találkozó olyan sikeres legyen, mint az 1999-ik évi volt. Új programpontokat kell kitalálnunk és meg fe - lelõ támogatottságot kell biztosítani. Mind - ket tõ érdekében már folyik a munka. Elsõ - ként a 7 tagú rendezõbizottságot alakítottuk meg. Elnöke dr. Bernáth Zoltán, ren dez - vényigazgató Vértessy Zsolt. Tagjai: Barna Béla a Wallis Motor ügyvezetõ igazgatója, Lakatos Miklós, a 02BCH elnöke, Oláh László, a Magyar Turizmus Rt. igazgatója, Petrich Ákos, a BMTM elnöke, valamint a majdan megbízott rendezvényszervezõ iroda ügyve ze tõje. A szükséges támogatottságot részben a felkért védnökök segítségével kívánja a Rendezõbizottság biztosítani. A védnökök felkérése folyamatban van. Új programpontként a résztvevõ nem - zetek ünnepélyes fogadását, egy nagy sza - bású, mûsoros, táncos ismerkedési estet a Club Tihanyban, és egy valamennyi magyar BMW autó és motorkerékpár tulajdonos számára meghirdetett Országos BMW Csil - lagtúrát tervezünk, szent királyszabadjai repülõ tér célállomással. Utóbbin ren - dõrmotoros és mo to ros kaszkadõr be mu ta - tót és Balaton feletti sétarepülési lehe tõ - séget tervezünk a részt ve võk számá ra. Persze mindez még a szükséges tá mo - ga tás és engedélyek függvénye. De ha si ke - rül megvalósítani terveinket, mi ma gyarok olyan Európa Találkozót rendezünk, amilyen az elmúlt 41 év során egyetlen európai or - szágban sem volt. Itt kérjük mindehhez minden BMW barát és áldozatkész támogató személy vagy cég segítségét. Helyszíni bejárás A BCE elnöksége megbízásából Helmut Protil alelnök és Kati Hockner a Nem zet közi BMW iroda vezetõje november én a Rendezõbizottság elnöke, igazga tója, egy szervezõ és Insperger Tamás, a Wallis Pest mûszaki igazgatója kiséretében megte ki - ntette a évi 42. BMW Club Europa Meeting tervezett Veszprém megyei helyszíneit. Ennek során megbeszélések tör téntek a Veszprém Megyei Rendõrfõ ka pi - tány helyettesével, a szentkirályszabadjai székhelyû Bakony Harcihelikopter Ezred törzs parancsnokával, valamint a Club Ti - hany kereskedelmi igazgatójával. A tár - gyalások Budapesten, a BMCB Benyovszky Móric utcai klubhelyiségében folytatódtak és a Wallis Motor Kft. igazgatóságán fejezõdtek be. A BCE küldötteit a MBA-1962 elnöksége november 26-án vacsorán látta vendégül. Helmut Protil alelnök úr köszönetet mon dott a Rendezõbizottságnak az eddig el vég zett nem kevés munkájáért, és azt jó nak minõsítette. Értesülésünk szerint a BCE elnöksége a november 29-én tartott ülésen hallgatta meg a kiküldöttek beszámolóját és ezzel kap csolatban megelégedését fejezte ki. B.Z.

10 10 BMW Klubélet Frankfurti Autókiállítás Sok szeretettel köszöntök minden kedves BMW Klubélet olvasót a szep - tember között meg rendezett hat - vanadik Frank fur ti Autószalonról! Ezen a ki - állításon a BMW kitett magáért, hiszen számos újdonságot muta tott be a nagy kö - zönségnek. Na de ha lad junk csak szé pen sorjában A BMW az Autószalonon egy saját, gi - gantikus méretû csarnokkal rendelkezett, amelynek külsõ falain ott ékeskedett a BMW elegáns márka je le. A csarnokba belépve e - lõször a BMW SHOP-ban talál tuk magun kat, ahol relikviákat, ruhákat és korlátozott pél - dányszámban megjelent modellautókat vásárolhattunk! Ezután jutottunk az autó - sza lonba Elõször az éppen világpremierét ün nep lõ új BMW 6-os sorozat show mû so rát néz - hettük végig, amely lebilincselõ volt. A BMW ugyanis új jáélesztette 6-os sorozatát, és itt mutaták be a 645CI modellt, a mely véleményem sze rint jelenleg a for ma ter - vezés és az autógyártás csúcsa. A gyönyö rû lakkfekete autóba a a bemu tató után bele is ülhet tünk. Az új modell Németországban még idén de cem ber ben megjelenik, nálunk azonban csak jövõ tavaszra várható. A sportkupét kezdetben csak egy 4500 köbcentis V8-as motorral szállítják, de

11 BMW Klubélet 11 késõbb kapható lesz egy gyen gébb 3500 köbcentis erõforrás is. Az M6-os meg je - lenése csak 2005-re vár ha tó. Az autó a lap - ára elõre lát ha tó lag 20 millió forint körül lesz. Továbbhaladva a BMW X3-as terep járót Az új 5-ös, belül csodálhattuk meg, amely ugyan csak itt mutattak be elõször. A cég új szabadi dõterepjárója a 3-as sorozat alap jaira épül. Motorikusan az autó a legkisebb BMW erõ - for rásait kap ja meg, a kétliteres benzinestõl fölfelé. Újdonság ebben a modellben az X-Drive rend szer, amely egy elek tronikusan vezérelt négykerékhajtást takar, menetsta - bilizáló elektronikával párosítva. Az autó e - gyéb ként úgy néz ki, mint egy ki csinyített X5-ös, ezért sze rintem a BMW ezzel a mo - dell jével leg inkább a höl gyek kegyeit sze - retné el nyer ni. Ez biztosan sike rül ni is fog Utunkat ez után a jelen tõs ránc fel var rá - son átesett X5-ös luxusterepjáró felé vet - tük. Az autó orrát és a há tul ját még spor to - sab bra szabták. Ezen kívül új kön nyû fém kerék tár csákat, új színeket és egy új motort is be mu tattak. Utóbbi a 4.8iS nevet viseli, így megszületett a lege rõsebb X5-ös! Ezen kívül még két kiállított modell rõl tennék említést: Az egyik a BMW új 5-ös sorozatának jelenlegi legizmosabb modellje, a BMW 545i. A szalonon egy lélegzet elállítóan szép, ezüstmetál színû 545-ös volt kiállítva fekete bõr kárpittal és hátul 4 krómozott kipu - fogócsõvel. Férfiak fi gyelem: a modell év vé gétõl nálunk is kapható lesz! A másik egy metálkék BMW Z4-es mo - dell, amelyet azért állítottak ki, mert a BMW mos tantól SMG váltóval is kínál ja roadsterét. Ez a váltó azért külön le ges, mert mindössze 3 tized má sodperc alatt kapcsol egyik fo kozatból a má sik ba. Újdonság to - vábbá, hogy új motor kerül a nyitott autóba, hiszen ezen túl egy 2.2-es 170 lóerõs soros hat hen ge res lesz a Z4-esben alapáron. Az újdon sá gok so ra azon ban itt még mes sze nem ért véget. Ugyanis a BMW saját csar noka mel lett egy má sik, több ezer négyzetméteres csarnokot találtunk, ahol a különbözõ BMW tuningcégek mutatták be ék sze re iket. A BMW Klubélet következõ szá - mában be szá molok a HAMANN, az AC SCHNITZER, a BREYTON és az ALPINA újdonságairól is, természetesen képekkel illusztrálva. Végezetül csak annyit, hogy aki teheti, feltétlenül látogassa meg a következõ Frankfurti Autószalont, hi szen itt az autók szerelmesei olyan él ménnyel lesznek gaz - dagabbak, a me lyet soha életükben nem felejtenek el! Fekete László Az érvényes BMW klubtagsági igazolvánnyal rendelkezõk részére a munkadíjból 20% kedvezményt biztosítunk

12 12 02 BMW Club Hungary 2220 Vecsés, Vörösmarty u. 12. Tel: 29/ Az én autóm - a restaurálások történetei - A 02- es BMW-k abból a célból készültek, hogy köz - le kedjenek velük. A 02 BMW Club elsõdleges célja sem lehet más, minthogy a ter - ve zõk és a gyártók elkép ze - léseinek megfelelõen hasz - nálhatók legyenek ma is a 02-esek. Mivel a maga korában ( ) mo - dern konstrukciónak szá mí - tott a típus, így átalakítás nél kûl is megfelel a mai kor követelményeinek. Miután a klubon belül elkészült az elsõ autó, mások is kedvet kaptak ahhoz, hogy korhûen res taurálják autójukat. Klubsegítséggel eddig kb. 70 autó esett át részleges vagy teljes felújí tá son. A leg elsõ, és a mai mapig az e gyik leg szebb autó tulaj do - nosa Mészáros Csaba. Elõ - szõr õ meséli el történetét a most induló so rozatunkban. Szilágyi Attila Az én felújított 2002-esem A 70-es években, gyer mek ként ismer - kedtem meg a BMW- vel. Szerencsés va - gyok, mert akárcsak apám egykor, én is egy 02-es BMW tulajdonosa lehetek nyarán véletlenül fu tot tam össze egy autóver seny zõ barátommal, Bertalan Zsolt tal, és megvettem tõle vi - szonylag jó mû szaki állapotú, de korrodált 2002-ét. Mi után haza - vittem, azon kezdtem tû nõdni, ho - gyan kezdjem el a fel ú jítást éle - temben elõször fogtam bele ilyen - be. Néhány ál mat lan éj sza ka után megszületett a stratégia: el kezd - tem szétszedni az autót. Az igazi felú jí tás õsszel, a lakatosnál kez - dõdött, rengeteg gyári alkatrész beszerzésével és fárad ságos utá - najárással folytatódott. Cserélni ke l lett az elsõ hom lokfalat, a sár - védõt, a kü szö böt, a torony mere - vítõt, az ajtók alsó é lét, a ta po - sólemezt 23 év eltel té vel elõ ször májusában a fényezõmûhely vette kezelésbe az üres karosszériát. Igyekeztünk min dent gyári állapotúra visszaállítani. Míg ké szült az autó, otthon elkezdtem a futó mû - al katrészek, a motor, a váltó, a diffe ren ci ál - mû és a belsõ kárpit felújítását. A végén jött a várva várt nap, az összeszerelés, ami igen ne héz feladat, mivel sok apróságra kell ü - gyelni. Július elején lett kész, jöhetett a pró - ba, amikor kiderül, vajon jó munkát vé gez - tünk-e? A próba igazolta jó munkánkat. A legnagyobb élmény számomra az elsõ ki lométerek megtétele volt. Az autó jó lett, a mai napig élvezem a hetvenes évek leg si ke - re sebb autóját. Számos találkozón sok-sok ér mével, serleggel jutalmazták a munkámat úgy érzem, megérte a fáradságot. Mészáros Csaba

13 BMW Klubélet Haris Testvérek Auto Museum Igen, ilyen is van. Budapesten, a XI. kerületi Móricz Zsig mond körtér e - gyik házának 6. emeletén talál ható. A világhírû mú ze - um ot a Haris testvérek édes anyja alapította ben, a csa lá di hagyo má nyo - kat kö vet ve, a ma gyar au to - mobilizmus emlékeinek m- egõrzésére. Az Auto Museum-ban közel 200 db 1:5 méret ará - nyú csodálatosan szép mo - dell és több mint 2000 db kiállított tárgy látható. Kö - zü lük kiemelkedõek a XIX. században készült au tók és motorkerékpárok model ljei, amelyek 1895 és 1900 között gyártott jár mû ve ket mutatnak be. A legré gebbi az 1875-ben készült Reiner gõzautóról készült. A kiál - lított tárgyak közül BMW vo - natkozású az elsõ BMW gyárt mányú autónak, a BMW Dixi 3/15 (Typ DA1) hû tõdísze, amely egy ken - taurt ábrázol. A játékautók között látható a BMW 328 nyitott és zárt változata is. A Haris Testvérek Auto Museum-ról az interneten a automuseum címen több mint 500 fénykép és leírás található. A tárlat megte - kintése - elõzetes telefoni bejelent kezéssel - minden érdeklõdõ számára lehet sé - ges (tel.: 1/ ). A belépés díjtalan. dr. Bernáth Zoltán BMW márka ismertségének elterjedése Magyarországon (A Haris Testvérek ipartörténeti közleménye) 13 A mára már hazánkban is közismert BMW jármû márka 1927-ben jelent meg Magyarországon. A német, majd európai autó- és mo - tor versenyeken egyre sike - re sebben szerepeltek a BMW márkájú jármûvekkel versenyzõk, így rohamosan nõtt e jármûvek iránti ér - dek lõdés hazánkban is. Bárdi József volt az elsõ, aki ke reskedelmi üzletében kí - nálta a BMW jármûveket. Az akkori idõkben az ér dek - lõdõk prospektusok útján ismerkedhettek a vásárlásra kiszemelt jármûvekkel, így volt ez a BMW-k esetében is. A forgalomba kerülõ jár - mûvek igen drágának bizo - nyultak és így nagyobb szám ban az olcsóbb kis a u - tókat és motorkerékpárokat adtak el. A sportcélra vásár - lók körében azonban a BMW az el sõ helyre került. Ennek következtében Ma gyarországon sorra ke rü - lõ versenyeken egyre töb - ben versenyeztek BMW már kájú autókkal, motor ke - rékpárokkal. Az elsõ világ - háborút követõen rendezett versenyeken a BMW jár mû - vek kel verseny zõk min - denkor helyezést értek el. Közülük is az egyik legsi - keresebb versenyzõ Urbach László volt. Múltja bi zal mat kölcsönzött a BMW AG- nek, így jármûveik értékesítésé - re, javítá sára Ma gyar orszá - gon az õ cégé vel szerzõdött ban. A magyar motor kerék - pár- gyártókat is érdekelte az újszerû elrendezésû mo - tor kerékpár ben egy 250 cm 3 -es BMW-t átter - veztek Weiss Manfréd cse - peli gyá rában. Ez azonban nem nyer te el a BMW AG. veze tõinek tetszését, bíró - sághoz fordultak és nyertek. Így a 10 darabos próba gyár - tás csak kisérlet lehetett, keres kedelembe nem kerül - hetett. Kevésbé ismert, hogy Magyarországon készült tûz ol tószerekbe 40 LE-s BMW motorokat építettek és használtak jó eredménnyel. Még egy említésre méltó terület: a Magyar Királyi Hon védség a II. világhá - borúban futárszolgálatra rend szeresítette a BMW mo - tor kerékpárokat. Haris Testvérek

14 14 BMW Motoros Túraklub Magyarország 1126 Bp., Kléh I. u. 3/B. Égig érõ csipkék között Két alkalom van egy évben, amikor nem érdemes Dél-Tirolba utazni: a május elsejét és az augusztus husza di kát megelõzõ hé ten. Nos, mi si ke resen kiválasz tot tuk a nyárvégi dá tumot, 18 mo torr al és 19 fõ vel nem is kaptunk meg fi zet he tõ áron szállást az olasz oldalon. Kénytelenek vol tunk a néhány kilo - méterrel odébb fek võ Karintiai Do lo mi - tokban éjsza kázni harmadáron, de kitûnõ körülmények között. Dél-Tirol Olaszország 7500 négyzet - kilométeren fekvõ, 116 községbõl álló, 450 ezer lelket számláló önálló tar tománya, Európa egyik legnagyobb al ma termelõje. Területének 78 százaléka 1200 méter fölött fekszik. Az elsõ vi lágháború után ezt a területet a vesztes Ausztriától csatolták Olaszországhoz, de a második világhá ború - ban vesztes Olaszországnak már nem kellet vissza adnia. Az etnikai ellentétek meg szûn - tek, Ausztria és Olaszország között kon - fliktus már csak Ötzi, a Similaun gleccserben talált 5300 éves múmia ho va tartozásán robbant ki, de 1998-ban ez is megoldódott, amikor Bolzanóban, a Dél-Tiroli Régészeti Múzeumban ka pott egy speciális hûtõ kam - rát. A leg utóbbi felmérések alapján a lakos - ság 68 százaléka vallja magát osztráknak, 27 százaléka olasznak és 4 százaléka ladin - nak. Bevezetésként öt osztrák hágót és 780 kilométert legyûrve érkeztünk az elsõ nap estéjén Karintiába, Her magor mellé. A ma - gyar országi perzselõ forróság után némi eny hü lést adott az 1200 méteres ma gas ság, ahol éjszakáztunk. A globális felmelegedés azonban a Do lo mitokat sem kíméli, mert az u tóbbi ötven évben a korábban sok helyütt három mé ter feletti téli hótakaró 60 centi - méteresre csökkent. Az elkövetkezõ napok kanyargással teltek, hiszen ezért jöttünk. Kora reg geltõl késõ estig hágó hágót követett. Nem gyõz - tük csodálni a kicsipkézett mészkõ- vonu - latokat, amelyek szürkén harsogtak a sötétkék égi háttérben, csúcsaikkal mega - kasztva egy-egy hó fehér felhõpamacsot. A túlzsúfolt utakon a négykerekûeknek nincs sok esé lyük az elõrejutásra. Ez volt a mo - torok ideje! Feldübörögtek a lovak, a kö - vetkezõ ka n yarban már a tükörben sem láttuk a büszke luxusautókat és az aszfaltra ragadozóként lapuló, most szinte bénult sport kocsikat. Persze nem is igazi Dolo mit-túra az, a - hol nincs esõ. Si került egy rö vid, de vastag zivatart kifog nunk. Vigyázat motorosok! A hegyek egyébként jól tapadó, jó minõségû útjai ilyenkor korcsolyapályává vál toz nak. A kéznél lévõ dolomit-mészkövet az úté - pítõk nem sajnálják ki az aszfaltból, ezért ilyen kor tojáson jár a motoros. Cortina D Ampezzo-t, a Dolomitok szí - vé ben lévõ elegáns és drága olimpiai várost csak a motor nyergébõl csodál tuk meg. Várt ránk Európa harmadik legma gasabb, de minden bizonnyal a legtöbb vissza - fordítós, 180 fokos kanyarral dicse kedõ hágója, a Passo dello Stelvio. A ka nyarok néhány autó számára elsõre beve he tetlenül szûkek, emelkedésük olyan magas, hogy látni az aszfalton az olaj teknõk karis to - lásait. A kristály tiszta hegyi levegõt meg - mér gezik az e resz kedõ autók égõ fékbe tét - jei.

15 Tel./fax: Mobil:30/ , Ritka az olyan alkalom, ahol az uta zó rövid idõn belül négy országot érint. Az olasz hágó után néhány perccel már Svájc kanyarjait döntögettük, hogy negyed órával Utolsó estére Ausztria legmagasabb csúcsa alá érkeztünk. A Gross glock neren a Wallner család panziójában a Wallack ház - ban 2400 méter magas ságban már nem elõször laktunk. 18 motorunk 12 müncheni BMW-s márka társat kapott hálótársnak a hûvös al pesi éjszakára. A szálloda szolgál ta - tásai, megfizethetõ árai, a család ven dég - szeretete és a fizetõs útszakaszon belül való éjszakázás lehetõsége min dig nagyon vonzó. A Grossglockner másnapi, ismételt le - gyõzése szép búcsú volt a magas he gyektõl. Petrich Ákos Olvasóinknak üzenjük késõbb a jó utat intõ svájci határõrtõl búcsúzva ismét Itá liában száguldjunk. Glurns! ne hagy juk ki, ha erre járunk. A városfallal körülvett õsi vá ros épületei az 1600-as évekrõl mesélnek. A ké sõ nyári al - ko nyat ban a Re schen hágón ke resztül az 1950-ben vízzel elárasztott s így víztározó martalékává vált falu vízbõl ár ván kie mel - kedõ templomtornya mel lett elha lad va lép - tünk át Auszt riába. Samnaun Eu rópa legkisebb tör peállama, vám sza bad terület Auszt ria területén, de svájci fennhatóság alatt. Rövid látogatásunk alatt fel ráztuk a kisvárost. Történt, hogy egy idõs svájci úr méregdrága Audijával figyel - metlenül beletolatott egyik motoros tár - sunkba, kisebb kárt okozva a motoron. A rend az rend, meg kellett várnunk a 25 kilométerrõl érkezõ svájci rend õrt, tekintve, hogy az államnak nincs saját rend fenn - tartója. A rendõr azt ajánlotta, ne ve tes sünk fel vele jegy zõkönyvet, mert ki szál lása majd nem 100 ezer forint, nem beszélve a büntetésrõl, amelyet a kár okozóra ki vetne. Így hamar megszü letett a meg egyezés károkozó és kár vallott között. Rendõrünk mégsem jött hiába, mert elcsíp te egyik klubtársunkat, aki a falun belül bukósisak nélkül moto ro zott. Salamoni büntetésként bará tunknak a többiek legna gyobb derült - ségére rendõri felügyelettel, a tûzõ napon, gyalogosan kellett visszatolnia mo torját oda, ahol a sisakját hagyta. Eddig 4 helyen, a Wallis Pest és Dunánál, a Rack Autónál Buda örsön vala - mint az A1 autónál Gyõrben adnak to váb - bi 5% engedményt klubtagja inknak al kat - rész vá sárlásakor, az im portõr által adott 15% kiegészítéseként. Úgy tudjuk, hogy más BMW ke res ke dõk is gondol kodnak ezen, de konkrét döntésrõl eddig nem kaptunk értesítést. Karácsonyra a BMW barátok gyer - mekei részére a szerkesztõbizottság által tervezett, az autószervízekrõl szóló tájé - koztatót technikai okokból nem tudtuk e számunkban megjelentetni. Amennyiben a közlés akadályai elhárulnak, a márciusi szá munkban közöljük. Szíves elnézést kérünk mindazoktól akiknek most csaló - dást kel lett okoznunk.

16 16 Magyar BMW Autóklub Bp., Csörsz u. 7. Tel./fax: 1/ V. Balatoni BMW Találkozó A nap bíztatóan indult. Gyenesdiáson reggel még nem esett az esõ. 9 órára már szép számmal gyülekeztek a környékbeli és a budapesti BMW-k. Régi ismerõseink is megérkeztek Jugoszláviából egy gyönyörû M6-ossal és egy E30-assal. Budapestrõl is jött két különleges BMW egy Koenig Special E30 és Zender E30 Convertible. Szóval volt látnivaló és nem csak a külön legességek miatt, hanem mert szinte min de gyik meg - jelent autó gyönyörûen karban tartott szépség volt. Felsorakoztak a résztvevõk autói Említésre méltó gesztus volt a szervezõk részérõl, hogy az autónkénti Ft-os nevezési díj fejében egy nagyon szép BMW emblémával díszített sörös korsót kapott emlékbe az autó tulajdonosa. Ez a gyenes - diási találkozókon már hagyomány, ami re - mélhetõleg a jövõben is megmarad. 9 óra felé az idõjárás még megengedte, hogy a Mozaik Áruház parkolójában felál - lított színpadon bemutatkozzon a Gyenes - diási Általános és Mûvészeti Iskola Kiskó - rusa és Néptánccsoportja, valamint a Kehi - dámák tánccsoportja. 10 órára kb autó sorakozott fel a parkolóban. Ez a hazai viszonyokat tekintve elég jó eredménynek nevezhetõ. 11 órakor Dr. Bernáth Zoltán, a Magyar BMW Autó - klub elnöke beszédével megnyitotta a ren dezvényt és egyúttal az esõcsatornákat is, mert ekkortól már egyfolytában zuhogott az esõ. Az esõvel küszködve 12 óra ma gas - ságában elindult a felvonulás, ami Keszt - helyt és Hévízt is érintette. A felvonulás végére már mindenki megéhezett. Szerencsére a környék bõ vel - kedett az éttermekben, úgyhogy az ebéd del nem volt probléma. Azzal már sok kal in - kább, hogy az idõjárás nagyon so kaknak el - vet te, a kedvét a további mara dás tól és bizony a résztvevõk többsége szét széledt. 14 órakor az áruház emeleti tár gya ló jában némileg ünnepélyes keretek között mega - lakult az MBA elsõ vidéki tag szer vezete, a Balaton-felvidéki helyi klub szer vezet. A helyi klubélet beindítása érde ké ben igen komoly szervezõmunkát vég zett Fekete Béla és Mózner Veronika. Ezúton is gra tu - lálunk a munkájukhoz! A megvá lasz tott vezetõség: Feketéné Papp Andrea el nök, Kurucz Péter titkár és Mózner Veronika gazdasági felelõs. Sok sikert kívánunk munkájukhoz! A további programokon, mint a gumi - égetés és a Legdögösebb Bömös verseny eredményhirdetésére már csak a legfana - tikusabb résztvevõk maradtak. A szépség - verseny az alábbi végeredményt hozta: 1. A kehidai Dámák HSF-322 E30, 2. SU M6, 3. CEF-865. Jó ötlet volt a gyerekek megszavaztatása és a Kis Kobak díjak odaítélése. Összességében elmondható: bár a szervezõk komoly munkát végeztek, a

17 honlap:www.freeweb.hu/bmwklub 17 programok egy részét elmosta az esõ. Én azon ban em lék szem nagyon jó han gulatú, verõfé nyes napsütésben meg ren dezett Bala toni BMW találko zóra, úgyhogy le gyünk optimisták! Jö võ re immár VI. alka lommal, ugyanitt új ból találkozunk, de e sõt egy cseppet sem! Tihanyi BMW találkozó, szeptember Erre a találkozóra igazán szép idõt kaptunk. Mind a három nap verõfényes, szin te nyárias napsütés fogadta a részt ve - võ ket. Az immár hagyományos rendez - vénynek, a tihanyi BMW Üdülõ adott hely - színt. A részt ve võk péntek délu tán tól illetve szombat reg geltõl érkeztek, at tól füg gõen, hogy ki hány napot tervezett a találkozón tölteni. Péntek este - az ad dig beérke zettek - nek - egy jó han gulatú vacsora volt az esti prog ram az Adler pan zióban. Szom ba ton aztán a többség meg ér kezé sét köve tõen rögtön megkez dõdött a fõ program, a BMW Tízpróba. Ez egy autós tájékozódási verseny volt Tihany kör nyékén, tíz ellenõrzõ állo - más sal és a legkü lönbözõbb játékos és ügyességi felada tokkal. A versenyt sem - A Négyhengeres. BMW központ Münchenben miképpen sem lehetett könnyûnek nevezni, de a neve zõk nagy része meg ta lálta mind a tíz ellenõrzõ pontot és több-kevesebb siker - rel meg is oldotta az adott feladatokat. A tízpróba befejezése után ebéd követ kezett, Balaton-felvidéki helyi klub szer vezet vezetõsége - egy csinos test vérpár kellemes ének - számaival fû sze rezve - a Ferenc Pincé ben. Este aztán egy kötetlen szalon na sütés, meg némi borozgatás segí tette a ver senyben el - fáradt BMW tulaj donosok regene ráló dását. Azért ez csak részben sikerült, mivel a sütögetés és a borozgatás hajnalig tartott. Vasárnap azért maradt idõ a pihenésre is. A záró program a BMW autók felvonulása volt Balatonfüred érintésével. BMW gyár- és múzeumlátogatás Jól sikerült a kétnapos klubkirándulás. Az útitervben szereplõ BMW gyár- és múze - umlátogatáson felül az utolsó percben sike - rült elintézni, hogy a Steyerben (Ausztria) levõ BMW Motor Gyárban is fogadjanak bennünket. A két csoportban megtartott két órás gyárvezetés során megtudtuk, tól itt készülnek a BMW diesel mo - torok. Ezekbõl 1999-ig összesen 1 millió darabot készítettek kiváló minõségben. Ezért ben minõségi díjat kaptak ben a fejlesztések ered mény eként már 531 ezer motort készített a gyár 2552 dolgo zója. Mün chenben a 3-as sorozat ka - rosszéria-elemeinek préselését, a kész kocsiszekrények fényezését, összeszerelését láthattuk a gyár egyik mérnökének

18 18 Magyar BMW Autóklub Bp., Csörsz u. 7. Tel./fax: 1/ vezetése mellett, majd a BMW múze um meg tekintésével 17 órakor zárult a két - napos program. A résztvevõk egybe hang zó véleménye szerint érdemes volt ezen részt venni, hiszen két nap alatt viszonylag kevés pénzért igen sokat láttak és tudtak meg a BMW autók gyártásáról, a márka tör té ne - térõl és a tervezett újabb fej lesztésekrõl. Máris újabb igényeket jelez tek a túra részt - vevõi egy további BMW gyár egy ség és a bajorországi Alpina tuningcég megte kin té - sére. Klubunk mostani túráján 48-an vettek Hatan egy spártai egyszerûségû, de tiszta szobában Tanakodás a szállás elfoglalásakor részt: 32 klubtagunk illetve hozzátartozója és 16 vendég. A klubnapokról Az októberi klubnapunkon elõadást tartott Joachim Böhm Németországból ér ke - zett repülõmérnök A propellertõl a BMW autóig címmel. Õt Palágyi István az ORFK r.fõtanácsosának igen eredeti és nagyon hatásos balesetmegelõzésrõl szóló elõadása követte. A müncheni gyárlátogatáson járt tagjaink beszámoltak a kirán du lá son szer - zett élményeikrõl, tapaszta la taikról. A novemberi klubnapon Barna Béla, a Wallis Motor Kft. ügyvezetõ igazgatója tar - tott nagy figyelemmel kisért, érdekes elõ - adást BMW újdonságok címmel. Dr. Bernáth Zoltán klubelnök tájékoztatta a tag - ságot a 42. ET. elõkészületeirõl. Beje - lentették, hogy elnökségünk mire gondolt a tagságot érõ kellemes meglepetés alatt. Az elnökség tájékoztatta a tagságot a pécsi tagszervezet megalakításával kapcsolatos fejleményekrõl. A decemberi évzáró klubnap helyszíne a Paulaner Sörözõ lesz, ahol egy kel lemes vacsora mellett a klubtagok tréfás és ke - vésbe tréfás ajándékokkal megaján dé - kozzák egymást. Közben azért munka is folyik, hiszen a Jégre megyünk 2004! ren - dezvény szervezése is gõzerõvel halad. Erre a rendezvényre január 31-én kerül majd sor. Kovács István Kiszállingózás a kedves buszunkból, Münchenben

19 Castrol

20 20 BMW Motor Club Budapest 1089 Bp., Benyovszky Móric u. 40. A BMW Motor Club Budapest 12. Nemzetközi találkozója A jólsikerült találkozót a kis kun maj - sai Jonathermál Kempingben tartottuk meg. keverve. A kem pinglakóknak vi dám és lát vá nyos vetélkedõt ígér tünk, ami el - ma radt, mert a túra el hú zódott. A né zõ - ket terepen tar tott lélegzet el állító mo - toros bemutatóval kárpótoltuk, majd ki - állítottuk a gépeinket a vendégek szá - má ra. A mo to rok között volt több év - tizedes ve te rán darab, de a leg újabb BMW mo dellt is megcso dál hat ták az ér - dek lõ dõk. A BMW sek is bekap cso lód - hattak a kempingben fo lyó hagyo mány - õr zõ szüreti fesztivál prog ram jaiba. Motorkerékpár kiállítás a 80. évforduló alkalmából Az idei találkozóra érkezõk a kikap - csoló dás, a közös buli mellett egy kép - A BMW Motor Club Budapest és a Turul HD Club a BMW motorkerékpár 80. és a HD 100. évfordulóját a Spirál Autótechnika Kft. Bemutatótermében köszönet érte Jankó István úrnak a MAVAMSZ elnökének sike res kiál lí tás - sal ünnepelte meg. A BMW kiál lításon 28 motorkerékpár, két motor blokk (egy He li os és egy R39) 14 négy zetméter szemléltetõ tabló és képek mu tat ták be a 80 év fejlesztését. A látogatók be - pillantást nyerhettek a klub életébe is. A Wallis biz to sí totta a legújabb modellt, a többi mo tor ért és fáradságért köszönet a klub ta goknak. keresõ túrát is teljesítettek. A verseny - zõk egy útvo nal ter vet és egy oldalnyi ké pet kaptak, ame lyeket az elõírt, mintegy 150 km hosszú útvonal mentén fel kel lett ismerni és a kép mellé írni a fu tó kilométert. Ter mészetesen a ké pek elõfordulása és sorrendje össze volt

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben