BMW Klubélet 2003/3. - a BMW barátainak lapja - ÁRA: 100 Ft. A tartalomból: I. évfolyam 3. szám december. Megújul egy 02-es

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMW Klubélet 2003/3. - a BMW barátainak lapja - ÁRA: 100 Ft. A tartalomból: I. évfolyam 3. szám 2003. december. Megújul egy 02-es"

Átírás

1 ÁRA: 100 Ft BMW Klubélet A tartalomból: - a BMW barátainak lapja - A három betû Milyen BMW évfordulók voltak 2003-ban? Eredeti BMW alkatrészek - klub tagoknak Vezetéstechnika - elkülö nül ni Tihanyban lesz má ju - sában a BMW klubok 42. Európa Találkozója Haris Testvérek Autó Múze u - ma Hírek a BMW házatájáról Ülésezett a BMW Clubok Nemzetközi Tanácsa Újra jégre megyünk január 31-én Jön a nagy BMW könyv új díszkiadása A négy BMW klub hírei, eseményei I. évfolyam 3. szám december Megújul egy 02-es Az új 5-ös BMW lett az Év Autója az USÁ-ban 2003/3. A motorkerékpár 80 éve kiállításon

2 Rack Autó

3 BMW Klubélet 3 A három betû Mit jelent az, hogy BMW? - Ezzel a kér - dés sel kezdte a nagy érdek lõ - déssel kisért e- lõ adását Barna Bé la, a Wallis Mo tor Kft. ügy - vezetõ igaz gatója a novemberi klub napon. Bayerische Moto ren Werke, a BMW márkájú jármûveket gyártó bajor cég ne vé - nek rövidítése - hangzott az egyik hallgató válasza. - A mi szeretett kék-fehér emb lé - mán kon szereplõ három betû - így a má sik. - Egy kitûnõ autómárka - mondja a har ma - dik. Én is elgondolkoztam a kérdésen, mit jelent nekem ez a három betû, akinek 41 éve csak olyan autói voltak, melyek elején, hátulján a BMW embléma díszlett. Hát a B mindenképpen BIZTON SÁ - GOT. Ezekben az autókban mindig volt annyi erõ és gyorsaság, hogy a nem kí vá na - tos helyzetekbõl épséggel kihozzon, vagy ha kell, még idejében megálljon. A M szá - momra a MEGBÍZHATÓSÁGOT jelenti. A 41 év alatt egyik BMW autóm sem hagyott cserben. Mindig odaértem vele ahová in dul - tam és cserébe csak annyi törõdést kért, amennyit az üzemeltetési utasítása elõírt. Végül mit jelent számomra a W betû, ami egy magyar embernek V hangzót jelent. Hát VIDÁMSÁGOT. Mert ugye a BMW a vezetés öröme és ez nem csak jó szlo - gen, de tapasztalatból mondom, így is van. Sok vidám órát szerzett, amikor Európa szép helyeire röpített, vidám és boldog vol - tam, amikor rali- vagy túraverseny zõ ként, a BMW autóm segítségével álhattam a dobogó legfelsõ fokán, vagy vehettem át a legü- gyesebb gépkocsi vezetõ címért járó kupát. Mindezekért jelenti számomra, és min - den magyar BMW tulajdonos számára ez a három betû a BIZTONSÁGOT, a MEGBÍZ - HATÓSÁGOT és a VIDÁMSÁGOT! De most, Karácsony elõtt gondoljunk a kapukon, ajtók felett feltûnõ másik három betûre is. A G-M-B-re a Gáspár, Menyhért, Boldizsárra, a három királyokra, akik a kis Jézus megszületésén örvendeztek. Örvend - jünk velük együtt mi is! Tartalom BMW Klubélet 2003/3. A három betû 3 A BMW motorkerékpár 80 éve 4 Milyen BMW évfordulók voltak? 5 Eredeti BMW alkatrészek 6 Vezetéstechnika 8 Elõzetes az európai BMW klubok évi találkozójáról Frankfurti Autókiállítás Az én autóm (02BCH) 12 Haris Testvérek Auto Museum A BMW márka Magyarországon Boldog, békés Karácsonyt, kellemes ünnepeket kívánunk minden Kedves Ol va sónk nak! Olvassanak bennünket jövõre is! 9 13 Égig érõ csipkék között (BMTM) 14 V. Balatoni BMW Találkozó (MBA) Tihanyi BMW találkozó IX BMW gyár- és múzeumlátogatás A BMCB találkozója Évzáró túra (BMCB) BMW Club Európa-találkozó 22 Fejtörõ, Elõzetes már ci usi számunkból, Elõfizetési szelvény 23 Ezt írta 40 évvel ezelõtt az AM 24 Hírek a BMW házatájáról 25 Jégre megyünk ! 26 Muzeális jellegû jármûvek minõsítési rendje A BMW Clubok Nemzetközi Tanácsának határozatai Mûszaki Lexikon 29 Hogyan lehetek klubtag; Belépési nyilatkozat, Media ajánlat 30 Dr. Bernáth Zoltán a szerkesztõbizottság elnöke

4 4 BMW Klubélet A BMW motorkerékpár 80 éve 3. rész A 80 éves áttekintéssel 1972-ig jutot - tunk. BMW 1973 óta használ tárcsa féket és öt - se bes séges váltót és 76 között épült az egyik leg meg bízhatóbb modell, az R90S 900-as motorral ban a terepversenyeken való si ke - res szereplés érdekében kijön az el sõ soro - zat ban gyártott enduró motor kerékpár verzió, a 87-ig gyártott, 50 LE, R80GS, elõ - ször a világon egykarú hátsó vil lával és köz - ponti rugótaggal õszén a BMW egy teljesen új fej - lesz tés sel áll elõ: ez a K-sorozat. Az elek - troni kus gyúj tású és befecskendezésû négy hengeres soros K100- asból 10 év a latt darabot gyártottak. Ekkor kicsit háttérbe szorult a hagyományos boxer fejlesztés ben jött ki a háromhengeres K75, mely a 120 fokos gyújtásleosztással egy na - gyon jó tulajdonságú motort produkált ben jelent meg Kölnben az IFMA- n korának avantgárd fejlesztése, a 100 R90S, az egyik legmegbízhatóbb lóerõs, 987 cm 3 -es K1, amely a K100-as nagyteljesítményû variánsa volt. 93-ig gyártották ra világossá vált a BMW számára, hogy a boxergyártást nem tudja leállítani, jobb nak látszott tehát a hagyományos és mo dern technikát ötvözni: ez eredmé nyezte a 95 LE, 1085 cm 3 -es R1100RS-t, amely ismét meg tudott újulni, ki hoz ván az új, egyedi elsõ kerék felfüg gesztést, a BMW telelevert. Az ergo nómi ára mindig nagy súlyt fektetõ gyár ennél a modellnél egész csomaggal jelentkezett. A szélvédõt, a kormányt és az ülést a vezetõnek leg job ban K1, az avntgarde fejlesztés megfelelõ pozícióba lehet állítani. Kö vet kezõ évben megjelent ennek GS változata. A 1987 óta hasz nált para lever rendszer csök - kenti az ún. kar dánhatást (gázadásnál jelentkezõ bil len tõ reakció), javítja a hátsó kerék érint kezését a talajjal, a teleleverrel együtt fé ke zéskor nem térdepel le a motorkerékpár ezáltal nõ a stabilitása óta használ a BMW a világon szintén elõször ABS-t. Most már csak a német-olasz-osztrák kö zös projekt eredményeképpen meg szü le - tett négyszelepes, egyhengeres, lánc haj tá - sú F650-rõl kell szót ejteni, melynek Dakar változata látványos sikereket hozott a Pa - ris- Dakaron. De a sportster kedvelõket sem hagyta a BMW kiszolgálatlanul, gondolok itt a szemre is tetszetõs 1200-as Cruiserre. A BMW R 1150 GS volt eddig a legna - gyobb túraendúró. Elöl telelever, hátul pa - ra lever rugózással és még terepen is na - gyon jó menettulajdonságokkal ben a BMW kihozta a 125 cm 3 -es C1-et, ami kabinszerû tetejével és 4 pontos biztonsági övével bukósisak nélkül, öl tö - nyösen is használható. Most már van nagy luxus túragép, kis és nagy endurok, sportster. De már kerin ge - nek a hírek egy 1200-as endúró géprõl, ami a nagyobb teljesítménye ellenére 30 kg-mal könnyebb lesz. Vértessy Zsolt

5 BMW Klubélet 5 Milyen BMW évfordulók voltak 2003-ban? 20 éve készült az elsõ BMW dieselmo torral, a BMW 524td. A 2,4 literes mo dell - be 115 LE szorult, km/ó rára 13 mp alatt gyor - sult fel, és végsebessége 180 km/ó volt. 30 éves a híres négy - cilinder, a BMW igazga tósá - gi épülete és a BMW Mú - zeum. 30 éve nyitott a BMW új gyá rat Dingol fing ban. A gyár elsõ ter méke a BMW 520-as modellje volt. A Zeppelin-vonat június 21-én Hamburgból Ber linbe a 257 km- es távol - ságot 98 perc alatt tette meg. Egy 12 km hosszú pá - lya részen el érte a 230 km/óra sebességet. Meg - haj tása a 46,9 literes és 580 A Zeppelin vonat 25 éves a BMW egyik legemlékezetesebb sportautója, a BMW M1. Olyan ne - ves piló ták verse nyeztek ve - le, mint Jac ques Lafitte, Di - dier Pironi, Alan Jones, Nelson Piquet, Carlos Reute - mann, Hans-Georg Bürger és Hans- Joachim Stuck. BMW M1 -akár 950 Le-s motorral 70 éve tûnt fel az elsõ hathengeres BMW autó, a BMW 303 és 70 éves a BMW 132, az elsõ nagy csillag - motor, mely 27,7 literes volt és 1200 LE-t teljesített. A Jun kers Ju 52- ben az egyik legfon tosabb civil repülõ - gép motor. LE-s BMW VI repülõgép mo - tor, fogyasz tá sa 71,5 liter. Azért nem honosodott meg, mert a korabeli fékrend szer - rel nem le hetett a vasút - hálózatba in tegrálni és a légcsavar-meghajtás veszé - lyes volt. 75 éve vette át a BMW AG az eisenach-i autó gyá - rat, amely késõbb DIXI- Mûvek néven vált ismertté. 80 éve készült a BMW R32, az elsõ soro zatban gyár tott motor ke rék pár. Kü lön cikk fog lal kozik ennek elõzményeivel (BK 2003/1.) és a nyolcvan év tör té neté - vel. 85 éve indult az elsõ sorozatban gyár tott BMW termék, a BMW IIIa repü - lõgépmotor. 90 éve alapították a Rapp Moto renwerke GmbH- t, a BMW elõd jét.

6 6 BMW Klubélet Eredeti BMW alkatrészek klubtagoknak Interjú Módly Lászlóval A motorkerékpár- és sze mélygépkocsi-eladás nem lehet sikeres megbízható alkat rész ellátás nélkül. Egy év alatt körül be lül 1,8 mil liárd forint a magyar importõr alkat rész-forgalma. Módly Lászlót, a Wallis Mo tor Kft. alkatrész-kereskedelmi igazga tó ját kérdeztük. Elõször tisztázzuk: mit értünk ponto - san alkatrész alatt? Természetesen a dugattyút, a henger - fej tömítést is, de minden olyan más felsze - re lési vagy lifestyle-cikket, amely a BMWtulajdonosok igényeit hivatott kielégíteni. Vagyis ide tartoznak a BMW-s aján dék tár - gyak és a motorosoknál különösen fontos ru há zati termékek is, ezek teszik ki a forga - lom ötödét. Amikor alkatrészekrõl beszé - lünk, ezekre is gondolunk. Miért lényeges az eredeti BMW alkat ré - szek beépítése? Akár a BMW, az eredeti BMW alkat - rész is fogalom. Ezeket a gyár szállítja, min degyiken feltüntetik a BMW márka jel - zést. Speciális minõségellenõrzési rendsze - ren kell átjutniuk, ezért biztosak lehetünk ben ne, a hivatalos úton beszerzett gyári al - kat rész teljes értékû, az eredetileg be épí tet - tel azonos. Ezekért a gyár két éves jótállást vállal. Hogyan biztosítják a magyarországi BMW autók és motorkerékpárok alkat részellátást? Elsõsorban a saját raktárunk mintegy 8600 tételébõl, ezekkel az igények 73%-át tud juk kielégíteni. A készletet úgy állítottuk össze, hogy minden olyan alkatrészbõl le - gyen raktáron, amelybõl 12 hónap alatt legalább három darab fogy, vagy prog - nosztizálható a keresettsége. A teljes cikk - törzs 170 ezer alkatrészbõl áll, amibõl nincs kész letünk, azt Németországból kapjuk. A gyár szállítóképessége 96%-os. Hogyan jut el az alkatrész a gyárból a rak tára, majd onnan a kereskedõhöz? Közvetlenül a gyárból he tente há rom - szor érkezik a kamion az al kat ré szek kel. A - mit ma megrendelünk, holnapután meg kap - juk. A magyarországi kereskedõk na pon ta adják le a rendelést, vagy átveszik az á rut, vagy éjszaka kiszállítjuk nekik. Más nap munkakezdésre biztosan megkapják. Egy új vagy néhány éves BMW-hez min den alkatrész rendelkezésre áll. De mi a hely zet a régebbi típusokkal? Jogszabályi elõírás, hogy egy típus gyár tá sának a befejezésétõl 8-10 évig bizto sí ta ni kell az alkatrész-ellátást. A BMW üzleti fi lo zó fiája szerint viszont ennél akár évti ze dek kel tovább is elõállítja azt, amire keres let mutatkozik. Nincs minden, elõ for - dul hat hosszabb szállítási határidõ, de az alkat rész- katalógusban számos alkatrész van pél dául a 02-es BMW-khez. Milyen kedvezményt biztosít az im por - tõr a magyar BMW márkaklubok tagjainak? A felszerelési cikkekre, így a ruhá zat - ra, autós és motoros kiegészítõkre 10%, a mo tor, karosszéria, futómû stb. alkat ré - szek re 15% a kedvezmény. Ennyivel támo - gat ja a Wallis Motor a márkakereskedõket, a kik további kedvezményeket nyújthatnak. Hogyan vehetõek ezek igénybe? A vásárlónak be kell mutatnia érvé - nyes BMW Club Europa e.v. vagy Magyar BMW Autó klub tagsági kártyáját. A már ka - ke res ke dõk erre automatikusan megadják a ked vez ményt, erre a 147. számú körlevél köte lezi õket. Rendszeresek a különbözõ alkatrész vagy felszerelés akciók. Mi aktuális éppen? Akár 40 ezer forint alatt kapható téli ke rék, vagyis gyári BMW felni kiváló minõ - sé gû téli gumival. Hasonlóan népszerû az E39-es sorozatú 5-ös BMW tulajdonosainak körében, hogy jelentõs árengedménnyel cse rél tethetik le a 2000 szeptembere elõtt gyártott autójuk lámpatesteit a mo dell fris sí - tés utáni, LED-es hátsó és gyûrûs fényû elsõ fényszórókra, munkadíjjal együtt mind - össze Ft-ért. Féjja Zsolt

7 Wallis Pest

8 8 BMW Klubélet Elkülönülni (lehetõleg egyedül manõverezz) Gondoljon ar ra: VEZETÉS- TECHNIKA 3. rész Az a vezetõ, aki gépko csijával be - hajt a forgalomba, megfordulni vagy to lat ni akar, a töb bi vezetõt nem a ka - dá lyoz hat ja: övék az el sõbb ség. A vezetõ ke rül je az út pá lyán tör té - nõ meg fordulást. Beláthatatlan he lyen és e rõs for ga - lomnál ne forduljon meg. Ha tolatásnál a gép ko csiból hátra felé korlátozott kilátási lehetõsége van és a ve szély nem zárható ki, kérjen segítséget. Minden manõverezés (jobbra ka nya ro dás, balra ka - nya rodás, par ko ló - helyre való beállás, par kolóból való ki - állás, utánfutó fel - tevés és le emelés stb.) csök kenti a vezetés biz tonságát. A part nerrel történõ ma nõverezés sok kal veszé lye sebb, mint ha azt az ember e gye - dül hajtja végre. Lehetõség van: kivárni, amíg a másik a utó elmegy, vagy úgy igye kez zünk, hogy az még ne érjen oda. A másik gépjármû sebességét, tá vol - ságát gyakran tévesen becsülik meg. Sötétben különösen nehéz a távol ság és a sebesség meghatározása. (A svájci autóklub kiadványából fordította: Kaszó Endre) Praktikus tanácsok Ha elindulásnál a mo tor még hideg, a gép jár mû vagy a pótkocsi te le van, a jármûvek kö zötti tá vol ságnak kü lönösen nagynak kell lennie. Aki nem biztos ab ban, hogy a hely zet vál toz - tatást a jobb oldali út - test fe lén végre tudja hajtani, várjon addig, amíg az egész útpálya fel szabadul. Közvetlen balra ka nya - rodás elõtt még egy szer bizonyo sod junk meg, hogy való ban nem elõz minket sen ki. Jobbra kanyarodás e lõtt nagyon figyel jünk arra, hogy mo to ros vagy ke - rék pá ros jobb ol da lon nem tartózkodik-e. Különösen jól tartsuk szemmel a közle ke dést a visszapillantóból elin - dulás elõtt és után. Álló kocsisor esetén gondoljunk arra, hogy a kétkerekû jár mûvek (motor, ke rékpár) jobb ról e lõzhetnek. Aki lemond az el sõbb - ségérõl, az vilá gosan érthetõ intés sel jelez ze a másik nak. A ket tõs manõvert lehetõség sze rint kerüljük el (ne elõzzünk, ha ugyan ak - kor le is kell ka nya - rodnunk).

9 BMW Klubélet BMW CLUB EUROPA MEETING Tihany RENDEZÕBIZOTTSÁGA Elõzetes az európai BMW klubok évi találkozójáról Amint az a Klubtársainknál közismert, a Magyarországon hivatalosan bejegyzett négy magyar BMW klub tagja a BMW klubok világszervezetének (IC) és közvetlenül a mün cheni székhelyû BMW Club Europa e.v-hez (BCE) tartozik. Ez a szervezet 1962 óta minden évben egy Európa-találkozót (angolul: meeting) ren dez, amelynek rendezési jogát pá lyá zat - tal lehet elnyerni. A 2004 májusában sorra kerülõ 42. Európa Találkozó megrendezésére a fran ci - ák és mi magyarok pályáztunk, és mi nyer - tünk! Most alaposan fel kell készülnünk, ha azt akarjuk, hogy ez az Európa Találkozó olyan sikeres legyen, mint az 1999-ik évi volt. Új programpontokat kell kitalálnunk és meg fe - lelõ támogatottságot kell biztosítani. Mind - ket tõ érdekében már folyik a munka. Elsõ - ként a 7 tagú rendezõbizottságot alakítottuk meg. Elnöke dr. Bernáth Zoltán, ren dez - vényigazgató Vértessy Zsolt. Tagjai: Barna Béla a Wallis Motor ügyvezetõ igazgatója, Lakatos Miklós, a 02BCH elnöke, Oláh László, a Magyar Turizmus Rt. igazgatója, Petrich Ákos, a BMTM elnöke, valamint a majdan megbízott rendezvényszervezõ iroda ügyve ze tõje. A szükséges támogatottságot részben a felkért védnökök segítségével kívánja a Rendezõbizottság biztosítani. A védnökök felkérése folyamatban van. Új programpontként a résztvevõ nem - zetek ünnepélyes fogadását, egy nagy sza - bású, mûsoros, táncos ismerkedési estet a Club Tihanyban, és egy valamennyi magyar BMW autó és motorkerékpár tulajdonos számára meghirdetett Országos BMW Csil - lagtúrát tervezünk, szent királyszabadjai repülõ tér célállomással. Utóbbin ren - dõrmotoros és mo to ros kaszkadõr be mu ta - tót és Balaton feletti sétarepülési lehe tõ - séget tervezünk a részt ve võk számá ra. Persze mindez még a szükséges tá mo - ga tás és engedélyek függvénye. De ha si ke - rül megvalósítani terveinket, mi ma gyarok olyan Európa Találkozót rendezünk, amilyen az elmúlt 41 év során egyetlen európai or - szágban sem volt. Itt kérjük mindehhez minden BMW barát és áldozatkész támogató személy vagy cég segítségét. Helyszíni bejárás A BCE elnöksége megbízásából Helmut Protil alelnök és Kati Hockner a Nem zet közi BMW iroda vezetõje november én a Rendezõbizottság elnöke, igazga tója, egy szervezõ és Insperger Tamás, a Wallis Pest mûszaki igazgatója kiséretében megte ki - ntette a évi 42. BMW Club Europa Meeting tervezett Veszprém megyei helyszíneit. Ennek során megbeszélések tör téntek a Veszprém Megyei Rendõrfõ ka pi - tány helyettesével, a szentkirályszabadjai székhelyû Bakony Harcihelikopter Ezred törzs parancsnokával, valamint a Club Ti - hany kereskedelmi igazgatójával. A tár - gyalások Budapesten, a BMCB Benyovszky Móric utcai klubhelyiségében folytatódtak és a Wallis Motor Kft. igazgatóságán fejezõdtek be. A BCE küldötteit a MBA-1962 elnöksége november 26-án vacsorán látta vendégül. Helmut Protil alelnök úr köszönetet mon dott a Rendezõbizottságnak az eddig el vég zett nem kevés munkájáért, és azt jó nak minõsítette. Értesülésünk szerint a BCE elnöksége a november 29-én tartott ülésen hallgatta meg a kiküldöttek beszámolóját és ezzel kap csolatban megelégedését fejezte ki. B.Z.

10 10 BMW Klubélet Frankfurti Autókiállítás Sok szeretettel köszöntök minden kedves BMW Klubélet olvasót a szep - tember között meg rendezett hat - vanadik Frank fur ti Autószalonról! Ezen a ki - állításon a BMW kitett magáért, hiszen számos újdonságot muta tott be a nagy kö - zönségnek. Na de ha lad junk csak szé pen sorjában A BMW az Autószalonon egy saját, gi - gantikus méretû csarnokkal rendelkezett, amelynek külsõ falain ott ékeskedett a BMW elegáns márka je le. A csarnokba belépve e - lõször a BMW SHOP-ban talál tuk magun kat, ahol relikviákat, ruhákat és korlátozott pél - dányszámban megjelent modellautókat vásárolhattunk! Ezután jutottunk az autó - sza lonba Elõször az éppen világpremierét ün nep lõ új BMW 6-os sorozat show mû so rát néz - hettük végig, amely lebilincselõ volt. A BMW ugyanis új jáélesztette 6-os sorozatát, és itt mutaták be a 645CI modellt, a mely véleményem sze rint jelenleg a for ma ter - vezés és az autógyártás csúcsa. A gyönyö rû lakkfekete autóba a a bemu tató után bele is ülhet tünk. Az új modell Németországban még idén de cem ber ben megjelenik, nálunk azonban csak jövõ tavaszra várható. A sportkupét kezdetben csak egy 4500 köbcentis V8-as motorral szállítják, de

11 BMW Klubélet 11 késõbb kapható lesz egy gyen gébb 3500 köbcentis erõforrás is. Az M6-os meg je - lenése csak 2005-re vár ha tó. Az autó a lap - ára elõre lát ha tó lag 20 millió forint körül lesz. Továbbhaladva a BMW X3-as terep járót Az új 5-ös, belül csodálhattuk meg, amely ugyan csak itt mutattak be elõször. A cég új szabadi dõterepjárója a 3-as sorozat alap jaira épül. Motorikusan az autó a legkisebb BMW erõ - for rásait kap ja meg, a kétliteres benzinestõl fölfelé. Újdonság ebben a modellben az X-Drive rend szer, amely egy elek tronikusan vezérelt négykerékhajtást takar, menetsta - bilizáló elektronikával párosítva. Az autó e - gyéb ként úgy néz ki, mint egy ki csinyített X5-ös, ezért sze rintem a BMW ezzel a mo - dell jével leg inkább a höl gyek kegyeit sze - retné el nyer ni. Ez biztosan sike rül ni is fog Utunkat ez után a jelen tõs ránc fel var rá - son átesett X5-ös luxusterepjáró felé vet - tük. Az autó orrát és a há tul ját még spor to - sab bra szabták. Ezen kívül új kön nyû fém kerék tár csákat, új színeket és egy új motort is be mu tattak. Utóbbi a 4.8iS nevet viseli, így megszületett a lege rõsebb X5-ös! Ezen kívül még két kiállított modell rõl tennék említést: Az egyik a BMW új 5-ös sorozatának jelenlegi legizmosabb modellje, a BMW 545i. A szalonon egy lélegzet elállítóan szép, ezüstmetál színû 545-ös volt kiállítva fekete bõr kárpittal és hátul 4 krómozott kipu - fogócsõvel. Férfiak fi gyelem: a modell év vé gétõl nálunk is kapható lesz! A másik egy metálkék BMW Z4-es mo - dell, amelyet azért állítottak ki, mert a BMW mos tantól SMG váltóval is kínál ja roadsterét. Ez a váltó azért külön le ges, mert mindössze 3 tized má sodperc alatt kapcsol egyik fo kozatból a má sik ba. Újdonság to - vábbá, hogy új motor kerül a nyitott autóba, hiszen ezen túl egy 2.2-es 170 lóerõs soros hat hen ge res lesz a Z4-esben alapáron. Az újdon sá gok so ra azon ban itt még mes sze nem ért véget. Ugyanis a BMW saját csar noka mel lett egy má sik, több ezer négyzetméteres csarnokot találtunk, ahol a különbözõ BMW tuningcégek mutatták be ék sze re iket. A BMW Klubélet következõ szá - mában be szá molok a HAMANN, az AC SCHNITZER, a BREYTON és az ALPINA újdonságairól is, természetesen képekkel illusztrálva. Végezetül csak annyit, hogy aki teheti, feltétlenül látogassa meg a következõ Frankfurti Autószalont, hi szen itt az autók szerelmesei olyan él ménnyel lesznek gaz - dagabbak, a me lyet soha életükben nem felejtenek el! Fekete László Az érvényes BMW klubtagsági igazolvánnyal rendelkezõk részére a munkadíjból 20% kedvezményt biztosítunk

12 12 02 BMW Club Hungary 2220 Vecsés, Vörösmarty u. 12. Tel: 29/ Az én autóm - a restaurálások történetei - A 02- es BMW-k abból a célból készültek, hogy köz - le kedjenek velük. A 02 BMW Club elsõdleges célja sem lehet más, minthogy a ter - ve zõk és a gyártók elkép ze - léseinek megfelelõen hasz - nálhatók legyenek ma is a 02-esek. Mivel a maga korában ( ) mo - dern konstrukciónak szá mí - tott a típus, így átalakítás nél kûl is megfelel a mai kor követelményeinek. Miután a klubon belül elkészült az elsõ autó, mások is kedvet kaptak ahhoz, hogy korhûen res taurálják autójukat. Klubsegítséggel eddig kb. 70 autó esett át részleges vagy teljes felújí tá son. A leg elsõ, és a mai mapig az e gyik leg szebb autó tulaj do - nosa Mészáros Csaba. Elõ - szõr õ meséli el történetét a most induló so rozatunkban. Szilágyi Attila Az én felújított 2002-esem A 70-es években, gyer mek ként ismer - kedtem meg a BMW- vel. Szerencsés va - gyok, mert akárcsak apám egykor, én is egy 02-es BMW tulajdonosa lehetek nyarán véletlenül fu tot tam össze egy autóver seny zõ barátommal, Bertalan Zsolt tal, és megvettem tõle vi - szonylag jó mû szaki állapotú, de korrodált 2002-ét. Mi után haza - vittem, azon kezdtem tû nõdni, ho - gyan kezdjem el a fel ú jítást éle - temben elõször fogtam bele ilyen - be. Néhány ál mat lan éj sza ka után megszületett a stratégia: el kezd - tem szétszedni az autót. Az igazi felú jí tás õsszel, a lakatosnál kez - dõdött, rengeteg gyári alkatrész beszerzésével és fárad ságos utá - najárással folytatódott. Cserélni ke l lett az elsõ hom lokfalat, a sár - védõt, a kü szö böt, a torony mere - vítõt, az ajtók alsó é lét, a ta po - sólemezt 23 év eltel té vel elõ ször májusában a fényezõmûhely vette kezelésbe az üres karosszériát. Igyekeztünk min dent gyári állapotúra visszaállítani. Míg ké szült az autó, otthon elkezdtem a futó mû - al katrészek, a motor, a váltó, a diffe ren ci ál - mû és a belsõ kárpit felújítását. A végén jött a várva várt nap, az összeszerelés, ami igen ne héz feladat, mivel sok apróságra kell ü - gyelni. Július elején lett kész, jöhetett a pró - ba, amikor kiderül, vajon jó munkát vé gez - tünk-e? A próba igazolta jó munkánkat. A legnagyobb élmény számomra az elsõ ki lométerek megtétele volt. Az autó jó lett, a mai napig élvezem a hetvenes évek leg si ke - re sebb autóját. Számos találkozón sok-sok ér mével, serleggel jutalmazták a munkámat úgy érzem, megérte a fáradságot. Mészáros Csaba

13 BMW Klubélet Haris Testvérek Auto Museum Igen, ilyen is van. Budapesten, a XI. kerületi Móricz Zsig mond körtér e - gyik házának 6. emeletén talál ható. A világhírû mú ze - um ot a Haris testvérek édes anyja alapította ben, a csa lá di hagyo má nyo - kat kö vet ve, a ma gyar au to - mobilizmus emlékeinek m- egõrzésére. Az Auto Museum-ban közel 200 db 1:5 méret ará - nyú csodálatosan szép mo - dell és több mint 2000 db kiállított tárgy látható. Kö - zü lük kiemelkedõek a XIX. században készült au tók és motorkerékpárok model ljei, amelyek 1895 és 1900 között gyártott jár mû ve ket mutatnak be. A legré gebbi az 1875-ben készült Reiner gõzautóról készült. A kiál - lított tárgyak közül BMW vo - natkozású az elsõ BMW gyárt mányú autónak, a BMW Dixi 3/15 (Typ DA1) hû tõdísze, amely egy ken - taurt ábrázol. A játékautók között látható a BMW 328 nyitott és zárt változata is. A Haris Testvérek Auto Museum-ról az interneten a automuseum címen több mint 500 fénykép és leírás található. A tárlat megte - kintése - elõzetes telefoni bejelent kezéssel - minden érdeklõdõ számára lehet sé - ges (tel.: 1/ ). A belépés díjtalan. dr. Bernáth Zoltán BMW márka ismertségének elterjedése Magyarországon (A Haris Testvérek ipartörténeti közleménye) 13 A mára már hazánkban is közismert BMW jármû márka 1927-ben jelent meg Magyarországon. A német, majd európai autó- és mo - tor versenyeken egyre sike - re sebben szerepeltek a BMW márkájú jármûvekkel versenyzõk, így rohamosan nõtt e jármûvek iránti ér - dek lõdés hazánkban is. Bárdi József volt az elsõ, aki ke reskedelmi üzletében kí - nálta a BMW jármûveket. Az akkori idõkben az ér dek - lõdõk prospektusok útján ismerkedhettek a vásárlásra kiszemelt jármûvekkel, így volt ez a BMW-k esetében is. A forgalomba kerülõ jár - mûvek igen drágának bizo - nyultak és így nagyobb szám ban az olcsóbb kis a u - tókat és motorkerékpárokat adtak el. A sportcélra vásár - lók körében azonban a BMW az el sõ helyre került. Ennek következtében Ma gyarországon sorra ke rü - lõ versenyeken egyre töb - ben versenyeztek BMW már kájú autókkal, motor ke - rékpárokkal. Az elsõ világ - háborút követõen rendezett versenyeken a BMW jár mû - vek kel verseny zõk min - denkor helyezést értek el. Közülük is az egyik legsi - keresebb versenyzõ Urbach László volt. Múltja bi zal mat kölcsönzött a BMW AG- nek, így jármûveik értékesítésé - re, javítá sára Ma gyar orszá - gon az õ cégé vel szerzõdött ban. A magyar motor kerék - pár- gyártókat is érdekelte az újszerû elrendezésû mo - tor kerékpár ben egy 250 cm 3 -es BMW-t átter - veztek Weiss Manfréd cse - peli gyá rában. Ez azonban nem nyer te el a BMW AG. veze tõinek tetszését, bíró - sághoz fordultak és nyertek. Így a 10 darabos próba gyár - tás csak kisérlet lehetett, keres kedelembe nem kerül - hetett. Kevésbé ismert, hogy Magyarországon készült tûz ol tószerekbe 40 LE-s BMW motorokat építettek és használtak jó eredménnyel. Még egy említésre méltó terület: a Magyar Királyi Hon védség a II. világhá - borúban futárszolgálatra rend szeresítette a BMW mo - tor kerékpárokat. Haris Testvérek

14 14 BMW Motoros Túraklub Magyarország 1126 Bp., Kléh I. u. 3/B. Égig érõ csipkék között Két alkalom van egy évben, amikor nem érdemes Dél-Tirolba utazni: a május elsejét és az augusztus husza di kát megelõzõ hé ten. Nos, mi si ke resen kiválasz tot tuk a nyárvégi dá tumot, 18 mo torr al és 19 fõ vel nem is kaptunk meg fi zet he tõ áron szállást az olasz oldalon. Kénytelenek vol tunk a néhány kilo - méterrel odébb fek võ Karintiai Do lo mi - tokban éjsza kázni harmadáron, de kitûnõ körülmények között. Dél-Tirol Olaszország 7500 négyzet - kilométeren fekvõ, 116 községbõl álló, 450 ezer lelket számláló önálló tar tománya, Európa egyik legnagyobb al ma termelõje. Területének 78 százaléka 1200 méter fölött fekszik. Az elsõ vi lágháború után ezt a területet a vesztes Ausztriától csatolták Olaszországhoz, de a második világhá ború - ban vesztes Olaszországnak már nem kellet vissza adnia. Az etnikai ellentétek meg szûn - tek, Ausztria és Olaszország között kon - fliktus már csak Ötzi, a Similaun gleccserben talált 5300 éves múmia ho va tartozásán robbant ki, de 1998-ban ez is megoldódott, amikor Bolzanóban, a Dél-Tiroli Régészeti Múzeumban ka pott egy speciális hûtõ kam - rát. A leg utóbbi felmérések alapján a lakos - ság 68 százaléka vallja magát osztráknak, 27 százaléka olasznak és 4 százaléka ladin - nak. Bevezetésként öt osztrák hágót és 780 kilométert legyûrve érkeztünk az elsõ nap estéjén Karintiába, Her magor mellé. A ma - gyar országi perzselõ forróság után némi eny hü lést adott az 1200 méteres ma gas ság, ahol éjszakáztunk. A globális felmelegedés azonban a Do lo mitokat sem kíméli, mert az u tóbbi ötven évben a korábban sok helyütt három mé ter feletti téli hótakaró 60 centi - méteresre csökkent. Az elkövetkezõ napok kanyargással teltek, hiszen ezért jöttünk. Kora reg geltõl késõ estig hágó hágót követett. Nem gyõz - tük csodálni a kicsipkézett mészkõ- vonu - latokat, amelyek szürkén harsogtak a sötétkék égi háttérben, csúcsaikkal mega - kasztva egy-egy hó fehér felhõpamacsot. A túlzsúfolt utakon a négykerekûeknek nincs sok esé lyük az elõrejutásra. Ez volt a mo - torok ideje! Feldübörögtek a lovak, a kö - vetkezõ ka n yarban már a tükörben sem láttuk a büszke luxusautókat és az aszfaltra ragadozóként lapuló, most szinte bénult sport kocsikat. Persze nem is igazi Dolo mit-túra az, a - hol nincs esõ. Si került egy rö vid, de vastag zivatart kifog nunk. Vigyázat motorosok! A hegyek egyébként jól tapadó, jó minõségû útjai ilyenkor korcsolyapályává vál toz nak. A kéznél lévõ dolomit-mészkövet az úté - pítõk nem sajnálják ki az aszfaltból, ezért ilyen kor tojáson jár a motoros. Cortina D Ampezzo-t, a Dolomitok szí - vé ben lévõ elegáns és drága olimpiai várost csak a motor nyergébõl csodál tuk meg. Várt ránk Európa harmadik legma gasabb, de minden bizonnyal a legtöbb vissza - fordítós, 180 fokos kanyarral dicse kedõ hágója, a Passo dello Stelvio. A ka nyarok néhány autó számára elsõre beve he tetlenül szûkek, emelkedésük olyan magas, hogy látni az aszfalton az olaj teknõk karis to - lásait. A kristály tiszta hegyi levegõt meg - mér gezik az e resz kedõ autók égõ fékbe tét - jei.

15 Tel./fax: Mobil:30/ , Ritka az olyan alkalom, ahol az uta zó rövid idõn belül négy országot érint. Az olasz hágó után néhány perccel már Svájc kanyarjait döntögettük, hogy negyed órával Utolsó estére Ausztria legmagasabb csúcsa alá érkeztünk. A Gross glock neren a Wallner család panziójában a Wallack ház - ban 2400 méter magas ságban már nem elõször laktunk. 18 motorunk 12 müncheni BMW-s márka társat kapott hálótársnak a hûvös al pesi éjszakára. A szálloda szolgál ta - tásai, megfizethetõ árai, a család ven dég - szeretete és a fizetõs útszakaszon belül való éjszakázás lehetõsége min dig nagyon vonzó. A Grossglockner másnapi, ismételt le - gyõzése szép búcsú volt a magas he gyektõl. Petrich Ákos Olvasóinknak üzenjük késõbb a jó utat intõ svájci határõrtõl búcsúzva ismét Itá liában száguldjunk. Glurns! ne hagy juk ki, ha erre járunk. A városfallal körülvett õsi vá ros épületei az 1600-as évekrõl mesélnek. A ké sõ nyári al - ko nyat ban a Re schen hágón ke resztül az 1950-ben vízzel elárasztott s így víztározó martalékává vált falu vízbõl ár ván kie mel - kedõ templomtornya mel lett elha lad va lép - tünk át Auszt riába. Samnaun Eu rópa legkisebb tör peállama, vám sza bad terület Auszt ria területén, de svájci fennhatóság alatt. Rövid látogatásunk alatt fel ráztuk a kisvárost. Történt, hogy egy idõs svájci úr méregdrága Audijával figyel - metlenül beletolatott egyik motoros tár - sunkba, kisebb kárt okozva a motoron. A rend az rend, meg kellett várnunk a 25 kilométerrõl érkezõ svájci rend õrt, tekintve, hogy az államnak nincs saját rend fenn - tartója. A rendõr azt ajánlotta, ne ve tes sünk fel vele jegy zõkönyvet, mert ki szál lása majd nem 100 ezer forint, nem beszélve a büntetésrõl, amelyet a kár okozóra ki vetne. Így hamar megszü letett a meg egyezés károkozó és kár vallott között. Rendõrünk mégsem jött hiába, mert elcsíp te egyik klubtársunkat, aki a falun belül bukósisak nélkül moto ro zott. Salamoni büntetésként bará tunknak a többiek legna gyobb derült - ségére rendõri felügyelettel, a tûzõ napon, gyalogosan kellett visszatolnia mo torját oda, ahol a sisakját hagyta. Eddig 4 helyen, a Wallis Pest és Dunánál, a Rack Autónál Buda örsön vala - mint az A1 autónál Gyõrben adnak to váb - bi 5% engedményt klubtagja inknak al kat - rész vá sárlásakor, az im portõr által adott 15% kiegészítéseként. Úgy tudjuk, hogy más BMW ke res ke dõk is gondol kodnak ezen, de konkrét döntésrõl eddig nem kaptunk értesítést. Karácsonyra a BMW barátok gyer - mekei részére a szerkesztõbizottság által tervezett, az autószervízekrõl szóló tájé - koztatót technikai okokból nem tudtuk e számunkban megjelentetni. Amennyiben a közlés akadályai elhárulnak, a márciusi szá munkban közöljük. Szíves elnézést kérünk mindazoktól akiknek most csaló - dást kel lett okoznunk.

Helyzetértékelés a BMW AG-nál

Helyzetértékelés a BMW AG-nál veztech BMW Klubélet 3 Helyzetértékelés a BMW AG-nál A BMW AG igaz ga - tó tanácsa a közel múlt - ban a III. negyed é - ves adatok figyelem be - vé telével értékelte a BMW Csoport hely ze - tét. Ez alkalomból

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását,

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben