A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP"

Átírás

1 A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

2 A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje lámpás különleges képességek az 1950-es évekig tudáselosztó a tudás kizárólagos birtoklása napjainkban tanulásszervező a korszerű pedagógiai kompetenciák

3 A PEDAGÓGUS GUS SZEREPÉNEK FONTOSSÁGA NAPJAINKBAN (2002) nagyon jelentős 11,66% kevésbé jelentős 41,68% jelentős 46,66%

4 A HAGYOMÁNYOS PEDAGÓGUSI GUSI SZEREPEK a tudós s tanári, a tanítói a hivatalnok v. bürokratab a nevelő szerep

5 A MAI MAGYAR ISKOLA MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁI (ORSZÁGOS, HELYI ÉS S AZ EGYÉN N SZINTJÉN N IS) szelektív v iskolarendszer törekvés homogén n csoportokra tananyag központk zpontúság tanárk rközpontúság tanulásszervez sszervezés s helyett tanítás tantárgyk rgyközpontúság elméletk letközpontúság alacsony fokú hatékonys konyság krétapedag tapedagógia gia szűkös s módszertani m készlet k

6 A SZEMÉLYK LYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI GIAI GYAKORLAT JELLEMZŐI (KLEIN S. FARKAS K.) A pedagógus gus olyan tanulási környezetetk teremt, amelyben sok izgalmas, értelmes probléma van. A tanulás tapasztalásra sra épül. A tanár r csak egy és nem egyetlen erőforr forrás. A pedagógus gus facilitátor tor,, aki bízik b a tanulókban. A személyk lyközpontú tanár nem rohan, nem hajtja a gyerekeket.

7 A SIKERESSÉG G (A PED. MESTERSÉG) TARTALMI ELEMEI - PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS (SALLAI ÉVA NYOMÁN) N) teoretikus hátth ttér bizalom teli légkör r megteremtésének képessk pessége szaktudományi szempontú tudás szerepviselkedési si biztonság együttm ttműködés igénye és s képessk pessége a pedagógiai giai szituáci ciók, jelenségek elemzési készsége,, a kompetencia-hat határok biztos felismerése se

8 A SIKERESSÉG G (A PED. MESTERSÉG) TARTALMI ELEMEI - PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS (SALLAI ÉVA NYOMÁN) N) mentális egészs szség: önismeret, kedvező énkép önkontroll saját élmények pszichés s feldolgozása élvezés, örömképesség szociális attitűdök: önzetlenség, empátia, megbocsátani tudás s produktivitás autonómia integrálts ltság: kiszámíthat thatóság, egységes ges életszemlélet, let, egyensúlyi állapot

9 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS

10 ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS együttm ttműködés s kollégákkal, kkal, szülőkkel, gyerekekkel programkész szítés s képessk pessége affinitás s a szervezetfejlesztésre sre

11 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE

12 FOLYAMATOS MEGÚJUL JULÁS S KÉPESSK PESSÉGE ön- és s továbbk bbképzés önfejlesztő attitűd

13 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

14 AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZ SZÍTÉS papírízű oktatás s helyett életszerűt a tanulói önismeret pályaorientáció fejlesztése se

15 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANULÓI TAPASZTALATOKRA VALÓ ÉPÍTKEZÉS GAZDAG MÓDSZERTÁR

16 GAZDAG MÓDSZERTM DSZERTÁR egyéni és s csoportmunka kooperatív v tanulás projektmunka differenciális fejlesztő pedagógiai giai gyakorlat

17 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANULÓI TAPASZTALATOKRA VALÓ ÉPÍTKEZÉS GAZDAG MÓDSZERTÁR FEJLESZTŐ ÉS NEM ELMARASZTALÓ ÉRTÉKELÉS A NEMZETKÖZI TENDENCIÁKRA VALÓ FIGYELÉS A FELTÉTELTEREMTÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL.

18 A MAI PEDAGÓGUS GUS SZEREPEI irány nyító koordinátor értékelő,, megfigyelő támogató (facilitátor) mentor innovátor bróker termelő

19 A pedagógushivat gushivatás mesterség g vagy művészet? m Tanulható-e? Karizmatikusság v. a mesterség a fontos? Tanulható,, de meghatároz rozó a pedagóguss gussá válás s 4 szakasza (Gazsó F. nyomán) n) a pályaválasztás (előkészítésével együtt) a képzés a pályakezdés a pályavitel

20

21 Új j típust pusú tanári feladatok az oktatási folyamat tervezésében és irány nyításában, a tanulók tudásának ellenőrz rzésében, értékelésében kompetencia alapú oktatás

22 A folyamattervek alkalmazása 1. A Ktv. előírja a folyamat tervezésének kötelezettségét t a pedagógusok gusok számára. 2. Az ismert folyamattervek közül k l a pedagógus gus szabadon választhat. v 3. Leggyakrabban használt tervező dokumentum a tanmenet.

23 június MEZOTERV MIKROTERV szeptember január MAKROTERV

24 Az oktatási folyamat tervezésének szintjei MIKRO szint (tanórai tervek) Óravázlatok Tanórai tervezetek MEZO szint (tematikus tervek) Tématervek MAKRO szint (teljes tanévre szóló tervek) Tantervek Tanmenetek

25 A tematikus terv Szerkezete és s tartalma: A téma t címe, c óraszáma, tanításának nak céljai és s követelmk vetelményei A feldolgozásra kerülő tananyagok címe Az egyes tanórákon használt didaktikai feladatokhoz rendelt tanári és s tanulói tevékenys kenységek Módszerek, eszközök

26 Alapműveletek törtekkel (19 óra) Oktatási cél: Alkalmazzák a tanulók az alapműveleteket törtszámokon is Követelmények: Végezzen a tanuló rutinszerűen alapműveleteket törtekkel Törtek összeadása és kivonása (9 óra) Didaktikai feladat Tanulói tevékenys kenység Módszerek Eszközök

27 Tk.98.old Tk.98.old Feladatlap Feladatlap Ism Ismétl tlés Csoportmunka Csoportmunka A szab A szabály ly memoriz memorizálása sa Feladatmegold Feladatmegoldás Új ismeret j ismeret Az Az összead sszeadás szab szabálya lya Az Az összead sszeadás technik technikája ja Fgy.26/45; Fgy.26/45; Csoportmunka Csoportmunka verseny verseny Sz Szöveges veges feladatok feladatok megold megoldása, sa, Alkalmaz Alkalmazás Dolgozatf Dolgozatfüzet zet Önáll lló munka munka Dolgozat Dolgozatírás Ellen Ellenőrz rzés - ért rtékel kelés Feladatlap Feladatlap Numerikusfelada Numerikusfelada tok tok-megold megoldása sa Gyakorl Gyakorlás Rendszere Rendszere-zésrögz gzítés Didaktikai Didaktikai feladat feladat Tanul Tanulói tev tevékenys kenység Módszerek dszerek Eszk Eszközök

28 A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia

29 A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely a szociális érzékenységet és a kommunikáci ciós s képessk pességeket fejleszti. (A későbbiekben ezt a módszert m fejtem ki részletesen.) r Az individualizált lt tanítás-tanul tanulás, mely az egyéni haladási, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi. A programozott oktatás, mely az algoritmikus gondolkodás s fejlesztésére épít. A mestertanítás (mastery learning), mely az egyént eljuttatja a legmagasabb szintű tudáshoz (az egyetemi oktatás, illetve a tehetséggondoz ggondozás s szintjén n jelenik meg).

30 A módszerek m típusai t a tanulási munka irány nyításának nak szempontja alapján Frontális osztálymunka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka

31 Frontális oktatás, egységes ges hatásrendszer A frontális oktatás s a gyermek számára biztosítja tja a tanulás s lehetőségét, t, de feltételeit teleit nem. Kinek jó? j Aki bírja b a pedagógus gus tempóját, t, megfelelő előismerettel rendelkezik, gondolkodási stratégi giája hasonlít t a pedagógus guséhoz. (azonos cél, c tartalom, feladat, ütem, feldolgozási idő) az eredményess nyessége nem egyenletes, a teljesítm tmények széttart ttartóak, ak, kialakul a gyerekek közötti k polarizáci ció, nem tud a gyerek a többivel t együtt haladni, lóg g a levegőben az ismeret, más s tevékenys kenységgel kezd foglalkozni. kirekesztéshez, shez, elmagányosod nyosodáshoz shoz vezethet

32 A frontálisan végzett v tevékenys kenységek Kérdezés Magyarázat Előad adás Ismétl tlés gyakorlás Szemléltet ltetés s (bemutatás)

33 A megváltozott frontális munka Pedagógus-tanuló párbeszédére épül a foglalkozás. Nemcsak a tanárral, hanem egymással is kommunikálnak a tanulók Az előfeltevések előítéletté alakulhatnak, és a Pygmalion- effektus csapdájába kerülhetünk

34 A frontális osztálymunka A tanulócsoportot egységes gesítő módszer, amelyben a tanulók azonos célc érdekében, azonos módonm don, azonos tempóban dolgoznak a tanár r irány nyításával

35 A frontális munka hatékonys konysága a tanulói teljesítm tmények tükrt krében X

36 A differenciálás A tanulók egyéni sajátoss tosságát figyelembe vevő fejlesztés És/vagy a tanulók k egyéni sajátoss tosságához igazított tanulási környezete Hazánkban a differenciálás s a felzárk rkóztatásra és s a tehetséggondoz ggondozásra összpontosult. A differenciálás = rétegfejlesztés. s. Az osztály tanulóinak jó, j, közepes k és s gyenge képessk pességű csoportokra osztása, sa, a tanulók pillanatnyi tudását t tükrt krözi. Ezek a csoportok nem képessk pességeket fednek le. A rétegekhez r igazított feladatok szelekciót,, a tanulói i képessk pességek beskatulyázását okozhatják, k, aminél l még m a frontális munka is jobb.

37 A differenciálás s feltételei telei A pedagógus gus szakmai módszertani m kultúrája ja. A feladatoknak a tartalomhoz igazítása sa. A tanulók képességének a tartalom által törtt rténő lefedése A feladatok nehézs zségi foka igazodjon a tanuló képességeihez Az időfaktor rugalmas kezelése a tanulási folyamatban. Amikor a gyerekek élvezik a tevékenys kenységüket,, a feladat és s a rendelkezésükre kre álló készségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás s túl t l nagy,, akkor kételkedni k kezdenek önmagukban, idegesíti őket, hogy nem tudják k megoldani a feladatot, türelmetlenek lesznek. Ha nem tudják k kellően en kamatoztatni képességeiket, készsk szségeiket, unatkozni kezdenek. Az élvezetes munka és s a fejlődés s korrelál egymással Az unalom arra figyelmeztet, a feladat nem élvezetes.

38 A csoportmunka Differenciáló módszer, amelyben a tanulók kis létszámú (3-5 fő) együttesének kollektív tevékenysége zajlik; Lényege, hogy együttm ttműködésre képes tanulók kerüljenek egy csoportba;

39 A csoportmunka Nem minden tárgy t alkalmas gondolatcserére, re, és s nem minden gyermek alkalmas csoportmunkára. ra. Domináns ns szerep jut az informáci ció feldolgozásában a tevékenykedtet kenykedtetésnek, a viselkedési si formák k gyakorlati alkalmazásának. Alkalmas az empatikus készsk szségek, a szociális kompetenciák, k, a toleranciakészs szség g fejlesztésére is. A tanulók k belső szorongása sa csökken, pozitív v reakcióik ik erősödnek, tanulási kedvük k növekedik n a közös k tapasztalatszerzés s során. A tanár r mint facilitátor tor van jelen.

40 A csoportalkotás s módjaim spontán csoportalkotás alacsony hatásfokkal működnek rokonszenvi választás az érzelmi szálak általában nem tanulási szituáci cióhoz kötődően alakulnak ki tanári kijelölés A jój tanuló köré csoportosulók, az őt t preferálók k mindent tőle t várnak Ők általában önálló munkavégz gzéshez szoktak

41 Csoporttípusok pusok konfliktusmentes konfliktusos Alkalmazkodő Kölcsönös függési és ellenőrzési viszonyok kapcsolják össze a csoportot Nem alkalmazkodő Nincs munka. Jól megvannak, jókat beszélnek. Alkalmazkodő Azonnal, direkt módon reagálnak. Kölcsönös követelmény támasztása Kölcsönös tudatosítás Kölcsönös példaállítás Kölcsönös értékelés Részben alkalmazkodő Ha megindul a munka, nehéz megjósolni a kimenetelét Nem alkalmazkodő A csoporttagok ütköznek, a hatékonyság elmarad.

42 A differenciált fejlesztés lehetőségei A párban p törtt rténő tanulás s lényege l a közös k gondolatcsere. Hasonló szinten lévől gyerekek kerülnek munkakapcsolatba. A gyerekek közösen, k egyenrangúan, an, a kölcsönösség g jegyében dolgoznak a feladaton. A jój együttm ttműködés s aktivitásukat növeln velő tényező.

43 A páros p munka Együttm ttműködésre képes, k a feladat érdekében együtt dolgozó,, egyenrangú tanulópárok közös s tevékenys kenysége. Szervezésének leggyakoribb formája a szimpátia alapján történő páralkotás. Ebben a munkaformában nincs hierarchia a résztvevr sztvevők k között. k A feladatok megoldásához két t tanulóra van szüks kség.

44 Egyéni munka Az egyéni munka a tanulók önálló tevékenysége, amely történhet: részben egyénileg teljesen egyénileg (individualizáltan)

45 A részben r egyénre szabott tanulás Több tanuló kap azonos feladatot a tanulás folyamán, az elsajátítás s menetében kialakul a tanuló egyéni tanulási módszere. m A gyermek pozitív v beáll llítódása növeli n a teljesítm tményét, önértékelése fejlődik. Nem nélkn lkülözhető a tanári segítés, s, ami teljesen egyénre szabott, mivel a tanulás s tanulásának nak folyamatáról l van szó. A módszer m alkalmazása során n ismerni kell a tanuló előzetes tudását, t, valamint meg kell győződni arról, hogy képesk pes-e önállóan dolgozni.

46 A teljesen egyénre szabott tanulás Individualizált lt tanítás-tanul tanulás, mely az egyéni haladási si, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi.

47 A kooperatív v tanulás Azoknak a tanítási si-tanulási módszereknek m az összefoglaló megnevezése se,, amelyeknél a tanulók általában fős f s kiscsoportban dolgoznak, a pedagógus gus az egész csoport teljesítm tményét jutalmazza.

48 A kooperatív v tanulás heterogén n csoportokkal dolgoznak; a csoportok tagjai hosszú időn át (hetekig, hónapokig) h együtt maradnak; a pedagógus gus a csoport teljesítm tményét értékeli, osztályozza. VAGY kevésb sbé strukturált megbeszélésekre sekre,, munkafeladatokra, projektekre irányul; a csoport összetétele tele sokszor változikv ltozik; a tevékenys kenység g céljac a tananyag elsajátítása mellett szociális és s problémamegold mamegoldó jellegű.

49 A kooperatív technikák típusai Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer

50 A Mozaik módszer algoritmusa 1. A feladat eldarabolása 2. Előkészítő párok A nekik jutott tananyag megtanulása A csoporttagok tanítása 3. Gyakorló párok alakítása 4. Kooperatív csoport A csoporttagok tanítása Tanulás 5. Értékelés

51 M O Z A I K M Ó D S Z E R

52 Páros mozaik

53 Kereszt mozaik

54 Csillag módszer

55 Pókháló módszer

56 Puzzle módszer Minden csoporttag saját tananyagának elsajátításával teljesíti a feladatot Külön cédulák (tilos átadni) Szóbeli tanítás

57

58 Kerekasztal módszer

59 A pedagógiai giai diagnózis

60 tudás Anamnézis A személyiség megismerése képességek Diagnózis

61 Az anamnézis A személyis lyiség g rajza a vizsgálatot végzv gző szakember szemével Családi körülmk lmények Morfológiai sajátoss tosságok Megjelenés Viselkedés Beszéd és s kommunikáci ció Tanulási sajátoss tosságok

62 A személyis lyiség g alaposabb megismerése se Figyelem Emlékezet Képzelet Gondolkodás Érdeklődés Lényegkiemelés Szókincs stb.

63 A diagnózis A vizsgált személy vizsgálatkor aktuális állapotának lényegre törő, t, tényekkel t alátámasztott jellemzése A személyis lyiség fejlesztésre sre szoruló területeinek megjelölése

64 Pedagógiai giai diagnózis feláll llítása A tantervi követelmények legmarkánsabb elemeinek listázása. sa. A követelmk vetelmények operacionalizálása (tevékenys kenységekbe ágyazása a megfigyelhetőség érdekében). A tevékenys kenységek minőségi jegyeinek megragadása. (önáll( llóság, hiba% stb) Mérések, megfigyelések végzése. Kerülend lendők k a minősítések sek,, kategóri riákba sorolások. sok.

65 A terápia (fejlesztés) s) A diagnózisban megjelölt lt deficitek célirc lirányos korrekciója. Ütemterv szerinti, tudatos tevékenys kenység, amelyben a mérés és s fejlesztés periodikusan ismétl tlődik

66 Terápia (fejlesztés) s) tantárgyi személyiség képesség

67 Tantárgyi diagnózis és A tanuló ismerete fejlesztés A tantárgyi teljesítmény mérése Diagnózis

68 A fejlődés elvárható mutatóinak megfogalmazása Minőségi kritériumok Státus Megfigyelések, mérések végzése,az állapot naplózása A hiányosságok megállapítása A fejlesztés időtartama Fejlesztendő terület A fejlesztés optimális időtartamának meghatározása Fejlesztő tevékenység A feladatok kijelölése

69 A tudásm smérő tesztkérd rdések tartalma tudásszint gondolkodási művelet

70 Alkalmazás 4. Megismerő alkalmazási szinten 3. Maximális begyakorlási szinten 2. Belső algoritmus szerint 1. Külső algoritmus szerint A tudásszintek Reprodukció Megnevezés Ráismerés

71 A gondolkodási alapműveletek Analízis Szintézis Absztrakció Konkretizáció Általánosítás Határolás Összefüggések felismerése Összehasonlítás Analógia Kiegészítés Rendezés Meghatározás Felosztás

72 Nevezd meg az Északi középhegység részeit! reprodukció analízis Melyik kontinens térképét látod a rajzokon? összefüggés felismerése megnevezés Húzd alá a szövegben a múlt idejű igéket! ráismerés rendezés

73 A képessk pesség- jellegű tudás mérésére re alkalmas feladatok Alapműveleti számol molási készsk szségek tesztelésére alkalmas feladatok (művelet/perc dimenzió) Szöveges feladatok (hiba% hiba%) Anyanyelvi kommunikáci ció mérésére re alkalmas feladatok (Etalon: a felnőtt szakember mutatója) Az íráskészségeket vagy mozgáskoordin skoordinációt mérő feladatok

74 A mérés m s folyamata

75 1. Tantervelemzés s (követelm vetelményanalízis) 2. Tananyagelemzés 3. Tesztfeladatok összeállítása 4. Javítókulcs készk szítésese 5. Pontozási táblt blázatok elkész szítésese 6. Osztályzatt lyzattá alakítás

76 Tanterv - és tananyagelemzés

77 FIZIKA 7.2. A TESTEK MOZGÁSA, MOZGÁSÁLLAPOT LLAPOT-VÁLTOZÁSOK Óraszám évi 15 ebből l szabadon felhasználhat lható 2 Cél Érdeklődés felkeltése a fizikai jelenségek, folyamatok iránt. Ismeretek szerzése a testek mozgásának sokféleségéről. Problémamegoldó képesség fejlesztése. Követelmény Legyen képes egyszerű mechanikai jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és kísérletekben. Aktívan vegyen részt kísérletek végzésében, ismerje a kísérletezéshez szükséges eszközöket, tartsa be a kísérletezés szabályait. Tudja, hogy nem a mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához kell erő. Tudjon példát mondani arra, hogy mivel foglalkozik a fizika. Tartalom A természeti környezettel foglalkozó tudományok. A fizika, mint tudomány Fizikai kölcsönhatások, a kölcsönhatások elsődleges felismerése. A kölcsönhatásokkal kapcsolatos fizikai jelenségek, összefüggések felismerése, meghatározása a természetben. Gravitáció, szabadesés törvénye. Testek mozgása mozgásállapot jellemzése. A hely és mozgás viszonylagossága. A nyugalom. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás..az egyenes vonalú, egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A körmozgás és rezgőmozgás megfigyelése, periodikus mozgások. A változó mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A kölcsönhatás mozgásállapot - változtató hatása. Út, idő, sebesség, átlagsebesség, gyorsulás. A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és tömege. Az erő mozgásállapot-változtató hatása. Erő- ellenerő - példák a mindennapi életből.

78 Pontozás értékelés, osztályzatt lyzattá alakítás

79 A pontozási folyamat A megoldások itemezése A pontozási táblt blázatok elkész szítésese

80 A megoldások itemezése Nevezd meg az Északi középhegység részeit! Egész szítsd ki a mondatot! Börzsöny, A, Mátra, M B, Zempléni hg., C

81 A pontozás s szabályai szabály A (1) B (1) C (1) 1. Fontossági súlys 2. Szintsúly 3. Empirikus súlys

82 A pontozás s módjam A (1) B (1) C (1) Elérhető pont Elért pont 4/0 2/0 1/0 7/0

83 Az osztályzatok X

84 Az osztályzatt lyzattá alakítás s módjam szórás - számítással ssal (X - X i ) 2 S = n - 1

Tanulásmódszertan. MA- tanár

Tanulásmódszertan. MA- tanár Tanulásmódszertan MA- tanár A tanulás Elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok, képességek elsajátítása, valamint érzelmi, akarati magatartás formálás. Tapasztalat hatására végbemenő tartós magatartás

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Nem szakrendszerű tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Nem szakrendszerű tanterv Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Jogi szabályozás...2 1.1.1 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény... 2 1.1.2 A NAT (243/2003. Korm. rendelet) vonatkozó szabályozási elemei... 3 1.2 A nem szakrendszerű

Részletesebben

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás,

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás, Curriculum mese 1 A tudást alkalmazhatósága minısíti! 2 A tudás újabb értelmezése az oktatási rendszer újraértékelése radikális gazdasági gi és s demográfiai változv ltozások a társadalmi, t gazdasági

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szerepek a pedagógia. gia

Szerepek a pedagógia. gia Szerepek a pedagógia gia világában 1. A pedagógus gus (a tanár)szerep A kezdő pedagógus gus 2009.10.26. 1 A jój pedagógus gus a jó tanár Milyen legyen? Ki mondja meg? S ha nem felel meg ezeknek a kitételeknek?

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő Alternatív v oktatási formák Fieszlné Ancsák k Jolán közoktatási szakért rtő Reformpedagógiai giai iskolák A legfontosabb jellemzőik: XIX. XX. század zad fordulóján n kibontakozó mozgalmak ak, határozott

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben.

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben. Tisztelt LátogatL togatóink! Szeretnénk nk rövid r tájékoztatt koztatást adni iskolánk részvételérıl, l, feladatairól l a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009 2009-00110011 A A kompetencia alapú oktatás s feltételeinek

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Az egész. életen. pályázati projekt. julás

Az egész. életen. pályázati projekt. julás Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények közötti k nemzetközi zi együttm ttműködéssel TÁMOP-2.2.4. 2.2.4.-08/1-2009-00120012 pályázati projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei szolgáltatói szempontból 1 A TÁMOP T közoktatk zoktatási prioritásának

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Hogyan, miért és s miért nem? Továbbk a Nyíregyh regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Továbbk rendszere 1. Kötelez, jogszabályokban elírt 2. Pályázati forrásb sból megvalósítottak 3. Rendszeres 4. Aktuális

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben