A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP"

Átírás

1 A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

2 A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje lámpás különleges képességek az 1950-es évekig tudáselosztó a tudás kizárólagos birtoklása napjainkban tanulásszervező a korszerű pedagógiai kompetenciák

3 A PEDAGÓGUS GUS SZEREPÉNEK FONTOSSÁGA NAPJAINKBAN (2002) nagyon jelentős 11,66% kevésbé jelentős 41,68% jelentős 46,66%

4 A HAGYOMÁNYOS PEDAGÓGUSI GUSI SZEREPEK a tudós s tanári, a tanítói a hivatalnok v. bürokratab a nevelő szerep

5 A MAI MAGYAR ISKOLA MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁI (ORSZÁGOS, HELYI ÉS S AZ EGYÉN N SZINTJÉN N IS) szelektív v iskolarendszer törekvés homogén n csoportokra tananyag központk zpontúság tanárk rközpontúság tanulásszervez sszervezés s helyett tanítás tantárgyk rgyközpontúság elméletk letközpontúság alacsony fokú hatékonys konyság krétapedag tapedagógia gia szűkös s módszertani m készlet k

6 A SZEMÉLYK LYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI GIAI GYAKORLAT JELLEMZŐI (KLEIN S. FARKAS K.) A pedagógus gus olyan tanulási környezetetk teremt, amelyben sok izgalmas, értelmes probléma van. A tanulás tapasztalásra sra épül. A tanár r csak egy és nem egyetlen erőforr forrás. A pedagógus gus facilitátor tor,, aki bízik b a tanulókban. A személyk lyközpontú tanár nem rohan, nem hajtja a gyerekeket.

7 A SIKERESSÉG G (A PED. MESTERSÉG) TARTALMI ELEMEI - PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS (SALLAI ÉVA NYOMÁN) N) teoretikus hátth ttér bizalom teli légkör r megteremtésének képessk pessége szaktudományi szempontú tudás szerepviselkedési si biztonság együttm ttműködés igénye és s képessk pessége a pedagógiai giai szituáci ciók, jelenségek elemzési készsége,, a kompetencia-hat határok biztos felismerése se

8 A SIKERESSÉG G (A PED. MESTERSÉG) TARTALMI ELEMEI - PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS (SALLAI ÉVA NYOMÁN) N) mentális egészs szség: önismeret, kedvező énkép önkontroll saját élmények pszichés s feldolgozása élvezés, örömképesség szociális attitűdök: önzetlenség, empátia, megbocsátani tudás s produktivitás autonómia integrálts ltság: kiszámíthat thatóság, egységes ges életszemlélet, let, egyensúlyi állapot

9 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS

10 ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS együttm ttműködés s kollégákkal, kkal, szülőkkel, gyerekekkel programkész szítés s képessk pessége affinitás s a szervezetfejlesztésre sre

11 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE

12 FOLYAMATOS MEGÚJUL JULÁS S KÉPESSK PESSÉGE ön- és s továbbk bbképzés önfejlesztő attitűd

13 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

14 AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZ SZÍTÉS papírízű oktatás s helyett életszerűt a tanulói önismeret pályaorientáció fejlesztése se

15 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANULÓI TAPASZTALATOKRA VALÓ ÉPÍTKEZÉS GAZDAG MÓDSZERTÁR

16 GAZDAG MÓDSZERTM DSZERTÁR egyéni és s csoportmunka kooperatív v tanulás projektmunka differenciális fejlesztő pedagógiai giai gyakorlat

17 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANULÓI TAPASZTALATOKRA VALÓ ÉPÍTKEZÉS GAZDAG MÓDSZERTÁR FEJLESZTŐ ÉS NEM ELMARASZTALÓ ÉRTÉKELÉS A NEMZETKÖZI TENDENCIÁKRA VALÓ FIGYELÉS A FELTÉTELTEREMTÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL.

18 A MAI PEDAGÓGUS GUS SZEREPEI irány nyító koordinátor értékelő,, megfigyelő támogató (facilitátor) mentor innovátor bróker termelő

19 A pedagógushivat gushivatás mesterség g vagy művészet? m Tanulható-e? Karizmatikusság v. a mesterség a fontos? Tanulható,, de meghatároz rozó a pedagóguss gussá válás s 4 szakasza (Gazsó F. nyomán) n) a pályaválasztás (előkészítésével együtt) a képzés a pályakezdés a pályavitel

20

21 Új j típust pusú tanári feladatok az oktatási folyamat tervezésében és irány nyításában, a tanulók tudásának ellenőrz rzésében, értékelésében kompetencia alapú oktatás

22 A folyamattervek alkalmazása 1. A Ktv. előírja a folyamat tervezésének kötelezettségét t a pedagógusok gusok számára. 2. Az ismert folyamattervek közül k l a pedagógus gus szabadon választhat. v 3. Leggyakrabban használt tervező dokumentum a tanmenet.

23 június MEZOTERV MIKROTERV szeptember január MAKROTERV

24 Az oktatási folyamat tervezésének szintjei MIKRO szint (tanórai tervek) Óravázlatok Tanórai tervezetek MEZO szint (tematikus tervek) Tématervek MAKRO szint (teljes tanévre szóló tervek) Tantervek Tanmenetek

25 A tematikus terv Szerkezete és s tartalma: A téma t címe, c óraszáma, tanításának nak céljai és s követelmk vetelményei A feldolgozásra kerülő tananyagok címe Az egyes tanórákon használt didaktikai feladatokhoz rendelt tanári és s tanulói tevékenys kenységek Módszerek, eszközök

26 Alapműveletek törtekkel (19 óra) Oktatási cél: Alkalmazzák a tanulók az alapműveleteket törtszámokon is Követelmények: Végezzen a tanuló rutinszerűen alapműveleteket törtekkel Törtek összeadása és kivonása (9 óra) Didaktikai feladat Tanulói tevékenys kenység Módszerek Eszközök

27 Tk.98.old Tk.98.old Feladatlap Feladatlap Ism Ismétl tlés Csoportmunka Csoportmunka A szab A szabály ly memoriz memorizálása sa Feladatmegold Feladatmegoldás Új ismeret j ismeret Az Az összead sszeadás szab szabálya lya Az Az összead sszeadás technik technikája ja Fgy.26/45; Fgy.26/45; Csoportmunka Csoportmunka verseny verseny Sz Szöveges veges feladatok feladatok megold megoldása, sa, Alkalmaz Alkalmazás Dolgozatf Dolgozatfüzet zet Önáll lló munka munka Dolgozat Dolgozatírás Ellen Ellenőrz rzés - ért rtékel kelés Feladatlap Feladatlap Numerikusfelada Numerikusfelada tok tok-megold megoldása sa Gyakorl Gyakorlás Rendszere Rendszere-zésrögz gzítés Didaktikai Didaktikai feladat feladat Tanul Tanulói tev tevékenys kenység Módszerek dszerek Eszk Eszközök

28 A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia

29 A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely a szociális érzékenységet és a kommunikáci ciós s képessk pességeket fejleszti. (A későbbiekben ezt a módszert m fejtem ki részletesen.) r Az individualizált lt tanítás-tanul tanulás, mely az egyéni haladási, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi. A programozott oktatás, mely az algoritmikus gondolkodás s fejlesztésére épít. A mestertanítás (mastery learning), mely az egyént eljuttatja a legmagasabb szintű tudáshoz (az egyetemi oktatás, illetve a tehetséggondoz ggondozás s szintjén n jelenik meg).

30 A módszerek m típusai t a tanulási munka irány nyításának nak szempontja alapján Frontális osztálymunka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka

31 Frontális oktatás, egységes ges hatásrendszer A frontális oktatás s a gyermek számára biztosítja tja a tanulás s lehetőségét, t, de feltételeit teleit nem. Kinek jó? j Aki bírja b a pedagógus gus tempóját, t, megfelelő előismerettel rendelkezik, gondolkodási stratégi giája hasonlít t a pedagógus guséhoz. (azonos cél, c tartalom, feladat, ütem, feldolgozási idő) az eredményess nyessége nem egyenletes, a teljesítm tmények széttart ttartóak, ak, kialakul a gyerekek közötti k polarizáci ció, nem tud a gyerek a többivel t együtt haladni, lóg g a levegőben az ismeret, más s tevékenys kenységgel kezd foglalkozni. kirekesztéshez, shez, elmagányosod nyosodáshoz shoz vezethet

32 A frontálisan végzett v tevékenys kenységek Kérdezés Magyarázat Előad adás Ismétl tlés gyakorlás Szemléltet ltetés s (bemutatás)

33 A megváltozott frontális munka Pedagógus-tanuló párbeszédére épül a foglalkozás. Nemcsak a tanárral, hanem egymással is kommunikálnak a tanulók Az előfeltevések előítéletté alakulhatnak, és a Pygmalion- effektus csapdájába kerülhetünk

34 A frontális osztálymunka A tanulócsoportot egységes gesítő módszer, amelyben a tanulók azonos célc érdekében, azonos módonm don, azonos tempóban dolgoznak a tanár r irány nyításával

35 A frontális munka hatékonys konysága a tanulói teljesítm tmények tükrt krében X

36 A differenciálás A tanulók egyéni sajátoss tosságát figyelembe vevő fejlesztés És/vagy a tanulók k egyéni sajátoss tosságához igazított tanulási környezete Hazánkban a differenciálás s a felzárk rkóztatásra és s a tehetséggondoz ggondozásra összpontosult. A differenciálás = rétegfejlesztés. s. Az osztály tanulóinak jó, j, közepes k és s gyenge képessk pességű csoportokra osztása, sa, a tanulók pillanatnyi tudását t tükrt krözi. Ezek a csoportok nem képessk pességeket fednek le. A rétegekhez r igazított feladatok szelekciót,, a tanulói i képessk pességek beskatulyázását okozhatják, k, aminél l még m a frontális munka is jobb.

37 A differenciálás s feltételei telei A pedagógus gus szakmai módszertani m kultúrája ja. A feladatoknak a tartalomhoz igazítása sa. A tanulók képességének a tartalom által törtt rténő lefedése A feladatok nehézs zségi foka igazodjon a tanuló képességeihez Az időfaktor rugalmas kezelése a tanulási folyamatban. Amikor a gyerekek élvezik a tevékenys kenységüket,, a feladat és s a rendelkezésükre kre álló készségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás s túl t l nagy,, akkor kételkedni k kezdenek önmagukban, idegesíti őket, hogy nem tudják k megoldani a feladatot, türelmetlenek lesznek. Ha nem tudják k kellően en kamatoztatni képességeiket, készsk szségeiket, unatkozni kezdenek. Az élvezetes munka és s a fejlődés s korrelál egymással Az unalom arra figyelmeztet, a feladat nem élvezetes.

38 A csoportmunka Differenciáló módszer, amelyben a tanulók kis létszámú (3-5 fő) együttesének kollektív tevékenysége zajlik; Lényege, hogy együttm ttműködésre képes tanulók kerüljenek egy csoportba;

39 A csoportmunka Nem minden tárgy t alkalmas gondolatcserére, re, és s nem minden gyermek alkalmas csoportmunkára. ra. Domináns ns szerep jut az informáci ció feldolgozásában a tevékenykedtet kenykedtetésnek, a viselkedési si formák k gyakorlati alkalmazásának. Alkalmas az empatikus készsk szségek, a szociális kompetenciák, k, a toleranciakészs szség g fejlesztésére is. A tanulók k belső szorongása sa csökken, pozitív v reakcióik ik erősödnek, tanulási kedvük k növekedik n a közös k tapasztalatszerzés s során. A tanár r mint facilitátor tor van jelen.

40 A csoportalkotás s módjaim spontán csoportalkotás alacsony hatásfokkal működnek rokonszenvi választás az érzelmi szálak általában nem tanulási szituáci cióhoz kötődően alakulnak ki tanári kijelölés A jój tanuló köré csoportosulók, az őt t preferálók k mindent tőle t várnak Ők általában önálló munkavégz gzéshez szoktak

41 Csoporttípusok pusok konfliktusmentes konfliktusos Alkalmazkodő Kölcsönös függési és ellenőrzési viszonyok kapcsolják össze a csoportot Nem alkalmazkodő Nincs munka. Jól megvannak, jókat beszélnek. Alkalmazkodő Azonnal, direkt módon reagálnak. Kölcsönös követelmény támasztása Kölcsönös tudatosítás Kölcsönös példaállítás Kölcsönös értékelés Részben alkalmazkodő Ha megindul a munka, nehéz megjósolni a kimenetelét Nem alkalmazkodő A csoporttagok ütköznek, a hatékonyság elmarad.

42 A differenciált fejlesztés lehetőségei A párban p törtt rténő tanulás s lényege l a közös k gondolatcsere. Hasonló szinten lévől gyerekek kerülnek munkakapcsolatba. A gyerekek közösen, k egyenrangúan, an, a kölcsönösség g jegyében dolgoznak a feladaton. A jój együttm ttműködés s aktivitásukat növeln velő tényező.

43 A páros p munka Együttm ttműködésre képes, k a feladat érdekében együtt dolgozó,, egyenrangú tanulópárok közös s tevékenys kenysége. Szervezésének leggyakoribb formája a szimpátia alapján történő páralkotás. Ebben a munkaformában nincs hierarchia a résztvevr sztvevők k között. k A feladatok megoldásához két t tanulóra van szüks kség.

44 Egyéni munka Az egyéni munka a tanulók önálló tevékenysége, amely történhet: részben egyénileg teljesen egyénileg (individualizáltan)

45 A részben r egyénre szabott tanulás Több tanuló kap azonos feladatot a tanulás folyamán, az elsajátítás s menetében kialakul a tanuló egyéni tanulási módszere. m A gyermek pozitív v beáll llítódása növeli n a teljesítm tményét, önértékelése fejlődik. Nem nélkn lkülözhető a tanári segítés, s, ami teljesen egyénre szabott, mivel a tanulás s tanulásának nak folyamatáról l van szó. A módszer m alkalmazása során n ismerni kell a tanuló előzetes tudását, t, valamint meg kell győződni arról, hogy képesk pes-e önállóan dolgozni.

46 A teljesen egyénre szabott tanulás Individualizált lt tanítás-tanul tanulás, mely az egyéni haladási si, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi.

47 A kooperatív v tanulás Azoknak a tanítási si-tanulási módszereknek m az összefoglaló megnevezése se,, amelyeknél a tanulók általában fős f s kiscsoportban dolgoznak, a pedagógus gus az egész csoport teljesítm tményét jutalmazza.

48 A kooperatív v tanulás heterogén n csoportokkal dolgoznak; a csoportok tagjai hosszú időn át (hetekig, hónapokig) h együtt maradnak; a pedagógus gus a csoport teljesítm tményét értékeli, osztályozza. VAGY kevésb sbé strukturált megbeszélésekre sekre,, munkafeladatokra, projektekre irányul; a csoport összetétele tele sokszor változikv ltozik; a tevékenys kenység g céljac a tananyag elsajátítása mellett szociális és s problémamegold mamegoldó jellegű.

49 A kooperatív technikák típusai Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer

50 A Mozaik módszer algoritmusa 1. A feladat eldarabolása 2. Előkészítő párok A nekik jutott tananyag megtanulása A csoporttagok tanítása 3. Gyakorló párok alakítása 4. Kooperatív csoport A csoporttagok tanítása Tanulás 5. Értékelés

51 M O Z A I K M Ó D S Z E R

52 Páros mozaik

53 Kereszt mozaik

54 Csillag módszer

55 Pókháló módszer

56 Puzzle módszer Minden csoporttag saját tananyagának elsajátításával teljesíti a feladatot Külön cédulák (tilos átadni) Szóbeli tanítás

57

58 Kerekasztal módszer

59 A pedagógiai giai diagnózis

60 tudás Anamnézis A személyiség megismerése képességek Diagnózis

61 Az anamnézis A személyis lyiség g rajza a vizsgálatot végzv gző szakember szemével Családi körülmk lmények Morfológiai sajátoss tosságok Megjelenés Viselkedés Beszéd és s kommunikáci ció Tanulási sajátoss tosságok

62 A személyis lyiség g alaposabb megismerése se Figyelem Emlékezet Képzelet Gondolkodás Érdeklődés Lényegkiemelés Szókincs stb.

63 A diagnózis A vizsgált személy vizsgálatkor aktuális állapotának lényegre törő, t, tényekkel t alátámasztott jellemzése A személyis lyiség fejlesztésre sre szoruló területeinek megjelölése

64 Pedagógiai giai diagnózis feláll llítása A tantervi követelmények legmarkánsabb elemeinek listázása. sa. A követelmk vetelmények operacionalizálása (tevékenys kenységekbe ágyazása a megfigyelhetőség érdekében). A tevékenys kenységek minőségi jegyeinek megragadása. (önáll( llóság, hiba% stb) Mérések, megfigyelések végzése. Kerülend lendők k a minősítések sek,, kategóri riákba sorolások. sok.

65 A terápia (fejlesztés) s) A diagnózisban megjelölt lt deficitek célirc lirányos korrekciója. Ütemterv szerinti, tudatos tevékenys kenység, amelyben a mérés és s fejlesztés periodikusan ismétl tlődik

66 Terápia (fejlesztés) s) tantárgyi személyiség képesség

67 Tantárgyi diagnózis és A tanuló ismerete fejlesztés A tantárgyi teljesítmény mérése Diagnózis

68 A fejlődés elvárható mutatóinak megfogalmazása Minőségi kritériumok Státus Megfigyelések, mérések végzése,az állapot naplózása A hiányosságok megállapítása A fejlesztés időtartama Fejlesztendő terület A fejlesztés optimális időtartamának meghatározása Fejlesztő tevékenység A feladatok kijelölése

69 A tudásm smérő tesztkérd rdések tartalma tudásszint gondolkodási művelet

70 Alkalmazás 4. Megismerő alkalmazási szinten 3. Maximális begyakorlási szinten 2. Belső algoritmus szerint 1. Külső algoritmus szerint A tudásszintek Reprodukció Megnevezés Ráismerés

71 A gondolkodási alapműveletek Analízis Szintézis Absztrakció Konkretizáció Általánosítás Határolás Összefüggések felismerése Összehasonlítás Analógia Kiegészítés Rendezés Meghatározás Felosztás

72 Nevezd meg az Északi középhegység részeit! reprodukció analízis Melyik kontinens térképét látod a rajzokon? összefüggés felismerése megnevezés Húzd alá a szövegben a múlt idejű igéket! ráismerés rendezés

73 A képessk pesség- jellegű tudás mérésére re alkalmas feladatok Alapműveleti számol molási készsk szségek tesztelésére alkalmas feladatok (művelet/perc dimenzió) Szöveges feladatok (hiba% hiba%) Anyanyelvi kommunikáci ció mérésére re alkalmas feladatok (Etalon: a felnőtt szakember mutatója) Az íráskészségeket vagy mozgáskoordin skoordinációt mérő feladatok

74 A mérés m s folyamata

75 1. Tantervelemzés s (követelm vetelményanalízis) 2. Tananyagelemzés 3. Tesztfeladatok összeállítása 4. Javítókulcs készk szítésese 5. Pontozási táblt blázatok elkész szítésese 6. Osztályzatt lyzattá alakítás

76 Tanterv - és tananyagelemzés

77 FIZIKA 7.2. A TESTEK MOZGÁSA, MOZGÁSÁLLAPOT LLAPOT-VÁLTOZÁSOK Óraszám évi 15 ebből l szabadon felhasználhat lható 2 Cél Érdeklődés felkeltése a fizikai jelenségek, folyamatok iránt. Ismeretek szerzése a testek mozgásának sokféleségéről. Problémamegoldó képesség fejlesztése. Követelmény Legyen képes egyszerű mechanikai jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és kísérletekben. Aktívan vegyen részt kísérletek végzésében, ismerje a kísérletezéshez szükséges eszközöket, tartsa be a kísérletezés szabályait. Tudja, hogy nem a mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához kell erő. Tudjon példát mondani arra, hogy mivel foglalkozik a fizika. Tartalom A természeti környezettel foglalkozó tudományok. A fizika, mint tudomány Fizikai kölcsönhatások, a kölcsönhatások elsődleges felismerése. A kölcsönhatásokkal kapcsolatos fizikai jelenségek, összefüggések felismerése, meghatározása a természetben. Gravitáció, szabadesés törvénye. Testek mozgása mozgásállapot jellemzése. A hely és mozgás viszonylagossága. A nyugalom. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás..az egyenes vonalú, egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A körmozgás és rezgőmozgás megfigyelése, periodikus mozgások. A változó mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A kölcsönhatás mozgásállapot - változtató hatása. Út, idő, sebesség, átlagsebesség, gyorsulás. A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és tömege. Az erő mozgásállapot-változtató hatása. Erő- ellenerő - példák a mindennapi életből.

78 Pontozás értékelés, osztályzatt lyzattá alakítás

79 A pontozási folyamat A megoldások itemezése A pontozási táblt blázatok elkész szítésese

80 A megoldások itemezése Nevezd meg az Északi középhegység részeit! Egész szítsd ki a mondatot! Börzsöny, A, Mátra, M B, Zempléni hg., C

81 A pontozás s szabályai szabály A (1) B (1) C (1) 1. Fontossági súlys 2. Szintsúly 3. Empirikus súlys

82 A pontozás s módjam A (1) B (1) C (1) Elérhető pont Elért pont 4/0 2/0 1/0 7/0

83 Az osztályzatok X

84 Az osztályzatt lyzattá alakítás s módjam szórás - számítással ssal (X - X i ) 2 S = n - 1

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben