Ózd város Önkormányzatának 8/2000. (IV. 7.) számú rendelete az állattartás szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ózd város Önkormányzatának 8/2000. (IV. 7.) számú rendelete az állattartás szabályozásáról (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Ózd város Önkormányzatának 8/2000. (IV. 7.) számú rendelete az állattartás szabályozásáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 20/2001. (IX. 26.) sz. rendelet, - 3/2002. (I. 29.) sz. rendelet, - 26/2002. (IX. 24.) sz. rendelet, - 2/2005. (I. 25.) sz. rendelet, - 31/2005. (X. 26.) sz. rendelet, - 4/2006. (II. 24.) sz. rendelet

2 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a./ Ózd város belterületén, illetve külterületéhez tartozó kertekben folyó állattenyésztésre,- tartásra, elhelyezésre (továbbiakban: állattartás). b./ Az állattartással foglalkozó, valamint az állat felügyeletét ellátó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre (továbbiakban: állattartó). (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: - a kutatási kísérleti állatok tartására és tenyésztésére - állatbemutatókra, versenyekre, - mutatványosokra, - fegyveres erőkre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra és a közfeladatot ellátó őrszolgálatokra, - állatkereskedésre, vágóhidakra, - engedélyezett állattartó- és tenyésztő telepek területén folytatott állattartásra, - vakvezető és mentő kutya tartására, - veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására, - veszélyes, illetve védett állat tartására Hatásköri szabályok 3. Az állattartás általános szabályai (1) Állatot tartani amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik csak ezen rendelet által előírtaknak megfelelő helyen és építményben szabad. 1 Hatályon kívül helyezte a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 7. -a

3 3 (2) Az állat tartásánál eleget kell tenni az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak, ezeket alkalmazni kell az állat szállítása, forgalmazása során is. (3) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. (4) Az állattartó köteles állatát úgy tartani, hogy a környék lakóinak nyugalmát ne zavarja, más ingatlanára átjutni ne tudjon, anyagi kárt ne okozzon, a testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse. (5) Bármely állat csak oly módon tartható, hogy az a közterület, valamint többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze, a környezetet ne károsítsa. II. fejezet Haszonállattartás szabályai 4. A haszonállattartás általános szabályai (1) 2 (2) Lakóházakban és egyéb célú nem állattartási létesítményekben (pl.: pince, garázs, stb.) haszonállatot tartani tilos. (3) Állatot legeltetni csak felügyelet mellett lehet. (4) Állatot a legelőre és onnan visszahajtáskor az utcán és egyéb közterületen hagyni és legeltetni tilos. Az állattartók kötelesek közterületen az állataikat az őrzéssel megbízott személy elé kihajtani, behajtáskor tőle átvenni. Az őrzéssel megbízott személy (pásztor, stb.) köteles a tulajdonostól az állatot átvenni, arra felügyelni, illetve a tulajdonosnak behajtáskor átadni. 5. A haszonállattartás közegészségügyi előírásai 2 Hatályon kívül helyezte a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 7. -a

4 4 (1) Az állat tartására szolgáló helyiségek oldalfalait, illetve tartóoszlopait, valamint a berendezési tárgyakat (jászlak, rácsok, választófalak, etető- és itató edények stb.) jól fertőtleníthető anyagból, padozatát pedig vízálló anyagból kell készíteni. A helyiségeket szennyvízelvezető csatornával is el kell látni, melyet zárt szivárgásmentes gyűjtőaknákba kell csatlakoztatni. (2) A trágyatárolás céljára vízzáró aljzatú és oldalfalas trágyatárolót kell építeni. A trágya rendszeres elszállításáról az állattartó köteles gondoskodni. 6. A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai (1) Az Ózd város Helyi Építési Szabályzatában meghatározott nagyvárosias lakóterületen kívül tartható állatok darabszámát, az elhelyezésükre szolgáló építmények védőtávolságát a lakó- és emberi tartózkodásra használt kerti épületektől, valamint az állatok férőhely igényét az 1-4. számú melléklet tartalmazza. (2) A nagy és kisállat szaporulatát három hónapos korig, valamint a baromfi, a nyúl és a prémes állat szaporulatát egy hónapos korig a tartható állatok darabszámába nem kell beszámítani. (3) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő, ezért ásott és csőkúttól, élővízfolyástól, tótól a./ nagy és kisállat, valamint eb istállója, ólja, kifutója legalább 20 m-re, b./ baromfi, nyúl és prémes állat ólja (ketrec) legalább 10 m-re, c./ trágya- és trágyalétároló legalább 20 m-re helyezhető el. (4) Trágya- és trágyalétároló a lakóépülettől legalább 21 m távolságra helyezhető el. 7. Haszonállattartással kapcsolatos egyéb rendelkezések (1) A város azon településrészein, ahol a haszonállatok elhelyezésére szolgáló építmények már nem felelnek meg a jelenlegi jogszabályi előírásoknak feltéve, hogy építéshatósági engedéllyel épültek, korábban már gyakorolt állattartás esetén és a szakhatóságok véleményét figyelembe véve kérelemre korlátozottan és ideiglenesen engedélyezhető a haszonállattartás.

5 5 (2) Húsgalambtartás csak zárt körülmények között folytatható, ahol a ketrec megfelelően elhelyezhető. (3) Prémes állatok tartása és tenyésztése kérelem alapján szakhatósági vélemények figyelembevételével engedély birtokában lehetséges. Az engedélyezés előtt ki kell kérni a szomszédok írásos véleményét is. (4) 3 A R. 7.. (1) és (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos engedélyezési eljárás, valamint az 1. sz. mellékletben feltüntetett külön engedéllyel kapcsolatos eljárás átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik. III. fejezet Az eb- és macskatartás szabályai 8. 4 (1) 5 Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséhez szükséges nyilvántartásnak és összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: az ebtartó nevét, lakcímét, az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét, nemét, színét, ha van jelölési számát), tartási helyét és a veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontját. (2) Az ebeket a veszettség elleni kötelező védőoltás alkalmával minden évben más-más színű, sorszámozott bilétával kell egyedileg megjelölni, melyet az eb tartójának az eb nyakörvére kell felszerelnie. (3) A bilétákat az ÓZDSZOLG Kht. bocsátja a védőoltást végző állatorvos(ok) rendelkezésére. (4) Ózd város közigazgatási területén kívül veszettség elleni védőoltásban részesített ebek esetében az eb tartója az egyedi megjelölést biztosító bilétát az eb hazaszállítását követő 3 munkanapon belül köteles az ÓZDSZOLG Kht-nál (Ózd, Zrínyi út 5.) kiváltani. (5) Az ebek féregtelenítése évente egyszer kötelező. (6) 6 3 Megállapította a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 1. -a 4 Módosította a 2/2005. (I. 25.) sz. önkormányzati rendelet 1. -a 5 Módosította a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 2. -a 6 Hatályon kívül helyezte a 4/2006. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 1. -a

6 6 9. Embert mart eb és macska tulajdonosa köteles a marást a megmart ember személyi adatainak közlésével a hatósági állatorvosnak és a tisztiorvosi szolgálatnak haladéktalanul bejelenteni és az eb oltási igazolását bemutatni Tilos ebet és macskát beengedni, illetve bevinni a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, c.) strand területére (kivéve a kemping területét), d.) diák- és munkaszállásokra (1) Többszintes beépítettségű területen lévő lakásokban lakásonként legfeljebb egy eb tartható. A többszintes beépítettségű területen lévő lakásokban az eb szaporítása tilos. Az eb tartására szolgáló épület ól ilyen helyen nem létesíthető. (2) Olyan földszintes lakóépületben, ahol két vagy ennél több lakás van, lakásonként legfeljebb egy eb tartható. (3) Családi házas ingatlanon, külterületi kertben telkenként legfeljebb két eb tartható, kivéve az engedéllyel létesített ebtenyészetet. (4) Ebek szaporulata az engedélyezett létszámon felül a szoptatás végéig (2 hónapos korig) tartható. 7 Módosította a 20/2001. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet 1. -a 8 Módosította a 26/2002. (IX. 24.) sz. önkormányzati rendelet 1. -a 9 Hatályon kívül helyezte a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 7. -a

7 (1) Az ebet zárt helyen, lekerített területen, vagy megkötve kell tartani. (2) 11 Közterületen a kijelölt kutyafuttatók kivételével -, továbbá a többlakásos lakóházak udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben az ebet pórázon kell vezetni. (3)Lakóépületek felvonójában az eb csak felügyelet mellett és külön menetben szállítható. (4) Az eb felügyeletét ellátó személy köteles magánál tartani az eb oltási bizonyítványát. 14. (1) A befogott eb ismert tulajdonosa ellen a gyepmester szabálysértési feljelentést tesz. (2) Az állatvédő szervezetek kezdeményezhetik az eb új tulajdonoshoz való elhelyezését, ha erre megfelelő helyet és személyt találnak. (3) A befogott és ki nem váltott fajtiszta vagy annak látszó ebek esetében értesíteni kell a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Ózdi Szervezetét. (4) Azokról az ebekről, melyeknek újbóli elhelyezéséről nem sikerült gondoskodni, a gyepmester jelentést tesz az ÓZDSZOLG Kht. vezetőjének további intézkedés céljából. 15. (1) 12 Eb- és macskatenyészetet, valamint ebkiképzőt létesíteni csak engedéllyel lehet. Az engedélyezési eljárás átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik. Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a közvetlen szomszédok írásos véleményét is. (2) Az ebek elhelyezésével kapcsolatos szabályokat e rendelet 3. és 4. sz. melléklete tartalmazza. 10 Módosította a 20/2001. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet 2. -a 11 Módosította a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 3. -a 12 Módosította a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 4. -a

8 8 16. A város többszintes beépítettségű területein lévő épületekben lakásonként legfeljebb 2 darab macska tartható Kijelölt kutyafuttatóhelyek (1) 14 a.) A Pap út Csónakázó-tó felőli oldalán, a vízelvezető árokig terjedő terület. b.) Az Újváros tér mögötti szánkó pálya után, a nagyfeszültségű vezeték alatt húzódó terület. c.) A Szent István út számú lakóház melletti domboldal erdőtelepítésbe be nem vont területe. d.) A Vasvár úti pavilonsor mögötti domboldal (Vasvár tető). e.) A Sárli telep önkormányzati tulajdonú beépítetlen zöldterületei. (2) A kutyafuttató terület táblával történő jelöléséről, tisztántartásáról, időszakonkénti fertőtlenítéséről az ÓZDSZOLG Kht. gondoskodik. IV. fejezet Állati tetem megsemmisítése 19. (1) Az ÓZDSZOLG Kht. bejelentés esetén köteles az állati tetemet a legrövidebb időn belül elszállítani vagy elszállíttatni. A szállítási és ártalmatlanítási díjat az állat tulajdonosának vagy az elszállításban egyébként érdekeltnek kell megfizetnie nyugta ellenében. A szállítási és ártalmatlanítási díjat az ÓZDSZOLG Kht. állapítja meg. (2) Közterületen elhullott (elgázolt) állatot az ÓZDSZOLG Kht. köteles soron kívül elszállítatni és az állati tetem helyét fertőtleníteni. 13 Hatályon kívül helyezte a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 7. -a 14 Módosította a 2/2005. (I. 25.) sz. önkormányzati rendelet 2. -a

9 9 V. fejezet Értelmező rendelkezések 20. E rendelet alkalmazásánál: a./ Haszonállat az, melyet gazdasági haszon céljából tartanak, tenyésztenek, igénybe vesznek, beleértve a verseny- és sportcélra tartott állatokat is. b./ Haszonállatokon belül: - nagy állat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagytestű rokonfajaik. - kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, őz, muflon illetve kistestű rokonfajaik. - baromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és galamb. - prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, róka, nyérc és görény. c./ E rendelkezés szempontjából nem minősül állattartásnak a házi fogyasztásra szánt állatok 2-3 napos (melléképületben) történő tartása Az állattartás megtiltására vagy korlátozására okot adó körülmény lehet különösen, ha: a./ az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei nem biztosítottak, b./ az állattartó előzetes hatósági felszólítás ellenére az állattartás jogszabályban meghatározott feltételeit nem biztosítja, c./ a szakhatóságok indokoltan kérik. VI. fejezet Szabálysértési rendelkezések (1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki ezen rendelet 4. (3) (4) bekezdés, 8. (2) és (4) bekezdés, 9., 10., 13. (2) és (4) bekezdésben foglaltakat megszegi. 15 Módosította a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 5. -a 16 Módosította a 31/2005. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 6. -a

10 10 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti szabálysértést közterületen követik el, tettenérés esetén helyszíni bírság kiszabásának is helye van. A helyszíni bírság kiszabására az önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak. VII. fejezet Záró rendelkezés 23. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ózd Város Önkormányzatának az állattartás szabályozásáról szóló 4/1994. (III. 18.) számú rendelete és az azt módosító 8/1996. (III. 12.) számú rendelete. Dr. Csiszár Miklós sk. Strohmayer László sk. jegyző polgármester Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (2) bekezdése alapján a rendelet április 07. napjával kihirdetésre került. A 20/2001. (IX. 26.) sz. módosító önkormányzati rendelet kihirdetésre került szeptember 26-én, hatályba lépett szeptember 26-án. A 3/2002. (I. 29.) sz. módosító önkormányzati rendelet kihirdetésre került január 29- én, hatályba lépett január 29-én. A 26/2002. (IX. 24.) sz. módosító önkormányzati rendelet kihirdetésre került szeptember 24-én, hatályba lépett szeptember 24-én. A 2/2005. (I. 25.) sz. módosító önkormányzati rendelet kihirdetésre került2005. január 25- én, hatályba lépett február 1-jén. A 31/2005. (X. 26.) sz. módosító önkormányzati rendelet kihirdetésre került és hatályba lépett október 26-án.

11 11 A 4/2006. (II. 24.) sz. módosító önkormányzati rendelet kihirdetésre került és hatályba lépett február 24-én.

12 12 1. sz. melléklet Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények védőtávolsága lakó- illetve külterületi kertekben lévő emberi tartózkodásra használat épületektől Az állatok elhe- Nagyállat Kisállat Nyúl és Prémes lyezésére szolgáló baromfi állat építmények férő- e s e t é b e n helyeinek száma ( m é t e r ) 2-ig között között külön engedéllyel között külön engedéllyel között külön engedéllyel külön engedéllyel között nem létesíthető külön engedéllyel között nem létesíthető külön engedéllyel között nem létesíthető nem létesíthető között nem létesíthető nem létesíthető külön engedéllyel nem létesíthető 300 felett nem létesíthető nem létesíthető külön engedéllyel nem létesíthető Egyéb állatok esetén az illetékes szakhatóság állásfoglalása az irányadó.

13 13 2. sz. melléklet Haszonállatok minimális férőhelyigénye Ló, öszvér 3,60 m 2 Szamár, póniló 2,20 m 2 Felnőtt szarvasmarha, bivaly 2,20 m 2 Növendék marha, növendék bivaly 1,70 m 2 Borjú 2,00 m 2 Felnőtt sertés 2,00 m 2 Koca kutricája 4,00 m 2 + szopós malacok etetőtere 2,50 m 2 Választott malac 4 hónapos korig 0,50 m 2 Süldő 5-6 hónapos korban 0,70 m hónapos korban 0,90 m hónapos korban 1,20 m hónapos korban 1,40 m 2 Hízó 2,00 m 2 Juh, kecske 0,70 m 2 Nyúl 0,40 m 2 növendék nyúl 0,25 m 2 Tyúk, gyöngytyúk 4 db/m 2 csirke 4 hetes korig 30 db/m 2 csirke 5-től 10 hetes korig 14 db/m 2 Pulyka, lúd 2 db/m 2 Kacsa 3 db/m 2 Galamb 8 db/m 2 Egyéb állatok esetén az illetékes szakhatóság állásfoglalása az irányadó.

14 14 3. sz. melléklet Eb 45 cm marmagasság alatti * 45 cm marmagasságú és e feletti ** Tenyésztett eb elhelyezésére szolgáló építmény (kennel) védőtávolsága lakó- illetve külterületi kertekben lévő emberi tartózkodásra használat épületektől db méter 4-ig 2-ig között 3, 4 esetén között 5, 6 esetén között 7, 8 esetén 35 Az egyedszám a fentieken túl a feltételek megteremthetősége esetén sem növelhető. Ha a tenyésztő 45 cm marmagasság alatti és feletti ebet is tenyészteni kíván, akkor az engedélyezhető legmagasabb darabszám megállapításánál azt az elvet kell követni, hogy egy nagy eb két kis ebnek felel meg. * Ilyen például: pekingi palotakutya, tacskó, schnauzer, spániel, puli, uszkár, stb. ** Ilyen például: skót juhász, német juhász, rottweiler, dobberman, masztiff, komondor, kuvasz, újfunlandi, bernáthegyi, német dog, stb.

15 15 4. sz. melléklet Megnevezés 45 cm marmagasság alatti eb részére 45 cm és e feletti marmagasságú eb részére Kennel minimális alapterülete Kifutó minimális alapterülete Kennel és kifutó kerítésének minimális magassága m 2 m 2 m , ,5 A kenneleket fel kell szerelni legalább 1 m 2 területű asztallal, mely cm-re legyen a talajszinttől. Ha a tenyésztő olyan kennelt épít, mely az időjárás viszontagságaitól nem védi az állatot (pl. tömör falazat, tető) akkor a kennelt fel kell szerelni kutyaházzal. Ennek frontja 70 cm, mélysége 110 cm, magassága 70 cm a 45 cm marmagasság alatti eb esetén, még 80 x 180 x 100 cm a 45 cm és e feletti marmagasságú eb esetében. A kutyaházat cm-es lábazaton kell elhelyezni.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/ 2003. (X. 29.) rendelete az állatok tartásának szabályairól. Kunhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete az állattartásról szóló 11/2004. (IV. 29.) számú BVKt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról 1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról a 43/2005. (X.28.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete 12/2008. (III. 31.) számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalt szövege az állattartás helyi szabályairól Albertirsa

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések

Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések Esztergom Város Önkormányzatának 38/2007. (V. 31.) ör. rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben a 71/2007. (X.31.)* ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben