Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 2005.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek T1 T2 T 3 T 4 a, b, c, d, e évi bevételek összefoglalása 2005.évi kiadások összefoglalása Hitelállomány alakulása Mérlegek (intézményi, önkorm.i hivatali, város össz.), városszintű vagyonkimutatás, kimutatás a tulajdoni részesedésekről T 5 a-g Elszámolás az állami hozzájárulások igénybevételérôl T 6 a - c A évi pénzkészlet változása Gyôr Megyei Jogú Város 2005.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete R 1 a, b Bevételek és kiadások összefoglalása R 2 Intézményi bevételek és kiadások részletezése R 3/a, b Polg.m.Hiv. bevételek és kiadások részletezése R 4 a, b, A 2005.évi pénzmaradvány c elszámolása R 5 Az intézmények 2005.évi pénzmaradványa a,b,c R 6. A évi pénzmaradvány és záró értékpapír állomány felosztása R 7/a A évi összevont (pénzforgalmi) bevételek és kiadások R 7/b A beszámoló összevont mérlege R 8 A teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszám R 9 a, b, A kisebbségi önkormányzatok bevételei és c, d kiadásai R 10 A lakásgazdálkodás 2005.évi bevételei és kiadásai R.11 A közvetett támogatások bemutatása R.12 A évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása Egyszerüsített éves költségvetési beszámoló E 1 E2 E 3 E 4 Egyszerüsített mérleg Egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Egyszerüsített pénzmaradvány elszámolás Egyszerüsített eredményelszámolás 2

3 napirendi pont A Polgármester előterjesztése Beszámoló Győr Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és kapcsolódóan a pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő: Tisztelt Közgyűlés! A város évi gazdálkodását értékelve összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a korábbi két évben tett intézkedéseink így az intézményhálózat működtetésének racionalizálása, a döntő költségtényezőt jelentő személyi juttatások növekedési ütemének kezelhetővé tétele a létszám csökkentésével, a fejlesztési célok megvalósításához külső forrás bevonása stb.- éreztették pozitív hatásukat. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a kitűzött céljaink megvalósítása mellett a város pénzügyi helyzetében a kiegyensúlyozottság irányába mozdultunk el, hanem jelentős összegű (2,4 milliárd Ft) pénzügyi forrást eredményezett a évi feladataink ellátásához. Ugyanakkor tudatosan szakítottunk azzal a több éves gyakorlattal, hogy Győr városa hitelállomány nélkül gazdálkodik, de hitelt kizárólag beruházási célra a Nádor aluljáró építésével összefüggésben vettünk fel. Az év végi pénzmaradvány hasonló nagyságrendű, mint a hitelbevétel, ez stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást jelez. Az év végi szabad pénzeszközök terhére történő rövid távú, 1,8 milliárd Ft összegű befektetés mellett a évet az intézmények 228 millió Ft nagyságrendű pénzmaradványán felül 624,5 millió Ft-tal zártuk, a számviteli szabályok szerinti korrekciókat tartalmazó 1,1 milliárd Ft bevétel kiesés és 1,7 milliárd Ft kiadási megtakarítás eredőjeként. Már a költségvetés tervezésének időszakában is ismert volt, hogy elsősorban az ingatlan értékesítésből remélt bevételek tekintetében számos bizonytalansági tényezővel kerültek számba vételre forrás lehetőségeink és a bevétel kieséshez nem kis mértékben járult hozzá a különböző pályázati pénzek utófinanszírozási rendszere. A kiadási előirányzatokhoz viszonyított pénzügyi teljesítésből adódó kiadási megtakarítás arra enged következtetni, hogy a pénzügyi lehetőségek nem akadályozták a évi feladatok végrehajtását. Ezt támasztja alá a folyószámlahitel igénybevételének csökkenő gyakorisága és nagyságrendje (2004. évben 6 hónap során átlagosan 117 millió Ft/hó, évben 4 hónap során csupán 2 millió Ft/hó folyószámlahitelt kellett igénybe venni). A 2005-ös gazdasági év pénzügyi folyamatai közül ki kell emelnünk a évi adóerőképesség miatt, a évi beszámoló kapcsán fizetendő összeg visszatérülését. Mint az a mai közgyűlés korábbi napirendi pontjából ismert, Győr városa a zárszámadási törvény keretében visszakapta a véleményünk szerint méltánytalanul elvont pótbefizetés összegét. A számviteli szabályok szerint ez a évi pénzforgalmi bevétel a évi pénzmaradványt módosítja, így a Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa mínusz eft-ról plusz eft-ra változott. Miután ennek felosztására évre vonatkozóan nem kerülhetett sor, a évi pénzmaradvány részévé vált. Ennek együttes összege egyúttal megváltoztatta azt a évi terv készítésekor még fennálló állapotot, hogy évről fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek legyenek, azaz a évi költségvetési rendeletet más, időközbeni változások miatt bekövetkező okok mellett - e tekintetben is módosítanunk kell. 3

4 B e v é t e l A város (korrekciókkal helyesbített) bevételi főösszege 38,7 milliárd Ft, amely csökkentve a 2,7 milliárd Ft-nak megfelelő külső forrással 8,8 %-kal haladja meg az előző évit (a két év bevételi főösszegének abszolút értékét véve alapul a növekedés 16,9 %). A hitelbevétel évi forrásaink 7,09 %-át tette ki, az intézményi bevételek 11,18 %-ban járultak hozzá a kiadások finanszírozásához. A működési jellegű bevételek arányát (79,36 %) szembeállítva a működési kiadások arányával (78,44 %), megállapítható, hogy felhalmozási kiadásainkból egy milliárd Ft-ot a működési többletek finanszíroztak. A polgármesteri hivatalnál képződött bevételek 31,6 milliárd Ft-ot tesznek ki, mely közel 3,4 milliárd Ft-tal magasabb az előző év teljesítéséhez képest, a módosított előirányzatot pedig 1,1 milliárd Ft-tal haladja meg. Ez döntő hányadában az önkormányzati sajátos bevételek elsősorban a helyi adók és egyéb működési bevételek - figyelemre méltó túlteljesítésének köszönhető. Ezen bevételi többletek ellentételezni tudták a kötelező államháztartási tartalékként kezelt központi forrás kiesést, valamint a lakásgazdálkodási és a felhalmozási bevétel elmaradás kisebb hányadát, de élnünk kellett a hosszú távú hitel felvétel eszközével is. A működést szolgáló önkormányzati saját bevételeken belül: -- az illetékbevételek teljesítése több mint 15,65 %-kal marad el a tervezett összegtől, de a évi teljesítésnél is kevesebb 108 millió Ft-tal. Ez igazolni látszik azon feltevésünket, hogy az ingatlanpiac pangása nemcsak a vagyonértékesítési bevételeink alakulására volt kedvezőtlen hatással, hanem az illetékekből származó bevételeink is csökkennek, -- a helyi adó bevételek évhez viszonyított impozáns növekedésében (21 %) jelentős szerepe volt az építményadóból és iparűzési adóból származó bevételek adómértékek változatlansága ellenére bekövetkező- emelkedésének. Az adópótlékok és bírságok közel 3- szoros túlteljesítése azt támasztja alá, hogy az adózási fegyelem javulásában komoly szerepe volt az elmúlt évben folytatott intenzív adófeltárási- és adóbehajtási tevékenységnek, -- kedvezőtlenül hatott az államháztartási tartalék zárolásának fenntartása a helyben maradó személyi jövedelemadóból származó bevételünkre (a 383 millió Ft összegű bevétel kiesés az eredeti előirányzat 17,25 %-ának elmaradásával járt). Intézményeink bevételeinek tervezési megalapozottsága valamelyest javulni látszik, míg évben az (alultervezett) eredeti előirányzathoz képest több mint 70 %-kal volt magasabb az év végi teljesítés, addig évben ez a mutató csak 50 % feletti. A felhalmozási bevételek körében folytatódott az a tendencia, hogy a döntő hányadot jelentő állami és uniós pályázati pénzek rendelkezésre bocsátására utólag kerül sor, így azok teljesítése meglehetősen alacsony. A saját hatáskörünkben elérhető felhalmozási bevételek teljesítési %-a ugyan emelkedett az előző évhez viszonyítva, de összegszerűségében közel 10 %-al elmarad attól. Ez tette szükségessé - ezen bevételek közel 2,5-szeresét elérő felhalmozási kiadásaink teljesíthetősége érdekében a bevezetőben említett fejlesztési hitel felvételét. Bár a hitel felvételére nagyon kedvező kondíciókkal került sor, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az elkövetkezendő években a tőke- és kamattörlesztő részletek csökkentik a felhalmozási bevételek ma változatlannak tűnő szerkezete és nagyságrendje mellett a beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok azonos szintű és mértékű megvalósításának lehetőségét. 4

5 A évi lakásgazdálkodási bevételek radikális csökkenése kapcsán az önfinanszírozó képességének megszűnését állapíthattuk meg. Ez még markánsabban jelentkezett év során, és a lakásgazdálkodás 1995-től kezdődő külön kezelése óta először zárt nem kis összegű hiánnyal (a 200 millió Ft-ot meghaladja és közel egy negyede az év során realizált bevételnek). A végrehajtás során beigazolódott, hogy a lakásalap már nem képes fejlesztési, beruházási feladatok finanszírozására, ezért évtől kezdődően a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó terület előkészítések kiadási jogcímei is a nagy költségvetés fejlesztési blokkjába kerültek át. Mivel a lakásgazdálkodás bevételi lehetőségeinek csökkenése tovább folytatódik, a évi hiány leküzdésének esélyét annak ellenére, hogy a évi tervben ezt így szerepeltetjük nem tartjuk biztatónak. Megoldásként a lakásgazdálkodási feladatok áttekintése és azok átrendezése mutatkozik. A megszokott gyakorlat szerint ütemesen érkező központi támogatások, mint bevételek közül említést érdemel a tömegközlekedés támogatása és a Zsinagóga épületének felújítására és Győrszentiváni Településközpont megépítésére érkező címzett támogatás. Az átvett pénzeszközök és egyéb bevételek aránya ugyan kismértékű az összbevételen belül, de említést érdemel a lakóépületek azbeszt-mentesítésére kapott összeg nagyságrendje, valamint a évi adóerő-képesség miatti visszatérülés. K i a d á s Az előző évhez viszonyított forrásbővüléssel arányos mértékben került sor a város évi kiadásainak bővülésére is. A működési-felhalmozási kiadások arányát tekintve a beruházási, fejlesztési, felújítási feladatok komoly mértékű emelkedéséről adhatunk számot. A város 38,2 milliárd Ft főösszegű kiadásainak beleértve a lakásgazdálkodást is 21,56 %-kát tették ki felhalmozási kiadások. De ha csak a beruházásra, út-híd fenntartásra és felújításra, valamint intézmény karbantartásra és felújításra fordított kiadásokat tekintjük, ezek aránya is meghaladja a évi teljes felhalmozási kiadás arányát. Abszolút összegében a fenti célokra közel 6,4 milliárd Ft-ot költöttünk, szemben a évi 3,15 milliárd Ft-tal. Bár a főösszegen belül a működési kiadások aránya jelentősen csökkent (85,36 %-ról 78,44%-ra), mérsékelt ütemű 4,5 %-os emelkedése is megközelítőleg 1,2 milliárd Ft többlettel járt 2004-hez képest. Majdnem teljes egészében (1,1 milliárd Ft erejéig) az intézményműködtetés, -fenntartás körében jelentkeztek olyan jogszabályi kötelezettségeink meghatározóan a közalkalmazotti bérfejlesztés -, amelyek a működési kiadások növekedésével jártak. Néhány %-kal emelkedtek egyéb működési jellegű (városüzemeltetési, szociálpolitikai, központilag kezelt) kiadásaink, csökkentek a Polgármesteri Hivatal igazgatási költségei (5,5 %-kal, 120 millió Ft-ot meghaladó összegben) és az előző évről fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek teljesítésére eszközölt működési kiadásaink mértéke az előző évinek 1/10-ét sem éri el (2004. évben: 222 millió Ft, évben 18 millió Ft). Az intézményi működési, fenntartási kiadások alakulására ható főbb tényezőket a fentiekben vázoltuk, de meg kell említenünk, hogy abban szerepet játszott a takarékosabb gazdálkodásra ösztönző forrásbiztosítás, és a költségvetési rendeletben meghatározott szigorú szabályozórendszer. Kedvező irányba hatott az intézményi beszerzések korlátozása, párosulva a központosított beszerzési tartalék intézményével, továbbá az intézményi támogatások rendelkezésre bocsátásának időbeli korlátozása, valamint az, hogy pótelőirányzatok biztosítására csak az év végi teljesítési adatok birtokában, erősen korlátozottan került sor. 5

6 A közgyűlés januári döntése értelmében 278 millió Ft összegben került sor az intézményhálózat alapvető működési hiányainak rendezésére. Ennek ellenére a feladat elmaradások, a mutatószámokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatívák visszafizetési kötelezettsége stb. miatt az intézményektől elvonandó pénzeszközök, továbbá az intézményi kört is kedvezőtlenül érintő pályázati utófinanszírozási rendszer következtében vannak negatív pénzmaradvánnyal záró intézményeink. Ezek rendezésére a évi szabad pénzmaradvány keretében teszünk javaslatot. Az igazgatási (működési) feladatok bővülése ellenére az ezzel összefüggő kiadások összege mint azt már jeleztük hez képest abszolút értékében is kisebb. A kiadás csökkenés irányába hatott, hogy köztisztviselői körben nem volt bérfejlesztés 2005-ben, és csökkentésre kerültek a köztisztviselőket megillető egyéb (pl. üdülési hozzájárulás) juttatások is. A központilag kezelt előirányzatok folyó évi kiadásokra felhasznált összege 10 %-kal magasabb a évi teljesítésnél, ez nagyobb részt azzal magyarázható, hogy a központosított előirányzatokból érkező 135 millió Ft összegű tömegközlekedési normatívát önkormányzatunknak ugyanekkora összeggel kellett kiegészítenie. A kisebbségi, a részönkormányzati kiadásokra, a különböző keretekre és a tömegközlekedésen felüli támogatásokra szánt előirányzatok nagyságrendje a évivel azonos mértékben álltak rendelkezésre, és teljesítésükben is hasonló tendenciák tapasztalhatók. Az év elején nem látható problémák megoldására tartalékolt pénzeszközeink nagysága megegyezett az előző évivel. Ugyanakkor - míg a évi zárszámadáskor ezek szinte teljes körű felhasználásáról kellett beszámolnunk évben látszólag ennek közel fele megmaradt. Erre azért kényszerültünk, mivel nem teljesült a évi költségvetési törvényben előírt azon feltétel, hogy az önkormányzatok számára kötelezően előírt államháztartási tartalék felszabadítására a gazdasági folyamatok kedvező alakulása esetén az év második felében kerül sor. A városüzemeltetési célú kiadások évhez viszonyított 2,6 %-os növekedése nem tudta biztosítani, hogy a köztisztaság, park- és temetőfenntartás, stb. területén a lakossági igényeknek teljes mértékben eleget tegyünk. A korábbi években elért színvonal megtartását is csak új munkaszervezési módszerek és intézkedések összekapcsolásával, megtételével lehetett biztosítani. A szociálpolitikai kiadások emelkedése mértékének (13,6 %, illetve 105 millió Ft) oka a lakásfenntartási támogatásban és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokban részesülők számának radikális emelkedése. Fejlesztési és beruházási kiadásokra 2005-ben 5,6 milliárd Ft-ot, az előző évinek (2,2 milliárd Ft) majdnem 3-szorosát állt módunkban felhasználni. Egyrészt a már említett külső forrás bevonása következtében, másrészt elkezdődhettek és a kívánt ütemben folytatódhattak azok a nagy beruházások, amelyeket az önkormányzat - a következő évek fejlesztéseit megalapozó előkészítés évének szánt es évben alapozott meg. Ezek közül is kiemelkedik a Tihanyi Á. úti aluljáróra és kapcsolódó közlekedési hálózat fejlesztésekre költött közel 2,9 milliárd Ft és a Szennyvíztisztító telep továbbépítésére fordított 1,7 milliárd Ft összegű beruházási kiadás. A város fejlődése szempontjából nem kisebb jelentőséggel bíró vízrendezési feladatokra, a Zsinagóga épületének felújítására, a lakóépületek azbesztmentesítésére és a közötti időszakra vonatkozó tervezési feladatokra egyenként ugyan kisebb nagyságrendben (200 millió Ft körül) eszközölt fejlesztési kiadások is megközelítik az 1 milliárd Ft-ot. 6

7 Mint azt a bevételeknél jeleztük, a lakásgazdálkodás kiadásaival összefüggésben is a feladat-ellátás szűkülését lehet megállapítani ben 217 millió Ft-tal kevesebbet költöttünk e célokra, mint az előző évben, elsősorban a fejlesztési jellegű kiadások területén, illetve mérséklődött a lakásvásárlás és a lakásépítés is csökkent. Ennek ellenére - miután a lakásgazdálkodás ingatlanhasznosításból származó bevételei szinte elhanyagolhatóak - a lakásgazdálkodás hiányának oka az alap felhalmozási egyensúlytalansága. Ugyanakkor kiemelendő a Széchenyi tervi pályázathoz kapcsolódó lakóépületek (ablakcsere) felújításának teljesítése (642 millió Ft). Az egyéb lakásgazdálkodási kiadásoknál a korábbi évekhez képest korlátozottabb mértékben, 110 millió Ft összegben volt lehetőségünk önkormányzati lakásépítési és vásárlási kölcsön nyújtására. A felhalmozási kiadások közül az utak-hidak fenntartásával összefüggésben az előző évihez hasonló mértékű forrást tudtunk biztosítani a költségvetés tervezésekor, de év közben pótelőirányzat juttatásával, illetve a szilárd burkolatú utak karbantartására adott regionális pályázati források önrészének biztosításával növelni tudtuk az e célra fordítható pénzeszközök nagyságát. Az utak-hidak alapvető karbantartási munkálataira koncentrálva prioritást biztosítottunk a közlekedési hálózat minőségi fejlesztésének, mint azt már a beruházási, fejlesztési feladatok értékelésénél jeleztük. E prioritás a évi fejlesztéseink során még erőteljesebben fog érvényesülni. Továbbra sem tudtunk előbbre lépni az intézményi létesítmények felújítása, karbantartása terén, hiszen a évi szint biztosítása mindössze az un. vis maior jellegű feladatokra volt elegendő. Összefoglalva megállapítható, hogy a város évi gazdálkodása igaz a működési területek anyagi lehetőségei bővülésének elmaradásával a kitűzött céloknak (a működés terén a jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a felhalmozás terén a fejlesztés éve ) megfelelően alakult. A kedvező pénzügyi folyamatok eredményeként megteremtődött az áthúzódó kötelezettségek fedezete, és az 1,3 milliárd Ft nagyságrendű szabad forrás mintegy 4 %-kal bővíti évi lehetőségeinket. Tisztelt Közgyűlés! A évi pénzmaradvány elszámolása A város (az intézmények és a polgármesteri hivatal) évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradványának elszámolását az alábbiakban terjesztem elő: Az intézményhálózat évi pénzmaradványa eft, melynek jelentős része szállítókkal szembeni (áthúzódó) kötelezettségekkel, és különösen középfokú oktatási intézményeknél, az év végén kapott szakképzési hozzájárulásokkal, valamint az alkalmazott - szoros, a tényleges szükséglethez igazodó, elsőként az intézményi bevételeket igénybe vevő - finanszírozási renddel függ össze. A mellékelt táblázatok közül az R.4.a. számú összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi pénzmaradvány kialakulására ható tényezőket, míg az R.5.a-b-c. számú intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt (kiadási főcsoport bontásban), bemutatva a negatív pénzmaradványokat, illetve a maradványokat terhelő elvonásokat is. 7

8 Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyására általában azokon a kiadási főcsoportokon kerül(t) sor, ahol azok keletkeztek. Javasolom a Közgyűlésnek, hogy az intézmények pénzmaradványából -- a feladatelmaradással kapcsolatos, már számba vett elvonásokon túl -- további elvonásra ugyan ne kerüljön sor, de hívjuk fel az intézmények figyelmét arra, hogy kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványaikat (amely 101,6 millió Ft) kizárólag az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használják fel. A viszonylag magas intézményi szabad pénzmaradványra tekintettel nyomatékosítsuk azt is, hogy évközi intézményi pót-előirányzatok biztosítására csak a valóban indokolt esetekben kerül(het) sor. A polgármesteri hivatal évi pénzmaradványa beleértve a évi módosított pénzmaradványt is eft. Ezt növeli a év során az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt, és az év végi zárlatkor a mérlegben megjelentetett eft értékpapír-állomány. Javaslom, hogy a évi pénzmaradvány és év végi értékpapír-állomány felhasználására a R.6. sz. mellékletben foglaltak szerint kerüljön sor. Kérem a Közgyűlést, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés -- és mellékletei -- alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. 2. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a szakmai munkát magasabb szinten kiszolgáló egységes gazdasági tevékenység biztosítása érdekében a évi pénzmaradvány terhére 80 millió Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott integrált pénzügyi-gazdasági rendszer intézményhálózatban január 1-jétől történő bevezetésének előkészítésére. Elrendeli a fenntartásában működő valamennyi intézmény számára az OrganP integrált pénzügyi-gazdasági rendszer január 1- jétől történő alkalmazását. Határidő: - az előkészítésre szeptember a rendszer próbaüzemi működtetésére október december 31. Felelős: Balogh József polgármester Győr, április 14. Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda Véleményezte: Pénzügyi Bizottság Jogi, Etikai, Közigazgatási Bizottság Balogh József polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Kovács Lajos jegyző 8

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1547-3/2007. MELLÉKLETEK: 1+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről 1008 J/813 2010. július Domokos László elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. AZ ÁSZ 2009. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Száma: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:..... Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

J A V A S L A T POLGÁRMESTER. Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A

J A V A S L A T POLGÁRMESTER. Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési K O N C E P C I Ó J Á R A Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Előterjesztő: Tóth Mihály

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben