1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya"

Átírás

1 A PANNONLÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINT (HUF ALAPON KAMATOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÉRVÉNYES A MÁRCIUS 18-TÓL A VISSZAVONÁSÁIG KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE A Paolízig Pézügyi Szolgáltató Rt. a hitelitézeteről és a pézügyi vállalozásoról szóló évi CXII. törvéy 3. (1 beezdés b potja szeriti pézölcsö yújtása pézügyi szolgáltatást az Állami Péz- és Tőepiaci Felügyelet 686/1999. számú határozatával módosított 1753/1998/F. számú határozata alapjá jogosult végezi. 1. Az Általáos Szerződési Feltétele hatálya 1.1. A Paolízig Pézügyi Szolgáltató Rt. (a továbbiaba: Paolízig és a vele szerződő fél (a továbbiaba: Ügyfél (a továbbiaba együttese: Fele mide olya üzleti apcsolatára, amelye eretébe a Paolízig Forit alapo változó amatozású ölcsöt yújt, jogszabály ötelező redelezése vagy a Fele ifejezette eltérő tartalmú szerződési iötése hiáyába a jele Általáos Szerződési Feltételeet (a továbbiaba: ÁSZF ell alalmazi Az egyes hitelügyletere elsősorba az adott ügylete az egyedi feltételeit tartalmazó ölcsöszerződés (a továbbiaba: Kölcsöszerződés redelezései az iráyadóa. Azoba a érdésebe, amelyeet a Kölcsöszerződés em szabályoz, a Kölcsöszerződés szerves részét épező ÁSZF redelezései az iráyadóa. Az ÁSZF-be sem szabályozott érdésebe a Paolízig Üzletszabályzatáa redelezései az iráyadóa. 2. A ölcsö célja 2.1. A Kölcsöszerződés megötésével a Paolízig a Kölcsöszerződésbe meghatározott összegű ölcsö yújtását vállalja az Ügyfél részére az Ügyfél által iválasztott és a Kölcsöszerződésbe megjelölt eszöz(öe (a továbbiaba: Eszöz a Kölcsöszerződésbe megjelölt szállítótól (a továbbiaba: Szállító törtéő megvásárlásához. Az Ügyfél a ölcsöt izárólag az Eszöze a Szállítótól törtéő megvásárlására haszálhatja fel. 3. Az Eszöz iválasztása, megvásárlása, a szavatossági jogo 3.1. Az Eszözt az Ügyfél választja i, és a Szállítóval ötött adásvételi szerződéssel vásárolja meg. Az Eszöz vételára, szállítási feltételei, felszereltsége, műszai és egyéb jellemzői, a szavatossági és a jótállási feltétele, továbbá mide, az Eszöz adásvételére voatozó egyéb feltétel az adásvételi szerződésbe erül rögzítésre. Az adásvételi szerződés tartalmáért, hiáyos, vagy az Ügyfél számára előytele feltételeel törtéő megötésée övetezméyeiért a Paolíziget semmilye felelősség em terheli Teitettel arra, hogy az Eszözt és a Szállítót az Ügyfél választotta i, és a Szállítóval az Ügyfél ötötte meg az adásvételi szerződést, a Paolízig em felel az adásvételi szerződés em-teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért, ideértve az Eszöz bármely rejtett vagy egyéb hibáját, illetve a redeltetésszerű haszálatra való alalmatlaságát. Az Ügyfél jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapjá feálló igéyét özvetleül a Szállítóval vagy a jogszabályba meghatározott harmadi személlyel szembe érvéyesítheti, ilye igéyeért a Paolíziget semmilye felelősség em terheli. Az Ügyféle és a Szállítóa az adásvételi szerződéssel apcsolatos jogvitája vagy az Eszöz esetleges hibája az Ügyféle a Paolíziggel szembe a Kölcsöszerződés alapjá feálló ötelezettségeit semmilye módo em ériti A ölcsö feltételeie meghatározása 4. A ölcsö pézügyi feltételei A ölcsö összege és futamideje a Kölcsöszerződésbe erül rögzítésre Az Ügyfél a részére folyósított ölcsö amattal övelt összegét a Kölcsöszerződésbe rögzített számú, összegű és esedéességű törlesztő részlet (a továbbiaba: Törlesztő Részlet megfizetésével öteles visszafizeti. A Törlesztő Részlet összegée meghatározása az ÁSZF Melléletée 1. potja szerit erül meghatározásra Az Ügyleti Kamatláb Az Ügyfél a részére folyósított ölcsö összege utá a Törlesztő Részletebe amatot fizet a Paolízige. Az egyes Törlesztő Részletebe megfizetedő amat az alábbi pot szeriti Kamatidőszaoba feálló tőetartozás alapjá az ÁSZF Melléletée 2. potja szerit erül meghatározásra a Kölcsöszerződésbe meghatározott éves amatláb (a továbbiaba: Ügyleti Kamatláb alapjá A amatidősza (a továbbiaba: Kamatidősza ét egymást övető Törlesztő Részlet megfizetésée esedéessége özötti idősza, az alábbia figyelembe vételével: a az első Kamatidősza a ölcsö folyósításáa apjától az első Törlesztő Részlet esedéességét megelőző aptári apig tart; b az első Kamatidőszaot övető Kamatidőszao redre az egyes Törlesztő Részlete esedéességée apjá ezdőde, és az utolsó Kamatidősza ivételével az azoat özvetleül övető Törlesztő Részlet esedéességét megelőző apo fejeződe be; c az utolsó Kamatidősza záró apja a ölcsö tőeösszege maradétala visszafizetésée apját megelőző aptári ap Az első Törlesztő Részlet amattartalmáa meghatározása a Kölcsöszerződés megötéseor azzal a feltevéssel törtét, hogy a ölcsö folyósítására az ajálatadás apjá erül sor. Ha a téyleges folyósítás a Kölcsöszerződésbe feltételezett időpotál orábba törtéi, aor a amatülöbözetet az Ügyfél öteles legésőbb a másodi Törlesztő Részlet esedéességeor a Paolízige megfizeti. Ameyibe viszot a téyleges folyósítás a Kölcsöszerződésbe feltételezett időpotál ésőbb törtéi, a amatülöbözet legésőbb az Ügyfél által fizetedő másodi 1/6

2 Törlesztő Részletbe beszámításra erül. Az így megállapított amatülöbözetről a Paolízig legésőbb a másodi Törlesztő Részlet esedéességét legalább 5 aptári appal megelőzőe értesíti az Ügyfelet Az Ügyleti Kamatláb változása Az ÁSZF alalmazásába a BUBOR mideori értée megegyezi a Reuters Moitor BUBOR-oldalá budapesti idő szerit óraor megjeleő, a Magyar Nemzeti Ba által özzétett 6 hóapos Budapesti Baözi Forit Hitelamatláb értéével Az Ügyleti Kamatláb a BUBOR emeledése eseté az alábbia szerit változi. Ameyibe a BUBOR valamely aptári hóapba özzétett valameyi értéée számtai átlaga (a továbbiaba: Referecia Kamatláb legalább egy (1 százalépottal meghaladja az alábbi pot szeriti Bázis Referecia Kamatlábat, az Ügyleti Kamatláb az adott hóapot özvetleül övető Kamatidősza egy hóapál hosszabb periodicitású Kamatidőszao eseté az adott hóapot özvetleül övető aptári hóap első apjával ezdődőe ugyaayi ettő (2 tizedes jegy potossággal meghatározott százalépottal emeledi, aháy százalépottal a Referecia Kamatláb a Bázis Referecia Kamatlábhoz viszoyítva emeledett A Bázis Referecia Kamatláb a Kölcsöszerződés megötésée hóapját megelőző aptári hóapba özzétett valameyi BUBOR átlaga, illetve, ha az Ügyleti Kamatláb változására a Referecia Kamatláb változására teitettel a Kölcsöszerződés hatálya alatt már sor erült, aor az Ügyleti Kamatláb legutolsó változásáál figyelembe vett Referecia Kamatláb Az Ügyleti Kamatláb megváltozása eseté automatiusa megváltozi a Törlesztő Részlete összege. A Törlesztő Részlete összegei a feálló, még esedéessé em vált tőetartozás és az újoa megállapított Ügyleti Kamatláb alapul vételével az ÁSZF Melléletée 1. potjába meghatározott módszerrel erüle iszámításra. A Törlesztő Részlete módosult összegeiről a Paolízig az első módosult Törlesztő Részlet esedéességét legalább 5 aptári appal megelőzőe tájéoztatja az Ügyfelet Az Ügyleti Kamatláb megváltozása eseté változhat a Törlesztő Részlet tőetartalma, de a még esedéessé em vált tőetartozás teljes összege em A feálló tőetartozás Az Ügyfél feálló tőetartozása a Kölcsöszerződés időtartama alatt bármior megállapítható az ÁSZF Melléletée 3. potjába foglalt számítási módszer alalmazásával A teljes hiteldíj mutató A Paolízig az éves százaléba ifejezett teljes iduló hiteldíj mutatót a Kölcsöszerződésbe állapítja meg. A teljes iduló hiteldíj mutató az alábbi potba foglalt számítási módszerrel az Ügyleti Kamatláb, valamit a szerződésötésor ismert, az Ügyfél által fizetedő öltsége figyelembevételével erül iszámításra A teljes hiteldíj mutató iszámítása a övetező éplet alapjá törtéi: ahol H P t i H P t (1 i 1 a ölcsö összege, csöetve a ölcsö felvételével összefüggő Paolízige fizetedő öltségeel; a -adi Törlesztő Részlet összege; a Törlesztő Részlete száma; a -adi Törlesztő Részlet évebe vagy töredéévebe ifejezett időpotja; a teljes hiteldíj mutató századrésze A teljes hiteldíj mutató megváltozi (i az Ügyleti Kamatláb megváltozásával, valamit (ii ha a Kölcsöszerződés hatálya alatt olya hatósági redelezés, vagy jogszabályváltozás övetezi be, melye eredméyeét a Paolízige igazolható többletöltségei merüle fel, s ezeet továbbhárítja az Ügyfélre A ésedelmi amat Ameyibe az Ügyfél a fizetési ötelezettségével ésedelembe esi, a Kölcsöszerződésbe meghatározott mértéű ésedelmi amatot öteles fizeti a Paolízig részére Költsége Az Ügyfél a Kölcsöszerződés alapjá mide esetbe hitelépesség vizsgálati díjat, szerződésmódosítás eseté szerződésmódosítási díjat, és a (ii pot szeriti esetbe az ugyaeze potba meghatározott öltséget öteles megfizeti. A hitelépesség vizsgálati díj összegét a Kölcsöszerződés, a szerződésmódosítási díj összegét a Díjjegyzé tartalmazza. 5. A ölcsö folyósítása 5.1. A Paolízig a ölcsöt az 5.2. potba megjelölt doumetumo ézhezvételét övető 3 bai muaapo belül folyósítja. A hitelfolyósítás időpotja az az értéap, amelye a Paolízig számlavezető baja a ölcsö összegével megterhelte a Paolízig baszámláját A Paolízig az alábbi, megfelelőe aláírt doumetumo hiáytala átvételét övetőe folyósítja a hitelt: a a hitelépesség vizsgálati díja az Ügyfél által törtét megfizetését igazoló doumetum (például a Szállító írásbeli yilatozata vagy a befizetést igazoló észpéz átutalási megbízás; b az Ügyfél által fizetedő vételárrész (a teljes vételára a ölcsö összegé felüli része Szállító részére törtét megfizetésée igazolása (a Szállító bevételi péztárbizoylatával vagy egyéb írásbeli doumetummal; c az Ügyfél által aláírt Kölcsöszerződés; d az Ügyfél és/vagy a biztosítéot yújtó személy (zálogtárgy tulajdoosa, ezes által aláírt biztosítéi szerződés(e; e adásvételi szerződés (megredelés és az Ügyfél evére szóló, az Eszöz vételáráról iállított szállítói számla, vagy ameyibe az adásvételi szerződést (megredelést em foglaltá írásba, az Ügyfél evére szóló, az Eszöz vételáráról iállított, az Ügyfél által az eredeti példáyo aláírásával igazolta átvett szállítói számla másodpéldáya; f az Üzletszabályzat 3.3. potja alapjá itöltött Adatlap; g a Kölcsöszerződésbe meghatározott egyéb feltétele Az Ügyfél részéről megfelelőe aláírta miősül az a doumetum, amelyet (i a jogi személy vagy a jogi személyiséggel em redelező gazdasági társaság épviseletére jogosult személy a épviseletre iráyadó szabályoa megfelelőe írt alá, (ii természetes személy esetébe pedig az, amelyet az Ügyfél ét taú jelelétébe írt alá, vagy aláírását ét taú jelelétébe sajátjáa ismerte el, és midét esetbe ezt a téyt a taú a doumetum aláírásával taúsítjá A Paolízig az 5.2., illetve 5.3. potba megjelölt feltétele élül is jogosult a ölcsöt folyósítai. 2/6

3 6. Értesítés a hitelfolyósítás időpotjáról 6.1. A Paolízig a ölcsö folyósításáa időpotjáról a folyósítást övető 30 apo belül értesíti az Ügyfelet. 7. Az Eszöz átvétele 7.1. Az Ügyfél az Eszözt az alábbi feltétele midegyiée teljesülését övetőe veheti át a Szállítótól: a a jele ÁSZF 5.2. potjába megjelölt doumetumoat a Paolízig hiáytalaul ézhez vette, és erről a Szállítót értesítette; b az Eszözre a potba előírt Vagyobiztosítási Szerződés hatályba lépett, és az Eszöze az Ügyfél részére törtéő átadásával a biztosító ocázatviselése beáll, vagy az Ügyfél a biztosítási fedezetleségre teitettel a Paolízig részére megfelelő biztosítéot yújtott; c az Eszöz átadásáa a Kölcsöszerződésbe előírt egyéb feltételei megvalósulta Törlesztés 8. A ölcsö törlesztése Az Ügyfél a ölcsöt a Törlesztő Részletebe, a Törlesztő Részlete esedéességeor öteles a Paolízige törlesztei Előtörlesztés, túlfizetés Ameyibe az Ügyféle semmilye, a Kölcsöszerződés alapjá feálló, már esedéessé vált tartozása ics, az Ügyfél szerződésmódosítási díj megfizetése mellett élhet a lejárat előtti részleges teljesítés (előtörlesztés jogával. Az Ügyfél öteles a Paolíziget az előtörlesztési szádéáról előzetese, legalább 15 aptári appal orábba írásba értesítei. A Paolízig az előtörlesztett tőetartozásra az előtörlesztés teljesítéséig számít fel amatot. Ameyibe a Fele máséppe em redeleze, előtörlesztés eseté a még esedéessé em vált Törlesztő Részlete összege csöe, esedéességü em módosul. Előtörlesztés eseté a még esedéessé em vált Törlesztő Részlete összegée meghatározása a potba meghatározott módszerrel törtéi Ameyibe az Ügyfél az összes lejárt fizetési ötelezettségée teljesítéséhez szüségesél agyobb összeget fizet meg a Paolízig részére, és az előtörlesztési szádéáról em értesíti előzetese a Paolíziget (túlfizetés, a Paolízig a túlfizetés összegét em előtörlesztését ezeli, haem a túlfizetés teljes összegét a az Ügyfél ezzel elletétes írásbeli redelezése hiáyába beszámítja a övetező Törlesztő Részletbe, ameyibe a túlfizetés összege em haladja meg a túlfizetést övető első Törlesztő Részlet összegét, vagy b harmic (30 aptári apo belül visszafizeti az Ügyféle, ameyibe a túlfizetés összege meghaladja a túlfizetést övető első Törlesztő Részlet összegét Ameyibe az összes lejárt fizetési ötelezettségée teljesítéséhez szüségese felül az Ügyfél által előtörlesztési értesítés élül megfizetett összeg eléri az Ügyfél teljes feálló, még esedéessé em vált tartozásáa és a szerződésmódosítási díja az összegét, a Paolízig a potba foglaltatól eltérőe a túlfizetést automatiusa előtörlesztését számolja el a pot szerit A Kölcsöszerződés megszűi 9. A Kölcsöszerződés megszűése a az Ügyfél teljesítésével: amior az Ügyfél a Kölcsöszerződésbe meghatározott valameyi ötelezettségée maradétalaul eleget tett; b felmodás eseté a felmodásba meghatározott időtartam elteltével, illetve azoali hatállyal; c a Fele ilye értelmű özös írásbeli megegyezésével, az abba megjelölt időpotba A Paolízig jogosult a Kölcsöszerződést az Ügyfélhez itézett egyoldalú írásbeli yilatozattal azoali hatállyal felmodai, ha a a ölcsöe a Kölcsöszerződésbe meghatározott célra fordítása lehetetle; b az Ügyfél a ölcsöt a Kölcsöszerződésbe meghatározott céljától eltérőe haszálja; c a hitelre yújtott biztosíté értée jeletőse csöet, és azt az Ügyfél a Paolízig felszólítására em egészíti i; d az Ügyfél vagyoi helyzetée romlása vagy a fedezet elvoására iráyuló magatartása veszélyezteti a ölcsö visszafizetésée lehetőségét; e az Ügyfél más súlyos szerződésszegést övetett el; f az Ügyfél hitelépteleé váli; g az Ügyfél a Paolíziget a ölcsö összegée megállapításáál valótla téye özlésével, adato eltitolásával vagy más módo megtévesztette, ameyibe ez a ölcsö összegée a megállapítását befolyásolta; h az Ügyfél az Üzletszabályzatba meghatározott tájéoztatási ötelezettségée em tesz megfelelő módo eleget; i az Ügyfél a ölcsö fedezetével, biztosítéával vagy céljáa megvalósulásával apcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés elleére aadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Kölcsöszerződésbe vállalt vagy jogszabályba előírt adatszolgáltatási ötelezettségét megszegi; j az Ügyfél em ötötte meg az Eszözre az ÁSZF b potja szeriti Vagyobiztosítási Szerződést, ameyibe a Kölcsöszerződés alapjá ilye ötelezettség terheli; a biztosító megtagadtá a Vagyobiztosítási Szerződés megötését az Eszözre; l az Ügyfél a Paolízig előzetes írásbeli hozzájárulása élül em a pot szeriti biztosítóval ötötte meg a Vagyobiztosítási Szerződést; m az Eszözt elloptá vagy megsemmisült (totáláros lett; a ölcsö folyósítására a Kölcsöszerződés hatályba lépését övető 30 apo belül em erült sor; o az Ügyfél a pot szeriti Vagyobiztosítási Szerződés megötésére iválasztott biztosító előírásaia megfelelő vagyovédelmi beredezése beszerelésée em tett eleget; p az Ügyfél az Adatlapo feltütetett adataiba beövetezett változást a Paolíziggel határidőbe em özölte; q az Ügyfél az Eszözt em redeltetésszerűe haszálja; r az Ügyfél tulajdoosi örébe változás övetezi be; s az Ügyféllel szembe csődeljárás vagy felszámolási eljárás idult; t az Ügyféllel szembe bütető eljárás idult; u az Ügyfél bármely, a Kölcsöszerződésbe, a pot szeriti Vagyobiztosítási Szerződésbe vagy a biztosítéi szerződé(ebe meghatározott ötelezettségét részbe vagy egészbe megszegi, így ülööse, ha a Kölcsöszerződésből vagy a Vagyobiztosítási Szerződésből faadó bármely fizetési ötelezettségée teljesítésével legalább 20 apos ésedelembe esi; 3/6

4 v a potba meghatározott Vagyobiztosítási Szerződés bármilye oból megszűi A Kölcsöszerződés felmodásával az Ügyfél összes még feálló fizetési ötelezettsége egy összegbe azoal esedéesé váli. Ameyibe az Ügyfél a fizetési ötelezettségée em tesz eleget, a Paolízig jogosult a biztosítéi szerződés(ebe biztosított jogait gyaoroli. 10. A szerződés átruházása A Paolízig a Kölcsöszerződés alapjá feálló jogait és ötelezettségeit az Ügyfél hozzájárulása élül jogosult harmadi személyre átruházi. Az átruházás az Ügyfél jogait em csorbíthatja, és az Ügyfél számára em eredméyezhet többletötelezettséget. A Kölcsöszerződés átruházásáról a Paolízig utólag értesíti az Ügyfelet Az Ügyfél a Kölcsöszerződés alapjá feálló jogait és ötelezettségeit csa a Paolízig írásbeli hozzájárulásával, a Díjjegyzébe megjelölt szerződésmódosítási díj megfizetését övetőe, és csa olya személyre jogosult átruházi, ait a Paolízig előzőleg hitelépese miősített A ülöös redelezése célja 11. Külöös redelezése Teitettel arra, hogy a Kölcsöszerződés alapjá a Paolízig a Kölcsöszerződésbe meghatározott Eszöz megvásárlásához yújtja a hitelt, a Kölcsöszerződésre a jele fejezetbe meghatározott ülöös redelezése is érvéyese Az Ügyfél üzemeltetői felelőssége A megvásárolt Eszözt az Ügyfél saját öltségé és ocázatára üzemelteti, és godosodi aa redeltetésszerű haszálatáról. Az Ügyfél öteles godosodi az Eszöz ezelési utasításába foglalta betartásáról. Az Ügyfél öteles a Kölcsöszerződés hatálya alatt az Eszöz szüséges műszai felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott időpotoba, illetve az Eszöz egyéb redszeres arbatartását és az esetleges meghibásodáso ijavítását a jótállási jegye feltütetett, vagy az Eszöz forgalmazója által megjelölt máraszervize valamelyiébe saját öltségé elvégezteti Az Eszözö törtéő bármilye, a szoásos arbatartás örét meghaladó, illetve az Eszöz jellegét megváltoztató módosításhoz (például gépjármű eseté: gázüzemre törtéő átállítás, a gépjármű jellegét, fajtáját éritő átalaítás [ülööse személygépocsiból haszogépjárművé, illetve haszogépjárműből személygépocsivá törtéő átalaítás], taxizás, otatás, sport céljára törtéő átalaítás a Paolízig előzetes írásbeli egedélye szüséges Az Eszöz meghibásodásából, sérüléséből, illetve ellopásából eredő ár, vagy az Ügyfél és a Szállító özött felmerülő esetleges vita az Ügyféle a Paolíziggel szembe feálló ötelezettségeit em ériti Az Ügyfél az Eszözt lízigbe-, bérbe-, haszobérbe, ölcsöbe vagy haszoölcsöbe csa a Paolízig előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja Az Ügyfél vagy az általa az ÁSZF potjáa figyelembe vételével az Eszöz haszálatára feljogosított személy az Eszözt izárólag olya országoba viheti i, amelyere a potba meghatározott Vagyobiztosítási Szerződés hatálya iterjed Az Eszöz üzemeltetésével oozott árért az Ügyfél a polgári jog szabályai szerit felel, az ilye ároért a Paolíziget semmilye felelősség em terheli A biztosítás Felelősségbiztosítás Az Ügyfél öteles az Eszözre a jogszabályba előírt ötelező felelősségbiztosítást saját evébe megöti, és a biztosítási díjat a Kölcsöszerződésbe meghatározott fizetési ötelezettségé felül a biztosítóa megfizeti Vagyobiztosítás A Kölcsöszerződés hatályba léte sorá az Eszöz teitetébe olya vagyobiztosítási szerződése ell feállia, amely (i a lehetséges legisebb örészt írja elő, ameyibe a Kölcsöszerződés másét em redelezi, (ii teljes örű vagyobiztosítást yújt (alap- és iegészítő biztosítás, és (iii úgy redelezi, hogy a biztosító által biztosítási eseméy beövetezteor fizetedő biztosítási összeg biztosítotti, illetve edvezméyezetti jogcíme a Paolíziget illeti meg (a továbbiaba: Vagyobiztosítási Szerződés. Az alábbi potoba foglalt feltételeel az Ügyfél választja i a Kölcsöszerződésbe, hogy mely biztosítóa ell ajálatot tei a Vagyobiztosítási Szerződés megötésére Az Ügyfél az Eszöz vagyobiztosítására a potba meghatározott eset ivételével azo biztosító özül választhat, amelyeel a Paolízige biztosítási eretszerződése (a továbbiaba: Biztosítási Keretszerződés va. A Felee az Eszöz vagyobiztosítása teitetébe feálló jogai és ötelezettségei az alábbia szerit alaula a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosítóval ötött Biztosítási Keretszerződéstől függőe: a Ameyibe a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosítóval ötött Biztosítási Keretszerződés úgy redelezi, hogy a biztosítási szerződést a Paolízige ell megötie, a Vagyobiztosítási Szerződést a Paolízig öti meg, amelybe biztosítottét az Ügyfelet, edvezméyezettét pedig saját személyét jelöli meg. A vagyobiztosítás díját a Paolízig fizeti meg a biztosító részére, de azt az Ügyfél viseli. Az Ügyfél öteles a vagyobiztosítás öltségét a Paolízige a Kölcsöszerződésbe meghatározott megbízottjához (a továbbiaba: Biztosítási Megbízott vagy a Paolízig által az Ügyféle értesítés formájába megadott más személyhez törtéő megfizetéssel a Paolízig részére megtérítei olya időpotba, hogy a megfizetett összeg a Vagyobiztosítási Szerződésbe meghatározott esedéességi időpotba a Biztosítási Megbízott redelezésére álljo. A Paolízig evébe a Vagyobiztosítási Szerződés megötése és teljesítése sorá a Biztosítási Megbízott jár el özreműödőét. b Ameyibe a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosítóval ötött Biztosítási Keretszerződés úgy redelezi, hogy a biztosítási szerződést az Ügyféle ell megötie, az Ügyfél öteles a Vagyobiztosítási Szerződést a Biztosítási Megbízotto eresztül megöti, és abba a Paolíziget biztosítottét megjelöli. Az Ügyfél a Vagyobiztosítási Szerződésbe edvezméyezettet em jelölhet meg. Az Ügyfél öteles a Vagyobiztosítási Szerződést a Kölcsöszerződés időtartama alatt hatályába fetartai, és az abba foglalt ötelezettségeie maradétalaul eleget tei A Biztosítási Keretszerződése hatálya alá tartozó Vagyobiztosítási Szerződéssel apcsolatba a Fele ötelezettségvállalásai: a Az Ügyfél öteles a Paolíziget, illetve a Biztosítási Megbízottat írásba tájéoztati mide, a Vagyobiztosítási Szerződés megötéséhez szüséges örülméyről, így ülööse: az Eszöz tulajdoságairól és felszereltségéről. Az Ügyfél a tájéoztatást az Eszöz átvételeor felvett átvételi jegyzőöyv potos itöltésével és aláírásával yújtja. Az Ügyfél felel a tájéoztatás elmaradása vagy potatlasága miatti alulbiztosításból származó ároért. b Az Ügyfél öteles az Eszözt a vagyobiztosítás megötésére az Ügyfél által iválasztott biztosító egyedi előírásaiba meghatározott lopás ellei védelmi eszözöel, illetve vagyovédelmi megoldásoal ellát(tati, és azo beszerelését a beszerelést taúsító számláa vagy a Szállító által az Eszöze az előírt védelmi eszözöel, illetve vagyovédelmi megoldásoal való ellátottságáról iállított írásbeli yilatozata a Biztosítási Megbízott részére törtéő megüldésével igazoli. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájéoztatja az Ügyfelet. c Az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsöszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásba tájéoztatja a Vagyobiztosítási Szerződéssel apcsolatos mide örülméyről. 4/6

5 Az Ügyfél a Vagyobiztosítási Szerződést olya biztosítóval, amellyel a Paolízige em áll fe Biztosítási Keretszerződése, csa a Paolízig előzetes írásbeli hozzájárulása eseté ötheti meg. A Paolízig a hozzájárulását aor adja meg, ha (i a iválasztott biztosítóval ötedő biztosítási szerződés megfelel a Vagyobiztosítási Szerződés feti, potba foglalt feltételeie, (ii a Vagyobiztosítási Szerződésbe az Ügyfél biztosítottét megjelöli a Paolíziget, (iii a Vagyobiztosítási Szerződésbe ics edvezméyezett-jelölés, és (iv a biztosító a Vagyobiztosítási Szerződésbe vállalja, hogy ameyibe az Ügyfél a biztosítási díjat esedéességor em fizeti meg, erről haladétalaul értesíti a Paolíziget, a Vagyobiztosítási Szerződést az értesítés megüldésétől számított legalább 30 apig hatályosa teiti, és lehetőséget ad arra, hogy a Paolízig a biztosítási díjat az Ügyfél helyett megfizesse. A Paolízig a hozzájárulását az itt leírt feltétele teljesülése eseté sem öteles megadi Ameyibe a Vagyobiztosítási Szerződés megötésére tett ajálatot a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosító em fogadja el, és más, a , illetve a potba foglalt feltételee megfelelő biztosító sem öt Vagyobiztosítási Szerződést az Eszözre, az Ügyfél csa azt övetőe jogosult az Eszözt a Szállítótól átvei, ha a Paolízig részére olya megfelelő biztosítéot adott, amely a biztosítási fedezetleség miatt megöveedett ocázatára is fedezetet yújt Káreseméy beövetezése eseté iráyadó özös szabályo A Kölcsöszerződés és a biztosítéi szerződés(e alalmazásába áreseméye (a továbbiaba: Káreseméy miősül mide olya eseméy, amelyet az Eszözre voatozó Vagyobiztosítási Szerződés biztosítási eseméye miősít, vagy amely egyébét az Eszözbe a redeltetésszerű haszálattal járó elhaszálódáso túlmeő árosodást idéz elő. A Káreseméy beövetezése az Ügyfelet a Paolízig felé feálló fizetési és egyéb ötelezettségei alól em metesíti. A vagyobiztosítás eretébe az örészt az Ügyfél viseli Káreseméy beövetezése eseté az Ügyfél (vétességtől függetleül öteles erről a Paolíziget vagy biztosítási eseméy beövetezése eseté a Biztosítási Megbízottat haladétalaul értesítei, és a árfelvételi jegyzőöyv (vagy a feljeletés, valamit a redőrségi határozat egy példáyát legésőbb aa felvételét övető muaapo eljuttati, illetve az előbbie hiáyába a biztosítási eseméyről írásba tájéoztatást adi A Káreseméy öveteztébe az Eszözbe beállott értécsöeésre teitettel fizetett ártérítés (a továbbiaba: Kártérítés, illetve a biztosítási összeg a Paolíziget illeti meg. A Kártérítésből, illetve biztosítási összegből a Paolízig jogosult a Kölcsöszerződés alapjá feálló, esedéessé vált öveteléseit ielégítei, ideértve a Kölcsöszerződése az Eszöz ellopása, megsemmisülése, vagy olya mértéű sérülése miatti felmodásából eletezett övetelését is, amely esetébe a gazdaságos javítás em lehetséges (totálár. Ameyibe a Paolízige esedéessé vált övetelése ics, a Paolízig a potba szabályozott esetet ivéve a teljes Kártérítést, illetve biztosítási összeget a számlájá törtét jóváírást övető 8 apo belül ifizeti az Ügyféle, feltéve, hogy eze határidő lejártáig em eletezi lejárt övetelése az Ügyféllel szembe. Ameyibe a Paolízige esedéessé vált övetelése va, a Paolízig a övetelése a Kártérítésbe, illetve a biztosítási összegbe való beszámítását övetőe femaradó Kártérítést, illetve a biztosítási összeget a Fele elszámolását övető 8 apo belül ifizeti az Ügyféle, ivéve a potba szabályozott esetet Ameyibe a Káreseméy öveteztébe megsérült Eszöz javítása szüséges és lehetséges, a Paolízig az Ügyfél részére járó összeget az Eszöz szaszervize által iállított, a javítás öltségeit tartalmazó számla bemutatását és a Kártérítés, illetve a biztosítási összeg ézhez vételét övetőe ifizeti az Ügyfél részére. A Paolízig az előző modatba foglaltatól eltérőe úgy is eleget tehet az Ügyfél felé feálló, a Vagyobiztosítási Szerződés alapjá fizetett Kártérítés vagy biztosítási összeg átadására voatozó ötelezettségée, hogy meghatalmazást ad az Ügyféle, vagy az Ügyfél felhatalmazása alapjá az Eszöz javítását végző szervize, hogy a Paolíziget illető Kártérítést vagy biztosítási összeget a biztosítótól átvegye. Az Ügyfél öteles a Kártérítést és a biztosítási összeget az Eszöz helyreállítására fordítai.. Biztosítéo.1. Az Ügyfél a Kölcsöszerződés alapjá feálló tartozása fedezetéül öteles biztosítéot yújtai a Paolízige. A biztosíté formáját és feltételeit a Fele ülö szerződésbe határozzá meg (biztosítéi szerződés. Budapest, március 18. PANNONLÍZING RT Budapest, Otóber 6. utca 4. Telefo: Fax: www. 5/6

6 Mellélet (1 A Törlesztő Részlete meghatározása C 1 (1 r P ( d d0 daily ahol C a yújtott (ill. a Törlesztő Részlete meghatározásaor feálló ölcsö összege; a Törlesztő Részlete száma; d a -adi Törlesztő Részlet esedéessége; d 0 a ölcsö folyósítás (vagy a amatváltozás időpotja; P a -adi Törlesztő Részlet összege; a ölcsöszerződésbe rögzített éves amatláb (r alapjá az összefüggéssel meghatározott api amatráta. (2 A [d -1;d ] idősza amata 365 ( r 1 1 I C [(1 r ( d 1 d daily 1] ahol I a [d -1;d ] idősza (-adi amatidősza amata; C a -adi amatidőszaba feálló tőetartozás összege; d -1 a -1-edi Törlesző Részlet esedéessége; d a -adi Törlesző Részlet esedéessége; a ölcsöszerződésbe rögzített éves amatláb (r alapjá a összefüggéssel meghatározott api amatráta. (3 A feálló (em lejárt tőetartozás meghatározása 365 ( r 1 1 ahol C j d d j P C j j1 a j időpotbeli tőetartozás összege; a Törlesztő Részlete száma; a -adi Törlesző Részlet esedéessége; a j időpot; a -adi Törlesztő Részlet összege; a ölcsöszerződésbe rögzített éves amatláb (r alapjá a összefüggéssel meghatározott api amatráta. (1 r P r 1 ( d d j daily 365 ( 1 6/6

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 1.1 A lízingszerződés tárgya A lízingszerződés

Részletesebben

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a továbbiakban: Banco Primus), melyet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra.

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra. K&H Bank Rt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Hatályos: 2005. január 25. 1. A LAKOSSÁGI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Rónasági Takarékszövetkezet székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégjegyzék száma: 03-02-000278 Cégbíróság:

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. OKTÓBER 1 G É P J Á R M Ű -F I N A N S Z Í R O Z Á S I H I T E L Ü G Y L E T E K Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben