1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya"

Átírás

1 A PANNONLÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINT (HUF ALAPON KAMATOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÉRVÉNYES A MÁRCIUS 18-TÓL A VISSZAVONÁSÁIG KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE A Paolízig Pézügyi Szolgáltató Rt. a hitelitézeteről és a pézügyi vállalozásoról szóló évi CXII. törvéy 3. (1 beezdés b potja szeriti pézölcsö yújtása pézügyi szolgáltatást az Állami Péz- és Tőepiaci Felügyelet 686/1999. számú határozatával módosított 1753/1998/F. számú határozata alapjá jogosult végezi. 1. Az Általáos Szerződési Feltétele hatálya 1.1. A Paolízig Pézügyi Szolgáltató Rt. (a továbbiaba: Paolízig és a vele szerződő fél (a továbbiaba: Ügyfél (a továbbiaba együttese: Fele mide olya üzleti apcsolatára, amelye eretébe a Paolízig Forit alapo változó amatozású ölcsöt yújt, jogszabály ötelező redelezése vagy a Fele ifejezette eltérő tartalmú szerződési iötése hiáyába a jele Általáos Szerződési Feltételeet (a továbbiaba: ÁSZF ell alalmazi Az egyes hitelügyletere elsősorba az adott ügylete az egyedi feltételeit tartalmazó ölcsöszerződés (a továbbiaba: Kölcsöszerződés redelezései az iráyadóa. Azoba a érdésebe, amelyeet a Kölcsöszerződés em szabályoz, a Kölcsöszerződés szerves részét épező ÁSZF redelezései az iráyadóa. Az ÁSZF-be sem szabályozott érdésebe a Paolízig Üzletszabályzatáa redelezései az iráyadóa. 2. A ölcsö célja 2.1. A Kölcsöszerződés megötésével a Paolízig a Kölcsöszerződésbe meghatározott összegű ölcsö yújtását vállalja az Ügyfél részére az Ügyfél által iválasztott és a Kölcsöszerződésbe megjelölt eszöz(öe (a továbbiaba: Eszöz a Kölcsöszerződésbe megjelölt szállítótól (a továbbiaba: Szállító törtéő megvásárlásához. Az Ügyfél a ölcsöt izárólag az Eszöze a Szállítótól törtéő megvásárlására haszálhatja fel. 3. Az Eszöz iválasztása, megvásárlása, a szavatossági jogo 3.1. Az Eszözt az Ügyfél választja i, és a Szállítóval ötött adásvételi szerződéssel vásárolja meg. Az Eszöz vételára, szállítási feltételei, felszereltsége, műszai és egyéb jellemzői, a szavatossági és a jótállási feltétele, továbbá mide, az Eszöz adásvételére voatozó egyéb feltétel az adásvételi szerződésbe erül rögzítésre. Az adásvételi szerződés tartalmáért, hiáyos, vagy az Ügyfél számára előytele feltételeel törtéő megötésée övetezméyeiért a Paolíziget semmilye felelősség em terheli Teitettel arra, hogy az Eszözt és a Szállítót az Ügyfél választotta i, és a Szállítóval az Ügyfél ötötte meg az adásvételi szerződést, a Paolízig em felel az adásvételi szerződés em-teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért, ideértve az Eszöz bármely rejtett vagy egyéb hibáját, illetve a redeltetésszerű haszálatra való alalmatlaságát. Az Ügyfél jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapjá feálló igéyét özvetleül a Szállítóval vagy a jogszabályba meghatározott harmadi személlyel szembe érvéyesítheti, ilye igéyeért a Paolíziget semmilye felelősség em terheli. Az Ügyféle és a Szállítóa az adásvételi szerződéssel apcsolatos jogvitája vagy az Eszöz esetleges hibája az Ügyféle a Paolíziggel szembe a Kölcsöszerződés alapjá feálló ötelezettségeit semmilye módo em ériti A ölcsö feltételeie meghatározása 4. A ölcsö pézügyi feltételei A ölcsö összege és futamideje a Kölcsöszerződésbe erül rögzítésre Az Ügyfél a részére folyósított ölcsö amattal övelt összegét a Kölcsöszerződésbe rögzített számú, összegű és esedéességű törlesztő részlet (a továbbiaba: Törlesztő Részlet megfizetésével öteles visszafizeti. A Törlesztő Részlet összegée meghatározása az ÁSZF Melléletée 1. potja szerit erül meghatározásra Az Ügyleti Kamatláb Az Ügyfél a részére folyósított ölcsö összege utá a Törlesztő Részletebe amatot fizet a Paolízige. Az egyes Törlesztő Részletebe megfizetedő amat az alábbi pot szeriti Kamatidőszaoba feálló tőetartozás alapjá az ÁSZF Melléletée 2. potja szerit erül meghatározásra a Kölcsöszerződésbe meghatározott éves amatláb (a továbbiaba: Ügyleti Kamatláb alapjá A amatidősza (a továbbiaba: Kamatidősza ét egymást övető Törlesztő Részlet megfizetésée esedéessége özötti idősza, az alábbia figyelembe vételével: a az első Kamatidősza a ölcsö folyósításáa apjától az első Törlesztő Részlet esedéességét megelőző aptári apig tart; b az első Kamatidőszaot övető Kamatidőszao redre az egyes Törlesztő Részlete esedéességée apjá ezdőde, és az utolsó Kamatidősza ivételével az azoat özvetleül övető Törlesztő Részlet esedéességét megelőző apo fejeződe be; c az utolsó Kamatidősza záró apja a ölcsö tőeösszege maradétala visszafizetésée apját megelőző aptári ap Az első Törlesztő Részlet amattartalmáa meghatározása a Kölcsöszerződés megötéseor azzal a feltevéssel törtét, hogy a ölcsö folyósítására az ajálatadás apjá erül sor. Ha a téyleges folyósítás a Kölcsöszerződésbe feltételezett időpotál orábba törtéi, aor a amatülöbözetet az Ügyfél öteles legésőbb a másodi Törlesztő Részlet esedéességeor a Paolízige megfizeti. Ameyibe viszot a téyleges folyósítás a Kölcsöszerződésbe feltételezett időpotál ésőbb törtéi, a amatülöbözet legésőbb az Ügyfél által fizetedő másodi 1/6

2 Törlesztő Részletbe beszámításra erül. Az így megállapított amatülöbözetről a Paolízig legésőbb a másodi Törlesztő Részlet esedéességét legalább 5 aptári appal megelőzőe értesíti az Ügyfelet Az Ügyleti Kamatláb változása Az ÁSZF alalmazásába a BUBOR mideori értée megegyezi a Reuters Moitor BUBOR-oldalá budapesti idő szerit óraor megjeleő, a Magyar Nemzeti Ba által özzétett 6 hóapos Budapesti Baözi Forit Hitelamatláb értéével Az Ügyleti Kamatláb a BUBOR emeledése eseté az alábbia szerit változi. Ameyibe a BUBOR valamely aptári hóapba özzétett valameyi értéée számtai átlaga (a továbbiaba: Referecia Kamatláb legalább egy (1 százalépottal meghaladja az alábbi pot szeriti Bázis Referecia Kamatlábat, az Ügyleti Kamatláb az adott hóapot özvetleül övető Kamatidősza egy hóapál hosszabb periodicitású Kamatidőszao eseté az adott hóapot özvetleül övető aptári hóap első apjával ezdődőe ugyaayi ettő (2 tizedes jegy potossággal meghatározott százalépottal emeledi, aháy százalépottal a Referecia Kamatláb a Bázis Referecia Kamatlábhoz viszoyítva emeledett A Bázis Referecia Kamatláb a Kölcsöszerződés megötésée hóapját megelőző aptári hóapba özzétett valameyi BUBOR átlaga, illetve, ha az Ügyleti Kamatláb változására a Referecia Kamatláb változására teitettel a Kölcsöszerződés hatálya alatt már sor erült, aor az Ügyleti Kamatláb legutolsó változásáál figyelembe vett Referecia Kamatláb Az Ügyleti Kamatláb megváltozása eseté automatiusa megváltozi a Törlesztő Részlete összege. A Törlesztő Részlete összegei a feálló, még esedéessé em vált tőetartozás és az újoa megállapított Ügyleti Kamatláb alapul vételével az ÁSZF Melléletée 1. potjába meghatározott módszerrel erüle iszámításra. A Törlesztő Részlete módosult összegeiről a Paolízig az első módosult Törlesztő Részlet esedéességét legalább 5 aptári appal megelőzőe tájéoztatja az Ügyfelet Az Ügyleti Kamatláb megváltozása eseté változhat a Törlesztő Részlet tőetartalma, de a még esedéessé em vált tőetartozás teljes összege em A feálló tőetartozás Az Ügyfél feálló tőetartozása a Kölcsöszerződés időtartama alatt bármior megállapítható az ÁSZF Melléletée 3. potjába foglalt számítási módszer alalmazásával A teljes hiteldíj mutató A Paolízig az éves százaléba ifejezett teljes iduló hiteldíj mutatót a Kölcsöszerződésbe állapítja meg. A teljes iduló hiteldíj mutató az alábbi potba foglalt számítási módszerrel az Ügyleti Kamatláb, valamit a szerződésötésor ismert, az Ügyfél által fizetedő öltsége figyelembevételével erül iszámításra A teljes hiteldíj mutató iszámítása a övetező éplet alapjá törtéi: ahol H P t i H P t (1 i 1 a ölcsö összege, csöetve a ölcsö felvételével összefüggő Paolízige fizetedő öltségeel; a -adi Törlesztő Részlet összege; a Törlesztő Részlete száma; a -adi Törlesztő Részlet évebe vagy töredéévebe ifejezett időpotja; a teljes hiteldíj mutató századrésze A teljes hiteldíj mutató megváltozi (i az Ügyleti Kamatláb megváltozásával, valamit (ii ha a Kölcsöszerződés hatálya alatt olya hatósági redelezés, vagy jogszabályváltozás övetezi be, melye eredméyeét a Paolízige igazolható többletöltségei merüle fel, s ezeet továbbhárítja az Ügyfélre A ésedelmi amat Ameyibe az Ügyfél a fizetési ötelezettségével ésedelembe esi, a Kölcsöszerződésbe meghatározott mértéű ésedelmi amatot öteles fizeti a Paolízig részére Költsége Az Ügyfél a Kölcsöszerződés alapjá mide esetbe hitelépesség vizsgálati díjat, szerződésmódosítás eseté szerződésmódosítási díjat, és a (ii pot szeriti esetbe az ugyaeze potba meghatározott öltséget öteles megfizeti. A hitelépesség vizsgálati díj összegét a Kölcsöszerződés, a szerződésmódosítási díj összegét a Díjjegyzé tartalmazza. 5. A ölcsö folyósítása 5.1. A Paolízig a ölcsöt az 5.2. potba megjelölt doumetumo ézhezvételét övető 3 bai muaapo belül folyósítja. A hitelfolyósítás időpotja az az értéap, amelye a Paolízig számlavezető baja a ölcsö összegével megterhelte a Paolízig baszámláját A Paolízig az alábbi, megfelelőe aláírt doumetumo hiáytala átvételét övetőe folyósítja a hitelt: a a hitelépesség vizsgálati díja az Ügyfél által törtét megfizetését igazoló doumetum (például a Szállító írásbeli yilatozata vagy a befizetést igazoló észpéz átutalási megbízás; b az Ügyfél által fizetedő vételárrész (a teljes vételára a ölcsö összegé felüli része Szállító részére törtét megfizetésée igazolása (a Szállító bevételi péztárbizoylatával vagy egyéb írásbeli doumetummal; c az Ügyfél által aláírt Kölcsöszerződés; d az Ügyfél és/vagy a biztosítéot yújtó személy (zálogtárgy tulajdoosa, ezes által aláírt biztosítéi szerződés(e; e adásvételi szerződés (megredelés és az Ügyfél evére szóló, az Eszöz vételáráról iállított szállítói számla, vagy ameyibe az adásvételi szerződést (megredelést em foglaltá írásba, az Ügyfél evére szóló, az Eszöz vételáráról iállított, az Ügyfél által az eredeti példáyo aláírásával igazolta átvett szállítói számla másodpéldáya; f az Üzletszabályzat 3.3. potja alapjá itöltött Adatlap; g a Kölcsöszerződésbe meghatározott egyéb feltétele Az Ügyfél részéről megfelelőe aláírta miősül az a doumetum, amelyet (i a jogi személy vagy a jogi személyiséggel em redelező gazdasági társaság épviseletére jogosult személy a épviseletre iráyadó szabályoa megfelelőe írt alá, (ii természetes személy esetébe pedig az, amelyet az Ügyfél ét taú jelelétébe írt alá, vagy aláírását ét taú jelelétébe sajátjáa ismerte el, és midét esetbe ezt a téyt a taú a doumetum aláírásával taúsítjá A Paolízig az 5.2., illetve 5.3. potba megjelölt feltétele élül is jogosult a ölcsöt folyósítai. 2/6

3 6. Értesítés a hitelfolyósítás időpotjáról 6.1. A Paolízig a ölcsö folyósításáa időpotjáról a folyósítást övető 30 apo belül értesíti az Ügyfelet. 7. Az Eszöz átvétele 7.1. Az Ügyfél az Eszözt az alábbi feltétele midegyiée teljesülését övetőe veheti át a Szállítótól: a a jele ÁSZF 5.2. potjába megjelölt doumetumoat a Paolízig hiáytalaul ézhez vette, és erről a Szállítót értesítette; b az Eszözre a potba előírt Vagyobiztosítási Szerződés hatályba lépett, és az Eszöze az Ügyfél részére törtéő átadásával a biztosító ocázatviselése beáll, vagy az Ügyfél a biztosítási fedezetleségre teitettel a Paolízig részére megfelelő biztosítéot yújtott; c az Eszöz átadásáa a Kölcsöszerződésbe előírt egyéb feltételei megvalósulta Törlesztés 8. A ölcsö törlesztése Az Ügyfél a ölcsöt a Törlesztő Részletebe, a Törlesztő Részlete esedéességeor öteles a Paolízige törlesztei Előtörlesztés, túlfizetés Ameyibe az Ügyféle semmilye, a Kölcsöszerződés alapjá feálló, már esedéessé vált tartozása ics, az Ügyfél szerződésmódosítási díj megfizetése mellett élhet a lejárat előtti részleges teljesítés (előtörlesztés jogával. Az Ügyfél öteles a Paolíziget az előtörlesztési szádéáról előzetese, legalább 15 aptári appal orábba írásba értesítei. A Paolízig az előtörlesztett tőetartozásra az előtörlesztés teljesítéséig számít fel amatot. Ameyibe a Fele máséppe em redeleze, előtörlesztés eseté a még esedéessé em vált Törlesztő Részlete összege csöe, esedéességü em módosul. Előtörlesztés eseté a még esedéessé em vált Törlesztő Részlete összegée meghatározása a potba meghatározott módszerrel törtéi Ameyibe az Ügyfél az összes lejárt fizetési ötelezettségée teljesítéséhez szüségesél agyobb összeget fizet meg a Paolízig részére, és az előtörlesztési szádéáról em értesíti előzetese a Paolíziget (túlfizetés, a Paolízig a túlfizetés összegét em előtörlesztését ezeli, haem a túlfizetés teljes összegét a az Ügyfél ezzel elletétes írásbeli redelezése hiáyába beszámítja a övetező Törlesztő Részletbe, ameyibe a túlfizetés összege em haladja meg a túlfizetést övető első Törlesztő Részlet összegét, vagy b harmic (30 aptári apo belül visszafizeti az Ügyféle, ameyibe a túlfizetés összege meghaladja a túlfizetést övető első Törlesztő Részlet összegét Ameyibe az összes lejárt fizetési ötelezettségée teljesítéséhez szüségese felül az Ügyfél által előtörlesztési értesítés élül megfizetett összeg eléri az Ügyfél teljes feálló, még esedéessé em vált tartozásáa és a szerződésmódosítási díja az összegét, a Paolízig a potba foglaltatól eltérőe a túlfizetést automatiusa előtörlesztését számolja el a pot szerit A Kölcsöszerződés megszűi 9. A Kölcsöszerződés megszűése a az Ügyfél teljesítésével: amior az Ügyfél a Kölcsöszerződésbe meghatározott valameyi ötelezettségée maradétalaul eleget tett; b felmodás eseté a felmodásba meghatározott időtartam elteltével, illetve azoali hatállyal; c a Fele ilye értelmű özös írásbeli megegyezésével, az abba megjelölt időpotba A Paolízig jogosult a Kölcsöszerződést az Ügyfélhez itézett egyoldalú írásbeli yilatozattal azoali hatállyal felmodai, ha a a ölcsöe a Kölcsöszerződésbe meghatározott célra fordítása lehetetle; b az Ügyfél a ölcsöt a Kölcsöszerződésbe meghatározott céljától eltérőe haszálja; c a hitelre yújtott biztosíté értée jeletőse csöet, és azt az Ügyfél a Paolízig felszólítására em egészíti i; d az Ügyfél vagyoi helyzetée romlása vagy a fedezet elvoására iráyuló magatartása veszélyezteti a ölcsö visszafizetésée lehetőségét; e az Ügyfél más súlyos szerződésszegést övetett el; f az Ügyfél hitelépteleé váli; g az Ügyfél a Paolíziget a ölcsö összegée megállapításáál valótla téye özlésével, adato eltitolásával vagy más módo megtévesztette, ameyibe ez a ölcsö összegée a megállapítását befolyásolta; h az Ügyfél az Üzletszabályzatba meghatározott tájéoztatási ötelezettségée em tesz megfelelő módo eleget; i az Ügyfél a ölcsö fedezetével, biztosítéával vagy céljáa megvalósulásával apcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés elleére aadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Kölcsöszerződésbe vállalt vagy jogszabályba előírt adatszolgáltatási ötelezettségét megszegi; j az Ügyfél em ötötte meg az Eszözre az ÁSZF b potja szeriti Vagyobiztosítási Szerződést, ameyibe a Kölcsöszerződés alapjá ilye ötelezettség terheli; a biztosító megtagadtá a Vagyobiztosítási Szerződés megötését az Eszözre; l az Ügyfél a Paolízig előzetes írásbeli hozzájárulása élül em a pot szeriti biztosítóval ötötte meg a Vagyobiztosítási Szerződést; m az Eszözt elloptá vagy megsemmisült (totáláros lett; a ölcsö folyósítására a Kölcsöszerződés hatályba lépését övető 30 apo belül em erült sor; o az Ügyfél a pot szeriti Vagyobiztosítási Szerződés megötésére iválasztott biztosító előírásaia megfelelő vagyovédelmi beredezése beszerelésée em tett eleget; p az Ügyfél az Adatlapo feltütetett adataiba beövetezett változást a Paolíziggel határidőbe em özölte; q az Ügyfél az Eszözt em redeltetésszerűe haszálja; r az Ügyfél tulajdoosi örébe változás övetezi be; s az Ügyféllel szembe csődeljárás vagy felszámolási eljárás idult; t az Ügyféllel szembe bütető eljárás idult; u az Ügyfél bármely, a Kölcsöszerződésbe, a pot szeriti Vagyobiztosítási Szerződésbe vagy a biztosítéi szerződé(ebe meghatározott ötelezettségét részbe vagy egészbe megszegi, így ülööse, ha a Kölcsöszerződésből vagy a Vagyobiztosítási Szerződésből faadó bármely fizetési ötelezettségée teljesítésével legalább 20 apos ésedelembe esi; 3/6

4 v a potba meghatározott Vagyobiztosítási Szerződés bármilye oból megszűi A Kölcsöszerződés felmodásával az Ügyfél összes még feálló fizetési ötelezettsége egy összegbe azoal esedéesé váli. Ameyibe az Ügyfél a fizetési ötelezettségée em tesz eleget, a Paolízig jogosult a biztosítéi szerződés(ebe biztosított jogait gyaoroli. 10. A szerződés átruházása A Paolízig a Kölcsöszerződés alapjá feálló jogait és ötelezettségeit az Ügyfél hozzájárulása élül jogosult harmadi személyre átruházi. Az átruházás az Ügyfél jogait em csorbíthatja, és az Ügyfél számára em eredméyezhet többletötelezettséget. A Kölcsöszerződés átruházásáról a Paolízig utólag értesíti az Ügyfelet Az Ügyfél a Kölcsöszerződés alapjá feálló jogait és ötelezettségeit csa a Paolízig írásbeli hozzájárulásával, a Díjjegyzébe megjelölt szerződésmódosítási díj megfizetését övetőe, és csa olya személyre jogosult átruházi, ait a Paolízig előzőleg hitelépese miősített A ülöös redelezése célja 11. Külöös redelezése Teitettel arra, hogy a Kölcsöszerződés alapjá a Paolízig a Kölcsöszerződésbe meghatározott Eszöz megvásárlásához yújtja a hitelt, a Kölcsöszerződésre a jele fejezetbe meghatározott ülöös redelezése is érvéyese Az Ügyfél üzemeltetői felelőssége A megvásárolt Eszözt az Ügyfél saját öltségé és ocázatára üzemelteti, és godosodi aa redeltetésszerű haszálatáról. Az Ügyfél öteles godosodi az Eszöz ezelési utasításába foglalta betartásáról. Az Ügyfél öteles a Kölcsöszerződés hatálya alatt az Eszöz szüséges műszai felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott időpotoba, illetve az Eszöz egyéb redszeres arbatartását és az esetleges meghibásodáso ijavítását a jótállási jegye feltütetett, vagy az Eszöz forgalmazója által megjelölt máraszervize valamelyiébe saját öltségé elvégezteti Az Eszözö törtéő bármilye, a szoásos arbatartás örét meghaladó, illetve az Eszöz jellegét megváltoztató módosításhoz (például gépjármű eseté: gázüzemre törtéő átállítás, a gépjármű jellegét, fajtáját éritő átalaítás [ülööse személygépocsiból haszogépjárművé, illetve haszogépjárműből személygépocsivá törtéő átalaítás], taxizás, otatás, sport céljára törtéő átalaítás a Paolízig előzetes írásbeli egedélye szüséges Az Eszöz meghibásodásából, sérüléséből, illetve ellopásából eredő ár, vagy az Ügyfél és a Szállító özött felmerülő esetleges vita az Ügyféle a Paolíziggel szembe feálló ötelezettségeit em ériti Az Ügyfél az Eszözt lízigbe-, bérbe-, haszobérbe, ölcsöbe vagy haszoölcsöbe csa a Paolízig előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja Az Ügyfél vagy az általa az ÁSZF potjáa figyelembe vételével az Eszöz haszálatára feljogosított személy az Eszözt izárólag olya országoba viheti i, amelyere a potba meghatározott Vagyobiztosítási Szerződés hatálya iterjed Az Eszöz üzemeltetésével oozott árért az Ügyfél a polgári jog szabályai szerit felel, az ilye ároért a Paolíziget semmilye felelősség em terheli A biztosítás Felelősségbiztosítás Az Ügyfél öteles az Eszözre a jogszabályba előírt ötelező felelősségbiztosítást saját evébe megöti, és a biztosítási díjat a Kölcsöszerződésbe meghatározott fizetési ötelezettségé felül a biztosítóa megfizeti Vagyobiztosítás A Kölcsöszerződés hatályba léte sorá az Eszöz teitetébe olya vagyobiztosítási szerződése ell feállia, amely (i a lehetséges legisebb örészt írja elő, ameyibe a Kölcsöszerződés másét em redelezi, (ii teljes örű vagyobiztosítást yújt (alap- és iegészítő biztosítás, és (iii úgy redelezi, hogy a biztosító által biztosítási eseméy beövetezteor fizetedő biztosítási összeg biztosítotti, illetve edvezméyezetti jogcíme a Paolíziget illeti meg (a továbbiaba: Vagyobiztosítási Szerződés. Az alábbi potoba foglalt feltételeel az Ügyfél választja i a Kölcsöszerződésbe, hogy mely biztosítóa ell ajálatot tei a Vagyobiztosítási Szerződés megötésére Az Ügyfél az Eszöz vagyobiztosítására a potba meghatározott eset ivételével azo biztosító özül választhat, amelyeel a Paolízige biztosítási eretszerződése (a továbbiaba: Biztosítási Keretszerződés va. A Felee az Eszöz vagyobiztosítása teitetébe feálló jogai és ötelezettségei az alábbia szerit alaula a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosítóval ötött Biztosítási Keretszerződéstől függőe: a Ameyibe a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosítóval ötött Biztosítási Keretszerződés úgy redelezi, hogy a biztosítási szerződést a Paolízige ell megötie, a Vagyobiztosítási Szerződést a Paolízig öti meg, amelybe biztosítottét az Ügyfelet, edvezméyezettét pedig saját személyét jelöli meg. A vagyobiztosítás díját a Paolízig fizeti meg a biztosító részére, de azt az Ügyfél viseli. Az Ügyfél öteles a vagyobiztosítás öltségét a Paolízige a Kölcsöszerződésbe meghatározott megbízottjához (a továbbiaba: Biztosítási Megbízott vagy a Paolízig által az Ügyféle értesítés formájába megadott más személyhez törtéő megfizetéssel a Paolízig részére megtérítei olya időpotba, hogy a megfizetett összeg a Vagyobiztosítási Szerződésbe meghatározott esedéességi időpotba a Biztosítási Megbízott redelezésére álljo. A Paolízig evébe a Vagyobiztosítási Szerződés megötése és teljesítése sorá a Biztosítási Megbízott jár el özreműödőét. b Ameyibe a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosítóval ötött Biztosítási Keretszerződés úgy redelezi, hogy a biztosítási szerződést az Ügyféle ell megötie, az Ügyfél öteles a Vagyobiztosítási Szerződést a Biztosítási Megbízotto eresztül megöti, és abba a Paolíziget biztosítottét megjelöli. Az Ügyfél a Vagyobiztosítási Szerződésbe edvezméyezettet em jelölhet meg. Az Ügyfél öteles a Vagyobiztosítási Szerződést a Kölcsöszerződés időtartama alatt hatályába fetartai, és az abba foglalt ötelezettségeie maradétalaul eleget tei A Biztosítási Keretszerződése hatálya alá tartozó Vagyobiztosítási Szerződéssel apcsolatba a Fele ötelezettségvállalásai: a Az Ügyfél öteles a Paolíziget, illetve a Biztosítási Megbízottat írásba tájéoztati mide, a Vagyobiztosítási Szerződés megötéséhez szüséges örülméyről, így ülööse: az Eszöz tulajdoságairól és felszereltségéről. Az Ügyfél a tájéoztatást az Eszöz átvételeor felvett átvételi jegyzőöyv potos itöltésével és aláírásával yújtja. Az Ügyfél felel a tájéoztatás elmaradása vagy potatlasága miatti alulbiztosításból származó ároért. b Az Ügyfél öteles az Eszözt a vagyobiztosítás megötésére az Ügyfél által iválasztott biztosító egyedi előírásaiba meghatározott lopás ellei védelmi eszözöel, illetve vagyovédelmi megoldásoal ellát(tati, és azo beszerelését a beszerelést taúsító számláa vagy a Szállító által az Eszöze az előírt védelmi eszözöel, illetve vagyovédelmi megoldásoal való ellátottságáról iállított írásbeli yilatozata a Biztosítási Megbízott részére törtéő megüldésével igazoli. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájéoztatja az Ügyfelet. c Az Ügyfél vállalja, hogy a Kölcsöszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásba tájéoztatja a Vagyobiztosítási Szerződéssel apcsolatos mide örülméyről. 4/6

5 Az Ügyfél a Vagyobiztosítási Szerződést olya biztosítóval, amellyel a Paolízige em áll fe Biztosítási Keretszerződése, csa a Paolízig előzetes írásbeli hozzájárulása eseté ötheti meg. A Paolízig a hozzájárulását aor adja meg, ha (i a iválasztott biztosítóval ötedő biztosítási szerződés megfelel a Vagyobiztosítási Szerződés feti, potba foglalt feltételeie, (ii a Vagyobiztosítási Szerződésbe az Ügyfél biztosítottét megjelöli a Paolíziget, (iii a Vagyobiztosítási Szerződésbe ics edvezméyezett-jelölés, és (iv a biztosító a Vagyobiztosítási Szerződésbe vállalja, hogy ameyibe az Ügyfél a biztosítási díjat esedéességor em fizeti meg, erről haladétalaul értesíti a Paolíziget, a Vagyobiztosítási Szerződést az értesítés megüldésétől számított legalább 30 apig hatályosa teiti, és lehetőséget ad arra, hogy a Paolízig a biztosítási díjat az Ügyfél helyett megfizesse. A Paolízig a hozzájárulását az itt leírt feltétele teljesülése eseté sem öteles megadi Ameyibe a Vagyobiztosítási Szerződés megötésére tett ajálatot a Kölcsöszerződésbe iválasztott biztosító em fogadja el, és más, a , illetve a potba foglalt feltételee megfelelő biztosító sem öt Vagyobiztosítási Szerződést az Eszözre, az Ügyfél csa azt övetőe jogosult az Eszözt a Szállítótól átvei, ha a Paolízig részére olya megfelelő biztosítéot adott, amely a biztosítási fedezetleség miatt megöveedett ocázatára is fedezetet yújt Káreseméy beövetezése eseté iráyadó özös szabályo A Kölcsöszerződés és a biztosítéi szerződés(e alalmazásába áreseméye (a továbbiaba: Káreseméy miősül mide olya eseméy, amelyet az Eszözre voatozó Vagyobiztosítási Szerződés biztosítási eseméye miősít, vagy amely egyébét az Eszözbe a redeltetésszerű haszálattal járó elhaszálódáso túlmeő árosodást idéz elő. A Káreseméy beövetezése az Ügyfelet a Paolízig felé feálló fizetési és egyéb ötelezettségei alól em metesíti. A vagyobiztosítás eretébe az örészt az Ügyfél viseli Káreseméy beövetezése eseté az Ügyfél (vétességtől függetleül öteles erről a Paolíziget vagy biztosítási eseméy beövetezése eseté a Biztosítási Megbízottat haladétalaul értesítei, és a árfelvételi jegyzőöyv (vagy a feljeletés, valamit a redőrségi határozat egy példáyát legésőbb aa felvételét övető muaapo eljuttati, illetve az előbbie hiáyába a biztosítási eseméyről írásba tájéoztatást adi A Káreseméy öveteztébe az Eszözbe beállott értécsöeésre teitettel fizetett ártérítés (a továbbiaba: Kártérítés, illetve a biztosítási összeg a Paolíziget illeti meg. A Kártérítésből, illetve biztosítási összegből a Paolízig jogosult a Kölcsöszerződés alapjá feálló, esedéessé vált öveteléseit ielégítei, ideértve a Kölcsöszerződése az Eszöz ellopása, megsemmisülése, vagy olya mértéű sérülése miatti felmodásából eletezett övetelését is, amely esetébe a gazdaságos javítás em lehetséges (totálár. Ameyibe a Paolízige esedéessé vált övetelése ics, a Paolízig a potba szabályozott esetet ivéve a teljes Kártérítést, illetve biztosítási összeget a számlájá törtét jóváírást övető 8 apo belül ifizeti az Ügyféle, feltéve, hogy eze határidő lejártáig em eletezi lejárt övetelése az Ügyféllel szembe. Ameyibe a Paolízige esedéessé vált övetelése va, a Paolízig a övetelése a Kártérítésbe, illetve a biztosítási összegbe való beszámítását övetőe femaradó Kártérítést, illetve a biztosítási összeget a Fele elszámolását övető 8 apo belül ifizeti az Ügyféle, ivéve a potba szabályozott esetet Ameyibe a Káreseméy öveteztébe megsérült Eszöz javítása szüséges és lehetséges, a Paolízig az Ügyfél részére járó összeget az Eszöz szaszervize által iállított, a javítás öltségeit tartalmazó számla bemutatását és a Kártérítés, illetve a biztosítási összeg ézhez vételét övetőe ifizeti az Ügyfél részére. A Paolízig az előző modatba foglaltatól eltérőe úgy is eleget tehet az Ügyfél felé feálló, a Vagyobiztosítási Szerződés alapjá fizetett Kártérítés vagy biztosítási összeg átadására voatozó ötelezettségée, hogy meghatalmazást ad az Ügyféle, vagy az Ügyfél felhatalmazása alapjá az Eszöz javítását végző szervize, hogy a Paolíziget illető Kártérítést vagy biztosítási összeget a biztosítótól átvegye. Az Ügyfél öteles a Kártérítést és a biztosítási összeget az Eszöz helyreállítására fordítai.. Biztosítéo.1. Az Ügyfél a Kölcsöszerződés alapjá feálló tartozása fedezetéül öteles biztosítéot yújtai a Paolízige. A biztosíté formáját és feltételeit a Fele ülö szerződésbe határozzá meg (biztosítéi szerződés. Budapest, március 18. PANNONLÍZING RT Budapest, Otóber 6. utca 4. Telefo: Fax: www. 5/6

6 Mellélet (1 A Törlesztő Részlete meghatározása C 1 (1 r P ( d d0 daily ahol C a yújtott (ill. a Törlesztő Részlete meghatározásaor feálló ölcsö összege; a Törlesztő Részlete száma; d a -adi Törlesztő Részlet esedéessége; d 0 a ölcsö folyósítás (vagy a amatváltozás időpotja; P a -adi Törlesztő Részlet összege; a ölcsöszerződésbe rögzített éves amatláb (r alapjá az összefüggéssel meghatározott api amatráta. (2 A [d -1;d ] idősza amata 365 ( r 1 1 I C [(1 r ( d 1 d daily 1] ahol I a [d -1;d ] idősza (-adi amatidősza amata; C a -adi amatidőszaba feálló tőetartozás összege; d -1 a -1-edi Törlesző Részlet esedéessége; d a -adi Törlesző Részlet esedéessége; a ölcsöszerződésbe rögzített éves amatláb (r alapjá a összefüggéssel meghatározott api amatráta. (3 A feálló (em lejárt tőetartozás meghatározása 365 ( r 1 1 ahol C j d d j P C j j1 a j időpotbeli tőetartozás összege; a Törlesztő Részlete száma; a -adi Törlesző Részlet esedéessége; a j időpot; a -adi Törlesztő Részlet összege; a ölcsöszerződésbe rögzített éves amatláb (r alapjá a összefüggéssel meghatározott api amatráta. (1 r P r 1 ( d d j daily 365 ( 1 6/6

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010 február 28-ig ötött Pézügyi Lízig Szerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011.március 1. apjától,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010. júius 11-től ötött Pézügyi Lízigszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011. március 1. apjától,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja Fogyasztási kölcsönök F_0001-001 F_0001-002 F_0003-000 F_0004-000 Hitelkonstrukció megnevezése Személyi kölcsön éven belül Személyi kölcsön éven túl Személyi kölcsön ingatlan fedezettel Lombard hitel Fogyasztási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank).

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági Hitelek kondíciói ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Érvényes: 2017. június 01 -tól/től visszavonásig A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban:

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

41/2016. sz. Hirdetmény TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja:

41/2016. sz. Hirdetmény TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja: Dunakanyar Takarékszövetkezet 41/2016. sz. Hirdetmény TAAÉ FOINT IVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja: 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016.01.04. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig

Részletesebben