Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok eft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok eft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 19. II. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. A vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok eft-ban Sorszám módosítási Előző (év)ek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktív saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 4 0 B. C. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. A vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a±b) 12. a) saját termelésű készletek állományvált. 13. b) saját előállítású eszközök aktivált érték 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)* H. Adófizetési kötelezettség 33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

5 Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Sor- TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Előző év(ek) 35. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díj tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

6 A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe, telefonszáma: 8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Keltezés: Zalaegerszeg, március 31. Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató

7 I.) A Társaság bemutatása: A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KOLRLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u ). A Társaság - működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság - közhasznúsági fokozat: közhasznú - alakulásának időpontja: január 1. - cégjegyzék száma: székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u honlap: - tevékenységi köre: - Munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés - Zöldterület-kezelés - Fakitermelés - Erdészeti szolgáltatás - Szennyvíz gyűjtése, kezelése - Nem veszélyes hulladék gyűjtése - Egyéb takarítás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.) A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Férhezli Szilvia (nyilvántartási szám: ) Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7., könyvvizsgálói bejegyzés száma ) II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői: Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 31. A Társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a költségeket költségnemenként tartja nyilván, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít. Mérlege és eredménykimutatása az A változat szerinti. Eredménykimutatása összköltség eljárással készül. Közhasznú minősítése miatt a társaság a közhasznú eredménykimutatást is készít.

8 A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, közhasznú eredménykimutatása ezer forintban tartalmazza az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal megegyező adatokat. Az ellenőrzés és az önellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentősnek minősül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg főösszegének 1 %-át. A saját tőke lényeges változásának minősül, ha a saját tőke 25 %-ot meghaladóan módosul az ellenőrzés, önellenőrzés hatásaként. Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba évben nem volt. III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Eszközök értékelése Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken (elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken) szerepelnek. Az értékcsökkenés negyedévenként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás választott és alkalmazott módszere lineáris. Maradványértéket csak a számviteli politikában meghatározott eszközcsoportra (gépjárművek) számolunk el évtől a 30 ezer forint, évtől az 50 ezer forint, évtől a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra. A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél. A készletek a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra. A szolgáltatás teljesítéséből származó követelés (vevőkövetelés) a vevő által elismert, általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben szerepel a mérlegben. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Az egyéb követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra. A pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el. Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Források értékelése A saját tőke könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. A rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra: - az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben - kapott előleg könyv szerinti értéken - az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) könyv szerinti értéken

9 A passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja után kerülnek számlázásra, pénzügyi rendezésre; illetve azok a működési és fejlesztési célra kapott támogatások, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendeződtek, de csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek a kapcsolódó költségek. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra. IV.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása év adatok eft-ban Megnevezés Nyitó Évközi Évközi Záró érték növekedés csökkenés érték Immateriális javak összesen Szellemi termék Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Irodai, igazgatási gépek, felszerelések Értékhatár alatti gépek, felszerelések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke évben efttal növekedett a korábbi évhez képest. A évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került egy melegvizes tisztító berendezés, fűkaszák, valamint egy áramfejlesztő berendezés. Szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerültek kisértékű eszközök (kapa, kasza, seprű, talicska, stb.), valamint a működéshez kapcsolódóan kisebb eszközök (nyomtatók, egerek) ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érétke 86 eft-tal csökkent, amely egy elősátor selejtezéséből adódott.

10 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása év adatok eft-ban Megnevezés Nyitó Évközi Évközi Záró érték növekedés csökkenés érték Immateriális javak összesen Szellemi termék Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Irodai, igazgatási gépek, felszerelések Értékhatár alatti gépek, felszerelések Egyéb berendezések Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből adódott. 2. A követelések alakulása Követelések összetétele december 31. Megnevezés Összeg (eft) Megoszlás (%) Vevőkövetelés elszámolt értékvesztés - 0 Vevőkövetelés összesen ,1 Egyéb követelés elszámolt értékvesztés - 60 Egyéb követelés ,9 Összesen ,0 A vevőkövetelésünk állománya december 31-én eft volt, mely összegből január március folyamán eft realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

11 Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint (értékvesztés figyelembevétele nélkül) december 31. Megnevezés Összeg (eft) Megoszlás (%) Határidőn belüli követelés , nap között lejárt követelés , nap között lejárt követelés nap között lejárt követelés nap között lejárt követelés napon túli lejárt követelés - - Összesen ,0 Az egyéb követelések értéke eft, itt került kimutatásra a Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sportklubnak adott kölcsön, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a munkavállalók munkabértartozása, és a évi teljesítésű számlák után évben visszaigényelhető ÁFA. 3. A pénzeszközök alakulása A pénzeszközök december 31-i állománya eft, melynek megoszlása: - számlapénz eft - letétben lévő pénzösszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) e Ft - házi pénztári pénzkészlet 88 eft - valutapénztárak Ft-ra átszámított értéke 152 eft 4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok évi előfizetési díjai, valamint számítógépes vírusvédelem, a biztosítási díjak évre eső összegei, összesen 95 eft értékben. A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2014-ben realizálódnak: - Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása eft - Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) eft - TÁMOP program támogatás eft - ZMJV Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás 830 eft - Kamat 175 eft

12 5. Saját tőke alakulása Saját tőke változása adatok eft-ban Megnevezés Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény ebből: közhasznú eredmény vállalkozási eredmény Saját tőke összesen Kötelezettségek alakulása Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele december 31. Megnevezés Összeg (eft) Megoszlás (%) Szállítók 792 1,5 Személyi jövedelemadó ,8 Szociális hozzájárulási adó ,7 Rehabilitációs hozzájárulás 169 0,3 Egészségügyi hozzájárulás 2 0,0 Szakképzési hozzájárulás 9 0,0 ÁFA ,8 Cégautóadó 58 0,1 Munkabér, tiszteletdíj ,4 Nyugdíjbiztosítási járulék ,8 Egészségbiztosítási járulék ,2 Munkaerő-kölcsönzés kaució ,6 Támogatási előleg ,4 Fizetendő áfa elszámolása 969 1,8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 339 0,6 Összesen ,0 Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2013-ban határidőben teljesítette. 7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető II. félévi prémiuma és járulékai eft értékben, valamint az életbiztosítás évre eső része 9 eft értékben. A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel egy tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás évben elszámolható összege, valamint évben fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, együttesen eft összegben.

13 V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk Bevételek alakulása adatok eft-ban Megnevezés Index évi évi (%) Támogatott munkaerő-kölcsönzés ,45 Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés ,16 Illemhely üzemeltetése ,69 Szegélyezés, gépi kommunális munkák ,88 Mentori szolgáltatások ,57 Munkaerő-piaci információ nyújtás ,46 Egyéb értékesítés ,00 Árbevétel összesen ,57 Önkormányzattól kapott támogatás ,97 Közfoglalkoztatás támogatása ,02 Elkülönített alapoktól kapott támogatás ,64 TÁMOP program támogatás Egyéb támogatások ,86 Támogatások összesen ,47 Egyéb bevétel ,72 Pénzügyi műveletek bevétele ,33 Rendkívüli bevétel ,63 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,77 Árbevételünk közel fele a munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez még a vállalkozási munkaerő kölcsönzés is, valamint az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele. A támogatások legnagyobb részét a munkaügyi központtól és az önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások teszik ki, valamint a munkaerőpiaci program munkaügyi központ általi támogatása. Ráfordítások alakulása adatok eft-ban Megnevezés évi évi Index (%) Anyagköltség ,21 Igénybevett szolgáltatások költségei ,83 Egyéb szolgáltatások költségei ,00 Anyagjellegű ráfordítás összesen ,03 Bérköltség ,47 Egyéb személyi jellegű kifizetések ,40 Bérjárulékok ,85 Személyi jellegű ráfordítás összesen ,53 Értékcsökkenés ,51 Egyéb ráfordítás ,77 Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítás RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN ,88

14 VI.) Létszám és béradatok A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 119 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése Megnevezés Fizikai Szellemi Fogl. ebből FB fogl. fogl. összesen ügyvezető tagok Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (eft) Személyi jellegű kifizetés összesen (eft) Betegszabadság Munkáltatói táppénzhozz Munkábajárás Étkezési utalvány SZÉP kártya juttatás Ruházati hozzájárulás Biztosítási díjak Nyugdíj és egészségpénztári hj Helyijárat bérlettérítés VII.)Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Társaságunk a tulajdonos és támogatásokat nyújtók által rendelkezésünkre bocsátott forrásokat és az ezekből megszerzett és működtetett eszközöket nem nyereségtermelésre használja. Működésünk célja humán szolgáltatások biztosítása az arra rászoruló munkanélküli rétegek számára. Ezért jövedelmezőségi mutatóink inkább eredményességi szempontból értékelhetők. Főbb mutatószámok Megnevezés 2012.év év Jövedelmezőségi mutatók Eszközarányos nyereség (%) -15,0 2,2 Saját tőkearányos nyereség (%) -18,8 3,8 Bevételarányos nyerség (%) -6,8 1,6 Hatékonysági mutató Egy főre jutó bevétel (eft/fő)

15 Tőkeszerkezeti mutatók Saját tőke aránya (%) 80,5 59,1 Idegen-saját tőke aránya (%) 17,1 61,6 Eladósodottság aránya (%) 13,8 36,4 Likviditási mutató Likviditási ráta (%) 616,2 213,1 VIII.) Cash-flow kimutatás adatok eft-ban Ssz. Megnevezés Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18. kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 20. bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 23. visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

16 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 25. bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. III. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow) IV. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk Társaságunk már óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állásközvetítés. Az álláskeresők foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk. A Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejti ki. A társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében évben fenti tevékenységünk során 332 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk: Támogató megnevezése ZMJV. Önkormányzata Kimutatás a kapott támogatásokról év Támogatott cél Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása Támogatás összesen (Ft) ZMJV. Önkormányzata Közfoglalkoztatás támogatása ZMJV. Önkormányzata Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása ZMJV Önkormányzata Gébárti tó fakitermelési munkálatok Zala Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ Zala Megyei Kormányhivatal Munkaerő-piaci információnyújtó Munkaügyi Központ program támogatása ESZA TÁMOP program Egyéb támogatás Összesen:

17 A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat. Zalaegerszeg, március 31. Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató

18 Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet neve: K o n t a k t H u m á n S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K f t. Szervezet székhelye: Település: Z a l a e g e r s z e g Közterület neve: K o s s u t h Irányítószám: Közterület jellege: utca Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Szervezet adószáma: Képviselő neve: A l a d i G u s z t á v Keltezés: Zalaegerszeg Képviselő aláírása: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva:

19 Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 1.2 Székhely Település: Közterület neve: Z a l a e g e Irányítószám: r s z e g K o s s u t h Közterület jellege: utca Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Képviselő neve: A l a d i G u s z t á v 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi IV. tv. 8. (4) bek. a) pont évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bek. 12. pont, Közhasznú tevékenység célcsoportja: munkanélküliek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva:

20 Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet neve: Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja eredménytartalék Közfoglalkoztatás megvalósítása 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti juttatások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen) ügyvezető igazgató FB tagok (3 fő) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen) Szöveg Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva:

21 Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet neve: K o n t a k t H u m á n S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K f t. 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7 2 1 8 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben