RAKTÁROZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAKTÁROZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 RAKTÁROZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: cégjegyzékszám: székhely: adószám: bankszámlaszám: nyilvántartja: képviseli:, mint Megbízó ( Megbízó ),másrészről a Cégnév: Matusz-Vad Zrt HU EK cégjegyzékszám: székhely: H-9024 Győr Vasvári Pál utca 1/B adószám: bankszámlaszám: nyilvántartja: képviseli: Győri Törvényszék Cégbírósága Matusz Balázs elnök vezérigazgató, mint Raktározó ( Matusz-Vad ),a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között. 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYI, ALANYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA 1. Jelen keretszerződés ( Szerződés ) a Szerződés a Megbízó által gyártott vagy forgalmazott friss és fagyasztott élelmiszeripari termékek raktározására (továbbiakban: Termék) vonatkozik. 2. A Felek a Szerződést határozatlan időre kötik, de maximum 3 évre. 2. RAKTÁROZÁS 1

2 1. A Matusz-Vad a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által leadott rendelvény ( Rendelvény ) alapján, az abban meghatározott mennyiség, minőség és választék szerint meghatározott Termékeket, raklapos tételben a H-1103 Budapest Kőér u. 3/a. szám alatt található raktárába, a Rendelvény visszaigazolása szerint időpontban (idő ablak) beraktározza, ott tárolja. Megbízó erre való kérése esetén Matusz-Vad a Termékeket szükség szerint kézi vagy gépi módon mozgatja és munkaidőben az előre leegyeztetett időpontban kiadja Megbízónak és/vagy Megbízó meghatalmazottjának, a Matusz-Vad szabad munka és hely kapacitásának figyelembevételével. 2. Matusz-vad köteles a Megbízót az ügyviteli rendszerén keresztül folyamatosan, vagy ha az nem lehetséges, akkor a Megbízó kérése alapján akár telefonon tájékoztatni a mindenkori szabad kapacitásáról. 3. A Megbízó vállalja a 2.1. pontban leírt szolgáltatások ellen-értékének határidős és levonásmentes megfizetését. 4. A pontos mennyiséget tartalmazó Rendelvényeket a kívánt be és kiadási határnapot minimum egy munkanappal megelőzően rögzíteni kell a Matusz-vad ügyviteli rendszerében, választva rakodási időablakot, vagy ha ez nem lehetséges meg kell küldeni a Matusz-Vad részére írásban. Nem ügyviteli rendszerben rögzített megrendelés esetén amatusz-vad munkatársa köteles az időkapu megadásával visszajelezni, a Rendelvényt feladó címre, amihez a Megbízónak alkalmazkodnia kell. Ha a Megbízónak nem felel meg a kínált időablak és a Matusz-vad munkatársa nem tud számára megfelelő alternatívát kínálni, akkor a Megbízó kérhet munkaidőn belül sürgősséget, 50% árumozgatási felár ellenében. Sürgősség esetén a Matusz-vad köteles munkaidőn belül a megbízó kérése alapján és időpontban a ki vagy betárolást végrehajtani. Minden más egyéb időben a Matuszvad jogosult az áru átvételét vagy kiadását mindenfajta következmény nélkül megtagadni. 5. A Matusz-Vad jogosult továbbá részben vagy egészben megtagadni az átvételt, ha 1. többletszállításra került sor; 2. a Termék vagy csomagolás sérült; 3. a Rendelvényben nem szereplő Termék került leszállítására; 4. hibás szállítási egység merült fel; 5. hiányos, vagy nem megfelelő a szállítmány bizonylatoltása; 6. érzékszervi úton észlelhetően romlott vagy szennyezett az élelmiszer; 7. lejárt, vagy lejárathoz közeli a szavatossági/minőség-megőrzési idő. 8. a tárolásért felelős Matusz-Vad a jogszabályi kötelezettségének és/vagy a Megbízóval kötött szerződésének teljesítésében az átadásra szánt termékre visszavezethető okok miatt akadályoztatva lenne. 6. A Matusz-vad az áruraktározásra történő átvétele során minőségi és megfelelőségi vizsgálatokat nem végez, ezért az ilyen jellegű kifogásokért felelősséget nem vállal. 8. Nem körbe fóliázott raklapon, vagy kartonos beszállítás esetén a Matusz-vad kézi erővel a raklapra szedi az árut és vagy körbe fóliázza, melynek költségét a Megbízónak viselnie kell az 1. sz melléklet szerinti mértékben. 9. Nem ügyviteli rendszerben leadott rendelvény esetén, a raklapos árukiadáshoz leadott írásos Rendelvényeket a Megbízónak úgy kell kitöltenie, hogy azon szerepeljen az adott kitárolni kívánt rakat azonosító száma is. 10. A Matusz-vad semmilyen esetben nem vállal felelősséget a FiFo vagy más elv szerinti raktár kezelésért a termékek szavatossági illetve minőség megőrzési idejének lejárásából fakadó károkért. A Felek kifejezetten kijelentik, hogy a Megbizó feladata, hogy a szavatossági idők figyelembevételével kérje az áruk raktározását és kitárolását. 2

3 11. Lejárt szavatosságú idejű terméket a Megbízó köteles a felszólítást követő 10 napon belül elszállítani, ellenkező esteben a Matusz-vad köteles a terméket az ATEV-ban megsemmisíteni és ennek költségét a Megbízóra hárítani. 10. A Megbízó tudomásul veszi, ha nem kéri egy teljes raklap áru kitárolását, hanem csak pár karton árut kér kitárolni a komplett raklapról, akkor az a raklapot a Matusz-vadnak ki kell hozni a raktárból, kézi erővel a kívánt mennyiséget le kell szednie a raklapról, a maradék árut szükség esetén rögzítő fóliával el kell látnia és újból vissza kell tárolnia a raktárba, komplett raklapként kezelve. Ennek a műveletsorozatnak a költségét természetesen az 1 számú mellékletben szereplő díjszabásnak megfelelően a Megbízónak ki kell fizetnie 11. A Rendelvényeket és a kapcsolódó visszaigazolást, illetve egyéb tartalmú visszajelzéseket, így különösen a minőségi-, tárolási-, kiszerelési-, csomagolási és/vagy mennyiségi kifogásokat, tájékoztatásokat mindenkor írásban (elektronikus levélben) kell eljuttatni az alábbi elérhetőségre: 12. Munkaidőn kívüli áruátvételre a Matusz-vad lehetőséget biztosít, melynek díj szabása az 1. sz mellékletben található. 13. Megbízó vállalja, hogy mindenkor alkalmazkodik a Matusz-Vad előzetesen megadott munkarendjéhez ami szintén az 1. sz melléklet tartalmaz. Matusz-Vad vállalja, hogy munkarendjének változásáról, annak életbeléptetése előtt legalább 10 munkanappal tájékoztatja Megbízót. 14. Ha a Megbízó vagy annak képviselője nem jelenik meg az általa kért árukiadás napján és idejében, akkor a Matusz-vad köteles az árut visszatárolni a raktárba és ennek költségét a Megbízóra számlázni. 15. Adatszolgáltatás: A Matusz-vad vállalja, hogy a Megbízót vagy az ügyviteli rendszerén keresztül folyamatos jelleggel, vagy az általa kért minden alkalommal tájékoztatja a raktáron lévő termékei mennyiségéről raklapok szerinti bontásban. Minden raklapot beazonosít egy raktározási sorszám, amihez tartozik egy termék név, súly és szavatossági idő adat is. 17. A beraktározott Termékekre vonatkozó kárveszély - a 2.1. pontban meghatározott raktárhelyiségbe történt beraktározás befejeztével (a Termék a tárolási helyére került) - száll át a Matusz-Vad -ra, illetve a kitárolás megkezdésével (a Termék szállítójárműre való felrakodásának a megkezdésével) száll vissza a Megbízóra. 18. Áru kiadásakor a Megbízó a mennyiségi és raktározás minőségi ellenőrzést köteles a lehető legrövidebb időn belül a Matusz-vad telephelyén elvégezni és amennyiben hibát észlel, köteles kifogásait a Matusz-Vad képviselőjével haladéktalanul közölni. Az észlelt mennyiségi hiányosságokat (többlet, illetve hiány) illetve raktározással kapcsolatos minőségi panaszt Megbízó a szállítólevélen rögzíti, vagy arról jegyzőkönyvet vesz fel. A Matusz-vad telephelyről történő távozás után sem mennyiségi sem más jellegű reklamációt, követelést az áruval kapcslatban a Megbízó nem támaszthat. 19. A Megrendelőnek kötelessége minden betárolt áru esetében írásban felelősen nyilatkozni az általa betárolt áru Vámtarifa számáról és kitárolás esetén, ha külföldre szállítják az árut, az áru rendeltetési helyéről, a Matusz-vad részére tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a FELRAKO azaz a Matusz-vad kötelessége az EKR jelentés leadása. A Megrendelő teljes anyagi felelőséget vállal a 3

4 Matusz-vad részére korrekt adatszolgáltatással kapcsolatban és vállal mindenfajta költséget és bírságot, amit esetlegesen a rossz adatszolgáltatásból fakadóan a Matusz-vad részére szabnak ki. 3. CSOMAGOLÁS, GÖNGYÖLEG 1.Matusz-Vad. nem jogosult a termékek átcsomagolására ezért ilyen munkát nem végez 2.Matusz-Vad minden beszállításkor csere raklapot biztosít a beszállító részére és minden árukiadáskor csereraklapot kér. Amennyiben a Megbízó nem tud csereraklapot adni a Matusz-vad részére, úgy a Matusz-vad jogosult azt leszámlázni a Megbízó részére. 3.A Matusz-vad rekeszes, ládás vagy egyéb speciális csomagolású áru beszállítása esetén csere göngyöleget nem tud biztosítani, viszont kiszállításkor a göngyöleget hiánytalanul adja ki. A Raktárba azonban a beszállított áruk és göngyölegek csak raklapra körbe fóliázva, egységese erős rögzítéssel kerülhetnek betárolásra. 4. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződő Felek viszonylatában alkalmazandó árak a Szerződés I. sz. mellékletében kerülnek feltüntetésre. Az így meghatározott árakat Matusz-Vad az alábbiak szerint jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. - A Matusz-Vad ármódosításai a Megbízóval történt közlést követő 30. napon lépnek életbe. - A Megbízó e határidő lejártát megelőző 15. napig jogosult a Matusz-Vad felé írásban bejelenteni, ha a módosítással nem ért egyet és egyeztetést kér. - Matusz-Vad jogosult a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat felfüggeszteni és a már betárolt áru elszállítását esedékessé tenni, ha a felek között az ár tekintetében egyezőség nem alakul ki. Írásos bejelentés hiányában, vagy ha a bejelentés a megadott határidőn túl kerül előterjesztésre az ármódosítás minden további jogcselekmény nélkül életbe lép. 2.Matusz-Vad az általa végzett szolgáltatásokról minden hónap első hétfőjén számlát állít ki és azt megküldi a Megbízó részére, melyet a Megbízó 8 napon belül köteles kifizetni. 3.Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettségeket akkor és abban az időpontban tekintik teljesítettnek, ha a számlán szereplő teljes ellenértéket a Matusz-Vad bankszámláján maradéktalanul jóváírták. Késedelmes fizetés esetén Matusz-Vad jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámolására napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Matusz-vad jogosult a Megbízó tulajdonában lévő áru kiadásának megtagadására, és a tárolt áru zálogba vonására.. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Matusz-vad jogosult a Megbízó raktározásra átadott termékeinek olyan mértékű értékesítésére, hogy abból a saját követeléseit kielégítse. Ilyen esetben a felek kölcsönösen elfogadják elszámolási árnak a Megbízó publikus árlistáján szereplő eladási árak 50%-át. 5.A Megbízó képviselője, jelen szerződés aláírásával, készfizető kezességet vállal az általa képviselt cég jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiért. 5. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÖTBÉR KIKÖTÉS 4

5 1.Jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba. 2.Szerződést a Felek rendes felmondás útján 30 napos felmondási határidővel mondhatják fel. Bármely Fél jogosult a Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani, - ha a másik Fél ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul az eljáró bíróság jogerős határozata alapján, vagy annak reális veszélye fenyeget, - a jelen Szerződésben foglalt és 45 napot meghaladó időtartamú vis maior körülményeket kiváltó esemény fennállta esetén, - ha a Felek között - a módosított szolgáltatási ár tekintetében - egyezőség nem alakul ki, - ha a másik Fél a Szerződés valamely pontját a szerződésszegében érintett fél felszólítása ellenére ismételten vagy súlyosan megszegi és/vagy a felszólításban szereplő reális határidőn belül azt nem orvosolja. - ha a Megbízó 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS 1. Szerződő Felek a szerződésszerű teljesítés érdekében kötelesek együttműködni. Ennek keretében Felek egyetértően vállalják, hogy időben tájékoztatják egymást, nem csupán a Szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről, körülményről, amely a Szerződés hibátlan, határidőre történő teljesítésére kihatással lehet. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó Fél felelős. 2. Felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult kapcsolattartókként az alábbi személyeket jelölik meg: Megbízó részéről: Név: Telefon: Mobil telefon: Fax: cím: Levélcím: Matusz-Vad részéről: Csigi Tímea Logisztikai igazgató Domján Hajnalka Gazdasági igazgató

6 3. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig, kizárólag a jelen szerződés aláírására jogosult, a társaságok cégnyilvántartása szerinti képviselői, valamint a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. 7. VIS MAIOR Egyik Fél sem felel a másik Fél felé bármely kötelezettsége késedelmes teljesítése és/vagy elmulasztása esetén, amennyiben a késedelem vagy mulasztás olyan ok, feltétel vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független. Felek e körbe tartozónak tekintik például a háborút, a polgári felkelést, a törvényes munkabeszüntetést, a természeti katasztrófákat, a Felek bármelyikénél felmerülő elháríthatatlan szükséghelyzetet, stb., feltéve, hogy e körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek, vagy a Szerződés aláírását megelőzően jöttek ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik a szerződéskötéskor még nem voltak előre láthatóak ( vis maior körülmények ). A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior körülményeket kiváltó esemény őket a szerződéses kötelezettségeik teljesítésében gátolja. A szerződéses kötelezettség teljesítése alóli ún. felmentés, kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll. 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban történhet. Az alakiság megsértésével tett nyilatkozatokat a Felek kölcsönösen egyetértve érvénytelennek tekintik. 2.A Szerződésnek és mellékleteinek tartalma, továbbá valamennyi információ, amelyhez a Felek a jelen jogügylet kapcsán hozzájutnak, vagyis minden tudomásukra jutott adat, tény, stb. üzleti titkot képez és a másik Fél hozzájárulása nélkül harmadik személyek tudomására nem hozható. A titoktartási kötelezettség alól kivételt képez a fenti információknak bármelyik Fél általi, a jelen szerződéssel érintett kérdések, szolgáltatások körében eljáró hatóságok, bíróságok részére történő közlése, tudomásra hozatala, amennyiben az az érintett Fél törvényes érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges, vagy az érintett Felet erre jogszabály kötelezi. A jelen pontban rögzített titoktartási kötelezettséget megszegő Fél tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegésével a másik (vétlen) Félnek okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a másik (vétlen) Félnek a Szerződés indokolás nélküli azonnali felmondására ad alapot. 3. Szerződő Felek kölcsönösen egyetértve megállapodnak abban is, hogy abban az esetben, ha a Szerződés egy vagy több rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Érvénytelenség esetére a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen vagy azzá vált rendelkezés helyett olyan rendelkezést foglalnak írásba, amely az érvénytelen vagy azzá vált rendelkezés gazdasági tartalmához és Feleknek a jelen Szerződés megkötésekor fennálló akaratához a legközelebb áll és mindenben megfelel a módosításkor hatályos jogszabályi elvárásoknak. 4. Matusz-Vad jogosult a szolgáltatásai teljesítését előleg és/vagy biztosíték adásához kötni, ha olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek a Megbízó likviditásának a megrendülésére engednek következtetni, vagy az ügylet nagyságrendje ezt megköveteli. 6

7 5. A felek a PTK 6:152 paragradfusában, illetve a PTK 6:526. Paragrafusában meghatározott eseteken kívüli károkozásokért, a Matusz-vad Zrt vezető tisztségviselőinek a károkozásért való felelősségét kizárják. 6. Esetleges káresemény esetén, amikor a Matusz-vad bármely okból kártérítést köteles fizetni a Megbízó részére, a felek kölcsönösen elfogadják a Matusz-vad biztosítójának a teljes körű helytállását. A biztosító által kifizetett összeg felett a Megbízónak további követelése nem lehet a Matusz-vad irányába. A Megbízó jogosult és köteles folyamatos jelleggel ellenőrizni a Matusz-vad biztosításának érvényességét és hatályát, különös tekintettel a kártérítési felelőségre. 7. A Szerződésben és annak mellékleteiben nem rögzített kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetlegesen felmerülő, a jelen Szerződésből származó jogvitát elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén szerződő Felek fennmaradó jogvitáik rendezésére alávetik magukat a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének. 9. Jelen Szerződés 4 eredeti példányban készült, ebből kettő példány a Megbízót, kettő pedig a Matusz- Vad Zrt. -t illeti meg. A Felek a jelen Szerződést gondosan áttanulmányozták, megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Győr, hó.nap Megbízó Matusz-Vad Zrt. Matusz Balázs elnök vezérigazgató 7

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. május 07. napjától visszavonásig A FOODNET KFT. (székhely: 1143 Budapest, Hungária

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal:1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÜLLER-GUTTENBRUNN HULLADÉKANYAG KERESKEDŐ ÉS FELDOLGOZÓ KFT. SZERZŐDÉSES JOGVISZONYAI TÁRGYÁBAN PREAMBULUM a Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kereskedő és Feldolgozó

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben