Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás"

Átírás

1 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Magyar Közút Nonprofit ZRt. Fényes Elek u Kapcsolattartó: Jogi Igazgatóság IV. em 410. Figyelmébe: Székely Márta 1024 Budapest Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Tenderz Tanácsadó Bt. Tünde u. 1. Kapcsolattartó: 4034 Debrecen, Tünde u. 1. Figyelmébe: Schidlik Zoltán 4034 Debrecen Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Egyéb nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság Egyéb országos közutak üzemeltetése Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 1/7

2 2/7 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő ODOSZ/NETODOSZ program támogatása és karbantartása, útvonal-engedélyező ügyviteli rendszerek bérlete támogatás és karbantartás biztosításával, szoftver-módosítási feladatok ellátása. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 7 A teljesítés helye Magyarország, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. dokumentációban tételesen megjelölt telephelyein. NUTS-kód HU A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő ODOSZ/NETODOSZ program támogatása és karbantartása, útvonal-engedélyező ügyviteli rendszerek bérlete támogatás és karbantartás biztosításával, szoftver-módosítási feladatok ellátása. Vállalkozási szerződés. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő ODOSZ/NETODOSZ program központi változatához, valamint a mérőállomásokon működő NETODOSZ programhoz a támogatási rendelkezésre állás és a karbantartás biztosítása. Útvonal-engedélyező ügyviteli rendszerek bérlete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságainak részére, valamint a bérelt útvonal-engedélyező ügyviteli programhoz a támogatási rendelkezésre állás és a karbantartás biztosítása. A saját tulajdonban lévő programhoz, valamint a bérelt Útvonal-engedélyező ügyviteli programhoz szükséges szoftver-módosítás biztosítása. A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció fogja tartalmazni. Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér a dokumentációban részletezettek szerint. 2/7

3 3/7 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a szolgáltatás ellenértékéről havonta állíthat ki számlát a teljesítés igazolások alapján. Az ellenszolgáltatás teljesítésére - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - a Kbt (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, Az eljárásból kizárásra kerül azon részvételre jelentkező, illetőleg közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (4) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (P/1.) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal: valamennyi általa vezetett számla száma, mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, a bankszámlá(ko)n a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó fizetési sorban állás. (P/2.) A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű másolatban való - kiegészítő mellékletek nélküli - benyújtása, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, csatolandó a könyvvizsgálói záradék egyszerű másolata is. (P/3.) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az utolsó 2 lezárt üzleti évi ügyviteli szoftver-rendszer üzemeltetéséből és ügyviteli szoftver-fejlesztésből származó együttes éves nettó árbevételéről (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). 3/7

4 4/7 III.2.3) /A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a (P/1.)-(P/3.) pontban előírtakat azonos módon kell igazolnia. Ha a részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a (P/1.)-(P/2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ez esetben a Kbt. 66. (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ez esetben Ajánlatkérő felhívja a jelentkező figyelmét arra, hogy a (P/3.) pont szerinti alkalmassági minimum-követelménynél meghatározott összeg nem feltétlenül azonos a közbeszerzés becsült értékével./. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a részvételre jelentkezőt, a közös részvételre jelentkezőt, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha: (P/1.) bármely pénzügyi intézményi számláján a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorban állás volt; (P/2.) a mérleg szerinti eredménye az utolsó kettő (2) lezárt üzleti év valamelyikében negatív volt. (P/3.) az utolsó kettő (2) lezárt üzleti évi forgalma alapján az ügyviteli szoftver-rendszer üzemeltetéséből és ügyviteli szoftverfejlesztésből származó együttes éves nettó árbevétele valamelyik évben nem érte el a 4 millió forintot. /A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a (P/1.), (P/2.) pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében önállóan, míg a (P/3.) pontban foglalt követelmény esetében együttesen kell megfelelnie./. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (M/1.)-(M/2.) A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb, ügyviteli szoftver rendszer üzemeltetésére és fejlesztésre vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése. A referenciát a Kbt. 68. (1) bekezdésében előírt módon kell igazolni. (M/3.) A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek bemutatása, akiket be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. A bemutatás az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában történik. A szakmai önéletrajz tekintetében elvárás, hogy abból egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalata. Csatolandó továbbá a szakember saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állást tanúsító nyilatkozata, valamint a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolata. /A szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat olyan módon és formában kell benyújtani, melyből egyértelműen megállapítható a szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés./. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben: (M/1.) a részvételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik összesen legalább 1 db, min. 1 éven keresztül végzett, ügyviteli szoftver-rendszer üzemeltetésére vonatkozó olyan referenciával, melyben a szolgáltatás-nyújtással érintett telephelyek száma eléri 10 db-ot, és az összes felhasználószám meghaladja a 20-at; (M/2.) a részvételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik összesen legalább 1 db olyan ügyviteli szoftverfejlesztés tárgyú referenciával, mely szoftvert min. 20 felhasználó használt; (M/3) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, akinek min. 3 év szakmai gyakorlata van ügyviteli szoftverrendszerek üzemeltetésében és fejlesztésében. 4/7

5 5/7 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) /A fenti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény tekintetében a részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie./. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Az eljárás fajtája Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a szerteágazó IT rendszereit racionalizálni és kiváltani kívánta, és egy BPR projekt keretében előkészítette egy integrált rendszer bevezetését. A rendszer megtervezését követően külső, rajta kívül álló okok miatt az új rendszer bevezetésére egyelőre nem került sor. A meglévő rendszerek szerződései azonban hamarosan lejárnak, ezért gyorsított eljárás alkalmazása szükséges. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 5/7

6 6/7 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1) Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számára a Kbt szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. 2) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje és felbontásának időpontja: (11:00). A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Magyar Közút Nonprofit Zrt Budapest, Fényes Elek u , IV. emelet 408. szoba. A jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt (2) bekezdése szerinti személyek. 3) Az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét ben, 11:00 órakor hirdeti ki, melyre ezúton hívja meg az érintetteket, külön értesítés nélkül. Az eredményhirdetés helye: Magyar Közút Nonprofit Zrt Budapest, Fényes Elek u , IV. emelet 408. szoba. 4) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: ) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A részvételi dokumentációt az ajánlatkérő teljes terjedelemben térítésmentesen biztosítja a részvételre jelentkezőknek akként, hogy azt honlapján (www.kozut.hu) elektronikus úton hozzáférhetővé teszi e hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció letölthető a címen a részvételi határidő lejártáig. A dokumentáció letöltéséről cégszerűen aláírt nyilatkozatban (regisztrációs lap) nyilatkozzon a részvételre jelentkező, és ezt küldje meg a további információ nyújtására jogosult szervezetnek a címére. Az érvényes részvételre jelentkezés feltétele a dokumentáció letöltése, valamint a visszaigazolás megküldése, és a visszaigazolás megküldésének igazolása a részvételi jelentkezésben. Közös részvételre jelentkezés esetében elegendő az egyik jelentkezőnek a dokumentációt visszaigazoltan letölteni. 6) Tájékoztatjuk a részvételre jelentkezőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt (6) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy a részvételre jelentkezők által feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. 7) A részvételi jelentkezéseket a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, "eredeti" megjelöléssel, 2 másolat, "másolat" megjelöléssel ellátva) kell benyújtani, zárt közös csomagolásban, magyar nyelven. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: "ODOSZ/NETODOSZ program supportja, útvonal-engedélyező ügyviteli rendszerek bérlete, szoftver-módosítási feladatok ellátása" - részvételi jelentkezés - részvételi határidő előtt nem bontható fel!" A részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos formai előírásokra a Kbt. 70/A az irányadó. 8) Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakra. (leges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell) 9) Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) a részvételi jelentkezést aláírja (aláírják). 10) Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a részvételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. 6/7

7 7/7 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 11) Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részvételi jelentkezésébe csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének megnevezését és számlaszámainak felsorolását is tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelentkezés részeként becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet. 12) Több Részvételre jelentkező közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetben a részvételre jelentkezők - dokumentációban meghatározott tartalmú - megállapodásának egy példányát a részvételi jelentkezésbe csatolni kell. 13) Amennyiben a részvételre jelentkező erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, a részvételre jelentkező csatoljon be olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. 14) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 15) Az igazolások a Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. 16) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 17) Jelen felhívásban a "Kbt." rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény értendő. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (2) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /7

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115271-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hepatitis B vakcina 2011/S 66-107222

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hepatitis B vakcina 2011/S 66-107222 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107222-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hepatitis B vakcina 2011/S 66-107222 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253646-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben