ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg ) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján az alábbi Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot alkotja: A szabályzat célja Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a Társaság adatkezelésének rendjét, a személyes adatok forrását, az adatok nyilvántartásának rendjét, biztosítja az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményének érvényesülését és szabályozza az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket. A Szabályzat célja továbbá a Társaság informatikai rendszerén belül kezelt adatok, védelem alá eső dokumentációk kezelésének, védelmének, őrzésének szabályozása, valamint a Társaság informatikai berendezései, azokon futó szoftverei (továbbiakban röviden: eszközök) használatának, védelmének szabályozása. A Társaság adatkezelése az alábbi jogszabályok alapján történik 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára, a Társasággal szerződéses alvállalkozói jogviszonyban álló természetes személyre és gazdasági társaságra. Kiterjed továbbá a Társaság működése során minden olyan adatkezelésre, adatfeldolgozásra, amely személyes adatra, esetlegesen jogvédelem alatt álló adatra vonatkozik. A Társaság működéséhez kapcsolódó minden informatikai eszközre, szoftverre, dokumentációra. A szabályzat időbeli hatálya A Szabályzat április 1-én lép hatályba, határozatlan időre.

2 Értelmezések személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, lakcím, levelezési- illetve egyéb címadat, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; pénzügyi adat: bármely a személy azonosítására közvetve és közvetlenül sem használható, de pénzügyi nyilvántartásokhoz, teljesítésigazolásokhoz, elszámolásokhoz szükséges adat megbízói ügyfél nyilvántartási azonosító, követelés számla sorszáma, követelés számla dátuma, követelés számla pénzügyi részletezése, Társaság részére érkezett befizetésekkel kapcsolatos adatok. ügykezelési statisztikai adat: bármely a személy azonosítására közvetve és közvetlenül sem használható adat, amely a cégünk minőségbiztosításához szükséges csomag azonosító, ügy státusz kódjai, ügytípus leíró adatai. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is személyes adatok feldolgozását végzi; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

3 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; megbízó: bármely természetes személy vagy gazdasági társaság, aki ügyfeleivel, partnereivel szemben fennálló követelésének érvényesítésével, kapcsolat felvételével, tájékoztatásával kapcsolatban a Társaságot megbízza. Az Társaság évi CXII. tv. hatálya alá tartozó tevékenységének meghatározása A Társaság kizárólag a megbízói felé fennálló tartozások kezelésére jött létre, a Társaság által kezelt adatok tehát olyan adósok adatai, akik/amelyek valamelyik megbízó felé tartoznak. Erre figyelemmel a megbízók és a Társaság együttműködése adatvédelmi szempontból nem aggályos, az érintetteknek semmilyen érdeke nem sérül a Társaság eljárása során. A Társaság követeléskezelési, és ezzel összefüggésben adatkezelési tevékenységét megbízóival kötött megbízási szerződések alapján, ennek keretei között végzi. Az említett keretek között nyilvántartja a Megbízók adósait, számukra felszólításokat küld ki, az adósokkal egyeztet, és amennyiben ez szükséges, jogi eljárásokat kezdeményez és visz végig jogi képviselő bevonásával a jogerős határozatig, esetlegesen a végrehajtási eljárásig. A Társaság az adósok alábbi adatait kezeli: személyi azonosító adatok, születési adatok, elérhetőségi adatok Fentiekre tekintettel a Társaság megbízott adatkezelőnek minősül, a megbízási szerződések által szabott keretek között a kezelt adatokat érintő érdemi döntéseket önállóan is meghozhatja. Ugyancsak megbízási szerződései által előírt keretek között minden az Infotv.-ben adatkezelésként meghatározott tevékenységet, műveletet végezhet. Adatkezelőként az Társaság az Infotv. alábbi rendelkezései alapján végzi működését. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

4 Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az érintettek adatkezelésről, illetve jogérvényesítésük lehetőségeiről szóló tájékoztatását elsőrendűen a Társaság Megbízói végzik el a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján. Az Infotv. rendelkezéseit ettől függetlenül ebben a vonatkozásban is köteles a Társaság minden munkatársa figyelembe venni, és a Társaság honlapján adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót helyez el. Adatbiztonság A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében a Társaság Megbízóival együttműködve külön védelmi intézkedéseket tesz. Az érintettek jogai és érvényesítésük Az érintett kérelmezheti a Társaságnál a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását a Társaság csak az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi

5 önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében tagadhatja meg. A Társaság köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A valóságnak meg nem felelő adatot a Társaság helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett kéri; c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Tiltakozási jog Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Bírósági jogérvényesítés Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kártérítés és sérelemdíj Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet.

6 Az adatkezelést végzők köre és jogosultságai Adatkezelő munkatárs: Jogosult a feladatkörébe tartozó adatok feldolgozására, számítógépre vitelére, a megbízási szerződések keretein belül, és a Társaság előírásai szerint, ennek vezetőivel szükség szerint egyeztetve az egyes ügyekben az adatkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalára, műveletek elvégzésére. A Társaság részére megbízói által átadott személyes adatokhoz és az ezek alapján létrehozott adatbázishoz közvetlen hozzáféréssel kizárólag a Társaság munkavállalói rendelkeznek. Programozó: Jogosult az adatok kezeléséhez szükséges adatállományok létrehozására, az elemzésekhez, lekérdezésekhez, adattovábbításhoz szükséges adatok kezelésére, programok, átmeneti állományok létrehozására. Adattovábbításra. Adatmentésre. Rendszergazda: Jogosult az adatokról biztonsági és archiválási másolatok létrehozására, tárolására. Társaság ügyvezetője: Jogosult a Társaság dokumentumainak, adatainak kezelésére. Jogosult az adattovábbításban, adattárolásban, adatfeldolgozásban szereplő valamennyi adatba betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni. Adatokat továbbítani. Az adatkezelésben részt vevők a munkájuk során kötelesek betartani az adatvédelmi jogszabályokat. Az adatkezelést, adatfeldolgozást végzők a kezelt adatokat, a jogosultságtól eltérő módon senkinek nem adhatnak át, azokról információt nem szolgáltathatnak.

7 A felhasználók kötelességei A felhasználók a Társaság munkavállalóiként eljárva a Társaság számítógépes infrastruktúráját csak rendeltetésszerűen használhatják. Az eszközöket csak a munkaköri, feladatköri leírásban részletezett tevékenységekre használhatják. A felhasználóknak az általuk karbantartott adatokat, fájlokat és adatbázisokat védeniük kell technikai és egyéb hibákból eredő károsodás ellen. Az adatfájlokat, dokumentumokat és adatbázisokat az adathordozó sérülésének veszélye miatt több különböző adathordozón kell tárolni. A felhasználónak rendszeresen vírusellenőrzést kell végrehajtani. Meghibásodás esetén a rendszergazdát értesíteni kell. Az adatkezelési rendszer behatolás elleni, illetve vírusvédelme Központi rendszer A központi rendszert a külső behatolások ellen a Rendszergazda által folyamatosan frissített tűzfal védi. A levelezési rendszert külön naponta frissített vírusirtó védi. A központi rendszert központi, naponta frissülő vírusirtó védi. A forgalmat folyamatosan ellenőrzik. A hálózati jelszavakat úgy kell megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez); A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni; A jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni; A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni; A felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni; Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése; Tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani. Egyedi gépek A gépeken vírusirtó és behatolás védő szoftver van. A központi rendszerre kapcsolódva a központi vírusirtó is aktiválódik. A gépeken kritikus adatok (személyi, az Társaság működésére vonatkozó) állományok csak átmenetileg tárolhatók. A szükséges feladatok elvégzése után az adatokat a hálózatra kell menteni. A rendszer eszközeinek védelme Az eszközök mechanikus védelme Tilos az eszközök közelében enni, inni, dohányozni. Tilos a gépterem teljes területén élelmiszert fogyasztani, vagy azokat kicsomagolt állapotban tartani. Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani. A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni. A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani kell a főkapcsolóval. Az eszközök használatát az arra kijelölt személy ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének bemutatása, az ahhoz kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is. Mindenki csak azokat az

8 eszközöket használhatja, melyekre engedélyt kapott, és kezelésükre ki lett oktatva. A használható eszközök körének meghatározása a felhasználói jogosultság kiadásával párhuzamosan történik. Tartalék berendezést, mentést tartalmazó adathordozót/eszközt úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti berendezést/adattárat érintő esetlege külső hatástól lehetőség szerint mentes legyen. Tilos a kábelezést a fali csatlakozónál megbontani, és közvetlenül a kábelre gépet csatlakoztatni. A fali csatlakozó és a számítógép között lengőkábelt kell használni. A hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges címek felett az Társaság rendelkezik. Tilos önkényesen címeket megadni, vagy megváltoztatni. Szükség esetén az Társaság jogosult a már kiadott címek visszavonására vagy megváltozatására. Az eszközök környezetének védelme Informatikai eszközöket csak olyan területeken lehet elhelyezni, ahol azokat az illetéktelenektől határzóna, vagy elzárási lehetőség védi. Az eszközök tulajdonának védelme Alkalmazás megszűnés esetén az eszközöket leltár szerint vissza kell venni. Engedély nélkül eszközt a Társaság területéről kivinni tilos. Karbantartásra/selejtezésre kivitt eszközök esetén a rendszergazdának biztosítani kell, hogy az eszközön adatok visszaállítható módon ne legyenek. Eszközök áthelyezése során azok adatokat csak a szükséges mértékben tartalmazhatnak. Képzés A Szabályzatot minden érintett munkavállalóval, alvállalkozóval ismertetni, és a Szabályzat elfogadását aláírással igazolni kell. A belépő dolgozóknak külön képzést kell biztosítani, titoktartási és felelősségi nyilatkozat aláíratásával. Jelen szabályzat július 7. napján lép hatályba és rendelkezései visszavonásig érvényesek Ügyvezető

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyiratszám. NAIH-4142-22/2012/H Tárgy: a Magyar Posta Western Union pénzügyi szolgáltatás során történő adatkezelés vizsgálata V É G Z É S A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., a továbbiakban:

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását. Ügyszám: NAIH-377-2/2014/V Ügyintéző: [ ] [ ] [ ] részére [ ] [ ] Tisztelt [ ]! A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.).

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.). KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS VÉLETLENSZERŰ KÁROSODÁS, RONGÁLÁS, LOPÁS, HIRTELEN BELSŐ MEGHIBÁSODÁS ÉS PÁRÁSODÁS VAGY NEDVESEDÉS ESETÉRE ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. 1. A Szerencsejáték

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben