EURACADEMY OBSERVATORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURACADEMY OBSERVATORY"

Átírás

1 EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP3.1 Beszámoló az oktatással foglakozó szervezetek között végzett vizsgálatról Magyarország Kukorelli Irén Tóth Péter MTA RKK NYUTI Győr 2007

2 Bevezetés 3 Módszertan A szervezetek alapadatai A szervezetek által nyújtott képzések, oktatás Az oktatottak csoportjai, az átadott ismeretek minősége A válaszadók személyes véleménye a témakörről Következtetések 20 Ábrák és táblázatok jegyzéke 21 Ábrák 21 Táblázatok 22 Hivatkozások 23 I. Melléklet Válaszadó szervezetek 23 II. Melléklet Legjobb gyakorlatok listája 26 III. Melléklet A kérdőív 27 2

3 Bevezetés Az Euracademy Observatory egy, az Európai Unió Leonardo programja által finanszírozott nemzetközi kutatási projekt. A kutatásban részt vevő országok a következők: Görögország, Magyarország, Németország, Finnország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Lengyelország. A projekt a rurális területeken élők által igénybe vehető oktatási és továbbképzési kapacitás felmérését és annak hasznosulását tűzte ki célul: különös tekintettel a munkanélküliek és, a KKV-k, mikorvállalkozások alkalmazottai és az önfoglalkoztatók számára igénybe vehető szolgáltatásokra. Az oktatási tevékenység során további szűrőkritériumként az oktatási folyamat során IT technológiákat (az e-learning technikái mellett az , webkamera, internet, multimédia használata is ide tartozik) alkalmazó és az élethosszig tartó tanulás ideológiáját szem előtt tartó oktatási kínálat felmérését tűztük ki célul. Az alábbi összefoglaló a projekt 3.1-es Workpackagenek összefoglalója. Ennek részeként az egyes nemzetek oktatási kínálatának felmérésére került sor a fent említett kritériumok figyelembe vételével. A vizsgálatot a projektben részt vevő 7 országban végzetük el, amelynek eredményeképpen a legjobb gyakorlatok és az egyes nemzeti karakterek tulajdonságok kiemelésén túl az összehasonlításra is sor kerülhet. Ehhez nyújt alapot az egyes nemzeti kérdőívek adataiból képzett, a projekt végeztével a nagyközönség számára elérhetővé tett adatbázis is. Módszertan A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete végezte el 2006 tavaszán. Ahogy azt már a korábban jeleztük a Magyarországról írott jelentésünkben (WP2), jelen pillanatban nem található a kutatott témával behatóbban foglalkozó kutatás, sem adatbázis a képzéseiket IKT-val támogató intézményekről, tevékenységükről. A magyar szolgáltatók listája alapjául a Felnőttképzési Akkreditációs Bizottság által kiadott, az internetről letölthető, adatbázis szolgált. Ebben szerepel minden olyan, képző intézmény, ahol felnőttképzéssel foglalkoznak és megfeleltek a Bizottság által 3

4 támasztott minőségi követelményeknek. Az országos lista 1278 szolgáltató nevét és székhelyének címét tartalmazta. Ebből a listából válogattuk le azokat a szolgáltatókat, amelyek a fent leírt kritériumoknak megfelelnek. Mivel a felmérés online kérdőíven zajlott, ezért fontos szűrőtényező volt a leválogatott szervezetek közül az elektronikusan elérhetőeket is leválogassuk. 654 olyan intézményt találtunk, számukra küldtük el a kísérőlevéllel az online kérdőív linkjét. (A kérdőív teljes terjedelmében a III. Mellékletben megtekinthető.) A válaszadási hajlandóság nagyon alacsony volt, ami az online kérdőívek alkalmazásánál nem meglepő. 89 kitöltést regisztráltunk, ami 7,2%-os válaszadási hajlandóságot takar. A célcsoport lehatárolása a teljes populációhoz képest meglehetősen szűkre sikerült, így nagyon sok szervezet eleve hozzá sem kezdett a kitöltéshez. (Vagy a fogalmak eltérő értelmezése miatt szűkült le a válaszadók köre.) A kutatás következő szakaszában ezt a mintát szeretnénk felhasználni, de az oktatási piaccal kapcsolatos információk bővítése érdekében további adatgyűjtési módszerek alkalmazására is szükség lesz. A kérdőívet kitöltő és a témakörünkhöz legközelebb álló oktatási kínálattal rendelkező szolgáltatóktól interjú keretében további szolgáltatók elérhetőségét próbáljuk megszerezni, ahol a majdani, a szolgáltatásokat igénybe vevők, kérdőíveit lekérdezhetjük a WP 3.2 kutatásakor. További problémát okoz az a tény, hogy a céges oktatással foglalkozó tréningcégek nagy hányada nem akkreditáltatta magát a rendszerben a nagyobb cégek számára speciális, a saját munkavégzésükhöz szükséges tananyag szükséges, aminek elsajátításához az akkreditált tanfolyamok nem elegendőek így ők kiestek a kutatás látóteréből. A hólabdás mintavétel ebben a szegmensben is célravezető lehet a továbbiakban. Az így kapott, nagyon kisszámú eredmény semmilyen szempontból nem reprezentálja a magyar, IKT-val támogatott felnőttoktatási piacot, kizárólag a kérdőívet kitöltő szolgáltatókra vonatkozik az eredmények bemutatása. Egyfajta állapotfelmérésként, a problémakörhöz való közelítésként fogható fel. Nem kerültek bele a vizsgálatba a magyar felsőoktatási intézmények távoktatási központjai bár az IKT-vel támogatott képzések módszereinek kidolgozásában és alkalmazásában úttörő szerepet játszottak és játszanak ma is Magyarországon mivel ott a felsőoktatás szegmenséhez kapcsolódó képzésekhez (egyetemi és főiskolai diploma megszerzésére irányuló távoktatás) használják fel ezeket a módszereket. Belekerültek viszont olyan felsőoktatási intézmények, ahol a 4

5 felsőoktatási szegmens mellett a felnőttoktatás is megjelent az intézmény képzési palettáján. Eredmények Online kérdőívünket összesen 89-en töltötték ki. Ebből 51 kérdőív volt használható további elemzésre. (Ennyi kérdőív tartalmaz elegendő információt.) A többi kitöltő között 17 hagyta abba a kitöltést az első szűrőkérdés kitöltése után, mivel rájuk nem vonatkoztak a kutatásban megfogalmazott kritériumok, azaz nem élnek az IKT-k nyújtotta lehetőségekkel oktatási gyakorlatuk során. 21 további kitöltő nem folytatta a kitöltést a szűrő kérdés után sem, annak ellenére, hogy úgy nyilatkoztak, hogy használják az IKT-t oktatási tevékenységükhöz. (Ehhez nagyban hozzájárult a kérdőív online kérdőívhez képest bonyolultnak mondható szerkezete is. A kérdőívet többé-kevésbé kitöltőkről is elmondható, hogy a kérdőív vége felé több kérdés kitöltésére nem került sor.) 3.1 A szervezetek alapadatai Az 1. táblázatban látható, hogy a válaszadók kicsi százaléka használ IKT-t az összes szolgáltatásában, míg a többség (80%) csak néhány tréningjénél használja ezt a lehetőséget. Többnyire a hagyományos módszerek uralják az oktatásnak ezen szegmensét, főleg ha szűrőkérdés esetében kieső (azaz IKT-t egyáltalán nem alkalmazó) szervezeteket is ide számítjuk. 1. táblázat. A válaszadók megoszlása az IKT-k alkalmazása tekintetében (Q1) (n=51) N % Néhány tréningjükben használják 41 80,4 Minden tréningjükben használják 10 19,6 Összesen ,0 Forrás: online kérdőívek A szervezetek területi elhelyezkedése alapján az egész országot lefedik. A kiküldött kérdőívek és a visszaérkezett válaszok esetében a területi megoszlás hasonlóan alakult. A válaszadók közül 23-nak a fővárosban, 16-nak Nyugat-Magyarországon, 5-5

6 nek pedig Kelet-Magyarországon van a székhelye. (A telefonos megkeresések során kiderült, hogy a fővárosi szervezetek nagy hányada gyűjtőszervezet, ahol a központ van a fővárosban, de további alszervezeteik működnek szerte az országban.) A válaszadók szervezetei egyenletesen oszlanak meg, a szervezetek típusa szerint, ami nem meglepő, hiszen az oktatási piac ezen szegmense abszolút liberalizált, egyaránt megtalálhatóak közintézmények, piaci cégek és nonprofit szervezetek. (2. táblázat) Az egyéb, nyitott kérdésre beírt válaszok majdnem mindegyike besorolható volt a három kategória valamelyikébe, kivéve egyet: egy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény is kitöltötte a kérdőívet, amely egyik kategóriába sem sorolható be maradéktalanul. A többi hat szervezetből kettő non-profit, egy állami fenntartású kettő pedig piaci alapon működő magáncég. 2. táblázat A válaszadó szervezetek megoszlása működési hátterük tekintetében (Q2) (n=51) n % közintézmény 14 27,45 magán/piaci 18 35,29 nonprofit 12 23,53 egyéb 7 13,73 Összesen ,00 Forrás: online kérdőív A válaszadók több mint a fele (59,18%) önállóan működik, nem része semmilyen nagyobb szervezetnek. Itt jegyeznénk meg, hogy a több szervezet szövetségeként működő szervezetek (Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége) nehezen tudták magukat elhelyezni az alábbi kategóriákban, ezért őket is önálló szervezetként vettük be a táblázatba. A legtöbb, valamilyen nagyobb intézményhez kötődő válaszadó (13,73%) felsőoktatási intézményekhez kötődik, ami a felsőoktatási intézmények korábban már említett IKT-ban betöltött fontos szerepét tekintve nem meglepő. (3. táblázat) 6

7 3. táblázat A válaszadó szervezetek megoszlása aszerint, hogy kapcsolódnak-e más szervezetekhez (Q 3) (n=49) n % egyetem 7 14,28 ipar és/vagy agrárkamara 2 4,08 egyéb szakmai szervezet, társaság 5 10,20 akkreditációval és végzettségek elismertetésével foglakozó szerv 4 8,16 önálló szervezet 29 59,18 egyéb 2 4,08 Összesen Forrás: online kérdőívek Témánk szempontjából fontos, hogy az adott szervezetek mely szektorokhoz kötődően hirdetik meg tanfolyamaikat illetve tréningjeiket. Túlnyomórészt a szolgáltatóiparhoz köthetőek a válaszadók által meghirdetett képzések, a legkevesebben a primer szektort jelölték be mint oktatási tevékenységükhöz köthető szektort (1. ábra). A kettő között a különbség majdnem ötszörös. Továbbá az jellemzi a válaszadókat, hogy többnyire csak egy szektorhoz köthető tevékenységük. A válaszadók több mint fele csak egy szektorhoz (ez általában a harmadik szektort jelenti) köthető oktatási tevékenységet végez (4. táblázat). 1. ábra A válaszadó szervezetek oktatási tevékenységének szektorkötődése (Q5).(N=51) Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Egyéb Forrás: online kérdőívek 7

8 4. táblázat A válaszadó szervezetek megoszlása a szektorokhoz való kapcsolódásuk szerint (Q5) (n=51) N % nem specializálódott 5 9,8 1 szektorra specializálódott 28 54,9 2 szektorra specializálódott 7 13,7 3 szektorra specializálódott 11 21,6 Összesen ,0 Forrás: online kérdőívek Mivel az oktatási piac rendkívül nyitott Magyarországon, és kutatásunk során is csak a felnőttoktatási vonal és az IKT használata voltak kitételek a válaszadó szervezetek háttere, nagysága, működési területe és oktatási profilja nagyon eltérő volt. Jól mutatja ezt a szervezetek nagysága is, amire a főállású és mellékállású munkatársak és az oktatók számából lehet következtetni. A válaszadók között megtalálható a pár fős vállalkozás (oktatással foglalkozó Bt) és a húsznál több oktatót alkalmazó szervezet is, több száz alkalmazottal (egyetem). A válaszadók több mint felénél az oktatók száma nem éri el a 10 főt, ebből is többségében csak egy oktatót alkalmaznak (az összes válaszadó 37%-nál csak egy alkalmazott oktató, tréner dolgozik). A projekt során kutatásaink minden esetben a rurális területeken megvalósuló, a rurális területek lakosai számára szervezett oktatási paletta feltérképezésére tettek kísérletet. Ez a fajta lehatárolás azonban a képző szervezetek esetében nem él. Arra a kérdésünkre, hogy oktatási tevékenységükkel megcéloznak-e adott területi egységeket, különbséget tesznek-e rurális és a városias területek között, a legtöbb válasz nemleges volt (5. táblázat). A speciális terület kitétel pedig vagy országos lefedettséget, vagy azt az adott régiót vagy kistérséget takarta, ahol a szervezet központja van. 5. táblázat. A válaszadók tevékenysége területi lehatárolás szerint (Q8) (n=31) N % Rurális területek 2 6,4 Városias területek 7 22,6 Nincs ilyen különbség 15 48,4 Speciális területek 7 22,6 Összesen ,0 Forrás: online kérdőívek 8

9 A speciális területre vonatkozó nyitott kérdésre a következő válaszok érkeztek: Észak-magyarországi régió, Dél-alföldi régió, Kárpát-medence, Nyugat-dunántúli régió, Szombathelyi egyházmegye. 3.2 A szervezetek által nyújtott képzések, oktatás Fentebb már említettük, hogy a szervezetek nagyon színes képet mutatnak mind méret, mind tevékenységi kör szempontjából, ezért a szervezetek által nyújtott oktatási és képzési kínálat elemzésekor is nehéz helyzetben voltunk. Az IKT-val támogatott képzések aránya az adott szervezet teljes képzési spektrumán belül így mindenhol más és más volt. A válaszadók többsége azonban nagyon kicsi arányról számolt be. Többségüknél az IKT-vel támogatott képzések aránya nem éri el az 50 %-ot az összes képzés között. A válaszadók által a tavalyi évben indított képzések többsége nem, vagy csak nagyon kis arányban célozta meg a kutatásunk számára fontos célcsoportokat. (A telefonos elbeszélgetések és az interjúk is kimutatták, hogy abban az esetben indítanak speciális csoportokat elérni kívánó képzéseket, ha erre külön támogatás szerezhető, a legtöbb esetben azonban nem szegmentálnak a megkérdezett szervezetek. A legnagyobb arányban a rurális területeken élő munkanélküliek jelentek meg, mint speciális csoport (6. táblázat). (A kérdőívben nem kérdeztünk rá konkrétan, de valószínűleg ezen esetekben a Munkaügyi Központok által kiírt, az oktatási szervezet által szerződéses munkában elvégzett oktatási tevékenységről van szó, amely az elhelyezkedéshez szükséges új ismereteket, átképzéseket jelent.) 9

10 6. táblázat A megkérdezett szervezet által a tavalyi évben indított képzések irányultságának megoszlása a kutatás célcsoportjai között (Q11) 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51% vagy annál több nagyvállalatok dolgozóinak (17 válaszadó) Rurális területek KKV alkalmazottainak (15 válaszadó) városias területek KKV alkalmazottainak (17 válaszadó) rurális területek munkanélküliek (20 válaszadó) városias területek munkanélküliek (18 válaszadó) egyéb speciális csoportnak (8 válaszadó) Forrás: online kérdőívek A speciális csoportok nyílt kérdésre a következő válaszok érkeztek: államigazgatásban dolgozók, diákok, kulturális területen dolgozók, print és elektronikus médiában dolgozók. A különböző IKT módszerek használatában toronymagasan az ún. blended learning (távoktatási módszerek és a tantermi oktatás elegye) vezet, az erre a kérdésre válaszadó szervezetek több mint a fele beírta ezt a módszert. A többi módszer említettsége ehhez képest rendkívül alacsony volt (2. ábra). A blended learning mellett még egy, ehhez nagyon hasonlító módszer került többször említésre, az oktatói felügyelettel végzett távoktatás. Hogy miért pont ezek a válaszadók által előszeretettel használt módszerek arra talán az IKT támogatott képzésekben elöljáró felsőoktatás adhat választ. Itt használatosak a távoktatásban a fent említett képzések, a módszertanuk is itt kristályosodott ki. A többi módszer nem annyira elterjedt, közismert. A legtöbb szervezet (a válaszadók 45%-a, 23 szervezet) csak egy módszert használ oktatási gyakorlatában, 6 szervezet kettőt, 1 szervezet hármat, 2 pedig négyet. 10

11 2. ábra Használt IKT módszerek említettsége (Q12)(N=24) Távoktatás, önellenőrzéssel Távoktatás, oktatói felügyelettel Blended learning (távoktatás és tantermi oktatás elegye) Tantermi oktatás elektronikus segédlettel Egyéb Forrás: online kérdővek adatai Szintén fontos tényező, hogy az oktatási módszereket az adott lehetőségekhez mérten milyen technológiákkal támogatja az intézmény. A válaszokból jól látható, hogy bár Magyarországon és a cégeknél minden adott infrastrukturálisan ahhoz, hogy szofisztikált eszközök használatával segítség hallgatóikat az új tudás megszerzésében ezeket a lehetőségeket a válaszadó szervezetek nem használják ki. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a válaszadók döntő többsége a különböző anyagok, segédletek letölthetőségét biztosítja csupán, ennél bonyolultabb, komplexebb eszközöket nem használ (3. ábra). Az eszközhasználat tekintetében tehát ebben az esetben az IKT inkább csak a papíralapú anyagokat helyettesíti és teszi elérhetővé digitális formában, de sem a gyakorlást, sem egyéb elemeit az oktatási folyamatnak nem veszi át. Szintén a távoktatási hagyományok miatt terjednek a webalapú oktatási felületek (pl: Moodle), a válaszadó szervezetek közül 8-an használnak ilyen rendszert. 11

12 3. ábra Oktatás során használt kommunikációs rendszerek említettsége (Q13) (N=24) e-learning letöltés intranet blog egyéb módszer Forrás: online kérdőívek adatai Az oktatás során használt eszközök megválasztása is a fentebb ismertetett helyzetet támasztja alá. A kérdőívben felsorolt eszközök közül a napjainkban hagyományosnak tekinthető audiovizuális eszközök kapták a legtöbb említést. A videó és a CD alapvetően régi, az oktatásban jól megszokott szemléltetőeszközök, nem csoda hát, ha a legtöbben ezeket jelölték a válaszadók közül (4. ábra). A két hagyományosnak mondható eszköz mellett többen használják az t is, ami véleményünk szerint inkább a kapcsolattartást segíti elő és nem az oktatási folyamat során használatos eszköz. A többi eszközt csak a válaszadók kis csoportja használja. A válaszadók közül 9 kettő eszközt, 8 pedig hármat jelölt, 4 szervezet négyet. (28-an nem jelöltek egy eszközt sem.) 12

13 4. ábra Oktatás során használt eszközök említettsége (Q14) chat fórum videó webkamera cd egyéb 0 Forrás: online kérdőívek adatai Egy szervezet írta azt, hogy az oktatáshoz digitális tankönyvet használnak. 5. ábra A számítógép-használat helyszínének megoszlása az oktatottak körében (Q15) (N=25) Forrás: online kérdővek adatai Mivel a képzések nagy hányada távoktatásos-jellegű és dominál a blended learning, ezért az oktatottak számítógép-használata az otthoni és az oktatás helyszínén 13

14 folytatott géphasználat között oszlik meg. Az ECDL és KRESZ tanfolyamokon egyértelműen a képzőhely számítógéptermei a preferáltak (5. ábra). Egy szervezet írta azt, hogy tanfolyamaihoz a számítógép-használat nincs helyhez kötve. A képző szervezetek nagyon különbözőek voltak a tekintetben is, hogy milyen régóta élnek az IKT biztosította technológiákkal, eszközökkel oktatási praxisukban. A válaszadók közül a legrégebb óta azok a szervezetek alkalmazzák az új technológiákat, ahol a képzésekkel magának a technológiának a megismertetése a cél. Ezen szervezetek tapasztalata több mint tíz év, tizenöt év volt a leghosszabb idő, amit szervezet bejelölt. A szervezetek többsége (a válaszadó 30 cég fele) 1-5 év óta használja a fent említett technológiákat munkája során. Az IKT-vel támogatott képzések indításakor a cégek nagy hányada a piac igényei, a nagyvállalatok illetve a KKV-k által támasztott kereslet miatt indított képzéseket (7. táblázat). A kormányzati ill. uniós források pályázhatósága kevésbé voltak meghatározó a szervezetek számára IKT-alapú képzések szervezésében. Az egyéb válaszok mögött számos stratégia és elképzelés körvonalazódott. A válaszok között szerepelt, az oktatás minőségének javítása, a szakmai fejlődés és az igényesség, mit tényező illetve az informatikai tudás terjesztésének missziója is. 7. táblázat IKT alapú képzés indítás okainak megoszlása (Q17) (N=26) n % cégek támasztotta igény 11 42,3 támogatás (kormányzati, EU) 3 11,5 Egyéb 12 46,2 Összesen Forrás: online kérdővek adatai A legtöbben a szakmai fejlődés iránti igényt, a piacnyerést és a versenyelőnyt fogalmazták meg mint az IKT alapú képzések indításának legfontosabb motiváló tényezőjét. Ezek az elemek is mind a piaci szektorban elérendő siker alapjául szolgálnak, nincsen kapcsolatuk a támogatásokkal. A válaszok között megtalálható volt még a praktikusság és az oktatás folyamatának az egyszerűbbé tétele iránti igény is illetve az adott témakörhöz kapcsolható eszközigény is, amely inkább oktatás módszertani változást feltételez. 14

15 3.3 Az oktatottak csoportjai, az átadott ismeretek minősége Az egyes képzések esetében fontos tényező, hogy a képzés milyen minősítést ad a résztvevők számára. A szervezetek válaszai között meglepően magasnak tűnő nemzetközileg elismert minősítések többnyire a sikeres ECDL vizsga letétele után adott nemzetközi számítógépkezelői jogosítványt jelenti. Az államilag elismert minősítés pedig a felnőttoktatásban a leggyakoribb minősítés, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzés papírja. A szervezetek túlnyomó többsége ilyen végzettséget, minősítést kínál (8. táblázat). A saját oklevelet használókról nem tudtunk meg több információt, nem nevezték meg, hogy milyen típusú a saját oklevelük. Továbbá az államilag elismert minősítések között megjelent a járművezetői igazolvány, a nyelvvizsga-bizonyítvány, a certified emarketer és az Oracle cég magyar bizonyítványa. A választ adó szervezetek (26 db) közel 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy valamilyen minőségbiztosítási rendszert működtet oktatási tevékenysége során. 8. táblázat Az egyes képzések által megszerezhető minősítések megoszlása (Q18) (N=26) n % államilag elismert minősítés 19 15,7 nemzetközileg elismert 12 23,6 oktatási intézmény saját oklevele 5 9,8 Egyéb 1 2 Összesen Forrás: online kérdővek adatai Az alábbi alkalmazott minőségbiztosítási rendszereket említették a válaszadók (a rendszer neve mellet zárójelben feltüntettük, hogy hány szervezet említette) ISO 9001 (13) FAT (Felnőttképzési Akkreditációs Tanács) (4) 1 Comenius (3) ECDL Alapítvány (1) 1 Négy válaszadó írta be a Felnőttképzési Akkreditációs Tanácsot. Ezzel az akkreditációval minden megkérdezett szervezet rendlelkezik és nem jelent olyan időszakos felülvizsgálatot, mint a többi minőségbiztosító rendszer. 15

16 EFQM(1) Saját rendszer (2) IMIP (1) A fentiekben már beigazolódott, hogy a válaszadó szervezetek többsége piaci alapon működteti tevékenységét. Ezt a tényt a képzésiek finanszírozásának megoszlása is alátámasztja (9. táblázat). Feltűnően kicsi a kizárólag eu-s és kormányzati forrásokból finanszírozott képzések száma. Az állami szerepvállalás azonban nem kihagyható, ezt mutatja, hogy a válaszadók 40%-a részfinanszírozott képzéseket visz, ahol a költségek egy hányada támogatásból érkezik. Majdnem ugyanekkora arányban találhatóak olyan képzések, ahol a képzés díja egyedül a résztvevőt terheli. Amennyiben a kategóriákat összesítjük, a támogatás nélküli (vagy a résztvevő, vagy a munkáltató által finanszírozott) képzések aránya ugyanakkora mint a támogatott képzéseké, azzal a különbséggel, hogy a támogatott képzéseknél önrész is működik. 9. táblázat A szervezetek képzéseinek megoszlása aszerint, hogy ki finanszírozza azokat (Q20) (N=28) n % munkaadó fizet 4 14,29 résztevevő fizet 9 32,14 eu-s és kormányzati források 2 7,14 egy része támogatás, egy részét a résztvevők fizetik 11 39,29 egyéb forrás 2 7,14 Összesen ,00 Forrás: online kérdővek adatai Az egyéb forrást megnevezők a Munkaerőpiaci Alapot említették, amit a munkaadók befizetéseiből tartanak fent, de kormányzati forrásként működik. 2 A tanfolyamok sokszínűsége miatt az általunk kutatni kívánt különböző csoportok (férfiak-nők, munkanélküliek, rurális területeken élők) részvétele az oktatásban nem mérhető fel pontosan. A kapott válaszok nem vezettek 2 A Munkaerőpiaci Alap forrásai Magyarországon a következők: munkaadói járulék, munkavállalói járulék, rehabilitációs járulék, szakképzési hozzájárulási kötelezettségből képzési alaprészbe történő befizetések, állami költségvetés, egyéb befizetések. Az alapnak több, oktatással, felnőttképzéssel kapcsolatos alaprésze működik. Ilyenek a: képzési alaprész (szakképzési hozzájárulásból történő befizetés), decentralizált keret (munkaügyi központok döntenek róla), központi keret (a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete dönt róla) és a felnőttképzési célú keret (az Országos Felnőttképzési Tanács tesz javaslatot rá és a miniszter dönt róla). 16

17 hasznosítható eredményekhez. Nem beszélve arról, hogy azok a szervezetek, amelyek képviselőivel volt módunk a későbbiekben személyesen is beszélni, elmondták, hogy ilyen bontásban nem gyűjtenek adatokat oktatottaikról, kizárólag akkor, ha a támogatott oktatás külön, egy adott csoport számára készül. Általánosságban elmondható, hogy a férfiak és a nők aránya megegyezik, a KKV-k alkalmazottainak és az önfoglalkoztatók aránya nagyon alacsony (többségében 20% alatti). A legnagyobb szóródást a munkanélküliek részvételi aránya mutatta, ahol, aszerint, hogy az adott szervezet munkáját meghatározza-e a regionális munkaügyi központok által kiírt képzések illetve az egyéb támogatott képzések vitele lehet nagyobb, vagy kisebb ez az arány. Szintén fontosak azok a követelmények amelyek a sikeres képzéshez szükségesek, legyen szó technikai, vagy a hallgatók hozzáállásával kapcsolatos elvárásokról, amelyek az IKT használat miatt kicsit eltérnek a hagyományos oktatás által támasztott követelményektől. Az IKT támogatott képzések körülbelül ugyanakkora hányadához szükséges az otthoni internet-kapcsolat és számítógép, mint csak számítógép. A válaszadók egynegyede speciális szoftver(eke)t is használ az oktatási folyamat során (6. ábra). 6. ábra A sikeres IKT támogatott képzésekhez szükséges alapvető követelmények említettsége (Q24) (N=26) internet pc pc és internet szoftver egyéb Forrás: online kérdővek adatai A tanulói tulajdonságok közül a legtöbbször említett elem az elkötelezettség, ezt három szervezet kivételével mindegyik válaszadó bejelölte. A válaszadók fele írta az 17

18 önfegyelmet és a koherens gondolkodást, mint a sikeres végzéshez szükséges tulajdonságot. Az egyéb kategóriát választószervezetnél megjelent az új technológiák iránti nyitottság is. 7. ábra A sikeres IKT támogatott képzés elvégzéséhez szükséges tanulói tulajdonságok említettsége (Q25) (N=26) önfegyelem elkötelezettség kritikus gondolkodás koherens gondokodás egyéb Forrás: online kérdővek adatai 3.4 A válaszadók személyes véleménye a témakörről A kérdőív utolsó részében a szervezetek saját véleményét próbáltuk feltérképezni az IKT támogatott képzések kapcsán. Az általunk fontosnak tartott, a jól kivitelezett oktatás végigviteléhez szükséges szervezeti és infrastrukturális elemek mindegyikét fontosnak tartották a szervezetek is (8. ábra). Az infrastruktúra és a jó stáb megléte a válaszadók mindegyike számára elengedhetetlen. Hasonlóan fontosnak tekintik a finanszírozást is. A marketing, a stratégia egyforma említettséget ért el. A legkevésbé fontos a szervezetek fele jelölte be az adminisztráció volt. 18

19 8. ábra Jól kivitelezett IKT támogatott képzések viteléhez szükséges elemek említettsége (Q23) (N=26) infrastruktúra stáb adminisztráció stratégia finanszírozás marketing Forrás: online kérdővek adatai Rákérdeztünk továbbá arra is, hogy a rurális területeken kivitelezett képzések végigvitelében milyen problémákkal kell szembesülnie a képzőintézményeknek. Annak ellenére, hogy a szervezetek kicsi hányada foglalkozik ilyen képzésekkel, mégis markáns válaszok érkeztek (9. ábra). A legtöbben az infrastruktúra hiányában látják a legnagyobb problémát. (Ez valójában nem igaz, hiszen a vidék az elmúlt három évben gyakorlatilag felzárkózott IT infrastruktúra ellátottság szempontjából a városi területekhez. (ITTK, 2007). Ezzel szemben a kutatások által is alátámasztott problémákat (digitális írástudás és az érdeklődés hiánya) alacsony említettséget kaptak a mi kérdőívünkben. Az infrastruktúra mellett a finanszírozás hiányát is problémának tartja a válaszadók kicsit több mint fele. Fentebb már jeleztük, hogy ilyen jellegű pályázatok illetve programok elvétve voltak hazánkban, tehát ez a megállapítás megegyezik a valósággal. 19

20 9. ábra A rurális területeken működtetett IKT alapú képzések legnagyobb problémaköreinek említettsége (Q24) (N=26) finanszírozás nem megoldott nincs megfelelő infrastruktúra az érintettek szerint nem digitális írástudás hiánya nincs megfelelő csapat szükséges az IKT eszközök ismerete Forrás: online kérdővek adatai A legkisebb említettséget a megfelelő csapat hiánya kapott, a válaszadók közül csak hárman látták ezt a jó oktatás problémájaként. Végezetül arra kértük a szervezetek képviselőit, hogy írják le véleményüket arról, hogy miben tudná segíteni az IKT alapú képzés a rurális területek fejlődését, az ott élők életszínvonalának emelésében. Az itt kapott válaszok nagy hányada az esélyegyenlőség-teremtő mivoltát emelte ki az IKT alapú képzéseknek, amivel felzárkóztathatóak a rurális területeken élők. Ennek a gondolatkörnek egy gyakorlatias elemeként például a rossz közlekedési viszonyokból származó hátrányok megszűntetése merült fel. 4. Következtetések A vizsgálatot nagyban megnehezítette az a tény, hogy a képző szervezetekről nem létezik lista ebben a bontásban. A kérdőívet kitöltők közé így kerülhetett több olyan képzéssel foglakozó intézmény, amelyeknek az adatai nem szolgáltak megfelelő információval a témával kapcsolatban. Ilyenek például az autós iskolák, vagy a közoktatási intézmények, akik a képzési paletta bővítésével tudják fenntartani a kötelező szolgáltatásaikat. Másik nagy csoportként a nyelviskolák emelhetőek ki, ahol a multimédia használata kezdetektől fogva az oktatás szerves része. További 20

21 probléma, hogy a szervezeteknek nincs birtokában a hallgatóságukról információ olyan bontásban, amit a jelen kutatás megkövetelt volna. Általánosságban elmondható, hogy a szervezetek többsége piaci alapon működő cég, az IKT-t a versenyképességük növelése miatt kezdte alkalmazni, nem a különböző támogatások hatására. Ennek ellenére nem tartják megfelelőnek a finanszírozást. Szintén a piaci működés jeleként értelmezhető az általánosan mindenhol alkalmazott minőségirányítási rendszerek jelenléte. A szervezetek által nyújtott képzések nagyon sokrétűek, azonban a szofisztikáltabb módszerek, technikák használata még nem jellemző rájuk. A többség csak mint segédletként, a papíralapú információközlés kiváltójaként tekint az IT-eszközökre. Ábrák és táblázatok jegyzéke Ábrák 1. ábra A válaszadó szervezetek oktatási tevékenységének szektorkötődése (Q5).(N=51) 2. ábra Használt IKT módszerek említettsége (Q12)(N=24) 3. ábra Oktatás során használt kommunikációs rendszerek említettsége (Q13) (N=24) 4. ábra Oktatás során használt eszközök említettsége (Q14) (N=24) 5. ábra A számítógép-használat helyszínének megoszlása az oktatottak körében (Q15) (N=25) 6. ábra A sikeres IKT támogatott képzésekhez szükséges alapvető követelmények említettsége (Q24) (N=26) 7. ábra A sikeres IKT támogatott képzés elvégzéséhez szükséges tanulói tulajdonságok említettsége (Q25) (N=26) 8. ábra Jól kivitelezett IKT támogatott képzések viteléhez szükséges elemek említettsége (Q23) (N=26) 9. ábra A rurális területeken működtetett IKT alapú képzések legnagyobb problémaköreinek említettsége (Q24) (N=26) 21

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Igazgatói tájékoztató nap Budapest 2013 A felmérés előzményei A kérdőív

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében

Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Az információbiztonság-tudatosság vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozások körében Dr. Sasvári Péter - egyetemi docens Nagymáté Zoltán - doktorandusz 1 A kutatás célja Információbiztonság Információbiztonsági

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és megfelelő igénybevétele ma már kulcstényező a gazdaság minden ágazatában, működési hatékonyság,

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől:

Új Szöveges dokumentum. A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől: Lépj egyet előre! II Új Szöveges dokumentum A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől: Az Együttműködési Megállapodásokat csak akkor küldjék be, ha már legalább egy hallgató

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből. Hajdu Sándor ügyvezető

Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből. Hajdu Sándor ügyvezető Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből Hajdu Sándor ügyvezető Sajátos helyzet: TISZK a TISZK ben HEFOP/ TÁMOP pályázatok lehetősége, eredményei

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely Hatósági nyilvántartásba Akkreditációs szám: AL-1959 vételi szám: 05-0165-05 ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 3534 Miskolc, Vár. u. 9. (az 1-es villamos végállomásánál) Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

WP2 Képzési igények felmérés - Összefoglaló beszámoló

WP2 Képzési igények felmérés - Összefoglaló beszámoló 1. Célok és célcsoportok A WP2 célja az Entre-Coach szerepek, kompetenciák, a felnőttek tanulási szokásainak és az igényelt képzés tartalmának a meghatározása. A kutatás célcsoportja egyrészt az oktatási

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben

Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben Bodnár Károly, Kristóf Zsolt DE-EK Nyíregyháza Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben 1. Bevezetés téma aktualitása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben