A megújuló energiaforrások ismertségének és alkalmazásának jelenlegi helyzete a Hernád-völgy hátrányos helyzetű településein 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiaforrások ismertségének és alkalmazásának jelenlegi helyzete a Hernád-völgy hátrányos helyzetű településein 3"

Átírás

1 Tóth Tamás 1 Kapocska László 2 A megújuló energiaforrások ismertségének és alkalmazásának jelenlegi helyzete a Hernád-völgy hátrányos helyzetű településein 3 Summary The main question of comprehensive use of renewable energy resources is the population knowledge. The people s acquaintance is important since they are affected directed as accomplisher/user, or indirectly as inhabitant, in case of constructions. This knowledgesurvey was accomplished at 30 settlements of Hernád valley by questionnaires. According to the research at survey sites the knowledge, concerning to renewable energy resources was quite little. Such wide-range of acquirements can t be supplied by conventional information sources (such as electronic media, newspapers). Population achievements can be gained by correct and authentic information that is the closest to needs. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások az EU országaiban és köztük Magyarországon is napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak az energiatermelésben. A fosszilis energiahordozók kimerülése, a jelenlegi energiatermelés okozta környezeti hatások és a növekvő energia költségek az egyes országok számára stratégiai fontosságúvá tették a megújulók minél szélesebb körben történő alkalmazását. Magyarországon a nemzetgazdaság ágazatain túlmenően az energiafelhasználás jelentős részéért felelős lakossági szektorban lehetséges és indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya. A fenntartható, illetve környezetkímélőbb energiatermelés érdekében az elmúlt években tett intézkedések a lakosság szintjén sajnos nem hozták a várt eredményeket. A megújulók tudatos hasznosításának viszonylag alacsony szintje egyrészt magyarázható a beruházáshoz/változtatáshoz elengedhetetlen tőke hiányával, másrészt a támogatások szűkös és vitatható elosztási rendszerével. A széleskörű elterjedést akadályozó további tényezők a magyar lakosságra és a gazdasági szereplőkre jellemző alacsony környezet- és energiatudatosság, valamint az alulinformáltság és a nem megfelelő minőségű és mennyiségű tájékoztatás. Az emberek kevés segítséget, információt, ösztönzést kapnak az energiafogyasztásuk csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások felhasználásához és az energiatakarékos szemlélet elsajátításához. A lakosság szemléletformálása, új fogyasztói szokások kialakítása jelentősen meggyorsítaná a környezet- és energiatakarékos rendszerek és megoldások elterjedését. Ezen folyamat első lépéseként képet kell alkotni a lakosság ilyen irányú, jelenlegi ismeretéről ahhoz, hogy a későbbiekben a gyakorlatban széles körben hasznosítható, érdemi információk a megfelelő formában és módon érjék el az embereket. 2. A kutatási terület jellemzése, alkalmazott módszerek Az emberek megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretét számos tényező befolyásolja, mint például az iskolai végzettség, a kor, az információáramlás mennyisége és 1 Tóth Tamás Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen. 2 Kapocska László Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen. 3 A tanulmány a 75794K számú OTKA pályázat támogatásával készült. 1

2 minősége, valamint az egyén szubjektivitása. A városokban kiváltképpen a fővárosban és a megyeszékhelyeken jóval nagyobb és teljesebb a gazdasági potenciál (energetikai cégek, civil szervezetek), jobban koncentrálódik a magasabb végzettségű népesség, intenzívebb az információáramlás, más életvitel és életminőség jellemző, mint a vidéki kistelepülések és falvak esetében. Ezek a tényezők részben azt eredményezik, hogy a városlakók általában több érdemi információval rendelkeznek a megújulókkal kapcsolatban, mint a vidéken élők. A vidéki területek lakossága azonban a természeti erőforrásokhoz jobban hozzáfér és a lokális energiatermelés részben köszönhetően a kisebb fogyasztói méreteknek egyéni és települési szinten is könnyebben kivitelezhető. A fent említettek mellett lényeges szempont, hogy az ország lakosságának 35 %-a, valamivel több, mint 3 és fél millió fő községekben él. Ezek átlagos lélekszáma 1230 fő, a falvak 60 %-ának (1738 településnek) a lakossága nem éri el az 1000 főt, további 1134 településé az 5000 főt (MILASKEY Z. BEZEGH A. 2009). Az eredményes kutatás és az országos helyzetnek való minél jobb megfeleltetés érdekében egy hasonló települési aránnyal rendelkező területet választottunk a vizsgálatok helyszínéül, ami a magyarországi Hernádvölgy Kékékedtől Zsújtáig terjedő szakasza lett (1. ábra, 1. táblázat). Az érintett 30 település közül tizennégy 500 fő alatti, öt 500 és 1000 fő közötti, nyolc 1001 és 2000 fő között alakul, míg a 2001 és 5000 fő közötti települések száma mindössze három volt. A 2008-as adatok alapján a vizsgált települések együttes lélekszáma fő volt. 1. ábra. A vizsgált terület települései. 2

3 1. táblázat. A vizsgált települések névjegyzéke. 1 Kéked 9 Garadna 17 Abaújkér 25 Kiskinizs 2 Abaújvár 10 Vilmány 18 Gibárt 26 Hernádkércs 3 Tornyosnémeti 11 Novajidrány 19 Hernádbűd 27 Nagykinizs 4 Zsujta 12 Vizsoly 20 Hernádszentandrás 28 Halmaj 5 Hidasnémeti 13 Méra 21 Pere 29 Szentistvánbaksa 6 Hernádszurdok 14 Hernádcéce 22 Ináncs 30 Aszaló 7 Gönc 15 Encs 23 Csobád 8 Göncruszka 16 Forró 24 Felsődobsza Az érintett terület Magyarország egyik komoly gazdasági gondokkal és társadalmi problémákkal küzdő vidéki területe. A falvak szinte mindegyike hátrányos helyzetű település. A népesség elvándorlása egyaránt meghaladja a megyei és a régiós átlagot. Az elköltözések következtében leginkább az 500 fő alatti települések lélekszáma csökken, a helyben maradó idősek aránya növekszik és így a korstruktúra alapján elöregedő falvakká válnak. A mintaterületen élők szakképzettsége nem éri el az országos átlagot, azonban a munkanélküliek aránya annak háromszorosára tehető. Részben a fentiek eredményeképpen az itt élők átlagjövedelme kevesebb, mint kétharmada az országos értéknek. A magas munkanélküliség mellett problémát jelent, hogy a legnagyobb foglalkoztató minden településen a kezelésébe tartozó intézmények, valamint a közmunkaprogram révén az önkormányzat. Kedvezőtlen továbbá, hogy a városokat (Encset, Göncöt) és még néhány nagyobb községet (Forrót, Felsődobszát, Halmajt) leszámítva a nagyobb (több embert) foglalkoztató vállalkozások nincsenek jelen a településeken. Az önkormányzatok gazdasági működésének neuralgikus pontjai a rendszeres szociális támogatások biztosítása, a bérköltségek kifizetése, a kezelésük alá tartozó intézmények fenntartása, a rezsiköltségek kiegyenlítése, valamint a korábbi hitelek törlesztő részleteinek fizetése. A Hernád-völgyben élők megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretének felmérése kérdőíves attitűdvizsgálat keretében, véletlenszerű mintavétel alapján történt. Az egyes települések korcsoport és nem szerinti bontását figyelembe véve, a reprezentativitás biztosítása érdekében a lekérdezés a háztartások 10 %-át érintette, ami összesen 1188 darab kérdőíves interjú felvételét jelentette. 3. Eredmények, következtetések A Hernád-völgy településein élők társadalmi-gazdasági problémáinak enyhítése és kezelése annak összetettsége miatt lassú és nehéz folyamat. Egyrészről a jelen gazdasági helyzetben sem közvetlenül az állam, sem az ahhoz köthető önkormányzatok nem rendelkeznek olyan anyagi forrásokkal, amelyekkel hathatós segítséget nyújthatnának. Másrészről a Hernád-völgy nehéz helyzete nem új keletű probléma, ami azt is jelzi, hogy az elmúlt évtizedekben a központi irányításnak itt nem sikerült érdemi eredményeket felmutatnia (TÓTH T. 2011). Ebben a helyzetben, a jelen ismeretek alapján az első lépéseket maguknak a helyi lakosoknak kell megtenniük. A kérdőíves attitűdvizsgálat keretében arra is kerestük a választ, hogy a lakosság mennyi információval rendelkezik a megújuló energiaforrásokról. A válaszadók tényleges tudásának minél pontosabb feltárása érdekében a kérdés két részből állt. Egyfelől a megkérdezettek mely megújuló energiaforrásokról hallottak már, tehát magát a szót ismerik-e, másfelől a puszta fogalmon kívül rendelkeznek-e ezen túlmenően bármilyen információval. A válaszok hitelessége a személy önbevallásán alapult, az ismeretek konkrét ellenőrzése, felmérése nem történt meg, mivel az nem képezte a kutatás tárgyát. A lekérdezés során, valamint az 3

4 adatfeldolgozása eredményeiből kitűnt, hogy az egyes településeken a válaszadók tényleges ismereteit a kérdés második felére vonatkozó válaszok képezik le. A biomassza alapú energiahordozók megjelenése az alapanyag, a késztermék és a felhasználás szempontjából különböző halmazállapotú és fajtájú lehet. Éppen ezért a bioenergia-források közül csak a legáltalánosabbakra vonatkozó ismereteket mértük fel. A vizsgált településeknek csak a felén haladja meg a 40% feletti arányt azok száma, akik már hallottak a biomassza kazánban történő tüzeléséről (2. ábra). A 30 helyszín közül mindössze 11-en haladja meg az ismerettel rendelkezők aránya a 20%-ot. Mind a fogalmak, mind az alapszintű ismeretek terén a fent elemzettől lényegesen alacsonyabb értékek adódnak az energiaerdő, az energiafű, a biobrikett és pellet, a biogáz, a biodízel, valamint a bioetanol esetében. A fenti energiahordozókról egy-két település kivételével a válaszadók kevesebb, mint 20 %-a rendelkezett valamilyen információval. Néhány helyszín azért tűnik ki valamivel magasabb értékkel, mert néhány lakos vagy vállalkozó foglalkozott, vagy éppen csak komolyabban érdeklődött valamelyik bioenergiahordozó iránt. 2. ábra. A biomassza-tüzelés ismertsége a vizsgált településeken A biomassza energetikai alkalmazását legkönnyebben és leggazdaságosabban az előállítás helyén, illetve ahhoz közel, tehát éppen a falvakban, a kisebb községekben lehet megvalósítani. A fent részletezett okok miatt kifejezetten hátrányos, hogy pont ezeken a területeken ilyen alacsonyak a biomassza energetikai hasznosításához köthető ismeretek. A geotermikus energiáról és a földhőről közel annyian hallottak, mint a biomassza tüzelésről, azonban az ismeretek terén a többi bioenergiaforráshoz hasonló alacsony érték jellemző. A csekély mértékű informáltság azért is meglepő, mert a völgy számos területén van alacsonyabb hőmérsékletű termálvíz, igaz annak kitermelése az encsi uszoda és a gönci strand kivételével jelenleg gazdaságtalan. Az ismertebb energiaforrások közé tartozó vízenergiáról az érintett települések kétharmadán élő válaszadók több mint 80%-a hallott. Az informáltság azonban csak 12 település esetében haladta meg a 20%-os arányt, ami azért is sajnálatos, mert a Hernád-völgy vizsgált szakaszán két helyen Gibárton és Felsődobszán is működik törpe vízerőmű. A napenergia és a hasznosításához kapcsolódó napelem és napkollektor esetében 17 településen 80% feletti a fogalomról hallók aránya, az ismeretekkel rendelkezők aránya a vízenergiához hasonló eredményeket mutat. A kutatás egyes helyszínein csak néhány lakás esetében lehetett napkollektoros rendszerekkel találkozni, azonban napelemes alkalmazások 4

5 nem működtek a térségben a vizsgálatok befejezéséig. Számos önkormányzat (Abaújkér, Encs, Felsődobsza, Gibárt, Gönc, Halmaj, Hernádszentandrás, Ináncs, Kéked, Méra, Nagykinizs, Novajidrány, Tornyosnémeti) tervezi a kezelése alá tartozó egyes épületekben a napkollektoros rendszerek kiépítését. Ezek jelentős része azonban (financiális okok miatt) a közeljövőben nem valósul meg, inkább csak hosszú távú tervek és célkitűzések formájában léteznek. A megújuló energiaforrások közül a Hernád-völgy 21 településén a legtöbben (80% felett) a szélenergiáról hallottak, azonban az ismeretek terén hasonlóan az előbbiekhez mindössze 12 faluban haladja meg a 20%-os arányt (3. ábra). A fogalom ismeretének kiugróan magas értéke részben köszönhető a völgy sajátos szélklímájának, a kassi szélnek, részben a délebbre található már működő felsőzsolcai, és az érintett területen belül Mérán kis híján megvalósult szélerőműveknek. 3. ábra. A szélenergia ismertsége a vizsgált településeken A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos alacsony értékek nemcsak azért riasztóak, mert kevesen tudnak róla, hanem mert az önbevalláson nyugvó alapszintű azaz bármilyen információ még önmagában nem jelenti, hogy az elegendő lenne akármelyik megújuló energiaforrás alkalmazásának átgondolt eldöntéséhez. A pozitív változások eléréséhez kiemelkedően fontos a társadalmi részvétel, amely azonban sokszor az érintettek alulinformáltsága miatt nem valósul meg. Érdemes tudatosítani a lakosságban, hogy ha már kívülről lényeges segítséget nem kap, azért a saját háztartásában önmaga is minimális változtatásokkal megtakarításokat, és kisebb beruházásokkal rövid és középtávon újabb megtakarítást eredményező energetikai fejlesztéseket hajthat végre. Ehhez a lakosság részéről szemléletváltásra van szükség, a változtatáshoz pedig információra. A rendelkezésre álló információ mennyisége és minősége rendkívül fontos. A fenti eredményekből kitűnik, hogy az egyes települések jórészt nincsenek birtokában a megfelelő ismereteknek, és ily módon érdemben sokszor nem is tudhatnak a hasznosításból fakadó előnyökről és lehetőségekről. Azonban nemcsak a hiány lehet gátló tényező, hanem a kevés és olykor nem teljesen (korrekt) hiteles információ, amely az egyes kérdésekben félreértésekre adhat okot, és emiatt hiúsulhat meg egy fejlesztés vagy beruházás. A lakosság részéről eredményeket csak korrekt hiteles és teljes körű tájékoztatással lehet elérni. A megfelelő információ eredményes célba juttatása sem egyszerű feladat. Az emberek egy része 5

6 meglehetősen bizalmatlan egyrészről az idegenek felé, mivel fél a megkárosítástól és a csalódástól, másrészről valamelyest tart az új dolgoktól is. A kutatás eredményei alapján a jelenlegi hiányos ismeretek forrása leginkább a televízió (75%), az írott sajtó (33%) és az internet (26%). A Hernád-völgyben végzett vizsgálat rámutat a hagyományos tájékoztatási módok alacsony eredményességére a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei kapcsán. Ennek megfelelően fel kell mérni, hogy maga a lakosság kiktől igényli a felvilágosítást, mik legyenek az ismeretek forrásai, és azok milyen módon jussanak el hozzájuk. Az eredményeink alapján a válaszadók a szakemberektől (45%), valamint a sajtótól, elektronikus médiától (36%), a polgármesterektől (35%) és kisebb részben a kapcsolódó tevékenységet folytató cégektől (18%) várják az információkat. A tájékoztatás módjai (4. ábra) közül leginkább a szórólapok és a lakossági fórumok emelhetők ki. 4. ábra. Az lakossági tájékoztatás elvárt módjai a Hernád völgyében. 4. Összefoglalás A megújuló energiaforrások széleskörű felhasználásának lényeges kérdése a lakosság ismerete. Az emberek tájékozottsága azért lényeges, mert a lakosság vagy közvetlenül mint megvalósító/alkalmazó, vagy a nagyobb beruházások esetében közvetve mint helyi lakos érintett. Az ismeretek felmérése a Hernád-völgy 30 településén kérdőíves attitűdvizsgálat keretében történt. Az elvégzett kutatás alapján, a vizsgálati helyszíneken a megújuló energiaforrásokra vonatkozó valósnak tekinthető érdemi ismeret nagyon kevés. A hagyományos információforrások (elektronikus média, írott sajtó) nem szolgáltatnak teljes körű, az ilyen típusú igényeket kielégítő ismereteket. A lakosság részéről eredményeket csak korrekt, hiteles és teljes körű tájékoztatással lehet elérni, olyannal, ami az igényekhez a legközelebb áll. Irodalom MILASKEY Z. BEZEGH A. (2009), Az elosztott energiatermelés állami támogatás-igénye Az autonómia drága kincs. In: KISS T. SOMOGYVÁRI M. (szerk.) Via Futuri Közösségi tulajdonú energiarendszerek. Megújuló Energia Klaszter Egyesület, Pécs. pp TÓTH T. (2011), A megújuló energiaforrások hasznosításának feltételei a Hernád völgyében. In: Frisnyák S. Gál A. (szerk.), A magyarországi Hernád-völgy. Földrajzi tanulmányok. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza Szerencs. PP

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A HERNÁD VÖLGYÉBEN

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A HERNÁD VÖLGYÉBEN A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A HERNÁD VÖLGYÉBEN Tóth Tamás egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, tamas.toth1@gmail.com Bevezetés Magyarországon 2020-ig megközelítőleg

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN. TÓTH TAMÁS Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN. TÓTH TAMÁS Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN Bevezetés TÓTH TAMÁS Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos vizsgálatok

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János, Tóth Tamás*, Baros Zoltán** és Boros Gábor*** PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

MÁRTON GÁBOR, KOVÁCS HELGA Miskolci Egyetem, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros tuzgabor@uni-miskolc.

MÁRTON GÁBOR, KOVÁCS HELGA Miskolci Egyetem, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros tuzgabor@uni-miskolc. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 285 295. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁNAK TÁJÉKOZOTTSÁGA ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEKBEN POPULATION AWARENESS ABOUT ENVIRONMENT

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 13-42 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ KVALITATÍV ÉS

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

Megújuló Energia Stratégia

Megújuló Energia Stratégia Zalaegerszeg Ökováros Megújuló Energia Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia részdokumentum egyeztetési változat Megrendelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője Magyarországon Van még mit tanulnunk a napenergiáról!

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője Magyarországon Van még mit tanulnunk a napenergiáról! A napenergia-hasznosítás jelene és jövője Magyarországon Van még mit tanulnunk a napenergiáról! Készítette: Hegyesi József és Kohlheb Norbert (2008. január 29.) 1 Míg a biomassza, és ezen belül is inkább

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI

CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI csz11 dujvaros.qxd 2007. 04. 02. 12:18 Page 107 CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI KISTÉRSÉGBEN Bakos Ottília Gajzágó Éva Kõvágó Györgyi Elõszó Dunaújváros és a hozzá kapcsolódó településhálózat alkotta

Részletesebben

A megújuló energiák, különös tekintettel a biomassza felhasználására

A megújuló energiák, különös tekintettel a biomassza felhasználására A megújuló energiák, különös tekintettel a biomassza felhasználására Ekéné Zamárdi Ilona Tóth Tamás Bevezető A megújuló energiák között a szilárd biomassza felhasználása a legrégebbi eredetű. A fafűtéses

Részletesebben

Általános helyzetértékelés

Általános helyzetértékelés 1 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.)

A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) Publication date 2001 Tartalom 1. Lakossági vélemények a városról, politikáról, önkormányzatról... 1 1. A tanulmány

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK

ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTESEK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁBA VALÓ BEVONÁSI LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK MINTÁJÁN VÉGZETT ADATFELVÉTEL

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen Segédlet a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft. által benyújtott pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának vonatkozó és kiemelten fontos részleteit tartalmazza.

Részletesebben

TÁRKI Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer. Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 6.

TÁRKI Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer. Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 6. TÁRKI Rt. Az információs kultúra, a digitális írástudás a társadalom különbözô rétegeiben Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 6. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Infokommunikációs technológiák használata Magyarország Észak-Alföldi

Infokommunikációs technológiák használata Magyarország Észak-Alföldi Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2012. 3. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2012 Vol. 3, No. 1 Infokommunikációs

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mely készült a 3-as KÉZFOGÁS NKft. Helyi Akciócsoport tervezési területén, az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség igényeire, lehetőségeire alapozva Tartalom Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1.

NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1. NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1. BEVEZETÉS A hazánkban működő 47 ezer közhasznú szervezet közül

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MÓDSZER A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁNAK MÉRÉSÉRE

MÓDSZER A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁNAK MÉRÉSÉRE MÓDSZER A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁNAK MÉRÉSÉRE Baros Zoltán Károly Róbert Főiskola Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék Tóth Tamás Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék Bevezetés

Részletesebben