B E S Z Á M O L Ó a évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám 1. Helyi közutak, közterületek B E S Z Á M O L Ó a évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl 3.számú melléklet a./2008.(...)sz. zárszámadási rendelethez km új út és csapadékcsatorna tervezése és egyéb, beruházás-elıkészítési kiadás Tervezés, terv.i mővezetés (2006.évi szerz.alapján) Szelistye csapadékvíz-elvezetés kiegészítı tervezése Boglára és Tél u. út- és csapadékvíz elv. tervezése ,11% Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés (I. ütem) kivitelezés és kapcsolódó kiadások Útépítés, csapadékvíz elvezetés Fıgyőjtı új nyomvonalon történı kiépítése Mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés Közbeszerzés lefolytatás Jogi rendezés (szolgalmi jog kiváltás Mandics u-ban zárt vezetéken történı átvezetés miatt) Engedélyezési eljárás, közmőegyeztetés Közmőkiváltás, mőtárgyak áthelyezése ,53% Közlekedési csomópontok és gyalogos átkelık: Csomópont tervezés: Huszár u/józsef A- Huszár u/beniczky u 2 db csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj ( eft) Hısök terén körforgalmi csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj ( eft) Csomópont kivitelezés: Huszár u/józsef A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/beniczky u.csomópont és buszváró áthelyezés Hısök terén körforgalmi csomópont építés Gyalogos átkelı építés 1111.j. úton Beniczky u. 97.elıtt évi beszámoló 1

2 1.3. Áthozat: Közmőegyeztetés, földhivatali adatszolgáltatás, és egyéb kiadás Közmőegyeztetés, közmőkiváltás Földhivatali adatszolgáltatás 9 9 József Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár rendezés, ,15% Utépítés II. ütem (kötelezettség-vállalás fedezete az út célú tartalék, részben a évi költségvetés) Útépítés a Huszár utcában Útépítés további 23 utcában Mőszaki ellenırzés (24% körforgalom, 76% útépítés II. ütem) Egyéb út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés 2006.évrıl áth. járdaépítés Kosztolányi és Táncsics M. u-ban, 2007.évi köt.váll. Margitligeti úti járda tervezés, engedélyezés évrıl áthúzódott kiadás: útépítés:boglárka u felsı rész, Messelia u., Ravatalozó úton parkoló,és több utcában vízelvezetés Huszár u - Dera patak- Gábor Á. u. közötti területen, a 3424 és 3401/41 hrszú úton vízelvezetı rendszer építése Orvosi rendelınél rámpa-, városháza-luppa V. u-i bejáratnál és Kovács utcánál vízelvezetı árok készítés Diófa u-ban árokburkolás, Kurucz u-ban vízelvezetés építés Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezés Útépítés: "Elkerülı út, Messelia-, Bihari János-, Kisrét., Jóbarátok-, Vróczi., Wass Albert és Tamási Á. utcákban évi beszámoló 2

3 1.5 áthozat hrsz-ú területbıl 4 ha 2311 m2, 9211/14 hrsz-ú területbıl 32 m2 belterületbe csatolása Vörösmarty úti gyógyszertárnál parkoló és buszváró átépítés Kerékpár-út tervezése Goethe-közben útnyitás (szennyvízátemelı terület jogi rendezése) 68 db közterületi földrészlet összevonása (földmérési munkarész és földhivatali adatszolgáltatás, záradékolás eft) 1.6. Forgalmirend-változás Fı utca (Hısök tere-kossuth L. u.-beniczky u./ady Endre utcáig) forgalmirend-változás tervezése Forgalomtechnikai rendezési terv felülvizsgálata, összefoglaló tanulmány készítés 1.7. Fıutca program ,23% ,65% "Fı utca program" megkezdése Fıutca geodéziai felmérése Kossuth Lajos u - Beniczky utca átépítési terve Margitligeti út tervezése, nyomvonal kitőzés, geodézia felmérés Közmőegyeztetés, engedélyezési eljárási díj ,03% Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek 2.1. Rendırségi épület befejezése 1. Ö s s z e s e n: ,53% Kivitelezés szerzıdés szerint Talajvíz elleni szigetelés és egyéb pótmunka Mőszaki ellenırzés szerzıdés szerint Közüzemi számlák Kiegészítı tervezés, tulajdoni lapok és egyéb kiadások ,11% évi beszámoló 3

4 Sorszám 2.2. Egyéb ingatlanok ráfordításai Bem József u-ban ingatlan vásárlás (tervezett: 515/2 hrsz-ú ingatlan, megvásárolt: 555 hrsz-ú ingatlan) Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása, figyelem-mel a korábban fizetett vételár részletre 2008-ban fizetendı eft Vár u. 10 sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás korszerősítése Beniczky 46. sz. önkormányzati tulajdonú lakóépület korszerősítése Szelistyei ingatlanvételhez kapcsolódó vagyoni értékő jog rendezése NYUFIG felé ( az Önkormányzat részérıl évre tervezett) Szerb u. 3. sz. épület (3 db lakás) teljes bontása Elızı telken INÓ részére parkoló építés Területmegosztások, kitőzések, egyéb kiadások 35,95 AK értékő, budakalászi földterület megvásárlása Margitliget II. területen 20 db ingatlan gázcsatlakozási díja 0224/14 Hrsz-ú, 13 ha 6381m2 terület szakértıi értékbecslése és a tulajdonjog rendezése, ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetése (további eft 2010-ben esedékes) ,76% Ö s s z e s e n: ,79% Önkormányzat igazgatási tevékenysége és igazgatást kisegítı szolgálat 3.1. Épületek, építmények Városháza bıvítési terve Kossuth L.u 30.sz. épületrész/gyámhivatal vételár hátraléka Gyámhivatal mögötti épületrésszel kapcsolatos kötelezettség az ingatlanügyleteknél 0 (tulajdonközösség megszőntetése) 0 0 Volt tőzoltószertárban irattár kialakítás (kiadás felújításként elszámolva) ,00% évi beszámoló 4

5 3.2. Berendezés, felszerelés beszerzés Berendezés, felszerelés pótlása szükség szerint Berendezési tárgyak Számítástechnikai eszközök Ügyviteli eszközök (nyomtató, másológép, konferencia berend.stb.) Új telefonközpont és 56 db készülék évben beszerzett berendezés, felszerelés db személygépkocsi és 1 db tehergépkocsi beszerzése os emlékmő évre áthúzódott számlái Mővészeti alkotás tervezés-kivitelezés végszámla és lektorátusi díj ,84% Emlékmő alapozása, térburkolás, villanyszerelés ,06% Támogatások: Vis maior keret Önkormányzati Tőzoltóságnak eszközbeszerzés és hiteltörlesztés céljára Kerékpárút hálózat tervezési célra/kistérségi pályázat keretében Nonprofit szervezet támogatása Munkavállalók lakásépítési támogatása Helyi lakásépítés támogatás vissza nem tér ,kölcsön eft Oktatási intézmények Beszerzések fedezetét képezı közoktatásfejlesztési elıirányzat 4.1. Ó v o d á k Ady Endre úti óvodában támfal építés, ivókút elhelyezés ,24% 0 3. Ö s s z e s e n: ,37% Beniczky u 11.sz. óvoda kerítés bontásához, építéséhez tervdokumentáció és helyszínrajz Óvodák eszközbeszerzése ,07% Német Nemzetiségi Általános Iskola: 2007.évi beszámoló 5

6 4.3. Udvarrendezés (gépi földmunka, csapadékvíz elvezetés, 404 m2 viacolor térburkolat készítés, járda építés és egyéb) "C" épület bontási engedélyezési terv készítés és helyszínrajz Zárt kerítés építés Nagy értékő eszközök beszerzése ,46% 0 Sashegyi Sándor Iskola: Épületfelújítás garanciális igényeire vonatkozó szakértıi közremők Iskolaépület rendeltetésszerő használatához szükséges munkák Nagy értékő eszközök beszerzése ,25% Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Hangversenyterem világításának beüzemelése Kórusközpont és zeneiskola épületek befejezéséhez kiviteli tervdokumentáció készítés Hangversenyterem betörésvédelmi rendszerének telepítése Nagy értékő eszközbeszerzés (hangszer, számítástechnikai eszköz, konyhai berendezés) ,82% Mátyás Király Általános Iskola Állapotfelmérési tervdokumentáció teljeskörő akadálymentesítésre (épület és parkoló) Meglévı 1000 adagos konyha áttervezése (engedélyezési tervdokumentáció) Számítástecnikai eszközök beszerzése Több intézmény Mátyás Kir. és Német Nemzetiségi Ált.Iskola, négy óvoda, bölcsıde, polgármesteri hivatal épületeinek hıtechnikai tervezése Ö s s z e s e n: ,27% Teleki-Wattay kastély 2007.évi beszámoló 6

7 Rendeltetésszerő használathoz szükséges beszerzések elıirányzata Bútorok, fürdıszobai berendezések, árnyékolók, függönyök Szállodai, éttermi bútorok Telefon és biztonságtechnikai kamerarendszer Informatikai rendszer (szerverkonfiguráció, 8 db munkaállomás stb.) Ügyviteli rendszer (szállodai és vendéglátás stb. programcsomag) órásnfelügyeleti tőzjelzı állomás kiépítése Kastély kertjében villanyoszlopok kiváltása, földkábelbe fektetés Teleki-Wattay kastély záró mőszaki ellenızése és haszn.vét engedély Kastély hosszú távú hasznosítás (vagyonkezelés) éves összege Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok 6.1. Rendezési tervek Településrendezési terv digitalizálása Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve Településszerkezeti terv részleges módosítása (Bocskai-Bajcsy-Bethlen u közötti fejlesztési területre HÉV állomás és buszpályaudvar környéke szabályozási terv és HÉSZ Alcsevicze É-i részére szabályozási terv és HÉSZ készítés hrsz-ú területre szabályozási terv készítés Fıutca szabályozása (arculattervezés) Játszóterek Szelistyei játszótér évrıl áthúzódott kiadása Beethowen/Táncsics utcai játszótér kiadásai: kerítés tervezés, kerítéshez anyagvásárlás Vörösmarty lakótelepi és Tiszolczy telepi játszóterek balesetmentesítése Ö s s z e s e n: ,77% Település vízellátása 2007.évi beszámoló 7

8 7.1. Messelia vízellátás I. ütem Kivitelezıi végszámlából visszatartott 5% garancia Messelia I.ütem mőszaki ellenırzés Pályázati támogatás kezelési költsége Üzemirányító rendszer kiépítése (pótmunka) ,30% Messelia vízellátás II. ütem: Közbeszerzések lefolytatása Engedélyezési eljárás, tervezés végszámla fm elosztóvezeték viziközmő társulat útján valósul meg Mogyoró utcában 130 fm vezeték építése Hálózatfejlesztési hozzájárulás eft, ebbıl 2008-ban esedékes eft, 2009-ben eft ,54% Egyéb vízellátás: Messelián 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba Margitligeti úti csat.hálózat pótmunka és 5% garancia ( ) CBA körforgalomnál locsolórendszer kiépítés DMRV Zrt-nek Szelistye után fizetendı hálózatfejlesztési hj Víz érdekeltségi hozzájárulás 5 db önkormányzati ing. után VII.jelő területen víztorony belsı szigetelése Lakosság közmőfejlesztési támogatása ,16% K ö z v i l á g í t á s 7. Ö s s z e s e n: ,71% évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés (3,9%-os évi inflációval növelve, 20% ) Közvilágítás korszerősítés 2 havi összeg áthúzódása 2007-re Dera lakókert közvilágítás kivitelezés db közvilágítási lámpa felszerelés, 1 db vill.oszlop áthelyezés Szemétbánya bejáratnál közvilágítási vezeték és lámpa létesítése Egészségügyi és Szociális ellátás 8. Ö s s z e s e n: ,26% évi beszámoló 8

9 Sorszám Átmeneti gondozóház és INÓ:: Nagy értékő eszközök beszerzése Elektromos és vezetékes gáz csatlakozási díj, mérıfelszerelés, használatbavételi engedélyek Bölcsıdében kazáncsere Fogorvosi-, háziorvosi és védınıi szolgálat eszközbeszerzése Gyermekjóléti szolgálat eszközbeszerzése Ö s s z e s e n: ,70% Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése Kivitelezés szerzıdés szerint várható 2007.évi ütem figyelembevételével (További évi kötelezettségvállalás eft) Mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés, kiegészítı tervezés Úthelyreállítás Bonyolítás, hitelügyintézés és egyéb tevékenység Egyéb kiadás (engedélyek, bankköltség) elıirányzatként nem tervezhetı, év közben igénybe vehetı elızı évi céltámogatás maradványból fedezett összeg ,98% Pomázi szennyvizek Szentendrére történı átvezetés Meglévı vezeték felülvizsgálata Kiviteli tervezés, engnedélyezési eljárási díj Kivitelezés fedezetére pénzeszköz átadás DMRV Zrt-nek (2008-ban esedékes további eft) ,89% Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulat területén elmaradt 3 db átemelı megépítése D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás évi beszámoló 9

10 Pomázi Sszennyvízcsatorna-építı Viziközmő Társulat részére fizetendı érdekeltségi hozzájárulás 20 db ingatlan után Margitligeti úti csatornaépítés végszámlából garanciális visszatartás Margitligeti úti csatornaépítés pótmunka (Ei. vízellátásnál szerepel) Lakosság közmőfejlesztési támogatása ,98% Csapadékvíz-elvezetés Orlovacz és Szelistye városrészen csapadékvíz-elvezetés kiépítése szerzıdés szerint és teljesítési adat az 1.1. és 1.4 pontoknál (utak) szerepel Szelistyében folyamatban lévı csapadékvíz fıgyőjtı kiépítése új nyomvonalon (tervezés, kivitelezés eft) Orlovaczi területen szolgalmi jog kiváltás miatti többletköltség (Mandics u-ban zárt vezetéken történı átvezetés miatt) Dera patak Kuruc utcai szakasz rendezése (150 fm mederkorrekció) kivitelezés 6000 eft tervezés 500 eft (2008-ra ütemezett) Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezése Egyéb csapadékvíz-elvezetés 2006-ról áthúzódott kiadás (Huszár u- Dera patak, Gábor Á. u-dera patak stb.) Ö s s z e s e n: ,87% Köztisztaság Mobil dögkút területének mővelési ág változás miatti kitőzése, tulajdoni lapok, engedélyek Dögkút rekultivációs tervének elkészítése, rekultiváció kivitelezési dokumentációja, az objektum lezárása; évi köt.vállalás eft Hulladéklerakó céljára terület vásárlás Hulladéklerakó környezeti felülvizsgálati dokumentációja, rekultivációs terv készítés készítése, helyszínrajz Rekultivációs tevékenység szakértıi felügyelete Nagy értékő eszközbeszerzése (főkasza) évi beszámoló 10

11 12.0. Mővelıdési és sportcélok Mővelıdési ház és könyvtár: 11. Ö s s z e s e n: ,6% Épület bıvítéshez és rekonstrukcióhoz ép.gépészeti és villamossági tervek Építési tervdokumentáció készítés/2006. évi megrendelés Felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció/2007. évi megr Pályázat készítés Berendezés, felszerelés beszerzése ,7% Sportcélok: 0 Mőfüves labadúgópályához építıanyag vásárlás, gépi földmunka, szállítás Pálya alépítményi munkája Fennmaradási engedély tervezése, földhivatali szolgáltatás ,8% Ö s s z e s e n: ,43% Temetkezés és kapcsolódó szolgáltatás Temetık bejáratához 6 db kapu készítése Temetık belsı útjainak kiépítése Több feladatot érintı kötelezettség-vállalás Pénzügyi bonyolítói, szervezési fealdatok: csapadékvíz elvezetésre, ivóvízhálózat építésére viziközmő társulatok szervezezése Igazgatási költségként elszámolt kiadás 13. Ö s s z e s e n: Ö s s z e s e n: ,00% Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/ /HU2003/ sz.PHARE program megvalósítása (2006. évrıl áthúzódott kötelezettségek) 2007.évi beszámoló 11

12 Sorszám Phare projekt 1. komponens keretében támogatott kiadások évben a Magyar Államkincstár által kiegyenlített végszámlák árfolyamkülönbözetének kifizetése vállalkozók részre ,66% ,66% Phare projektben nem szereplı kiadások Mőszaki ellenırzés: Útépítés Sashegyi Sándor Ált.Iskola bıvítés INÓ bıvítés Kastély Piactéren közvilágítás kiépítés: légkábel kiváltás (ELMÜ, T-COM, ELMÜ kábelkiváltás (Ft) ELMŐ kandelláber telepítés (Ft) TUNGSRAM: kandelláberek (Ft) T-COM, T-MOBIL kábelkiváltás (Ft) Phare projektbıl kiemelt kábelfektetés és kandelláber vásárlás, szerelés ,74% Ö s s z e s e n: ,53% sorsz. alatti feladatok összesen: ,98% évi beszámoló 12

13 Sorszám Hiteltörlesztés és kamat Önkormányzat által felvett hitelek törlesztése Hitelkamat Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt) Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt) Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt) Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt) Körforgalmi csomópont építéshez Galóca Bt-tıl felvett kölcsön Messelia vízellátásához (40,0 MFt) ,0 MFt hitelbıl igénybe vett összeg Társulati hitelek: Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt) Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt) Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt) Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt) ,0 MFt. hitel igénybevétele után ,0 MFt hitel igénybevétele után Társulati hitelek Kötvénykamat ,42% Ö s s z e s e n: ,03% Tartalékok Fejlesztési célú/általános tartalék Md Hitelkeretbıl tervezett tartalék: Út célú hitelkeret önrész 10% 2007.évi beszámoló 13

14 Sorszám Tervezett évi igénybevétel Út célú hitelkeretbıl tartalék (különbözeti összeg) Intézményi hitelkeret Tervezett igénybevétel Intézményi hitelkeretbıl tartalék (különb. összeg.) ,00% 0 Céltartalék: Szentendre Önkormányzatával közös megvalósítást figyelembe véve 50% Pomázra esı rész az alábbi költségek figyelembevételével: Pomáz-Szentendre összekötı-vezeték kivitelezése tervezıi költségszámítás szerint ("C" változat) Mőszaki ellenırzés Tervezıi mővezetés Egyéb költség Garanciális kötelezettségek nem teljesítésének fedezetére céltartalék Kötvénykibocsájtás fedezettel képzett tartalék Ö s s z e s e n: ,00% 0 i kiadások (1-15.) összesen: ,19% évi beszámoló 14

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június BESZÁMOLÓ a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. június 2 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK 2009-2010.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es választási ciklusban végzett munkájáról,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület! Elkészített tájékoztatónk bemutatja Gárdony Város Önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa megnevezése, tárgya t kötő felek neve értéke Egyedi megrendelésekben meghatározott tonerek Szállítási keretszerződés 163 szállítása Kékiron Kereskedelmi Egyéni Cég 2009-12-31 2009-01-30 Önkormányzati beruházási

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-én (péntek)

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 55/2010. (V. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 TARTALOM BEVEZETİ 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. Központi szakterületek hatásköre

Részletesebben