B E S Z Á M O L Ó a évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám 1. Helyi közutak, közterületek B E S Z Á M O L Ó a évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl 3.számú melléklet a./2008.(...)sz. zárszámadási rendelethez km új út és csapadékcsatorna tervezése és egyéb, beruházás-elıkészítési kiadás Tervezés, terv.i mővezetés (2006.évi szerz.alapján) Szelistye csapadékvíz-elvezetés kiegészítı tervezése Boglára és Tél u. út- és csapadékvíz elv. tervezése ,11% Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés (I. ütem) kivitelezés és kapcsolódó kiadások Útépítés, csapadékvíz elvezetés Fıgyőjtı új nyomvonalon történı kiépítése Mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés Közbeszerzés lefolytatás Jogi rendezés (szolgalmi jog kiváltás Mandics u-ban zárt vezetéken történı átvezetés miatt) Engedélyezési eljárás, közmőegyeztetés Közmőkiváltás, mőtárgyak áthelyezése ,53% Közlekedési csomópontok és gyalogos átkelık: Csomópont tervezés: Huszár u/józsef A- Huszár u/beniczky u 2 db csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj ( eft) Hısök terén körforgalmi csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj ( eft) Csomópont kivitelezés: Huszár u/józsef A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/beniczky u.csomópont és buszváró áthelyezés Hısök terén körforgalmi csomópont építés Gyalogos átkelı építés 1111.j. úton Beniczky u. 97.elıtt évi beszámoló 1

2 1.3. Áthozat: Közmőegyeztetés, földhivatali adatszolgáltatás, és egyéb kiadás Közmőegyeztetés, közmőkiváltás Földhivatali adatszolgáltatás 9 9 József Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár rendezés, ,15% Utépítés II. ütem (kötelezettség-vállalás fedezete az út célú tartalék, részben a évi költségvetés) Útépítés a Huszár utcában Útépítés további 23 utcában Mőszaki ellenırzés (24% körforgalom, 76% útépítés II. ütem) Egyéb út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés 2006.évrıl áth. járdaépítés Kosztolányi és Táncsics M. u-ban, 2007.évi köt.váll. Margitligeti úti járda tervezés, engedélyezés évrıl áthúzódott kiadás: útépítés:boglárka u felsı rész, Messelia u., Ravatalozó úton parkoló,és több utcában vízelvezetés Huszár u - Dera patak- Gábor Á. u. közötti területen, a 3424 és 3401/41 hrszú úton vízelvezetı rendszer építése Orvosi rendelınél rámpa-, városháza-luppa V. u-i bejáratnál és Kovács utcánál vízelvezetı árok készítés Diófa u-ban árokburkolás, Kurucz u-ban vízelvezetés építés Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezés Útépítés: "Elkerülı út, Messelia-, Bihari János-, Kisrét., Jóbarátok-, Vróczi., Wass Albert és Tamási Á. utcákban évi beszámoló 2

3 1.5 áthozat hrsz-ú területbıl 4 ha 2311 m2, 9211/14 hrsz-ú területbıl 32 m2 belterületbe csatolása Vörösmarty úti gyógyszertárnál parkoló és buszváró átépítés Kerékpár-út tervezése Goethe-közben útnyitás (szennyvízátemelı terület jogi rendezése) 68 db közterületi földrészlet összevonása (földmérési munkarész és földhivatali adatszolgáltatás, záradékolás eft) 1.6. Forgalmirend-változás Fı utca (Hısök tere-kossuth L. u.-beniczky u./ady Endre utcáig) forgalmirend-változás tervezése Forgalomtechnikai rendezési terv felülvizsgálata, összefoglaló tanulmány készítés 1.7. Fıutca program ,23% ,65% "Fı utca program" megkezdése Fıutca geodéziai felmérése Kossuth Lajos u - Beniczky utca átépítési terve Margitligeti út tervezése, nyomvonal kitőzés, geodézia felmérés Közmőegyeztetés, engedélyezési eljárási díj ,03% Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek 2.1. Rendırségi épület befejezése 1. Ö s s z e s e n: ,53% Kivitelezés szerzıdés szerint Talajvíz elleni szigetelés és egyéb pótmunka Mőszaki ellenırzés szerzıdés szerint Közüzemi számlák Kiegészítı tervezés, tulajdoni lapok és egyéb kiadások ,11% évi beszámoló 3

4 Sorszám 2.2. Egyéb ingatlanok ráfordításai Bem József u-ban ingatlan vásárlás (tervezett: 515/2 hrsz-ú ingatlan, megvásárolt: 555 hrsz-ú ingatlan) Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása, figyelem-mel a korábban fizetett vételár részletre 2008-ban fizetendı eft Vár u. 10 sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás korszerősítése Beniczky 46. sz. önkormányzati tulajdonú lakóépület korszerősítése Szelistyei ingatlanvételhez kapcsolódó vagyoni értékő jog rendezése NYUFIG felé ( az Önkormányzat részérıl évre tervezett) Szerb u. 3. sz. épület (3 db lakás) teljes bontása Elızı telken INÓ részére parkoló építés Területmegosztások, kitőzések, egyéb kiadások 35,95 AK értékő, budakalászi földterület megvásárlása Margitliget II. területen 20 db ingatlan gázcsatlakozási díja 0224/14 Hrsz-ú, 13 ha 6381m2 terület szakértıi értékbecslése és a tulajdonjog rendezése, ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetése (további eft 2010-ben esedékes) ,76% Ö s s z e s e n: ,79% Önkormányzat igazgatási tevékenysége és igazgatást kisegítı szolgálat 3.1. Épületek, építmények Városháza bıvítési terve Kossuth L.u 30.sz. épületrész/gyámhivatal vételár hátraléka Gyámhivatal mögötti épületrésszel kapcsolatos kötelezettség az ingatlanügyleteknél 0 (tulajdonközösség megszőntetése) 0 0 Volt tőzoltószertárban irattár kialakítás (kiadás felújításként elszámolva) ,00% évi beszámoló 4

5 3.2. Berendezés, felszerelés beszerzés Berendezés, felszerelés pótlása szükség szerint Berendezési tárgyak Számítástechnikai eszközök Ügyviteli eszközök (nyomtató, másológép, konferencia berend.stb.) Új telefonközpont és 56 db készülék évben beszerzett berendezés, felszerelés db személygépkocsi és 1 db tehergépkocsi beszerzése os emlékmő évre áthúzódott számlái Mővészeti alkotás tervezés-kivitelezés végszámla és lektorátusi díj ,84% Emlékmő alapozása, térburkolás, villanyszerelés ,06% Támogatások: Vis maior keret Önkormányzati Tőzoltóságnak eszközbeszerzés és hiteltörlesztés céljára Kerékpárút hálózat tervezési célra/kistérségi pályázat keretében Nonprofit szervezet támogatása Munkavállalók lakásépítési támogatása Helyi lakásépítés támogatás vissza nem tér ,kölcsön eft Oktatási intézmények Beszerzések fedezetét képezı közoktatásfejlesztési elıirányzat 4.1. Ó v o d á k Ady Endre úti óvodában támfal építés, ivókút elhelyezés ,24% 0 3. Ö s s z e s e n: ,37% Beniczky u 11.sz. óvoda kerítés bontásához, építéséhez tervdokumentáció és helyszínrajz Óvodák eszközbeszerzése ,07% Német Nemzetiségi Általános Iskola: 2007.évi beszámoló 5

6 4.3. Udvarrendezés (gépi földmunka, csapadékvíz elvezetés, 404 m2 viacolor térburkolat készítés, járda építés és egyéb) "C" épület bontási engedélyezési terv készítés és helyszínrajz Zárt kerítés építés Nagy értékő eszközök beszerzése ,46% 0 Sashegyi Sándor Iskola: Épületfelújítás garanciális igényeire vonatkozó szakértıi közremők Iskolaépület rendeltetésszerő használatához szükséges munkák Nagy értékő eszközök beszerzése ,25% Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Hangversenyterem világításának beüzemelése Kórusközpont és zeneiskola épületek befejezéséhez kiviteli tervdokumentáció készítés Hangversenyterem betörésvédelmi rendszerének telepítése Nagy értékő eszközbeszerzés (hangszer, számítástechnikai eszköz, konyhai berendezés) ,82% Mátyás Király Általános Iskola Állapotfelmérési tervdokumentáció teljeskörő akadálymentesítésre (épület és parkoló) Meglévı 1000 adagos konyha áttervezése (engedélyezési tervdokumentáció) Számítástecnikai eszközök beszerzése Több intézmény Mátyás Kir. és Német Nemzetiségi Ált.Iskola, négy óvoda, bölcsıde, polgármesteri hivatal épületeinek hıtechnikai tervezése Ö s s z e s e n: ,27% Teleki-Wattay kastély 2007.évi beszámoló 6

7 Rendeltetésszerő használathoz szükséges beszerzések elıirányzata Bútorok, fürdıszobai berendezések, árnyékolók, függönyök Szállodai, éttermi bútorok Telefon és biztonságtechnikai kamerarendszer Informatikai rendszer (szerverkonfiguráció, 8 db munkaállomás stb.) Ügyviteli rendszer (szállodai és vendéglátás stb. programcsomag) órásnfelügyeleti tőzjelzı állomás kiépítése Kastély kertjében villanyoszlopok kiváltása, földkábelbe fektetés Teleki-Wattay kastély záró mőszaki ellenızése és haszn.vét engedély Kastély hosszú távú hasznosítás (vagyonkezelés) éves összege Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok 6.1. Rendezési tervek Településrendezési terv digitalizálása Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve Településszerkezeti terv részleges módosítása (Bocskai-Bajcsy-Bethlen u közötti fejlesztési területre HÉV állomás és buszpályaudvar környéke szabályozási terv és HÉSZ Alcsevicze É-i részére szabályozási terv és HÉSZ készítés hrsz-ú területre szabályozási terv készítés Fıutca szabályozása (arculattervezés) Játszóterek Szelistyei játszótér évrıl áthúzódott kiadása Beethowen/Táncsics utcai játszótér kiadásai: kerítés tervezés, kerítéshez anyagvásárlás Vörösmarty lakótelepi és Tiszolczy telepi játszóterek balesetmentesítése Ö s s z e s e n: ,77% Település vízellátása 2007.évi beszámoló 7

8 7.1. Messelia vízellátás I. ütem Kivitelezıi végszámlából visszatartott 5% garancia Messelia I.ütem mőszaki ellenırzés Pályázati támogatás kezelési költsége Üzemirányító rendszer kiépítése (pótmunka) ,30% Messelia vízellátás II. ütem: Közbeszerzések lefolytatása Engedélyezési eljárás, tervezés végszámla fm elosztóvezeték viziközmő társulat útján valósul meg Mogyoró utcában 130 fm vezeték építése Hálózatfejlesztési hozzájárulás eft, ebbıl 2008-ban esedékes eft, 2009-ben eft ,54% Egyéb vízellátás: Messelián 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba Margitligeti úti csat.hálózat pótmunka és 5% garancia ( ) CBA körforgalomnál locsolórendszer kiépítés DMRV Zrt-nek Szelistye után fizetendı hálózatfejlesztési hj Víz érdekeltségi hozzájárulás 5 db önkormányzati ing. után VII.jelő területen víztorony belsı szigetelése Lakosság közmőfejlesztési támogatása ,16% K ö z v i l á g í t á s 7. Ö s s z e s e n: ,71% évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés (3,9%-os évi inflációval növelve, 20% ) Közvilágítás korszerősítés 2 havi összeg áthúzódása 2007-re Dera lakókert közvilágítás kivitelezés db közvilágítási lámpa felszerelés, 1 db vill.oszlop áthelyezés Szemétbánya bejáratnál közvilágítási vezeték és lámpa létesítése Egészségügyi és Szociális ellátás 8. Ö s s z e s e n: ,26% évi beszámoló 8

9 Sorszám Átmeneti gondozóház és INÓ:: Nagy értékő eszközök beszerzése Elektromos és vezetékes gáz csatlakozási díj, mérıfelszerelés, használatbavételi engedélyek Bölcsıdében kazáncsere Fogorvosi-, háziorvosi és védınıi szolgálat eszközbeszerzése Gyermekjóléti szolgálat eszközbeszerzése Ö s s z e s e n: ,70% Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése Kivitelezés szerzıdés szerint várható 2007.évi ütem figyelembevételével (További évi kötelezettségvállalás eft) Mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés, kiegészítı tervezés Úthelyreállítás Bonyolítás, hitelügyintézés és egyéb tevékenység Egyéb kiadás (engedélyek, bankköltség) elıirányzatként nem tervezhetı, év közben igénybe vehetı elızı évi céltámogatás maradványból fedezett összeg ,98% Pomázi szennyvizek Szentendrére történı átvezetés Meglévı vezeték felülvizsgálata Kiviteli tervezés, engnedélyezési eljárási díj Kivitelezés fedezetére pénzeszköz átadás DMRV Zrt-nek (2008-ban esedékes további eft) ,89% Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulat területén elmaradt 3 db átemelı megépítése D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás évi beszámoló 9

10 Pomázi Sszennyvízcsatorna-építı Viziközmő Társulat részére fizetendı érdekeltségi hozzájárulás 20 db ingatlan után Margitligeti úti csatornaépítés végszámlából garanciális visszatartás Margitligeti úti csatornaépítés pótmunka (Ei. vízellátásnál szerepel) Lakosság közmőfejlesztési támogatása ,98% Csapadékvíz-elvezetés Orlovacz és Szelistye városrészen csapadékvíz-elvezetés kiépítése szerzıdés szerint és teljesítési adat az 1.1. és 1.4 pontoknál (utak) szerepel Szelistyében folyamatban lévı csapadékvíz fıgyőjtı kiépítése új nyomvonalon (tervezés, kivitelezés eft) Orlovaczi területen szolgalmi jog kiváltás miatti többletköltség (Mandics u-ban zárt vezetéken történı átvezetés miatt) Dera patak Kuruc utcai szakasz rendezése (150 fm mederkorrekció) kivitelezés 6000 eft tervezés 500 eft (2008-ra ütemezett) Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezése Egyéb csapadékvíz-elvezetés 2006-ról áthúzódott kiadás (Huszár u- Dera patak, Gábor Á. u-dera patak stb.) Ö s s z e s e n: ,87% Köztisztaság Mobil dögkút területének mővelési ág változás miatti kitőzése, tulajdoni lapok, engedélyek Dögkút rekultivációs tervének elkészítése, rekultiváció kivitelezési dokumentációja, az objektum lezárása; évi köt.vállalás eft Hulladéklerakó céljára terület vásárlás Hulladéklerakó környezeti felülvizsgálati dokumentációja, rekultivációs terv készítés készítése, helyszínrajz Rekultivációs tevékenység szakértıi felügyelete Nagy értékő eszközbeszerzése (főkasza) évi beszámoló 10

11 12.0. Mővelıdési és sportcélok Mővelıdési ház és könyvtár: 11. Ö s s z e s e n: ,6% Épület bıvítéshez és rekonstrukcióhoz ép.gépészeti és villamossági tervek Építési tervdokumentáció készítés/2006. évi megrendelés Felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció/2007. évi megr Pályázat készítés Berendezés, felszerelés beszerzése ,7% Sportcélok: 0 Mőfüves labadúgópályához építıanyag vásárlás, gépi földmunka, szállítás Pálya alépítményi munkája Fennmaradási engedély tervezése, földhivatali szolgáltatás ,8% Ö s s z e s e n: ,43% Temetkezés és kapcsolódó szolgáltatás Temetık bejáratához 6 db kapu készítése Temetık belsı útjainak kiépítése Több feladatot érintı kötelezettség-vállalás Pénzügyi bonyolítói, szervezési fealdatok: csapadékvíz elvezetésre, ivóvízhálózat építésére viziközmő társulatok szervezezése Igazgatási költségként elszámolt kiadás 13. Ö s s z e s e n: Ö s s z e s e n: ,00% Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/ /HU2003/ sz.PHARE program megvalósítása (2006. évrıl áthúzódott kötelezettségek) 2007.évi beszámoló 11

12 Sorszám Phare projekt 1. komponens keretében támogatott kiadások évben a Magyar Államkincstár által kiegyenlített végszámlák árfolyamkülönbözetének kifizetése vállalkozók részre ,66% ,66% Phare projektben nem szereplı kiadások Mőszaki ellenırzés: Útépítés Sashegyi Sándor Ált.Iskola bıvítés INÓ bıvítés Kastély Piactéren közvilágítás kiépítés: légkábel kiváltás (ELMÜ, T-COM, ELMÜ kábelkiváltás (Ft) ELMŐ kandelláber telepítés (Ft) TUNGSRAM: kandelláberek (Ft) T-COM, T-MOBIL kábelkiváltás (Ft) Phare projektbıl kiemelt kábelfektetés és kandelláber vásárlás, szerelés ,74% Ö s s z e s e n: ,53% sorsz. alatti feladatok összesen: ,98% évi beszámoló 12

13 Sorszám Hiteltörlesztés és kamat Önkormányzat által felvett hitelek törlesztése Hitelkamat Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt) Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt) Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt) Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt) Körforgalmi csomópont építéshez Galóca Bt-tıl felvett kölcsön Messelia vízellátásához (40,0 MFt) ,0 MFt hitelbıl igénybe vett összeg Társulati hitelek: Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt) Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt) Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt) Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt) ,0 MFt. hitel igénybevétele után ,0 MFt hitel igénybevétele után Társulati hitelek Kötvénykamat ,42% Ö s s z e s e n: ,03% Tartalékok Fejlesztési célú/általános tartalék Md Hitelkeretbıl tervezett tartalék: Út célú hitelkeret önrész 10% 2007.évi beszámoló 13

14 Sorszám Tervezett évi igénybevétel Út célú hitelkeretbıl tartalék (különbözeti összeg) Intézményi hitelkeret Tervezett igénybevétel Intézményi hitelkeretbıl tartalék (különb. összeg.) ,00% 0 Céltartalék: Szentendre Önkormányzatával közös megvalósítást figyelembe véve 50% Pomázra esı rész az alábbi költségek figyelembevételével: Pomáz-Szentendre összekötı-vezeték kivitelezése tervezıi költségszámítás szerint ("C" változat) Mőszaki ellenırzés Tervezıi mővezetés Egyéb költség Garanciális kötelezettségek nem teljesítésének fedezetére céltartalék Kötvénykibocsájtás fedezettel képzett tartalék Ö s s z e s e n: ,00% 0 i kiadások (1-15.) összesen: ,19% évi beszámoló 14

Polgármesteri Hivatala 2008. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

Polgármesteri Hivatala 2008. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k 3.számú melléklet a 6 /2008.(03.05.) sz. költségvetési rendelethez Sor- szám összes kiadás 2007. évi teljesítés

Részletesebben

Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val

Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi fejlesztési airól 3.melléklet a... /2011.(....) önkormányzati rendelethez Sorszám

Részletesebben

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám c 3.melléklet a./2010.(...) önkormányzati rendelethez B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi fejlesztési airól

Részletesebben

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Sor- szám M e g n e v e z é s 2008-2010. évi 2010. évben elmaradt feladatok Elızı években 2011. évre vállalt

Részletesebben

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások I. Intézményi beruházások 1. 370 000 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosí- Bels! átcso- Módosított köteportosítások Felhasználás Pályázati Támogatással Felhasználás szám (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok lezettségváll. 2009.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Céltartalék. Megnevezés

Céltartalék. Megnevezés Céltartalék 5/D.sz. melléklet EFt-ban EFt 1.) A i költségvetésrl szóló 2005. CLIII. Tv. 52. (1) bekezdés szerint a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a 553.214.295 Ft * 5,59 % = 30.924.679,- Ft

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Városi Intézményeket Ellátó Szervezet

Városi Intézményeket Ellátó Szervezet Pomáz Város Önkormányzatának 31/2004 (10.20.) sz. rendelete a település költségvetésérıl szóló 8/2004 (03. 09.) sz. rendelete módosításáról. 1 A Képviselıtestület a költségvetés fıösszegét alábbiak szerint.

Részletesebben

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2013. évi bérkiegészítés (január, február, március)

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása 35/2011.Ök. rendelet 4/a melléklete Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetésének ai 5101 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

5 Balaterv Bt Mővelıdési Ház és könyvtár felújítás-átépítés engedélyezési tervdokumentáció 2007-07-09 432 000

5 Balaterv Bt Mővelıdési Ház és könyvtár felújítás-átépítés engedélyezési tervdokumentáció 2007-07-09 432 000 1 Ádor-Fa-Ipari Kft Rámpa és korlát készítés 2007-08-08 100 200 2 Aktuál Mérnökiroda Kft. 0224/14 hrsz. 13 ha 6381 m2 erdı,gyep stb. szakértıi értékbecslés 2007-09-04 972 130 3 Aqua Vita-Közmő kft. Szennyvizcsatorna

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13).rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft Ügyszám: 03/00046/2010. HIRDETMÉNY ) Ajka, Sport u. - Újélet u. közötti szakasz burkolat megerősítő felújítási 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft 2009. október

Részletesebben

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással 14./2016 (IX.27.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat 2011.

Tihany Község Önkormányzat 2011. KÖZBESZERZÉSI TERV Tihany Község Önkormányzat 2011. A 2003. évi CXXIX. törvény 5. alapján a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15. napjáig ajánlatkérı összesített közbeszerzési tervet köteles

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve 2014. évben közbeszerzés tárgya ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS becsült érték nettó (HUF) Összeszámítás megjegyzés 2014.01.17 Nagyfelületű útjavítás I.

Részletesebben

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot)

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) 2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) Költségvetés összeg 1. Iskola 1.1 Berhidai út 54. 4 db kültéri kandelláber (napelemes) 2 500 elkészült, műszaki átadás megtörtént

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat 1. melléklet a 1/2015. (II.17. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évieredeti

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108

Részletesebben

11/2008. (X.9.) rendelet

11/2008. (X.9.) rendelet Jászfényszaru Város Önkormányzata 11/2008. (X.9.) rendelet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete 2008. évi költségvetésérıl alkotott 7/2008.(V.14.) sz. és 8/2008.(VI.29.) sz. rendeletével

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 ld. melléklet 305 1.2 Szerkezetmegerősítési

Részletesebben

Melléklet a 67/2010.(III.25.) KT határozathoz SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2010. március

Melléklet a 67/2010.(III.25.) KT határozathoz SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2010. március Melléklet a 67/2010.(III.25.) KT határozathoz SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 2010. március 2 Tartalomjegyzék 1. ÁRUBESZERZÉS... 3 1. INFORMATIKAI ESZKÖZBESZERZÉS... 3

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 29/2008. (XI.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 29/2008. (XI.05.) sz. önkormányzati rendelete 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének Hatályba lépés napja: Az önkormányzati rendelet 2008. november 15. napján lép hatályba. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Kimutatás a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő és meghaladó szerződésekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések 2012.

Kimutatás a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő és meghaladó szerződésekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések 2012. Kimutatás a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő és meghaladó ekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött ek 2012. Sorszám Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződést kötő felek megnevezése 1.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Módosulások, változások Polgármesteri Hivatalnál kötött szerződések. Szerződés tárgya

Módosulások, változások Polgármesteri Hivatalnál kötött szerződések. Szerződés tárgya a 2008. évben kötött, nettó 5.000.000 forint feletti szerződésekről (az államháztartásról szóló törvény 15/B. -a, valamint Ajka város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK 6/1.oldal 8 8 9 9 97 83 110 96 112 98 126 109 127 110 130 2397 133 112 135 114 136 115 140 2140 141 2141 180 2497 182 2850 193 147 201 2618 202 2619 208 155 209 156 211 158 212 161 213 2789 214 162 216

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Közbeszerzési terve január december 31.

Közbeszerzési terve január december 31. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési terve 2010. január 1-2010. december 31. Szeged, 2010. június 10. 2 Építési beruházások Illetékes szakiroda:

Részletesebben

I. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat évi bevételeirıl ezer forintban

I. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat évi bevételeirıl ezer forintban I. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat 2006. évi bevételeirıl ezer forintban BEVÉTELEK Er. ei. Mód. ei. Teljesítés % Ssz. Megnevezés 1. Saját bevételek 124 733 139

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/213 önkormányzati e az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28.) és 21/213. önkormányzati ekkel 7/213 (II. 5.) önkormányzati módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szerződés értéke: az üzemeltetés összes költsége 2008. ápr. 1-től havonta 720.000,- Ft, valamint egyszeri 1.500.000,- Ft + ÁFA 2008.

Szerződés értéke: az üzemeltetés összes költsége 2008. ápr. 1-től havonta 720.000,- Ft, valamint egyszeri 1.500.000,- Ft + ÁFA 2008. 2008. 1. Szerződés tárgya: földvédelmi járulék megfizetése belterületbe vonás Típusa: Megállapodás Szerződő felek megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és az IMMO- REÁL Ingatlanhasznosító és

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz 1. számú melléklet Címrend a 2007. éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K 1. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2015. év

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig)

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 112. alapján Balatonfűzfő Város Önkormányzata a nettó 5 M Ft-ot meghaladó, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Önkormányzat évi tervezett bevételei

Az Önkormányzat évi tervezett bevételei 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése. 212. évi. Az Önkormányzat 212. évi ezett bevételei 1. Intézményi működési bevételek 472 725 473 91 12 17 485 198 462 268 95,27 Önkormányzat 57 755 57 755

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél )

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) 3/1.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2002.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint osíthatók a TESZnél) adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti elői. Módosított elői.

Részletesebben

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK 2 I. Működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben