Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc augusztus 31. Összeállította: Harsányi Sándorné igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 2. Az iskola alapadatai 3. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az iskola szervezete Az iskola igazgatósága Az iskola kibõvített vezetõsége Az iskola dolgozói 3.2 Az iskola szervezeti egységei 4. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az iskolaközösség 4.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 4.3. A nevelõk közösségei A nevelõtestület 4.4. A szülõi szervezet (közösség) 4.5. A tanulók közösségei 4.6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 5. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola működési rendje 7. A tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthon mûködésére vonatkozó általános szabályok 7.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 2

3 8. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 9. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 10. Az iskolai könyvtár működési rendje 11. A mindennapi testedzés formái 12. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 13. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói-és gyermkbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok elõírásai alapján 14. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 15. Az iskolai tankönyvellátás rendje 16. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 17. Az intézményben folytatható reklámtevékenység 18. Tanítási időkeret elszámolás Záró rendelkezések Mellékletek 1. sz. melléklet Az iskola könyvtárának gyűjtőköri szabályzata 2.sz. melléklet Adatkezelési szabályzat 3

4 1. A SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat célja, tartalma A szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza valamely intézmény (szervezet) számára a struktúra és a mûködés alapvetõ irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ biztosítja: a szervezeti felépítettség kialakítását, a mûködés közben megvalósítandó rendezettséget, az alkalmazottak számára követendõ magatartási szabályokat. Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ jogszabályi alapja: évi XXII. törvény: A munka törvénykönyve évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt) évi LXXIX. törvény: A közoktatásról 138/1992. évi (X. 8.) Kormányrendelet: A Kjt végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet: A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl 217/1998. évi (XII. 30.) Kormányrendelet: Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosításáról 3/2002. (II. 15.) OM rendelet: A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésrõl Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CVII. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Sztv.) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) A szabályzat hatálya: Az SZMSZ és a mellékletét képezõ szabályzatok (vezetõi utasítások) betartása kötelezõ érvényû az intézmény minden közalkalmazottjára. Az SZMSZ -t az intézményvezetõ terjeszti elõ, és a nevelõtestület fogadja el a szülõi szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idõre szól. Ezzel egyidejûleg hatályon kívül kerül az elõzõ SZMSZ. 4

5 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az államháztarásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37 (5) bekezdésében foglaltak alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki: Az intézmény neve : Selyemréti Általános és Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény székhelye: Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Címe:3527 Miskolc, Éder György út 1. Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Címe:3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1964 Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 8 évfoyammal működő nevelési- oktatási intézmny Tagozat megnevezése: nappali tagozat, esti tagozat Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Éder György út: 448 fő Az intézmény december 31-ig érvnyes TEÁOR besorolása és megnevezése: Alapfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Oktatást kiegészítő tevékenység gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, levétári tevékenység 5

6 Közétkeztetés Az intézmény december 31-ig érvényes államháztartási, szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás Az intézmény december 31-ig érvényes szakfeladatai: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskoai nevelés- oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Napköziotthonos,iskolaotthonos és tanulószobai ellátás Pedagógiai szakszolgálat Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Diáksport Általános iskolai felnőttoktatás Az intézmény január 1-jétől érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása: 8520-Alapfokú oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évf.) Sajátos nev igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,oktatása (1.-4. évf.) Általános iskolai felnőtoktatás (1.-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évf.) 6

7 Sajátos nev igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,oktatása (5.-8. évf.) Általános iskolai felnőtoktatás (5.-8. évf.) 8559-M.n.s. egyéb oktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi othoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8560-Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 5590-Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés 5629-Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 6820-Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenysége: 7

8 -Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra -A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás konzultáció, speciális illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben -1. évfolyamtól felmenõ rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvû nevelés és oktatás -1. évfolyamtól testnevelés emelt szintû oktatása -1. évfolyamtól emelt szintû mûvészeti oktatás -A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása -Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógy-testnevelés, szakszolgálati körzeti feladat ellátása -Sajátos nevelési igényû tanulók ellátása: a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása -Általános műveltséget megalapozó iskoarendszerű felnőttoktatás a nem tanköteles tanulók részére évfolyamon, esti tagozaton -Képesség kibontakoztató felkészítés -Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás -Tehettségkibontakoztató foglalkozás, valamint hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 8

9 -Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerû nevelés - oktatás -Kulturális, egyéb szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok ellátása -Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása -Bejáró tanulók ellátása -Szervezett intézményi étkeztetés Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége: -Iskolarendszeren kívüli oktatás -Helyiségek, eszközök bérbeadása -Tanfolyamok szervezése -Vendégétkeztetés -Szolgálati lakás fenntartása Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény feladatelltási funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önállóan gazdálkodó, előirányzataival teljes jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott igazgató Az intézményre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: évi XXXIII.tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII: tv. a Munka Törvénykönyvéről évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 9

10 1.1 Belső szervezeti egységek Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a belső szervezeti felépítés a következő: Igazgató (intézményvezető) Harsányi Sándorné Igazgatóhelyettes (intézményvezető-helyettes) Erdei Gyuláné Gazdasági vezető Harcsik Mihályné 10

11 Igazgató Iskolatitkár Általános igazgatóhelyettes Gazdasági vezető. alsós tanítók gazd.ügyintézők felsős tanárok napközis nevelők élelmezés ügyintéző oszályfőnöki alsós munkaköz. vez. élelmezésvezető munkaköz. vez. szakmai munkaközösség vez. napközis munkaközösség vez. konyhai dolgozók szabadidőszervező tanulószobai csoportvezető karbantartók Ifjúságvédelmi felelős DÖK vezető tanár technikai dolgozók közhasznú dolgozók

12 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR Alapító okiratban meghatározott feladatok alaptevékenységei: lásd alapító okirat Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nincs. Az intézmény szakágazati besorolása és megszervezése: általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás napköziotthon és tanulószobai foglalkozás iskolai intézményi közétkeztetés intézményi vagyon működtetése város és községgazdálkodás Felnőttoktatás Utalványozási jog Gyakorolja Hatásköre Ellenjegyző Igazgató korlátozás nélkül gazdasági vezető Kötelezettségvállalási jog Igazgató korlátozás nélkül gazdasági vezető Kimenő levelek aláírási joga Gazdasági hatással járó ügyiratok: Egyéb szakmai, oktatási ügyiratok: igazgató + gazdasági vezető igazgató + aláírási joggal rendelkező igazgatóhelyettes

13 I. Általános rendelkezések 2. Az intézmény jellege: - Önálló költségvetési intézmény - Maradványérdekeltségű gazdálkodást folytat - Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik - Az CIB Bank Zrt-nél vezetett költségvetési elszámolási számla száma: Gazdasági eseményekről kettős könyvvitelt vezet 3. Gazdasági csoport jogállása: Munkáltató: Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Miskolc, Éder Gy.u.1. Felügyeleti szerv: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya, és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály A Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola gazdasági csoportjának dolgozóit az igazgató nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói ellenőrzési jogkört. Gazdasági csoport feladatai: 1. a./ Költségvetés tervezése II. Az igazgató irányításával a gazdaságvezető elkészíti, összeállítja az iskola költségvetését, a költségvetési beszámolót, és a szöveges elemzést. Gondoskodik a költségvetésben megtervezett feladatok végrehajtásáról, költségvetési keret betartásáról. Kimutatásokat vezet a költségvetési előirányzat módosításairól ennek alapján az igazgatónak rendszeresen beszámol az előirányzat felhasználásáról. A költségvetés tervezése során nagy figyelmet fordít arra, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok fő összege egymással megegyezzenek. b./ Pénzellátás Megtervezi a működési feladatok elvégzéséhez szükséges pénzellátást. Felelős a pénzügyi fegyelem megtartásáért, a pénzügyi előírások betartásáért. 13

14 Ellenőrzi a számlák jogosságát, helyességét, intézi a jogos számlák átutalását, kifizetés teljesítését. c./ Vagyonkezelés vagyonnyilvántartás Befektetett eszközeit, anyagát és kis értékű tárgyi eszközeit számítógépes programon tartja nyilván. Felelős a bizonylati fegyelemért kialakítja a csoport számviteli, ügyviteli rendjét, betartatja a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat. Az intézmény eszközeit, forrásait a bizonylati rend és bizonylati szabályzat előírásai alapján nyilvántartja Kialakítja a vagyonnyilvántartás rendjét. d./ Beszámolási kötelezettség Elvégzi a főkönyvi adatok könyvelését, évenkénti egyeztetését az analitikával. Elkészíti a féléves és az éves beszámolót az előírásoknak megfelelően. Elkészíti a negyedéves mérleg jelentéseket az időközi költségvetési jelentéseket, havi infót készít a kiadások bevételek felhasználásának alakulásáról, melyet megküld a Felügyeleti Szervnek, valamint tájékoztatja az intézmény vezetőjét. e./ Adatszolgáltatás Beszámol és adatokat szolgáltat a felettes szervek részére. Köteles az intézmény vezetőjét hiteles, pontos adatokkal ellátni, és - minden jelentős eseményről azonnal tájékoztatni. f./ Számviteli rend Ellenőrzi a kiadások és bevételek bizonylatolását, Ellenőrzi az anyagfelhasználást, anyagkiutalást, Ellenőrzi a házipénztár kezelésének szabályosságát Ellenőrzi a térítési díjak megállapítását, beszedésének szabályosságát. g./ Technikai dolgozók ellenőrzése Elvégzi és irányítja a takarítók, konyhai dolgozók, közhasznú dolgozók, udvaros és karbantartók munkaidő beosztását, munkájuk irányítását. Gondoskodik az épületek és felszerelések kezeléséről, a hibák mielőbbi kijavíttatásáról. Gondoskodik a nyári karbantartási munkák elvégzéséről, ellenőrzi a karbantartók munkaidő felhasználását, anyagfelhasználását. 14

15 2./ Bérfizetési rend Gondoskodik arról, hogy a dolgozók bankszámláira a MÁK átutalja a béreket, a 13. havi illetmények is a bankszámlán keresztül kerülnek kifizetésre. 3./ Szigorú számadású nyomtatványok Gondoskodik a nyomtatványok nyilvántartásáról, és a szükséges mennyiségek beszerzéséről. A nyomtatványok mozgásáról naprakész nyilvántartást vezet. 4./ Étkeztetés Ellátja a tanulók és az alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos teendőket. A nevelők által vezetett adatlap alapján megrendeli a napközisek étkezését. Az ebédlősök, alkalmazottak, vendégétkezők részére az étkezést az élelmezés ügyintéző rendeli meg. A térítési díjak számlázása, nyilvántartása a Menza program segítségével történik. 5./ Házipénztár kezelése A házipénztárban Ft azaz kettőszázezer Ft készpénzt lehet tartani. A pénztáros köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő mennyiségű pénzkészlet legyen a pénztárban. / bevételből, vagy OTP-től történő készpénz felvétellel/ Naprakészen vezetni kell a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat, a pénztárjelentést, és a kiadott előlegek nyilvántartását. 6./ Szabályalkotás rendje Formái: Szervezeti és Működési szabályzat Ügyrend Intézményi számlarend Bizonylati rend és bizonylati album Felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezésének szabályzata Leltározási szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Iratkezelési szabályzat Könyvtárszabályzat Kollektívszerződés Munkavédelmi szabályzat Élelmezési szabályzat Tűzvédelmi utasítás 15

16 7./ Kötelezettségvállalás Informatikai biztonsági szabályzat Közbeszerzési szabályzat Érdekeltségi szabályzat A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséggel jár. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott költségvetés fel nem használt kiadási előirányzata biztosítja e a szükséges fedezetet és egyéb teljesítési kötelezettség előfeltételei fennállnak e. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet, és azt a kötelezettséget vállalóknak alá kell írni és az intézmény gazdasági igazgató-helyettesnek ellen kell jegyezni. A kötelezettségvállalás leggyakrabban előforduló formái: - alkalmazási okiratok /kinevezések, átsorolások, megbízási szerződések/ - megrendelések, - szállítási szerződések A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettség vállalás összege. 8./ Szakmai teljesítés igazolása A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt (okmány alapján) ellenőrzi szakmailag azok jogosultságát, összegszerűségét a szerződés megrendelés, teljesítését. 9./ Alkalmazás Alkalmazást csak az intézmény vezetője eszközölhet az előírt szakmai képzettség figyelembe vételével. Az alkalmazási okiratokat az igazgató utasítására az iskolatitkár tölti ki. A gazdasági csoport és a technika dolgozók munkaköri leírását a mellékletek tartalmazzák. 10./ Alkalmazási okirat Olyan okirat, amelynek segítségével a munkáltató az általa foglalkoztatni kívánt dolgozót közalkalmazotti jogviszonyának feltételeiről, alapbéréről és egyéb közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő körülményekről tájékoztatja. Az intézmény vezetője általa aláírt alkalmazási okirattal a dolgozó munkába állításáról gondoskodik. Kötelezettséget vállal arra, hogy a dolgozó részére a fennálló rendelkezések szerinti bére, és illetménye kifizetésre kerüljön. 16

17 A gazdaságvezető kinevezése az igazgató hatáskörébe tartozik. A munkaerő gazdálkodás követelményeit figyelembe véve a gazdasági ügyintézők, a technikai dolgozók és a közhasznú dolgozók kinevezése a gazdaságvezető véleményezése alapján az igazgató joga. Az intézmény vezetője a Munkaügyi Központtal folyamatosan tartja a kapcsolatot.megköti a közhasznú dolgozókra vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat. Elkészíti a közhasznú dolgozók alkalmazási okiratait, melyet megküld a MÁK ill. a Munkaügyi Központ felé. Havonként az elszámolásokat elkészíti és a továbbításról gondoskodik. 11./ Megrendelés Valamely szolgáltatás, vagy munka elvégzésére vonatkozó írásbeli intézkedés. A megrendelést iktatni kell. A szállító a megrendelésben foglalt feltételek elfogadásáról írásban értesíti az intézményt. Kisiparos munkavállalóknak megállapodás kitöltése szükséges. A megállapodáshoz csatolni kell az árajánlatot, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott. 12./ Szállítási szerződés, megrendelés Tartalmaznia kell: - a megrendelő ill. a szállító fél megnevezését, telephelyét, számlaszámát, - a szolgáltatás tárgyát, minőségét, a fizetendő összeget, teljesítési határidőt, fizetés módját, (készpénz vagy átutalás), - a teljesítés helyét, a munka átadásának, átvételének megjelölését, módját, - a teljesítés biztosítékát, pl. jótállási idő kikötése, kötbér fizetése, - Azok a szállítási szerződések, amely a lényeges feltételeket és a teljesítési biztosítékokat csak részben tartalmazzák, nem jogérvényesek. Egyik fél számára sem kötelező. 13./ Érvényesítés Az érvényesítés a teljesített munka, ill. a szállított áru kifizetését megelőző gazdasági tevékenység. Az érvényesítés során meg kell vizsgálni, hogy az árút, vagy a szolgáltatást megrendelték-e, megtörtént-e az áru, vagy szolgáltatás átvétele. Érvényesítési szempontok: - a számlázott áru, vagy munka átvételének megtörténte, mennyiségileg, minőségileg a megrendeléssel megegyezik-e, - az átvett anyagok, áruk bevételezése megtörtént-e, - a számla ellenőrzése számszakilag megtörtént-e - vizsgálni kell azt is, hogy a számlázott szolgáltatással kapcsolatban történt e előleg fizetése, illetve jogos e a követelés - vizsgálni kell hogy rendelkezésre áll e a pénzügyi fedezet 17

18 - meg kell győződni a kifizetés előtt a bizonylat alaki, tartalmi, számszaki helyességéről, a csatolandó mellékletek meglétéről, kifogás esetén intézkedni kell. - az érvényesítés utalványrendeleten történik. 14./ Utalványozás Az érvényesítés megtörténte után kerül sor az utalványozásra. Utalványozásra az intézmény vezetője jogosult. Az utalványozásra jogosult személy mellett a rendelkezést minden esetben a gazdasági igazgató-helyettesnek is alá kell írnia, mint ellenjegyzőnek. Utalványozás csak írásban történhet. 15./ Egyéb feladatok Pályázatok Figyelemmel kíséri az intézményben a pályázatokat, azokat nyilvántartja. A nyertes pályázatok megvalósulásáért pénzügyileg felel. A kiadási bevételi számlák kiegyenlítését felügyeli. A pályázatok elszámolását pénzügyileg ellenőrzi. Irattározás rendje: Az intézmény iratainak iktatásáért és irattározásáért az iskolatitkár felel. Eszközök, készletek tárolása: A biztonsági szempontokat, munkavédelmi előírásokat betartva történik. Beszerzések rendje: Minden beszerzést, vásárlást az igazgató engedélyez. Az igazgató jóváhagyása után kisebb beszerzéseket az ügyintézők, karbantartók, nagyobb beszerzéseket igazgatóhelyettesek, és a gazdaságvezető eszközöl. 18

19 Belsőellenőrzési kötelezettségek: Minden dolgozó köteles önellenőrzésre. A belső ellenőrzés a vezetői ellenőrzés és a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg ellenőrzési szabályzatnak megfelelően. Kézbesítés rendje: A kézbesítésről és a határidős iratok időbeni eljuttatásáról az iskolatitkár gondoskodik. A kézbesítő könyvbe minden egyes küldeményt be kell vezetni, az átvételeket aláírással igazoltatni kell. Informatikai biztonság: - az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítja az intézménynél az adatvédelmet, az adatbiztonságot, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. - az üzemeltetett informatikai rendszerek rendeltetésszerű használatát, - gondot fordít az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzésére, - az alkalmazott programok és adatállományok dokumentációjának nyilvántartása, - gondot fordít az informatikai rendszer, valamint az rendszer zavartalan üzemeltetésére. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdése alapján az intézményvezető köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, amely a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 19

20 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola szervezete Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezetõ beosztású dolgozók tartoznak: az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezetõ, Az iskola felelõs vezetõje az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsõ szabályzatai által elõírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idõtartamra történik. Az intézményvezetõ kiemelt feladatai: a nevelõ és oktató munka irányítása és ellenõrzése a nevelõtestület vezetése a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és ellenõrzése az intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján munkáltatói jogkör gyakorlása közoktatási intézmény képviselete felnőttoktatási feladatok ellátása együttmûködés a különbözõ közösségekkel a gyermek- és ifjúságvédelmi munka valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelõzésének irányítása a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 20

21 Az intézményvezetõ felelõssége Az intézmény vezetõje - a közoktatási törvénynek megfelelõen egy személyben felelõs az alábbiakért: a szakszerû és törvényes mûködésért az ésszerû és takarékos gazdálkodásért a pedagógiai munkáért a mérési, ellenõrzési feladatok elvégzéséért, a minõségirányítási program mûködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzéséért a felnõtt és gyermek egészségügyi vizsgálatok ellátásáért Az igazgató munkáját segíti: -a székhelyen 1 fõ igazgatóhelyettes, 1 fõ gazdaságvezetõ A pedagógiai vezetõ helyettesek a törvényben meghatározott felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus- munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezõ, határozatlan idõre alkalmazott személyek. A pedagógiai vezetõ helyettesek irányítják közvetlenül a pedagógusok munkáját. A gazdasági vezetõ szakirányú felsõfokú képesítéssel rendelkezõ személy lehet. A gazdasági vezetõ irányítja közvetlenül a pedagógiai képesítéssel nem rendelkezõk munkáját. A vezetõ helyettesek jogköre és felelõssége. A vezetõ helyettesek feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörükre. A vezetõ helyettesek munkaköri leírását az igazgató készíti. A vezetõ helyettesek felelõssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenõen személyes felelõsséggel tartoznak az intézményvezetõnek. A vezetõ helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész mûködésére és pedagógiai munkájára, a belsõ ellenõrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintõ megoldandó problémák jelzésére. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan idõre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozott idõre szól. Az igazgatóhelyettesek és a más vezetõ beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 21

22 A vezetõk kapcsolattartási rendje: Az intézmény vezetõje és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségleteknek megfelelõ rendszerességgel tartanak vezetõi megbeszéléseket. A vezetõség a munkatervben rögzített vezetõi értekezleteket tart. Rendkívüli vezetõi értekezletet az intézményvezetõ az általános munkaidõn belül bármikor összehívhat. Az igazgatót távollétében az alábbi rend szerint helyettesítik: Székhelyen: Az általános iskolai részlegnél az általános igazgatóhelyettes Az általános igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a nevelési igazgatóhelyettes A nevelési igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén az osztályfõnöki munkaközösség vezetõ,szakmai munkaközösségvezetők (humán, természettudományi, idegennyelvi ), alsós munkaközösségvezető és napközis munkaközösségvezető a fent felsorolt sorrendben. Gazdaságvezető helyettesítése: A gazdaságvezetőt akadályoztatása esetén a gazdálkodási ügyintéző helyettesíti. Az intézményvezetõ tartós távolléte esetén a teljes vezetõi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 22

23 Az iskola kibővített vezetõsége Az iskola vezetõségének a tagjai a székhelyen és telephelyen: az igazgató, az igazgatóhelyettesek a szakmai munkaközösségek vezetõk, a diákönkormányzat vezetõje, a közalkalmazotti tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet vezetõje ifjúságvédelmi felelõs felnőttképzési felelős Az iskola vezetõsége az iskolai élet egészére kiterjedõ konzultatív, véleményezõ és javaslattevõ joggal rendelkezõ testület. Az iskola vezetõsége rendszeresen havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetõség megbeszéléseit az igazgató készíti elõ és vezeti. Az iskola vezetõségének a tagjai a belsõ ellenõrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenõrzési feladatokat is ellátnak Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elõírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskola szervezeti egységei Az iskola szervezeti egységei: A szervezeti egység élén az alábbi felelõs beosztású vezetõk állnak: Alsó tagozat: Erdei Gyuláné igazgatóhelyettes Felsõ tagozat: Erdei Gyuláné igazgatóhelyettes Napközi otthon: Erdei Gyuláné igazgatóhelyettes Gazdasági szervezet: Harcsik Mihályné gazdaság vezetõ 23

24 Az iskola szervezeti felépítésének és az információáramlás vázlata Iskolatitkárt az igazgató alá Igazgató Gazdasági vezetés Igazgató helyettesek Iskolavezetőség Technikai dolgozók karbantartók takarítók Kibővített iskolavezetőségi ülés konyha Mk. vezetők DÖK vezetők szakszervezet Tantestületi értékelés munkaértekezlet DÖK Iskolai közösség Szülői munkaközösség Szülők fóruma Minőségi munka Vezetői kör MK ülések MK ülések Szülői értekezlet Egyes nevelők évfolyamok osztályok szülők Minőségi kör Minőségi kör gyerekek 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 T a r t a l o m j e g y z é k 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 1.1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu OM azonosító: 037767 SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014. év május 26. napján AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény 25. 4.bekezdése alapján 2013. év március

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben