Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc augusztus 31. Összeállította: Harsányi Sándorné igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 2. Az iskola alapadatai 3. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az iskola szervezete Az iskola igazgatósága Az iskola kibõvített vezetõsége Az iskola dolgozói 3.2 Az iskola szervezeti egységei 4. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az iskolaközösség 4.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 4.3. A nevelõk közösségei A nevelõtestület 4.4. A szülõi szervezet (közösség) 4.5. A tanulók közösségei 4.6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 5. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola működési rendje 7. A tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthon mûködésére vonatkozó általános szabályok 7.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 2

3 8. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 9. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 10. Az iskolai könyvtár működési rendje 11. A mindennapi testedzés formái 12. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 13. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói-és gyermkbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok elõírásai alapján 14. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 15. Az iskolai tankönyvellátás rendje 16. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 17. Az intézményben folytatható reklámtevékenység 18. Tanítási időkeret elszámolás Záró rendelkezések Mellékletek 1. sz. melléklet Az iskola könyvtárának gyűjtőköri szabályzata 2.sz. melléklet Adatkezelési szabályzat 3

4 1. A SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat célja, tartalma A szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza valamely intézmény (szervezet) számára a struktúra és a mûködés alapvetõ irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ biztosítja: a szervezeti felépítettség kialakítását, a mûködés közben megvalósítandó rendezettséget, az alkalmazottak számára követendõ magatartási szabályokat. Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ jogszabályi alapja: évi XXII. törvény: A munka törvénykönyve évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt) évi LXXIX. törvény: A közoktatásról 138/1992. évi (X. 8.) Kormányrendelet: A Kjt végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet: A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl 217/1998. évi (XII. 30.) Kormányrendelet: Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosításáról 3/2002. (II. 15.) OM rendelet: A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésrõl Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CVII. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Sztv.) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) A szabályzat hatálya: Az SZMSZ és a mellékletét képezõ szabályzatok (vezetõi utasítások) betartása kötelezõ érvényû az intézmény minden közalkalmazottjára. Az SZMSZ -t az intézményvezetõ terjeszti elõ, és a nevelõtestület fogadja el a szülõi szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idõre szól. Ezzel egyidejûleg hatályon kívül kerül az elõzõ SZMSZ. 4

5 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az államháztarásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37 (5) bekezdésében foglaltak alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki: Az intézmény neve : Selyemréti Általános és Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény székhelye: Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Címe:3527 Miskolc, Éder György út 1. Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Címe:3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1964 Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 8 évfoyammal működő nevelési- oktatási intézmny Tagozat megnevezése: nappali tagozat, esti tagozat Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Éder György út: 448 fő Az intézmény december 31-ig érvnyes TEÁOR besorolása és megnevezése: Alapfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Oktatást kiegészítő tevékenység gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, levétári tevékenység 5

6 Közétkeztetés Az intézmény december 31-ig érvényes államháztartási, szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás Az intézmény december 31-ig érvényes szakfeladatai: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskoai nevelés- oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Napköziotthonos,iskolaotthonos és tanulószobai ellátás Pedagógiai szakszolgálat Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Diáksport Általános iskolai felnőttoktatás Az intézmény január 1-jétől érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása: 8520-Alapfokú oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évf.) Sajátos nev igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,oktatása (1.-4. évf.) Általános iskolai felnőtoktatás (1.-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évf.) 6

7 Sajátos nev igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,oktatása (5.-8. évf.) Általános iskolai felnőtoktatás (5.-8. évf.) 8559-M.n.s. egyéb oktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi othoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8560-Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 5590-Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés 5629-Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 6820-Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenysége: 7

8 -Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra -A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás konzultáció, speciális illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben -1. évfolyamtól felmenõ rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvû nevelés és oktatás -1. évfolyamtól testnevelés emelt szintû oktatása -1. évfolyamtól emelt szintû mûvészeti oktatás -A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása -Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógy-testnevelés, szakszolgálati körzeti feladat ellátása -Sajátos nevelési igényû tanulók ellátása: a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása -Általános műveltséget megalapozó iskoarendszerű felnőttoktatás a nem tanköteles tanulók részére évfolyamon, esti tagozaton -Képesség kibontakoztató felkészítés -Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás -Tehettségkibontakoztató foglalkozás, valamint hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 8

9 -Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerû nevelés - oktatás -Kulturális, egyéb szabadidõs és egészségfejlesztési feladatok ellátása -Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása -Bejáró tanulók ellátása -Szervezett intézményi étkeztetés Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége: -Iskolarendszeren kívüli oktatás -Helyiségek, eszközök bérbeadása -Tanfolyamok szervezése -Vendégétkeztetés -Szolgálati lakás fenntartása Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az intézmény feladatelltási funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önállóan gazdálkodó, előirányzataival teljes jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott igazgató Az intézményre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: évi XXXIII.tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII: tv. a Munka Törvénykönyvéről évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 9

10 1.1 Belső szervezeti egységek Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a belső szervezeti felépítés a következő: Igazgató (intézményvezető) Harsányi Sándorné Igazgatóhelyettes (intézményvezető-helyettes) Erdei Gyuláné Gazdasági vezető Harcsik Mihályné 10

11 Igazgató Iskolatitkár Általános igazgatóhelyettes Gazdasági vezető. alsós tanítók gazd.ügyintézők felsős tanárok napközis nevelők élelmezés ügyintéző oszályfőnöki alsós munkaköz. vez. élelmezésvezető munkaköz. vez. szakmai munkaközösség vez. napközis munkaközösség vez. konyhai dolgozók szabadidőszervező tanulószobai csoportvezető karbantartók Ifjúságvédelmi felelős DÖK vezető tanár technikai dolgozók közhasznú dolgozók

12 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR Alapító okiratban meghatározott feladatok alaptevékenységei: lásd alapító okirat Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nincs. Az intézmény szakágazati besorolása és megszervezése: általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás napköziotthon és tanulószobai foglalkozás iskolai intézményi közétkeztetés intézményi vagyon működtetése város és községgazdálkodás Felnőttoktatás Utalványozási jog Gyakorolja Hatásköre Ellenjegyző Igazgató korlátozás nélkül gazdasági vezető Kötelezettségvállalási jog Igazgató korlátozás nélkül gazdasági vezető Kimenő levelek aláírási joga Gazdasági hatással járó ügyiratok: Egyéb szakmai, oktatási ügyiratok: igazgató + gazdasági vezető igazgató + aláírási joggal rendelkező igazgatóhelyettes

13 I. Általános rendelkezések 2. Az intézmény jellege: - Önálló költségvetési intézmény - Maradványérdekeltségű gazdálkodást folytat - Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik - Az CIB Bank Zrt-nél vezetett költségvetési elszámolási számla száma: Gazdasági eseményekről kettős könyvvitelt vezet 3. Gazdasági csoport jogállása: Munkáltató: Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Miskolc, Éder Gy.u.1. Felügyeleti szerv: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya, és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály A Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola gazdasági csoportjának dolgozóit az igazgató nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói ellenőrzési jogkört. Gazdasági csoport feladatai: 1. a./ Költségvetés tervezése II. Az igazgató irányításával a gazdaságvezető elkészíti, összeállítja az iskola költségvetését, a költségvetési beszámolót, és a szöveges elemzést. Gondoskodik a költségvetésben megtervezett feladatok végrehajtásáról, költségvetési keret betartásáról. Kimutatásokat vezet a költségvetési előirányzat módosításairól ennek alapján az igazgatónak rendszeresen beszámol az előirányzat felhasználásáról. A költségvetés tervezése során nagy figyelmet fordít arra, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok fő összege egymással megegyezzenek. b./ Pénzellátás Megtervezi a működési feladatok elvégzéséhez szükséges pénzellátást. Felelős a pénzügyi fegyelem megtartásáért, a pénzügyi előírások betartásáért. 13

14 Ellenőrzi a számlák jogosságát, helyességét, intézi a jogos számlák átutalását, kifizetés teljesítését. c./ Vagyonkezelés vagyonnyilvántartás Befektetett eszközeit, anyagát és kis értékű tárgyi eszközeit számítógépes programon tartja nyilván. Felelős a bizonylati fegyelemért kialakítja a csoport számviteli, ügyviteli rendjét, betartatja a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat. Az intézmény eszközeit, forrásait a bizonylati rend és bizonylati szabályzat előírásai alapján nyilvántartja Kialakítja a vagyonnyilvántartás rendjét. d./ Beszámolási kötelezettség Elvégzi a főkönyvi adatok könyvelését, évenkénti egyeztetését az analitikával. Elkészíti a féléves és az éves beszámolót az előírásoknak megfelelően. Elkészíti a negyedéves mérleg jelentéseket az időközi költségvetési jelentéseket, havi infót készít a kiadások bevételek felhasználásának alakulásáról, melyet megküld a Felügyeleti Szervnek, valamint tájékoztatja az intézmény vezetőjét. e./ Adatszolgáltatás Beszámol és adatokat szolgáltat a felettes szervek részére. Köteles az intézmény vezetőjét hiteles, pontos adatokkal ellátni, és - minden jelentős eseményről azonnal tájékoztatni. f./ Számviteli rend Ellenőrzi a kiadások és bevételek bizonylatolását, Ellenőrzi az anyagfelhasználást, anyagkiutalást, Ellenőrzi a házipénztár kezelésének szabályosságát Ellenőrzi a térítési díjak megállapítását, beszedésének szabályosságát. g./ Technikai dolgozók ellenőrzése Elvégzi és irányítja a takarítók, konyhai dolgozók, közhasznú dolgozók, udvaros és karbantartók munkaidő beosztását, munkájuk irányítását. Gondoskodik az épületek és felszerelések kezeléséről, a hibák mielőbbi kijavíttatásáról. Gondoskodik a nyári karbantartási munkák elvégzéséről, ellenőrzi a karbantartók munkaidő felhasználását, anyagfelhasználását. 14

15 2./ Bérfizetési rend Gondoskodik arról, hogy a dolgozók bankszámláira a MÁK átutalja a béreket, a 13. havi illetmények is a bankszámlán keresztül kerülnek kifizetésre. 3./ Szigorú számadású nyomtatványok Gondoskodik a nyomtatványok nyilvántartásáról, és a szükséges mennyiségek beszerzéséről. A nyomtatványok mozgásáról naprakész nyilvántartást vezet. 4./ Étkeztetés Ellátja a tanulók és az alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos teendőket. A nevelők által vezetett adatlap alapján megrendeli a napközisek étkezését. Az ebédlősök, alkalmazottak, vendégétkezők részére az étkezést az élelmezés ügyintéző rendeli meg. A térítési díjak számlázása, nyilvántartása a Menza program segítségével történik. 5./ Házipénztár kezelése A házipénztárban Ft azaz kettőszázezer Ft készpénzt lehet tartani. A pénztáros köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő mennyiségű pénzkészlet legyen a pénztárban. / bevételből, vagy OTP-től történő készpénz felvétellel/ Naprakészen vezetni kell a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat, a pénztárjelentést, és a kiadott előlegek nyilvántartását. 6./ Szabályalkotás rendje Formái: Szervezeti és Működési szabályzat Ügyrend Intézményi számlarend Bizonylati rend és bizonylati album Felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezésének szabályzata Leltározási szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Iratkezelési szabályzat Könyvtárszabályzat Kollektívszerződés Munkavédelmi szabályzat Élelmezési szabályzat Tűzvédelmi utasítás 15

16 7./ Kötelezettségvállalás Informatikai biztonsági szabályzat Közbeszerzési szabályzat Érdekeltségi szabályzat A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséggel jár. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott költségvetés fel nem használt kiadási előirányzata biztosítja e a szükséges fedezetet és egyéb teljesítési kötelezettség előfeltételei fennállnak e. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet, és azt a kötelezettséget vállalóknak alá kell írni és az intézmény gazdasági igazgató-helyettesnek ellen kell jegyezni. A kötelezettségvállalás leggyakrabban előforduló formái: - alkalmazási okiratok /kinevezések, átsorolások, megbízási szerződések/ - megrendelések, - szállítási szerződések A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettség vállalás összege. 8./ Szakmai teljesítés igazolása A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt (okmány alapján) ellenőrzi szakmailag azok jogosultságát, összegszerűségét a szerződés megrendelés, teljesítését. 9./ Alkalmazás Alkalmazást csak az intézmény vezetője eszközölhet az előírt szakmai képzettség figyelembe vételével. Az alkalmazási okiratokat az igazgató utasítására az iskolatitkár tölti ki. A gazdasági csoport és a technika dolgozók munkaköri leírását a mellékletek tartalmazzák. 10./ Alkalmazási okirat Olyan okirat, amelynek segítségével a munkáltató az általa foglalkoztatni kívánt dolgozót közalkalmazotti jogviszonyának feltételeiről, alapbéréről és egyéb közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő körülményekről tájékoztatja. Az intézmény vezetője általa aláírt alkalmazási okirattal a dolgozó munkába állításáról gondoskodik. Kötelezettséget vállal arra, hogy a dolgozó részére a fennálló rendelkezések szerinti bére, és illetménye kifizetésre kerüljön. 16

17 A gazdaságvezető kinevezése az igazgató hatáskörébe tartozik. A munkaerő gazdálkodás követelményeit figyelembe véve a gazdasági ügyintézők, a technikai dolgozók és a közhasznú dolgozók kinevezése a gazdaságvezető véleményezése alapján az igazgató joga. Az intézmény vezetője a Munkaügyi Központtal folyamatosan tartja a kapcsolatot.megköti a közhasznú dolgozókra vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat. Elkészíti a közhasznú dolgozók alkalmazási okiratait, melyet megküld a MÁK ill. a Munkaügyi Központ felé. Havonként az elszámolásokat elkészíti és a továbbításról gondoskodik. 11./ Megrendelés Valamely szolgáltatás, vagy munka elvégzésére vonatkozó írásbeli intézkedés. A megrendelést iktatni kell. A szállító a megrendelésben foglalt feltételek elfogadásáról írásban értesíti az intézményt. Kisiparos munkavállalóknak megállapodás kitöltése szükséges. A megállapodáshoz csatolni kell az árajánlatot, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott. 12./ Szállítási szerződés, megrendelés Tartalmaznia kell: - a megrendelő ill. a szállító fél megnevezését, telephelyét, számlaszámát, - a szolgáltatás tárgyát, minőségét, a fizetendő összeget, teljesítési határidőt, fizetés módját, (készpénz vagy átutalás), - a teljesítés helyét, a munka átadásának, átvételének megjelölését, módját, - a teljesítés biztosítékát, pl. jótállási idő kikötése, kötbér fizetése, - Azok a szállítási szerződések, amely a lényeges feltételeket és a teljesítési biztosítékokat csak részben tartalmazzák, nem jogérvényesek. Egyik fél számára sem kötelező. 13./ Érvényesítés Az érvényesítés a teljesített munka, ill. a szállított áru kifizetését megelőző gazdasági tevékenység. Az érvényesítés során meg kell vizsgálni, hogy az árút, vagy a szolgáltatást megrendelték-e, megtörtént-e az áru, vagy szolgáltatás átvétele. Érvényesítési szempontok: - a számlázott áru, vagy munka átvételének megtörténte, mennyiségileg, minőségileg a megrendeléssel megegyezik-e, - az átvett anyagok, áruk bevételezése megtörtént-e, - a számla ellenőrzése számszakilag megtörtént-e - vizsgálni kell azt is, hogy a számlázott szolgáltatással kapcsolatban történt e előleg fizetése, illetve jogos e a követelés - vizsgálni kell hogy rendelkezésre áll e a pénzügyi fedezet 17

18 - meg kell győződni a kifizetés előtt a bizonylat alaki, tartalmi, számszaki helyességéről, a csatolandó mellékletek meglétéről, kifogás esetén intézkedni kell. - az érvényesítés utalványrendeleten történik. 14./ Utalványozás Az érvényesítés megtörténte után kerül sor az utalványozásra. Utalványozásra az intézmény vezetője jogosult. Az utalványozásra jogosult személy mellett a rendelkezést minden esetben a gazdasági igazgató-helyettesnek is alá kell írnia, mint ellenjegyzőnek. Utalványozás csak írásban történhet. 15./ Egyéb feladatok Pályázatok Figyelemmel kíséri az intézményben a pályázatokat, azokat nyilvántartja. A nyertes pályázatok megvalósulásáért pénzügyileg felel. A kiadási bevételi számlák kiegyenlítését felügyeli. A pályázatok elszámolását pénzügyileg ellenőrzi. Irattározás rendje: Az intézmény iratainak iktatásáért és irattározásáért az iskolatitkár felel. Eszközök, készletek tárolása: A biztonsági szempontokat, munkavédelmi előírásokat betartva történik. Beszerzések rendje: Minden beszerzést, vásárlást az igazgató engedélyez. Az igazgató jóváhagyása után kisebb beszerzéseket az ügyintézők, karbantartók, nagyobb beszerzéseket igazgatóhelyettesek, és a gazdaságvezető eszközöl. 18

19 Belsőellenőrzési kötelezettségek: Minden dolgozó köteles önellenőrzésre. A belső ellenőrzés a vezetői ellenőrzés és a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg ellenőrzési szabályzatnak megfelelően. Kézbesítés rendje: A kézbesítésről és a határidős iratok időbeni eljuttatásáról az iskolatitkár gondoskodik. A kézbesítő könyvbe minden egyes küldeményt be kell vezetni, az átvételeket aláírással igazoltatni kell. Informatikai biztonság: - az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítja az intézménynél az adatvédelmet, az adatbiztonságot, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. - az üzemeltetett informatikai rendszerek rendeltetésszerű használatát, - gondot fordít az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzésére, - az alkalmazott programok és adatállományok dokumentációjának nyilvántartása, - gondot fordít az informatikai rendszer, valamint az rendszer zavartalan üzemeltetésére. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdése alapján az intézményvezető köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, amely a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 19

20 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola szervezete Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezetõ beosztású dolgozók tartoznak: az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezetõ, Az iskola felelõs vezetõje az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsõ szabályzatai által elõírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idõtartamra történik. Az intézményvezetõ kiemelt feladatai: a nevelõ és oktató munka irányítása és ellenõrzése a nevelõtestület vezetése a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és ellenõrzése az intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján munkáltatói jogkör gyakorlása közoktatási intézmény képviselete felnőttoktatási feladatok ellátása együttmûködés a különbözõ közösségekkel a gyermek- és ifjúságvédelmi munka valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelõzésének irányítása a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 20

21 Az intézményvezetõ felelõssége Az intézmény vezetõje - a közoktatási törvénynek megfelelõen egy személyben felelõs az alábbiakért: a szakszerû és törvényes mûködésért az ésszerû és takarékos gazdálkodásért a pedagógiai munkáért a mérési, ellenõrzési feladatok elvégzéséért, a minõségirányítási program mûködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzéséért a felnõtt és gyermek egészségügyi vizsgálatok ellátásáért Az igazgató munkáját segíti: -a székhelyen 1 fõ igazgatóhelyettes, 1 fõ gazdaságvezetõ A pedagógiai vezetõ helyettesek a törvényben meghatározott felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus- munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezõ, határozatlan idõre alkalmazott személyek. A pedagógiai vezetõ helyettesek irányítják közvetlenül a pedagógusok munkáját. A gazdasági vezetõ szakirányú felsõfokú képesítéssel rendelkezõ személy lehet. A gazdasági vezetõ irányítja közvetlenül a pedagógiai képesítéssel nem rendelkezõk munkáját. A vezetõ helyettesek jogköre és felelõssége. A vezetõ helyettesek feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörükre. A vezetõ helyettesek munkaköri leírását az igazgató készíti. A vezetõ helyettesek felelõssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenõen személyes felelõsséggel tartoznak az intézményvezetõnek. A vezetõ helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész mûködésére és pedagógiai munkájára, a belsõ ellenõrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintõ megoldandó problémák jelzésére. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan idõre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozott idõre szól. Az igazgatóhelyettesek és a más vezetõ beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 21

22 A vezetõk kapcsolattartási rendje: Az intézmény vezetõje és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségleteknek megfelelõ rendszerességgel tartanak vezetõi megbeszéléseket. A vezetõség a munkatervben rögzített vezetõi értekezleteket tart. Rendkívüli vezetõi értekezletet az intézményvezetõ az általános munkaidõn belül bármikor összehívhat. Az igazgatót távollétében az alábbi rend szerint helyettesítik: Székhelyen: Az általános iskolai részlegnél az általános igazgatóhelyettes Az általános igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a nevelési igazgatóhelyettes A nevelési igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén az osztályfõnöki munkaközösség vezetõ,szakmai munkaközösségvezetők (humán, természettudományi, idegennyelvi ), alsós munkaközösségvezető és napközis munkaközösségvezető a fent felsorolt sorrendben. Gazdaságvezető helyettesítése: A gazdaságvezetőt akadályoztatása esetén a gazdálkodási ügyintéző helyettesíti. Az intézményvezetõ tartós távolléte esetén a teljes vezetõi jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 22

23 Az iskola kibővített vezetõsége Az iskola vezetõségének a tagjai a székhelyen és telephelyen: az igazgató, az igazgatóhelyettesek a szakmai munkaközösségek vezetõk, a diákönkormányzat vezetõje, a közalkalmazotti tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet vezetõje ifjúságvédelmi felelõs felnőttképzési felelős Az iskola vezetõsége az iskolai élet egészére kiterjedõ konzultatív, véleményezõ és javaslattevõ joggal rendelkezõ testület. Az iskola vezetõsége rendszeresen havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetõség megbeszéléseit az igazgató készíti elõ és vezeti. Az iskola vezetõségének a tagjai a belsõ ellenõrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenõrzési feladatokat is ellátnak Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elõírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskola szervezeti egységei Az iskola szervezeti egységei: A szervezeti egység élén az alábbi felelõs beosztású vezetõk állnak: Alsó tagozat: Erdei Gyuláné igazgatóhelyettes Felsõ tagozat: Erdei Gyuláné igazgatóhelyettes Napközi otthon: Erdei Gyuláné igazgatóhelyettes Gazdasági szervezet: Harcsik Mihályné gazdaság vezetõ 23

24 Az iskola szervezeti felépítésének és az információáramlás vázlata Iskolatitkárt az igazgató alá Igazgató Gazdasági vezetés Igazgató helyettesek Iskolavezetőség Technikai dolgozók karbantartók takarítók Kibővített iskolavezetőségi ülés konyha Mk. vezetők DÖK vezetők szakszervezet Tantestületi értékelés munkaértekezlet DÖK Iskolai közösség Szülői munkaközösség Szülők fóruma Minőségi munka Vezetői kör MK ülések MK ülések Szülői értekezlet Egyes nevelők évfolyamok osztályok szülők Minőségi kör Minőségi kör gyerekek 24

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Napraforgó Óvoda

A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Napraforgó Óvoda A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) 1. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben