Tantárgyleírások. Angol módszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyleírások. Angol módszertan"

Átírás

1 Tantárgyleírások Tantárgy neve Angol módszertan Tantárgy kódja TK 9011L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1 +3 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Kiss Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy az elméleti és gyakorlati órák szoros kapcsolatára épül. Az első félévben az előadássorozat fő célja elméleti ismeretanyag továbbítása a nyelvtanítás témakörben. A hallgatók elsajátítanak egy átfogó ismeretanyagot, melyre a későbbiek során bátran építhetik gyakorlati tapasztalataikat. A gyakorlati képzés, a szeminárium az előadáson nyújtott ismereteket gyakorlati példákkal támasztja alá, így mintegy kézzelfoghatóvá téve a nyelvtanítás számos aspektusát. A szeminárium ugródeszkaként szolgál a későbbi tanítási gyakorlat sikeres teljesítéséhez. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: Az első félévben az előadások általános képet festenek a különböző nyelvtanítási módszerekről, mintegy lehetőséget teremtve a hallgatók számára, hogy kiválaszthassák a számukra legjobban illő módszert, illetve a különböző módszerek és technikák ütközésével saját stílust alakítsanak ki. Szintén ebben a félévben kerül terítékre az óratervezés is, ami elengedhetetlenül fontos az elkövetkező tanítási gyakorlat sikereihez. Egy másik fontos terület a számonkérés, melynek különböző típusaiból kaphatnak képet a hallgatók a félév során. A gyakorlati képzés során a fő hangsúly a hallgatók felkészítésére kerül a 7. vagy 8. félévben kezdődő tanítási gyakorlatra. Ennek érdekében különböző ötletek megbeszélésre kerül sor. A hallgatóknak lehetősége nyílik, hogy a tanulócsoport keretein belül mikro-tanításokat készítsenek, melyek során társaikat tanítják. Ezeket a tanításokat alkalomszerűen videón is rögzítjük, így mód van alapos elemzésükre. Lehetőség nyílik a különböző munkaformák (pár, csoport, teljes osztály) kipróbálására egy 'biztonságos' környezetben. A hallgatók betekintést nyernek a szótanítás, az új nyelvtani anyag ismertetésének technikáiba is. 1. An introduction to the course. What is a good lesson like? 2. Approaches and methods in ELT 3. Presentation techniques. Instructions. 4. Five minute activities 5. Teaching pronunciation 6. Teaching, Practising and Testing Vocabulary 7. MID TERM TEST. Grammar presentation Grammar presentation 2. preparing for the micro-teaching session 9. MICRO TEACHING on grammar MICRO TEACHING on grammar Classroom management group dynamics

2 12. END TERM TEST. Lesson planning: aims and objectives 13. Lesson planning: aims and objectives 14. Classroom observation - video 15. Revision, evaluation of the term 3. A képzés követelményei: A tananyag jellege megköveteli a megfelelő szintű nyelvi tudást, amelyet az első év végén egy nyelvi alapvizsga mér fel, az ötödik félévben pedig egy nyelvi-nyelvészeti szigorlat. A tárgy két féléven keresztül elméleti (előadás) és gyakorlati (szeminárium) oktatására épül. Az órarendi elfoglaltság mellett a diákok mintegy 2-3 órát töltenek otthoni felkészüléssel (kijelölt szakirodalom olvasása, óraterv készítése, önálló dolgozatok ill. feladatlapok készítése.) 4. Számonkérés módja: gyakorlati jegy 5. Kötelező irodalom jegyzéke: Dubin, F. and Olshtain, E. (1986). Course Design. Cambridge University Press. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman Harmer, J. (1998). How to Teach English. Longman. Hutchinson, T. and Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge University Medgyes, P. & Malderez, A. (eds). (1996). Changing Perspectives in Teacher Education. Macmillan Heinemann. Munby, J. (1978). Communicative Syllabus Design. Cambridge University Press. Nunan, D. (1988). The Learner-Centered Curriculum. Cambridge University Press. Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. CUP. Press. Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Heinemann. Shekan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold. Willis, J. (1996). A Framework for Teacher Education. Macmillan Heinemann. Yalden, J. (1987). Principles of Course Design for Language Teaching. Cambridge University Press.

3 Tantárgy neve Brit irodalomtörténet - angol líra Tantárgy kódja AN 4304L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4303L Tantárgyfelelős neve Dr. Ujszászi Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások célja, megismertetni a hallgatókat a költészet sajátos formai kifejezéskincsével, bemutatva az angol líra fejlődésének legfontosabb állomásait és alkotóit a kezdetektől a 20. század elejéig. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Bevezetés a költészet tanulmányozásába, alapfogalmak, a költészet sajátosságai. Alliteratív és metrikus verselés 2 A szonett története a kezdetektől a romantika koráig 3 A szonett a 19. Században 4 Metafizikus költészet 5 A Blank verse története és kiteljesedése Milton Elveszett Paradicsom c. költeményében 6 A Blank verse a preromantika és a romantika korában 7 A népies versforma kultusza. Robert Burns költészete 8 A dal mint lírai műfaj Blake és Wordsworth költészetében 9 A ballada a romantika korában A broadside ballada és a népballada irodalmi változatai Blake: London és Coleridge: A vén tengerész c. művei 10 A hosszabb és bonyolultabb versformák. A romantikus óda: Keats és Shelley 11 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében. R. Browning 12 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében: Tennyson 13 Bevezetés a 20. Századi költészet tanulmányozásába. W. B. Yeats művészete 14 Bevezetés a 20 századi költészet tanulmányozásába. Dylan Thomas és W. Auden költészete 15 Összegzés: Az angol líra fő irányai. Tájékoztatás a vizsgáról. 3. A képzés követelményei: A hallgatók látogassák az előadásokat, és a megadott feladatok szerint tanulmányozzák az előadáson szereplő témákhoz tartozó irodalmi anyagot. 4. Számonkérés módja: kollokvium. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Derek Allen Paul Smith: English and American Literature, La Spiga Languages Roger Gower: Past Into Present, Longman Bertha Csilla: English Literature in the Nineteenth Century and in the First Half of the Twentieth. Tankönyvkiadó

4 Tantárgy neve Brit irodalomtörténet - angol líra Tantárgy kódja AN 4305L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4302L Tantárgyfelelős neve Dr. Ujszászi Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szemináriumok célja, megismertetni a hallgatókat a költészet sajátos formai kifejezéskincsével, bemutatva az angol líra fejlődésének legfontosabb állomásait és alkotóit a kezdetektől a 20. század elejéig. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Bevezetés a költészet tanulmányozásába, alapfogalmak, a költészet sajátosságai. Alliteratív és metrikus verselés 2 A szonett története a kezdetektől a romantika koráig 3 A szonett a 19. Században 4 Metafizikus költészet 5 A Blank verse története és kiteljesedése Milton Elveszett Paradicsom c. költeményében 6 A Blank verse a preromantika és a romantika korában 7 A népies versforma kultusza. Robert Burns költészete 8 A dal mint lírai műfaj Blake és Wordsworth költészetében 9 A ballada a romantika korában A broadside ballada és a népballada irodalmi változatai Blake: London és Coleridge: A vén tengerész c. művei 10 A hosszabb és bonyolultabb versformák. A romantikus óda: Keats és Shelley 11 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében. R. Browning 12 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében: Tennyson 13 Bevezetés a 20. Századi költészet tanulmányozásába. W. B. Yeats művészete 14 Bevezetés a 20 századi költészet tanulmányozásába. Dylan Thomas és W. Auden költészete 15 Összegzés: Az angol líra fő irányai. Tájékoztatás a vizsgáról. 3. A képzés követelményei: A szemináriumok való aktív részvétel. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Derek Allen Paul Smith: English and American Literature, La Spiga Languages Roger Gower: Past Into Present, Longman Bertha Csilla: English Literature in the Nineteenth Century and in the First Half of the Twentieth. Tankönyvkiadó

5 Tantárgy neve Angol mondattan Tantárgy kódja AN 4211L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja minősített aláírás Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4207L és AN 4208L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások célja, hogy az angol nyelv szintakszisának fő területeit bemutassa. Mind az egyszerű, mind pedig az összetett mondatok formai és funkcionális rendszerének megismerése kívánatos. Az elméleti háttér a mondatok összekapcsolása, a mondat érthetősége és az információ-fókusz vonatkozásában is szükség szerint biztosított az előadások révén. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: The Simple Sentence 1. The study of sentence structure: clause patterns; Syntactic functions of clause elements 2. Semantic roles of clause elements 3. Subject-verb concord; concord of person, other types of concord 4. Sentence types and discourse functions 5. Negation; Questions; Directives, exclamatives, irregular sentences 6. Pro-form and ellipsis The Complex Sentence 7. Coordination 8. Subordination; finite, non-finite and verbless clauses 9. Functional classification of dependent clauses 10. Nominal clauses semantic functions 11. Adverbial clauses semantic functions 12. The verb phrase in dependent clauses 13. Sentence connection 14. Sentence complexity and comprehensibility 15. Information focus 3. A képzés követelményei: A heti 3 óra órarendi elfoglaltság természetesen nem elegendő az angol nyelvtan e nagyon nagy és nehéz területének feldolgozására, ennél több időt igényel az önálló feladatmegoldás és gyakorlás. Szükséges az otthoni gyakorlati feladatok rendszeres elvégzése. Két zárthelyi dolgozat megírása. 4. Számonkérés módja: Az elméleti ismeretekről kollokviumon adnak számot a hallgatók

6 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, J (1987). English Grammar Exercises. Cassell Bozai, Á. (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1994). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R.A. (1975). A Reference Grammar for Students of English. Longman Close, R.A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. Longman Kenesei, I. (szerk). (1993). A Textbook in English syntax. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Quirk, R. et al (1985). A Comprehensive Grammar of the English language. Longman Thomson, A.J., & Martinet, A.V. (1988) A Practical English Grammar - Exercises. OUP

7 Tantárgy neve Angol mondattan Tantárgy kódja AN 4210L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4206L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A gyakorlatokon külön figyelmet fordítunk a magyartól eltérő szerkezetek tudatosítására Az elméleti háttér a mondatok összekapcsolása, a mondat érthetősége és az információfókusz vonatkozásában is szükség szerint biztosított az előadások révén.. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 16. The study of sentence structure: clause patterns; Syntactic functions of clause elements 17. Semantic roles of clause elements 18. Subject-verb concord; concord of person, other types of concord 19. Sentence types and discourse functions 20. Negation; Questions; Directives, exclamatives, irregular sentences 21. Pro-form and ellipsis The Complex Sentence 22. Coordination 23. Subordination; finite, non-finite and verbless clauses 24. Functional classification of dependent clauses 25. Nominal clauses semantic functions 26. Adverbial clauses semantic functions 27. The verb phrase in dependent clauses 28. Sentence connection 29. Sentence complexity and comprehensibility 30. Information focus 3. A képzés követelményei: Az órarendi elfoglaltság természetesen nem elegendő az angol nyelvtan e nagyon nagy és nehéz területének feldolgozására, ennél több időt igényel az önálló feladatmegoldás és gyakorlás. Szükséges az otthoni gyakorlati feladatok rendszeres elvégzése, a szemináriumon való aktív részvétel. Két zárthelyi dolgozat megírása. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5 Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, J (1987). English Grammar Exercises. Cassell Bozai, Á. (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1994). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R.A. (1975). A Reference Grammar for Students of English. Longman Close, R.A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. Longman Kenesei, I. (szerk). (1993). A Textbook in English syntax. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Quirk, R. et al (1985). A Comprehensive Grammar of the English language. Longman Thomson, A.J., & Martinet, A.V. (1988) A Practical English Grammar - Exercises. OUP

8 Tantárgy neve Angol módszertan Tantárgy kódja TK 9013 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) TK 9011 Tantárgyfelelős neve Kiss Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy az elméleti és gyakorlati órák szoros kapcsolatára épül. Az első félévben az előadássorozat fő célja elméleti ismeretanyag továbbítása a nyelvtanítás témakörben. A hallgatók elsajátítanak egy átfogó ismeretanyagot, melyre a későbbiek során bátran építhetik gyakorlati tapasztalataikat. Az előadások során a hallgatók megismerkednek a tanítás és a tanulás különböző jellemzőivel, ami későbbi munkájuk során segíti őket gyakorlati problémák megoldásában. A második félévben a feladat lényegében megegyezik az előző előadás sorozatéval. Különbség mindössze abban található, hogy míg az előbbi a nyelvtanítás általános kérdéseivel foglalkozott, addig ez a félév inkább a gyakorlati megközelítésének ad teret. A második félévben a kurzus alapfeladata a különböző technikák megismertetése a hallgatókkal - azonos az előző félévvel. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: A második félév főként a négy alapkészség - az olvasás, írás, hallás utáni megértés és a beszéd-fejlesztésnek és gyakorlásának kérdéseivel foglalkozik. Sor kerül a nyelvi készségek vizsgálatára mind a tanár, mind a diák szemszögéből, a különböző készségek prioritásának megállapítására, illetve ezek öszekapcsolására, integrálására is. Az előző félévben óratervezésből tovább lépnek a hallgatók a teljes tanterv megtervezésének feladatára, ami magában foglalja a tankönyvválasztást illetve adaptálást, saját tananyag készítését és a diákok igényeinek felmérését is. Mivel a második félévben az előadások a nyelvi készségek tanításával foglalkoznak, így a szemináriumok szorosan ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak. Csakúgy, mint az előző félévben lehetőség nyílik az elsajátított módszerek csoporton belüli kipróbálása. 1. What does real-life listening involve? Creating opportunities for real-life listening in the classroom 2. Types of listening activities 3. How do we read? Beginning reading. 4. Types of reading activities Types of reading activities Successful oral practice. The functions of topic and task 7. Types of speaking activities (discussions that work; role play and related techniques) 8. Oral testing and correction 9. Written versus spoken text. Teaching procedures 10. The process of composition. Giving feedback on writing 11. The aim of skills integration 12. What to do in a mixed ability class?

9 13. What is a project? 14. Types and use of different visual aids from the blackboard to the VCR 15. Developing the learners cultural awareness through learning a foreign language 3. A képzés követelményei: A tárgy két féléven keresztül elméleti (előadás) és gyakorlati (szeminárium) oktatására épül. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Kötelező irodalom jegyzéke: Dubin, F. and Olshtain, E. (1986). Course Design. Cambridge University Press. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman Harmer, J. (1998). How to Teach English. Longman. Hutchinson, T. and Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge University Medgyes, P. & Malderez, A. (eds). (1996). Changing Perspectives in Teacher Education. Macmillan Heinemann. Munby, J. (1978). Communicative Syllabus Design. Cambridge University Press. Nunan, D. (1988). The Learner-Centered Curriculum. Cambridge University Press. Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. CUP. Press. Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Heinemann. Shekan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold. Willis, J. (1996). A Framework for Teacher Education. Macmillan Heinemann. Yalden, J. (1987). Principles of Course Design for Language Teaching. Cambridge University Press.

10 Tantárgy neve Bevezetés az irodalmi tanulmányokba Tantárgy kódja AN 4301L Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám 1+1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve Dr. Ajtay-Horváth Magda Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók megismerkednek az irodalomelméleti terminológiával, melynek ismerete nélkül nem követhetik az irodalomtörténeti előadásokat, szakszerűen nem fogalmazhatnák meg gondolataikat az irodalmi műalkotásokról. A tanegység tehát irodalomelméleti fogalmakat (az irodalmi kommunikáció sajátosságai, beszéd és fikció, mű és olvasó viszonya, befogadói elváráshorizontok), leíró stilisztikai fogalmakat (trópusok és alakzatok, stílusminőségek, stílus és szöveg kapcsolata szövegszerkesztési eljárások), poétikai fogalmakat (verstani ismeretek) és műfajelméletet (drámai, prózai, lírai műnemek sajátosságai) ötvöz. A kurzus célja az, hogy segítsen a hallgatóknak abban, hogy ők maguk is alkotó olvasókká váljanak, hogy rátalálhassanak azokra a jelkulcsokra, amelyet a mű teremt és kínál. A műelemző, szövegközpontú műelemzések akkor sikeresek, ha megéreztetik a hallgatóval, hogy az értő olvasás folyamán megadatik számukra, hogy az írónak társai legyenek a műalkotás jelentésrétegeinek feltárásában. A szemináriumok a befogadás és megértés mechanizmusának feltárásában nyújtanak alapvető módszereket. 2. A tantárgy tartalma: 1. Az irodalom fogalma. Haszonelvűség és érték 2. Referencia és ábrázolás 3. Az irodalmi mű külső és belső kontextusai 4. Az intertextualitás fogalma 5. Az irodalom és a nyelv 6. Esztétikai érték, művészi hatás 7. Az irodalmi mű, mint komplex modell 8. Konnotáció és denotáció 9. Trópusok (hasonlat, metafora) 10. Szimbólum, metonímia, szinekdoché 11. A lírai műfaj (ritmus, népszerű strófák, rímfajták) 12. A prózai műfaj (a karcolat, novella, regény, regénytípusok) 13. Cselekmény, ábrázolás, szereplők, nézőpont 14. A drámai műfaj (tragédia, komédia, klasszikus dráma, modern dráma, abszurd) 15. Az irodalom és a társművészetek. Azonos témák a különböző jelrendszerekben A szemináriumok anyagát, egy vers és kispróza gyűjteményt, a hallgatók az első szemináriumon megkapják. Az elemzett művek a következők: 1. Poetry: representation of reality opposed to reference to reality:

11 Nothing Gold can Stay, Stopping by Woods on a Snowy Evening (R. Frost) 2. The aesthetic response depending on the recognition of a specific order: Mending Walls, (R. Frost) next to of course god america (e.e. cummings) 3. The Solitary Reaper (W. Wordsworth) The Tide Rises the Tide Falls ( H.W. Longfellow) 4. Sic Vita (H. King), Merry-Go-Round (Langston Hughes), Death be Not Proud Though Some have Called Thee (John Donne) 5. Sonnets: Shall I Compare You to a Summer s Day? My Mistress s Eyes are Nothing Like the Sun (W. Shakespeare) 6. Song: To Celia (Ben Jonhson) 7. Elegy Written With his Own Hand in the Tower before his Execution (Chidiock Tichborne) 8. Tone and Attitude. The motive of snake in poetry. 9. A Narrow Fellow in the Grass (E. Dickinson), Snake (D.H Lawrence) 10. Home (Langston Hughes) 11. Thank You M Am (Langston Hughes) 12. Daisy Miller (Henry James) 13. After Twenty Years (O.Henry) 14. Revision 15. Testpaper 3. Évközi ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy a félév végén két zárthelyi dolgozat és a szemináriumi munka alapján. Órai, otthoni munka aránya 1:2 Heti két óra szeminárium x 2, azaz heti 4 óra 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Bain, C.- WW. Nortron (ed) The Norton Introduction to Literature. New-York: WW. Norton et Company.. Cs. Gyímesi Éva 1983 Teremtett világ. Bukarest: Kriterion. Hasan, Ruqaiya 1990 Linguistics, Language and Verbal Art. Oxford: OUP Jefferson A, Robey David 1987 Modern Literary Theory. Comparative Introduction. London: B.T. Batsford Ltd. Lazar, Gillian 1993 Literature and Language Teaching. Cambridge: CUP. McMahar, Elisabeth (Ed) Literature and the Writing Process. New-York: MacMillan. Miller, R.Greenberg R.A Poetry. London: MacMillan. Szaffkó, Péter 1985 Basic English Literary Terms Budapest: Tankönyvkiadó. Turner, G.W Stylistics. London: Longman. Wellek, R -Warren A Az irodalomelmélet. Bp., Akadémiai. Widdowson H.G Sylistics and the Teaching of Literature. London: Longman Practical Stylistics. Oxford: OUP.

12 Tantárgy neve Morfológia gyakorlat Tantárgy kódja AN 4206L Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4205L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szeminárium szándéka szerint rögzíti az elméleti tudnivalókat, és gyakorlati megközelítésben segíti elő a főnévi szószerkezet átfogó és analitikus elsajátítását. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: Az alapképzés részeként átfogóan megismertet a névszói szerkezettel. Feldolgozza a főnévi szószerkezet struktúráját - alaptag, determinánsok, meghatározó tagok. A kontrasztivitás jegyében kitér a magyartól eltérő jelenségekre. A melléknévi, határozói szerkezeteken kívül foglalkozik az elöljárós szerkezettel is. Bemutatja a szóalkotás legproduktívabb formáit, a szóképzés szabályait. 1. Basic concepts, levels of analysis 2. The basic noun phrase. Noun classes: count, noncount and proper nouns. 3. Central, pre- and postdeterminers 4. Common uses of the articles 5. Gender and Case of Nouns 6. Pronouns central, relative, interrogative 7. Pronouns indefinite; numerals 8. Characteristics and syntactic functions of adjectives 9. Semantic subclassification of adjectives 10. Adverbs 11. The prepositional phrase 12. Prepositional meanings 13. The complex noun phrase postmodification 14. The complex noun phrase premodification 15. Word formation 3. A képzés követelményei: Az elméleti rész elmélyítése vélhetően nem okoz gondot a hallgatónak a Bevezetés a nyelvtudományba c. kurzus után. 4. Számonkérés módja: A folyamatos tananyagfeldolgozás biztosítása érdekében rendszeresen írásbeli feladatot kapnak a hallgatók valmint zárthelyi dolgozatot írnak a nagyobb egységek lezárása után, illetve a kurzus végén. A gyakorlati jegyben a félév során végzett munka folyamatossága és szintje ötvöződik. Az angol nyelvtan tantárgy lezárása az alapképzésben nyelvinyelvészeti szigorlattal történik, amely írásbeli és szóbeli részből áll.

13 5 Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Alak és funkciótan / Parts of Speech: Morphology and Syntax. Budapest: Tankönyvkiadó. Allsop, J. (1987). English Grammar Exercises. London: Cassell. Bozai Ágota (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1981). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R. A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. London: Longman. Dohár, P. (1992). Kis angol nyelvtan. Budapest: Ring-6 Kft. Graver, B.D. (1996). Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. Kocsis, M. (1989). Igenevek a mai angolban. Budapest: Tankönyvkiadó. Quirk, R. Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English Language. London: Longman. Quirk, R., Greenbaum, s. (1988). A University Grammar of English. London: Longman. Swan, M. (1996). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

14 Tantárgy neve Morfológia elmélet Tantárgy kódja AN 4207L Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4205L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások ismertetik a morfológiai alapfogalmakat, elveket, irányzatokat és elméleti alapismereteket nyújtanak a főnévi szószerkezet strukturális felosztásának, valamint mondattani és szemantikai funkcióinak tárgykörében. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: Az alapképzés részeként átfogóan megismertet a névszói szerkezettel. Feldolgozza a főnévi szószerkezet struktúráját - alaptag, determinánsok, meghatározó tagok. A kontrasztivitás jegyében kitér a magyartól eltérő jelenségekre. A melléknévi, határozói szerkezeteken kívül foglalkozik az elöljárós szerkezettel is. Bemutatja a szóalkotás legproduktívabb formáit, a szóképzés szabályait. 16. Basic concepts, levels of analysis 17. The basic noun phrase. Noun classes: count, noncount and proper nouns. 18. Central, pre- and postdeterminers 19. Common uses of the articles 20. Gender and Case of Nouns 21. Pronouns central, relative, interrogative 22. Pronouns indefinite; numerals 23. Characteristics and syntactic functions of adjectives 24. Semantic subclassification of adjectives 25. Adverbs 26. The prepositional phrase 27. Prepositional meanings 28. The complex noun phrase postmodification 29. The complex noun phrase premodification 30. Word formation 3. A képzés követelményei: Az elméleti rész vélhetően nem okoz gondot a hallgatónak a Bevezetés a nyelvtudományba c. kurzus után. 4. Számonkérés módja: A folyamatos tananyagfeldolgozás biztosítása érdekében rendszeresen írásbeli feladatot kapnak a hallgatók valmint zárthelyi dolgozatot írnak a nagyobb egységek lezárása után, illetve a kurzus végén. A félév végi kollokvium az elméleti ismeretek rendszerezésének képességét hivatott számonkérni. Az angol nyelvtan tantárgy lezárása az alapképzésben nyelvi-nyelvészeti szigorlattal történik, amely írásbeli és szóbeli részből áll.

15 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Alak és funkciótan / Parts of Speech: Morphology and Syntax. Budapest: Tankönyvkiadó. Allsop, J. (1987). English Grammar Exercises. London: Cassell. Bozai Ágota (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1981). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R. A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. London: Longman. Dohár, P. (1992). Kis angol nyelvtan. Budapest: Ring-6 Kft. Graver, B.D. (1996). Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. Kocsis, M. (1989). Igenevek a mai angolban. Budapest: Tankönyvkiadó. Quirk, R. Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English Language. London: Longman. Quirk, R., Greenbaum, s. (1988). A University Grammar of English. London: Longman. Swan, M. (1996). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

16 Tantárgy neve Szövegnyelvészet Tantárgy kódja AN 4209L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Összóraszám 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve Dr. Ajtay-Horváth Magda Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy specifikus célkitűzései: A kurzus a szövegnyelvészet alapvető fogalmaival, történetével és kutatási módszereivel ismerteti meg a hallgatókat, s a szöveget a kommunikáció alapegységeként értelmezi. A szövegértés és szövegalkotás készségének fejlesztése a diszciplína gyakorlati célja. Rámutatunk a szövegnyelvészet és más határtudományok (szemiotika, grammatikaelméletek, kommunikációelmélet, beszédtett-elmélet, pragmatika) kapcsolatának összefüggéseire. Hangsúlyos szerepet kap a szöveg és az azt meghatározó kontextus viszonya, valamint a stílus, amely szövegjelenség, azaz a mondatnál nagyobb nyelvi egységek viszonyából fakadó információ. Itt érintjük a regiszter és a dialektus fogalmát is. Szövegnyelvészet, stilisztika és fogalmazás kapcsolatát szintén fontos aspektusnak tartja a kurzus, hiszen a tanárképzésben a szövegnyelvészet gyakorlati haszna éppen szövegalkotás és szövegértés készségének fejlesztése. 2. Évközi ellenőrzés módja: Félévenként két zárthelyi dolgozat, a szemináriumi munka és jelenlét alapján félév végén gyakorlati jegy. Órai, otthoni munka aránya 1:2; 1 óra elmélet+1óra gyakorlat+ 2 óra otthoni munka. 3. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: McCarthy-Roland Carter 1994 Language as Discourse. Perspectives for Language Teaching. London: Longman. Cook, Guy 1992 Discourse. Oxford: OUP. Coulthard, Malcom 1985 An Introduction to Discourse Analysis. Applied Linguistics and Language Study. (Ed.) C.N. Candlin. London: Longman. Halliday M.A.K.- Ruqaia Hasan 1989 Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective. ( A coursebook taught in MA Degree program at Deakin University). Oxford: OUP Discourse, a Scheme for Teacher Education. Oxford: OUP Hasan, Ruqaiya 1989 Linguistics Language and Verbal Art. Oxford: OUP. Hatch, Evelyn 1992 Discourse and Language Education. Cambridge: CUP. Levinson, C.Stephen 1983 Pragmatics. Cambridge: CUP.

17 Tantárgy neve Brit országismeret gyakorlat Tantárgy kódja AN 4403L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4401L Tantárgyfelelős neve Dr. Vraukó Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szemináriumokon a hallgatók áttekintést nyerhetnek az Egyesült Királyság létrejöttéről és fejlődéséről, magába foglalja a legfontosabb földrajzi és etnikai ismereteket. A hangsúly a társadalom- és művelődéstörténeti kérdésekre helyeződik. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Egyesült Királyság: földrajzi áttekintés 2 Egyesült Királyság: Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország 3 London és más nagyobb városok 4 Történelmi áttekintés a kezdetektől 1215-ig 5 A középkori Anglia 6 A modern Anglia 7 Anglia a XIX-XX században 8 Társadalmi és politikai berendezkedés 9 A királyság intézménye 10 A sajtó, rádió és televízió 11 Az angol iskolarendszer 12 Vallás az Egyesült Királyságban 13 Ipar és mezőgazdaság 14 Művészetek 15 Szabadidős tevékenység 3. A képzés követelményei: Órai, otthoni munka aránya: 1:2. Heti egy óra szeminárium x 1, azaz heti 2 óra 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy a félév végén a zárthelyi dolgozatok és a szemináriumi munka alapján. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Briggs, Asa, A Social History of England, Penguin Books, 1983 Bromhead, Peter, Life in Modern Britain, Longman, 1987 Frank, Tibor Magyarics, Tamás, Handouts for British History, Budapest, 1994 Halliday, F.E, A Concise History of England, Thames and Hudson, 1989 Harvey, Paul-Jones, Rhodri, Britain Explored, Londman, 1992 Laird, E, Faces of Britain, Longman, 1988

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja 2014. március 13. 13.00-14.00: Regisztráció 14.00-15.00: Plenáris ülés 15.00-16.40: Szekcióülések 16.40-17.00: Kávészünet 17.00-19.00: Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv

TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Angol nyelv 2007. Készítette: IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG I. KÉPZÉSI CÉLOK - A tanterv ötosztályos, általános és speciális gimnáziumi osztályok számára készült.

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

ZANZA.TV MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TARTALMAINAK HASZNÁLATÁHOZ 2014. NOVEMBER 10. 1.

ZANZA.TV MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TARTALMAINAK HASZNÁLATÁHOZ 2014. NOVEMBER 10. 1. ZANZA.TV MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TARTALMAINAK HASZNÁLATÁHOZ 2014. NOVEMBER 10. 1.0 verzió TARTALOM Mi a zanza.tv?...3 Kié a zanza.tv?...3 Hogyan

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához...

Részletesebben

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA ( 1 ) IMPRESSZUM szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA kiadja: a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY a kiadásért felel: TORDAI PÉTER megbízott igazgató nyomdai kivitelezés: INNOVARIANT NYOMDAIPARI

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANGOLTANÍTÁSBAN

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANGOLTANÍTÁSBAN Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK)

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA

ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA ELSŐ IDEGEN NYELV HETI 3 ÓRA Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi

Részletesebben

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 Alkalmazott Nyelvtudomány Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 1. Bevezetés Gombamód szaporodnak napjainkban a nyelvtudás mérését szolgáló különféle vizsgalehetőségek,

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ KOMPETENCIÁK ANYANYELVI ÉS FORDÍTOTT SZÖVEGEKBEN Az anyanyelvi fogalmazási kompetencia és a fordítási kompetencia összefüggései egyetemi hallgatók

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

2013 Oxford MEGÚJUL A TANKÖNYVJEGYZÉK! 1

2013 Oxford MEGÚJUL A TANKÖNYVJEGYZÉK! 1 2013 Oxford MEGÚJUL A TANKÖNYVJEGYZÉK! 1 Changing lives through education and innovation Lassan negyedszázada, hogy az Oxford University Press elkötelezetten segíti a magyarországi iskolákat világszerte

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet [Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet 2 16. Multimédia az Oktatásban Konferencia Szervezők: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézet Nyíregyháza 2010.

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium

Részletesebben

5. KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN

5. KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN 5. KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN 5.1. Bevezetés Jól ismert tény, hogy a tudományos eredmények megjelenése és az oktatásba, valamint tankönyvekbe való bekerülése között általában hosszú évek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben