Anglisztika BA (főszak) Tárgyleírások: Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anglisztika BA (főszak) Tárgyleírások: Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit)"

Átírás

1 Anglisztika BA (főszak) Tárgyleírások: Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit) * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek párhuzamosan is teljesíthetők).

2 Dr. Fischer Andrea PhD Bernhardt Dóra Dr. Bölcskei Andrea Dr. Fischer Andrea Majoros Szidónia Nagy Andrea Dr. Nagy Judit Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Tóth Gabriella BAN 4001 Nyelvi készségek fejlesztése 1: Szóbeli előadások tervezése és megtartása N: (GY) 2 (specializáción kötelező) tavaszi IV. szóbeli A kurzus a szóbeli előadások témájának megválasztását, az anyaggyűjtést, azok válogatását, a végleges előadás logikai vázának megszerkesztését, az előadás megtartását és a hallgatóság által feltett kérdésekre történő válaszadás legfontosabb jellemzőit tárgyalja interaktív előadás formájában, bemutatva a szóbeli előadáshoz használható multimédiás eszközöket is. A tárgy a kommunikatív kompetencia fejlesztését, ezen belül a szóbeli előadások megtartásához szükséges készségekkel kapcsolatos ismeretek elméleti elsajátítását és azok gyakorlati alkalmazását tekinti feladatának. Ennek részeként különös hangsúlyt helyez az interkulturális kommunikációs készségek és kompetenciák kialakítására. Kiselőadás tartása Órákon való rendszeres részvétel Órai aktivitás A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok Antion, T., Business Presentations, Anchor Publishing, Landover Hills, Bradbury, A., Successful Presentation Skills, The Sunday Times, London, Whetten D and Cameron, K., Supplement A - Making Oral and Written Presentations in Developing Management Skills. Reading, Mass., Addison-Wesley, 1995.

3 Dr. Fischer Andrea PhD Bernhardt Dóra Dr. Bölcskei Andrea Dr. Fischer Andrea Majoros Szidónia Nagy Andrea Dr. Nagy Judit Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Tóth Gabriella BAN 4002 Nyelvi készségek fejlesztése 2: Haladó szövegírási gyakorlatok N: (GY) (specializáción kötelező) őszi V. Írásbeli A szeminárium célja, hogy továbbfejlessze a Nyelvfejlesztés 2.2: Íráskészség-fejlesztés (BAN 1022) kurzuson elsajátított ismereteket. Emellett különféle műfajú és stílusú szövegek (kritika, szinopszis, tudományos értekezés, stb.) stílusjellemzőit és írását tanítja, valamint felkészít a szakdolgozat megírására. A kurzus órái egyrészt irányított feladatokból állnak, melyek elősegítik a szövegalkotási technikák elsajátítását, másrészt teret enged a kreatív írás gyakorlásának. A szövegalkotási kompetencia különböző tartalmi, szerkezeti, szókincs- és nyelvhasználati, formai elemeinek gyakorlásán túl a kurzus a kreatív írás műfájába is bevezeti a hallgatókat. Beadandó szövegírási feladatok Rendszeres részvétel az órákon Órai aktivitás A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok Evans, Virginia, Successful Writing Proficiency, Express Publishing, Swansea, Reid, Joy M., The Process of Composition, Longman, White Plains NY, 2002.

4 Dr. Fischer Andrea PhD Bernhardt Dóra Dr. Bölcskei Andrea Dr. Fischer Andrea Majoros Szidónia Nagy Andrea Dr. Nagy Judit Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Tóth Gabriella BAN 400 Nyelvi készségek fejlesztése : Speciális nyelvfejlesztés 1. N: (GY) (specializáción kötelező) őszi Angol V. Szóbeli, írásbeli A tantárgy célja elsősorban a hallgatók aktív és passzív nyelvtudásának szinten tartása, illetve bővítése tudományos cikkek olvasása és megvitatása révén. A szóbeli és írásbeli előadói készségek szinten tartása és fejlesztése a nyelvtani és stílusbeli precizitásra összpontosítva szintén nagy teret kap. A kommunikatív nyelvi kompetencia elemei - a hallgató saját véleményének szóbeli és írásbeli kifejezésére való képessége - mellett a tantárgy hangsúlyt helyez a bonyolultabb szövegek megértését jelentő olvasási kompetenciára; egyes témák kapcsán előtérbe kerül az interkulturális kompetencia fejlesztése is. Kiselőadás Szókincs és nyelvi kifejezés alapú kvíz, teszt Rendszeres részvétel az órákon Órai aktivitás különféle aktualitással bíró audiovizuális anyagok, újságcikkek stb. hallgatók érdeklődésének figyelembevételével az oktató által összeállított cikkgyűjtemény Evans, V. and Dooley, J., Upstream Proficiency és Upstream Proficiency Workbook, Express Publishing, Newbury, 2002.

5 Dr. Fischer Andrea PhD Bernhardt Dóra Dr. Bölcskei Andrea Dr. Fischer Andrea Majoros Szidónia Nagy Andrea Dr. Nagy Judit Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Tóth Gabriella BAN 4004 Nyelvi készségek fejlesztése 4: Speciális nyelvfejlesztés 2. N: (GY) (specializáción kötelező) tavaszi VI. Szóbeli, írásbeli A tantárgy célja elsősorban a hallgatók aktív és passzív nyelvtudásának szinten tartása, illetve bővítése tudományos cikkek olvasása és megvitatása révén. A szóbeli és írásbeli előadói készségek szinten tartása és fejlesztése a nyelvtani és stílusbeli precizitásra összpontosítva szintén nagy teret kap. A kommunikatív nyelvi kompetencia elemei - a hallgató saját véleményének szóbeli és írásbeli kifejezésére való képessége - mellett a tantárgy hangsúlyt helyez a bonyolultabb szövegek megértését jelentő olvasási kompetenciára; egyes témák kapcsán előtérbe kerül az interkulturális kompetencia fejlesztése is Kiselőadás Szókincs és nyelvi kifejezés alapú kvíz, teszt Rendszeres részvétel az órákon Órai aktivitás különféle aktualitással bíró audiovizuális anyagok, újságcikkek stb. hallgatók érdeklődésének figyelembevételével az oktató által összeállított cikkgyűjtemény Evans, V. and Dooley, J., Upstream Proficiency és Upstream Proficiency Workbook, Express Publishing, Newbury, 2002.

6 Dr. Fischer Andrea PhD BAN 4005 Nyelvi készségek fejlesztése 5: Szövegelemzési gyakorlatok N: (GY) Dr. Csides Csaba Dr. Pődör Dóra Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Prof. dr. Pavel Stekauer (specializáción kötelező) magyar/ V.-VI. írásbeli A szövegelemzési gyakorlatok során a hallgatók megismerkedhetnek a szövegelemzés módszereivel és azok elméleti hátterével. A szövegek elemzése többféle szempontból történik: mind szemiotikai, fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai, mind pedig szemantikai aspektusból. A kurzus célja a nyelvészeti aspektusokból történő alapvető szövegelemzési kompetenciák elsajátítása. zárthelyi dolgozat, szeminárium dolgozat, rendszeres részvétel az órákon, órai aktivitás A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok A szemináriumhoz kapcsolódó jegyzetek, szövegek, feladatsorok

7 PhD Bernhardt Dóra Dr. habil. Fabiny Tibor Dr. Sárosdyné Dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára BAN 4701 Szaknyelvek 6: A bölcsészettudomány határterületei: Ideológiák, vallások és a pszichológia szaknyelve N: (GY) III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus célja a hallgatók megismertetése a napjainkban leginkább elterjedt ideológiákkal és vallásokkal, a pszichológia egyes fontos területeivel, valamint ezek nyelvű szókincsével. A kurzus felöleli a különféle ideológiai áramlatokat és a világvallásokat, valamint a pszichológia egyes fontos és a XXI. századi ember számára aktuális területeit, illetve mindezek speciális szókincsét szüksége esetén a magyar megfelelőkkel együtt. A kurzus interaktív előadásai szövegolvasásra és szövegelemzésre épülnek. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. kiselőadás zárthelyi dolgozatok esszé Bowker, J. (1997): World Religions, Dorling Kindersley, London. Cardwell, Mike (1999): Dictionary of Psychology, Fitzroy Derborn Publishers, London. Cormack, Michael J. (1992): Ideologies, University of Michigan Press, Ann Arbour. A Very Short Introductions (OUP) sorozat kiadványaiból válogatott olvasmányok Válogatott cikkek és internetes források

8 Prof. Dr. habil. Pavel Stekauer DSc BAN 4702 Nyelvi variánsok és stílusrétegek N: (GY) L: Dr. Bölcskei Andrea Dr. Nagy Judit Dr. Pődör Dóra Prof. Dr. habil. Pavel Stekauer magyar III.-VI. írásbeli A kurzus az nyelv különböző nyelvi variánsait és azok jellemzőit, jegyeit tárgyalja, valamint bemutatja a különböző stílusrétegeket, a rájuk jellemző szövegkörnyezeteket és szóhasználatot példákon keresztül. Az nyelv különböző regionális változataiban íródott szövegrészletek elemzése Az nyelv különböző stílusrétegeiben íródott szövegrészletek elemzése A szleng Rendszeres óralátogatás (maximum hiányzás megengedett) Otthoni feladatok rendszeres elkészítése Egy szövegelemzés elkészítése írásban; egy stílusgyakorlat elkészítése; szleng szavak gyűjtése és alkalmazása Crystal, D. (1995): The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University Press (kijelölt részek). McArthur, T. (szerk.) (1992): The Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press (kijelölt részek). Graddol, D., Cheshire, J. and Swann, J. (1999): Describing Language, Open University Press, London. Blake, N. F. (1981): Non-Standard Language in English Literature. Deutsch (kijelölt részek).

9 Dr. Nagy Judit PhD Bernhardt Dóra Majoros Szidónia Dr. Nagy Judit Dr. Sárosdyné Dr. Szabó Judit BAN 470 Szaknyelvek 1: A politika, gazdaság és szociológia szaknyelve N: (GY) III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus célja a hallgatók megismertetése napjaink legfontosabb gyakorlati politikai, gazdasági és társadalmi kérdéseinek nyelvű szókincsével. A kurzus során összefoglaló művek és aktuális újságcikkek segítségével ismerik meg a hallgatók a politika, a gazdaság és aktuális társadalmi kérdések összefüggéseit úgy, hogy közben elsajátítják mindezen témák nyelvű szaknyelvét. Cél, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése után képesek legyenek vonatkozó témájú szövegek értelmezésére és ezen területeken véleményük kifejtésére. A politikatudomány, a szociológia és a gazdaságtan legfőbb területei, kutatásai, története és kutatási módszereinek ismertetése. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. kiselőadás zárthelyi dolgozatok esszé Minogue, K Politics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Bruce, S Sociology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Dasgupta, P Economics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. A Very Short Introductions OUP sorozat kiadványaiból válogatott olvasmányok The Facts OUP sorozat kiadványaiból válogatott olvasmányok Holton, Robert (1992): Economy and Society, London: Routledge. Emerson, Paul (2002): Business English Frameworks, Cambridge: Cambridge University Press. Rietbergen, Peter (2007): Europe: A Cultural History, London: Routledge. Válogatott cikkek és internetes források

10 Dr. Nagy Judit PhD Bernhardt Dóra Majoros Szidónia Dr. Nagy Judit Dr. Péti Miklós BAN 4704 Szaknyelvek 2: A művelődéstörténet, a műalkotások és a zene szaknyelve N: (GY) III-VI. írásbeli és szóbeli A fő cél az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a művelődéstörténet különös tekintettel az európai kultúrtörténetre, a műalkotások és a zene nyelvű szaknyelvében, szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait. A szeminárium az általános műveltségből kiindulva és a hallgatók korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan kívánja bemutatni és elsajátíttatni a fenti tudományterületek leggyakoribb szókincsi elemeit. A nyelvi oktatás mellett az nyelvű kultúrák előbb említett tudományterületeken alkotó képviselőit is megismerhetik a hallgatók. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. kiselőadás zárthelyi dolgozatok esszé Kraft, J. P. (1996): Stage to Studio: Musicians and the Sound Revolution, , Baltimore: Johns Hopkins University Press. Gramsci, A., Forgacs D. and Nowell-Smith G., eds. (1985): Selections from Cultural Writings, Cambridge: Harvard University Press. Rietbergen, Peter (2007): Europe: A Cultural History, London, Routledge. A Dorling Kindersley Eyewitness Guides sorozatának kötetei Válogatott cikkek, internetes források

11 BAN 4705 Szaknyelvek : Természettudományok szaknyelve 1 (interdiszciplináris megközelítésben) N: (GY) Tantárgy felelőse: Dr. Nagy Judit PhD Bernhardt Dóra Dr. Kiricsi Ágnes Dr. Nagy Judit III-VI. írásbeli és szóbeli A cél az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a természettudományok nyelvű szaknyelvében, szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait, forrásait. A tárgy az általános műveltségből kiindulva és a hallgatók előző tanulmányaihoz kapcsolódóan kívánja bemutatni és elsajátíttatni a természettudományok leggyakoribb szókincsi elemekeit. A nyelvi oktatás mellett hangsúlyt kap az nyelvű kultúrák előbb említett tudományterületeken alkotó képviselőinek rövid bemutatása és a környezet védelmének egyre fontosabbá váló kérdésköre is. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. kiselőadás zárthelyi dolgozatok esszé Dorling Kindersley Eyewitness Guides. National Geographic Magazine, Canadian Geographic Magazine aktuális, válogatott cikkei The Facts OUP sorozat, Oxford UP, London

12 Dr. Nagy Judit PhD Bernhardt Dóra Dr. Juhász Tamás Dr. Péti Miklós BAN 4706 Szaknyelvek 4: A vizuális kultúra és a média szaknyelve N: (GY) III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus célja, hogy a XXI. században egyre fontosabbá váló vizuális kultúra és a (vizuális) média legfontosabb jellemzőivel megismertesse a hallgatókat. Ennek érdekében elsősorban az szász kultúrák film és televíziós alkotásainak segítségével ismerteti meg a hallgatókat a filmgyártáshoz, filmiparhoz és az új vizuális médiumokhoz kapcsolódó speciális szókincsbeli elemekkel. A kurzus elvégzése után a hallgatók bizonyos hozzáértéssel lesznek képesek a vizuális kultúrával kapcsolatos kérdések elemzésére. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. kiselőadás zárthelyi dolgozatok esszé May, L., and Screening (198): Out The Past: The Birth of Mass Culture and the Motion Picture Industry, University of Chicago Press, Chicago. Allen, R. and Murray, S. (eds.) (1999): Film Theory and Philosophy, London, Oxford University Press. Válogatott cikkek, internetes források Válogatott filmek

13 BAN 4709 Szaknyelvek 5: Természettudományok szaknyelve 2 (interdiszciplináris megközelítésben) N: (GY) Tantárgy felelőse: Dr. Nagy Judit PhD Dr. Kiricsi Ágnes Dr. Nagy Judit III-VI. írásbeli és szóbeli A cél az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a természettudományok nyelvű szaknyelvében, szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait, forrásait. A tárgy az általános műveltségből kiindulva és a hallgatók előző tanulmányaihoz kapcsolódóan kívánja bemutatni és elsajátíttatni a természettudományok leggyakoribb szókincsi elemekeit. A nyelvi oktatás mellett hangsúlyt kap az nyelvű kultúrák előbb említett tudományterületeken alkotó képviselőinek rövid bemutatása és a környezet védelmének egyre fontosabbá váló kérdésköre is. A hallgató képes lesz önállóan szakirodalmat olvasni, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsének egy részét szabatosan használni. kiselőadás zárthelyi dolgozatok esszé Dorling Kindersley Eyewitness Guides. National Geographic Magazine, Canadian Geographic Magazine aktuális, válogatott cikkei The Facts OUP sorozat, Oxford UP, London

14 Dr. Juhász Tamás PhD Dr. Juhász Tamás Dr. Péti Miklós BAN 4711 Műfordítás mint alkotó írás 1 N: (GY) kötelezően választható III-VI. Értékelés módszere: írásbeli és szóbeli A kurzus célja a műfajok közelebbi megismertetése révén esélyt adni az alkotói tehetséget érző hallgatóknak arra, hogy maguk is próbát tegyenek egy-egy műfajban. A kurzus nem lesz íróiskola a szó amerikai értelmében csupán ízelítőt ad a lehetőségekből, illetve az átlagosnál alaposabb elméleti ismereteket kínál e témakörben a hallgatók által birtokolt szókincsbeli elemekre építve. Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és argumentáció Írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás Primer és szekunder irodalom Bolinger, D., Language: The Loaded Weapon, London, Longman, Hadfield, C. and Hadfiled, J., Writing Games, Longman, Essex, Hedge, T., Writing, Oxford UP, London, 1988.

15 PhD Nagy Andrea Dr. Péti Miklós Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára BAN 4801 Fordítástechnika 1: Fordítástechnika idegen nyelvről magyarra N: (GY) III-VI. írásbeli és szóbeli A tantárgy célja az, hogy a hallgatók sajátítsák el a különböző fordítási műveleteket a célnyelv és az anyanyelv közötti lexikai, grammatikai és kulturális különbségek tudatosításával. A kurzus különösen nagy figyelmet szentel a nyelvi interferenciából származó fordítási problémák megelőzésére és leküzdésére. A változó nehézségű, többnyire autentikus szövegek fordítása a lingvisztikai kompetencián túl a kommunikatív kompetencia többi komponenseinek (pl. szövegalkotói, szociolingvisztikai, stratégiai) fejlesztése mellett a hallgatók problémamegoldó gondolkodását is javítja, valamint bővíti általános műveltségüket. A hallgató képes lesz egyszerűbb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelőséggel fordítani. kiselőadás fordítások Bart, I., Klaudy, K és Szöllősy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, Bognár, J. G., Contrastive Study of Hungarian and English Languages, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs, Doughty, S. and Thompson, G., Problem English, Tankönyvkiadó, Budapest, 198. Klaudy, K. és Simigné, F. S., Angol-magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

16 PhD Nagy Andrea Dr. Péti Miklós Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára BAN 4802 Fordítástechnika 2: Fordítástechnika magyarról idegen nyelvre N: (GY) Angol III-VI. írásbeli és szóbeli A tantárgy célja az, hogy a hallgatók sajátítsák el a különböző fordítási műveleteket a célnyelv és az anyanyelv közötti lexikai, grammatikai és kulturális különbségek tudatosításával. A kurzus különösen nagy figyelmet szentel a nyelvi interferenciából származó fordítási problémák megelőzésére és leküzdésére. A változó nehézségű, többnyire autentikus szövegek fordítása a lingvisztikai kompetencián túl a kommunikatív kompetencia többi komponenseinek (pl. szövegalkotói, szociolingvisztikai, stratégiai) fejlesztése mellett a hallgatók problémamegoldó gondolkodását is javítja, valamint bővíti általános műveltségüket. A hallgató képes lesz egyszerűbb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelőséggel fordítani. kiselőadás fordítások Bart, I., Klaudy, K és Szöllősy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, Bognár, J. G., Contrastive Study of Hungarian and English Languages, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs, Doughty, S. and Thompson, G., Problem English, Tankönyvkiadó, Budapest, 198. Klaudy, K. és Simigné, F. S., Angol-magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

17 Dr. Tóth Sára PhD Nagy Andrea Dr. Péti Miklós Dr. Pődör Dóra Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára N: (GY) BAN 480 Fordítási gyakorlatok 1. Angol III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus célja bölcsészeti témájú (humán tudományok köréből válogatott) szövegek ról magyar nyelvre történő fordításának magas szintű elsajátítása. A kurzus részvevőinek érdeklődése szerint a szeminárium az alábbi témacsoportok valamelyikére fog összpontosítani: teológia, vallástudomány; irodalomtudomány, esztétika; történelem, kultúr-, illetve művészettörténet; politika, újságírás, oktatás, pénzügy, jog, műszaki tudományok, mezőgazdaság, orvostan, európai uniós szövegek, reklámjellegű szövegek, számítástechnika, statisztika, zene stb. A hallgató képes lesz bonyolultabb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelőséggel fordítani. kiselőadás fordítások Bart, I., Klaudy, K és Szöllősy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, Klaudy, K., A fordítás elmélete és gyakorlata, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral, Scholastica, Budapest, Klaudy, K. és Simigné F. S., Angol magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

18 Dr. Tóth Sára PhD Nagy Andrea Dr. Péti Miklós Dr. Pődör Dóra Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára N: (GY) BAN 4902 Fordítási gyakorlatok 2. III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus célja bölcsészeti témájú (humán tudományok köréből válogatott) szövegek ról magyar nyelvre történő fordításának magas szintű elsajátítása. A kurzus részvevőinek érdeklődése szerint a szeminárium az alábbi témacsoportok valamelyikére fog összpontosítani: teológia, vallástudomány; irodalomtudomány, esztétika; történelem, kultúr-, illetve művészettörténet; politika, újságírás, oktatás, pénzügy, jog, műszaki tudományok, mezőgazdaság, orvostan, európai uniós szövegek, reklámjellegű szövegek, számítástechnika, statisztika, zene stb. A hallgató képes lesz bonyolultabb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelőséggel fordítani. kiselőadás fordítások Bart, I., Klaudy, K és Szöllősy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, Klaudy, K., A fordítás elmélete és gyakorlata, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral, Scholastica, Budapest, Klaudy, K. és Simigné F. S., Angol magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

19 PhD Nagy Andrea Dr. Péti Miklós Dr. Pődör Dóra Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára N: (GY) BAN 490 Fordítási gyakorlatok. III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus célja bölcsészeti témájú (humán tudományok köréből válogatott) szövegek ról magyar nyelvre történő fordításának magas szintű elsajátítása. A kurzus részvevőinek érdeklődése szerint a szeminárium az alábbi témacsoportok valamelyikére fog összpontosítani: teológia, vallástudomány; irodalomtudomány, esztétika; történelem, kultúr-, illetve művészettörténet; politika, újságírás, oktatás, pénzügy, jog, műszaki tudományok, mezőgazdaság, orvostan, európai uniós szövegek, reklámjellegű szövegek, számítástechnika, statisztika, zene stb. A hallgató képes lesz bonyolultabb szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan és stiláris megfelelőséggel fordítani, valamint ismerni és alapszinten használni tudja a legelterjedtebb fordítássegítő alkalmazásokat. kiselőadás fordítások Bowker, L. Computer-Aided Translation Technology. Ottawa: University of Ottawa Press, Bart, I., Klaudy, K és Szöllősy, J., Angol fordítóiskola, Corvina, Budapest, Klaudy, K., A fordítás elmélete és gyakorlata, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral, Scholastica, Budapest, Klaudy, K. és Simigné F. S., Angol magyar fordítástechnika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

20 Dr. Juhász Tamás PhD Dr. Juhász Tamás Dr. Péti Miklós BAN 4904 Műfordítás mint alkotó írás 2 N: (GY) kötelezően választható III-VI. Értékelés módszere: írásbeli és szóbeli A kurzus célja a műfajok közelebbi megismertetése révén esélyt adni az alkotói tehetséget érző hallgatóknak arra, hogy maguk is próbát tegyenek egy-egy műfajban. A kurzus nem lesz íróiskola a szó amerikai értelmében csupán ízelítőt ad a lehetőségekből, illetve az átlagosnál alaposabb elméleti ismereteket kínál e témakörben a hallgatók által birtokolt szókincsbeli elemekre építve. Kritikai gondolkodás, analógiák és egyéb minták felismerése, modellalkotás, forráskezelés és argumentáció Írásbeli dolgozat és/vagy órai aktivitás Primer és szekunder irodalom Bart, I. és Klaudy, K.: A fordítás tudománya, Tankönyvkiadó, Bp., l986. Ferencz, Gy.: A költészet mechanikája, Verselemzések, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Rónay, Gy. és Vargha K. (szerk.), Miért szép? A világirodalom modern verseiből, Gondolat, Bp Papp, A. (szerk.): Textbook for Literary Translation, ELTE, Bp., Venuti, L.: The Translator's Invisibility. A history of translation, Routledge, London, New York, 1995.

21 PhD Nagy Andrea Dr. Pődör Dóra Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit Dr. Tóth Sára BAN 4905 Fordítási gyakorlatok 4: Szaknyelvi fordítás N: (GY) III-VI. írásbeli és szóbeli A kurzus a fordítási területek áttekintését célozza konkrét szövegeken keresztül ra, illetve magyarra fordítás révén. A kurzus célja továbbá, hogy a különböző fő fordítási területek bemutatása révén segítséget adjon a hallgatóknak abban, hogy kiválaszthassák, mely területekre kívánnak a későbbiekben szakosodni. Az egyes fordítási területek (oktatás, pénzügy, jog, műszaki szövegek, mezőgazdaság, orvostan, európai uniós szövegek, reklámjellegű szövegek, számítástechnika, statisztika, történelem, zene) esetében az adott területre jellemző szókincselemeket felölelő szövegekkel, azok fordításával és a kapcsolódó háttéranyag ismertetésével foglalkozik a szeminárium. A hallgató képes lesz egyszerűbb szaknyelvi szövegeket pontosan, helyesen, szabatosan, a terminológia biztos használatával fordítani. kiselőadás fordítások Bell, R. T., Translation and Translating: Theory and Practice, Longman, London, Astington, E., Equivalences: Translation Difficulties and Devices, CUP, Cambridge, 198. Newmark, P., A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York, Klaudy K., Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Scholastica, Budapest, Klaudy K., EU fordítóiskola: európai uniós szövegek fordítása ról magyarra, Corvina, Budapest, 200.

22 Dr. Tóth Sára PhD N: (GY) BAN 4911 Szerkesztői alapismeretek Dr. Tóth Sára GYJ III-VI. beadványok, kiselőadás A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a könyvkiadás világába, megismertetni a könyvkészítés különböző fázisait, és ezen belül részletesen kitérni a szöveggondozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra (azaz a szerkesztőségi munka olyan alapelemeire mint fordítás, lektorálás, korrektúra, szerzői jogokkal kapcsolatos ismeretek stb.). Bevezetés: alapfogalmak tisztázása (könyvkiadó struktúrája, könyvkészítés fő állomásai, a szerkesztői munka fő állomásai és típusai) A kiadó további osztályai: műszaki szerkesztés, kereskedelem A könyv és részei I. főszöveg, járulékos részek A könyv és részei II. Jegyzetek, hivatkozások, bibliográfia Szerkesztés és szöveggondozás Gyakorlás rövid szövegen Munka fordítókkal Próbafordítások elbírálása A fordítói munka Fordítás lektorálása: gyakorlat Időszaki kiadványok: újságszerkesztés Korrektúra gyakorlat Írásbeli házi feladatok elvégzése Gyurgyák J., Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Osiris, Budapest, Krutzler, F. és Székelyné Török, T., Útmutató kezdő kiadók számára, Berzsenyi M. Kvt., Szombathely, Smith, D. C., A Guide to Book-Publishing, R, R, Bowker Company, Smith, D. C., A könyvkiadás kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Bp., Ward, G., Publishing in the Digital Age: how digital technology is revolutionising the worlds of books, magazines, newspapers and printing, Bowerdean, London, 1998.

23 PhD Farczádi Bencze Tamás BFS 4010 Bevezetés a fordítás elméletébe 2 N: 15 (EA) + 0 őszi magyar V III. írásbeli A tantárgy célja a fordításelmélet bemutatása, illetve annak felhasználási módjának a fordítás gyakorlatában történő megismertetése. A kurzus témái: a fordítástudomány mibenléte, a főbb fordításelméleti irányzatok, korszakok felvázolása, a fordításelmélet mint interdiszciplináris tudomány, a fordításelmélet mint alkalmazott nyelvészet, az ekvivalencia a fordításelméletben, a fordítástudomány jelenlegi helyzete, feladatai. A hallgató képes lesz a fordításelmélet legalapvetőbb kérdéseinek megértésére, ismertetésére, azok szintézisére és az általánosabb jellegű szakirodalom befogadására. Klaudy K., Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe, Scholastica, Budapest, 1997 Fawcett, P., Translation and Language: Linguistic Theories Explained, St Jerome, Manchester, 1997 Bart I. és Rákos S. (szerk.), A műfordítás ma: Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1981

24 Dr. Bogár László PhD BFS 4020 Közgazdaságtan N: 0 (EA) + 0 Dr. Bogár László magyar V tavaszi IV. írásbeli A tantárgy célja, hogy a klasszikus közgazdaságtan legfőbb kategóriáival és összefüggéseivel a hallgatókat megismertesse. Részletesen vizsgálja e kategóriák működését korunk globalizálódó világgazdaságában, és egyben jelzi azokat a korrekciós kísérleteket is, amelyek a klasszikus közgazdaságtan továbbfejlesztésére irányulnak. Kitér az ökológiai megközelítésű korrekciók és az etikai alapú transzformációk rendszerére is. A kurzus az alapvető közgazdasági összefüggésekkel ismerteti meg a hallgatókat. A kurzus során a hallgatók megismerik a közgazdaságtan tárgyát és módszerét, valamint átfogó képet kapnak mikro-ökonómiai folyamatokról, a piacok működéséről és a fogyasztók viselkedéséről. A tárgy fejleszti a hallgató készségét arra, hogy a közgazdasági látásmód elsajátításával a szervezeti és a média kommunikáció ilyen vonatkozású tárgykörében kritikusan és szakmai tájékozottsággal, reflexívitással tudjon kérdezni, és érvelni, jártassággal rendelkezzen kommunikáció kapcsolódó gazdasági vonatkozásaiban. Tematika: A közgazdaságtan alapvető célrendszere, intézményei és a pénzelmélet alapjai. A piacgazdaság input-output rendszere. A fogyasztás és jövedelmek. A felhalmozás és beruházások rendszere. Az állam gazdasági szerepére vonatkozó elméletek. A gazdasági növekedésre vonatkozó elméletek. A gazdasági növekedés mikro- és makrociklusai. A munkamegosztás differenciálódására vonatkozó elméletek áttekintése. A nemzetközi kereskedelmi rendszer kialakulását és fejlődését leíró elméletek. A nemzetközi pénzügyi rendszer és tőkemozgások a globalizálódó világgazdaságban. Mikro- és makrointegrációk a világgazdaságban. A külgazdasági folyamatok nemzetgazdasági és globális kontextusa. Alternatív közgazdaságtani elképzelések. A Corpotate Social Responsibility elmélete. Magyarország és a globalizáció. aktív részvétel az előadásokon Kötelező olvasmányok Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan, Budapest KJK Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana, Budapest KJK-Kerszöv, Zsolnay László: Ökológia, gazdaság, etika, Budapest, Helikon Universitas, Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, Budapest Gondolat Kiadó, Vass Csaba: Bevezető fejeztek a társadalomgazdaságtanba, Budapest Kölcsey Kiadó, Bogár László: Magyarország és a globalizáció, Budapest OSIRIS, 200.

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció I. Nemzetközi szervezetek, intézmények Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a nemzetközi

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY Jogi alapismeretek

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai

Kommunikáció és médiatudomány alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai irányzatok) Kredit: 4 Félév: 1, 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a gondolkodás történetének legfontosabb

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Társadalomismeret 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Társadalomismeret 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Társadalomismeret 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES EMBER - ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-12/13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A,

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben